Sunteți pe pagina 1din 33

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

Scoala Gimnaziala
AVRAM IANCU

ANALIZA PLANULUI DE DEZVOLTARE


INSTITUŢIONALĂ

1
Proiectul de dezvoltare instituționala este instrumentul de lucru care analizează și apoi
proiectează activitatea școlii, ținând cont de niște repere foarte clare. El este instrumentul care
reflectă o imagine reală a ceea ce este școala și a ceea ce se dorește să fie, în acord cu ținte
strategice elaborate în funcție de legile în vigoare.
Analiza unui proiect de dezvoltare instituțională trebuie să răspundă la următoarele
întrebări:
 Care este motivația pentru care este necesară elaborarea proiectului de dezvoltare
instituțională?
 Care sunt scopurile și obiectivele urmărite?
 Care sunt strategiile, planurile și acțiunile?
 Cui îi sunt delegate responsabilități?
 Care sunt resursele umane și financiare de care dispune instituția?
 În ce termen se prognozează că se vor realiza acțiunile?
Argument
Şcoala funcţionează si se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al
scolii, al personalului scolii, al elevilor si părintilor, acestia alcătuind comunitatea
educatională. Planul de dezvoltare ne arată directiile majore de progres, iar modul de
întocmire al acestuia permite consultarea părtilor interesate si implicarea în asumarea
scopurilor, obiectivelor si actiunilor propuse.
S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI
2014-2018 să reflecte modificările legislative, cerintele societătii actuale si valorile europene.
Documentul de faţă are o importantă deosebită, deoarece concentrează atentia asupra
finalitătilor educatiei, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor functionale ale
managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, programe de optimizare a
comunicării şi de întărire a legăturilor cu comunitatea), si menţine coerenta strategiei pe
termen lung a scolii.
PDI al scolii este elaborat si fundamentat în strânsă concordantă cu mediul şi
conditiile în care îsi desfăsoară activitatea tinându-se cont de factorii care influentează
eficienta activitătii educationale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalitătii;
competitia tot mai accentuată între şcoli; schimbările educationale si manageriale generate de
reformele educationale

Pentru a răspunde la prima întrebare este necesară o diagnoză, atât a mediului intern cât și
a celui extern.

Diagnoza mediului intern ȘI EXTERN

Diagnoza mediului intern


ŞCOALA “AVRAM IANCU” este aşezată în partea de sud – est a municipiului TURDA, .
într-un cartier liniştit numit cartierul OPRIŞANI ( zona Micro I).
Până în 1996 avea numele de ŞCOALA NR. 6 TURDA, iar din iunie 1996 a primit
numele de ŞCOALA “AVRAM IANCU”. Şcoala are o vechime de 166 de ani şi este
continuatoarea şcolii din satul CRISTIŞ, care din 1924 a primit numele de satul OPRIŞANI
după numele eroului IOAN OPRIŞ, fiu al acestor meleaguri.
Anul înfinţării instituţiei de învăţământ :
Prima atestare a învăţământului confesional datează din 1848.
3. Modificări intervenite în timp (denumire, structură, nivelul de pregătire)
a) Denumire : 1848-1859 , Şcoală Confesională

2
1859-1918 , Şcoală Primară
1918-1964 , Şcoală cu clasele I-VII
1965-1996 , Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 Turda
1996 – 2012, Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu” Turda
2012 şi în prezent Şcoala Gimazială “Avram Iancu” Turda
Aprobarea pentru schimbarea numelui în Şcoala cu clasele I-VIII
“Avram Iancu” Turda,a fost dată în Consiliul de administraţie din
19.03.1996 în urma căreia a fost emisă decizia nr.22 din 19.03.1996 a
I.Ş.J. Cluj .

b) Structură:
Şcoala veche are două nivele: Parter + Etaj I
Şcoala nouă are trei nivele : Parter + Etaj I + Etaj II

c) Niveluri de pregătire :
Învăţământ obligatoriu – clasele C.P. –VIII

RESURSE UMANE
 ELEVI

Dinamica structurii şcolii:

An Nr clase CP-IV V-VIII Forma de


scolar învătământ
2012- 23 13 10 zi
2013
2013- 24 14 10 zi
2014

14
12
10
8
2012-2013
6
2013-2014
4
2
0
CP IV V VIII

Evoluţia efectivelor de elevi din şcoală

Anul Clasele I-IV Clasele V-VIII Total şcoală


2012-2013 322 244 566
2013-2014 319 251 570

3
400

300

200 CP - IV
V - VIII
100

0
2012-2013 2013-2014

În general, elevii din clasele pregătitoare sunt recrutați din circumscripția școlară, dar
nu numai, la această școală venind și copii care si-au dorit în mod expres să studieze aici, ca
urmare a rezultatelor școlare foarte bune obținute de elevii școlii.
Rata de promovabilitate

Anul şcolar Ciclul primar% Ciclul gimnazial%


2012-2013 98% 78%
2013-2014 96,48% 76,4

Stuatia elevilor prezenţi la EN

An scolar Total
Total prezenţi la EN Promovaţi
absolvenţi
2012-2013 72 49 48
2013-2014 52 41 39

Absente
An scolar 2012- 2013
Luna Număr de elevi Număr total de Număr de absenţe Număr de absenţe
absenţe motivate nemotivate
Septembrie 563 107 67 40
Octombrie 563 1025 539 1564
Noiembrie 563 1211 693 679
Decembrie 563 765 452 313
Ianuarie 557 1135 692 443
Februarie 260 2006 1331 675
Martie 564 1790 1205 585
Aprilie 564 1282 875 407
Mai 564 366 266 100
Iunie 564 1103 606 497

4
700

600 ABS

500

400

300

200

100

0
SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN

Conform graficului, situația absențelor este nefavorabilă, în unele luni din an, pe de
o parte pentru cazuri medicale, iar pe de altă parte pentru că există în școală anumiți elevi cu
risc de abandon școlar. Se impune realizarea unor programe pentru reducerea riscului de
abandon școlar.

 CADRE DIDACTICE

Disciplina Număr de Număr de


norme/posturi norme/posturi
2012-2013 2013-2014
Total 31,33 31,54
posturi/
norme

An Total INVATATORI PROFESORI


scolar cadre
didactice
2012- 39 13 26
2013
2013- 39 14 25
2014

40

30

20 2012-2013
2013-2014
10

0
INVATATORI PROFESORI

5
Chiar dacă personalul didactic este calificat 100%, foarte mulți profesori având gradul I,
se impune în continuare spijinirea cadrelor didactice pentru participarea la programe de
perfecționare, fie prin grade, fie prin conversie profesională, sau cursuri de perfecționare.
Mai mult, este necesar ca personalul didactic să își însușească metode activ- participative de
predare, astfel încât elevul să participe în procesul de învățare în calitate de actor și nu de
audient.

 CADRE DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC


An Total DIDACTIC NEDIDACTIC
scolar AUXILIAR
2012- 12 3 9
2013
2013- 12 3 9
2014

10

6
2012-2013
4
2013-2014
2

0
DIDACTIC NEDIDACTIC
AUXILIAR

 RESURSE MATERIALE
În prezent şcoala dispune de :
22 săli de clasă
1 sala pentru activitati extracurriculare Club Millenium
1 sala festiva
1 sala Consiliul Elevilor
1 laborator de biologie-chimie
1 laborator de fizică
1 cabinet de TIC MATEMATICA
1 cabinet de istorie
1 laborator AEL
1 sălă de sport realizată prin programul guvernamental
1 sală profesorală
3 săli de material didactic
3 birouri (secretariat, direcţiune, contabilitate)
1 bibliotecă cu 1 depozit carte si manuale, Fond de carte : 18500 volume
2 arhiva
1 magazie exterioară

Diagnoza mediului intern al organizației determina ceea ce echipa managerială poate


să facă în mod efectiv.

6
Diagnoza mediului extern

COMUNITATEA LOCALĂ:

Resursele comunității locale, foarte importante în procesul educational, sunt:


- Teatrul Municipal
- Biblioteca Municipală “Teodor Murăşanu”
- Casa de cultură
- Poliţia de proximitate
- Fundaţii , ONG-uri
- Fundatia Ecologica “Potaissa”Turda
Ambianța din școală este favorabilă realizării activității instructiv-educative, între
categoriile de personal existând relații de colaborare, înțelegere și ajutor reciproc. Personalul
didactic s-a remarcat prin modul de rezolvare a conflictelor, în interesul ambelor părți, pentru
a crea acea stare de bine necesară dezvoltării fiecări persoane.

ANALIZA P.E.S.T.E.

Analiza PESTE este analiza contextului Politic, din punct de vedere a politicilor
educaţionale, Economic, Social, Tehnologic și Ecologic în care funcţionează unitatea.

Context politic

Politica educațională vizează creșterea competitivității în educație, prin alocarea unui


procent mai mare din PIB. În acest sens, s-au elaborat direcții de acțiune precum:
- Realizarea unui sistem educational eficient,
- Stabilirea unor planuri individualizate de învățare, în urma evaluarilor
dupa fiecare ciclu curricular
- Reducerea abandonului școlar
- Descentralizarea și creșterea autonomiei școlilor (descentralizare
financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane)
- Stimularea educației permanente
- Implementarea programului „Şcoala după şcoală”
- Educație timpurie
- Utilizarea resursele de învăţare în format digital
Guvernul României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu
Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul National pentru
Dezvoltare Durabilă a elaborat Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern Nr. 1216 din 4
octombrie 2007.
PDI vizeaza realizarea urmatoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu si
lung:
- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al UE-27 potrivit indicatorilor de
baza ai dezvoltarii durabile.

7
- Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al
tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performanta al UE- in
domeniul educatiei si formarii profesionale, cu exceptia serviciilor in mediul rural si pentru
grupurile dezavantajate unde tintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Orizont 2030. Obiectiv national: Situarea sistemului de invatamant si formare
profesionala din Romania la nivelul performantelor superioare din UE; Comisia Europeană a
elaborat o strategie pe 10 ani, strategia Europa 2020, menită să conducă la reducerea ratei
abandonului şcolar sub nivelul de 10% (faţă de 15%, cât este în prezent) şi creşterea
numărului absolvenţilor de studii superioare cu vârsta sub 30 de ani (de la 31% la 40%).
La nivel local se constată implicarea comunității locale, ținând cont de inițiativele
școlii, prin alocarea fondurilor necesare pentru bunul mers al activității școlare.

Context economic
Condiţii naturale
- forma de relief : şes
- reţeaua de drumuri : străzi asfaltate
- calitatea drumurilor : bună
Factori de natură economică
Situaţia economică
- comerţul –de stat şi particular
- agricultura pe suprafeţe mici
Costurile suportate de societate sau familie
- pentru reparaţii şi întreţinerea localului : din bugetul local
- contribuţia părinţilor – pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii,
activităţi cultural-educative (programe artistice, realizarea revistei şcolii)

Context social

Procesul de învățământ este influențat foarte mult de contextul social, în condițiile în


care unii dintre părinții elevilor sunt plecați la muncă în străinătate, copiii rămânând în grija
bunicilor, cu toate implicațiile asupra supravegherii și educației acestora.
Ocupaţia de bază a populaţiei turdene
Muncitori (50%), intelectuali (20%), patroni (2%), şomeri(fără ocupaţie) (28%)
Mediul social din care provin elevii
În marea majoritate populaţia locuieşte în apartamente la bloc.
- circa 60% din familii sunt familii cu ambii soţi muncitori, foşti muncitori, şomeri

- circa 20% sunt familii care au cel puţin o persoană cu studii superioare
- circa 10% sunt familii de intelectuali
- circa 9% sunt familii de rromi
- circa 1% sunt familii de alte naţionalităţi (îndeosebi maghiari)

8
Context tehnologic

In comunitatea noastră există post de televiziune local, rețea de telefonie fixă și mobilă,
precum și rețele de internet. Majoritate familiilor din care provin elevii au conexiune la
internet, astfel că elevii au acces permanent la informații.
Şcoala beneficiează de o dotare tehnologică şi informaţională, precum și de persoane cu
competenţe în utilizarea eficientă a acestora. Foarte multe dintre cadrele didactice au
beneficiat de formare continuă în acest domeniu.

Context ecologic
În cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează
programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului din fata şcolii, de protejare a
mediului, colectare a deşeurilor ş.a.

ANALIZA SWOT

În analiza mediului intern și extern, se propune analiza SWOT PE următoarele paliere:


- management
- resurse curriculare
- resursele umane
- resursele materiale şi financiare
- relaţiile cu comunitatea

MANAGEMENT
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- Proiectarea activităţii manageriale - Insuficienta implicare în activitatea
pe baza unei diagnoze pertinente, managerială a colectivului
specifice,realiste, cu ţinte strategice didactic/comisiilor
care să vizeze proceduri de asigurare
a calităţii în educaţie;
- Constituirea de echipe de lucru,
care să permită o eficientizare a
activităţii manageriale şi a actului
decizional prin delegare de sarcini, pe
criteriul competenţei;
- Realizarea analizei diagnostice
SWOT la nivelul catedrelor, în
vederea identificării corecte a
obiectivelor planurilor manageriale şi
sporirea eficienţei activităţii
profesorilor;
- Proiectarea activităţii catedrelor
prin elaborarea de planuri
manageriale ce vizează obiective

9
deduse din analiza SWOT;
- Existenţa unui regulament intern;
- Existenţa unei strategii
manageriale coerente bazată pe o
analiză profundă a problemelor şcolii;
- Elaborarea unor fişe ale postului
personalizate;
- Existenţa organigramei;
- Consiliul de administraţie cu
atribuţii concrete pentru fiecare
membru şi plan de muncă;
- Existenţa unor structuri
submanageriale (comisii metodice)
constituite după apartenenţa la arie
curriculară;
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
- Constituirea unei echipe - Capacitatea de adaptare la dinamica
manageriale care să eficientizeze accelerată a sistemului educaţional şi
comunicarea la nivelul organizaţiei legislative
- Existenţa legii calităţii în educaţie
şi funcţionarea CEAC şi SCIM

CURRICULUM
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
-Scoala dispune de întregul material - Organizarea defectuoasă a CDŞ:
curricular (planuri de învăţământ şi administrativ – opţiunile se fac în funcţie de
programe şcolare, programe şcolare decizia majorităţii elevilor clasei
alternative, auxiliare curriculare – manuale, -Nu toate cadrele didactice utilizează
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri auxiliare curriculare moderne-fişe de lucru.
de probleme, îndrumătoare etc.). Portofolii ale elevilor, softuri educaţionale
-cadrele didactice au întocmite portofoliile - Deschidere interdisciplinară încă modestă;
-proiectarea activităţii didactice se face la
timp şi în corcondantă cu programele şcolare
-evaluarea se realizează formativ şi sumativ
- evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe
un sistem propriu de testare şi simulare a
examenelor naţionale în scopul parcurgerii
ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor
cu metodologia de examen;
- Rezultate foarte bune la examenele
naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare;
- consultarea elevilor şi părinţilor cu privire
la proiectarea/alegerea CDS
- Organizarea unor concursuri cu participare
judeţeană şi naţională;
- Organizarea unui program de semiinternat
pentru elevii ciclului primar;

10
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
Identificarea oportunităţilor de formare a - Planul de învăţământ şi programele şcolare
cadrelor didactice. prea încărcate la anumite discipline centrează
- Interesul manifestat de unele organizaţii actul educativ pe aspectul informativ, teoretic
civice în domeniul educaţional; în defavoarea celui formativ;
-CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei - Suprasolicitarea elevilor datorită numărului
de informare şi cunoaştere în diferite mare de ore/informaţii;
domenii de activitate. - Modificări ale strategiilor curriculare
-CDŞ permite valorificarea abilităţilor privind evoluţia învăţământului pe termen
individuale. mediu şi lung;
.

RESURSE UMANE
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- personal didactic calificat 100 % -diseminarea defectuoasa a informaţiei intra
- ponderea cadrelor didactice titulare cu şi interinstituţional prin cercuri metodice
gradul didactic I - Preocuparea insuficientă pentru promovarea
- ponderea cadrelor didactice cu performanţe imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;
în activitatea didactică - Insuficienta pregătire metodică a cadrelor
- Existenţa unui corp profesoral de calitate, didactice debutante;
cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi de - Lipsa de interes a unor cadre didactice
formare continuă; privind activităţile extracurriculare ;
- Preocupări pentru cercetare, participare la - Inerţia unor cadre didactice la schimbările
sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel provocate de reformă;
judeţean, naţional şi internaţional;
- relaţiile interpersonale (profesor-elev,
conducere-cadre didactice, personal auxiliar
sau administrativ, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.)existente favorizează
crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ
-Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie
de interesele elevilor;
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale -scăderea motivaţiei şi interesului pentru
cadrelor didactice în afara orelor de curs activităţile profesionale
favorizează împărtăşirea experienţei, -- criza de timp a părinţilor datorată actualei
creşterea coeziunii grupului, o comunicare situaţii economice
mai bună -supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul şi activităţi care nu sunt remunerate
între cadrele didactice şi părinţii elevilor -satrea materială precară a sistemului, lipsa
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, de fonduri şi motivare în dezvoltarea
consultaţiile) personală
- atitudinea de respect şi apreciere a - scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu,
părinţilor,a comunităţii faţă de cadrele ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul
didactice din şcolală de valori ale societăţii;
-oferta de formare continuă a cadrelor -ieşirea din sistemul de învăţământ a unor
didactice; cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite

11
profesional;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea - Uzura fizică şi morală a unor materiale
în normele de igienă corespunzătoare didactice;
- existenţa şi renovarea cabinetelor, - fondurile nu sunt suficiente pentru
laboratoarelor funcţionale pentru anumite stimularea cadrelor didactice şi elevilor,
discipline: informatică, fizică, chimie şi pentru achiziţionarea unor echipamente şi
biologie matematică, istorie-geografie materiale didactice, pentru întreţinerea
- şcoala are bibliotecă, sala de sport spaţiilor şcolare
-dotarea unor cabinete de specialitate cu -Număr insuficient de videoproiectoare
videoproiectoare şi calculatoare conectate la -lipsa unei evidenţe si a unui control în
INTERNET; vederea recuperării pagubelor realizate de
- dotarea fiecărei comisii cu un leptop către elevi;
-lipsa unui proiect cu finanţare externă

O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie,
părinţi), ONG, firme - conştiinţa morală a elevilor privind
- Sprijinul primit din partea organelor păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
administraţiei locale şi centrale contribuie la -uzura morală a aparaturii electronice şi
modernizarea bazei materiale; informatice;
- Politica managerială bazată pe o colaborare -deteriorarea rapidă a mobilierului din
strânsă cu Comitetul Reprezentativ al dotările
Părinţilor contribuie la identificarea unor - fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu
surse de finanţare extrabugetare; valutele de referinţă afecteaza contractile de
-accesul la programe europene sau judeţene achiziţii pe termen mediu si lung;
de dezvoltare şcolară -bugetul limitat al comunităţii locale faţă de
nevoile şcolii.

Analiza SWOT realizată în cadrul PDI-ului adaugă plus valoare tehnicii folosite
anterior, ea fiind o modalitate de a pune împreună rezultatele obținute în cadrul analizei
mediului intern cu cele ale mediului extern și de a le interpreta în scopul realizării unor ținte
strategice realizabile. Analiza SWOT realizată oferă o imagine sintetică, a mediului intern,
prin prisma puctelor tari și a celor slabe, dar și a mediului extern, prin prisma oportunităților
și a amenințărilor. Identificarea punctelor tari și a celor slabe este făcută cu mult realism și
responsabilitate, astfel încât ea conduce la stabilirea unor strategii de maxim interes pentru
întreaga organizație. Mai mult, identificarea punctelor slabe și a celor tari se realizează pe
toate palierele și anume: management, resurse curriculare, resursele umane, resursele
materiale şi financiare și relaţiile cu comunitatea.
Analiza SWOT a resurselor de management scoate în evidență capacitatea
organizației de a asigura un management eficient, cu o strategie coerentă, cu obiective

12
realiste, precise și care vizează asigurarea calității. De asemenea, analiza relevă capacitatea
echipei de management de a delega sarcini comisiilor și Consiliului de administrație.
În ceea ce privește resursele de curriculum se remarcă faptul că școala dispune în
general de întregul material curricular, ceea ce a dus la obținerea unor rezultate foarte bune la
examenele naționale, la olimpiade, sau la alte concursuri. Ca un punct slab se menționează
faptul că alegerea CDȘ-urilor se face pe principiul majorității deciziei elevilor dintr-o clasă.
Pe de altă parte, unele cadre didactice nu utilizează auxiliare curriculare moderne, ceea ce
presupune ca activitatea de predare să se axeze mai mult pe expunere și mai puțin pe practică.
Programele școlare sunt foarte încărcate, la unele discipline ele axându-se mai mult pe latura
teoretică, ceea ce duce la o suprasolicitare a elevilor, lucru văzut în analiza de față ca o
posibilă amenințare.
Pentru o educație de calitate este foarte important ca analiza SWOT să cuprindă și o
analiză a resurselor materiale. Unul dintre punctele tari este faptul că în organizația școlară
există numai personal didactic calificat, mare parte dintre profesori având gradul I. Mai mult,
personalul unității este foarte preocupat de participarea elevilor la olimpiade și concursuri,
dar și la alte activități extracurriculare, în funcție de interesele elevilor. De asemenea, se
remarcă preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă, dar și pentru cercetare.
Există însă și câteva puncte slabe, manifestate de lipsa de interes a unor cadre didactice
pentru activitățile extracurriculare sau de inerția unor cadre didactice la schimbările survenite
în educație. O mare amenințare pentru cadrele didactice este dată de supraîncărcarea cadrelor
didactice cu sarcini care nu sunt remunerate, ceea ce duce la apariția oboselii și a stresului.
Școala dispune de laboratoare pentru toate disciplinele, de bibliotecă, sală de sport,
dotate cu internet, ceea ce reprezintă un punct tare în ceea ce privește resursele materiale și
financiare. Ca punct slab este menționat faptul că nu există un număr suficient de
videoproiectoare, motiv pentru care unele activități sunt amânate, sau sunt folosite alte
mijloace de predare. Tot ca un punct slab este menționat faptul că școala nu este implicată în
proiecte cu finanțare externă, dar și faptul că școala nu dispune de fonduri, sau fodurile sunt
insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare.
Pentru un învățământ de calitate este important ca școala să realizeze parteneriate cu
alte instituții din comunitate, lucru ce reprezintă un punct tare pentru școală, căci se remarcă
numărul mare de parteneriate cu Poliția, Primăria, biserica, sau alte ONG-uri.

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

MISIUNEA

Misiunea Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Turda, constă în creşterea calităţii


nivelului educaţional al elevilor şi formarea lor în vederea pregătirii unor tineri instruiţi,
capabili să se integreze şi să reactioneze într-o societate dinamică supusă globalizării.

VIZIUNEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” - şcoală europeană, puternic angajată
în dezvoltarea comunităţii, capabilă să ofere servicii educaţionale de înaltă calitate şi
performanţă, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali.

Scoala trebuie să aibă în vedere și principiul educaţiei incluzive, care are la bază
principiul educaţiei pentru toţi. Potrivit Declaraţiei de la Roma care a avut loc în iunie
2002 se pune un accent deosebit pe egalitatea şanselor. Astfel, “ orice copil, fără deosebire
de sex, rasă, vârstă, clasa socială şi dizabilitate are dreptul fundamental la educaţie şi

13
trebuie să primească şansa de a acumula şi menţine cel mai înalt nivel de cunoaştere şi
capacitate de dezvoltare; fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi necesităţi
educaţionale proprii, unice; sistemele educaţionale trebuie proiectate, iar programele
educaţionale implementate luând în considerare diversitatea largă a acestor caracteristici şi
necesităţi; persoanele cu nevoi educative speciale trebuie să aibă egalitatea de şanse şi să nu
fie discriminate, pentru a se integra în şcolile obişnuite, care trebuie să le ofere pedagogia
centrată pe copil capabilă să facă faţă nevoilor lor; şcolile obişnuite cu orientare inclusivă
constituie cele mai productive măsuri de combatere a atitudinilor discriminatorii.” În
declaraţia de la Salamanca se spune de asemenea, că şcoala inclusivă este cel mai eficient
mijloc de combatere a discriminării şi singura care poate să formeze o societete inclusivă,
în care fiecare cetăţean să-ţi găsească rolul şi rostul. Se identifică două obiective generale în
sensul educaţiei pentru toţi: asigurarea participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent
de cât de diferiţi sunt și asigurarea calităţii educaţiei, astfel încât să se asigure succesul
şcolar al fiecărui elev .
Conform principiului educației incluzive, cred că este foarte important ca misiunea
școlii să reflecte și această necesitate. Din acest motiv, aș reformula misiunea școlii, astfel:

Misiunea Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Turda, constă în creşterea calităţii


nivelului educaţional al tuturor elevilor, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare şi
formarea lor în vederea pregătirii unor tineri capabili să se integreze şi să reactioneze
într-o societate dinamică supusă globalizării.

ŢINTE STRATEGICE

Țintele strategice sunt intenții majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare
instituțională și care derivă din misiunea și vizunea pe care școala și le-a asumat. Ele
reprezintă acele domenii considerate prioritare în dezvoltarea instituției și care urmăresc o
schimbare a stării de fapt.
În urma diagnozei mediului intern și a celui extern s-a propus pentru perioada 2014-
2018 atingerea următoarelor ținte strategice:

T1. Urmărirea implementării unui management performant în toate ariile de activitate


majoră (educativ, administrativ, financiar,) pentru a dezvolta caracteristici
instituționale de calitate.
T2. Cresterea calității procesului instructiv-educativ, a nivelului de competență și
performanță al elevilor.
T3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate.
T4. Optimizarea relației școală – comunitate, prin promovarea unei politici de
colaborare cu autoritățile administrative, organizații neguvernamentale în cadrul
procesului de dezvoltare a instituției.
T5. Elaborarea unei oferte educaţionale a şcolii care să sporească accesul elevilor la o
educaţie continuă, prin stimularea motivaţiei pentru învăţare care să le faciliteze
alegerea pentru carieră.
T6. Formarea continuă a cadrelor didactice.
T7. Menţinerea în scoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării
activităţilor şcolare şi extraşcolare.

14
Scopurile strategice propuse au fost elaborate în urma analizei stării de fapt, prin
raportarea la mediul extern și la cel intern al școlii. Această elaborare s-a axat pe anumite
disfuncționalități ale managementului, dar și pe anumite constrângeri financiare. Dintre
disfuncționalitățile sistemului se pot aminti: numărul mic de proiecte coordonate de Consiliul
elevilor sau rezistența la schimbare a unor cadre didactice, care folosesc numai metode de
predare bazate pe expunere și mai puțin pe implicarea efectivă a elevilor în procesul de
învățământ. Dintre constrângerile financiare se amintește faptul că salariile cadrelor didactice
sunt mici, mai ales pentru începători, ceea ce determină scăderea calității muncii, dar și faptul
că, în funcție de nivelul de dezvoltare al societății finanțarea bugetară a școlii se situează sub
nivelul necesar realizării unor activități de calitate.

Din punctul meu de vedere primele două scopuri strategice sunt mult prea generale,
chiar dacă, prin definiție țintele strategice reprezintă intenții majore ce urmează a fi realizate
într-un proiect. Mai mult, ambele urmăresc aceeași finalitate și anume, creșterea calității
procesului instructiv-educativ. Aceste două scopuri strategice ar putea fi reformulate astfel:
Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin implicarea în activități nonformale a
cadrelor didactice și a elevilor, dat fiind că unul dintre punctele slabe ale analizei SWOT este
tocmai lipsa de inters pentru activitățile extracurriculare.
De asemenea, la ținta trei aș reformula, astfel încât scopul să fie mai concret, mai ales
că un punct slab menționat este numărul insuficient de mijloace moderne de predare, precum
videoproiectoarele, table interactive, alte aparate audio-vizuale.

OPŢIUNI STRATEGICE

Opțiunile strategice reprezintă căile de acțiune, ținând cont de categoriile mari de


resurse de care dispune școala , urmată apoi de stabilirea a unor termene și a unor etape de
realizare esențiale în atingerea țintelor strategice, dar și de identificare a unor rezultate
așteptate. Formularea opțiunilor strategice se realizează pe patru mari domenii funcționale
exsitente și anume: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și dezvoltare și
relații comunitare. Într-un proiect de dezvoltare instituțională se poate opta pentru dezvoltarea
unei sau a mai multora domenii funcționale. PDI-ul de față își propune dezvoltarea tuturor
domeniilor funcționale, pornind de oportunitățile constatate în diagnoză.

OPŢIUNEA STRATEGICĂ
Ţinta strategică Opţiunea Opţiunea Opţiunea Opţiunea
curriculară financiară a investiţiei în relaţiilor
dotărilor resursa umană comunitare
materiale
T1.Urmărirea -Aplicare de Achiziţionarea -Stimularea Identificarea
implementării chestionare materialelor cadrelor surselor de
unui management elevilor şi necesare didactice care finanţare;
performant în părinţilor; prevăzute în realizează Creşterea
toate ariile de -Creşterea programele discipline vizibilităţii în
activitate majoră atractivităţii si disciplinelor opţionale şi comunitate
(educativ, aplicabilităţii opţionale; activităţi
administrativ, activităţii -Folosirea extracurriculare
financiar,) pentru didactice; eficientă a de calitate;
a dezvolta -Activităţi dotărilor

15
caracteristici extracurriculare existente.
instituționale de complementare.
calitate.
T2.Cresterea -Eficientizarea -Mărirea -Motivarea şi -Extinderea
calității procesului de numărului de stimularea parteneriatului
procesului predare-învăţare calculatoare materială a cu instituţii şi
instructiv- prin utilizarea pentru cadrelor ONG-uri
educativ, a metodelor activ- folosirea didactice ai -Colaborarea cu
nivelului de participative; sistemului căror elevi obţin comitetele de
competență și -valorificarea elecronic rezultate le părinţi ale
performanță al oportunităţilor informatizat competiţiile claselor;
elevilor oferite de paleta naţionale.
largă de cursuri
de formare.
-Realizarea
învăţământului
diferenţiat
pentru
asigurarea
incluziunii
copiilor cu CES
şi prevenirea
eşecului şcolar
T3. Asigurarea -Creştera -Folosirea Folosirea -Implicarea
bazei materiale aportului eficientă a eficientă a Consiliului
pentru un dişciplinelor materialului materialului Reprezentativ al
învăţământ de opţionale la didactic şi a didactic şi a Părinţilor în
calitate. asigurarea mijloacelor de mijloacelor de identificarea de
pregătiri de învăţământ din învăţământ din noi surse de
bază a elevilor dotare; dotare; finanţare.
-Realizarea de -Asigurarea -Asigurarea
programe de fondurilor fondurilor
pregătire necesare necesare pentru
suplimentară a pentru achiziţionarea de
elevilor capabili achiziţionarea noi mijloace de
de performanţă. de noi învăţământ şi
mijloace de material didactic
învăţământ şi ;
material -Consultarea
didactic ; cadrelor
-Consultarea didactice în
cadrelor vederea
didactice în completării
vederea materialului
completării didacticbunurilo
materialului r şi recuperarea
didactic. pagubelor;

T4. Optimizarea -Tematica orelor -Proiecte de -Instituirea unui -Extinderea


relației școală – educative va buget premiu pentru parteneriatului

16
comunitate, prin cuprinde aspecte fundamentate motivarea cu părinţii şi
promovarea unei ce ţin de care să elevilor şi implicarea
politici de păstrarea şi acopere cadrelor acestora în
colaborare cu întreţinerea bazei cheltuielile de didactice privind pregătirea şi
autoritățile materiale a întreţinere şi păstrarea desfăşurarea
administrative, şcolii; reparaţii; bunurilor activităţilor
organizații -Includerea în -Realizarea materiale ale extracurriculare
neguvernamental cadrul lecţiilor a unei execuţii şcolii. ;
e în cadrul elementelor bugetare -Implicarea
procesului de educative de echilibrate; părinţilor în
dezvoltare a păstrare şi -procurarea de acţiuni de
instituției. întreţinere a fonduri promovare a
bazei materiale extrabugetare imaginiii şcolii;
a şcolii ; -Realizarea -Realizarea
programului unor activităţi
de achiziţii de extracurriculare
bunuri şi în parteneriat cu
servicii în Consiliul
condiţiile Reprezentativ al
legii; Părinţilor.
-Aplicarea
prevederilor
regulamentulu
i şcolar pentru
recuperarea
pagubelor
produse de
elevi.
T5. Elaborarea -Implicarea -Identificarea -Popularizarae -Activităţi de
unei oferte elevilor şi de resurse prin mass-media parteneriat cu
educaţionale a cadrelor extrabugetare a factorilor licee şi scoli de
şcolii care să didactice în pentru implicaţi în arte şi meserii
sporească accesul popularizarea realizarea activităţile de în vederea
elevilor la o rezultatelor materialelor parteneriat; cuprinderii
educaţie continuă, şcolii în rândul promoţionale; -Motivarea tuturor
prin stimularea părinţilor; -Asigurarea participanţilor absolvenţilor
motivaţiei pentru -Se vor edita logisticii prin acordarea clasei a VIII-a
învăţare care să le pliante şi afişe necesare de premii. într-o formă de
faciliteze alegerea care vor pentru învăţământ
pentru carieră. cuprinde desfăşurarea
informaţii activităţilor de
despre mediatizare şi
realizările diseminarea a
şcolii; informaţiilor;
-Se va asigura
informarea
comunităţii
locale prin
intermediul
mass-media

17
locală;
-Realizarea de
parteneriate
pentru
desfăşurarea de
activităţi
culturale în
comunitate.
T6. Formarea -perfecţionareea -Asigurarea -participarea la -Colaborarea cu
continuă a cadrelor sumelor programe de Casa Corpului
cadrelor didactice în necesare formare în Didactic pentru
didactice. problematica pentru specialitatea participarea la
managementulu perfecţionare cadrelor cursuri de
i clasei; cu plata de la didactice de la formare în
-stimularea bugetul local; gimnaziu; specialitate şi
cadrelor -elaborarea de metodica
didactice pentru materiale şi pregătirii
perfectionarea ghiduri metodice specialităţii;
continuua în comisiile de
specializare.
T7. Menţinerea în Cresterea Identificarea Motivarea Diseminarea
scoală a unui numărului de resurse cadrelor exemplelor de
climat de activităţilor extrabugetare didactice care se bună practică
siguranţă fizică şi interdisciplinare pentru implică în astfel Iniţierea de
psihică necesar realizarea de activităţi proiecte
derulării materialelor educaţionale cu
activităţilor mecesare instituţiile care
şcolare şi monitorizează
extraşcolare. respectarea
drepturilor
copilului

Creșterea calității -dezvoltarea Identificarea Motivarea Diseminarea


procesului abilităţilor elevilor de resurse cadrelor exemplelor de
instructiv-educativ de a proiecta şi extrabugetare didactice care bună practică
prin implicarea în desfăşura activităţi pentru se implică în Iniţierea de
activități nonformale realizarea astfel de proiecte
nonformale a împreună cu materialelor activităţi educaţionale cu
cadrelor didactice profesorii. necesare diverse
și a elevilor. -Dezvoltarea instituţii
spiritului de
colaborare şi a
multiculturalismului
prin dezvoltarea
parteneriatelor

18
locale, naţionale şi
internaţionale

Îmbogățirea bazei -Achiziționarea Realizarea Folosirea -Implicarea


materiale cu unor materiale unor materiale eficientă a Consiliului
mijloace moderne auxiliare moderne auxiliare în materialului Reprezentativ
(videoproiectoare, necesare procesului cadrul didactic şi a al Părinţilor în
tabla interactiva) de învățământ comisiilor, mijloacelor identificarea de
de predare și pentru de învăţământ noi surse de
auxiliare Folosirea eficientă a personalul din dotare; finanţare.
curriculare care materialului didactic -Asigurarea
promovează didactic şi a debutant fondurilor
învățarea activă, mijloacelor de necesare
practică pentru învăţământ din Realizarea pentru
un învăţământ de dotare; unor lecțiiachiziţionarea
calitate demonstrative de noi
Îmbogățirea ofertei la nivelul mijloace de
bibliotecii școlare comisiilor în învăţământ şi
prin realizarea unor vederea material
programe de utilizării unor didactic
colectare a cărților mijloace -Consultarea
prin donații auxiliare cadrelor
moderne didactice în
vederea
Consultarea completării
cadrelor materialului
didactice în didactic
vederea bunurilor şi
completării recuperarea
materialului pagubelor;
didactic.

19
VII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

1. MONITORIZAREA INTERNĂ

NR. ACŢIUNEA RESPON PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARRE INSTRUMENTE INDICATO


SABIL A RI
REZULTATELOR
1. Elaborarea şi afişarea Director -şefii comisiilor şi Sept 2014 -produsul final -PV al CP -criteriile de
proiectului de catedrelor; realizare a
dezvoltare instituţională -comisia pentru PDI
evaluarea şi asigurarea
calităţii
2. Curriculum la Decizia Director -şefii comisiilor şi 2014/2015 -proiect CDŞ -fişe de evaluare standardele
Şcolii: proiectare şi adj. catedrelor; de evaluare
aplicare
3. Înscrierea la cursuri de Director -responsabil de formare Pe parcursul -in baza de date a -liste de prezenţă -număr de
formare continuă derulării scolii la cursuri. cadre
proiectului didactice
inscrise.
4. Starea de director -învăţători, diriginţi, -săptămânal -registrul de -analize, Volumul
funcţionalitate a clădirii elevi, personal evidenţă a cheltuielilor
administrativ reparaţiilor pentru
reparaţii
curente.
5. Proiecte de parteneriat Director -responsabil cu proiecte -lunar -în baza de date a -analize, fişe de -număr
în derulare sau în adj. şi programe şcolii evaluare proiecte
pregătire educaţionale şi cadrele
didactice
6. Imaginea şcolii Director -responsabil cu -săptămânal -in baza de date a -situaţii statistice -număr
reflectată în mass- adj. promovarea imaginii scolii articole
media şcolii

20
2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

3. EVALUARE INTERNĂ
NR. ACŢIUNEA RESPONS PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA INSTRUMENTE INDICATORI
ABIL REZULTATELOR
1. Disciplinele opţionale Director -comisia pentru -la finalul -în baza de date a -fişe elevilor -descriptori de
realizate în urma adjunct asigurarea şi acţiunii şcolii semnate de performanţă, număr
consultării elevilor şi evaluarea calităţii , părinţi, fişe de persoane care au
părinţilor şefii comisiilor şi analiză a completat fisa,
catedrelor documentelor număr discipline
opţionale realizate
2. Creşterea calităţii Director -comisia pentru -semestrial -în baza de date a -analize, statistici -numărul cadrelor
procesului de predare Director asigurarea şi şcolii didactice formate,
învăţare reflectată în adjunct evaluarea calităţii , numărul elevilor
rezultatele elevilor şefii comisiilor şi promovaţi şi cu
catedrelor rezultate de
performanţă
3. Situaţia spaţiilor de Director -comisia pentru -semestrial -în baza de date a -analize, rapoarte -creşterea /scăderea
învăţământ şi a clădirilor asigurarea şi şcolii cheltuielilor de
şcolare evaluarea calităţii întreţinere
4. Proiecte de parteneriat Director -responsabil cu -semestrial -în baza de date a -analize -Numărul de
realizate Director proiecte şi programe şcolii proiecte de
adjunct educaţionale. parteneriat aprobate
5. Realizări ale şcolii Director -responsabil cu -lunar -în baza de date a -statistici, -numărul de apariţii
reflectate în mass media adjunct promovarea şcolii şcolii rapoarte pozitive în mass-
locală şi naţională media

4.EVALUARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.


Metodele și instrumentele de evaluare corespund scopurilor urmărite. Evaluarea are ca scop stabilirea unui raport dintre
rezultatele așteptate și cele obținute și oferă posibilitatea corectării rezultatelor în sensul dorit.

21
PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr. Domeniul Obiective propuse 2014/ 2015/ 2016/ 2017/


Crt. funcţional 2015 2016 2017 2018
1. CURRRICULUM Realizarea şi aplicarea unui
ŞI VIAŢA chestionar pentru cunoaşterea
ŞCOLARĂ satisfacţiei elevilor şi părinţilor
pentru disciplinele opţionale;
Elaborarea programelor pentru
disciplinele opţionale alese de
elevi/părinţi ca urmare a
consultării acestora;
Proiectarea activităţilor
extracurriculare şi cuprinderea
tuturor elevilor într-o formă de
activitate nonformală.
2. RESURSE Participarea cadrelor didactice
UMANE la programe de formare;
Creşterea calităţii procesului
de predare-învăţare şi
asigurarea educaţiei de bază
pentru toţi elevii;
Perfecţionarea cadrelor
didactice privind
managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice
în activităţi de cercetare
pedagogică în vederea

22
elaborării de materiale
metodice şi instrumente de
activitate didactică (fişe, teste);
Perfecţionarea cadrelor
didactice în utilizarea
calculatorului şi creşterea
numărului de lecţii în Sistemul
Educaţional Informatizat.
3. RESURSE Asigurarea condiţiilor
MATERIALE ŞI materiale optime pentru
FINANCIARE desfăşurarea procesului
instructiv-educativ;
Asigurarea finanţării pentru
activităţi de întreţinere şi
dezvoltare a patrimoniului;
Procurarea de fonduri
extrabugetare pentru
achiziţionarea de materiale şi
pentru acordarea de stimulente
pentru performanţe şcolare şi
didactice.
Creşterea funcţionalităţii
platformei SIIR;
Gestionarea de către învăţători,
diriginţi şi comitetele de
părinţi ale claselor a
patrimoniului din sălile de
clasă;
Identificarea de programe de
finanţare externă şi scrierea de
proiecte.
4. RELAŢII Realizarea unui proiect de

23
COMUNITARE parteneriat cu toate instituţiile
dinlocalitate
Diseminarea exemplelor de
bună practică în mass-media
locală
Identificarea de noi programe
de finanţare pentru realizarea
proiectului „Magia Universului
şcolar”
Înfiinţarea unei trupe de teatru
şi sustinerea participării la
concursuri
Realizarea de campanii de
strângere de fonduri în
parteneriat cu Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor.

24
PLAN OPERAŢIONAL

AN ȘCOLAR 2016-2017

Îmbogățirea bazei materiale cu mijloace moderne (videoproiectoare, tabla interactiva) de predare și auxiliare curriculare care promovează învățarea
activă, practică pentru un învăţământ de calitate
Obiective:
- Achiziționarea unor mijloace de predare moderne, pentru creșterea calității învățământului
- Îmbunătățirea ofertei de carte școlară a bibliotecii școlii
- Conceperea de auxiliare curriculare, care promovează învățarea active, în cadrul comisiilor
- Accesarea unor fonduri extrabugetare pentru îmbogățirea bazei material a școlii

Curriculum

Monitorizar
Nr Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
crt performanţă
ovezi
1. Achiziționarea unor materiale Cresterea calității procesului Septembrie Director Bibliotecara Bonuri de
auxiliare moderne necesare instructiv-educativ decembrie achiziție
procesului de învățământ 2016 Bugetul Creșterea cu 10%
Cadrele local a materialelor Fișă
2. Folosirea eficientă a materialului Creșterea calității procesului de 2016-2017 didactice împumutate de la bibliotecă

25
didactic şi a mijloacelor de predare-evaluare bibliotecă
învăţământ din dotare; Consiliul Procese-
Coordonatori de elevilor verbale de
3. Îmbogățirea ofertei bibliotecii Creșterea numărului de cărți septembrie proiecte donații
școlare prin realizarea unor 2016 -iunie Cadrele
programe de colectare a cărților 2017 didactice
prin donații
Resurse umane

Monitorizar
Nr Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
crt performanţă
ovezi
1. Realizarea unor materiale Stimularea motivaţiei pentru Octombrie- Responsabilii Cadrele
auxiliare în cadrul comisiilor, învăţare decembrie catedrelor didactice Creșterea cu 5 % Materiale
pentru personalul didactic 2016 a auxiliarelor auxiliare în
debutant curriculare care cadrul
Cadrele Responsabi promovează comisiilor
2. Realizarea unor lecții Cresterea calității procesului 2016-2017 didactice catedre învățarea activ-
demonstrative la nivelul instructiv-educativ participativă Fișe de
comisiilor în vederea utilizării asistență la
unor mijloace auxiliare moderne lecții
Consiliul de Consiliul de
3. Implicarea membrilor consiliului Gestionare mai eficientă a 2016-2017 administrație admnistrație
de administraţie în gestionarea bunurilor Păstrarea în stare
bunurilor şi recuperarea bună a bunurilor Fișe de
pagubelor școlii în proporție inventar
de 99%

Resurse materiale și financiare

26
Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1. Achiziționarea de Cresterea calității procesului Semestrul I Director Consiliul Creșterea cu cel Bonuri de
videoproiectoare în cabinetul de instructiv-educativ Local puțin 2 achiziție
biologie și sala festivă Resp.curriculu videoproiectoare a
2. Achiziţionarea unor auxiliare Stimularea motivaţiei pentru Septembrie- m bazei materiale
curriculare pentru pregătirea învăţare octombrie Consiliul Procese-
suplimentară a elevilor 2016 Cadrele părinților Folosirea la cel verbale de
didactice putin 60 % dintre achiziționar
clase de auxiliare e
curriculare

Dezvoltare și relații comunitare

Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1. Accesarea unor fonduri de Creşterea veniturilor 2016-2017 Director Primăria Implicarea în cel Formular
finanțare extrabugetară în extrabugetare Turda puțin un proiect proiect
parteneriat cu ONG-uri sau Consiliul de
Primăria Turda administrație
Echipa de
proiecte

27
Menţinerea în scoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare.
Obiective:
- Cunoașterea regulamentului de ordine interioară de către toți factorii educaționali
- Asigurarea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică
- Realizarea unor proiecte și parteneriate în vederea creșterii calității vieții
- Elaborarea unor CDȘ-uri pe teme legate de creșterea stării de bine a elevilor și profesorilor

Curriculum

Monitorizar
Nr Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
crt performanţă
ovezi
1 Popularizarea în randul elevilor Cunoașterea drepturilor și a Septembrie- Diriginții Cadrele Procese-
și părinților a prevederilor îndatoririlor otombrie didactice verbale de
Regulamentului de organizare si 2016 luare la
funcționare interna Scăderea cu cel cunostință
Asigurarea
2 serviciilor de Rezolvarea la timp a problemelor 2016-2017 Profesorul Profesor puțin 20% a
asistență psihopedagogică pentru de comportament consilier psiholog cazurilor de Fisa de
elevi şi părinţi violență din școală raportare a
Comisia de Poliția activităților
3 Realizarea unor proiecte la Cunoașterea factorilor de risc şi a 2016-2017 combatere a locală
nivelul școlii pe tema violenței consecinţelor actelor de violenței Procese-
delincvenţă juvenilă. verbale de
consemnare
4 Elaborarea de programe CDȘ pe Creșterea calității vieții Septembrie Specialiști din Cabinetul a actelor de
tema menținerii unui stil de viață 2016 rândul medical violență
sănătos și a comunicării asertive comunității
5 Stabilirea unui program de Existența unui sistem de normare Septembrie- Jurnal de
recompense

28
pedepse și recompense eficient, clar și practic pentru limitarea octombrie
realizat în colaborare – situațiilor indisciplinare. 2016
profesori, părinți, elevi
Resurse umane
Monitorizar
Nr Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
crt performanţă
ovezi
1 Atragerea de specialişti în Creșterea stării de bine a elevilor 2016-2017 Echipa de Cabinetul Implicarea Procese-
probleme de mediu, sanatate, și cadrelor didactice ale școlii proiecte medical specialiștilor în verbale
educatie rutiera din rândul Diriginții cel puțin o activități
părinţilor şi ai comunitatii. Consilierul Cabinetul activitate/ clasă
educativ de
psohologie

Politia
locală
Resurse materiale și financiare

Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1 Dezvoltarea reţelei de Creșterea siguranței în mediul 2016 Director Consiliul Achiziționarea a Bonuri de
monitorizare video în şcoală școlar local cel puțin 5 camere achiziție
video noi
2 Achiziționarea unor auxiliare Stimularea motivației pentru Semestru I Consiliul de Asociația Devize
curriculare în concordonță cu învățare adminstrație părinților lucrări
temele propuse
Facturi

Dezvoltare și relații comunitare

29
Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1 Iniţializarea de proiecte Diminuarea actelor de violență 2016-2017 Consilierul Cadrele Scăderea cu cel Procese-
educaţionale cu instituţiile care școlară educativ didactice puțin 20% a verbale
monitorizează respectarea cazurilor de activități
drepturilor copilului – ONG- uri, Profesorul Cabinetul violență parteneriate
CJRAE, Poliția locală consilier de asistență
psihopedag Grafic de
2 Colaborarea cu autoritățile Creșterea măsurilor de siguranță 2016-2017 Consilierul ogică control
locale pentru identificarea unor educativ
măsuri sporite de siguranță în
școală

Elaborarea unei oferte educaţionale a şcolii care să sporească accesul elevilor la o educaţie continuă, prin stimularea motivaţiei pentru învăţare care
să le faciliteze alegerea pentru carieră.
Obiective:
- Elaborarea ofertei școlare în vederea realizării planului de școlarizare
- Promovarea imaginii școlii
- Creșterea motivației școlare prin consiliere și recompense verbale și materiale
- Facilitarea alegerii carierei absolvenților, prin prezentarea ofertei liceale

Curriculum

Nr Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE Indicatori de Monitorizar

30
crt performanţă e/evaluare/d
ovezi
1 Editarea pliantelor şi afişelor Cunoașterea ofertei școlare Ianuarie- Director Asociația Creșterea cu 10% Broșuri
martie 2017 CA părinților a planului de
cu oferta educațională a școlii
școlarizare Pliante
CEAC Consiliul
2 Motivarea elevilor prin Creșterea motivației școlare 2016-2017 local Site-ul
Cadrele școlii
acordarea de premii.
didactice Contabil
3 Activităţi de parteneriat cu licee Cunoașterea ofertei școlare a Semestrul II Fișe de
şi scoli de arte şi meserii în liceelor pentru absolvenții clasei Cuprinderea 100% înscriere
vederea cuprinderii tuturor a VIII-a Consilier școlar Cabinetul a absolvenților licee
absolvenţilor clasei a VIII-a într- de asistență într-o formă de
o formă de învăţământ psihopedag învățământ Lista
4 Asigurarea serviciilor de Creșterea motivației școlare 2016-2017 ogică repartiție
consiliere psihopedagogică în computeriza
vederea creșterii motivației tă
școlare
5 Diversificarea ofertei CDȘ prin Cunoașterea nevoilor de martie- Rapoarte de
constituirea unui pachet de educației ale elevilor și iunie 2017 activitate
opţionale atractive bazate pe stimularea motivației spre Formulare
cunoaşterea nevoilor de educaţie învățare Responsabil Cadre de opțional
ale elevilor; comisia didactice
curriculum
Resurse umane

Monitorizar
Nr Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
crt performanţă
ovezi
1 Implicarea elevilor şi cadrelor Mediatizarea rezultatelor școlare 2016-2017 Consiliul Cadre Procese-
elevilor didactice Creșterea cu 10% verbale
didactice în popularizarea
a elevilor ședințe cu

31
rezultatelor şcolii în rândul participanți la părinții
Consiliul concursuri școlare
părinţilor și comunității
profesoral și extrașcolare Rețele de
Părinți socializare
2 Implicarea cabinetului de Alegerea liceului în funcție de Februarie –
interese și abilități iunie 2017 Articole
asistență psihopedagogică în
Profesorul mass media
consilierea absolvenților pentru consilier Atingerea în
Elevi proporție de 90%
alegerea filierei, profilului și
a obiectivelor Rapoarte
specializării propuse de elevi semestriale/
în vedrea anuale
3 Implicarea specialiștilor din Prezentarea meseriilor, a 2016 - 2017 orientării școlare
diferite domenii de activitate alternativelor de muncă adecvate și profesionale
care prezintă exemple de înclinațiilor personale ale
meserii, arte sau alte domenii de elevilor.
activitate.
Resurse materiale și financiare

Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1 Identificarea de resurse Promovarea imaginii școlii Septembrie- Director Consiliul Creșterea cu 10% Pliante
2016 local a numărului de Broșuri
extrabugetare pentru realizarea
ianuarie materiale de
materialelor promoţionale și a 2017 Contabil promovare a școlii Facturi
Asociația achiziție
cărților necesare pentru
părinților Bonuri de
premierea elevilor cu rezultate CA consum
școlare foarte bune
Contracte
Consilierul Creșterea cu 10% de

32
2 Asigurarea logisticii necesare Promovarea imaginii școlii 2016-2017 educativ a articolelor legate sponsorizar
de activitățile e
pentru desfăşurarea activităţilor
școlii, publicate în
de mediatizare şi diseminarea a mass-media Publicații
Ziare
informaţiilor;

Dezvoltare și relații comunitare

Monitorizar
NrC Indicatori de
Activităţi Rezultat TERMEN Responsabili RESURSE e/evaluare/d
rt performanţă
ovezi
1 Organizarea de activități de Implicarea copiilor în servicii în 2016-2017 Consilierul Creșterea cu cele Formulare
folosul comunității Coordonatorul educativ puțin 5 de
voluntariat în cadrul comunității
de proiecte parteneriate parteneriate
2 -Realizarea de Participarea
parteneriate la activități 2016-2017 realizate cu Procese-
extrașcolare și mediatizarea lor Cadrele comunitatea verbale –
pentru desfăşurarea de activităţi
în comunitate didactice Echipa de activități
culturale în comunitate. proiecte
Consiliul Poze
3 Proiectarea și organizarea unor Creșterea participării elevilor la Semestru I părinților
activități culturale Asociația
serbări școlare, cu ocazia
Semestru II părinților
sărbătorilor naționale Consilierul
educativ

33

S-ar putea să vă placă și