Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială


Program de Master în Resurse Umane

Tematica cursului
de

Organizații și Comportament Organizaţional

Prof. Univ. Marian Preda

Anul universitar 2018 - 2019


OBIECTIV GENERAL:
Asimilarea de către cursanţi a limbajului și cunoştinţelor necesare pentru a înţelege
MODALITĂŢILE PRIN CARE COMPORTAMENTUL INDIVIZILOR,
GRUPURILOR, INTERACŢIUNEA DINTRE ACEŞTIA SI DINTRE EI ŞI
STRUCTURILE ORGANIZAŢIILOR PRODUC PERFORMANŢĂ.
EFICIENŢA ŞI ETICA SUNT DOUĂ ELEMENTE ESENŢIALE ALE
ASOCIERII ORGANIZAŢIILOR CU PERFORMANŢA
Performanţa în afaceri este cel mai adesea asociată cu profitul (nu obligatoriu
cu cel imediat, pe termen scurt) iar în organizaţiile non-profit cu gradul de îndeplinire a
obiectivelor organizaţiei măsurat prin indicatori de produs (output) şi de consecinţă
(outcome).

OBIECTIVE SPECIFICE:
Se va urmări predarea la cursuri şi dezbaterea la seminarii a următoarelor teme:

Introducere
Care este locul comportamentului organizational in studiul
organizatiilor?
 Ce sunt organizatiile
 Explicarea funcţiilor organizaţiilor.
 Conceptele fundamentale din sfera organizatiilor

Partea I-a
Organizatiile
Structuri Organizaţionale şi mediul organizaţional
1. Teorii si structuri organizationale
 Teoriile privind organizaţiile
 Metafore/ imagini ale organizaţiilor
 Structuri organizaţionale şi design organizaţional
2. Culturi organizationale
 Misiune, valori, simboluri, denumire, logo, etc
 Organizatii transnaţionale şi problemele interferenţelor culturillor
oganizaţionale.
 Probleme etice şi dileme etice în organizaţii
 Medii multiculturale
3. Mediul org.
 Stakeholders vs. sharehold.
 Structuri sociale si forme de guvernamant
 Furnizori, parteneri, beneficiari.
 Globalizare si cultură globală.

Partea a II-a
Resursele umane
Indivizii şi grupurile în organizaţii
4. Caracteristici ale resurselor umane.
5. Indivizii:
 Inteligenta (IQ vs. Inteligenţa emoţională)
 Peronalitate
 Cunoştinţe şi abilităţi
 Nevoile umane
6. Grupul:
 Grupurile şi munca în echipă

Partea a III-a
Procese
Interacţiunea în cadrul organizaţiior
7. Autoritate, Putere, Control în organizaţii
8. Decizie şi participare
9. Motivare
10. Planificarea strategică în organizaţii
11. Comunicarea
12. Conflictul şi stresul
13. Schimbarea organizaţională.

Partea a IV-a
Rezultate
Performanţele organizaţiilor
14. Ce este performanţa: Definiţie, măsurare, teorii
15. Cine produce performanţa /(Factori de performanţă):
 Motivarea ca motor al performanţei: Nevoi – Motivare – Performanţă
 Managementul/Leadership-ul ca sursă de performanţă
 Organizarea şi structura ca surse de performanţă
 Marketingul şi performanţa
 Tehnologia şi alte avantaje competiţionale (Ford, Benelton, E-Bay,
Microsoft)
 Calitatea resurselor umane ca motor al performantei
 Cercetarea/informaţia ca motor al performanţei
 Competiţia ca motor al performanţei
16. Monitorizarea şi evaluarea performanţelor.
17. Care sunt limitele performanţelor?
 Despre performanţe într-o economie globală.
Evaluarea cursanţilor:
- 20 % (2 puncte) participare la curs şi seminar
- 30% două mini-lucrări prezentate pe parcurs (maxim 2 pagini fiecare)
- 50 % lucrare finală şi prezentare power point:

Temele pentru mini-lucrări vor fi următoarele:


1. Eu şi Organizaţia mea.
Răspundeţi în 2 pagini (caractere 12, spaţiere 1,5) la următoarele întrebări:
i. De ce m-am angajat în organizaţia mea?
ii. Care sunt cele mai importante 3 priorităţi organizaţiei mele ?
iii. Care sunt cele mai importante 3 priorităţi ale mele?
iv. Ce compatibilităţi/contradicţii există între ele şi de ce?

2. Personalitatea mea;
Descrieţi în 2 pagini (caractere 12, spaţiere 1,5) propria personalitate şi propriul stil
de conducere în organizaţie; folosiţi cunoştinţele teoretice acumulate în cadrul
cursului; descrieţi diferenţele dintre felul în care vă percep ceilalţi şi propria imagine
de sine; în finalul mini-lucrării menţionaţi cel puţin două lucruri pe care ceilalţi ar fi
surprinşi să le afle despre voi.

Lucrarea finală 3 - 5 pagini (caractere 12, spaţiere 1,5) plus 7 slide - uri power point cu
tema:
Organizaţia mea: cum este şi cum cred eu că ar trebui să fie
( Abordaţi obligatoriu temele: identitate, structură, cultură, resurse umane,
procese şi rezultate. Puteti include si o analiză SWOT dar aceasta nu este obligatorie în
formă de tabel).
Alte detalii vor fi discutate la curs.
- Bibliografie

Bibliografie

o Bochenski J. M. – 1992 – Ce este autoritatea?- Editura Humanitas, Bucuresti

o De Visscher, Pierre; Neculau, Adrian (Coord). (2001) Dinamica grupurilor: texte de


bază. Iaşi: Polirom

o Daly, S.P. and M.M. Mattila (2000), “Darwin and Ethics: Using Natural Selection to
Understand Ethical Business and Organizational Behavior”, Electronic Journal of
Business and Organization Ethics, v. 5, n.1.

o DuBrin J. A. – 2005 – Fundamentals of Organizational Behavior – South-Western,


Thomson, Canada

o Evans, P., Pucik, V., Barsoux, J.-L. –2002 - The Global Challenge: International
Human Resource Management – Mc Grow-Hill

o Giddens, A. – 1989 – Sociology – Polity Press, Cambridge, UK

o Goleman, D. – 1998 – Inteligenta Emotionala – Editura Economica, Bucuresti

o Goleman, D. 1998 - What makes a leader? - Harvard Business Review, November


-December

o Jennings, M. (2003). Business Ethics: Case Studies and Selected Readings, 4th ed.,
West.

o Johns, Gary – 1998 – Comportament Organizaţional – Editura Economică, Bucureşti

o Jones, R. Gareth – 2004 - Organizational Theory, Design and Change – 4th edition,
Pierson, New-Jersey

o Lussier, R. & Achua Ch. - 2004 – Leadership: Theory, Application, Skill


Development, 2e- Thomson, South Western, USA.

o Morgan, G. – 1986 – Images of Organizations – Sage, London

o Mullins J. L. – 2002 - Management and Organizational Behavior – 6th edition,


Pearson Education
o Preda, M. – 2006 – Comportament Organizațional – Teorii, exerciții și studii de caz –
Editura Polirom, Iași

o Preda, M. and Stan, O.M. -2016 - Leadership Styles during Crisis: ‘We’re all in this
together …The Crisis as new normality ’ – in Transylvanian Review of
Administrative Sciences, Special Issue,
http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/504/493

o Proctor, T. – 1996 - Marketing Management - International Thomson Business Press,


London

o Vlăsceanu, M. – 1993 – Psihosociologia Organizaţiilor şi Conducerii – Editura


Paideia, Bucureşti

o Zamfir, Cătălin, - 1974 – Psihosociologia Organizării şi a Conducerii , Ed. Politică,


Bucureşti

o Zamfir, Cătălin, - 1990 - Incertitudinea: o perspectivă psiho-sociologică, Ed.


Ştiinţifică, Bucureşti

o Zamfir, Cătălin, - 1999 - Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Cantes, Iaşi

o American Marketing Association (2005). “Ethical Norms and Values for Marketers”.

o Arbitron’s code of ethics for the CEO and Financial Managers