Sunteți pe pagina 1din 13

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1: „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare
Cod Contract: POSDRU/55/1.1/S/25088
Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Curs opţional: EU ȘI CALCULATORUL

- Nivel liceal –
Clasa a X a

Cursant : PÎNGĂ CORINA

Liceul Tehnologic „N. Balcescu” Alexandria


2013

DISCIPLINA OPȚIONALĂ: „EU SI CALCULATORUL” (TIC)

PARTEA I

PREZENTAREA PROGRAMEI
• Nota de prezentare
• Competențe generale disciplinare și transversal
• Module
- Competențe specific (abilități, cunoștințe, atitudini)
- Aspecte metodologice
- Aspecte evaluative
• Standarde curriculare

• NOTĂ DE PREZENTARE

Poziția disciplinei în Planul – cadru de învățământ:

Programa pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate


ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând cerinţelor de educaţie
economică şi matematică în condiţiile sprijinirii tinerei generaţii în vederea adaptării cât mai
rapide la principiile economiei de piaţă.

Programa şcolară pentru disciplina opțională Eu și calculatorul reprezintă o


ofertă curriculară pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar. Subsumată ariei curriculare
Arte vizuale şi tehnologii, disciplina are statut opţional şi este prevăzută în planul-cadru de
învăţământ cu un buget de timp de 0-1 ore/săptămână, pe durata unui an şcolar.
Elaborarea programei şcolare pentru disciplina opționalăEu si calculatorul – clasa
pregătitoare are la bază următoarele premise:
- Tehnologiile de informare şi comunicare au cunoscut în ultimii ani dezvoltări extrem
de rapide, afectând nu doar viaţa de zi cu zi, ci şi felul în care înţelegem învăţarea.
Resursele în format digital reprezintă un spaţiu cu potenţial important pentru
inovarea şi crearea unor noi activităţi de învăţare, mai accesibile şi mai atractive
pentru copii.
- Încă de la vârste mici, copiii sunt expuşi din ce în ce mai mult la utilizarea diferitelor
dispozitive digitale în diferite contexte, lărgind astfel sursele experienţelor de
învăţare (în familie, în grupul de prieteni, în contexte sociale mai largi).
- Competenţele digitale au un caracter transversal şi pot fi utilizate în explorarea
oricărui domeniu de cunoaştere. De aceea, programa pentru clasa pregătitoare se
raportează la aspecte studiate în cadrul altor arii şi discipline.
- Alături de beneficiile pe care le aduce tehnologia, tot mai mulţi părinţi, educatori,
cercetători şi practicieni abordează problema riscurilor potenţiale ale utilizării
necorespunzătoare a noilor tehnologii. Siguranţa utilizării noilor tehnologii de
informare şi comunicare în rândul copiilor, abuzul utilizării calculatorului la vârste
mici, riscurile la care se expun copiii utilizând
INTERNETUL sunt doar câteva dintre preocupările majore la nivel european şi
internaţional. De aceea, programa prevede în mod explicit activităţi de învăţare care
să conducă la construirea unei atitudini critice asupra impactului pe care îl au noile
tehnologii de informare şi comunicare asupra vieţii cotidiene a copilului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dezvoltate
prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale reflectă necesitatea de familiarizare a copiilor cu dispozitive şi
resurse digitale ca instrumente pentru învăţare şi dezvoltarea unei atitudini critice asupra
beneficiilor şi riscurilor utilizării tehnologiilor de informare şi comunicare asupra vieţii
cotidiene, a învăţării şi a relaţiilor cu cei din jur.
Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Competenţele
specifice se formează pe parcursul unui an şcolar şi sunt derivate din competenţele generale,
fiind etape în dobândirea acestora. Pentru realizarea competenţelor specifice sunt propuse
diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţele de învăţare ale elevului la alte
discipline şcolare şi care integrează strategii didactice adecvate contextelor de învăţare. Prezenta
programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să
completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare, astfel încât acestea să asigure un demers
didactic personalizat. În plus, activităţile de învăţare valorifică şi potenţează activităţile de
învăţare de la celelalte discipline din programa şcolară.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei
şcolare pentru proiectarea demersului didactic şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-
evaluare, fiind incluse conţinuturile învăţării ca bază de operare pentru dezvoltarea
competenţelor; metode şi mijloace de învăţământ; contexte de învăţare; elemente de evaluare
continuă.

3.1 COMPETENȚE GENERALE

a) Utilizarea funcţiilor de bază ale unui computer şi/sau a altor dispozitive digitale, în
contexte specifice de învăţare
b) Explorarea şi crearea unor conţinuturi digitale simple în format vizual sau/şi audio
c) Manifestarea interesului cu privire la efectele tehnologiilor de informare şi
comunicare asupra vieţii cotidiene, a învăţării şi a relaţiilor cu ceilalţi

3.2 INDICATORI BAZALI/ SUPERIORI


PARTEA a II-a

MODUL INIȚIAL
Funcţia modului iniţial este una de tip diagnostic şi prognostic, date fiind activităţile de
tip evaluativ care vizează gradul de însuşire, de către elevi, a cunoştinţelor, deprinderilor şi
abilităţilor minimale prevăzute pentru anul precedent celui pentru care este proiectată
programa.
Modulul iniţial are o durată de 1-2 săptămâni şi o organizare preponderent evaluativă,
care constă în aplicarea de către profesor a unor instrumente de evaluare menite să contureze
structura competenţelor pe care le posedă fiecare elev şi să ofere oportunităţi de structurare
diferenţiată a studiului.

La acest nivel de şcolaritate se urmăreşte, prin studiul TIC,, orientarea activității înspre
formarea la elevi a competenţelor digitale de bază în contexte de învăţare specifice; manifestarea
creativității şi folosirea adecvată a demersurilor didactice în funcţie de experienţa specifică a
elevilor și să utilizeze tehnologiile de informare şi comunicare, dar şi de resursele tehnice
disponibile în şcoală;

Sugestii metodologice:
- Funcţii de bază ale computerului şi/sau ale altor dispozitive digitale (telefon
mobil, telecomandă, aparatură audio-video, tabletă, touchscreen, copiator,
imprimantă etc.)

Aspecte evaluative:

Au ca reper competenţele generale şi specifice ale disciplinei pentru construcţia unor


Indicatori de performanţă.
Indicatorii pentru nivelul bazal şi cel superior vor avea ca reper competenţele CS1,
CS2, CS3, CS4, şi vor viza:

Pentru nivelul bazal:


 Recunoașterea diferitelor dispozitive digitale în diferite contexte, lărgind astfel sursele
experienţelor de învăţare (în familie, în grupul de prieteni, în contexte sociale mai largi).

Pentru nivelul superior:


 Utilizarea competenţelelor digitale au în explorarea oricărui domeniu de cunoaştere
MODUL DISCIPLINAR 1. - FUNCTII DE BAZA ALE UNUI CALCULATOR
A. Competente specifice vizate de modul

Denumirea Abilitati Cunostinte Atitudini


competentei
specifice
CS1.1 -realizeaza un puzzle -închiderea şi - manifesta interes pentru
Recunoaşterea cu diferite piese care deschiderea unui inchiderea si deschiderea
funcţiilor înfăţişează diferite computer sau a unui computer sau a unui alt
de bază ale dispozitive unui alt dispozitiv dispozitiv digital
diferitelor digitale din mediul digital
dispozitive digitale apropiat copilului;
din - confectioneaza -funcţii ale
mediul apropiat creativ o component a instrumentelor de -manifesta încredere in
unui computer şi/sau a comandă pentru fortele proprii in
altor rularea unor manipularea PC-ului;
dispozitive digitale, aplicaţii şi softuri
utilizând diferite simple (click,
materiale (carton, dublu click, sus,
hârtie, pastă de jos, stânga, dreapta,
modelaj, materiale deschide, rulează, -manifesta interes si respect
reciclabile); pauză, înapoi, pentru ceilalti;
- prezinta obiectele săgeţi, închide, - angajeaza dialoguri
confecţionate salvează, ieşire constructive, critice;
în cadrul unui târg de etc.)
informatică;
-realizeaza un desen
sau modelaje cu tema -are deschidere si
„Eu şi computerul” flexibilitate in formarea
care să înfăţişeze opiniilor;
diferite activităţi
realizate cu ajutorul
computerului, în
contexte diferite.
CS 1.2 Operarea - simuleaza jocuri - procedee simple -manifestă interes de
simplă cu obiecte educative în format de utilizare a cunoaștere (perseverență,
digitale (imagini, digital care presupun funcţiilor de bază curiozitate)
forme, sunete, utilizarea mouse-ului ale dispozitivelor
simboluri şi a săgeţilor de de captare a
grafice) în contexte poziţie (click, dublu imaginilor, de
specifice click, sus, jos, stânga, înregistrare audio şi
de învăţare dreapta) sau a unui video
touchscreen
- simuleaza jocuri
educative în format
digital de tip puzzle,
colorare a unor
figuri,deplasarea unor -manifesta interes si respect
obiecte, comparare, pentru ceilalti;
asociere, reasamblare,
potrivire cu
ajutorul principalelor - angajeaza dialoguri
comenzi (deschide, constructive, critice;
rulează, pauză, înapoi,
săgeţi, închide, -folosește autonom limbajul
salvează, ieşire etc.) în mod responsabil, în plan
-simuleaza jocuri de social
coordonare a mişcării
(coordonarea poziţiei
corporale)

B. Sugestii metodologice:

-realizarea unui puzzle cu piese care înfăţişează diferite dispositive digitale din mediul
apropiat
copilului
-confecţionarea creativă a componentelor unui computer şi/sau a altor dispozitive digitale,
utilizând
diferite materiale (carton, hârtie, pastă de modelaj, materiale reciclabile) şi prezentarea obiectelor
confecţionate în cadrul unui târg de informatică
- lectură activă a unei povestiri în imagini privind apariţia şi evoluţia computerului
– Exemplu: „Povestea computerului”
- realizarea unor desene sau modelaje cu tema „Eu şi computerul” care să înfăţişeze
diferite activităţi realizate cu ajutorul computerului, în contexte diferite
jocuri educative în format digital de tip puzzle, colorare a unor
- figuri,
deplasarea unor obiecte, comparare, asociere, reasamblare,
potrivire
cu ajutorul principalelor comenzi (deschide, rulează, pauză, înapoi,
săgeţi, închide, salvează, ieşire etc.)
- jocuri de coordonare a mişcării (coordonarea poziţiei corporale)

C. Aspecte evaluative:

Pentru nivelul bazal:


 Recunoaşterea funcţiilor de bază ale diferitelor dispozitive digitale din mediul apropiat

Pentru nivelul superior:


 Procedee simple de utilizare a funcţiilor de bază ale dispozitivelor de captare a
imaginilor, de înregistrare audio şi video

MODUL DISCIPLINAR 2 Știu să operez pe calculator!


Competente specifice vizate de modul
Denumirea Abilitati Cunostinte Atitudini
competentei specifice
2.1. Utilizarea unor -lanseaza un motor de -Elemente simple de - manifesta interes
procedee simple de căutare şi de explorare şi selectare pentru explorare şi
căutare parcurgere a paşilor a informaţiilor pe selectare a unor
a informaţiilor de tip de căutare simplă de INTERNET informaţii de pe
imagine imagini şi video pe internet;
sau video pe INTERNET, pornind -Lansarea unui motor
INTERNET de la un cuvânt de căutare
dat,sub supravegherea -manifesta încredere
adultului; -Explorarea şi in fortele proprii in
- recunoaşte selectarea manipularea PC-ului
simbolurile grafice informaţiilor în format
(icons) ale imagine sau video
principalelor
motoare de căutare
- realizeaza unele -manifesta interes si
desene cu simbolurile respect pentru ceilalti;
diferitelor motoare de - angajeaza dialoguri
căutare pe NTERNET constructive, critice;
-selecteaza imagini
digitale dintr-un set
dat pentru realizarea
unui colaj sau a unei -are deschidere si
povestiri în flexibilitate in
succesiune de imagini formarea opiniilor;
pe o temă dată,cu
ajutorul adultului
2.2. Realizarea unor - simuleaza joc de rol Explorarea şi -manifestă interes de
înregistrări simple de – „Vreau să devin selectarea cunoaștere
tip fotograf!” informaţiilor în format (perseverență,
imagine, video sau -realizeaza unele imagine sau video curiozitate)
audio, cu fotografii cu o
sprijinul adultului cameră digitală pe o
temă dată asociată
unor conţinuturi ale
altor
discipline
-realizeaza unele
fotografii cu ocazia -manifesta interes si
unor evenimente respect pentru ceilalti;
şcolare (serbări,
vizite, concursuri)
confecţionarea unor - angajeaza dialoguri
aparate simple de constructive, critice;
transmitere a
sunetului din -folosește autonom
materiale reciclabile limbajul în mod
(pahar de plastic, fir) responsabil, în plan
social

A. Sugestii metodologice:

- lansarea unui motor de căutare şi parcurgerea paşilor de căutare simplă de imagini şi video
pe INTERNET, pornind de la un cuvânt dat,sub supravegherea adultului
- activităţi de recunoaşterea simbolurilor grafice (icons) ale principalelor motoare de căutare
- realizarea unor desene cu simbolurile diferitelor motoare de căutare pe INTERNET
- selectarea simplă de imagini digitale dintr-un set dat pentru realizarea unui colaj sau a unei
povestiri în succesiune de imagini pe o temă dată,cu ajutorul adultului
-joc de rol – „Vreau să devin fotograf!” - realizarea unor fotografii cu o cameră digitală
pe o temă dată asociată unor conţinuturi ale altor discipline
– Exemple: produse confecţionate de către copii la tema meşteşuguri populare, confecţionarea
de jucării, desene sau colaje,colegii de clasă, familia mea, şcoala mea etc.)
- realizarea unor fotografii cu ocazia unor evenimente şcolare (serbări,vizite, concursuri)
- confecţionarea unor aparate simple de transmitere a sunetului din materiale reciclabile
(pahar de plastic, fir)
- joc de rol – „Reporter la datorie!” - prezentarea unei emisiuni pentru copii, utilizând
microfonul şi căştile
- joc de rol – „Ştiu să cânt şi să dansez”, „Sunt actor” - înregistrarea cu sprijinul adultului a
unor exerciţii fizice sau jocuri de mişcare, un cântec sau o poezie şi analiza acestora împreună cu
copiii

B. Aspecte evaluative:

Pentru nivelul bazal:


 Elemente simple de explorare şi selectare a informaţiilor pe INTERNET

Pentru nivelul superior:


 Explorarea şi selectarea informaţiilor în format imagine sau video

MODUL INTEGRAT 3 CALCULATORUL ȘI ROLUL LUI ÎN VIAȚA MEA


Competente specifice vizate de modul:
Denumirea Abilitati Cunostinte Atitudini
competentei specifice
CS 3.1 Recunoaşterea - aplica lectura activă în Folosirea -este preocupat de
unor beneficii şi imagini care să ofere copiilor responsabilă a autocunoaștere;
riscuri ale utilizării exemple despre noilor tehnologii
TIC efectele utilizării excesive a comunicaţionale şi
computerului sau a altor informaţionale în
dispositive digitale asupra contexte formale şi -manifestă interes
ochilor, asupra coloanei nonformale; pentru
vertebrale, asupra stării de imbogatirea
sănătate în general orizontului
-utilizeaza studiul de caz Reguli de siguranţă cultural;
privind reguli simple de în utilizarea
utilizare şi protecţie a computerului şi/sau
informaţiilor digitale a altor dispozitive
-realizeaza unele desene care digitale -manifesta
să înfăţişeze 5 reguli de bază încredere in
(comportamente dezirabile Reguli simple de fortele proprii in
ale copilului care utilizează utilizare şi protecţie manipularea PC-
dispozitive a informaţiilor ului
digitale) pentru a evita digitale
accidentele şi situaţiile de
risc în utilizarea Reguli de igienă şi
computerului sau a altor sănătate în - angajeaza
dispozitive digitale utilizarea dialoguri
-observa unele situaţii reale tehnologiilor de constructive,
de utilizare a computerului informare şi critice;
comunicare
sau a altor
dispozitive digitale în viaţa
de zi cu zi, prin realizarea
unor vizite la o instituţie din
comunitate (primărie, bancă,
poliţie, administraţie
financiară), prin realizarea
unor interviuri cu angajaţi
care utilizează zi de zi un
computer
- realizeaza unele colaje cu
imagini decupate din reviste
reprezentând
comportamente dezirabile de
utilizare a computerului sau a
altor dispozitive digitale
(poziţia corectă la computer,
distanţa corectă faţă de
ecran, perioada de timp
alocată utilizării
computerului,
- comunica cu ceilalţi în
timpul utilizării unui aparat
digital)
CS3.2 Alcătuirea unui - formuleaza un titlu Reguli de siguranţă - manifesta
portofoliu personal şi original pentru în utilizarea interes pentru
personal al învăţării în portofoliul personal şi/sau computerului şi/sau explorare şi
format alegerea unei imagini a altor dispozitive selectare a unor
digital, cu sprijinul reprezentative digitale informaţii de pe
adultului - realizeaza scurte internet;
înregistrări video sau audio Reguli simple de
cu ajutorul utilizare şi protecţie
adultului: a informaţiilor -manifesta
- creaza a cu ajutorul digitale încredere in
adultului a unui fişier în fortele proprii in
calculatorul clasei pentru Reguli de igienă şi manipularea PC-
fiecare copil, în care acesta sănătate în ului
selectează cele mai reuşite utilizarea
produse ale tehnologiilor de
învăţării în format digital informare şi
(fotografii, filmuleţe, comunicare
înregistrări audio) de-a -manifesta interes
lungul unei etape de învăţare si respect pentru
(la finalul unei săptămâni, Utilizarea eficientă ceilalti;
luni, şi corectă a - angajeaza
semestru, la finalul anului limbajelor (coduri, dialoguri
şcolar) convenţii etc.) constructive,
aparţinând critice;
- prezinta portofoliul în diferitelor domenii
întâlnirile cu părinţii de studiu.

Folosirea -are deschidere si


responsabilă a flexibilitate in
noilor tehnologii formarea
comunicaţionale şi opiniilor;
informaţionale în
contexte formale şi
nonformale;

Utilizarea eficientă
şi corectă a
limbajelor (coduri,
convenţii etc.)
aparţinând
diferitelor domenii
de studiu.

A. Sugestii metodologice:

-lectură activă în imagini care să ofere copiilor exemple despreefectele utilizării excesive
a
computerului sau a altor dispozitivedigitale asupra ochilor, asupra coloanei vertebrale, asupra
stării desănătate în general – Exemplu: „Povestea ochilor obosiţi” sau„Coloana vertebrală”
-studiu de caz privind reguli simple de utilizare şi protecţie a -informaţiilor digitale
– Exemplu: „Vreau să împrumut un computer.” „Ce trebuie să ştiu?” „Cum mă comport?”
-realizarea unor desene care să înfăţişeze 5 reguli de bază(comportamente dezirabile ale
copilului care utilizează dispozitivedigitale) pentru a evita accidentele şi situaţiile de risc în
utilizarea computerului sau a altor dispozitive digitale
- observarea situaţiilor reale de utilizare a computerului sau a altor dispozitive digitale în
viaţa de
zi cu zi, prin realizarea unor vizite la o instituţie din comunitate (primărie, bancă, poliţie,
dministraţie
financiară), prin realizarea unor interviuri cu angajaţi care utilizează zi de zi un computer
-realizarea unor colaje cu imagini decupate din reviste reprezentând comportamente
dezirabile
de utilizare a computerului sau a altor dispozitive digitale (poziţia corectă la computer,
distanţa corectă faţă de ecran, perioada de timp alocată utilizării computerului, comunicarea
reală cu ceilalţi în timpul utilizării unui aparat digital)
- formularea unui titlu personal şi original pentru portofoliul personal şi/sau alegerea unei
imagini
representative;
- realizarea unei scurte înregistrări video sau audio cu ajutorul adultului: „Ce mi-a plăcut
la şcoală
în clasa pregătitoare?” „Ce am învăţat?” „Cum m-am simţit alături de colegi?”
- crearea cu ajutorul adultului a unui fişier în calculatorul clasei pentru fiecare copil, în
care acest
- selectează cele mai reuşite produse ale învăţării în format digital (fotografii, filmuleţe,
înregistrări audio) de-a lungul unei etape de învăţare (la finalul unei săptămâni, luni,
semestru, la finalul anului şcolar) prezentarea portofoliului în întâlnirile cu părinţii
B. Aspecte evaluative:

Pentru nivelul bazal:


 Folosirea responsabilă a noilor tehnologii comunicaţionale şi informaţionale în
contexte formale şi nonformale

Pentru nivelul superior:


 Utilizarea eficientă şi corectă a limbajelor (coduri, convenţii etc.) aparţinând
diferitelor domenii de studiu.
MODUL DESCHIS Studiu aprofundat

Sugestii metodologice:
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte
- enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text
- aplicaţii de procesare de text (WORD)
- utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului
- aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului
- utilizarea avansată a editorului de texte
- formatarea finală a unui a unui document
- descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document Aspecte evaluative:
BIBLIOGRAFIE:
Bibliografie generală:

1. Potolea, D. (coord.) (2011) Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional din învăţământul


preuniversitar; revizuit, completat şi adaptat sistemului actual de învăţământ. CNEE.
2. Potolea, Dan (2002). Conceptualizarea curriculumului; o abordare multidimensională. În
Păun, Emil, Potolea, Dan (coord.) Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative.
Iaşi: Polirom.
3. Potolea, D., Manolescu, M. (2006). Teoria şi metodologia curriculumului. Ministerul Educaţiei
şi Cercetării. Proiectul pentru Învăţământul Rural, Bucuresti.
4. Cerkez, M., Căpiţă, L.E. (coord.), (2004), Dezvoltarea competenţelor de comunicare în
învăţământul obligatoriu, vol. I, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti.
5. Manolescu, Marin, (2004), Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie, Editura
Meteor, Bucureşti.
6. Manolescu, Marin, (2010), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universitară, Bucureşti.
7. Neacşu, I.; Stoica, A. (coord), (1998), Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE,
Aramis, Bucureşti.
8. Toma, S., Bratean, L., Pinta, G., (2002), Evaluarea programelor şi manualelor de abilităţi
practice şi Educaţie Tehnologică. În „Şcoala la răscruce”, Editura Polirom, Iaşi.
9. – „METODICA PREDĂRII INFORMATICII ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI” -
Carmen Petre, Daniela Popa, Ştefania Crăciunoiu, Camelia Iliescu; Editura ARVES –
Craiova, 2002;
10. –„DIDACTICA PREDĂRII INFORMATICII” – Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaei;
Editura Polirom, Collegium, Bucureşti, 2004;
11. – „Manual de Informatică pentru clasele V-VIII” – Doru Popescu Anastasiu, Editura Sigma
12. – M.E.C. – Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic T.I.C. în procesul
didactic, Editura Aramis, 2002
13. – “MS Office 97 Proffesional 6 în 1” – Editura Teora, Bucureşti, 1999
14. – INTERNET(www.edu.ro, www.didactic.ro)

S-ar putea să vă placă și