Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Instituţia: Școala Profesională „Coarnele Caprei”, Iași


Data: 31.03.2017
Clasa: a VII-a A
Profesor: Hutopilă-Săndică Cătălina
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Pronumele și numeralul
Tipul lecţiei: de consolidarea cunoștințelor
Competenţe generale :
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Valori şi atitudini:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă responsabilă din punct de vedere social;
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.
Competenţe specifice:
2. 3. - alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3. 4. - sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate.

1
Competenţe derivate (Obiective operaționale):
O1- să recunoască diferite tipuri de pronume şi adjective pronominale;
O2- să diferenţieze pronumele de adjectivele pronominale;
O3- să identifice numeralele din exemplele date;
O4- să precizeze funcţia sintactică a pronumelor şi numeralelor date.

Resurse:
- manualul, cretă, tablă,planșă de joc, zar, pioni, cartonașe cu întrebări;
- capaciatăţile normale de receptare ale elevilor;
- timp: 50 minute.
Strategie didactică
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, problematizarea, discuţia frontală, observatia, jocul didactic, ciorchinele
Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe echipe.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planșă cu jocul, pioni, zar, cartonașe cu întrebări;
Material bibliografic:
Bibliografie:
 Programe şcolare- Limba și literatura română pentru clasele a V-VIII-a, editată de Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 Limba și literatura română- manualul pentru clasa a VII-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Ed. Humanitas Educaţional, 2009
 Cucoş, Constantin: Pedagogie, 2006, Editura Polirom;
 Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, 2008, Editura Polirom;
 Pamfil, Alina, Limba şi lietartura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 2004, Editura Paralela 45;
 Gramatica practică a llimbii române - Ștefania Popescu, București, Editura Tedit F.Z.H.’93, 2001;
 Limba română pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat și admitere în facultate: gramatică, fonetică, vocabular – Ion Popa, Marinela Popa, București, Editura Niculescu,
2006;

2
 Limba și literatura română: auxiliar pentru clasa a VII-a – Claudia Topan, Lavinia Fetti, București, Editura Delfin.

Scenariul didactic
Strategia didactică
Forme de
Momentele Compe- Elemente de conţinut
Metode Mijloace organizare Evaluare
lecţiei tenţe
1.Organizarea instruc-
clasei Salutul. Absenţele. Pregătirea caietelor. Se asigură materialele necesare taj Frontal
2min. desfăşurării activităţii.. verbal
2.Verificarea Caietele,
temei şi Tema se verifică cantitativ şi calitativ.. Conver- Frontal Observare
cunoştinţelor Înainte de a se trece la lecţia propriu-zisă, se realizeză un scurt moment saţia portofoliile sistema-
5 min. ortografic. , tică

Prin discuţii frontale elevii îşi reactualizează cunoştinţele despre Con-


3.Captarea O1 pronume și numeral, realizându-se câte un ciorchine, cu exemplele aferente . versaţia
atenţiei Ciorchi- Caietele, Frontal Obs.
5 min. O2 nele sistema-
Proble- tică
matiza-
rea
4.Enunţarea Profesorul anunţǎ titlul şi obiectivele lecţiei. “Astǎzi vom consolida Conver- Frontal
obiectivelor şi noțiunile referitoare la pronume și numeral, la sfârșitul orei, va trebui să știți să saţia
a subiectului identificați correct, atât pronumele, cât și numeralul și să cunoașteți valorile pe
lecţiei care le pot lua cele două părți de vorbire.
1 min.

3
5.Dirijarea Înainte de a se trece la procesul învățării, clasa este rugata să se împartă în 5 Expune-
învăţării grupe, a câte 5 elevi, împărțirea realizându-se prin simpla numărare a elevilor. rea
O1 Fiecare grupă își alege câte un reprezentat și se explică reguliile jocului Observare
25 min. -concurs la care vor participa grupele, acestea din urmă își vor alege câte un sistemati-
O2 pion colorat. că
Fiecare elev din grupă va ieşi în faţă, va da cu zarul şi va muta pionul Fişe de Activitate în
O3 echipei sale atâtea pătrăţele câte va indica zarul pe planşa cu numere şi va trage Analiza lucru echipă
o întrebare din setul de cartonaşe care are culoarea pătrăţelului pe care se află pe text
pionul, cartonașele cu albastru sunt pentru pronume, cele cu roz pentru
O4 numeral, iar cele cu galben reprezintă elementul surpriză. Pionul unei grupe Anexa I Aprecieri
poate fi eliminat de pionul altei grupe dacă nimereşte pe acelaşi pătrăţel, dar verbale
poate fi salvat dacă elevul care îl elimină nu ştie răspunsul şi un elev din grupa
eliminată ştie să răspundă
Dacă un elev nu ştie să răspundă la întrebare poate fi salvat de colegii săi, Anexa II
dacă nici ei nu ştiu, va răspunde un elev din altă grupă şi va primi punct grupa
care a răspuns corect. Metoda
Dacă un elev nu ştie să răspundă la întrebare, dar înainte a tras cartea SALVAT jocului Anexa III
grupa lui primeşte punctul, dacă un elev a tras cartea ATU şi un alt coleg din didactic
echipă nu ştie răspunsul sau nimeni din echipă nu ştie răspunsul poate salva Anexa IV
grupa cu această carte.
Însă dacă un elev trage cartea STAŢI O TURĂ întreaga grupă stă o tură.
Elevii vor primi câte o fişă de lucru cu întrebările de pe cartonaşe pe care o
vor completa în timpul orei, ei nu vor fi avantajaţi de această fişă deoarece nu
pot şti pe ce culoare nimereşte pionul lor; când întrebările s-au epuizat se
4
totalizează punctele şi se stabileşte clasamentul, fiecare echipă primind câte o
diplomă.

6. Obţinerea Elevii vor avea de realizat o compunere gramaticală in 5 minute, cu trei


performanţelor O2 numerale și pronume diferite, aceștia, precizând totodată și valoare pe care o Compun Activitate Aprecieri
10 min îndeplinesc părțile de vorbire. ere individuală verbale
O3 gramati-
cală
O4

7. Asigurarea Feed-back-ul are loc permanent, pe parcursul lecţiei, prin aprecieri verbale Aprecieri
feed-backului. făcute de profesor, vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a verbale
argumentaţiei, claritatea şi corectitudinea exprimării.
8 Asigurarea Conver- Fișe de Frontal
retenţiei şi a Tema pentru acasă constă în rezolvarea unor fișe de lucru, distribuite de către saţia lucru
transferului profesor.
1min.