Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

I. DATE GENERALE:
Data : 15.03.2013
Profesor : Stoian Veronica
Instituţia: Scoala Gimnazială Emil Gârleanu
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Aplicaţii ale operaţiilor cu fracţii zecimale
Titlul lecţiei: Media aritmetică a doua fracţii zecimale
Tipul lecţiei: Mixtă
Durata: 50 minute

II. COMPETENŢE GENERALE:

CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
CG2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
CG3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete.
CG4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

III. COMPETENŢE SPECIFICE:


CS1 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu fracţii zecimale;
CS2 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a
ordinii efetuării operaţiilor;

IV. COMPETENŢE DERIVATE

A.Cognitive:
CC1 să recunoască ordinea efectuării operaţiilor;
CC2 să utilizeze corect formula pentru media aritmetică a două fracţii zecimale;
CC3 să transpună o problemă în limbaj matematic;

B: Psiho-motorii:
CP1: Aşezarea corectă în pagină;
CP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă;
CP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite.

1
C: Afective:
CA1: Participarea activă la lecţie;
CA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii;
CA3: Reacţionarea pozitivă, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
CA4: Manifestarea spiritului de competiţie,ordine şi disciplină;
CA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi;
CA6: Dezvoltarea simţul estetic şi critic.

V. STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode şi procedee: - conversaţia (euristică, examinatoare)


- explicaţia
- demonstraţia
- exerciţiul
- învăţarea prin descoperire
- problematizarea
- metoda SINELG
Resurse: a) materiale: - Manual de matematica clasa a V-a
- Culegeri de probleme;
- cretă albă
- Fişã de lucru;
b) umane: - clasă omogenă ,nivel mediu;
- activităţi frontale, individuale;
Forme de organizare: frontal, individual.

VI. MATERIAL BILIOGRAFIC:


- Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară : matematică şi ştiinţe
- Petre Chirtop, Valentin Radu, Mariana Roşu, Gabriela Ross, MATEMATICĂ, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009 ;
- Dan Zaharia, Maria Zaharia, Mate 2000+ Consolidare, Ed.Paralela 45.

2
DESFĂŞURAREA LECŢIE
ETAPELE ACTIVITATEA DE INSTRUIRE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS
LECŢIEI Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Resurse
(durata) organizare procedee
Moment - asigurarea condiţiilor - elevul de serviciu anunţa Conversaţia
organizatoric optime pentru desfăşurarea elevii care sunt absenţi
(2’) lecţiei; -pregătesc materialele
- notarea absenţilor; necesare desfăşurării
- verificarea existenţei activităţii.
materialelelor necesare -elevii se pregătesc pentru
desfaşurării lecţiei şi dacă lecţie
toţi elevii au pe bancă cele
necesare.
Verificarea -verifică frontal tema, -elevii comunică Frontal Conversaţia Tablă Orală
temei si a calitativ şi cantitativ (prin rezultatele/problemele Explicaţia Cretă Frontală
cunoştinţelor sondaj) şi noţiunile predate întâmpinate în rezolvarea Exerciţiul Culegere
anterioare Problemati-
anterior şi rezolvă temei Caiete
(3’) zarea
eventualele -un elev iese la tablă şi
neclarităţi/nelămuriri rezolvă exerciţiul sub
întâlnite. îndrumarea profesorului
-verifică tema elevilor prin -prezintă la control caietele
sondaj folosind dialogul de teme;
profesor-elev, elev-elev, -corectează acolo unde este
cazul.
prin confruntarea
-răspund la întrebările
rezultatelor. profesorului.

Captarea -profesorul adresează - elevii răspund la întrebări Frontal Conversaţia


atenţiei elevilor câteva întrebări Individual Explicaţia
(5’) pentru a-i antrena pentru Problemati-
lecţia ce urmează. zarea

3
- să ne reamintim,care este -Răspuns: Media aritmetică
formula pentru a calcula a doua numere naturale
media aritmetică a două este egală cu (a+b):2.
numere naturale?

Anunţarea - anunţarea şi scrierea pe - elevii notează în caiet Frontal Conversaţia Tablă


temei şi a tablă a titlului lecţiei titlul lecţiei Explicaţia Cretă
obiectivelor “Media aritmetică a două Caiete
(2’) fracţii zecimale”
-informarea elevilor asupra
obiectivelor principale ale
lecţiei
Dirijarea -media aritmetică a două -elevii notează pe caiet Individual Conversaţia Tablă Aprecieri
învătării fracţii zecimale se calculeză noţiunile teoretice Explicatia Cretă verbale
(20’) ca şi în cazul în care Exercitiul Caiete
numerele sunt naturale. Problematiza-
-considerăm a şi b două -răspuns: media lor rea
fracţii zecimale. Cu cât va fi aritmetică va fi egală cu: Învăţarea prin
egală media lor aritmetică? descoperire
ma=(a+b):2

-cu cât va fie egală media -răspuns: media aritmetică


aritmetică a trei numere? a 3 numere este egală cu:
ma=(a+b+c):3

4
-atunci media aritmetică a n - Răspuns: media
numere cu cât va fi egală? aritmetică a n numere este
egală cu :
ma=(a1+a2+…an):n

-se împart fişe de lucru şi se -elevii primesc fişele de


propun probleme spre lucru şi sunt atenţi la
rezolvare observaţiile făcute de
- elevii activi sunt răsplătiţi professor
cu câte o steluţă pe care este -elevii ies la tablă să
inscripţionat un calificativ : rezolve exerciţiile
BINE sau FOARTE BINE

Obţinerea -elevii primesc câte o fisă -elevii completează fişele Individual Conversaţia
performanţelor ce conţine metoda SINELG Explicatia
şi asigurarea Metoda
feedback-ului SINELG
(5’)
Concluzii şi - se verifică dacă au rămas -elevii îşi notează tema Frontal Conversatia Aprecieri
anunţarea nelămuriri/neclarităţi pentru acasă: Ex.1 şi 2pag Explicaţia verbale
temei pentru - precizez tema pentru 41 Problematiza-
acasă acasă:Ex.1 şi 2pag 41 rea
(3’)