Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de lecţie ( simultan Clasa I şi clasa a II-a)

Data:
Prof. ȋnv. primar:

Clasa I Clasa a II-a


Aria curriculară: Limbă şi comunicare Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Ne jucăm ȋmpreună cu prietenii Unitatea de învăţare: Din viaţa prietenilor necuvȃntători
Subiectul lecţiei: Sunetele (j, k, x, q, w, y, ghe, ghi); Literele „j, J, k, K, x, Subiectul lecţiei: Evaluare sumativă
X, q, Q, w, W, y, Y” de tipar și de mână Tipul lectiei: evaluare
Tipul lectiei: recapitulare Competenţe generale:
Competenţe generale: 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare cunoscute
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice integrate: Competenţe specifice integrate:

1.Comunicare în limba română: 1.Comunicare în limba română:

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu 2.2. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
claritate; 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; de mână;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de 4.1. Scrierea literelor de mână;
comunicare; 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări,
fenomene evenimente familiare;
4.1. Scrierea literelor de mână;
Obiective operaţionale: Obiective operaţionale:
Cognitive: cognitive
O1 – să citească corect, cuvintele date; O1 – să identifice cuvintele – răspuns pentru a completa rebusul;
O2 – să realizeze corespundenţa dintre litera de tipar şi cea de mȃnă; O2 – să răspundă corect şi complet, ȋn scris, la întrebări ce evidenţiază
O3 – să scrie corect literele şi cuvintele care conţin literele k, j, w, q, x, y; conţinutul textului suport;
O4 – să scrie corect cuvinte care conţin grupurile de litere che, chi; O3 – să scrie corect cuvinte care conţin litera x;
O4 – să scrie corect cuvinte care conţin grupurile de sunete oa, ea, ie, ia;
Afective: O5 – să despartă corect cuvintele date ȋn silabe;
O5 - sǎ participe cu interes şi plǎcere la lecţie; O6 - să recunoască vocale şi consoanele limbii romȃne;
Psiho-motorii: Afective:
O6- să-și păstreze poziția corespunzătoare a corpului pe tot parcursul O7 - sǎ participe cu interes şi plǎcere la lecţie;
desfășurării activității Psiho-motorii:
O7- să mânuiască în mod corespunzător materialele didactice O8- să-și păstreze poziția corespunzătoare a corpului pe tot parcursul
desfășurării activității
O9- să mânuiască în mod corespunzător materialele didactice

Strategii didactice: Strategii didactice:


Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia; exerciţiul, jocul Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, rebusul
didactic, RAI Resurse materiale: fişa de lucru, fişa de evaluare, rebus;
Resurse materiale: poezia, fişe de lucru, mingea, Forme de organizare  : frontală, pe grupe, individuală;
Forme de organizare : frontală, ȋn grup, individuală; Resurse umane: 8 elevi
Resurse umane: 5 elevi Resurse temporale: 45 min
Resurse temporale: 45 min

Bibliografie:
Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului
Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Nr. 3418/19.03.2013 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Comunicare ȋn limba romȃnă, Clasa a
Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Comunicare ȋn limba II-a, Ed. Art, 2015;
romȃnă, Clasa I, Ed. Intuitext, 2016; Vasile Molan, Didactica disciplinei limba şi literatura română în
Vasile Molan, Didactica disciplinei limba şi literatura română în învăţământul primar, Ed. Miniped, Bucureşti, 2014
învăţământul primar, Ed. Miniped, Bucureşti, 2014
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Conţinuturile lecţiei Strategia didactică Etapele lecţiei Conţinuturile lecţiei Strategia
Activitate direct Activitatea ( metode, mijloace , Activitatea directă Activitatea didactică
cu profesorul independentă forme de organizare, cu profesorul independentă ( metode, forme
timp, evaluare) de organizare,
evaluare, timp)
Moment Organizarea Conversaţia Moment Organizarea conversaţia,
organizatoric colectivului de euristică, organizatoric colectivului de frontal
elevi, pregătirea frontal elevi, pregătirea
materialelor materialelor
necesare, precum instructaj necesare, precum
şi asigurarea unui şi asigurarea unui
ambient optim ambient optim
pentru elevi. pentru elevi.
Întâlnirea de Întâlnirea de
dimineață: se face dimineață:
prezența apoi prezența şi
discutăm pe scurt, reamintim ȋn ce
despre data, luna anotimp suntem
şi anotimpul ȋn Citirea ȋn şoaptă, Rebusul,
care suntem Individual Verificarea temei ȋn echipă,
Verificarea temei Citesc textul Observarea Cantitativ Rezolvă Observarea
(cantitativ) parcurs ȋn sistematică rebusul propus sistematică
lecţia 5 min 5 min
Verificarea temei anterioră
Captarea atenţiei Se citeşte Conversaţia Reactualizarea După rezolvarea Urmăresc şi Conversaţia,
următoarea Poezia cunoştinţelor rebusului care corectează exerciţiul
poezie: Frontal presupune răspunsurile Rebus
Am ȋnvăţat Observarea cunoştinţe Observarea
ultimele litere ale sistematică acumulate ȋn sistematică
alfabetului: 3 min unitatea de 5 min
X – e de la ȋnvăţare parcursă,
xilofon, răspunsurile se
W –cel din citesc cu voce tare
Newton, de către un elev
J- jucătorul numit de către
campion, ȋnvăţătoare.
k- un kilogram de
ton,
Y – cel ca un
ghidon,
Acum literele au
fost completate,
Deci, trebuie
recapitulate.

Enunţarea Se anunţă şi se Elevii scriu Conversaţia Captarea Se ȋntreabă ce Conversaţia


obiectivelor şi a scrie pe tablă, data şi titlul Frontal atenţiei cuvȃnt au Frontal
subiectului de titlul lecţiei, pe caiet Observarea descoperit pe Observarea
recapitulat Recapitulare şi se sistematică verticala AB sistematică
enumeră 2min 1 min
obiectivele
operaţionale

Reactualizarea Se dă spre Elevii Conversaţia Enunţarea Se anunţă subiectul Conversaţia


cunoştinţelor rezolvare fişa de rezolvă fişa Exerciţiul obiectivelor şi a lecţiei, Evaluare şi Frontal
anterioare lucru ( anexa 3). de lucru Individual subiectului de obiectivele Observarea
recapitulat operaţionale sistematică
Frontal 2 min
Rezolvarea se Observarea Evaluarea Se oferă spre Elevii rezolvă Exerciţiul
realizează la tablă sistematică cunoştinţelor rezolvare testul de testul de Instructaj
20 min evaluare ( anexa 2) evaluare Fişa de evaluare
Obţinerea Joc didatic: Elevii Joc didactic, Se lucrează Individual
performanţei Eu spun una, tu răspund Individual diferenţiat, elevii Proba scrisă
spui multe! utilizȃnd RAI Mihai Mădălin, 28 min
Se aplică metoda forma de Frontal Buteţă Iulian şi
RAI, se aruncă plural Observarea Văcaru Beniamin
mingea spre un sistematică primesc testul de
elev, se spune un 3 min evaluare din anexa
cuvȃnt care 3
conţine sunetele Asigurarea Se discută despre Conversaţia
vizate, la singular,
iar elevul retenţiei şi ceea ce s-a evaluat Explicaţia
răspunde cu a transferului în lecţie de astăzi Instructaj
pluralul ( fără a şi se formulează Fişa de lucru
folosi tema pentru acasă, Observarea
terminologia) Evaluarea de la sistematică
pagina 46 din 3 min
Evaluarea activităţii Evaluarea se va Elevii Conversaţia manual,
face prin urmăresc Labirintul explicȃndu-se pe
realizarea litere Individual Tema pentru scurt cum ar putea
labirintului - alfabetului Observarea acasă fi rezolvate aceste
alfabet sistematică exerciţii.
2 min
Se fac aprecieri Conversaţia Ȋncheierea Se fac aprecieri Conversaţia
Incheierea generale şi Aprecieri activităţii generale şi Aprecieri
activităţii individuale asupra Frontal individuale asupra Frontal
participării Observarea participării elevilor Observarea
elevilor la lecţie, sistematică la lecţie, precum şi sistematică
precum şi asupra 2 min asupra 2 min
comportamentului comportamentului
lor pe parcursul lor pe parcursul
Tema pentru acasă orei orei.
Elevii vor avea de
rezolvat exerciţiile
de la Recapitulare,
pagina 51 ,
manual.

Anexa 1
  A          
1                          
              2            
      3                    
    4                      
            5              
              6            
            7              
  8                        
                B          
1. Sunete care se pronunţă cu ajutorul vocalelor
2. Sunete care se pronunţă fără ajutorul altor sunete
3. Se scrie corect rucsac sau ruxac?
4. Cuvȃntul cu acelaşi semn pentru lighioană este pantof, animal sau găină?
5. Cuvȃntul pronunţat ieu se scrie...
6. Cuvȃntul cu acelaşi semn pentru aţipi este alerga, adormi sau inel?
7. Personaj din poezia „Greierele şi furnica” de Ana Blandiana
8. Se scrie corect orăşean sau orăşan?

Anexa 2

Numele …………………………………………… Data …………………….

Test de evaluare

Citește textul cu atenție, apoi rezolvă cerințele.

Într-o zi fierbinte de vară, o cioară însetată căuta cu disperare apă.


– De-aș găsi măcar o picătură de apă! își spuse ea.
După o lungă căutare, a zărit, lângă o casă, o oală cu puțină apă în ea. Din păcate, vasul era prea înalt, iar apa din el foarte puțină, așa că, biata pasăre
nu a avut cum să ajungă la ea.
Extenuată, cioara simți că avea să moară de sete. Gâtul uscat o chinuia.
– Trebuie să existe o cale prin care pot să ajung la apă! se gândi ea. Trebuie să găsesc această cale!
În timp ce se uita cu disperare în jur, a zărit câteva pietricele pe pământ. Atunci, i-a venit o idee.
– Știu! a exclamat ea. Voi pune niște pietre în cană. Atunci apa se va ridica.
A început să care. După prima piatră, apa s-a înălțat un pic. Apoi, a pus o altă piatră, iar apa a crescut mai mult. Cu fiecare pietricică, lichidul prețios se
apropia de partea de sus a vasului.Cioara a executat această operaţie până când a constatat că apa s-a ridicat suficient pentru a o putea atinge cu ciocul.
Atunci, a băut apă după pofta inimii, potolindu-și setea. Apoi, a zburat fericită în pădure.
(Povestire cu tâlc – după Esop)

1. Încercuieşte răspunsul corect!

Acţiunea se petrece: Cioara a zărit lângă o casă:


a) toamna a) o oală
b) vara b) o cratiţă
c) primăvara c) o cană
d) iarna d) o ulcică

Pasărea a pus în vas: Vasul era:


a) pământ a) plin
b) nisip b) gol
c) crenguţe c) cu foarte puţină apă
d) pietricele d) pe jumătate plin

2. Adaugă însuşiri pe care le-ai desprins din text pentru cioară.


ȋnsetată
Cioară ...........................
...........................
. ..........................

3. Transcrie din text cȃte două cuvinte care conţin următoarele grupuri de vocale:

oa: ____________________________________________________________
ia: _____________________________________________________________
ie: _____________________________________________________________
ea:_____________________________________________________________

4. Completează în tabel cuvintele din text în care „x” se pronunţa „cs” sau „gz”

Cs Gz
5. Desparte în silabe următoarele cuvinte:
saxofon - _____________________ extraterestru - _________________________
existenţă - ____________________ exerciţiu - ___________________________
oxigen - ______________________ relaxare - ___________________________
explicaţie - ___________________ examen - ___________________________

6. Scrie numărul total de vocale şi de consoane din enunţurile de mai jos:

Gâtul uscat o chinuia. v= c=


Voi pune niște pietre în cană. v= c=
Trebuie să găsesc această cale! v= c=
A început să care. v= c=

DESCRIPTORII DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
I1  Încercuieşte 4 răspunsuri  Încercuieşte 3 răspunsuri  Încercuieşte 2 răspunsuri
corecte corecte corecte

I2  Transcrie corect 7-8 cuvinte  Transcrie corect 4-6 cuvinte  Transcrie corect 1- 3 cuvinte

 Completează corect în tabel 4  Completează corect în tabel  Completează corect în tabel 1


I3 cuvinte( extenuată, exclamat, 2-3 cuvinte cuvȃnt
există, executat)

I4  Desparte corect în silabe 7-8  Desparte corect în silabe 7-8  Desparte corect în silabe 7-8
cuvinte cuvinte cuvinte

I5  Scrie 3 însuşiri ale păsării  Scrie 2 ale însuşiri a păsării  Scrie o ȋnsuşire a păsării

 Scrie numărul total de vocale  Scrie numărul total de  Scrie numărul total de vocale
I6 şi consoane pentru 4 enunţuri vocale şi consoane pentru 3 şi consoane pentru 2 enunţuri
enunţuri

CALIFICATIVE FINALE
ITEMI CALIFICATIV
Rezolvă 5 itemi FB , restul itemilor B / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
FOARTE BINE
stabilită de învăţător
Rezolvă 3 itemi FB , 2 itemi B , restul S / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
BINE
stabilită de învăţător
Rezolvă doar 1 item FB , 1 itemi B, restul S / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
SUFICIENT
stabilită de învăţător

Anexa 3
Test de evaluare
1. Citeşte cu atenţie şi transcrie textul de mai jos:
La marginea unei păduri se află o căsuţă mică şi sărăcăciasă, unde locuia o bătrȃnică. Pe lȃngă ea, ȋn căsuţă mai locuiau un cȃine lăţos şi o
broscuţă verde.
Căţelul era tare nefericit. Bătrȃnica nu-l mȃngȃia, ȋl ţinea numai afară şi-l lăsa deseori flămȃnd. Şi broscuţa era nefericită. Bătrȃnica n-o iubea
deloc, o punea la muncă de dimineaţă pȃnă noaptea. Mătura, spăla vasele, tăia lemnele şi adormea flămȃndă.
Ȋntr-o noapte, Luna, ȋngrijorată, se gȃndi să le sară ȋn ajutor. Coborȃ, ȋi urcă ȋn grabă pe spatele ei pe broscuţă şi pe căţel şi repede, repede se urcă
la loc pe cer.
Broasca( poveste populară)
2. Completează casetele cu litera potrivită, după model .
Model: e_act – exact;
e_emplu, e_plicaţie, e_cursie , ta_i, _ilofon, pi_ , fi_
3. Citeşte şi desparte ȋn silabe următoarele cuvinte: soare, baloane, piatră, iepure, ieftin, nuia, curea, fereastră.
Descriptorii de performanţă
Itemi Foarte bine ( FB) B ( Bine) S( suficient)
I1 Transcrie textul făcȃnd Transcrie textul făcȃnd Transcrie textul
corespundenţa ȋntre literele corespundenţa ȋntre literele utilizȃnd cuvinte
de tipar şi cele de mȃnă, de tipar şi cele de mȃnă, scrise incorect, nu
păstrȃnd alineatele şi ȋnsă nu utilizează alineatul utilizează alineatul
semnele de punctuaţie şi şi nici toate semnele de şi nici toate semnele
ortografie. punctuaţie şi ortografie. de punctuaţie şi
Scrie lizibil. Scrie lizibil. ortografie.
Scrie lizibil
I2 Scrie 6-7 cuvinte corect Scrie 3-5 cuvinte corect Scrie 1-2 cuvinte
corect
I3 Desparte ȋn silabe corect, 7-8 Desparte ȋn silabe, corect, Desparte ȋn silabe,
cuvinte 4-6 cuvinte corect 2-3 cuvinte

CALIFICATIVE FINALE
ITEMI CALIFICATIV
Rezolvă 2 itemi FB şi 1 item B / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
FOARTE BINE
stabilită de învăţător
Rezolvă 1 item FB , 1 itemi B , restul S / orice altă combinaţie apropiată
BINE
acesteia, stabilită de învăţător
Rezolvă 1 itemi B, 2 itemi S / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
SUFICIENT
stabilită de învăţător

Anexa 4
..........................................................
...................................

Fişă de lucru

1. Formează perechi de litere:


X w a m L Y Q

2. Citeşte cuvintele date şi subliniază literele w,y:

Walter, Skoda, koala, yoga, Roxana, Alex, kaki, box, Tony, pix, kilometru,
weekend, Jerry, playback, kilowat, Micky, Mexic, Kevin
3. Desparte ȋn silabe cuvintele ghirlandă, koala, dulgher, exemplu, jaloane.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Găseşte litera potrivită pentru a forma cuvinte:
spra_, _ahăr, _ilometru, Ne_ _ork , pi_
5. Completează spaţiile punctate.

Wolfy ……… cărţi. joace


Quintus şi Kevin ……………. fotbal mȃine. au jucat
Ele ………………. Handbal ieri dimineaţă joacă
Xenia vrea să ………… şi ea. vor juca

S-ar putea să vă placă și