Sunteți pe pagina 1din 4

ADAPTARE CURRICULARĂ

Numele şi prenumele cadrului didactic de la clasă: Romandaşş Criştina


Şcoala: Colegiul Natşional „Grigore Moişil” Oneşş ti
Numele şi prenumele elevului: Brumaă Şş tefan
Clasa: a X-a D

DISCIPLINA: Pşihologie
PERIOADA DE IMPLEMENTARE:Şemeştrul al II-lea, anul şş colar 2017-2018

1. COMPETENȚE GENERALE:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă,
precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul
diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în
schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

2. COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Identificarea proceşelor pşihice şş i caracterizarea rolului lor îîn evolutşia
perşonalitaă tşii
1.3. Caracterizarea principalelor dimenşiuni ale perşonalitaă tşii
1.4. Recunoaşş terea unor tipuri de relatşii interperşonale, a unor comportamente şş i
atitudini şociale îîn şituatşii date
2.1. Analizarea unor proceşe pşihice pornind de la exemple concrete
2.3. Analizarea profilului propriei perşonalitaă tşi şş i a perşonalitaă tşii celorlaltşi
2.4. Evaluarea unor tipuri de comportament pşihoşocial îîn contexte şituatşionale date
3.1 Relatşionarea eficienta/ cooperarea cu ceilaltşi îîn colectarea, interpretarea şş i
evaluarea informatşiilor referitoare la proceşe şş i manifeştaă ri pşihice
3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu ceilaltşi, a unor traă şaă turi ale perşonalitaă tşii
neceşare reuşş itei îîn activitate
3.3. Rezolvarea, prin cooperare cu ceilaltşia unor şituatşii problemaă cu ajutorul
cunoşş tintşelor de pşihologie
4.1. Utilizarea cunoşş tintşelor de pşihologie îîn şcopul adaptaă rii conduitei proprii la şituatşii
concrete de viatşaă
4.3. Adecvarea conduitei pşiho-şociale la diferite şituatşii
5.2. Manifeştarea unor comportamente proşociale neceşare participaă rii la
rezolvareaproblemelor comunitaă tşii
Metode şi Metode şi
Competențe
Activități de învățare mijloace de instrumente de Observații
specifice
realizare evaluare
1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. Limbajul ▪ manual de Obşervarea
- Analiza şş i exemplificarea pşihologie; şiştematicaă
functşiilor limbajului; ▪ fişş e adaptate;
- Analiza comparativaă îîntre ▪ videoproiector Autoevaluarea
limbajul oral şş i şcriş, îîntre ▪ activitate pe
limbajul extern şş i intern. grupe şş i îîn
perechi

1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. Atentşia ▪ manual de Obşervarea


- Analiza comparativaă a pşihologie; şiştematicaă
formelor atentşiei; ▪ fişş e adaptate; Autoevaluarea
- Autoevaluarea calitaă tşilor ▪ videoproiector ; Probaă oralaă
atentşiei. ▪ pe grupe şş i îîn
perechi

1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. Motivatşia ▪ manual de Obşervarea


- Analiza comparativaă a pşihologie; şiştematicaă
formelor motivatşiei; ▪ fişş e adaptate;
- Identificarea relatşiei dintre ▪ videoproiector ; Autoevaluarea
motivatşie şş i performantşaă; ▪ activitate
- Autoanaliza profilului Teşt grilaă
frontalaă , pe
motivatşional. grupe şş i îîn
perechi
1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. Afectivitatea ▪ dictşionar de Obşervarea
- Caracterizarea afectivitaă tşii; pşihologie; şiştematicaă
- Identificarea criteriilor de ▪ manual de Autoevaluarea
claşificare a proceşelor pşihologie;
afective; ▪ fişş e adaptate;
- Ştabilirea aşemaă naă rilor şş i ▪ videoproiector ;
deoşebirilor dintre emotşii, ▪ activitate pe
şentimente şş i paşiuni. grupe şş i îîn
perechi
1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. Vointşa ▪ manual de Obşervarea
- Explicarea etapelor pşihologie; şiştematicaă
proceşului volitiv; ▪ fişş e adaptate;
- Exemplificarea calitaă tşilor ▪ videoproiector ; Autoevaluarea
vointşei; ▪ activitate
- Caracterizarea calitaă tşilor frontalaă , pe
proprii ale vointşei. grupe şş i îîn
perechi
1.3.; 2.3.; 3.2. Perşonalitatea ▪ manual de Obşervarea
- Identificarea modelelor de pşihologie; şiştematicaă
Metode şi Metode şi
Competențe
Activități de învățare mijloace de instrumente de Observații
specifice
realizare evaluare
analizaă a perşonalitaă tşii ; ▪ fişş e adaptate; Autoevaluarea
- Analiza propriilor traă şaă turi ▪ videoproiector ;
de perşonalitate. ▪ activitate Proiectul
frontalaă , pe
grupe şş i îîn
perechi
1.3.; 2.3.; 3.2. Temperamentul ▪ manual de Obşervarea
- Identificarea tipurilor pşihologie; şiştematicaă
temperamentale; ▪ fişş e adaptate;
▪ videoproiector ; Autoevaluarea
- Realizarea portretului
temperamental indicaî nd ▪ activitate
Teşt grilaă
aşpectele pozitive şş i frontalaă , pe
grupe şş i îîn
negative. perechi
1.3.; 2.3.; 3.2. Aptitudinile ▪ manual de Obşervarea
- Identificarea tipurilor de pşihologie; şiştematicaă
aptitudini; ▪ fişş e adaptate;
▪ videoproiector ; Autoevaluarea
- Analiza tipurilor de
inteligentşaă. ▪ activitate pe
grupe şş i îîn
perechi
1.3.; 2.3.; 3.2. Caracterul ▪ manual de Obşervarea
- Identificarea propriilor pşihologie; şiştematicaă
traă şaă turi cardinale şş i ▪ fişş e adaptate;
▪ videoproiector ; Autoevaluarea
principale;
- Compararea caracterului cu ▪ activitate pe
temperamentul. grupe şş i îîn
perechi
1.3.; 2.3.; 3.2. Creativitatea ▪ manual de Obşervarea
- Identificarea fazelor pşihologie; şiştematicaă
proceşului creatşiei; ▪ fişş e adaptate;
▪ videoproiector ; Autoevaluarea
- Exemplificarea nivelurilor
creativitaă tşii. ▪ activitate pe
grupe şş i îîn
perechi
1.4; 2.4; 3.3; 4.3; Conduita şocialaă ▪ manual de Obşervarea
5.2 - Analiza componentelor pşihologie; şiştematicaă
Eului; ▪ fişş e adaptate;
▪ videoproiector ; Autoevaluarea
- Caracterizarea relatşiilor
interperşonale; ▪ activitate pe
- Exemplificarea grupe şş i îîn
perechi
comportamentelor pro şş i
Metode şi Metode şi
Competențe
Activități de învățare mijloace de instrumente de Observații
specifice
realizare evaluare
antişociale.

IÎntocmit,
Prof. Romandaşş CRIŞTINA