Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Cap.I. ASIGURĂRILE SOCIALE – COMPONENTĂ A SECURITĂŢII SOCIALE..........3


1.1. Securitatea socială în România...................................................................................3
1.2. Conceptul de asigurări sociale....................................................................................4
1.3. Evoluţia regimului asigurărilor – contribuţia Banatului la acest proces.....................5
1.4. Noul concept al reformei sanitare...............................................................................6
1.5. Implementarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate (SAS)..............................6
1.5.1. Beneficiarii SAS................................................................................................6

Cap.II. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE


SĂNĂTATE..........................................................................................................…9
2.1. Organizarea şi conducerea sistemului asigurărilor de sănătate în faza de început
a reformei………………………………………………………………………….9
2.1.1. Ministerul sănătăţii........................................................................................…9
2.1.2. Direcţiile Sanitare Judeţene.............................................................................11
2.2. Noul cadru instituţional impus de reformă............................................................……11
2.2.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.........................................................11
2.2.2. Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.......................................................16
2.2.3. Colegiul Medicilor din România.....................................................................17
2.2.4. Direcţiile de sănătate publică judeţene............................................................18

Cap.III. FINANŢAREA SISTEMULUI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.....................19


3.1. Constituirea şi evidenţa fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate...............19
3.1.1. Constituirea fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate.........................19
3.1.2. Evidenţa fondului de asigurări de sănătate....................................................19
3.2. Constituirea şi evidenţa fondurilor de asigurări de sănătate
(începând cu anul 1999).......................................................................................20
3.2.1. Constituirea fondurilor de asigurări de sănătate............................................20
3.2.1.1. Încasarea contribuţiilor pentru asigurările de sănătate...........................20
3.2.1.2. Sume primite de la bugetul de stat şi alte bugete...................................23

Cap.IV. ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI


DE SĂNĂTATE....................................................................................................26
4.1. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.......................................................................27
4.2. Condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti...............................................28
4.3. Componenţa sumei contractate de către spitale cu casele de asigurări de
sănătate..................................................................................................................29
4.4. Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale
contractate cu spitalele..........................................................................................29
4.5. Tipuri de servicii medicale în SAS........................................................................29
4.5.1. Asistenţa medicală preventivă şi de promovare a sănătaţii inclusiv
pentru depistarea precoce a bolilor..............................................................30
4.5.2. Asistenţa medicală primară...........................................................................30
4.5.3. Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu.....................................32
4.5.4. Servicii medicale spitaliceşti........................................................................32
4.5.5. Servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti.................................................34
4.5.6. Asistenţa medicală de reabilitare – recuperare............................................34
4.5.7. Asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu................................35
4.5.8. Servicii speciale...........................................................................................35
4.5.9. Servicii medicale asigurate prin centrele de sănătate..................................36

Cap.V. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CASEI JUDEŢENE DE


ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI TIMIŞ..........................................37
5.1. Rolul caselor de asigurări de sănătate în procedura bugetară...............................37
5.2. Întocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Casei de Asigurări de
Sănătate a judeţului Timiş pentru anul 2002........................................................37
5.2.1. Determinarea resurselor de venituri............................................................40
5.2.2. Alocarea resurselor pe destinaţii de cheltuieli............................................40
5.2.2.1. Cheltuieli materiale şi prestări de sarvicii cu caracter medical...........40
5.2.2.2. Cheltuieli de administrare ale CJAS Timiş.........................................41
5.2.2.3. Fondul de rezervă................................................................................41

Cap.VI. EVOLUŢII RECENTE ŞI TENDINŢE VIITOARE ALE SISTEMULUI


ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE..................................................42
6.1. Scurtă retrospectivă a reformei sistemului sanitar................................................42
6.2. Perspectivele imediate ale evoluţiei sistemului asigurprilor de sănătate..............43
6.3. Tendinţe pe plan european şi mondial privind asigurările medicale....................44

ANEXE…………………………………………………………………………………….45
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………...65

S-ar putea să vă placă și