Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Păicuț (Groza) Laura Emilia


Data:
Clasa: a V-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea: V – Călătoresc prin basme
Tema: Descrierea unei ființe imaginare
Tipul lecției: mixta
COMPETENȚE GENERALE:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care
necesită îmbunătățire
4.1.Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea
şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE
O1. Identificarea trăsăturilor fizice și morale ale unei ființe imaginare;
O2. Precizarea etapelor unei descrieri ;
O3. Asocierea personajului imaginar cu personaje din alte opere literare.;
AFECTIVE:
O4- manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
O5- participarea cu atenţie şi interes la lecţie.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul creator, organizator grafic, R.A.I, metoda cubului,
eseul de 5 minute.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, manual,flipchart, fişe de evaluare, bilețele colorate, cub
MODALITĂŢI DE EVALUARE : evaluare formativă, observarea comportamentului, analiza
răspunsurilor, evaluare orală.
RESURSE:
BIBLIOGRAFICE:
- Sâmihăian, Florentina, Halaszi, Monica, Davidoiu Anca, Limba română, manual pentru clasa a V-a,
Editura Art, București, 2017
- Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise., Editura Paralela 45,
Pitești, 2006.
TEMPORALE: 50 de minute

1
SCENARIUL DIDACTIC

NR. ETAPELE OB. UNITĂŢI DE CONŢINUT ACTIVITATEA METODE ȘI MIJLOACE FORME EVALUARE
CRT. DEMERSULUI OP. ACTIVITATEA ELEVILOR PROCEDEE DE DE
DIDACTIC PROFESORULUI ŞI A ÎNVĂȚĂ- ORGANIZARE
ELEVILOR MÂNT
Se asigură condiţiile necesare Elevii desemnați Verificarea
1 MOMENT desfăşurării optime a activităţii: vin la tablă să conversaţia - caietele frontal modului în
ORGANIZATORIC asigurarea liniştii, pregătirea scrie rezolvările elevilor; care elevii au
5 min. materialului didactic. Se notează corecte ale temei - material alcătuit tema
absenţii. Verific tema scrisă pentru de casă didactic pentru acasă
acasă. și corectarea
Moment ortografic eventualelor
greșeli.
I. EVOCAREA Voi cere elevilor să facă Observare
CAPTAREA individual o scurtă descriere a conversaţia Bilețele post- individual directă
2. ATENŢIEI unei persoane dragi, în 2-3 Notează pe it
5 min. propoziții. bilețele

Folosind organizator grafic, organizator


ACTUALIZAREA O1 completăm anexa 1. grafic - planşe frontal Evaluare
3. CUNOŞTINŢELOR flipchart orală a
5 min. conversaţia răspunsurilor

ANUNŢAREA Se anunță titlul lecției, se scrie pe Scriu titlul. tabla


4. SUBIECTULUI tablă și se enumeră obiectivele conversaţia caietele frontal Observare
LECȚIEI ȘI A operaționale. elevilor directă
OBIECTIVELOR
3 min.

2
Voi explica elevilor metoda
II. REALIZAREA cubului. Rostogolesc conversaţia cubul -pe grupe
SENSULUI Elevii sunt împărțiți în trei grupe. cubul,apoi cubul -analiza
O2 Rostogolesc cubul şi rezolvă rezolva sarcinile manualul răspunsurilor
5. DIRIJAREA sarcinile de pe feţele cubului. de lucru. elevilor
ÎNVĂŢĂRII Anexa 2 Se prezintă şi se
10 min. 1.Descrie: culorile, formele, corectează
marimile, etc. răspunsurile.
O3 2 Compară: ce este
asemănător? Ce este diferit?
3 Analizează: spune din ce
este făcut, din ce se compune.
4 Asociază: la ce te
îndeamnă să te gândeşti?
5 Aplică: ce poţi face cu
aceasta? La ce poate fi folosită?
6 Argumentează: pro sau
contra şi enumeră o serie de
motive care vin în sprijinul
afirmaţiei tale.
OBŢINEREA Explic metoda RAI (Răspunde – Intră în acest -analiza
6. PERFORMANŢE Aruncă- Interogheză) joc,fiind antrenaţi exerciţiul minge capacităţii de
I O2 Profesorul, împreună cu elevii săi, şi elevii timizi. creator individual a opera cu
5 min. investighează rezultatele obţinute termeni
în urma predării-învăţării, printr- specifici
un joc de aruncare a unui obiect
mic şi uşor (minge) de la un elev
la altul. Cel care aruncă mingea
trebuie să pună o întrebare din
lecţia predată celui care o prinde.
Cel care prinde mingea răspunde
la întrebare şi apoi aruncă mai
O4 departe altui coleg, punând o nouă
întrebare. Evident interogatorul

3
trebuie să cunoască şi răspunsul
întrebării adresate. Elevul care nu
cunoaşte răspunsul iese din joc,
iar răspunsul va veni din partea
celui care a pus întrebarea. Acesta
are ocazia de a mai arunca încă o
dată mingea, şi, deci, de a mai
pune o întrebare. În cazul în care,
cel care interoghează este
descoperit că nu cunoaşte
răspunsul la propria întrebare, este
scos din joc, în favoarea celui
căruia i-a adresat întrebarea.
III. Le voi cere elevilor să descrie o Eseul de 5' Fișe de lucru analiza răsp.
7. REFLECȚIA O3 altă ființă imaginară / din basme Rezolvă cerinţa. Exercițiul Pe grupe elevilor şi
FEEDBACKUL în 5-7 rânduri (Anexa 3 ). creator observarea
5 min. Feed-back-ul se realizează pe comporta-
parcursul întregii lecții. mentelor
acestora
EVALUAREA Voi cere elevilor să rezolve fişa de
8. PERFORMANŢE O3 evaluare. exerciţiul - fişa de individual - rezolvarea
I Anexa 4 evaluare fişei
10 min. finală
IV. Profesorul face aprecieri despre -tema pentru observarea
9. EXTENSIA O5 gradul de participare a elevilor la Notează tema. conversaţia acasă frontal comporta-
RETENŢIA ŞI activitate, evidenţiind elevii care mentelor
TRANSFERUL s-au remarcat prin corectitudinea, acestora .
2 min. originalitatea şi promptitudinea
răspunsurilor.
Temă : ex. 17 ,pag 171 -manual

4
Anexa 1- Organizator grafic

Descrierea unui obiect

............................................................................................
- etape
............................................................................................
...

..........................................................................

-introducere – precizată tema descrierii


-cuprins – sunt descrise în detaliu aspectele obiectului ales
-încheiere – formularea unei concluzii

5
Anexa 2-Cubul

1.Descrie: culorile, formele, marimile, etc.


Descrie într-un enunț personajul Faunul.

2. Compară: ce este asemănător? Ce este diferit?


Compară personajul Faunul cu alt personaj cunoscut.

3. Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune.


Analizează timpul și modul verbelor folosite în text.

4. Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?


Asociază prin săgeți cuvintele din coloana A cu cele din coloana B:
A B
fularul puțin mai înaltă decât Lucy
părul zâmbăreț
barba roșu de lână
fața roșie
pielea ciudată,dar plăcută
picioarele ascuțită
statura cârlionțat
de țap

5. Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită?


Pe baza textului enumeră cât mai multe trăsături ale Faunului.

6 . Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei
tale.
Argumentează încadrarea personajului în categoria ființelor reale sau imaginare.

6
Anexa 3 – Eseul de 5'

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............

7
Anexa 4 – Metoda cadranelor

Precizați trăsăturile morale ale Faunului Selectați din textul-suport patru adjective
care evidențiază trăsăturile fizice ale Faunului

Dați două exemple de alte personaje Imaginați-vă o continuare a textului din


imaginare manual.

8
9

S-ar putea să vă placă și