Sunteți pe pagina 1din 3

4.1. fondul de rezerva al BNR - Fiecare casierie are stabilit un 4.4.

punerea numerarului in circulatie- este necesar f de r


plafon al casei de circulatie folosit pt platile curente. Numerarul la toare unit banc si alimentarea lor in permanenta cu
incasat este pastrat in casa de circulatie. Fondul de rezerva este sume banesti in functie de necesitati. Unit bancare ale
sursa care alimenteaza in permanenta casa de circulatie si se BNR pun numerarul in circulatie in baza aprobarii primite
constituie la nivelul centralei BNR si a sucursalei. Emisiunea de la centrala BNR, defalcat pe zile, in grafice lunare
numerarurlui – punerea in circulatie si retragerea numerarului privind modificarea numerarului in circulatie. In baza si
si a monedei scriptice. Emisiunea baneasca- operatiunea prin
limita sumelor aprobate prin grafic, unit banc scot
care banca centrala pune in circulatie bilete de banca si
numerar din fon de rezerva si il pun in circulatie.
moneda metalica. (1)

Numerar- bilete de banca si moneda metalica. Biletele de 4.5. retragerea din circulatie- de catre unit bancare
banca- titlu de credit emise si puse in circulatie de banca de operative, cu ajutorul ordinului de plata. Introducerea lui si
emisiune. Bancnotele- hartie de valoare pusa in circulatie de f de r de fac ori de cate ori la sf zilei operative se depaseste
bancile de emisiune si care indeplineste functia de mijloc de plafonul unei case de circulatie fiind evidentiat cu ajutorul
plata. Moneda metalica- mijloc monetar emis de bancile conturilor din bilant si in afara bilantului la cele 2 verigi ale
centrale, emis ca subdiviziune sau multiplu al unitatii BNR. Oper implica diminuarea casei de circulatie
monetare. Imprimeria- o comp de stat, regie autonoma, firma evidentiata cu ajutorul conturilor din bilant si prin
ce tipareste bancnote pt BNR. Monetaria- intrepr de stat, se majorarea fondului de rezerva prin util conturilor in afara
bate moneda. (2) bilantului.

2.4. acordarea creditelor bancare. Scontul comercial- oper


2.3. Garantarea creditelor. Garantiile reale- acele garantii care
prin care in schimbul unui efect de comert banca pune la
constau in adectarea speciala a unor bunuri individualizate pt
dispozitia posesorului creantei valoarea efectului fara a
garantarea creditului, fomate din ipoteca si gaj. Ipoteca-
astepta scadenta efectului respectiv. Factoringul este oper
garantie imobiliara ce nu comporta deposedarea celui ce o
prin care clientul, denumit aderent transfera proprietatea
constituie de bunul adus in garantie. Gajul- un ctr accesoriu ctr
creantelor sale comerciale bancii, factor, aceasta avand
de credit, prin care debitorul remite bancii un bun mobil pentru
obligatia conf ctr incheiat de a asigura incasarea creantelor
garantarea creditului. Gaj cu depos- amanet, pp deposedare de
aderentului. Creditele de trezorerie se pun la dispozitia
bunul mobil al constitutorului si depinea acestuia la banca.1
agentilor econ prin contul curent si rezulta ca diferenta

Garantii personale- angajamentul asumat de o p f sau j prin intre activele curente si pasivele curente , folosite pt
care se obliga sa execute obligatia debitorului in cazul acoperirea obligatiilor de plata pe termen scurt a acestora.
neexecutarii ei de catre imprumutat. SGB- garantia data de o Excedentul de trezorerie- volumul de credite care urmeaza
banca in favoarea unei p f sau j ce contr un credit. Gajul a se rambursa esalonat in cursul per urmatoare. Deficitul de
general- gaj de comun la dispozitia tuturor creditorilor ce au i trez- vol de credite noi de care poate benef ag ec in
pozitie egala fata de bunurile debitorului impotriva caruia s-a trimestrul in curs. Contabilitatea c de trez asigura evidenta
pornit executarea silita. creditelor acordate clientelei pe t scurt pt acoperirea
necesarului de lichiditati priv activ de exploatare curenta a
clientului.

7.2. evidentierea ch bancare. 602 ch privind op cu clientela- Ch cu pers-cuprind salariile si alte drepturi cuvenite pers,
se refera la dobanzi af op de factoring, imprumuturilor primite contrib bancii la asig soc, c.b. pt ajutorul de somaj, alte dr
de la clientela financiara, soldurile creditoare ale conturilor cuvenite salariatilor prevazut in ctr colectiv de munca.
curente deschide la banca, depozitele constituite cu clientela, Provizioanele- cota parti din rezultate rezervate pt a finanta
comisioane af op cu clientela. 603 ch cu leasing, locatie simpla ulterior deprecierea reversibila sau pierderea unu element
si asimilate cuprind ch cu amortizarile pt bunurile mobiliare, de activ, precum si a unei ch ce nu este inva efectiva dau
imob si alte a necorp date in leasing, locatie cu optiuni de este considerata probabila la inchiderea exercitiului.
cumparare sau neinchiriatee dupa rezilierea ctr. Durata ctr de
leasing este 75-80% fin durata de viata econ a bunului inchir.
7.3. Inreg veniturilor bancare. 701 venituri din op de trezorerie 6.1. Definirea si structura capitalurilor. Prin termenul de capital se
si op interbancare, se refera la dobanzi aferente intelege,orice bun economic, orice bogatie susceptibila , sa satisfaca
disponibilitatilor in contul curent la BNR, in conturle depozitelor necesitatile. Potrivit normelor emise de BNR, fondurile proprii ale
const la banci, creditele acordate bancilor, comisioane diverse soc. Bancare romanesti, sunt formate din 2 categorii: cap. propriu si
incasate si alte venituri. 702 vneituri din op cu clientela, dobanzi cap. suplimentar. Cap. propriu - rep. resursele financiare atrase de
af crentelor com si creditelor acordate clientelei bancare, la proprietarii, precum si din acele profituri obtinute. Este compus
credite acord clientelei financiare, c acord pe baza valorilor din : Capital social varsat; Prime legate de capital; Rezultatul
primite in pensiune, dob af creantelor restante si indoielnice reportat; Rezultatul net; Fondul de rezerva si Fondul imobilizarilor
din op cu clientela. corporale.

703 venituri din op cu titluri, reflecta venituri din dobanzi si Fondul de rezerva – reprezinta fondul constituit din profitul
varsaminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza societatii comerciale, in scopul acoperirii eventualelor pierderi.
titlurilor primite in pensiune livrata, castiguri din reevaluare sau
cesiunea titlurilor de tranzactie la pretul pietei. 704 venituri din 6.2. Operatiuni de evaluare curenta a capitalurilor. Actiunile – rep.
op cu leasing, locatie simpla si asimilate cuprind veniturile din dreptul de proprietate a unei fractiuni din cap. social a unei
chirii af bunurilor mobiliare, imob si activelor necorporale date societati pe actiuni.
in leasing si locatie cu opt de cump. 706 venituri din op de
schimb cuprind diferente favorabile din op de schimb si arbitraj,
rezultate din op de vanz-cump de devize.

Evaluarea actiunilor: -Valoarea de piata – pretul la care actiunile Obligatiunile – titlul de valoare care atesta calitatea de creditor a
se cumpara si se vand de catre investitori pe piata.;-Valoarea detinatorului ei fata de emitent, emitentul obligandu-se sa
contabila – parte din activul net care revine pe actiune, respectiv platesca detinatorului obligatiuni o suma fixa, numita cuponul
averea neta, care revine detinatorului unei actiuni.- Valoarea obligatiunii. Evaluarea obligatiunilor: -Valoarea nominala – este
intrinseca – activul net corectat cu + si – de active latente ( cea indicata pe titlul de credit, folosit ca si obligatiune. -Valoarea
provizioane pt riscuri si chel.) care revin pe o actiune; -Valoarea de rambursare – valoarea stimulativa de restituire a
financiara – capitalizare dividentului annual care revine pe o imprumutului.
actiune.

- Valoarea de randament – capitalizarea profitului


unitar inainte de repartizare.
6.5.Operatiuni privind evidentierea primelor legate de capital. 1.Rezerva legala rep. o garantie pt. angajamentele bancii si se
Primele legate de capital rep. excedentul sau plusul de valoare, care constituie, prin repartizarea a 20% din profitul brut,pana cand
se determina prin compararea valorii de emisiune, cu val. Nominala acestea egaleaza cap. social, apoi 10% din profitul
a actiunilor. Prima de aport apare atunci cand actionarii contribuie brut.2.Rezerva statutara se constituie din profitul net,
pe parcurs la majorarea cap. cu valori materiale in locul lichiditatii conform prevederilor din statutul societatii bancare.
si care, evaluate, au o valoare mai mare decat numarul actiunilor noi 3.Rezerva generala pt. riscul de credit, se constituie 0,5% din
emise, la val. nominala. 6.6.Tehnica si evidenta rezervelor bancare totalul creditelor acordate. 5.Rezerve reglementate sunt
Legea nr. 34/1991, privind BNR si Legea 33/1991, privind activitatea rezerve obligatorii, instituite din grija de a asigura lichiditatea
bancara, prevad ca soc. Bancare isi pot constitui categorii de minimala, obligatia soc. Bancare, sa consemneze in contul sau
rezerve: deschis la banca de emisiune, o suma dimensionata, de regula,
prin cote procentuale.

5.2. Operatii de devize cu clientela bancara si financiara. - predarea-primirea sumelor in deviza,la termenul si cursul
A.Operatii de vanzare-cumparare a devizelor la vedere( spot); - stabilit.(mai mult de 48 ore);-Din punct de vedere
sunt operatiuni de vanzare-cumparare de devize care se incheie contabil,cursul la termen este cursul la vedere majorat cu
la cursul de vedere (spot),adica la pretul valabil pentru ziua reportul sau micsorat cu deportul existent pe deviza
respectiva.-predarea-primirea sumelor de devize tranzactionate respectiva.- reportul apare cand cursul la termen este mai
se face imediat sau cel tarziu in 48 ore.- operatiuni de vanzare- mare decat cursul la vedere.- deportul apare cand cursul la
cumparare devize contra lei si conta devize. B.Operatiunile de termen este mai mic decat cursul la vedere. Operatiuni la
vanzare la termen (forward);-sunt operatiuni de vanzare- termen se impart in operatii speculative si de acoperire.
cumparare de devize incheiate la cursul la termen,adica la cursul Operatii speculative sunt operati de cumparare sau de
preconizat a fii inregistrat la o data viitoare. vanzare de devize,in scopul realizarii unui profit,prin
revanzare sau rascumparare lor.

Operatii de acoperire sunt efectuate de a reduce riscul


provenita din cursul de schimb,care poate afecta elemente de
activ,pasiv,exprimate in devize.
C.Operatii de swap reprezinta operatiuni de cumparare si 5.5.Acreditivul documentar este un angajament scris prin
vanzare,au aceea suma in valuta,cu decontarea la doua care o banca se obliga sa efectueze plata,in favoarea unui
date de valute diferite,la cursul la schimb stabilite la data tert,pe baza documentelor comerciale care dovedesc
tranzactiei. -2 operatii de swap: Swap de trezorerie=swap expedierea marfi,conform contractului comercial
cambist reprezinta doua operatiuni de schimb al sumei international. 5.6.Incasso-ul documentar reprezinta un
nominale in deviza,pe baza a doua cursuri diferite: Curs la mecanism de plata international ,prin care exportatorul
transmite banci sale documente care dovedesc expedierea
vedere la initierea operatiunii si Curs la termen la scadenta
marfilor,conform contractului comercial international.
operatiunii. Swap financiar=swap lung de devize este
operatiunea prin care se efectueaza schimbul unei sume de
devize,contra unei sume in alta deviza.

S-ar putea să vă placă și