Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia de Învăţămînt din Cimișlia


Gimnaziul „Liuba Dimitriu” din s. Ciucur-Mingir, r-nul Cimișlia

Clasa I-îi
Anul de studii: 2017-2018

Învaţător: Bivol Ana


LIMBA ŞI
LITERATURA

ROMÂNĂ
Limba şi literatura română
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2.Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a
universului emoţional şi estetic al textelor literare şi
utilitatea textelor nonliterare.
3.Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de
exprimare a gândurilor.
4.Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice,
morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor
comunicative.
5.Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.
Limba şi literatura română
Planificare calendaristică

Competența Subcompetențe Conținuturi Nr/ Data Observații


specifică ore
Perioada prealfabetară (39ore)
CS1 1.1.Delimitarea comunicării orale de cea 1 01.09
scrisă. 1. Prima zi de şcoală. Explorarea poeziei
„Clasa întâi” de Ion Hadârcă.
CS1 1.2.Sesizarea deosebirii dintre cuvânt şi 2. Sînt şcolar! Cuvântul și propoziția – elemente de 1 04.09
propoziţie în contextul comunicativ. bază ale comunicării. Propoziția. Reprezentarea
grafică.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 3. Propoziţia. Linioara oblică pe un spaţiu.Poziția 1 04.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea corectă la scris.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit
CS1 1.17.Prezentarea succintă a unor informaţii despre 4. Familia mea. Moduri în care comunicăm. 1 05.09
identitatea proprie sau a membrilor de familie. Vorbirea.
CS3 3.9.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza 5. Propoziţia din două cuvinte. Grupuri de linioare pe 1 05.09
ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică. un spaţiu.
CS1 1.17.Prezentarea succintă a unor informaţii despre 6. Prietenii mei. Omul şi comunicarea ( ascultăm şi 1 06.09
identitatea proprie sau a membrilor de familie.
înţelegem)..
CS3 3.9.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza 7. Propoziţiile din trei cuvinte. Linioare oblice pe 1 06.09
ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică. două spaţii.
CS1 1.9.Utilizarea semnelor convenţionale (vocala - 8. Evaluare inițială ( la început de an școlar). 1 07.09
consoana) la analiza sonoră a cuvântului;
CS3 3.6.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie. 9.Semnificația propozițiilor: enunțiative, 1 07.09
interogative, afirmative, negative (pe cale
intuitivă, fără folosirea terminologiei).
CS1 1.2.Sesizarea deosebirii dintre cuvânt şi 10.Receptarea textului. ,, Iedul cu trei capre” de 1 11.09
propoziţie în contextul comunicativ. Octav Pancu-Iaşi.
CS3 3.6.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie. 11. Felurile propoziţiilor după scopul comunicării. 1 11.09
Grupuri de linioare pe unul şi pe două spaţii.
CS1 1.4.Reproducerea unor fragmente din poveştile 12. Textul și imaginea. ,, Iedul cu trei capre” de 1 12.09
ascultate. Octav Pancu-Iași.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 13. Cârligul. Regulile scrisului spațiul, înclinația 1 12.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea uniformă, aspectul îngrijit.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS4 4.5.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor 14. Micii grădinari. Cuvinte bisilabice. Exerciții de 1 13.09
în silabe. despărțire a cuvintelor pe silabe.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 15. Ovalul. Igiena scrisului. Poziția corectă a 1 13.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea corpului/mâinii/caietului.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit
CS4 4.5.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor 16. În livadă. Propoziţia simplă. 1 14.09
în silabe. Cuvintele trisilabice.
CS1 1.9.Utilizarea semnelor convenţionale (vocala - 17.Linii, cârligul, ovalul-consolidare. Evaluare 1 14.09
consoana) la analiza sonoră a cuvântului; formativă.
CS1 1.5.Sesizarea cuvântului şi a propoziţiei ca 18. La şcoala animalelor. Propoziţia dezvoltată (din 1 18.09
elemente esenţiale în comunicarea între oameni. 3-4 cuvinte).
CS4 4.5.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor 19. Cuvintele monosilabice. Semiovalul. 1 18.09
în silabe.
CS1 1.5.Sesizarea cuvântului şi a propoziţiei ca 20. La stadion. Propoziția, cuvântul, silaba. 1 19.09
elemente esenţiale în comunicarea între oameni.
CS3 3.9.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza 21. Bastonata cu întorsătură în partea de sus. 1 19.09
ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică.
CS4 4.2..Pronunţarea corectă a consoanelor 22. Sănătatea mea. Moduri în care comunicăm. 1 20.09
sprijinite de diverse vocale. Imagini. Sunetele vorbirii.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 23. Bastonata cu întorsătură în partea de jos spre 1 20.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea dreapta.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS1 1.5.Sesizarea cuvântului şi a propoziţiei ca 24. Sănătatea Pământului. Alcătuirea propozițiilor pe 1 21.09
elemente esenţiale în comunicarea între oameni. baza imaginilor.
CS3 3.9.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza 25. Bastonata cu întorsătură în partea de jos spre 1 21.09
ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică. stânga.
CS4 4.3.Identificarea corectă a consoanelor, a vocalelor 26. Povestea pâinii. Sunetele vorbirii: vocale şi 1 25.09
şi a silabelor în cuvinte. consoane. Reprezentarea grafică a lor.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 27. Noduleţul pe un spaţiu. 1 25.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS4 4.9.Utilizarea corectă a mijloacelor de intonare. 28. Povestea pâinii ( continuare) Semnificaţia 1 26.09
propoziţiilor: Enunţiative, interogative, exclamative
CS1 1.10.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. 29. Sunetele vorbirii. Vocalele. Noduleţul pe două 1 26.09
spaţii.
CS4 4.3.Identificarea corectă a consoanelor, a vocalelor 30. Minunile tehnicii. Sunetele vocale și sunetele 1 27.09
şi a silabelor în cuvinte. consoane.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 31. Bucla deaspra rândului. Exerciţii de scriere a 1 27.09
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea elementelor grafice.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit
CS4 4.2..Pronunţarea corectă a consoanelor 32. Minunile tehnicii ( continuare). 1 28.09
sprijinite de diverse vocale.

CS1 1.10.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. 33. Sunetele vorbirii. Consoanele. Bucla sub rând. 1 28.09
CS1 1.6.Pronunţarea clară a cuvintelor şi a 34. O zi de odihnă. Omul şi comunicarea (vorbim, 1 02.10
propoziţiilor în comunicare. comunicăm expresiv).
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 35. Zala pe unul si pe două spaţii. 1 02.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 36. Consolidare. Semnificaţia propoziţiilor: 1 03.10
formularea răspunsurilor la întrebări; prin afirmative, negative.
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 37. Dictare ( elementele grafice învăţate). Exerciţii de 1 03.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea antrenament.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS1 1.10.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. 38. Evaluare sumativă. 1 04.10
CS3 3.9.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza 39. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 04.10
ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică.
Perioada alfabetară (170ore)
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 1. Sunetul [a] şi litera de tipar A. Igiena scrisului. 1 05.10
sens. .
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 2. Poziţia corectă a corpului, a mâinii, a caietului. 1 05.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea Litera a(mică) de mână.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS2 2.1.Identificarea literelor, a grupurilor de litere, 3. Sunetul [a] şi litera de tipar A. Majuscula la început 1 09.10
silabe, cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în de propoziție și la prenumele și prenumele de
textul scris de mână. persoane.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 4. Sunetul și litera – corespondența. 1 09.10
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane; Litera A (mare) de mână.
formarea silabelor.
CS1 1.9.Utilizarea semnelor convenţionale (vocala - 5.Citirea cuvintelor. Sunetul [m] şi litera de tipar m . 1 10.10
consoana) la analiza sonoră a cuvântului;
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 6. Regulile scrisului: spaţiul, înclinaţia uniformă, 1 10.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea aspectul îngrijit. Litera m ( mică) de mână.
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS2 2.2.Conştientizarea procesului de formare a 7. Silaba. Desparţirea cuvintelor în silabe (intuitiv, 1 11.10
cititului: citirea corectă, sintetizarea treptată a fără terminologie). Sunetul [m] şi litera de tipar M.
literelor în silabe, a silabelor în cuvinte şi a
cuvintelor în propoziţii.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 8. Litera M(mare) de mână. Exerciţii pentru lucrul 1 11.10
la prenume şi nume de persoane. independent.
CS4 4.2.Pronunţarea corectă a consoanelor sprijinite de 9. Sunetul [ n] şi litera de tipar n. Rostirea corectă a 1 12.10
diverse vocale. consoanelor.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 10. Litera n (mică) de mână. 1 12.10
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS2 2.2.Conştientizarea procesului de formare a 11. Sunetul [n] şi litera de tipar N. Literele mari și 1 16.10
cititului: citirea corectă, sintetizarea treptată a mici ale alfabetului – scrise, izolat și combinate în
literelor în silabe, a silabelor în cuvinte şi a silabe închise (am, un), deschise (ma, na).
cuvintelor în propoziţii.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 12. Litera N ( mare ) de mână. 1 16.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 13. Sunetul [i] şi litera de tipar i. Folosirea ortogramei 1 17.10
sens. . ia.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 14. Litera i ( mică) de mână. 1 17.10
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS1 1.6.Pronunţarea clară a cuvintelor şi a 15. Sunetul [i] şi litera de tipar I. Cuvântul și 1 18.10
propoziţiilor în comunicare. propoziția – elemente de bază ale comunicării.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 16. Litera I (mare) de mână. Evaluare formativă. 1 18.10
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS1 1.12.Formularea de întrebări unui interlocutor şi 17. Sunetul [r] şi litera de tipar r. Dialogul. 1 19.10
formularea răspunsurilor adecvate îndeplinind rolulComponentele dialogului vorbitorul – persoana care
de emiţător. transmite informația, ascultătorul – persoana care
ascultă (fără terminologia științifică).
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 18. Litera r (mică) de mână. Semnele de punctuație la 1 19.10
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu dialog.
majusculă).
CS4 4.4.Combinarea consoanelor şi a vocalelor în 19. .Sunetul [r] şi litera de tipar R. Componenţa 1 23.10
silabe şi pronunţarea corectă a lor. sonoră a cuvântului.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 20. Litera R ( mare) de mână. 1 23.10
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS2 2.3.Citirea corectă şi conştientă respectând norme 21. Sunetul [e] şi litera de tipar e. Silabe închise și 1 24.10
de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere deschise.
numai în silabe şi cuvinte.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 22. Litera e ( mică) de mână. 1 24.10
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS4 4.5.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor 23. Sunetul [e] şi litera de tipar E. Silaba. Desparţirea 1 25.10
în silabe. cuvintelor în silabe (intuitiv, fără terminologie).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 24. Litera E ( mare) de mână. Exerciţii pentru lucrul 1 25.10
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane; independent.
formarea silabelor.
CS1 1.13.Transpunerea unei situaţii reale şi/sau 25. Sunetul [u] şi litera de tipar u. Dialogul. Semnele 1 26.10
modelate în actul de comunicare dialogată. de punctuație la dialog.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 26. Litera u ( mică) de mână. 1 26.10
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS2 2.4.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul 27. Sunetul [u] şi litera de tipar U. Textul și 1 06.11
citit şi analiza prin comparare. imaginea.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 28. Litera U ( mare) de mână. 1 06.11
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS2 2.1.Identificarea literelor, a grupurilor de litere, 29. Sunetul [c] şi litera de tipar c. Ordonarea 1 07.11
silabe, cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în cuvintelor în propoziții.
textul scris de mână.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 30. Litera c ( mică) de mână. 1 07.11
la prenume şi nume de persoane.
CS4 4.3. Identificarea corectă a consoanelor, a vocalelor 31. Sunetul [c] şi litera de tipar C. Componența 1 08.11
şi a silabelor în cuvinte. sonoră a cuvântului. Înțelesul/ sensul.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 32. Litera C ( mare) de mână. 1 08.11
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.3.Citirea corectă şi conştientă respectând norme 33. Sunetele şi literele a-c (consoldare). Citirea 1 09.11
de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere silabisită. Lucrări scrise: copieri, dictări de litere,
numai în silabe şi cuvinte. silabe.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 34. Evaluare sumativă 1 09.11
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS1 1.13.Transpunerea unei situaţii reale şi/sau 35. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 13.11
modelate în actul de comunicare dialogată
CS5 5.1.Sesizarea conţinutului emotiv al 36. Tainile cărţii: Cartea. 1 13.11
textului/cărţii citite în timpul audierii
acestuia/acestetia.
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 37. Sunetul [l] şi litera de tipar l. Textul. Citirea și 1 14.11
cele descrise. explorarea textului.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 38. Litera l (mică) de mână. 1 14.11
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.4.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul 39. Sunetul [l]şi litera de tipar L. Textul și 1 15.11
citit şi analiza prin comparare. imaginea.
CS4 4.5.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor 40. Litera L (mare) de mână. Desparţirea cuvintelor 1 15.11
în silabe. în silabe (intuitiv, fără terminologie).
CS1 1.9.Utilizarea semnelor convenţionale (vocala - 41. .Sunetul [o]şi litera de tipar o. Cuvântul. 1 16.11
consoana) la analiza sonoră a cuvântului; Componenţa sonoră a cuvântului.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 42. Litera o (mică) de mână. Ordonarea cuvintelor 1 16.11
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane; în propoziție.
formarea silabelor.
CS1 1.19.Aplicarea în situaţii reale sau modelate a 43. Sunetul [o]şi litera de tipar O. Majuscula la 1 20.11
combinării elementelor nonverbale cu cele verbale. nume de persoane.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 44. Litera O (mare) de mână. Exerciții pentru 1 20.11
la prenume şi nume de persoane. lucrul independent.
CS2 2.2.Conştientizarea procesului de formare a 45. Sunetul [ă] şi litera de tipar ă, Ă. Despărțirea 1 22.11
cititului: citirea corectă, sintetizarea treptată a cuvintelor în silabe (intuitiv).
literelor în silabe, a silabelor în cuvinte şi a
cuvintelor în propoziţii.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 46. Litera ă (mică), Ă(mare) de mână. 1 22.11
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS1 1.10.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. 47. Grupul de litere ce, Ce. Ordonarea cuvintelor în 1 23.11
propoziție.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 48. Scrierea grupului de litere ce, Ce. 1 23.11
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS4 4.7.Identificarea tipurilor de propoziţii şi aplicarea 49. Sunetul [t] şi litera de tipar t. Dialogul. Semnele 1 27.11
semnelor de punctuaţie în diferite contexte (în de punctuație la dialog.
limita standardelor de conţinut).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 50. Litera t (mică) de mână. 1 27.11
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 51. Sunetul [t ] litera de tipar T. Citirea și explorarea 1 28.11
formularea răspunsurilor la întrebări; prin textului.
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 52. Litera T (mare) de mână. Evaluare formativă. 1 28.11
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 53. Sunetele şi literele a-t (consoldare.). Lucrări 1 29.11
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de scrise: copieri, transcrieri de litere, silabe, cuvinte.
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS1 1.13.Transpunerea unei situaţii reale şi/sau 54. Evaluare sumativă. 1 29.11
modelate în actul de comunicare dialogată.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 55. Exerciţii de recuperare. 1 30.11
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS5 5.1.Sesizarea conţinutului emotiv al 56. Tainile cărţii. Componentele obligatorii de pe 1 30.11
textului/cărţii citite în timpul audierii copertă.
acestuia/acestetia.
CS2 2.4.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul 57. Grupul de litere ci, Ci. Textul și imaginea. 1 04.12
citit şi analiza prin comparare.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 58. Scrierea grupului de litere ci, Ci. 1 04.12
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 59. Sunetul [ţ] şi litera de tipar ţ, Ț. Atitudinea/ 1 05.12
cele descrise. opinia față de comportamentul personajelor descrise în
textele citite (dirijat).
CS2 2.10.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor 60. Litera ț(mică) ,Ţ(mare) de mână. Exerciții 1 05.12
cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. pentru lucrul independent.
CS1 1.11.Sesizarea la auz a propoziţiilor corecte din 61. Sunetul [î ] şi literele de tipar î, Î. 1 06.12
punct de vedere gramatical.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 62. Litera î (mică), Î (mare) de mînă. 1 06.12
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.1.Identificarea literelor, a grupurilor de litere, 63. Sunetul [î ] şi literele de tipar â, Â. Majuscula la 1 07.12
silabe, cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în
textul scris de mână. început de propoziție și la prenume.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 64. Litera â (mică), Â (mare) de mână. 1 07.12
la prenume şi nume de persoane.
CS4 4.1.Selectarea din texte sau enunţurile propuse a 65. Sunetul [s ] litera de tipar s. Cuvinte cu sens 1 11.12
cuvintelor cu sens asemănător şi opus. asemănător.
CS3 3.1.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică 66. Scrierea cuvintelor. Litera s ( mică) de mână. 1 11.12
motorică: scrierea corectă, lizibilă, cu păstrarea
spaţiului, înclinării şi a aspectului îngrijit.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 67. Sunetul [s] şi litera de tipar S. Valoarea 1 12.12
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor / textului literar: învățătura, tematica, emoțiile trăite.
enunţurilor, convorbiri etc.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 68. Litera S(mare) de mână. 1 12.12
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS1 1.3.Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor 69. Sunetul [ş] şi litera de tipar ş. Semnele de 1 13.12
care exprimă o întrebare, o rugăminte, un sfat etc. punctuație la propoziții: punctul (.) și semnul
întrebării (?).
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 70. Litera ş (mică) de mână. Evaluare formativă. 1 13.12
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS2 2.7.Deosebirea ghidată a unui text în proză de unul 1 14.12
în versuri. 71. Sunetul [ş] şi litera de tipar ş. Textul – poezie:
strofă, vers (fără definire, la nivel de observare și
identificare).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 72. Litera Ş (mare) de mână. 1 14.12
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 73. Evaluare sumativă. 1 18.12
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS4 4.4.Combinarea consoanelor şi a vocalelor în 74. Exerciţii de recuperare 1 18.12
silabe şi pronunţarea corectă a lor.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 75. Sunetul [d ] şi litera de tipar d. Textul şi 1 19.12
în text. imaginea.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 76. Litera d (mică) de mână. 1 19.12
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.1.Identificarea literelor, a grupurilor de 77. Sunetul [d ] şi litera de tipar D. Cuvinte cu sens 1 20.12
litere, silabe, cuvinte şi a enunţurilor în textul opus.
tipărit şi în textul scris de mână.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 78. Litera D (mare) de mână. 1 20.12
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS1 1.11.Sesizarea la auz a propoziţiilor corecte din 79. Sunetul [h] şi litera de tipar h. Ordonarea 1 21.12
punct de vedere gramatical. cuvintelor în propoziție.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 80. Litera h(mică) de mână. 1 21.12
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.3.Citirea corectă şi conştientă respectând norme 81. Sunetul [h] şi litera de tipar H. Citirea 1 09.01
de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere propoziţiilor.
numai în silabe şi cuvinte.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 82. Litera H(mare) de mână. Exerciții pentru lucrul 1 09.01
la prenume şi nume de persoane. independent.
CS1 1.12.Formularea de întrebări unui interlocutor şi 83. Sunetul [p] şi litera de tipar p. Organizarea 1 10.01
formularea răspunsurilor adecvate îndeplinind rolul dialogului simplu.
de emiţător.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 84. Litera p( mică) de mână. Regulile scrisului: 1 10.01
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane; spațiul,înclinația uniformă, aspectul îngrijit.
formarea silabelor.
CS2 2.8.Recitarea poeziilor propuse şi a celor alese la 85. Sunetul [p] şi litera de tipar P. Poezia. 1 11.01
dorinţă. Memorarea și recitarea ei expresivă.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 86. Litera P (mare) de mână. 1 11.01
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS1 1.3.Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor 87. Sunetul [b] şi litera de tipar b. 1 15.01
care exprimă o întrebare, o rugăminte, un sfat etc.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 88. Litera b ( mică) de mână. 1 15.01
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 89. Sunetul b] şi litera de B. 1 16.01
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 90. Litera B (mare) de mână. Evaluare formativă. 1 16.01
la prenume şi nume de persoane.
CS1 1.13.Transpunerea unei situaţii reale şi/sau 91. Sunetul [v] şi litera de tipar v. Semnele de 1 17.01
modelate în actul de comunicare dialogată. punctuație la dialog.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 92. Litera v ( mică) de mână. 1 17.01
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS4 4.4.Combinarea consoanelor şi a vocalelor în 93. Sunetul v] şi litera de V. Majuscula la numele 1 18.01
silabe şi pronunţarea corectă a lor. proprii.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 94. Litera V (mare) de mână. 1 18.01
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 95. Consolidare. Lucrări scrise:dictări de litere, 1 22.01
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de silabe, cuvinte, propoziţii.
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 96. Evaluare sumativă. 1 22.01
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS1 1.15.Prezentarea consecutivă, ghidată a unei 97. Exerciţii de recuperare. 1 23.01
informaţii, a unor relatări culese independent, după
preferinţă.
CS5 5.2.Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu 98. Tainele cărţii: Componentele cărţii: file cu 1 23.01
textul/ cartea. text, imaginile.
CS4 4.6.Identificarea cuvintelor ce denumesc: acţiuni; 99. Sunetul [g] şi litera de tipar g. 1 24.01
obiecte (fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 100. Litera g ( mică) de mână. 1 24.01
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 101. Sunetul g] şi litera de G. Planul de idei. 1 25.01
în text.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 102. Litera G (mare) de mână. 1 25.01
la prenume şi nume de persoane.
CS1 1.11.Sesizarea la auz a propoziţiilor corecte din 103. Grupul de litere ge. Ordonarea cuvintelor în 1 29.01
punct de vedere gramatical. propoziție.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 104. Scrierea grupului de litere ge. 1 29.01
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS1 1.18.Descrierea orală a obiectelor după formă, 105. Grupul de litere Ge. Cuvintele care arată 1 30.01
mărime, dimensiune, culoare, utilizare. însușiri.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 106. Scrierea grupului de litere Ge.Evaluare 1 30.01
litere (în limita standardelor de conţinut). formativă.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 107. Sunetul [f] şi litera de tipar f. 1 31.01
formularea răspunsurilor la întrebări; prin
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 108. Litera f ( mică) de mână. 1 31.01
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 109. Sunetul [f ] şi
litera de F. Personajul literar și 1 01.02
în text. faptele sale.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 110. Litera F (mare) de mână. 1 01.02
la prenume şi nume de persoane.
CS4 4.7.Identificarea tipurilor de propoziţii şi 111. Sunetul [j ] şi litera de tipar j. Propoziția 1 05.02
aplicarea semnelor de punctuaţie în diferite simplă.
contexte (în limita standardelor de conţinut).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 112. Litera j ( mică) de mână. 1 05.02
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS1 1.16.Interpretarea relaţiilor, faptelor relatate/ 113. Sunetul [j ] şi litera de J. 1 06.02
povestite a unor conţinuturi.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 114. Litera J (mare) de mână.Evaluare formativă. 1 06.02
la prenume şi nume de persoane.
CS5 5.2.Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu 115. Tainele cărţii: Componentele cărţii. Cuprinsul. 1 07.02
textul/ cartea.
CS1 1.11.Sesizarea la auz a propoziţiilor corecte din 116.Ordonarea cuvintelor în propoziție. 1 07.02
punct de vedere gramatical.
CS1 1.12.Formularea de întrebări unui interlocutor şi 117. Grupul de litere gi. Eticheta comunicării: 1 08.02
formularea răspunsurilor adecvate îndeplinind rolul formulele de salut, de adresare, de mulţumire.
de emiţător.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 118. Scrierea grupului de litere gi. 1 08.02
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 119. Grupul de litere Gi. Majuscula la scrierea 1 12.02
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor / prenumelui.
enunţurilor, convorbiri etc.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 120. Scrierea grupului de litere Gi. 1 12.02
la prenume şi nume de persoane.
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 121. Sunetul [z ] şi litera de tipar z. 1 13.02
cele descrise.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 122. Litera z ( mică) de mână. 1 13.02
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 123. Sunetul [z ] şi litera de Z. 1 14.02
formularea răspunsurilor la întrebări; prin
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 124. Litera Z (mare) de mână. Evaluare formativă. 1 14.02
la prenume şi nume de persoane.
CS5 5.3.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii 125. Tainile cărţii: Cărţi scrise în proză. 1 15.02
faţă de cele citite.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 126.Despărțirea cuvintelor în silabe. 1 15.02
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS1 1.16.Interpretarea relaţiilor, faptelor relatate/ 127.Grupul de litere che. Planul de idei. 1 19.02
povestite a unor conţinuturi.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 128. Ortografia cuvintelor ce conţin grupurile de 1 19.02
litere (în limita standardelor de conţinut). litere che.
CS2 2.10.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor 129. Grupul de litere Che. Analiza fonetică a 1 20.02
cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. cuvântului.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 130. Scrierea grupului de litere Che. Cuvintele cu 1 20.02
litere (în limita standardelor de conţinut). sens asemănător şi opus.
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 131. Grupul de litere chi. 1 21.02
sens.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 132. Scrierea grupului de litere chi. 1 21.02
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.10.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor 133. Grupul de litere chi. Cuvinte cu sens opus. 1 22.02
cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 134. Ortografia cuvintelor ce conţin grupurile de 1 22.02
litere (în limita standardelor de conţinut). litere Chi. Evaluare formativă.
CS5 5.3.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii 135. Tainele Cărţii: Cărţi scrise în versuri. 1 26.02
faţă de cele citite.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 136.Ortograma la, l-a. 1 26.02
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS4 4.8.Transformarea propoziţiilor simple în 137. Grupul de litere ghe. Propoziția dezvoltată. 1 27.02
dezvoltate.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 138. Ortografia cuvintelor ce conţin grupul de 1 27.02
litere (în limita standardelor de conţinut). litere ghe.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 139. Grupul de litere Ghe. 1 28.02
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 140. Ortografia cuvintelor ce conţin grupul de 1 28.02
litere (în limita standardelor de conţinut). litere Ghe.
CS2 2.9.Identificarea în context a cuvintelor 141. Grupurile de litere ghi. 1 01.03
necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 142. Scrierea grupului de litere ghi. Evaluare 1 01.03
litere (în limita standardelor de conţinut). formativă.
CS4 4.7. Identificarea tipurilor de propoziţii şi aplicarea 143. Grupurile de litere Ghi. 1 05.03
semnelor de punctuaţie în diferite contexte (în
limita standardelor de conţinut).
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 144 .Scrierea grupului de litere Ghi. Semnele de 1 05.03
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu punctuaţie la propoziţii: punctul (.) şi semnul
majusculă).
întrebării (?)..
CS5 5.3.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii 145. Tainele cărţi: Lectura expresivă a poeziilor. 1 06.03
faţă de cele citite. Poeziile lui Grigore Vieru. Recital de poezie.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 146.Ortograma sa, s-a. 1 06.03
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS1 1.19.Aplicarea în situaţii reale sau modelate a 147. Grupul de sunete [cs], [gz] şi litera x. 1 07.03
combinării elementelor nonverbale cu cele verbale. Comunicarea nonverbală.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mînă şi de 148. Litera x (mică) de mână. 1 07.03
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS2 2.7.Deosebirea ghidată a unui text în proză de unul 149. Grupul de sunete [cs], [gz] şi litera X. 1 12.03
în versuri. Majuscula la început de vers.
CS3 3.7.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei, 150. Litera X (mare) de mână. 1 12.03
la prenume şi nume de persoane.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 151. Sunetele şi literele a-z (consolidare) 1 13.03
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de Lucrări scrise: transcrieri, dictări de litere, silabe,
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici). cuvinte, propoziţii. Cuvinte care denumesc acţiuni.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 152.Evaluare sumativă. 1 13.03
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 153. Exerciții de recuperare și dezvoltare. 1 14.03
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte
CS5 5.3.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii 154. Tainele cărţii: Lectura expresivă a 1 14.03
faţă de cele citite. ghicitorilor.
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 155. Sunetul [c ] şi litera de tipar k. 1 15.03
sens.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 156. Litera k ( mică) de mână.. 1 15.03
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS4 4.7.Identificarea tipurilor de propoziţii şi 157. Sunetul [c ] şi litera de K. Propoziţia simplă. 1 19.03
aplicarea semnelor de punctuaţie în diferite
contexte (în limita standardelor de conţinut).
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 158. Litera K (mare) de mână. Evaluare formativă. 1 19.03
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS4 4.8.Transformarea propoziţiilor simple în 159. Literele de tipar y, Y, q,Q,w,W. Propoziţia 1 20.03
dezvoltate. dezvoltată.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 160. Literele de mână y, Y, q,Q,w,W. 1 20.03
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS5 5.3.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii 161. Tainelecărţii: Lectura expresivă a 1 21.03
faţă de cele citite. proverbelor.
CS1 1.18.Descrierea orală a obiectelor după formă, 162. Consolidarea literelor învăţate. Cuvinte care 1 21.03
mărime, dimensiune, culoare, utilizare. denumesc însuşiri.
CS3 3.2.Sesizarea literelor: mici şi mari, de mână şi de 163. Alfabetul limbei române. Evaluare formativă. 1 22.03
tipar; corespondenţa dintre vocale şi consoane;
formarea silabelor.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 164. Exerciţii de înţelegere a textului şi de 1 22.03
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte. reproducere din memorie.
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 165. Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci, gi, Gi, ge, 1 26.03
sens. Ge.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 166. Moduri în care comunicăm. Scrierea. 1 26.03
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS1 1.7.Sesizarea cuvântului ca grup de sunete şi ca 167. Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, ghi, 1 27.03
sens. Ghi, ghe, Ghe.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 168. Evaluare sumativă. 1 27.03
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 169. Exerciții de recuperare și dezvoltare 1 28.03
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte.
CS2 2.4.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul 170.Scrisoarea. 1 28.03
citit şi analiza prin comparare.
Perioada postalfabetară (59ore)
CS2 2.7.Deosebirea ghidată a unui text în proză de unul 1. „Limba noastră” de Alexei Mateevici.. Textul- 1 29.03
în versuri. poezie: strofă, vers.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 2. Exerciţii de transcriere şi de reproducere din 1 29.03
formularea răspunsurilor la întrebări; prin memorie.
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 3. „Primăvara” după Spiridon Vangheli. 1 02.04
cele descrise. Reproduceri ghidate a unor fragmente de text.
CS2 2.10.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor 4. Cuvinte cu acelaş sens. Ortogramele: la,l-a. 1 02.04
cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. Exerciţii pentru lucrul independent.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 5. Tainele cărţii: Lectura expresivă a frământărilor 1 03.04
literare/cărţi de diferite specii. de limbă.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 6.Exerciții de despărțire a cuvintelor în 1 03.04
procesul copierii/ transcrierii şi a dictărilor (de
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici).
silabe.
CS2 2.8.Recitarea poeziilor propuse şi a celor alese la 7. „O carte” de C. Dragomir. Poezia. Memorarea şi 1 04.04
dorinţă. recitarea ei expresivă.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 8. Exerciţii de scriere selectivă. 1 04.04
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte.
CS2 2.9.Identificarea în context a cuvintelor 9. „ Unirea face puterea” (folclor). 1 05.04
necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 10. Exerciţii de vocabular. Cuvinte care denumesc 1 05.04
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte. obiecte.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 11. Greierul şi furnica” de Al. Donici. Personajul 1 17.04
în text. literar şi faptele sale.
CS2 2.9.Identificarea în context a cuvintelor 12. Exerciţii de înţelegere a textului. 1 17.04
necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 13. Tainele cărţii:Impresii despre carte. 1 18.04
literare/cărţi de diferite specii.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 14.Cuvinte care denumesc obiecte. 1 18.04
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte.
CS2 2.3.Citirea corectă şi conştientă respectînd norme 15. „Ciuboşelele ogarului” C. Gruia. 1 19.04
de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere
numai în silabe şi cuvinte.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 16. Exerciţii de identificare a trăsăturilor unui 1 19.04
în text. personaj.
CS2 2.4.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul 17. „Ciuboţelele ogarului”(continuare) de C. Gruia. 1 23.04
citit şi analiza prin comparare. Învățătura textului.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 18. Exerciţii de identificarea a trăsăturilor unui 1 23.04
în text. personaj.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 19. Tainele cărţii:Impresii despre carte. 1 24.04
literare/cărţi de diferite specii.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 20.Ortograma sau, s-au. 1 24.04
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS4 4.7.Identificarea tipurilor de propoziţii şi 21. „Cîntec de primăvară” de Şt. Oct. Iosiv. 1 25.04
aplicarea semnelor de punctuaţie în diferite Exerciţii de reproducere din memorie.
contexte (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.9.Identificarea în context a cuvintelor 22. Înțelesul/sensul cuvintelor. Exerciţii de 1 25.04
necunoscute şi înţelegerea sensului acestora. valorificare a textului.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 23. „Ciocîrlia” de I. Agârbiceanu. Cuvinte care 1 26.04
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte. denumesc acţiuni.
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 24. Lucrări scrise: transcrieri, dictări de litere, 1 26.04
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de silabe, cuvinte, propoziţii. Exerciţii pentru lucrul
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici). independent.
CS2 2.8.Recitarea poeziilor propuse şi a celor alese la 25. „ Tu, iarbă, tot ai mamă?” de Gr. Vieru. 1 30.04
dorinţă. Dialogul. Componentele dialogului : vorbitorul,
ascultătorul.
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 26. Exerciţii de îmbogăţire a vocabularului. 1 30.04
cele descrise.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 27. „Mărinimie” de Emil Gîrleanu. Reproduceri 1 02.05
formularea răspunsurilor la întrebări; prin ghidate a unor fragmente din text.
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS1 1.14.Utilizarea eficientă a dialogului în viaţa 28. Organizarea dialogului simplu. 1 02.05
cotidiană. Exerciţii aplicative.
CS2 2.9.Identificarea în context a cuvintelor 29. „Cu penetul ca sideful” de M. Eminescu. 1 03.05
necunoscute şi înţelegerea sensului acestora. Exerciţii de îmbogăţire a vocabularului.
Diminutivele.
CS1 1.18.Descrierea orală a obiectelor după formă, 30. Exerciţii pentru lucrul independent. Descrierea 1 03.05
mărime, dimensiune, culoare, utilizare. obictelor.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 31. Tainele cărţii:Diversitatea de cărţi. 1 07.05
literare/cărţi de diferite specii. Enceclopedii.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 32.Cuvinte cu mai multe înțelesuri. 1 07.05
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS2 2.10.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor 33. „Vrăbiuţa uitucă” de L.Botnaru. Cuvinte cu 1 08.05
cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. înțeles opus.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 34. Exerciții de scriere corectă a ortogramelor. 1 08.05
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 35. „Hoţul” de Tudor Arghezi. Valoarea textului 1 10.05
cele descrise. literar: învățătura, tematica, emoțiile trăite.
CS1 1.16.Interpretarea relaţiilor, faptelor relatate/ 36. Dialogul. Improvizări telefonice cu colegii, 1 10.05
povestite a unor conţinuturi. părinţii, prietenii.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 37. „Găurile”(folclor) 1 14.05
formularea răspunsurilor la întrebări; prin
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 38. Exerciţii de identificare a personajelor. 1 14.05
în text.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 39. Tainele cărții: Cărți despre animale 1 15.05
literare/cărţi de diferite specii.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 40.Familia de cuvinte. 1 15.05
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
CS1 1.8.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin 41. „Păţania ursului cafeniu” de Vl. Colin. 1 16.05
formularea răspunsurilor la întrebări; prin
argumentarea unor cuvinte, propoziţii.
CS2 2.6.Aprecierea personajelor după faptele descrise 42. Exerciţii de identificare a trăsăturilor unui 1 16.05
în text. personaj.
CS2 2.5.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de 43. „Păţania ursului cafeniu” (continuare) de Vl. 1 17.05
cele descrise. Colin. Exerciţii de înţelegere a textului.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 44. Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, semnul 1 17.05
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu întrebării.
majusculă).
CS1 1.18.Descrierea orală a obiectelor după formă, 45. „Moldova”. Descriere de obiecte după formă, 1 21.05
mărime, dimensiune, culoare, utilizare. dimensiune, culoare, utilizare.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 46.Cuvinte care arată însușiri. 1 21.05
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 47. Tainele cărţii:Preferinţele de lectură. 1 22.05
literare/cărţi de diferite specii.
CS1 1.16.Interpretarea relaţiilor, faptelor relatate/ 48.Reproduceri ghidate a unor fragmente 1 22.05
povestite a unor conţinuturi.
din text.
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 49. „Europa unită”. Cuvinte care denumesc 1 23.05
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte. obiecte.
CS2 2.11.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite 50.Exerciții de vocabular. Sinonime. 1 23.05
situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor /
enunţurilor, convorbiri etc.
Antonime.
CS1 1.18.Descrierea orală a obiectelor după formă, 51. Consolidarea materiei de studiu. 1 24.05
mărime, dimensiune, culoare, utilizare.
CS3 3.4.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie 52. Evaluare sumativă (finală) 1 24.05
(punctul, virgula, semnul întrebării, scrierea cu
majusculă).
CS3 3.8.Scrierea din memorie a unor cuvinte ce arată 53. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 28.05
acţiuni, însuşiri şi denumesc obiecte.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 54. Tainele cărţii: Cărţi pentru şi despre copii. 1 28.05
literare/cărţi de diferite specii.
CS1 1.15.Prezentarea consecutivă, ghidată a unei 55. Adio,dragAbecedar! 1 29.05
informaţii, a unor relatări culese independent, după
preferinţă.
CS3 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de 56. Alfabetul limbii române.(consolidare) 1 29.05
litere (în limita standardelor de conţinut).
CS3 3.3.Respectarea corectitudinii de scriere în 57. Lucrări scrise: transcrieri, dictări de litere, 1 30.05
procesul copierii/transcrierii şi a dictărilor (de silabe, cuvinte, propoziţii. Exerciţii pentru lucrul
silabe, cuvinte, propoziţii şi texte mici). independent.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 58. Tainele cărții: Cărți cu povești. 1 30.05
literare/cărţi de diferite specii.
CS5 5.4.Manifestarea preferinţei de a citi texte 59. Lectura recomandată pentru citit. 1 31.05
literare/cărţi de diferite specii.
268