Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere
Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

MATERIA: Geografia si didactica geografiei


TEMA: Vegetația, fauna și solurile României

Coordonator:
Prof.dr. asoc. Pădurariu Bogdan

Numele şi prenumele:
Guler Mădălina
Panțiru Iuliana
Păduraru Mihaela

Grupa: 631

An III
Semestrul I
An universitar 2018-2019
PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Om și Societate

Disciplina: Geografia României

Tema lecției: Vegetația, fauna și solurile României

Tipul lecției: predare (dobândire de noi cunoștinte)

Competențe specifice:

-identificarea unor termeni geografici în texte/ contexte/ situații de învățare diferite;

-utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;

-identificarea poziției elementelor indicate pe hartă;

-dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice.

Obiective operaționale:

Cognitive:

 OC1 - să identifice tipurile de relief specifice României.


 OC2 - să specifice care sunt animalele specific tipurilor de relief și hrana acestora.
 OC3 – să enumere elementele caracteristice tipurilor de vegetație.

Psihomotorii:

 OPM1: să mânuiască în mod corect materialul didactic în funcție de sarcina dată.


 OPM2: să distribuie pe harta României elementele de faună și vegetație respectând
legenda dată.

Afective:

 OA1 : vor manifesta interes pentru lecție, dovedit prin participarea activă ;
 OA2 : vor lucra independent

Strategia didactică:

- Metode de învățământ: conversația, explicația, expunerea, observația, munca în


echipă, aprecierea verbal.

2
- Mijloace de învățământ: table, cretă, manual, hartă, catalog, imagini printate,
plicuri, bolduri, caietele elevilor.

- Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Resurse:

Resurse temporale: 45 de minute

Resurse spațiale: sala de clasă

Resurse umane: 25 de elevi

Bibliografie:

1. Manual digital- geografie, clasa a IV-a, editura Intuitext, București, 2016.


2. Programa școalară- disciplina Geografie- clasa a IV-a.

3
Strategia didactica
Metode Forme Mijloace
Etapele Obiective Continutul stiintific al Evaluare
lectiei
de învățământ de de învățământ
Lecției
organizare
1.Captarea atenției Învățătoarea îi va invita
pe elevi să își amintească Observarea
de vizita pe care au făcut- comportamentului
o în clasa a III-a la
elevilor
OC1 Grădina Zoologică. Conversația Frontal
Îî va intreba dacă își mai
amintesc ce animale au
văzut acolo. (de exemplu: Aprecieri verbale
OA1 urși, vulpi, cerbi, iepuri
sălbatici, etc.) De
asemenea, îi va întreba
dacă au văzut vreodată în
pădure animale sălbatice,
care nu sunt periculoase:
de exemplu: căprioare,
veverițe, etc. învățătoarea
îi va întreba dacă toate
animalele văzute la Zoo
trăiesc și pe teritoriul țării
noastre.

4
2.Actualizarea Învățătoarea îi va întreba Conversația Frontal Manualul Observarea
cunoștințelor OA1 pe elevi despre ce au comportamentului
învățat în cadrul orei Manualul digital elevilor
trecute. (răspuns posibil:
OPM1
despre apele care străbat Explicația
România, despre Marea
Neagră.). De asemenea îi Frontal Laptop
va invita să își amintească
și să enumere principalele Observația Individual Videoproiector
forme de relief ale Aprecieri verbale
României. Manualul
digital va fi deschis la
pagina 40, pentru o mai
bună vizualizare a
formelor de relief

3.Enunțarea temei și a OA1 Voi nota data și titlul Conversația Observarea


obiectivelor lecției pe tabla și voi comportamentului
preciza obiectivele lecției Expunerea Frontal Videoproiector elevilor
de astăzi: Vegetația,
fauna și solurile
României.
4.Prezentarea OA1 Voi ruga elevii să Manualul
conținutului deschidă manualele la
pagina cu lecția pe care Expunerea Frontal Observarea
astăzi o vom studia
comportamentului
împreună. În același timp Manualul digital
va putea fi urmărit și elevilor

5
manualul digital.
Observarea
Le explic copiilor ca Manualul comportamentului
plantele, animalele și
elevilor
solurile diferă, în funcție Expunerea Frontal
de zona în care sunt
localizate în țara noastră. Manualul digital

Învățătoarea îi inivită pe
elevi să urmărească cu
mult interes noua lecție Laptop
deoarece vor afla
informații utile despre Videoproiector
bogățiile și diversitatea
țării noastre.
5. Dirijarea învățării OA1 Învățătoarea le prezintă Observarea
elevilor un filmuleț cu comportamentului
OC1 ajutorul unui calculator și Expunerea Frontal Video – manualul elevilor
a unui videoproiector în observația digital
care se prezintă tipurile de
animale, plante dar și
tipurile de soluri pe care
le întâlnim în țara noastră.

6
6. Obtinerea Le voi propune o aplicație Conversația Frontal Harta
performanței elevilor.
OC1 Explicația Observarea
Se vor forma 4 grupe de comportamentului
OC2 câte doi elevi. Aceștia vor Munca în Grupuri mici Plicuri elevilor
primi plicuri în care se vor echipă
OC3 afla elemente de faună și Imagini
vegetație pe care le vor
Bolduri Aprecieri verbale
OPM2 distribui pe harta
României respectând
OA1 legenda dată.

7. Feedbackului OC 2 Învățătoarea le va propune Conversația Frontal Aprecieri verbale


OA1 elevilor să spună care ar
putea fi hrana anumitor
animale: de exemplu: a
ursului, a iepurilor
sălbatici, a caprei negre.
8.Evaluarea OC1 Le voi adresa copiilor Conversația Frontal Aprecieri verbale
câteva întrebări:
OC2 Explicația
- Care sunt tipurile
de relief? Exercițiul Individual
- Care sunt tipurile Observarea
de relief întâlnite comportamentului
în România? elevilor
- Ce animale
întâlnim la
câmpie?

7
9.Retenția Învățătoarea le va adresa Observarea
OC2 câteva întrebări elevilor: comportamentului
Frontal elevilor
Așadar, dacă vom mai
OA1
vizita din nou Grădina Conversația
Zoologică, vom ști să
spunem care este habitatul Aprecieri verbale
natural al animalelor de
acolo?

10.Asigurarea OPM1 Vor nota tema pentru Expunerea Observarea


transferului acasă pe caiete: “Alcătuiți comportamentului
un colaj cu animalele și Frontal Caietele elevilor elevilor
tipul de vegetație din
județul nostru”.

8
9
10
11
12