Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Burlacu Radu Florian


Şcoala Gimnazială Eugen Ionescu, Slatina, Olt
Data: 17.03.2011
Clasa: a VI-a
Disciplina: Istorie
Lecţia: Reforma şi contrareforma
Tipul lecţiei: fixare și consolidare
Competenta Generală: Fixarea cunoștiințelor referitoare Reformei si Contrareformei religioase.
Competențe operaţionale:
C1– să identifice cauzele reformei religioase;
C2– să numească principalii reformatori protestanţi;
C3– să să precizeze urmările reformei în cadrul bisericii catolice;
C4– să definească şi să utilizeze termenii de: Reformă, indulgenţă, protestantism, inchiziţie.
Strategii didactice:
1. Metode şi preocedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul, brainstoming
2. Mijloace de învăţământ: Prezentare power point, fişe de lucru, planşă, Harta Europei, manualul.
3. Forme de organizare: frontal, individual, perechi.
Etapele lecţiei Obiective Conţinutul instructiv-educativ Stategii didactice
operaţionale Metode şi Mijloace Forme de
procedee organizare
1. Moment Se realizează condiţiile psiho-pedagogice necesare Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei. Se notează absenţele şi se
pregăteşte materialul didactic necesar desfăşurării
lecţiei.
2. Pregătirea Cer elevilor sa vină la tabla pentru a da sinonime sau Brainstoming Tabla Frontal
elevilor pentru definții cunoscute de ei pentru cuvantul *reformă*
receptarea noilor Individual
cunoştinţe Ofer explicatia termenului Reformă religioasă:
Reforma a fost o amplă mişcare ideologică îndreptată Explicaţia
împotriva bisericii catolice (deci nu a creştinismului în
general), cu implicaţii social – politice şi culturale.
3. Anunţarea Se scrie pe tablă titlul lecţiei: „Reforma şi Conversaţia Frontal
titlului şi a contrareforma”. Sunt precizate obiectivele lecţei:
obiectivelor Cauzele, reformatorii, urmările, acțiunile Bisericii
Catolice.
4. Desfăşurarea O1 Se cere elevilor enumerarea cauzelor Reformei
lecţiei Religioase și se completeaza informațiile la tabla și în Conversaţia
caiete
- preoții erau vazuți ca fiind incapabili, fără educație
- vânzarea indulgenţelor; Prezentare Frontal
Indulgenţă = document ce conţine textul rugăciunilor power point Individual
care trebuia spus pentru a obţine iertarea totală sau Tabla
parţială a păcatelor, pe care Biserica catolică o acorda Explicaţia
credincioşilor în schimbul unei sume de bani. (
Precizare:
În Germania, călugărul Tetzel se ocupa cu vânzarea
indulgentelor. Acesta spunea că indulgenţele au efect
imediat şi sigur: „îndată ce banul sună în cutie, sufletul
zboară spre cer”.
- cumpărarea şi vinderea funcţiilor bisericeşti;
- taxele mari către Biserică
- apariţia noilor curente – Renaşterea şi umanismul –
care cultivau încrederea în forţele creatoare ale omului
şi care au zdruncinat credinţa în dogmele Bisericii;
tipărirea cărţilor în limbile naţionale.

Principalii Reformatori
Elevii sunt intrebăți cine a fost inițiatorul și dacă pot Conversația Prezentare
enumerăa alti reformatori, informațiile sunt power point
consemnate la tabla, completate cu unele noi.
Iniţiatorul Reformei este considerat a fi Martin Luther Videoclip
(1517).
-El a afişat pe uşa catedralei din Wittemberg (1517)
Cele 95 de teze în care se pronunţa împotriva vânzării
indulgenţelor şi consemna măsurile propuse pentru
refacerea încrederii oamenilor în Biserică.
- combate autoritatea papală şi ierarhia clerului;
-susţine mântuirea prin credinţă, având ca principală
susrsă Biblia; Explicaţia
-aceptă doar botezul şi împărtăşania;
deființarea mănăstirilor, a cultului sfinților și icoanelor

Alți reformatori
Jean Calvin
Calvinismul s-a răspândit în Elveșia, Franţa, Ţările de
Jos, Scoţia, Ungaria şi la maghiarii din Transilvania.
- predestinarea;
- viaţă morală şi activă;
- interzicerea luxului, dansului, jocurilor de noroc,
cârciumilor;

Se prezintă cea de-a treia formă a protestantismului


apărută în Anglia (1534), în timpul regelui Henric al Explicaţia
VIII-lea. În 1534 Henric al VIII-lea scoate Biserica Frontal
catolică de sub autoritatea papei şi pune bazele Prezentare Individual
Bisericii anglicane – care reprezintă un compromis power point
între catolicism şi protestantism.

Contrareforma
-În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Biserica Conversaţia Tabla
Apuseană a luat masuri de combatere a doctrinelor care
îi ameninţau unitatea şi măsuri de întărire a Bisericii
Catolice. Aceste acţiuni au purtat numele de
Contrareformă.
- În acest sens a fost convocat Conciliul de la Trento
(1545-1563), în cadrul căruia au fost adoptate
următoarele măsuri: precizarea strictă a doctrinei
bisericeşti, reorganizarea învăţământului bisericesc;
Papa era recunoscut în continuare ca unicul conducător Explicaţia
al Bisericii catolice, Indexul cărtilor interzise.
-Pentru preîntâmpinarea răspândirii ideilor Reformei,
catolicii au creat Congregaţia Indexului, care avea ca
scop examinarea tuturor scrierilor cu caracter religios
sau laic şi alcătuirea unor liste cu cele interzise Prezentare
catolicilor, numite Index. power point
 Un alt mijloc de luptă împotriva Reformei a fost
Inchiziţia.
Inchiziţie = Instituţie a Bisericii Catolice, creată în 1183
pentru pedepsirea ereticilor şi a celor ostili Explicaţia
catolicismului. Frontal
Urmările Reformei Individual
 Se prezintă consecinţele Reformei:
- a slăbit unitatea creştinătăţii occidentale, dar şi a
creştinătăţii în general
- a determinat apariţia a numeroase conflicte între
protestanţi şi catolici.
5. Fixarea Se desfăşoară prin rezolvarea unei fişe de lucru: Observarea
cunoştinţelor  Citiţi cu atenţie textul de mai jos: dirijată
„Făcând publice dezbaterile teologice esenţiale,
Martin Luther a procurat mulţimilor de nemulţumiţi Fişe de lucru Individual
mijlocul de a-şi manifesta ostolitatea faţă de puterile afișată la tablă.
stabilite. El a permis, în particular, multiplicarea
bisericilor naţionale, a întărit puterea micilor principi,
a zdrobit definitiv unitatea spirituală, morală şi Conversaţia
politică a creştinătăţii occidentale”
(Jean Bérenger)
1. Numiţi pe baza textului personalitatea istorică care a
făcut publice dezbaterile teologice.
2. Menţionaţi, pornind de la text, ce „a zdrobit
definitiv” reformatorul german.

6. Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia Frontal


lecţiei desfăşurării lecţiei. Sunt notaţi elevii care s-au remarcat Individual
prin participarea activă la leacţie.