Sunteți pe pagina 1din 15

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI – clasa a II-a

Aria curriculară: Matematică și explorarea mediului


Curriculum nucleu
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

SEMESTRUL I

UNITATEA I – NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000; CORPUL OMENESC


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 13 (11+ 2d.î.) manual Editura Didactică și Pedagogică – Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Olga Pîrîială
PERIOADA: S II – S V
Nr. Compe Nr.
Domeniul Conținuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. tențe ore
1. Numere Numere naturale de 1.1, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii de 2 a. materiale: ● observare
Date la 0 la 100 1.2, poziţionare; ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele Corpul omenesc 1.3, - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a numerelor din intervalul fişe de lucru, ● evaluare
vieţii 3.1, 0 -100; planșe, orală
3.2, - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 beţişoare; numărătoare, ● temă de
4.1, - citirea numerelor de la 0 la 100; bețișoare lucru în clasă
4.2 - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de matematică; b. procedurale: ●interevaluar
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr; conversaţia, e
- numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat explicaţia, ●autoevaluar
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi demonstraţia, e
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la … până la …) exerciţiul, jocul
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi didactic, munca
cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu verde cifra unităţilor); independentă
- generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc c. forme de
condiţii date(ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor); organizare a
-realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, colectivului:
grupate pe mai multe criterii (vârstă - până la 1 an, până la 5 ani, până în activitate
clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi frontală,
părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre activitate
aceştia; individuală,
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de activitate în grup
rase diferite pentru evidenţierea varietăţii speciei umane

1
2. Numere Numere naturale de 1.1, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de 2
Date la 0 la 1000 – 1.2, poziţionare; ore
Ştiinţele recunoaștere, 1.3, - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; ● observare
vieţii formare, citire, scriere 3.1, - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în sistematică
Menţinerea sănătății 3.2, cuvinte; ● evaluare
(dietă, igiena 4.1, - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor orală
personală, exerciţiul 4.2 prin desen; ● temă de
fizic) - identificarea ordinelor şi claselor; lucru în clasă
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr; ●
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi interevaluare
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la ...până la) ●autoevaluar
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme e
geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc
condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor);
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli
provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin
indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a
stării de sănătate;
3. Numere 3.Compararea și 1.1, - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub 2 a. materiale: ● observare
Date ordonarea numerelor 1.2, altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă; ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele naturale de la 0 la 1.3, - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =; fişe de lucru, ● evaluare
vieţii 1000 3.1, - compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci când planșe, orală
Boli provocate de 3.2, acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătoare, ● temă de
virusuri 4.1, numărătorii de poziţionare; bețișoare, lucru în clasă
4.2 - aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date; b. procedurale: ●
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000; conversaţia, interevaluare
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele explicaţia, ●autoevaluar
mai mari decât 395 şi mai mici decât 405”); demonstraţia, e
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de exerciţiul, jocul
comparare a două numere mai mici decât 1000 didactic, munca
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei independentă
cifre prin compararea acestora două câte două; c. forme de

2
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate; organizare a
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte/reprezentări colectivului:
simbolice/numere; activitate
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un frontală,
obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale; activitate
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; individuală,
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului; activitate în grup
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere date
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru recunoaşterea unor
simptome ale unor boli frecvente;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin
indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc
4. Numere Numere pare și 1.1, - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat; 2 a. materiale: ● observare
Date impare 1.2, - identificarea elementelor care lipsesc dintr-un șir de numere ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele 1.3, pare / impare; fişe de lucru, ● evaluare
vieţii 3.1, - scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului; planșe, orală
3.2, - investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa); numărătoare, ● temă de
4.1, - realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli bețișoare lucru în clasă
4.2 provocate de germeni; b. procedurale: ●
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin conversaţia, interevaluare
indicarea unei diete, a programului de exerciţii fizice etc. explicaţia, ●autoevaluar
demonstraţia, e
exerciţiul, jocul
didactic, munca
independentă
5. - Să repetăm ce am 2 ●
învățat ore interevaluare
●autoevaluar
e
6. - Ce știu? Cât știu? o Evaluare
Cum știu? oră scrisă

3
UNITATEA II – ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000; PLANTE ȘI ANIMALE

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11 (9+ 2d.î.)

PERIOADA: S V – S VIII
Nr. Compe Nr.
Domeniul Conținuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. tențe ore
1. Numere Adunarea și scăderea 1.4, - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100; 2 a. materiale: ● observare
Date în concentrul 0-100 1.6, - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei; ore manualul, sistematică
Ştiinţele Plante și animale 3.1, - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două caiet, fişe de ● evaluare
vieţii 3.2, numere mai mici decât 100 şi scrierea relaţiei; lucru, planșe, orală
4.1, - compararea a două sume, două diferenţe sau a unei sume cu o diferenţă numărătoare, ● temă de
4.2, sau cu un număr bețișoare lucru în clasă
5.1, - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor/ b. procedurale: ●
5.2 întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia; conversaţia, interevaluare
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; explicaţia, ●autoevaluar
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de demonstraţia, e
la numere date, de la imagini; exerciţiul, jocul
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei; didactic, munca
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia independentă
inversă; c. forme de
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, organizare a
element neutru), fără precizarea terminologiei colectivului:
- stabilirea de asemănări și deosebiri între părțile componente ale corpului activitate
diferitelor animale frontală,
- exerciții de clasificare a animalelor după diferite criterii activitate
- identificarea dintr-un şir de imagini a celor care întrunesc simultan două individuală,
condiţii activitate în grup
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă rolurile diferitelor
părți ale plantei 2
2. Numere Adunarea și scăderea 1.4, - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau ore a. materiale:
Date în concentrul 0-1000, 1.6, fără suport intuitiv; manualul,
Ştiinţele fără trecere peste 3.1, - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, caiet, fişe de
vieţii ordin/Nevoi de bază 3.2, folosind obiecte, desene şi numere; lucru, planșe,
ale viețuitoarelor 4.1, - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din numărătoare,
4.2, concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare etc.); bețișoare
4
5.1, - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără b. procedurale:
5.2 trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă; conversaţia, ● observare
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, explicaţia, sistematică
element neutru), fără precizarea terminologiei; demonstraţia, ● evaluare
- identificarea elementelor a două mulţimi, fiind date elementele primei exerciţiul, jocul orală
mulţimi şi regula de corespondenţă; didactic, munca ● temă de
- identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 62→68; independentă lucru în clasă
63→69; 64→70 c. forme de ●
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste organizare a interevaluare
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi colectivului:
sutelor; activitate
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, frontală,
plantelor activitate
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu individuală,
anumite caracteristici ale mediului activitate în grup
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
3. Numere Adunarea și scăderea 1.4, - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu și fără 2 a. materiale: ● observare
Date în concentrul 0-1000, 1.6, trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă; ore manualul, sistematică
Ştiinţele cu trecere peste ordin 3.1, - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, caiet, fişe de ● evaluare
vieţii Caracteristici comune 3.2, element neutru), fără precizarea terminologiei; lucru, planșe, orală
vieţuitoarelor 4.1, - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu și fără trecere peste numărătoare, ● temă de
(creștere, înmulțire) 4.2, ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi bețișoare lucru în clasă
5.1, sutelor; b. procedurale: ●
5.2 - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu conversaţia, interevaluare
anumite caracteristici ale mediului explicaţia, ●autoevaluar
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, demonstraţia, e
plantelor; exerciţiul, jocul
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?” didactic, munca
independentă
4. - Să repetăm ce am 2 ●
învățat ore interevaluare
●autoevaluar
e
5. - Ce știu? Cât știu? o Evaluare
Cum știu? oră scrisă

5
6
UNITATEA III – ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE; PĂMÂNTUL: USCAT, APĂ, ATMOSFERĂ

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 18 (15+ 3d.î.)

PERIOADA: S IX – S XI

Nr. Compe Nr.


Domeniul Conținuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. tențe ore
1. Numere Adunarea repetată 1.4, - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; 2 a. materiale: ● observare
Date Uscat și apă 1.6, - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele 3.1, mulţime dată; planșe, ● evaluare
Pămân 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei numărătoare, orală
tului 4.1, mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; bețișoare,cuburi, ● temă de
4.2, - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme film didactic, lucru în clasă
5.2 practice; minicalculator, ●
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, scheme interevaluare
plantelor; numerice, planșe, ●
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu bețișoare /cuburi, autoevaluare
anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii scheme care
adaptărilor la mediu; ilustrează relația
dintre datele
2. Numere Operația de înmulțire 1.4, - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau o numerice ale
Date 1.6, utilizând proprietăţi ale înmulţirii; oră problemei
Ştiinţele 3.1, - crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ b. procedurale:
Pămân 3.2 formule; conversaţia,
tului 4.1, - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de explicaţia,
4.2, la numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; demonstraţia,
5.2 - realizarea corespondenței între adunările repetate date și înmulțirile exerciţiul, jocul
corespunzătoare; didactic, munca
- exerciții de scriere a unui număr ca sumă de termeni egali independentă
c. forme de
3. Numere Înmulțirea când unul 1.4, - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, 2 organizare a ● observare
Date dintre factori este 2 1.6, element neutru), fără precizarea terminologiei; ore colectivului: sistematică
Ştiinţele 3.1, - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali; ; activitate ● evaluare

7
Pămân 3.2 - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, frontală, orală
tului 4.1, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; activitate ● temă de
4.2, - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a individuală, lucru în clasă
5.2 întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin activitate în grup ●
adăugarea unei întrebări etc.; interevaluare
- crearea unor probleme după imagini/ desene scheme/ exerciţii/ formule;
4. Numere Înmulțirea când unul - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de 2 ● observare
Date dintre factori este 3 la numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; ore sistematică
Ştiinţele Ce este aerul? - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, ● evaluare
Pămân element neutru), fără precizarea terminologiei; orală
tului - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali; ; ● temă de
-realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, lucru în clasă
folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; ●
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; interevaluare
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
înmulţire în concentrul 0-100
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon;
scufundarea unui pahar înclinat într-un vas cu apă; realizarea unei morişti,
arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la întrebarea
”Cum putem vedea aerul?”
5. Numere Înmulțirea când unul 1.4, - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali; 2 a. materiale: ● observare
Date dintre factori este 4 1.6, - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele Ce este aerul? 3.1, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; planșe, ● evaluare
Pămân 3.2 - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a numărătoare, orală
tului 4.1, întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin bețișoare,cuburi, ●autoevaluar
4.2, adăugarea unei întrebări etc.; film didactic, e
5.2 - crearea unor probleme după imagini/ desene scheme/ exerciţii/ formule; minicalculator,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de scheme
la numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; numerice, planșe,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; bețișoare /cuburi,
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de scheme care
înmulţire în concentrul 0-100 ilustrează relația
6. Numere Înmulțirea când unul 1.4, - realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: 2 dintre datele ● observare
Date dintre factori este 5 1.6, modificarea direcţiei flăcării unei lumânări la poziţionarea acesteia la ore numerice ale sistematică
Ştiinţele sau 6 3.1, diferite înălţimi în cadrul unei uşi); problemei ● evaluare
Pămân Atmosfera 3.2 - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, b. procedurale: orală

8
tului 4.1, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; conversaţia, ●autoevaluar
4.2, - crearea unor probleme după imagini/ desene scheme/ exerciţii/ formule; explicaţia, e
5.2 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de demonstraţia,
la numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; exerciţiul, jocul
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; didactic, munca
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de independentă
înmulţire în concentrul 0-100 c. forme de
- jocuri de tip LOTO cu numere; organizare a
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de colectivului:
viaţă explorate; activitate
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi frontală,
comportamente observate în mediile de viaţă explorate; activitate
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei umane, individuală,
a plantelor şi animalelor; activitate în grup
7. Numere Proprietățile înmulțirii 1.4, - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, o ● observare
Date 1.6, element neutru), fără precizarea terminologiei; oră sistematică
Ştiinţele 3.1, - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin ● evaluare
Pămân 3.2 sau de ordine diferite; orală
tului 4.1, - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a ●autoevaluar
4.2, întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin e
5.2 adăugarea unei întrebări etc.;
- crearea unor probleme după imagini/ desene
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul
rezolvării
8. Să repetăm ce am 2 ●
învățat ore interevaluare
●autoevaluar
e
9. Ce știu? Cât știu? Cum o Evaluare
știu? oră scrisă

9
UNITATEA IV – ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE; FORME DE RELIEF
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11 (9+ 2d.î.)
PERIOADA: S XI – S XIV

Nr. Compe Nr.


Domeniul Conținuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. tențe ore
1. Numere Înmulțirea când unul 1.4, - realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, 2 a. materiale: ● observare
Date dintre factori este 7 1.6, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele sau 8 3.1, - crearea unor probleme după imagini/ desene scheme/ exerciţii/ formule; planșe, ● evaluare
Pămân Înfățișarea suprafeței 3.2, - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de numărătoare, orală
tului pământului 4.1, la numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; bețișoare,cuburi, ● temă de
4.2, - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; film didactic, lucru în clasă
5.2 - rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de minicalculator, ●interevaluar
înmulţire în concentrul 0-100 scheme e
- jocuri de tip LOTO cu numere; numerice, planșe, ●autoevaluar
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ bețișoare /cuburi, e
prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă; scheme care
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu ilustrează relația
2. Numere Înmulțirea când unul 1.4, mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei; 2 dintre datele ● observare
Date dintre factori este 9 1.6, - compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât ore numerice ale sistematică
Ştiinţele sau 10 3.1, să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief şi utilizarea problemei ● evaluare
Pămân Câmpia 3.2, unui set de „culori convenţionale” pentru acestea; b. procedurale: orală
tului 4.1, - realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul conversaţia, ● temă de
4.2, clasei; explicaţia, lucru în clasă
5.2 demonstraţia, ●interevaluar
exerciţiul, jocul e
didactic, munca ●autoevaluar
independentă e
c. forme de
organizare a
3. Numere Probleme cu operații 1.4, - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme 2 colectivului: ● observare
Date de înmulțire 1.6, - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a ore activitate sistematică
Ştiinţele Dealurile și munții 3.1, primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc) frontală, ● evaluare
Pămân 3.2, - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau activitate orală
tului 4.1, reprezentări simbolice individuală, ● temă de
4.2, - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; activitate în grup lucru în clasă
10
5.2 marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼; ●interevaluar
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de e
adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv de înmulţire şi împărţire ●autoevaluar
în concentrul 0-100 e
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul
rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/
prezentări a unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă;
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu
mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât
să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief şi utilizarea
unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă naturale;
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de
viaţă explorate;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediile de viaţă explorate;
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie respectate în
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup;
- plantarea unor arbori/arbuşti;
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco
4. Să repetăm ce am 2 ●
învățat ore interevaluare
●autoevaluar
e
5. Ce știu? Cât știu? Cum o Evaluare
știu? oră scrisă

11
UNITATEA V – ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 ÎN CONCENTRUL 0-100 ; MEDII DE VIAȚĂ: LACUL, BALTA, MAREA NEAGRĂ, DELTA DUNĂRII
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 18 (15+ 3d.î.)
PERIOADA: S XIV – S XVII

Nr. Compe Nr.


Domeniul Conținuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. tențe ore
1. Numere Scăderea repetată 1.5, - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o 2 a. materiale: ● observare
Date Medii de viață: lacul, 1.6, mulţime dată; ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele balta 3.1, - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei bețișoare,cuburi, ● evaluare
vieţii 3.2, mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; film didactic, orală
4.1, - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni minicalculator, ●autoevaluar
4.2, egali; scheme e
5.1, - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi numerice,
5.2 repetate sau recurgând la înmulţire; b. procedurale:
- jocuri de tip LOTO cu numere; conversaţia,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau explicaţia,
reprezentări simbolice demonstraţia,
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un exerciţiul, jocul
mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; didactic, munca
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, independentă
pădurea/parcul etc.) pentru a identifica plantele şi animalele care îl c. forme de
populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu organizare a
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de colectivului:
viaţă explorate; activitate
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi frontală,
comportamente observate în mediile de viaţă explorate activitate
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu individuală,
anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii activitate în grup
adaptărilor la mediu;
2. Numere Legătura dintre 1.5, - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi o a. materiale: ● observare
Date înmulțire și împărțire 1.6, repetate sau recurgând la înmulţire oră manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele 3.1, - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află produsul/ câtul/ bețișoare,cuburi, ● evaluare
vieţii 3.2, - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, film didactic, orală
4.1, s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc) minicalculator, ●autoevaluar
4.2, - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau scheme e
5.1, reprezentări simbolice numerice,

12
3. Numere Împărțirea la 2. 5.2 - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau 2 b. procedurale: ● observare
Date Doimea reprezentări simbolice ore conversaţia, sistematică
Ştiinţele Marea Neagră - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o explicaţia, ● evaluare
vieţii mulţime dată; demonstraţia, orală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei exerciţiul, jocul ●autoevaluar
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; didactic, munca e
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni independentă
egali; c. forme de
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; organizare a
- marcarea jumătăţii cu fracţia corespunzătoare: ½ colectivului:
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de activitate
împărţire în concentrul 0-100 frontală,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau activitate
reprezentări simbolice individuală,
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de activitate în grup
viaţă explorate;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediile de viaţă explorate
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu
anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii
adaptărilor la mediu;
4. Numere Împărțirea la 3; 1.5, - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi 2 ● observare
Date împărțirea la 4 1.6, repetate sau recurgând la înmulţire; ore sistematică
Ştiinţele Delta Dunării 3.1, - jocuri de tip LOTO cu numere; ● evaluare
vieţii 3.2, - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; -- orală
4.1, marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
4.2, - rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
5.1, împărţire în concentrul 0-100
5.2 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/
de ordine diferite;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de
viaţă explorate;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediile de viaţă explorate

13
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu
anumite caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii
adaptărilor la mediu;

5. Numere Împărțirea la 5; 1.5, - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei diferenţe de termeni 2 a. materiale: ● observare
Date împărțirea la 6 1.6, egali; ore manualul, caiet, sistematică
Ştiinţele 3.1, - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi bețișoare,cuburi, ● evaluare
vieţii 3.2, repetate sau recurgând la înmulţire; film didactic, orală
4.1, - jocuri de tip LOTO cu numere; minicalculator, ● temă de
4.2, - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; scheme lucru în clasă
5.1, numerice, ●
5.2 b. procedurale: interevaluare
conversaţia,
6. Numere Fracții. Doimea, 1.5, - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; -- 2 explicaţia,
Date pătrimea. Fracții 1.6, marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼; ore demonstraţia,
Ştiinţele echivalente 3.1, - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau exerciţiul, jocul
vieţii 3.2, desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); didactic, munca
4.1, - organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul independentă
4.2, rezolvării c. forme de
5.1, - rezolvarea de probleme în mai multe moduri organizare a
5.2 colectivului:
7. Numere Probleme cu operații 1.5, -identificarea semnificaţiei datelor unei probleme 2 activitate ● observare
Date de împărțire 1.6, - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a ore frontală, sistematică
Ştiinţele 3.1, primit,s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc) activitate ● evaluare
vieţii 3.2, - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau individuală, orală
4.1, reprezentări simbolice activitate în grup ● temă de
4.2, -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; lucru în clasă
5.1, marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼; ●
5.2 - rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de interevaluare
adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv de înmulţire şi împărţire
în concentrul 0-100
-organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul
rezolvării
-rezolvarea de probleme în mai multe moduri

14
Să repetăm ce am o ●
învățat oră interevaluare
●autoevaluar
e
Ce știu? Cât știu? Cum o Evaluare
știu? oră scrisă

15