Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect Didactic

Data: 04.02.2015

Clasa: VIII-a

Obiectul: Geografie

Modulul: Vegetația, lumea animală și solul.

Subiectul lecției:Tipurile de sol

Tipul lecției: Mixt Subcompetențe:

1. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;

Obiectivele operaționale:

O1-Să identifice principalele tipuri de soluri analizînd un fragment de text.

O2-Să explice formarea și răspîndirea tipurilor de sol.

O3-Să descrie principalele tipuri de soluri analizînd un fragment de text.

O4-Să propună căi eficiente de îmbunătățire a situației ecologice din localitatea natală.

Resurse materiale:Manualul,fișe de lucru, scheme.

Resurse proceduale: Pixuri în pahar,Algoritmizarea,Exemplu,Explicația

Forme de organizare:Individual, frontal, pe variante.


Etapele lecției Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică
Salutul, organizarea clasei. Salutul.
Verificarea temei de acasă se
realizează prin intermediul întrebări. -Elevii raspund la întrebările propuse. Pixuri în pahar
Evocarea -Cum credeți pe teritoriul RM este
repartizat acelaș tip de sol? -Nu, sunt diferite tipuri.
Astăzi v-om studia Tipurile de sol. -Elevii notează subiectul nou.

Pentru aceasta clasa va lucra pe


variante. V-I
Realizarea V-I Studiaza solurile zonale și le Cernoziom- tipic, levigat,argiloiluvial,
sensului caracterizează conform algoritmului carbonatic. Solul cenușiu, solul brun. Algoritmizarea
propus.
V-II Vor studia solurile azonale și le Algoritmul:
vor caracteriza conform algoritmului 1.Denumirea-Cernoziom tipic
propus. 2.Răspîndirea Cîmpiile din nordul și Exemplu
din sudul țării.
3.Formarea- vegetația bogată de stepă

V-II
Algoritmul: Sol: aluvial, rendzină, solonciac, Explicația
1.Denumirea soloneț.
2.Răspîndirea
3.Formarea
Algoritmul:
4.Valorificarea 1.Denumirea- Aluvial
2.Răspîndirea-în luncile rîurilor
 Realizează algoritmul pentru un 3.Formarea- sub vegetația de luncă.
singur tip de sol. 4.Valorificarea-culturi pomicole,
leguminoase.
1. Vegeatția de pădure consumă
Reflecția humusul astfel nu reușește să se
Realizăm exercițiul 1,3,4 pag.89 acumuleze.
3.Curățarea terenurilor, parcurilor.

Extensia Ex. 2 pag.89


Elaborează un proiect vizînd
valorificarea solurilor din localitate.
Tipuri de sol
Zonale Azonale
Cernoziomul cu subtipuri Aluvial
Sol cenușiu Rendzină
Sol brun Solonceac
Soloneț
Algoritmul:
1.Denumirea
2.Răspîndirea
3.Formarea
4.Valorificarea