Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

PROIECT-Afaceri cu produse inovative

SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE

Coordonator: Ș.l.dr.ing Georgiana Moiceanu Student: Anghel Alexandra


Grupa 1533 B
IMA

1
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele firmei: SC Alexandra‘s Bell SRL


2. Codul unic de înregistrare: 1515274
3. Forma juridică de constituire: SRL
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: J16/1324/2020
5. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societății : Urziceni, Strada Principală , Numărul 381 ,Telefon –
0243177578 , E-mail – alexandrabell@yahoo.com

6. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:


Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite X
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte

7. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 9602 – Coafură și alte activități de înfrumsețare
8. Valoarea capitalului social: 10.000 Ron

9. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Actionar persoană Actionar persoană


fizică (%) juridică (%)
Român 100% -
Străin
10. Asociaţi, acţionari:1
Numele şi prenumele/Denumire CNP Domiciliu / sediul Pondere în Capital
societăţii social %
Anghel Alexandra 2980401212717 Urziceni , Str. 100%
Principală , Nr.381.

11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
Înregistrare
Anghel Alexandra Urziceni , Str. Principală 2980401212717
, Nr.381 .

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon Numele Telefon


persoanei persoană
1
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
desemnat desemnată
e
Societatea SC Ialomița , alexandrabell@yahoo.c 0243177578 Anghel 0768828966
beneficiară Alexandra‘
Urziceni , om Alexandra
(obligatoriu s Bell SRL
Str.
) Principală ,
Nr.381
Societatea SC Consult București , consult@yahoo.ro 0788595070 Mihalcea 0764578901
care asigura SRL Bd. Ștefan
Raluca
consultanță cel Mare
pentru ,nr. 28; bloc
elaborarea B4; ap. 32
proiectului
(daca este
cazul)

13. Categorie IMM.

Microîntreprindere
Mică X
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Societatea aplicantă nu face parte dintr-un grup .

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

3
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare? Domeniul pentru care este solicitată finanțarea este
domeniul cosmeticii și a îngrijirii corporale .

Care este locația (previzionată) unde va fi Locatia unde va fi implementat proiectul este în
implementat proiectul? Localitatea Urziceni , Județul Ialomița .
Care este esența afacerii dumneavoastră? Esența afacerii mele constă în serviciile de calitate
pe care aceasta afacere le oferă la prețuri
accesibile .
Ce anume va genera bani și profit? Banii și profitul vor fii generate de multitudinea de
servicii pe care salonul le oferă , servicii precum :
coafor , frizerie , manichiură , pedichiură ,
cosmetică , produse profesionale , make-up , masaj .

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Pe lângă faptul că se vor presta servicii de calitate , vor fi lansate noi tehnologii (precum tehnica
microblading etc.), totul se va desfășura într –un mediu special amenajat ,se vor presta servicii
pentru toate categoriile de vârste, , atât pentru sexul feminin, cât și cel masculin, care apelează la
centrele de infrumusetare și sunt din ce în ce mai interesați de îngrijirea corporală.
Pe termen lung dorim extinderea, prin deschiderea încă unui salon în București.

B.

 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!


Obiective UM N+12
Cifra de afaceri LEI 500.000
Profit LEI 200.000
Număr de salariaţi Număr mediu 6
anual de angajați

2
N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului ( exemplu: daca ultima rambursare a
fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exercițiul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020 și se termină la
31 decembrie 2020).
4
C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.3

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Investitia se va implementa într-un spațiu ce


desfășurare a proiectului (prestarea activității la aparține administratorului ( Anghel Alexandra )
terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial situata în Urziceni , Str. Principală , Nr.381
prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, Se vor face demersurile pentru obținerea tuturor
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e avizelor necesare pentru implentare investiției ,
cazul amenajare spațiu, etc.) respectiv : Autorizație sanitară
Aviz PSI – prevenirea și stingerea incendiilor,
Aviz de la autoritatea de mediu
Aviz de la autoritatea pentru protectia muncii
Autorizație de funcționare de la Primărie, precum și
documente care să ateste specializarea în domeniu a
angajaților și alte avize necesare pentru această
afacere .

Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și Recrutarea se va face printr-un interviu în fața
angajare personalului necesar - inclusiv instruirea administratorului , persoanele angate vor fi acelea
acestuia. care au o diploma ce atestă că au terminat cursuri de
frizerie , coafură , make-up , manichiură și dacă
aceștia au cel puțin 3 luni de practică în domeniu .
Aceștia vor veni deja pregătiți , dacă vor avea
nevoie de mai multă practică li se va îndeplini
această nevoie , prin anumite cursuri de specializare
în acest domeniu .

Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, Aprovizionarea cu materii prime , instrumente ,
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea ustensile ,sanitare, materii consumabile se va face
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu de la furnizori precum : PASTE L3 – furnizor
precizarea surselor de finanțare pentru acestea. vopsele , bentițe cosmetice , pelerine cosmetice ,
Jaguar – forfece , briciuri , mașini de tuns , perii
pentru păr , Expert Nails – produse pentru
manichiură și pedichiură , Kallos – produse pentru
păr , acestea vor fi achizițonate cu ajutorul
fondurilor europene .
Ce alte activități considerați relevante pentru - In primul rand voi amenaja spațiul unde se va
implementarea proiectului dumneavoastră, care este desfăsura activitatea cât mai corect din punct de

3
În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța sau cheltuielile
financiare aferente creditelor/garanțiilor, efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE
ELIGIBILĂ.

5
calendarul de implementare, ce costuri implică și vedere igienic și a nevoilor unui salon . În al doilea
cum le veți asigura finanțarea? rând voi încerca să aflu care sunt cei mai buni
furnizori din punct de vedere calitativ și le voi
propune o întâlnire pentru a le comunica intentia
mea si ceea ce vreau sa realizez. Ca mai apoi să
reusesc sa fac un parteneriat de lunga durată cu
acestia.. Finantarea pentru aceste întâlniri de afaceri
poate veni din economiile personale , iar amenajare
atât din fondurile europene cât și din aportul pe care
eu l-am adus la capital .

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Anghel Alexandra , 21 ani Administrator Entry level Studiază la Facultatea de
Antreprenoriat și Ingineria
Managementului
Afacerilor , cursuri de
specializare în domeniul
coafură și activități de
înfrumsețare .

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Anghel Alexandra F 21

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create


după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 6

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

6
Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) X NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri : 1

Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 HG nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri
necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

Proiectul constă în deschiderea unui salon de înfrumusețare care să dispună de cele mai noi tehnologii în
centrul orașului Urziceni . Activitățile necesare pentru deschiderea unui astfel de salon constau în
amenajarea corespunzător a spațiului unde se va desfășura activitatea salonului prin achiziționarea tuturor
echipamentelor necesare , a instrumentelor și a materiilor prime .

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate Investițiile ce urmează a fi realizate sunt


în cadrul proiectului si activităţile firmei investițiile în echipamentele și instrumentele
pentru care sunt necesare fiecare dintre folosite în activitățile salonului , precum :
acestea. coafat , machiaj , manichiură , pedichiură și
cosmetică . Câteva dintre echipamente /
instrumente sunt : Foarfece , brici , placi de
păr , feoane ,pile de unghii,oje , truse de
machiaj , accesorii pentru păr, oglinzii ,
instalație electrică, instalații sanitare ,etc.
Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru Principala activitate pentru care se solicită
care se solicită finanțare şi principalele utilaje finanțare este coafor și alte activități de
şi echipamente utilizate, precum și integrarea înfrumusețare , pentru ca activitatea să se
echipamentelor achiziționate prin program în poată desfășura legal este necesară
fluxul activității. amenajarea corespunzătoarea a acestuia . Se
vor achizițona 3 scaune speciale pentru

7
coafor și unul pentru copii , 5 oglinzii cu led
de fixat în perete , un pat cosmetică ,o
canapea de așteptare , o cădiță cu hidromasaj
și toate materiile prime necesare pentru
prestare acestor servicii.

Descrieți rolul si importanta elementelor de Activitatea salonului implică atât costuri fixe
cost pentru care solicitati finantare . cât și costuri variabile .
Costurile fixe sunt costurile ce implică
dobânzii , costuri de securitate , etc.
Costurile variabile sunt costurile care depind
de volumul serviciilor prestate precum :
materii prime , salarii , energie , etc .
Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte Dacă va fi necesară și o altă finanțare pentru
echipamente necesare fluxului tehnologic, elementele care nu fac obiectul achiziției prin
echipamente care nu fac obiectul achizitiei proiect vom apela la surse exterioare ,
prin proiect dar care sunt necesare pentru economiile noastre , familie și prietenii foarte
obtinerea produsului/serviciului descris in apropiați pe care sigur ne-am putea baza.
planul de afaceri.

4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet Ialomița Localitate Urziceni Adresa Str. Principală ,


Nr.381
Regiune de dezvoltare: SUD-
Muntenia
Urban / rural
X

Locația implementarii proiectului4:

Regiune de dezvoltare: SUD-Muntenia

Judet Ialomița Adresa Urziceni; Locație: 40°25'12.6"S 24°27'11.8"V

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural
X

45
Locația implementăriui proiectului, la momentul completării planului de afaceri, este orientativă, solicitantul putând să o
modifice până la plata ultimului dosar de decont când trebuie să autorizeze activitatea economică pentru care a solicitat
finanțare la punctul de lucru declarat sau la terți, fără a modifica zona pentru care a obținut punctaj.
8
Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori ≥4 x
Se va puncta conform tabelului de mai jos:

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr


1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și
locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA X

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare Valoarea Valoare Codul de


Crt Cheltuieli Bucăţi unitara totală fara eligibila clasificar
operaționale Fără TVA - lei e
Denumire TVA
-lei-
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente 30 3000 90000 90000 2.2.9
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT,
elevatoare,
încărcătoare

1.2 TVA 19 % 30 3570 107.100 107.100 2.2.9

9
2.1 Autoutilitare și 0 0 0 0 -
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
2.2 TVA 0 0 0 0 -

3.1 Mobilier, aparatură 19 579 11.000 11.000


birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
3.2 TVA 19 % 19 689 13.091 13.091

3.3 Două plăci 2 150 300 300 3.1.2


informative
programul de
finanțare Start-up
Nation, maxim 500
lei.
3.4 TVA 19 % 2 178 ,5 357 357 3.1.2

4.1 Instalaţii/echipamente - - - -
specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie .
4.2 TVA - - - - -

5.1 Instalaţii de încălzire 6 690 4140 4140 1.8.13


sau climatizare .

10
5.2 TVA 19 % 6 821 4926 4926

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 - 125.474 RON CU TVA


ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii - - - - -
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ .
6.2 TVA - - - - -

7.1 Autoturisme, - - - - -
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor , remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor .
7.2 TVA 0 0 0 - -

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 0

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 125.474 LEI

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1

8.1 Salarii, utilități, 8 2500 20000 20.000 1.7.1


chirii, servicii de
contabilitate
8.2 TVA 19 % 8 2975 23800 23.800 1.2.2.4

9.1 Pagină web pentru 1 500 500 500 -

11
prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
9.2 TVA 19 % 1 595 595 595

10.1 Brevete de inventie, - - - - -


francize, etichetare
ecologică
10.2 TVA

11.1 Cursuri de dezvoltare Un curs de 3000 3000 2.3.3.2


a abilităţilor dezvoltare
antreprenoriale . pentru
administrator
11.2 TVA 19 % 1 3570 3570 3570 2.3.3.2

12.1 Consultanță 1 4500 4500 4500

12.2 TVA 19 % 5350 5350 5350

13.1 Software-uri necesare - - - - -


desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line.
13.2 TVA - - - - -
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 33.315
CHELTUIELI LEI
14.1 Cheltuieli financiare 0 0 0 0 -
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în

12
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 33.315
CHELTUIELI 2 LEI
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE 158.789
CHELTUIELI 1 +2 LEI
Procent echipamente tehnologice si software pentru Procent echipamente tehnologice
punctaj Se calculeaza automat astfel: si software pentru punctaj Se
(1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1+ 13.2)/ TOTAL calculeaza automat astfel:
GENERAL (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1
+ 13.2)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel: Procent active corporale 1 Se
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL calculeaza automat astfel:
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CORPORALE 1/ (TOTAL
CHELTUIELI 2) GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se Procent active necorporale si alte
calculeaza automat astfel: SUBTOTAL ACTIVE cheltuieli 1 Se calculeaza
NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL automat astfel: SUBTOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 - ACTIVE NECORPORALE SI
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE ALTE CHELTUIELI 1/
CHELTUIELI 2) (TOTAL GENERAL-
SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 2 - SUBTOTAL
ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare Fonduri europene
RON %
Ajutor de minimis 235.000 89
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 20.000 11

13
TOTAL valoare de investiţie 255.000 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2-
Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
60% din valoarea planului de afaceri:

DA NU X

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA X NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017,
2018)

DA NU X

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Serviciile noastre pe piață vor avea o concurență relativ mare , deaorece în Urziceni există 5 saloane
de înfrumusețare . În raport cu celelalte centre de înfrumusețare și întreținere corporală , investiția
propusă prin proiect va avea un plus de competivitate prin :
- va beneficia de cea mai nouă tehnologie în domeniu ;
- va utiliza echipamente performante ;
- va permite accesul la serviciile noastre și persoanelor cu dezabilități ;
- va avea o politică centrală pe client ;
- raportul foarte bun calitate-preț ;

14
5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
După finalizarea investiției , promovarea serviciilor oferite de SC Alexandra‘s Bell SRL se va face prin:
- pliante informative distribuite în zone frecventate de locuitorii din Urziceni
- promoții
- firmă luminoasă
- realizarea unei pagini web de prezentare a serviciilor oferite
- promovarea on-line prin rețelele de socializare
5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului
economic pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative
pentru un exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de Produsul Prețul unitar Cantitatea Venituri totale


activitate anuală estimată anuale estimate
a fi a fi realizate din
comercializată activitatea
propusă .
în cazul - - - -
produselor finite
prezentaţi pe
scurt o descriere
fizică,
caracteristici
tehnice,
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc.

în cazul Tuns 20 lei 10 clienți/zi 240 zile


serviciilor, lucrătoare *10
descrieţi clienți/zi *20
trăsăturile
lei/client =
caracteristice ale
acestora, în aşa 48.000 lei/an
fel încât să se Coafat 80 lei 3 clienți/zi 57.600 lei/an
înţeleagă la ce
servesc Vopsit 150 lei păr lung , 2 clienți pe zi cu 57.600 lei/an
serviciile 120 lei păr părul mediu
prestate de dvs. mediu , 100 lei
par scurt

Manichiură 50 lei 3 clienți/zi 36.000 lei/an


15
Pedichiură 20 lei 3 clienți/zi 14.400 lei/an

Make-up de zi 100 lei 2 clienți/zi 48.000 lei/an

Make-up de 130 lei 2 clienți/zi 62.400 lei/an


seară

Cosmetică 40 lei 8 clienți/zi 76.800 lei/an

Masaj 30 lei 5 clienți/zi 36.000 lei/an


Împachetări 40 lei 3 clienți/zi 28.800 lei/an

în cazul - - - -
comerţului,
precizaţi grupele
de produse ce le
veţi vinde şi aria
de valorificare,
dacă vânzarea
este cu
amănuntul sau
cu ridicata şi
dacă veţi furniza
servicii specifice
(post vânzare,
transport,
garanţie,
reparaţii etc);

Din tabelul de mai sus a reieșit că venitul estimativ pe un ar pute fii de 465.600 lei/an .

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Cheltuielile anuale si veniturile vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai
jos, se vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:

16
Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă
Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime 50.000 lei/an . 16,67 %
Materiale auxiliare 15.000 lei/an 5 %
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 125.000lei/an 41,7 %
Energie, alte utilităţi 20.000 lei/an. 6,61 %
Subansamble -
Servicii sau lucrări subcontractate -
Alte cheltuieli directe -
Cheltuieli de producţie indirecte -
Administraţie / Management 40.000lei/an 13,35 %
Cheltuieli de Birou / Secretariat 50.000 lei/an . 16,67 %
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea -
produselor în cadrul activităţii şi cu ce forţe se realizează)
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului -
Alte cheltuieli indirecte -
TOTAL 300.000 LEI 100 %

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:


(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor) – nu este cazul

Vânzări la capacitatea maximă Pondere în vânzările totale


Tuns , vopsit , coafat 45 % din vânzări ( cea mai mare pondere )

Manichiură și pedichiură 35,5 % din vânzări

Make-up zi/seară ,cosmetică , masaj 19,5 % din vânzări

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activități .

17
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE
Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri 

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea planului de afaceri
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea planului de afaceri
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost în declarată în insolvență sau
faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 


    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 
    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
- Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut. La punctaje egale va prevala: 

o numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 


o numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane
defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
18
o punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea
totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
o data şi ora înscrierii în program.

19