Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect Didactic

Instituţia: Colegiul ”Iulia Hasdeu” or. Cahul


Profesor: Tataru Lilia
Grupa: C1531
Obiectul: Geografia
Subiectul lectiei: degradarea mediului înconjurător. Degradarea mediului
aerian. Protecția mediului aerian.
Tipul lectiei: de asimilare a cunostintelor si de formare a capacitatilor
Subcompetenţa 1: Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de
calitatea mediului.
Obiective Operationale:
O1- Să explice esenţa noţiunilor geografice, în baza studierii unui fragment de text;
O2- Să identifice sursele şi cauzele de poluare a aerului atmosferic, utilizînd
suportul didactic;
O3 – Să aprecieze importanţa aerului în cadrul mediului înconjurător;
O4- Să argumenteze consecinţele impactului antropic asupra aerului;
O5- Să explice consecinţele poluării aerului atmosferic asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii omului;
O6- Să formeze un comportament critic şi constructiv faţă de calitatea aerului
Strategia didactica:

a) metode si tehnici – Grafitti, Soarele ideilor, Răspuns formulat într-un minut,


Conversaţie euristică, Cinguin, Condiţii – Cauze-Efect, studierea unui
fragment de text
b) forma de lucru – activitate individuala, in grup, in echipa.

c) mijloace de instruire – planşe, imagini, computer, manual, proiector

Resurse educationale: Igor Codreanu ”Geografia mediului înconjurător.

Desfasurarea lectiei:
Competenţe Timp Activitatea de învăţare Resurse Evaluare
specifice/Obiective Activitatea profesorului şi a elevului procedurale
operaţionale
1 2 3 4 5
I. EVOCARE
a)Moment organizatoric
Profesorul salută elevii.
Verifică prezenţa elevilor, aspectul exterior.
Stabileşte un climat pozitiv procesului de instruire

b)Captarea atenţiei
Sîntem la un început de zi şi vă îndemn să vă creaţi o
bună dispoziţie pentru a vă simţi mai bine şi pentru a
fi mai activi la lecţie. Pentru început, vă rog să mă
ajutaţi să completez mesajul fixat pe poster cu
substantive şi adjective.
“Doresc celor vrăjiţi de natură,_________ o zi cît
2/ mai luminoasă, frumoasă, ________! Sper ca lecţia Conversaţia Evaluarea
de azi să vă aducă succese, cunoştinţe, înţelepciune, euristică frontală
_________, __________. Lumea e mai deşteaptă, mai
cultă, __________, ___________, dacă în jur e
linişte, pace şi armonie.
Comentaţi mottoul lecţiei: “Cu multă, multă vreme în
urmă, zeii s-au sfătuit şi au ajuns la concluzia că ar fi
o mare greşeală să ofere oamenilor secretul
înţelepciunii înainte ca ei să ajungă la maturitatea
3/ necesară ca să o înţeleagă. Astfel, ei au decis să
păstreze ascunsă această comoară, pînă cînd oamenii
vor dobîndi suficientă inteligenţă de a o descoperi
prin propriile forţe. Discutînd despre locul unde să o
ascundă, unul dintre zei propuse păstrarea
înţelipciunii pe vîrful celui mai înalt munte de pe
Pămînt. Însă , la scurt timp, toţi au fost de acord cu
faptul că omul va escalada curînd acest zenit. Un alt
zeu sugeră cea mai adîncă groapă existentă pe fundul
oceanelor, dar, din nou,toţi consideră că nici aceasta
nu este un loc sigur. Cel mai înţelept dintre zei, după
ce a urmărit în linişte disputa semenilor săi, veni cu Tehnica „Răspuns Aprecierea
soluţia ideală:”Cunosc eu locul cel mai inaccesibil formulat într-un răspunsurilor
oamenilor – propria lor lume interioară. Haideţi să minut” elevilor cu
ascundem înţelepciunea Universului înăuntrul acestor calificativele
fiinţe care doar dobîndind maturitatea necesară vor bine/foarte bine
conştientiza prezenţa acestei comori în interiorul
propriu, respectiv vor găsi calea de a exploara şi
descoperi drumul spre înţelepcine.”
Sarcina de lucru: Timp de un minut, elevii,
individual, vor scrie părerile proprii succint (un enunţ
scurt) pe fîşii de hîrtie, care apoi vor fi afişate pe
tablă. Ulterior , părerile elevilor vor fi comparate.
II. REALIZAREA SENSULUI
a)Anunţarea temei şi a obiectivelor lecţiei.
2/ Degradarea mediului înconjurător. Degradarea
mediului aerian. Protecția mediului aerian.

1 elev:
Redă prin desen cauzele şi consecinţele degradării
mediului înconjurător. Evaluare
individual
2 elev:
Imaginează-ţi că eşti un copac sau o pasăre. Ce vei
face pentru a te salva de acţiunile nechibzuite ale Conversație
oamenilor euristică

Explicați noțiunea Degradarea mediului aerian


(Degradarea mediului natural înseamnă procesul de
scădere sau pierdere a calității lui, care se produce ca
urmare a fenomenelor naturale cît și a intervenției
neraționale a omului, fără a ține cont de capacitatea de
regenerare a naturii.)
Evaluare
Ce factori conduc la degradarea mediului? frontală

Care sunt consecințele acestui proces? (îmbolnăvirea


/
10 căilor respiratorii, provocarea bolilor genetice și
oncologice, reducerea biodiversității, epuizarea
resurselor naturale, etc.)
Care este rolul tău în combaterea degradării mediului?

c) Comunicarea şi fixarea noilor cunoştinţe

Ce rol are aerul ca factor de mediu?

Atmosfera este învelişul de aer al Pamîntului aflat


într-o permanenta interacţiune cu reliful, cu suprafaţa
oceanelor, a solului şi a ghetarilor prin fluxuri de
energie şi substanţa asigurînd mediul favorabil
apariţiei şi dezvoltării biosferei.
Aerul pe care-l inspirăm face parte din amestecul de
gaze ce acoperă Globul Pământesc. Acest amestec de
gaze asigura viata pe Pămînt şi ne protejează de razele
dăunătoare ale soarelui.
Atmosfera este formată dintr-un amestec de
circa 10 gaze diferite, în mare parte din azot ( 78% ) şi
oxigen (21%). Acel 1% rămas este format din argon, Licrul cu fişele
heliu, neon şi dioxid de carbon. Toate acestea sunt
gaze neutre, adică nu intra în reacţie cu alte substanţe.
Mai conţine şi poluanţi, cum ar fi unele gaze nocive:
fum, sare, praf şi cenuşă vulcanică. La rîndul său, şi
omul exercită influenţa asupra atmosferei, îndeosebi
prin poluare ( gaze, impuritaţi solide sub forma de
particule, etc... ).

Explicaţi cu cuvinte proprii esenţa noţiunii poluarea


aerului atmosferic. (prin aplicarea tehnicii „Grafiti”)
– activitate frontală. Etapele de realizare:
I.Scrierea expresiei”poluarea mediului atmosferic” în
mijlocul unui poster.
II. Elevii îşi amintesc ce ştiu despre acestă noţiune
expunînd şi unele caracteristici ale acesteia.
Afirmaţiile elevilor se formulează în enunţuri Conversaţie Evaluare
Să aprecieze simple/scurte şi se scriu pe poster. euristică individuală
importanţa aerului în III. Elevii împreună cu profesorul, analizează
cadrul mediului afirmatiile, apoi studiind explicaţia noţiunii din
înconjurător manual, vor face comparaţie între formulări.

3/ Poluarea aerului atmosferic – ansamblul


schimbărilor fizice, chimice sau termice ale
compoziţiei şi calităţii aerului atmosferic, ce efecte
negative asupra învelişului biotic şi activităţilor
umane

În baza informaţiei lecţia se va desfăşura sub formă de


revistă – activitate în grup. Clasa se împarte în 4
grupuri.
1)Grupurile vor alcătui cîte un articol pentru revistă

1 grup. Enumeraţi sursele de poluare a aerului


atmosferic, se aplică tehnica „Soarele ideilor”. Fiecare
elev enunţă pe rînd cîte o sursă şi sunt scrise pe Alcătuirea
poster. conspectelor de
Tehnica Grafitti reper
- Să explice 2 grup. Consecinţele poluării aerului asupra mediului
esenţa înconjurător
noţiunilor 3/
geografice, în 3 grup. Consecinţele aerului poluat asupra sănătăţii
baza studierii omului Evaluarea
unui fragment frontală
de text; 4 grup. Măsurile de protecţie a aerului.
Studierea
2)Fiecare grup lucrează la articolul său, elevii îşi fac fragmentelor de
notiţele necesare în caiet, discută apoi scriu în comun text
articolul.
Să identifice sursele
şi cauzele de poluare a 3) La etapa de prezentare a articolului, elevii pot
aerului atmosferic, utiliza postere, scheme, imagini şi alte materiale.
utilizînd suportul
didactic; Prezentarea articolelor se efectuiază conform
următoarelor reguli:
-fiecare grup prezintă articolul;
-celălalt grup ascultă şi îşi fac notiţe pe caiete.

Se ard gunoiştile din grădini în localitatea ta? Ce


Să argumenteze consecinţe au acest proces? Convorbire
consecinţele euristică
impactului antropic Propune soluţii pentru a combate arderea
asupra aerului; gunoiştilor şi anvelopelor.
10-15/
Să explice
consecinţele poluării
aerului atmosferic
asupra mediului Apreciera
înconjurător şi Esti primarul localităţii natale şi te confrunţi cu elevilor cu
sănătăţii omului; poluarea mediului ambiant. Propune activităţi de Studiu de caz calificative
îmbunătăţire a stării ecologice a lacului din
localitatea natală şi argumentează cum aceste
acţiuni vor influienţa ulterior sănătatea oamenilor
Să formeze un
comportament critic şi
constructiv faţă de
calitatea aerului 10/

Aprecierea
/
3-4 elevilor

2-3/

III. REFLECŢIA
a)Realizarea feedbak-ului
Pentru a verifica nivelul de însuşirea a temei, se propune:
1 grup:
Completaţi tabelul:
Să argumenteze
Condiţii Cauze Efect
consecinţele Prezenţa
impactului antropic staţiilor de
alimentare cu
asupra aerului; 5-7/
produse
petroliere în Tehnica Condiţii-
preajma Cauze- Efect
blocurilor de
Să explice locuit.
consecinţele poluării Prezenţa
aerului atmosferic parcurilor auto
şi de tehnică
asupra mediului agricolă în
înconjurător şi localitatea Lucrul în grup
sănătăţii omului natală.
Prezenţa
cazangeriilor şi
întreprinderilor
mari industriale
în centrele
raionale.
Prezenţa
staţiilor
nucleare
electrice în
ţările vecine.

2 grup:

În baza temei studiate alcătuiţi o poiezie Poezia Lucrul în grup


trebuie să fie alcătuită din cinci rînduri obligatorii va
avea drept titlu primul cuvînt al acesteia. Lăsînd o
anumită libertate autorului, scrierea textului reclamă
respectarea următorului model: Tehnica Cinguin
- primul vers constă dintr-un singur cuvînt care
precizează subiectul versurilor;

-al doilea vers este format din două cuvinte care descriu
Aprecierea
cuvîntul(adjective)
elevilor
-al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă
acţiuni(verbe)

-al patrulea vers este format din patru cuvinte care


exprimă atitudinea faţă de subiectul dat. Alcătuirea grilei

-ultimul vers este format dintr-un cuvînt care exprimă


esenţa cuvîntului.
Proiect
3 grup:
Alcătuiţi o grilă în baza temei studiate.

4 grup:
Proiectaţi acţiuni organizate în cadrul „Săptămînii
aerului curat” în diferite localităţi ale ţării
IV. EXTINDEREA
a)Generalizarea lecţiei. Aprecierea, comentariul
7/ notelor
Să formeze un Vizionarea filmului
comportament critic şi https://www.youtube.com/watch?v=Aa6EOf_kYFE
constructiv faţă de Completarea tabelului „Am ştiut-Am aflat” Tehnica “Am Autoevaluarea
calitatea aerului Am ştiut Am aflat cunoscut – am
aflat” Apreciera
elevilor cu
calificative

b) Tema pentru acasă


/
2 Profesorul anunţă tema pentru acasă:
-Scrierea unui eseu, conform algoritmului cunoscut, Eseu structurat
Activitate
cu tema „Degradarea şi protecţia aerului
individuală
atmosferic”
Tehnica
-Faceţi o investigaţie pe teritoriul localităţii natale, “Investigaţia”
stabilind sursele de poluare a aerului (reprezentate
prin fotografii) şi întocmind un plan de acţiuni privind
reducerea poluării aerului din localitate.

Elevii notează în caiete tema pentru acasă.

Anexa 1
“Doresc celor vrăjiţi de
natură,_________ o zi cît mai luminoasă,
frumoasă, ________! Sper ca lecţia de
azi să vă aducă succese, cunoştinţe,
înţelepciune, _________, __________.
Lumea e mai deşteaptă, mai cultă,
__________, ___________, dacă în jur e
linişte, pace şi armonie.
Sursele de
poluare a
aerului
atmosferic
Condiţii Cauze Efect
Prezenţa staţiilor de
alimentare cu produse
petroliere în preajma
blocurilor de locuit.
Prezenţa parcurilor auto
şi de tehnică agricolă în
localitatea natală.
Prezenţa cazangeriilor şi
întreprinderilor mari
industriale în centrele
raionale.
Prezenţa staţiilor
nucleare electrice în
ţările vecine.
Am ştiut Am aflat

S-ar putea să vă placă și