Sunteți pe pagina 1din 9

LP 7

EXPERTIZA MERCEOLOGICĂ
CONCEPT IMPORTANȚĂ TIPOLOGIE
B i r o u r i l e l o c a l e pentru expertize judiciare tehnice, atribuțiile acestora sunt:
• Țin evidența experților tehnici judiciari pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, și a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice
judiciare;
• Recomandă organelor de specialitate experți sau specialiști care pot efectua expertize judiciare
în condițiile prevăzute de lege;
• Urmăres efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizând
Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina experților
tehnici judiciari;
• Asigură primirea rapoartelor de expertize și a deconturilor de cheltuieli ocazionale de efectuare
a expertizelor judiciare; verifică și vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu
rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;
• Plătesc onorariile cuvenite experților tehnici judiciari, specialiștilor și experților contabili;
întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activității de expertiză tehnică și contabilă
revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;
• Acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției
în organizarea examenului de expert tehnic judiciar și în selecționarea specialiștilor;
• Întocmesc și trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situații statistice
privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.
2
Calitatea de expert tehnic judiciar
Se dobândește pe bază de examen, cu respectarea următoarelor condiții:
1. Să fie cetățean român și să cunoască limba română;
2. Să aibă capacitate de exercițiu deplină;
3. Să fie absolvent de studii superioare (dovedite cu diplomă) în specialitatea pentru care solicită
calitatea de expert;
4. Să aibă un stagiu de cel puțin cinci ani în specialitatea în care a obținut diploma;
5. Să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
6. Să nu aibă antecedente penale și să se bucure de o bună reputație profesională și socială.

Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute este înscrisă în tabelul nominal


cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, de către Biroul central pentru
expertize tehnice juridice.
Calitatea de expert tehnic juridic se dovedește prin legitimația de expert, eliberată de
Biroul central pentru expertize tehnice juridice din cadrul Ministerului Justiției.
3
Persoanele care au titlu de academician, profesor universitar sau conferențiar
universitar, doctor docent ori doctor în științe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic
judiciar cu scutire de examen în ceea ce privește pregătirea de specialitate.
În lipsa experților tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice
judiciare pot fi efectuate și de către alți specialiști care nu au calitatea de expert tehnic
judiciar cu scutire de examen în ceea ce privește pregătirea de specialitate.
Testarea specialiștilor se face prin interviu și constă în verificarea gradului de
însușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozițiilor din codurile de
procedură civilă și penală cu privire la expertiză și din alte acte normative care reglementează
activitatea de expertiză tehncică judiciară, drepturile și obligațiile experților.
Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, poate
efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată. Denumirea
specialității expertizei tehnice judiciare este stablită în ”Nomenclatorul specializărilor din
învățământul superior.”

4
Calitatea de expert tehnic extrajudiciar

Se dobândește pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate,


nivelul cunoașterii actelor normative referitoare la specilitatea respectivă, precum și a O.G. Nr 2/2000
de către candidați.
Organizarea exemenului și eliberarea legitimației aferentei revin ministerelor și altor
instituției centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii. Examenul de expert
tehnic extrajudiciar se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului elaborat de către
ministerele și instituțiile centrale abilitate.
Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în
specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

5
În cadrul unui proces sau litigiu, expertiza se poate efectua: la cererea uneia din părți; la
cererea ambelor părți; din inițiativa instanței.

De regulă, instanța, la cererea părților sau a uneia dintre ele, stabilește, după criteriul
concludenței, necesitatea de a se administra sau de anu se administra expertize ca un mijloc de probă.
După aprobarea cererii de expertiză, persoana expertului se stabilește cu acordul părților sau din oficiu.

Desemnarea experților se face din lista experților comunicați de Biroul central pentru expertize
tehnice judiciare sau din rândul persoanelor care pot îndeplini atribuții de experți. În orice caz, instanța
are dreptul de a se pronunța asupra persoanei expertului în ceea ce privește capacitatea și
imparțialitatea, procedând în consecință.

În ceea ce privește numărul experților, acesta trebuie să fie întotdeauna impar. Expertul
sau experții sunt numiți de către instanță printr-un document în care se precizează problemele ce
trebuie clarificate prin expertiză, onorariul expertului și durata efectuarii expertizei.

6
Recuzarea expertului se poate face numai pentru motive întemeiate
prevăzute de lege. Ea poate fi generată de existența unor situații care creează
prezumția lipsei de obiectivitate în privința activității expertului. Cererea de recuzare se
poate prezenta instanței înainte de numirea sau după numirea expertului.
Dintre situațiile care pot conduce la recuzarea experților datorită lipsei de
obiectivitate sunt:

1. Existența legăturilor de rudenie între expert și


una din părți;
2. Implicarea expertului sau rudelor sale într-o
cauză asemănătoare;
3. Exprimarea de către expert, înainte de a fi
numit, a unor păreri referitoare la cauză;
4. Primirea de foloase din partea uneia dintre
părțile implicate.

7
Organizarea activității expertului
Expertul merceolog poate fi pus în fața unor situații deosebit de variate și complexe, ceea ce
presupune ca el să fie nu numai un specialist în domeniul calității mărfurilor ci și în probleme
referitoare la materiale de ambalare și ambalaje, de transport și circulație tehnică a mărfurilor, de
factori de mediu și de analiză a influenței acestora asupra calității mărfurilor etc.

Organizarea activității expertului presupune întocmirea unui program de efectuare a expertizei


care să cuprindă:
╺ Studiere istoricului litigiului;
╺ Studierea documentelor operative disponibile (contracte, anexe la contracte, grafice de livrări, note
de comandă, procese verbale de recepție, facturi, foi de parcurs, buletine de analiză etc.);
╺ Studierea actelor normative care prescriu calitatea mărfurilor în cauză (legi, standarde, specificații
tehnice, etc.)
╺ Documentarea bibliografică;
╺ Documentarea pe teren.

8
Obligațiile și drepturile expertului
Efectuarea expertizei de către experții numiți este obligatorie, aceasta reprezentând o îndatorire
cetățenească ce nu poate fi refuzată decât dacă există motive temeinice. Experții au mai multe
îndatoriri importante, precum:

• De a executa personal expertiza (fără a o încredința altei persoane) dovedind maximum de conștiinciozitate
și obiectivitate;
• De a întocmi și depune la termen raportul de expertiză;
• De a se prezenta la solicitarea organului care l-a numit pentru a furniza informații suplimentare, pentru a
efectua un supliment de expertiză sau pentru a reface parțial sau integral expertiza;
• De a păstra secretul profesional, adică de a nu divulga informațiile obținute cu ocazia investigațiilor făcute
pentru a-și îndeplini misiunea;
• De a aduce la cunoștința organului care l-a numit și alte informații colaterale pe care le descoperă cu prilejul
efectuării investigațiilor.

S-ar putea să vă placă și