Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC CREŞTIN PRO DEO Director: Caraman Bratu-Maximilian

SOCIOLOGIE Profesor: Teburzuca Elena


NR. ORE ALOCATE: 2 ORĂ/SĂPT. Șef catedră: Petric Ioam
Clasa a-IX-a / An scolar 2014-2015

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de Competente specifice Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Nr saptamana

invatare ore

SEMESTRUL I

Perspectiva 1.1. Identificarea Specificul cunoasterii Exercitii de identificare a naturii - lucru in echipe -evaluare sistematica a
2 S1
sociologica metodelor, sociologice. socioumanului si a cunoasterii sale: comportamentului elevilor
asupra societatii tehnicilor, activitate frontala de definire a
Metodología procedeelor si Ce este sociología? dubletelor conceptuale: - FISE de lucru ale
2 S2

investigatiei instrumentelor de De la sociología spontana la - obiectiv –subiectiv echipelor care se 2 S3


sociologice investigatie sociología stiintifica - macro-micro completeaza in clasa
sociologica, Perspectiva in sociologie - global-local - fisa de observatie 2 S4
aplicabile in Metode si tehnici, procedee - universales-contextualism - Dialog frontal caritativa: se urmareste 2 S5
diferite contexte si alte instrumente ale - teoretic-empiric calitatea trasaturilor
investigatiei sociologice - Eric-etic definitorii
Rolul medotologiei in - Cantitativ-calitativ
2 S6
sociologie - Explicatie – comprehensiune

2.1. Elaborarea unor


instrumente de lucru - observatia - descrierea, caracterizarea Observatiei - Manuale si dictionare 2 S7
(chestionare, FISE de de tip cantitativ de sociologie cu referire Proiect – sondaj de
observatie, ghid de - ancheta sociologica - descrierea, caracterizarea Observatiei la conceptul de cerere 2 S8
opinie
interviú) de tip calitativ
- prezentarea frontala a regulior de
EVALUARE observare
Test de evaluare a 2 S9
cunostintelor – itemi
multipli
2.2. Explicarea - interviul Activitate frontala - tipuri de interviú, in - Lucru individual
fenomenelor si functie de scropul si gradul lor de
2 S10

proceselor sociale pe elaborare:


baza analizei si - chestionarul - interviul structurat (cantitativ) 2 S11
interpretarii datelor - interviul nestructurat (calitativ)
obtinute prin - interviul individual Orala
investigatia sociologica Interviul de grup (focus grup)
- construirea de interviuri - lucru in echipa
-observarea sistematica a
Prezentarea regulilor de realizare a unui - dialog frontal
comportamentului elevilor
chestionar
-test de evaluare sumativa
Tipuri de intrebari specifice unui
chestionar

Proiect – realizarea unei


- modul de elaborare a unui Studiu de Lucru in echipa
- studiul de caz caz Exemple elaborate de autobiografii
2 S12
Studio de caz
- metoda biografica - prezentarea caracteristicilor unei
2 S13
biografii Lucrari biografice
- autobiografía - tipuri semnificative de biografii sociale
2 S14
(provocate, neprovocate; dirijate, Lucru in echipa
- experimentul nedirijate)
Portofoliu articole presa
2 S15
scrisa – analize de
- analiza documentelor Criterii de clasificare a documentelor Analize socilogice de 2 S16
sociale sociale: documente sociale continut
- dupa vechime
-dupa destinatar
- dupa accesibilitate
- dupa gradul de incredere
- natura documentelor (scrise/nescrise)
- continutul (cifrice/necifrice)
-observarea sistematica a
- destinatarul (personale.publice) Lucru in echipa –
comportamentului elevilor
- emitentul (oficiale.neoficiale) realizarea de analize de
Analiza de continut a documentelor continut si analize
Orala
Analiza caritativa calitative a unor articole 2 S17
Etapele investigatiei Analiza si interpretarea urmelor si a din presa scrisa
sociologice documentelor materiale

2 S18
-test de evaluare sumativa
- alte metode - testul W-A-Y

EVALUARE

SEMESTRUL AL DOILEA

Societatea si 1.1.Identificarea rolului Structura sociala - definirea structurii sociale Manual Eseu
2 S19
viata sociala sociologiei in analiza - status si rol
faptelor, fenomenelor si - relatii sociale - conversatia - clasele sociale si Dictionare de sociologie
a proceselor sociale - grupuri sociale; stratificarea sociala pe criterii Realizarea unor statistici
2 S20

grupuri mici economice, in functie de privind structura sociala in


- stratificarea sociala conditiile de viata si cadrul liceului sau clasei 2 S21
2.4. Utilizarea unor (in societatile comportamente, specificul de elevi
instrumente specifice traditionale, ocupatiei sau natura muncii Articole internet
sociologiei pentru industriale si - analiza mobilitatii sociale prin
2 S22
analiza vietii sociale postindustriale) dezbatere libera
- mobilitatea sociala
EVALUARE
2.5. analizarea
procesului socializarii si
a rolului unor agenti de Institutii si organizatii
socializarea – familia, sociale - definirea organizatiilor - FISE de lucru Portofoliu de articole 2 S23
mass-media, institutii - teoria birovratiei - exercitii de identificare a Internet privind cultura
educationale, grupuri – - teoria relatiilor principiilor unei organizari - manual organizacionala
in realizarea socializarii. umane optime, eficiente si rationale,
2 S24
- resursele umane ale elemente de management - dictionar de
organizatiei stiintific: sociologie
2.6. Caracterizarea - stiluri de conducere - principiul muncii simplificate
individului in multiplele - organizatia si - principiul “metodei celei mai - planse cu 2 S25
lui ipostaze: membru al mediul bune” structura
unei familia, al unui organizacional - principiul “homo oeconomicus” organizatiilor
grup social (de prieteni, EVALUARE Prezentarea frontala a teoriilor in Test de evaluare a
colegi, etc) managementul stiintific” - fise test itemi cunostintelor - itemi
- teoria birocratiei multipli multipli
- teoria relatiilor umane
- resursele umane ale organizatiei
3.1 Utilizarea
instrumentelor de Familia - definirea, caracterizarea si Biografii personale Evaluare orala 2 S26
cercetare sociologica in - structura familiei clasificarea familiilor
rezolvarea de sarcini de - functiile familiei - activitate frontala - structura Realizarea arborelui
2 S27
lucru prin cooperare cu - noile modele unei familii genealogic al familiei – Proba scrisa
ceilalati familiale in peritada - dezbatere - functii ale familiei activitate individuala Fisa de lucru individual
tranzitiei - exercitii de identificare a unor
- instabilitatea modele familiale in perioada de Lucru in echipe – 2 S28
4.1 Argumentarea familiei tranzitie compararea familiei
necesitatii ordinii si EVALUARE - analiza fenomenului de traditionale cu cea Test itemi multipli
controlului social pentru instabilitate a familiei moderna
functionarea normala a
unei societati Scoala - definitia si formele educatiei Biografii ale scolii
2 S29
- sistemul de - FISE de lucru privind Eseu – privind importante
invatamant interdependenta formelor de FISE de lucru individual scolii si a educatiei in
4.2. Analizarea unor - procese innoitoare educatie si in echipa evolutia societatii
comportamente prin in invatamant - sistemul de invatamant
raportarea la valori EVALUARE dezbatere - procese innoitoare in
dezirabile invatamant
- planificarea invatamantului 2 S30
- democratizarea invatamantului Orala
4.3. Analizarea unor - descentralizarea administrativa a
comportamente invatamantului
antisociale (coruptia, Analiza educatiei in perspectiva Autoevaluare
2 S31
infractionalitatea s.a) microsociologica

Biserica - definirea religiei Manualul religiilor Eseu 2 S32


5.1 Determinarea unor - religia si societatea - analiza relatiei intre Religie si
tendinte de evolutie a moderna societatea moderna Manual si dictionar de
unor probleme sociale - modernitate , religie sociologie
din comunitate si sociologie
2 S33
(discriminarea, - sociologie si
infractionalitatea, sociología religiei FISE de lucru individual
conflicto sociale) EVALUARE si in echipa

5.2 Proiectarea unui Socializarea Definirea grupurilor sociale Coli de flipchart Realizarea unor statistici 2 S34
comportament prosocial - rolul socializarii Elaborarea unor tabele de clasificare a Finiere media privind grupurile sociale
impus de relatia status- - stadiile socializarii gupurilor sociale: in cadrul liceului sau clasei
rol (primara, secundara, -dupa forma de constituire (formale, de elevi
resocializarea) informale; secundare/ primare; de Prezentari ppt
- agenti de socializare apartenenta/ de referinta)
(familia, scoala, Structura grupurilor
grupal, mass-media) - explicarea unor concepte precum Portofoliu de articole
- probleme sociale : coeziunea grupului, conflictele Grafice Internet privind cultura
(discriminarea, interstatus, conflicte intrastatus, Statistici organizationala
infractionalitatea, diada, relatii interpersonale, rol
conflictele sociale, social, status Test de evaluare a 2 S35
coruptia, saracia) cunostintelor - itemi
EVALUARE multipli

Ordine si control social - delimitarea sferei termenului de Articole din presa scrisa Evaluare orala
“control social” prin dialog
Shimbare sociala frontal Finiere video din
- sistemul mundial si - prezentarea dimensiunilor si emisiuni televizate
globalizarea sensurilor controlului social
- Explicarea dubletului conceptual
control/sanctiuni sociale
- Completarea unor FISE privind Grafice Test de evaluare a
Tipuri si mijloace de control, cunostintelor - itemi
dupa caracterul permisiv sau Statistici multipli
represiv al mijloacelor utilizate
(pozitiv, negativ)
- Identificarea limitelor Afise
controlului social (conformitate Articole presa scrisa
si conformism)
- Dezbatere - Functiile controlului Coli de flipchart
social Markere
- Explicarea conceptului de
“devianta” si cel de
“marginalizare” in sociologie – Resurse Internet Fise de lucru individual si
explicarea fenomenelor si in echipa
identificarea cauzelor aparitiei
acestora Evaluare orala
- Conversatie privind evolutii si
tendinte ale deviantei, Observare sistematica
criminalitatii si terorismului Articole din presa scrisa
- definirea conceptului de
“schimbare sociala”

Analize privind evolutia societatii : Finiere video din


- schimbarile de azi, - de la triburi la imperio emisiuni televizate Fise de lucru individual si
societatile de maine - epoca minunilor tehnologice in echipa
- cresterea populatiei si Grafice
diferentierea sociala Evaluare orala
- provocarile cresterii populatiei si Statistici
cresterii economice Observare sistematica
- schimbare si violenta. Afise
REvolutiile Articole presa scrisa
- sistemul mundial si globalizarea
- schimbarile de azi- societatea de Coli de flipchart
maine Markere Test de evaluare a
2 S36
EVALUARE Resurse Internet cunostintelor - itemi
multipli