Sunteți pe pagina 1din 8

Despre SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Noi BRAȘOV

Acasă Titlul
Despre noi Proiectului:
WIMS-
Conducere Investment
Contact supporting
Carieră the
information
Politica SIM, system and
Certificări cf. database for
ISO 9001, ISO water
management
14001, OHSAS
18001 Proiect
Organigramă Phare
Numărul:
Plan Județean EuropeAid/12
de Apărare 2966
Consultarea /D/SUP/RO
Contract no:
publicului RO/2005/017
DOCUMENTE -
FORMULARE 553.03.03.03.
01
PUBLICELista
Documentelor
de Interes
Public
Anunţuri
Anunțuri Active
Istoric Anunțuri
Galerie Foto

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL SGA


BRAŞOV

ADMINISTRAREA LUCRĂRILOR
HIDROTEHNICE

Pentru realizarea obiectivului de mentinere in buna


stare de functionare a lucrarilor hidrotehnice aflate in
administrarea A.N. Apele Romane, in cadrul lucrarilor de
reparatii SGA Brasov propune annual o serie de lucrari
aparute ca necesare in urma verificarilor periodice
efectuate de personalul SGA Brasov , a viiturilor produse
pe cursuri de apa,etc. Planul tehnic de exploatare,
intretinere si reparatii curente a lucrarilor hidrotehnice
aflate in patrimoniul SGA Brasov (elaborat anual),
precum si intretinere cursuri de apa si decolmatari,
cuprinde lucrarile ,operatiile si masurile necesare pentru a
asigura exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor la
parametrii proiectati precum si intretinerea si repararea
acestora astfel incat sa se mentina in buna stare de
functionare pe toata durata de serviciu normata.
O activitate de bază este organizarea si
desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii
constructiilor hidrotehnice din administrare.
SGA Braşov are o organizare grupată în două
Sisteme Hidrotehnice (Braşov şi Făgăraş) ce cuprind un
număr de 10 Formaţii de Lucru în teritoriu, inclusiv o
Formaţie de reparaţii intreţinere clădiri şi exploatare
mijloace de transport (Săcele, Dopca, Canal Timiş,
Ghimbăşel, Bod, Măieruş, Râşnov, Bârsa, Rupea,
Făgăraş), cu un număr de 17 cantoane de exploatare.

SGA BRAŞOV ARE ÎN ADMINISTRARE


URMĂTOARELE OBIECTIVE:
-2011 km cursuri de apă cadastrate
-4 baraje (3 lacuri de acumulare
permanente şi o acumulare
nepermanentă)
-310,336 km diguri pentru apărarea
localităţilor
-193,035 km regularizări de râuri
-63,35 km de consolidări de maluri
-63 km derivaţii, canale şi conducte
de aducţiune
-3 prize de apă
-4 staţii de pompare
-5 buc. baraje retenţie aluviuni
-4 buc microhidrocentrală
DISPECERAT ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA
INUNDAŢIILOR
Obiective:
- asigură permanenţa Centrului Operativ al S.G.A. Braşov
şi continuitatea fluxului informaţional-decizional prin
telefonie, fax, radio, e-mail, vpn.
- asigură legătura între Centru Operativ pt. Situaţii de
Urgenţă al S.G.A. Braşov cu CJSU şi IJSU, precum şi cu
structurile M.M.P. si A.N. “Apele Române” prin A.B.A.
Olt conform fluxului informaţional definit în Planurile de
apărare
- asigură diseminarea atenţionărilor şi avertizărilor
hidrologice şi meteorologice primite de la A.N.M. şi
I.N.H.G.A. prin A.B.A. Olt, în timp real catre CJSU şi
IJSU.
- colectare, înregistrare, validare, prelucrare şi
transmiterea datelor referitoare la fenomenele
hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale,
- monitorizarea, validarea şi prelucrarea datelor de la
lucrările hidrotehnice din administrarea S.G.A. Braşov
privind manevrele de exploatare care au ca efect
modificarea regimului natural de scurgere
-Acordă asistenţă tehnică Comitetelor locale şi
Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru
elaborarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor la
58 localităţi şi una buc. Plan judeţean
-Asigură, în colaborare cu Inspectoratul jud. Pt. Situaţii de
Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în
timpul situaţiilor de urgenţă şi a Raportului de Sinteza,
după încetarea acestora
-Participă la verificări anuale ale stării tehnice şi
funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare
din teritoriu, indiferent de deţinător
-Urmăreşte asigurarea unui Stoc minim de materiale şi
mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi/sau
poluărilor accidentale - participă la intervenţii în caz de
inundaţii şi poluări accidentale.
-Participă la acţiunea de urmărire a calităţii apelor de
suprafaţă şi subterane
-Participă la acţiuni de intervenţie în cazul apariţiei
fenomenelor hidrometeorologice periculoase

STAŢIA HIDROLOGICĂ
Obiective:
-Monitorizare cantitativă a parametrilor hidrologici şi
meteorologici pe râuri: niveluri,debite, temperatură
aer,temperaturăapă, precipitaţii, zăpadă şi gheaţă la 19
statii hidrometrice şi 4 staţii hidrometrice bazinale
reprezentative, 3 statii evaporimetrice, 52 foraje pentru
elaborarea Studiului anual.
- Monitorizare cantitativă a parametrilor hidrologici pe
lacuri de acumulare
- Monitorizare privind dinamica apelor subterane
- Măsurarea debitelor de aluviuni pe râuri:
-aluviuni în suspensie ;
-aluviuni în patul albiei.(morfologia albiei)
- Flux informaţional hidro-meteorologic-râuri (transmisii
date curente şi avertizări)
- Studii hidrologice anuale pentru anuarul naţional
hidrologic
- Studiu hidrogeologic al evoluţiei apelor supterane (staţii
hidro-geo/foraje)
-Lucrări reparaţii/întreţinere reţea staţii hidrometrice
- Contributii la studii de lac si ridicari topobatimetrice
-Asigurarea personalului necesar, pregatirea acestuia prin
masuri si instruiri practice
- Realizarea programului de reabilitare a sistemului de
observatii si masuratori a resurselor de apa subterane
-Urmărirea evoluţiei morfologice a albiilor cursurilor de
apă din judeţ pe baza unui program naţional prevăzut în
directiva cadru a UE în domeniul gospodăririi Apelor.

GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ


Obiective:
Măsurători hidrometrie de exploatare
Controale pentru folosirea şi protecţia albiilor (Alimentări
cu apă potabilă şi industrială , Irigaţii, Amenajări
piscicole, Centrale hidroelectrice, Folosinţe
hidromecanice şi balastiere, Ape terapeutice, curative,
agrem. travers. cursuri de apă, Depozite de deşeuri ind. şi
menajere, schele de extractie,etc)
Acte de reglementare (Avize, Referate avize, Autorizaţii
consumatoare / neconsumatoare, Referate autorizaţii,
Notificări pt. începerea execuţiei şi pt.punere în funcţiune,
Avize amplasament, Permise traversare, Consultaţii
tehnice)
LABORATORULUI DE ANALIZE FIZICO-
CHIMICE, BIOLOGICE ŞI BACTERIOLOGICE
acreditat RENAR din anul 2002 - conf. ISO 17025
certificat acreditare nr: 202-L
Obiective:
Monitorizarea starii si evolutiei calitative a resurselor de
apa (indicatori fizico-chimici, prioritare periculoase,
biologici: fitoplancton, macrozoobentos, alge bentonice,
macrofite acvatice, indicatori bacteriologici)
Mentinerea acreditarii Laboratorului SGA Brasov
Intercomparari intre laboratoarele din cadrul aceluiasi
bazin si din bazine diferite;
Participarea la cursuri de perfectionare.

1.Laboratorul de Calitatea Apei al S.G.A. Braşov


efectuează analize fizico-chimice, biologice şi
bacteriologice pentru ape de suprafaţă (râuri, lacuri), ape
subterane, ape uzate de pe raza judetului Braşov, conform
Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring al
B.H. Olt.
2.Laboratorul de Calitatea Apei S.G.A. Braşov este
acreditat RENAR cu certificatul de acreditare nr. L-202
conform standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005,
menţinându-şi acreditarea fără întrerupere până în
prezent.
3.Laboratorul a efectuează analize suplimentare de apă pe
bază de comandă de la terţi.

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PENTRU VIITOR


1. Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile
umane
Accesul la surse sigure de alimentare cu apă
potabilă
● Asigurarea surselor de alimentare cu apă potabilă în
zonele deficitare
-modernizarea şi punerea în siguranţă a barajelor
(Program stabilizare versant drept ac. Tărlung-Săcele,
în cooperare cu DRM World Institute for Disaster
Risk- S.U.A.)
-asigurarea de consultanţă în vederea realizării de
foraje de medie şi mare adâncime pentru alimentarea
cu apă a zonelor deficitare; promovarea unor noi surse
de alimentare cu apă de suprafaţă
-monitorizarea calitativă a surselor de apă din
jud.Braşov: ape de suprafaţă (râuri, lacuri), ape
subterane şi ape uzate; prelevarea şi efectuarea
analizelor pentru diferite tipuri de apă conform
Manualului de operare.
2. Reducerea decalajului existent faţă de alte state
membre ale UE, cât şi între regiunile de dezvoltare cu
privire la infrastructura de mediu
● Realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă
pentru 80% din populaţia României şi asigurarea
pentru 69% din populaţie a canalizării şi epurării
apelor uzate menajere
-consultanţă şi avizare a sistemelor de canalizare şi
staţii de epurare a apelor uzate în localităţile din
mediul rural cu peste 2000 locuitori echivalenţi,
conform obligaţiilor asumate de Guvernul României
prin Directiva Ape Uzate
3. Diminuarea riscului la dezastre naturale şi creşterea
gradului de siguranţă a cetăţenilor
Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor
naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor
● Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul
diminuării efectelor inundaţiilor
-Lucrări investiţii în continuare
-Înlocuirea podurilor de lemn cu multe pile în albie,
existente pe unele cursuri de apă, ce obturează
secţiunea de scurgere a apelor, cu pericol de apariţie a
blocajelor cu plutitori şi gheţuri (prin Consiliul
Judeţean)
-Organizarea de verificări periodice ale stării tehnice
şi funcţionale ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor
-Organizarea de exerciţii şi simulări ale unor inundaţii
şi accidente la construcţii hidrotehnice
-Impunerea unor condiţii beneficiarilor prin
Autorizaţiile de gospodărire a apelor în cazul
exploatărilor de balast din albiile minore ale cursurilor
de apă , privind decolmatarea,
regularizarea/recalibrarea, în vederea măririi secţiunii
de scurgere în zonele obturate de deponii de balast şi
prevenirii inundaţiilor.
● Îmbunătăţirea prognozelor, creşterea timpilor de
reacţie a populaţiei şi a autorităţilor implicate, precum
şi îmbunătăţirea exploatării coordonate a acumulărilor
prin definitivarea implementării unor proiecte
specifice
-Prelucrarea şi interpretarea datelor prin programul
DESWAT pentru prognoza hidrometeorologică
pt.jud.Braşov -16 buc. Staţii hidrometrice şi 3
pluviometrice automate
● Adoptarea unor soluţii moderne de apărare a
localităţilor împotriva inundaţiilor
-Realizare zonă umedă – polder pe r.Olt în zona loc.
Bogata Olteană (Polder Cotul Turzunului) în
cooperare cu instituţii similare din domeniul apelor
din Olanda în cadrul proiectului “Soluţii pentru
realizarea conectivităţii laterale a cursurilor de apă –
crearea unei zone umede în bazinul râului Olt”
4. Utilizarea eficientă a resurselor naturale şi
minerale; apropierea treptată de nivelul mediu de
performanţă al ţărilor UE
Utilizarea eficientă a resurselor naturale şi
minerale
● Reducerea cantităţilor de apă prelevată din sursele
de apă de suprafaţă şi subterane prin creşterea gradului
de recirculare în industrie şi dezvoltarea sistemului de
monitorizare a apelor subterane
-impunerea agenţilor economici prin acte de
reglementare din punct de vedere al gospodăririi
apelor de realizare a unor instalaţii de recirculare a
apelor considerate curate (minim 40%) în procesele
tehnologice, precum şi folosirea celor mai bune
tehnici disponibile în activitatea de producţie
-continuarea modernizării sistemului de monitorizare a
apelor subterane prin dotarea forajelor existente cu
senzori de colectare automată a parametrilor apelor în
scopul valorificării resurselor subterane;
5. Asigurarea transparenţei în implementarea
politicilor din domeniul protecţiei mediului; cooperare
cu societatea civilă
Preluarea treptată de către administraţia publică
locală a unor competenţe şi responsabilităţi în
domeniul protecţiei mediului
-Întâlniri de lucru cu reprezentanţii unităţilor
administrativ teritoriale, organizate în comun de către
Instituţia Prefectului, S.G.A.Braşov şi Consiliul
Judeţean, în vederea prezentării obligaţiilor ce revin
U.A.T. prin Directiva Cadru Ape privind alimentarea
cu apă potabilă, canalizare, epurare şi planuri de
acţiune conform Directivei Nitraţi, domeniul apărării
împotriva inundaţiilor, precum şi al igienizării
cursurilor de apă în localităţi (conform O.nr.21/2002
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale).