Sunteți pe pagina 1din 8

DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

DANIELA DRUGUŞ
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină

Implementarea standardelor profesionale în cariera unui cadru didactic universitar


este esenţială deoarece implică creşterea continuă a calităţii sistemului educaţional.
Profesia pe care am privilegiul să o practic îmi oferă şansa unică, dar în acelaşi
timp şi provocarea, de a-mi desfăşura activitatea în trei domenii excepţionale:
educaţie, sănătate, cercetare. Fiecare dintre aceste domenii, luate separat, oferă
multiple satisfacţii profesionale, dar necesita, în acelaşi timp, o continuă pregătire,
dorinţă de perfecţionare, pentru a putea face cerinţelor de calitate deosebite, în
continuă creştere precum şi competiţiei existente în fiecare dintre ele. Pe lângă
activitatea desfăşurată în domeniul sănătăţii, care implică ea însăşi menţinerea unor
anumite standarde de calitate profesională, dar şi umană, mediul universitar aduce cu
el o multitudine de oportunităţi, dar şi de îndatoriri. Am şi am avut astfel şansa de a mă
dezvolta profesional într-un ambient multicultural şi multifuncţional.
În acest context, îmi propun realizarea unor obiective, atât pe termen scurt cât şi
pe termen lung, obiective generale dar şi obiective specifice legate de fiecare dintre
perioadele mele de evoluţie, toate având drept scop dezvoltarea continuă profesională
ca şi creşterea calităţii actului medical, didactic şi de cercetare.

OBIECTIVE GENERALE

► Dobândirea, printr-o permanentă instruire, de noi cunoştinţe, aptitudini, în


domeniile în care activez: educaţie şi cercetare. În acest fel doresc atingerea unui nivel
de excelenţă în contextul unui mediu universitar internaţional din ce în ce mai
competitiv, prin dezvoltarea capacităţii de predare şi cercetare interdisciplinară în

1
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

domeniul eticii şi economiei sănătăţii.


Aceste obiective vor fi atinse prin integrarea în procesul educaţional şi de
cercetare a cunoştinţelor şi metodologiilor de cercetare specifice disciplinei etică şi
economie în sănătate.
Domeniul complex în care îmi desfăşor activitatea impune o dezvoltare
permanentă a aptitudinilor, cunoș tinţelor ș i a competenț elor, răspunzând astfel
provocărilor ș i, în plus, exigenț ei studenț ilor noș tri. Este firească şi obligatorie
dorinț a de perfecț ionare, proces care este necesar să se desfăș oare continuu.

► Obţinerea unor cunoştinţe solide în domenii conexe medicinii, cum ar fi


managementul serviciilor de sănătate, metodologia cercetării clinice etc.
Privesc activitatea mea ca pe o sumă de cunoştinţe dobândite atât în domeniul
medical cât şi educaţional. Este firesc să încercăm să parcurgem drumul invers ș i să
ne deschidem către alte domenii care nu fac decât să ne ajute la o mai bună înț elegere
ș i aprofundare a specialităț ilor în care activăm. Activitatea de cercetare în sine, de
altfel, impune depăș irea sferei unui domeniu pentru a putea vedea dincolo de
aparenț e.

► Valorificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor dobândite prin aplicarea acestora în


practică, precum şi adaptarea şi consolidarea lor.
Acumularea continuă de cunoș tinț e va avea ca obiectiv aplicarea ș i
valorificarea acestora în practică. Experienț a câș tigată permite adaptarea ș i
îmbunătăț irea unor tehnici sau metode, atât din sfera pedagogică cât ș i medicală,
făcând posibilă dezvoltarea unor tipuri de abordări ș i introducerea altora noi.

► Evoluţia privind dezvoltarea didactică în concordanţă cu abilităţile obţinute şi


oportunităţile existente prin prisma cunoș tinț elor ș i experienț elor dobândite de-a
lungul timpului, permiț ând astfel trecerea pe o noua treaptă care aduce cu sine noi
oportunităț i, o nouă motivaț ie, provocări ș i, desigur, responsabilităț i.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Activitatea educaţională este o activitate dinamică, extrem de provocatoare, dar şi


stimulativă care presupune, pe lângă deţinerea unor solide cunoştinţe profesionale (în
domeniul predat) şi cunoştinţe pedagogice. Interacţiunea permanentă cu studenţii
implică adaptarea permanentă la personalităţi, tipologii umane diferite, cu scopul de
a-i atrage, stimula, instrui în activitatea profesională şi de cercetare. Această
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

permanentă interacţiune îşi pune amprenta în mod constructiv şi asupra personalităţii


şi dezvoltării mele.
În acest proces de predare, interactiv, feed-back-ul este extrem de important
pentru adaptarea permanentă a activităţilor de predare, astfel că mi-am propus
următoarele obiective:
• Orientarea axiologică a procesului de învăţământ
• Anticiparea rezultatelor educaţionale
• Anticiparea rezultatelor studenț ilor, evaluarea eficienţei activităţii desfăşurate
ș i o reglare continuă a procesului didactic în raport cu nevoile studenț ilor
• Actualizarea continuă a procesului educaţional
• Realizarea de materiale de studiu interactive pentru temele abordate în cadrul
activităţilor didactice.
• Dezvoltarea educaţiei universitare şi postuniversitare cu scopul de a obţine o
curiculă educaţională integrativă pentru cursul de etică şi economia în sănătate
adresat studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Educarea, perfecț ionarea şi implicarea personală va atrage deopotrivă implicarea


studenț ilor şi rezidenț ilor în auditarea, actualizarea şi dezvoltarea sistemului de
management al calităţii specific învăț ământului universitar şi sănătăţii;
Revizuirea periodică a rezultatelor didactice, practice şi teoretice, atât pe baza
progresului ș tiinț ei şi tehnologiilor, cât şi în funcț ie de aprecierile
studenț ilor/rezidenț ilor, în scopul îmbunătăț irii performanţei.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

Unul dintre elementele esenţiale ale activităţii didactice precum şi unul dintre
principalele motoare ale progresului în activitatea mea îl reprezintă cercetarea. Aceasta
dezvoltă gândirea pe baza raț ionamentului logic, puterea de observaț ie, creativitatea,
capacitatea de analiză şi sinteză ș i, nu în ultimul rând, spiritul inovator, cel care face
ca lucrurile să progreseze. În acest context, mi-am propus următoarele obiective :
• Dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare în domeniul eticii şi economiei în
sănătate
• Dezvoltarea unor relaţii de cercetare cu alte centre din afara universităţii, chiar
realizarea unor parteneriate, prin atragerea de fonduri prin proiecte de
cercetare.
• Valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări
ș tiinţifice ș i participări la manifestări ș tiinț ifice de prestigiu.

3
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

• Creşterea reputaţiei ştiinţifice a departamentului/facultăţii/universităţii.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII PROFESIONALE

Nici unul dintre obiectivele educaţionale sau ale cercetării nu ar putea fi îndeplinit
fără a poseda cunoştinţe solide în domeniul meu profesional. Astfel, în absenţa unor
cunoştinţe solide, mereu perfecţionate în aria eticii şi economiei în domeniul sănătăţii,
orice încercare de cercetare ştiinţifică ar fi sortită eşecului, iar credibilitatea în faţa
studenţilor ar fi un eşec total. Consider că pentru a putea învăţa pe cineva este necesar
să ai tu în primul rând cunoştinţe extrem de solide în acel domeniu. Etica şi economia
în sănătate este o disciplină specială, chiar prin prisma celor cărora li se adresează, un
organism în continuă schimbare, fiind în acelaşi timp un domeniu extrem de
efervescent, mereu supus schimbării. Astfel, este absolut necesară o permanentă
menţinere la curent cu tot ceea ce este nou, atât din punct de vedere teoretic cât şi
practic.
Ca obiective îmi propun:
• Participarea la cursuri de formare continuă
• Extinderea experienţei personale în domenii conexe şi obţinerea unor noi
competenţe profesionale

Urmărind aceste obiective de la începutul carierei mele profesionale şi universitare,


am ajuns în acest moment la următorul status profesional:

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Dezvoltare profesională
Obiectivele educaţionale şi de cercetare îşi au originea în educaţia şi experienţa
mea profesională şi de cercetare. Astfel, ca Director General mi-am dezvoltat
competenţe privind managementul structurii manageriale, administrative şi financiar-
economice a universităţii. Totodată am contribuit la dezvoltarea strategiei
instituţionale a universităţii şi am implementat deciziile strategice stabilite în cadrul
forurilor academice ale universităţii, în conformitate cu reglementările legale.
Am participat activ la managementul strategic al universităţii în calitate de membru
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

al echipei de conducere. Am asigurat punerea în practică precum şi urmărirea din


punct de vedere administrativ a politicii universităţii în domeniile buget, strategie
financiară, gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului şi gestionarea
administrativă a formării continue, a relaţiilor internaţionale şi a cercetării ştiinţifice.
Am iniţiat şi desfăşurat activităţi care au vizat îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei
gestionării resurselor universităţii: umane, materiale, de timp şi financiare.
Pe parcursul activităţii mele am întreprins acţiuni pentru obţinerea de resurse
suplimentare de finanţare. Am iniţiat şi desfăşurat acţiuni care vizează organizarea de
noi activităţi, restructurarea şi/sau reorganizarea structurilor existente şi totodată am
organizat sisteme şi structuri de implementare.

Atât activitatea mea profesională cât şi cea de dezvoltare m-au făcut să înţeleg că
încrederea în relaţiile interacademice şi responsabilitatea pentru activităţile desfăşurate
sunt la fel de importante ca recomandările bazate pe dovezi ştiinţifice. Am realizat
faptul că rezultatele obţinute depind nu numai de calitatea relaţiilor academice cât şi de
organizarea societăţii pe ansamblu. Aceste observaţii m-au determinat să mă implic pe
de o parte în proiecte de formare profesională, cât şi în proiecte de sănătate publică.
Astfel, începând cu anul 2010 m-am implicat în obţinerea finanţării unor proiecte
de cercetare-dezvoltare şi ulterior am participat activ la implementarea acestora, dintre
care prezint următoarele:
- POSDRU/81/3.2/S/58942: Laboratorul de anatomie patologică – formare
profesionala şi organizaţională prin implementarea managementului calităţii -
ANATOMOPAT
- POSDRU/86/1.2/62594, Management educaţional şi învăţământ de calitate în
societatea informaţională
- POSDRU/88/1.5/S/58965, Burse doctorale pentru creș terea competitivităț ii in
domeniul medical şi farmaceutic
- POSDRU/89/1.5/S/61879, Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de
sănătate
- POSCCE 2.2.4/780, Admin
- POSDRU/90/2.1/S/63942, Stagii de pregătire practica pentru integrarea rapida
pe piaț a muncii a studenț ilor specializaț i in medicina dentara
- POSDRU/86/2.1/S/63699, Adaptarea ofertei învăț ământului medical dentar
superior la nevoile pieț ii muncii şi a societăț ii bazate pe cunoaș tere
- POSDRU/88/1.5/S/63117, Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in aria
europeana a cercetării
- POSDRU/87/1.3/S/62208, Centru de formare specialiș ti şi resurse in
reabilitarea orala
- POSDRU/86/1.2/S/63815: Calitate şi competenţă profesională europeană în

5
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

educaţia medicală şi în managementul activităţilor educaţionale - E-mediqual


- POSDRU/159/1.5/S/133377: Program de excelenţă în cercetare doctorală şi
postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice
- POSDRU/159/1.5/S/136893: „Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii
cercetării ştiinţifice din universităţile medicale prin acordarea de burse
doctorale şi postdoctorale - DocMed.net_2.0”
- POSCCE 2.2.1, cod SMIS-CSNR 48880: Centru avansat de cercetare-
dezvoltare în medicina experimentală – CEMEX
- POSDRU/160/2.1/S/ 139881: Consiliere profesională pentru studenţii în
medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinii generale şi
dentare
- POSDRU/161/2.1/G/141871: Consiliere profesională în specializările medicale
pentru o carieră de succes
- MIS ETC 1840: Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi
Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice CHRONEX-RD

Formare la nivel de master şi doctorat


În perioada 2011-2013 mi-am continuat studiile urmând un Master în “Teoria
riscurilor şi aplicaț ii” la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică.
Aici am dobândit cunoştinţe fundamentale în toate subdomeniile managementului.
Aceste cunoştinţe au fundamentat atât obiectivele mele educaţionale cât şi cele de
cercetare ale acestui plan.
Încurajată de cunoştinţele şi rezultatele obţinute am dorit ulterior continuarea
demersului ştiinţific prin urmarea unui program doctoral în domeniul managementului
sănătăţii cu tema: ”Managementul riscurilor în învăţământul medical şi în sistemul de
sănătate din România” . În perioada 2011-2015 am desfăşurat studiile doctorale la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, obţinând titlul de
„Doctor în medicină”.
Formarea pe perioada cercetărilor doctorale a fost de o importanţă majoră pentru
capacitatea mea de cercetare interdisciplinară, dobândind cunoştinţe din diverse
domenii precum: etica aplicată în sănătate, ştiinţe comportamentale, ştiinţe sociale şi
filozofie aplicată în medicină, precum şi o aprofundare a metodelor de cercetare
calitativă şi cantitativă. În acest context am utilizat metodologii calitative de analiza
datelor. Prin această cercetare am avut ocazia să evidenț iez un aspect foarte important
şi anume reconsiderarea relaţiei servicii medicale - sănătate şi elaborarea de noi
modele în scopul înţelegerii raportului dintre starea de sănătate şi diferitele categorii de
factori. În urma cercetării efectuate am considerat necesară aplicarea standardelor
privind managementul riscului în România, ar genera o schimbare substanţială în
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

managementul şi structura sistemului de sănătate. Fiecare standard are implicaţii


majore în creşterea performanţelor sistemului, funcţiile sensibile dintr-o unitate
sanitară, cum ar fi director general, director economic, şefi de secţie, asistente trebuie
integrate într-un sistem cu risc foarte redus prin angajare prin concurs, testând
competenţele şi integrarea în cultura organizaţională.
Acest lucru impune implementarea la toate nivelele din cadrul spitalelor a
modelelor de managementul riscului, existenţa unor registre ale riscului şi
recomandarea completării în toate unităţile sanitare a documentelor aferente
managementului riscului.

Valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării în mediul academic ştiinţific s-a


realizat prin:
- publicarea a 9 lucrări ştiinţifice şi articole ca prim şi coautor, din care:
- 4 lucrări ș tiinț ifice, proceeding, în reviste naţionale şi internaţionale,cotate ISI
- 2 lucrări ştiinţifice, în extenso, ca prim autor, în reviste cotate ISI,
- 1 articol în reviste cotate B+,

Rezultatele cercetărilor prezintă utilitate ştiinţifică, didactică şi aplicativă acestea


fiind relevate atât de contribuţiile aduse cât şi de următoarele aspecte:
Din punct de vedere ştiinţific, acestea aduc un aport deosebit în domeniul cunoaşterii
fundamentale, prin dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor referitoare la
managementul riscului cu aplicaţii în sistemul sanitar;
Din punct de vedere didactic, prezintă interes şi utilitate atât rezultatele în sine, cât mai
ales metodele şi procedurile de cercetare aplicate. Astfel, anumite subcapitole din teză
pot fi valorificate ca şi capitole de curs la specializarea Medicină – Cursuri de
management sanitar;
Din punct de vedere aplicativ, cercetările aduc pe de o parte o fundamentare
ştiinţifică a cunoştinţelor acumulate prin experienţa practică, iar pe de altă parte oferă
un produs cu două funcţii de bază: modele de cercetare a satisfacţiei pacienţilor şi a
echipei medicale, pe de o parte şi implementare managementului riscului în instituţiile
sanitare din România. Cercetările oferă şi modele cu ajutorul cărora se pot implementa
şi dezvolta instituţii sanitare performante şi un sistem educaț ional corelat cu cerinţele
pieţii muncii.
Din punct de vedere social rezultatele ș tiinț ifice obț inute ca urmare a
cercetărilor efectuate în teza de doctorat, conduc la creș terea nivelului stării de
sănătate şi creș terea calităț ii vieț ii cetăț enilor romani.

Consider activitatea mea de cadru universitar, ca parte a colectivului Universităţii


de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi o misiune şi în acelaşi timp o

7
DANIELA DRUGUŞ PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI ACADEMICE

provocare. Dacă cele mai multe categorii profesionale au datoria de a se perfecţiona


doar într-un singur domeniu, noi facem parte dintre cei ce au menirea şi datoria de a se
perfecţiona pe mai multe planuri, ceea ce face ca obț inerea unor rezultate de
excepț ie să devină cu atât mai meritorie.
A excela în toate cele trei direcț ii este o grea misiune, ce presupune dedicaț ie,
dragoste de semeni, pe de o parte, precum ș i capacitatea de a opera cu noț iuni
teoretice ș i elemente uneori abstracte, specifice activităț ii de cercetare, pe de altă
parte.
Cele trei domenii au o importanț ă majoră în dezvoltarea unei naț iuni. În ciuda
acestui fapt, la noi în ț ară, au fost neglijate, misiunea noastră devenind uneori dificilă.
Prin obiectivele propuse în acest plan de dezvoltare a carierei universitare
urmăresc atât un proces continuu de dezvoltare profesională ș i personală cât ș i o
contribuț ie la formarea unor generaț ii de specialiș ti de înaltă calitate umană ș i
profesională.

DANIELA DRUGUŞ