Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,,GARABET IBRǍILEANU“ TÂRGU FRUMOS


PROFESOR: VASILICÃ GOGA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINĂ: Limba şi literatura română (anul școlar 2018/2019)
DATA: 22.10.2018
CLASA a VIII-a B
TITLUL LECȚIEI: Noțiuni de fonetică
TIPUL DE LECȚIE: Mixtă

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scris

VALORI ŞI ATITUDINI

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate


• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi
de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI ASOCIATE


1.4. sesizarea corectitudinii/ - corespondenţa dintre sunet şi literă; - vocalele, consoanele, semivocalele; - grupurile de
incorectitudinii gramaticale a unui sunete (diftongul, triftongul); hiatul; - silaba; - greşeli de pronunţie, de acord, de flexiune, în
enunţ şi/ sau a formelor lexicale diverse situaţii de comunicare; pronunţarea diftongului, a triftongului şi a hiatului;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
COGNITIVE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
OC1 – să despartă corect cuvintele în silabe;
OC2 – să identifice tipurile de sunete;
OC3 – să recunoască literele de ajutor din cadrul unor silabe;
OC4 – să cunoască câte sunete reprezintă grupurile de litere „ce/ci”, „ge/gi”, „che/chi” sau „ghe/ghi”;
OC5 – să transcrie fonetic cuvintele analizate;
OC6 – să definească, în mod corect, grupurile de sunete.

AFECTIVE:
În cadrul orei, va trebui ca elevii:
OA1 – să participe activ la oră;
OA2 – să-şi cultive interesul pentru utilizarea corectă a limbii române în diverse situații de comunicare;
2
OA3 – să introducă cunoştintele acumulate în propriul sistem de valori.

PSIHO-MOTORII: – să preîntâmpine şi să corecteze greşelile de ortografie procedând la analiza fonetică a cuvintelor care ridică dificultăţi;
– să respecte ritmul cerut de desfășurarea activității.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. MOTIVAŢIA: cunoaşterea de către elevi a valorilor numeralului și a funcțiilor lui sintactice;


2. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică; explicaţia, demonstraţia, analiza fonetică, exerciţiul, problematizarea, exerciţiile creatoare,
brainstormingul, jocul didactic;
3. MIJLOACE DIDACTICE: tabla, manualul, fişele de lucru și videoproiectorul;
4. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂȚĂTURII: în cadrul lecţiei (de învăţare) se vor folosi: activitatea frontală, alternativ cu activitatea
independentă individuală;
5. CONŢINUTURI UTILIZATE: conform programei şcolare;
6. EVALUAREA:
-fişe cu sarcini de lucru pentru elevi;
-exercițiile din manualul de limba şi literatura română –clasa a VIII-a.
7. BIBLIOGRAFIA:
a) metodice: Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Constantin Parfene, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
b) didactice: Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, autori – Alexandra Crișan, Sofia Dobra și Florentina
Sâmihăian;
c) ştiinţifice: : Limba română, M. Andrei, I. Ghiţă, Editura Corint, Bucureşti, 1996;
Gramatică și stilistică,Constanța Bărboi, Victor Lișman, Ed. Meteor-press, București, 2005
d) pedagogice: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Constantin Cucoş, (coordonator), Iaşi, POLIROM, 1998;
e) oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară limbă şi comunicare, Bucureşti, 2009
8. RESURSE:
a) temporale: 50 de minute
b) umane: 28 de elevi (clasă de nivel ridicat)

3
SCENARIUL DIDACTIC

NR. ETAPELE OB. UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE


CRT. LECŢIEI OP. ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ORGANIZARE
ELEVILOR
I Moment Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei
organizatoric (linişte în clasă, distribuirea fişelor de lucru şi a celor Conversaţia - material frontală
(1 minut) de evaluare, pregătirea materialului didactic necesar) didactic
II Verificarea Tema va fi verificată atât cantitativ cât şi calitativ- mulConversaţia
cele caietele frontală
temei cele două exerciții din auxiliar. euristică
(5 minute) Elevii sunt solicitaţi să citească, sunt puşi să se Explicaţia
motiveze, antrenându-se prin întrebări întreaga clasă.
III Captarea Captarea atenției se realizează printr-o discuție liberă: Conversaţia individuală -observarea
Voi antrena elevii într-o discuție pe baza vocalelor și
atenţiei Jocul didactic frontală comportamente-
a consoanelor, descoperind astfel vocalele limbii
(2 minute) OA2 române. lor elevilor
-apreciere
verbală
Anunțarea OC1 Astăzi ne vom aminti noțiunile de fonetică.
La sfârșitul lecției veți putea să:
IV temei noi și a OC2 Conversaţia frontală
01: să definiți fonetica, silaba, accentul
obiectivelor OC3 02: să definiți grupurile de sunete: diftong, triftong, Explicația

4
propuse OC4 hiat
03: să recunoașteți vocalele și consoanele limbii
(2 minute) OC5
române
OC6 04: să identificați grupurile de sunete în diferite texte
05: să construiți enunțuri din care să reiasă sensul
diferit al unor cuvinte în funcție de accent
06: să aplicați diferite reguli de despărțire în silabe.
07: să identificați diferite greșeli de scriere și
pronunțare

- Notez titlul lecției noi pe tablă:


Noțiuni de fonetică (recapitulare)
V Dirijarea Voi solicita elevii să rezolve o fișă de lucru prin care individuală
învăţării şi își vor aminti noțiunile importante ale foneticii:
Conversaţia videoproiec- frontală -analiza
dobândirea
cunoştinţelor OC1 1.Completați spațiile libere cu răspunsurile Exerciţiul torul răspunsuri-lor
noi corecte:
OC2 Explicaţia tabla elevilor şi
a). În orice limbă comunicarea se poate realiza:
OC3 1............................... prin vorbire Problematiza observarea
(20 de minute)
2................................prin scriere
OC4 -rea comportamente-
b). Știința care studiază sunetele limbii se
OC5 numește.................................. lor acestora
c). Sunetele limbii române se împart în:
OC6
-................................................
-................................................
-................................................
d). Vocalele limbii române
sunt:..............................................................
individuală
e). Silaba reprezintă o......................... sau
un.................................................. care se rostesc cu frontală
un singur ................................
f). Diftongul este grupul de sunete alcătuit

5
dintr-................................ si......................................
rostite în.......................................
g). Triftongul reprezintă grupul de sunete alcătuit
dintr-.........................si....................................
pronunțate în................................................
h). Două vocale alăturate pronunțate în aceiași
silabă formează..............................

2. Alege varianta corectă: Accentul reprezintă:


a). Un grup de sunete.
b). Pronunțarea mai intensă (apăsată) a unui sunet.
c). Rostirea diferită a silabelor.
VI Voi da ca sarcină de lucru elevilorexercițiile de pe
Asigurarea OC1 fișa de lucru (Anexa2): - analiza
1. Mentioneaza grupul vocalic din cuvintele și
retenției și a OC2 Exerciţiul - tabla capacităţii de a
versurile următoare: leoaica, noua, stiinta seif
transferului OC3 coafor, perpetuu creioane ocheau, influent, - manualul frontală opera cu partea
vegheau, România, aripioară, alcool, biosferă,
(12 min.) OC4 - caietele de vorbire
ploioasă.
OC5 ”Priveghiuri lungi de toamnă. În Analiza - fişele de studiată
OC6 sfeșnic lumânarea fonetică lucru
Se luptă-n întuneric, tot - prezentare
Scăpătându-și zarea,
Exerciţiul Power point individuală
Precum se luptă somnul cu jalea
Ce te-apasă creator
În liniștea ploioasă...” Brainstormingu
(Salcâmul - Ștefan Octavian Iosif) l

2.Dați exemplu de cuvinte care conțin litere


duble: uu, nn, oo, ii.

6
3.Care dintre formele următoare sunt literare?
Deseară/diseară, vasilină/vaselină,
dimisie/demisie, păragină/paragină,
majur/major.
4.Care dintre terminațiile date se potrivesc în
exemlele de mai jos?
Frumuseț(ă,e), tuș(ă,e,)uș(ă,e) plaj(ă,e),
tinereț(ă,e), mătuș(ă,e).
5. Specificați câte litere și câte sunete au
următoarele cuvinte: mărgea, nuci, gheară,
unghi, cinema, ghemotoc.
6. Formulați enunțuri în care să folosiți
următoarele cuvinte: copỉi, cỏpii, ảcele, acẻle,
lủngi, lungi, vesélă, véselă, mobílă, mobilă.
7. Despărțiți în silabe următoarele
cuvinte:declarație, punctuație, jertfă, atletic,
sculptură, astmatic, exemplu, telescop, nevralgie,
niciodată, arterioscleroză,

VII Asigurarea Se realizează pe parcursul întregii ore, prin aprecieri Conversația Fișe de lucru individuală Aprecieri
verbale si prin realizarea exercițiilor de pe fișele de Explicația
feed-back-ului verbale
lucru (Anexele 1 și 2) a elevilor.
(6 min.) frontală
VIII Temă pentru OA1 Realizați o compunere narativă de 1-2 pag. cu titlul caiete
acasă ”Ascultarea este mama învățării” în care să folosiți Explicația tablă frontală
OA2
(1 minut) câte cinci cuvinte care să conțină diftongi, triftongi și
OA3 hiaturi.

7
IX Feed-back la Voi mulțumi elevilor pentru participarea la orã și voi frontală Analiza
finalul orei acorda unele „calificative” elevilor care au participat răspunsurilor
(1 minut) intensiv la orã. conversația elevilor

8
9