Sunteți pe pagina 1din 6

SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.

2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

CUPRINS
1. SCOP......................................................................................................................................................2
2. DOMENIUL DE APLICARE................................................................................................................2
3. DEFINIŢII ȘI PRESCURTĂRI.............................................................................................................2
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ..........................................................................................................3
5. DESCRIERE PROCEDURĂ.................................................................................................................3
6. RESPONSABILITĂȚI...........................................................................................................................4
7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE.................................................................................................................5

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură
SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

1. SCOP

Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de execuţie corectă a ambalării produsului
”reductor”.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică la ambalarea produsului “REDUCTOR MELCAT”.

3. DEFINIŢII ȘI PRESCURTĂRI

3.1. Definiții

3.1. Ambalaj = totalitatea elementelor destinate pentru învelirea sau cuprinderea unui produs cu
scopul protejării acestuia, asigurării calităţii şi integrităţii în timpul manevrării, transport,
depozitare sau vânzare precum şi înlesnirea acestora.
3.2. Materiale pentru ambalaj = materiale destinate confecţionării ambalajelor;
3.3. Materiale auxiliare = materiale utilizate în cadrul ambalajelor pentru susţinere, rigidizare,
asigurarea unei umidităţi minime;
3.4. Produs de ambalat = produs care necesită protejarea în timpul manipulării, transportului,
depozitării, vânzării;
3.5. Procedură = mod specific de a executa o activitate (conform SR ISO 8402).
3.6. Înregistrare = document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale
rezultatelor obţinute (conform SR ISO 8402).
3.7. Produs = rezultat al activităţilor sau proceselor
3.8. Marcarea = aplicarea pe produs a unor simboluri pentru atestarea calităţii materialelor, a
controalelor de calitate efectuate, a procedeelor de prelucrare şi a datării în vederea stabilirii
termenului de valabilitate.
3.9. Etichetarea = operaţia finală aplicată după împachetare,ambalare, dar se execută înainte de
recepţia produsului şi introducerea acestuia în elemente de supra ambalare.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură
SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

STAS 5845/1-86 = Terminologia generală;


STAS 5845/2 -76 = Ambalaje de lemn;
STAS 5845/8 -86 = Operaţii şi metode de ambalare;
STAS 5845/9 – 86 = Ambalaje, accesorii;
H.G. 349/23.04.02 = Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor.

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1. Pregătirea ambalajul


Se derulează ambalajul aflat sub formă de role;
Se întinde ambalajul şi se asigură împotriva plierii;
Se antrenează ambalajul la locul de antrenare.
5.2. Umplerea ambalajului
5.3. Marcarea şi etichetarea produsului şi ambalajului
5.3.1. Marcarea
5.3.1.1. Marcarea pentru atestarea calităţii materialului
Se realizează prin poansonare, prin care se atestă :
- întreprinderea care a executat produsul;
- tipul utilajului;
- data de fabricaţie;
- poansonul de calitate;
- atestarea calităţii.
5.3.1.2. Controlul de calitate
Pentru ca produsul să fie apreciat la vânzare, trebuie să poarte marcajul de calitate aplicat de către
serviciul specializat al întreprinderii producătoare.
Eticheta de marcaj va fi realizată din plastic transparent şi va fi aplicată pe părţile puţin vizibile ale
produsului pentru a nu strica estetica produsului.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură
SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

5.3.1.3. Modul de prelucrare al materialului


Modul de prelucrare al materialului este: extrudat, laminat, aplicare insertie metalica,
confectionare, vulcanizare si finisare.

5.3.2.Etichetarea
Etichetarea reprezintă aplicarea pe produs sau pe ambalaj a unei etichete care conţine date privind:
- tipul de produs;
- modul de producere;
- durata de folosire;
- periculozitatea faţă de mediu;
- modul de utilizare;
- modul de ambalare;
- transport şi manipulare, depozitare.

Materialul din care va fi confecţionată eticheta este metal. Tipărirea etichetei se va face prin
imprimare ulterioară a simbolurilor. La tipărirea ei se are în vedere ca textul şi imaginile de pe etichetă
trebuie să fie rezistente la lumină, căldură, umiditate, atac chimic uşor. Aplicarea etichetei pe produs se
realizează prin lipire.

5.4. Închiderea ambalajului

6. RESPONSABILITĂȚI
6.1. Responsabilul calităţii răspunde de implementarea prezentei proceduri în activitatea
departamentului de ambalare şi de cunoaşterea acesteia de către toţi cei care efectuează ambalarea.
6.2. Responsabilul departamentului de ambalare răspunde pentru calitatea ambalării produsului.
6.3. Fiecare salariat în parte, implicat în procesul de ambalare, răspunde pentru respectarea
prezentei proceduri.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură
SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

7.1. Prezenta procedură se păstrează în biroul compartimentului calitate şi responsabilii acestui


compartiment sunt direct răspunzători pentru modificările produse în textul prezentei proceduri;
7.2. Se înregistrează realizarea ambalării în fişa de ambalare.

PRODUS: REDUCTOR MELCAT

Fabricantul SITI BALKANIA SRL declară pe propria-i răspundere că produsul este conform S.R.
nr. 006/6-95 şi corespunde prevederilor STAS 2614/1-86 şi STAS 2614/22-90

CERTIFICAT DE GARANŢIE

SITI BALKANIA SRL acordă pentru produse următoarele garanţii:

Durata medie de
Pentru produse
utilizare produse
GARANŢIE TIP A
1 an 6 luni
GARANŢIE TIP B
1 an 6 luni

Completarea datelor de mai jos se face obligatoriu de vânzător pentru fiecare produs ridicat.
Localitatea ____________, Judeţul __________, Fabrica _______________________________
Bon de cumpărare (factura) nr.____________________din______________

S-au efectuat probe de funcţionare şi s-a arătat modul de utilizare.

L.S. magazin
Cumpărător

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură
SITI PROCEDURĂ DE LUCRU Editia:1/31.01.2015
BALKANIA Revizia:1/31.01.2015
SRL. AMBALARE Exemplar:1/3
PL-01

LISTA DE DIFUZARE

Compartiment Numele şi prenumele Semnătura Data

INDICATORUL REVIZIILOR
Revizia
Ediţie

Numărul Paginii / Numele şi prenumele persoanei care a


Semnătura Data
paragraful revizuit introdus modificările în procedură

Întocmit Verificat Aprobat


Nume
Prenume
Semnatură