Sunteți pe pagina 1din 6

qbUNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE

Profesor: Hurjui Andreea Ionela


Modulul III: SORTIMENTUL DE PREPARATE ȘI BĂUTURI
Clasa:a X-a/ nr. ORE/SĂPT. IP:9
Programa școlară Anexa nr.2 la OMECTS : nr.3915 din 18.05.2017
Specializarea: COFETAR-PATISER
Anșcolar: 2017-2018

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de rezultate a învățării: Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi


Lecția: Semipreparate culinare: sosurile reci
Data: 26.10.2017
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Durata lecției: 50 minute
Locul de sfășurării activității: laboratorul unității

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ:
UC2 Efectuarea muncii în echipă
UC5 Aplicarea NPM și PSI
UC6 Asigurarea aprovizionării cu materii prime și produse alimentare
UC7 Organizarea și întreținerea locului de muncă
UC8 Planificarea activității proprii
UC10 Asigurarea calității produselor
Rezultatele învățării:
Cunoștințe: 7.1.4. Descrierea proceselor tehnologice de obținere a semipreparatelor și a
produselor cu grad redus de complexitate

Abilități: 7.2.4.Efectuarea operațiilor tehnologice de obținere a semipreparatelor culinare și de


patiserie-cofetărie și a produselor cu grad redus de complexitate cu respectarea normelor de
igienă, de siguranță și securitatea muncii.

Atitudini: 7.3.2. Respectarea principiilor dezvolării durabile la obținerea semipreparatelor


culinare și de patiserie-cofetarie , a preparatelor culinare, de patiserie-cofetărie cu grad redus
de complexitate, în condiții de igienă, siguranță și securitate a muncii.

Obiective operaționale: la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:


o să definească sosurile
o să clasifice sortimentul de sosuri
o să asigure materiile prime necesare realizării sosurilor reci
o să identifice echipamentul tehnologic necesar realizării sosurilor reci
o să respecte procesul tehnologic și operațiile specifice necesare obținerii sosurilor
reci
Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversația în LMG, explicația, demonstația
 Resurse materiale: flip chart, markere, tablă, pixuri, caiete de notițe, echipamente
tehnologice, materii prime
 Forma de activitate: frontală, individuală
 Evaluare: observare curentă, evaluare orală, evaluare practică
Bibliografia: Constanța Brumar, Turism și alimentație, Editura CD Press, 2011
Desfășurarea lecției:

Timp
Evenimentele Strategia didactică Evaluare
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode de Mijloace de Forme de
Obiective/ învățământ învățământ organizare
Conținuturi a activității
1 2 3 4 5 6 7 8
Secvența 2 Face prezența elevilor, notează Răspund la întrebările puse de conversația Catalog, Frontală -
organizatorică elevii absenți în catalog; face profesor, își însușesc prin LMG pixuri
observații și recomandări dacă observațiile și recomandările
este cazul. primite
Verificarea 2 Prin sondaj solicită caietele de Cei solicitați prezintă caietele Conversația Caiete de Individuală Evaluare
cunoștințelor teme. Face aprecieri, corectări, de teme. Ceilalți elevi ascultă Explicația teme, pixuri Frontală orală
unde este cazul. aprecierile și eventual își colorate
corectează răspunsurile în
caietele de teme..

8 Propune elevilor o nouă situație Ascultă și devin interesați de Conversația Observare


Formarea de (lecție): propunerea făcută. Explicația Tablă,ustensi Frontală curentă
priceperi și Preparate culinare: sosurile le de Individuală
deprinderi reci Își însușesc normele NPM și laborator,
Scrie pe tablă titlul lecției și PSI. materii prime
prezină obiectivele lecției. Elevii vizați și clasa participă
Prezintă imagini cu sosurile reci, împreună cu profesorul la
Dirijarea imaginea care conține tehnologia reactualizarea cunoștințelor Expunerea
învățării de obținere a diferitelor sosuri teoretice.
reci
O1 O2 O3 O4 Reamintește pe scurt NPM și
O5 PSI specifice laboratorului.
Reactualizează cunoștințele
teoretice necesare formării de
priceperi și deprinderi prin
adresarea de întrebări și notare a
elementelor esențiale pe tablă.
Asigură materialele necesare
efecuării activității
experimentale de către fiecare
elev.
Va demonstra modul în care
elevii își vor desfășura
activitățile practice
independente, notând în același
timp pe tablă elementele și
etapele lucrării:
Prelucrarea primară a
materiilor prime ( după caz):
1.lămâile se spală și se extrage Vor urmări demonstrația făcută
sucul de profesor, după care vor nota
2.verdeața se curăță, se spală, se în caietele de notițe elementele
taie mărunt. esențiale,precum și etapele de
Operațiile specifice sosului de desfășurare ale lucrării de
lămâie: laborator.
-se amestecă apa cu sarea și
sucul de lămâie,se adaugă
piperul și mărarul tocat și se
amestecă energic cu uleiul
pentru a forma emulsia instabilă.
Obținerea 7 Solicită elevilor să precizeze Elevii solicitați răspund la
performanței utilajele și ustensilele, materiile întrebările profesorului Conversația tablă, cretă, Frontală
prime de care au nevoie la burete Individuală Observare
obținerea sosurilor reci ( sosul de curentă
lămâie ) precum și etapele de
desfășurare a activității de
instruire.

Asigurarea Confirmă și apreciză Rețin aprecierile și explicațiile Explicația tablă Frontală Observare
FEED-BACK- răspunsurile corecte ale elevilor. suplimentare Individuală curentă
ului Face observații și corecții, dacă
este cazul.
Formarea de 10 Solicită elevilor să realizeze Își desfășoară activitatea de Demonstrația Ustensilele, Observare
priceperi și sosul de lamâie. realizare a sosului de lâmâie, Conversația utilajele, Individuală curentă
deprinderi Supraveghează activitățile după recomandările primite materiile Evaluare
independente ale elevilor și prime din practică
respectarea etapelor cerute, laborator
intervenind când este nevoie sau
când este solicitat.

După finalizarea Elevii solicitați prezină


Analiza 7 semipreparatului culinar solicită semipreparatul culinar obținut. Conversația Tablă, caiete Frontală/ Observare
rezultatelor elevilor să prezinte și să de notițe, individuală curentă
activității analizeze aspectele observate în De asemenea, formulează pixuri Evaluare
timpul lucrării. concluziile aferente orală
Elaborarea Solicită formulare de concluzii semipreparatului culinar pe
concluziilor cu privire la sosul de lămâie care tocmai l-au efectuat.

2 3 4 5 6 7 8
Prezintă pe scurt elementele
2 esențiale ale lucrării, apreciază Elevii își însușesc aspectele Conversaţia Converația Individuală Observare
rezultatele și răspunsurile experimentului, fixăndu-le mai Explicația Frontală curentă
corecte. bine. Explicația
Asigurarea Oferă, dacă este cazul, explicații Rețin aprecierile și explicațiile
feedback-ului suplimentare. suplimentare.
Secvenţa finală 2 Formulează aprecieri, observații Rețin aprecierile, observațiile Conversația Caiete de Frontală -
Aprecierea și recomandări cu privire la și recomandările. notiţe, pixuri, Individuală
desfăşurării formarea de priceperi și Catalog
lecţiei şi a deprinderi corecte de identificare
asimilării a utilajelor și ustensilelor,
cunoștințelor materiilor prime necesare și de
punere în practică a cunoștințelor
învățate.
Prezentarea 2
temei pentru Prezintă conținutul unei Notează tema, reţin precizările Conversația Caietul de Frontală -
acasă întrebări: Exemple de sosuri profesorului Explicația teme Individuală
calde?

S-ar putea să vă placă și