Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţie de autenticitate

privind elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I

Subsemnatul(a)......................................................................................................,
profesor la ......................................................................................................, înscris
pentru obţinerea gradului didactic I, seria........................ declar pe propria-mi
răspundere următoarele:

a) lucrarea a fost elaborată personal şi îmi aparţine în întregime;

b) nu au fost folosite alte susrse decât cele meţionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente din partituri din alte lucrări sau din
alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în
care sursa o reprezintă alte lucrări ale mele;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Data,

Semnătura,