Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție – geografie – clasa a IV-a

Clasa a  IV-a
Disciplina: Geografie
Aria curriculară: Om și societate
Unitatea de învățare: România - geografie generală
Subiectul: Relieful României – caracteristici generale
Tipul lecţiei: mixtă

Competenţe specifice:
1.2.Precizarea, în termeni proprii, a sensului termenilor geografici de bază.
2.2.Aplicarea unor elemente şi cunoştinţe dobândite la alte discipline (ştiinţe ale naturii,
istorie, ştiinţe sociale) în descrierea şi explicarea realităţii înconjurătoare.
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător
al orizontului local, al regiunii, țării și continentului
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale

Obiectivele operaționale:
a) cognitive:
OC1- să precizeze corect poziția României în Europa și vecinii țării noastre;
OC2 –să identifice în diferite surse de informare (texte, hărți, imagini) caracteristicile
generale ale formelor de relief;
OC3– să descrie, prin enunţuri simple, fiecare formă de relief, indicând-o pe hartă
OC4– să localizeze formele de relief ale României, pe harta fizică conform culorilor
convenţionale;
b)motrice:
OM1- să-și dirijeze atenția, în grupul de lucru, asupra sarcinii primite;
OM2- să mânuiască corect materialele și instrumentele de lucru;
c)afective:
OA1- vor manifesta atitudine pozitivă față de colegi și față de activitatea propriu-zisă;
OA2- vor colabora cu membrii grupului în vederea realizării cerințelor.

Strategia didactică-mixtă:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul cu manualul si harta,
organizatorul grafic, Cubul, jocul didactic Poștașul
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Mijloace de învățământ: Harta fizică a României, Atlas geografic, Geografie, manual
pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, texte narative; imagini/grafice/ diagrame cu
elemente din realitate, computer, videoproiector, fișe de lucru.
Instrumente și forme de evaluare: autoevaluarea, observarea sistematică, evaluarea
orală, aprecieri verbale.
Resurse:
- temporale: 50 minute
- umane: 20 elevi
- spațiale: sala de clasă
- bibliografice:
Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
Radu, D. – GEOGRAFIE, Suport didactic, clasa a IV-a, Bucuresti, Ed. Aramis, 2004;
Negrici, M, Nechifor, L, Stefanica, T, Sugestii pentru abordarea transdisciplinara in
invatamantul primar, Galati, Ed. Pax Aura Mundi, 2008.
Lecturi istorico – geografice (antologie de texte), clasele III-IV –Bucuresti, Ed. Aramis, 1999;
www.didactic.ro

Motivația:
Această lecţie este valoroasă deoarece elevii descoperă informații despre relieful României,
exersează deprinderile de a se orienta pe hartă și de a comunica utilizând elemente de limbaj specific
geografiei.

Condiții prealabile:
Activitatea se bazează pe achizițiile anterioare ale elevilor din unitatea de învățare Locuri
din jurul meu (Orizontul local. Punctele cardinale. Relieful, apele şi vegetaţia din orizontul local).
Elevii sunt familiarizați cu harta geografică, punctele cardinale, semnele convenționale, extrag
informatii esențiale dintr-un text citit, au deprinderi de lucru în grup.

Scenariul didactic

I.Evocare:
Se va realiza cu ajutorul unui rebus pe baza căruia se vor recapitula noțiunile anterioare iar
pe coloana AB vom afla titlul lecţiei.
Se anunță, în termeni accesibili, obiectivele lecției și se scrie titlul lecției.

II.Realizarea sensului:
Colectivul clasei este împărțit în 4 grupe (câte una pentru fiecare formă de relief). Fiecare
echipă primește o fișă care conține câte o ghicitoare și fragmente din texte literare, care descriu
formele de relief din România, caracteristici ale acestora.
Elevii au ca sarcini să citeasca cu atenție, să identifice forma de relief si să extragă din
text caracteristicile acesteia. Fiecare echipă completeaza o fișă, care se discută si se afisează.
Se vizionează filmul didactic Lectii geografie (7).avi – Relieful, caracteristici generale și
trepte de relief, https://www.youtube.com/watch?v=0J_VOQ7j_V8
Pornind de la formele și caracteristicile descoperite din texte și din film, fiecare elev va
primi o fisa care conține un organizator grafic. Acesta se completeaza frontal la tabla si
individual pe fise, constituind schema lectiei. Elevii vor lipi fisa pe caiet. Concomitent cu
completarea fișei elevii vor localiza și pe hartă formele de relief descoperite.
Obținerea performanței se va face prin metoda Cubul. Colectivul de elevi va fi împărțit în
6 grupe. Fiecare grupă va primi sarcina corespunzătoare unei fețe a cubului.
- Descrieți relieful țării noastre.
- Comparați următoarele forme de relief: podișul și câmpia; precizați asemănările și
deosebirile.
- Asociați formele de relief: Podișul Moldovei, Câmpia Română, Carpații Occidentali, Delta
Dunării, cu punctele cardinale și intercardinale corespunzătoare poziției lor pe hartă.
- Aplicați: Completați harta cu formele de relief corespunzătoare utilizând culorile
convenționale
- Argumentați enunțul ”România este un spațiu carpato-danubiano-pontic”.
- Analizați avantajele datorate faptului că relieful țării noastre este variat.
Liderul fiecărei echipe prezintă răspunsul grupei, iar celelalte grupe pot face completări.
Fixarea cunostintelor se face frontal, prin jocul Poștașul. Un copil va juca rolul poștașului
care va împărți scrisori cu indicații pentru recunoașterea unei forme de relief. Copilul care a ghicit
numele unității de relief preia rolul poștașului și jocul continuă. Exemplu: Se află în centrul țării
și este înconjurată de munți. Au înălțimi sub 200 m. Formează în centrul țării un arc uriaș.etc.

III.Reflecția:
Se poarta discutii despre frumusetea naturii tarii noastre si se cere elevilor sa alcătuiască
propoziții exclamative care să conțină îndemnuri ecologice.
Se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului de implicare a elevilor pe
parcursul lecţiei.

Extinderi/ deschideri spre alte discipline: În orele de limba română elevii pot alcătui texte
în care să prezinte descrierea unui peisaj, a unei forme de relief, utilizând expresii folosite în
lecție: relief variat, distribuit armonios, culmi ascuțite, pante domoale, etc.