Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT
CONTABILITATE FINANCIRĂ APLICATĂ
CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

STUDENT:
Niculescu (Ioniță) Liliana Gabriela
ANUL DE STUDIU: II
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ID
INTRODUCERE
În contextul economic actual, generat de particularităţile unei economii care încă îşi mai
caută făgaşul normal după două decenii de tranziţie şi pe fondul crizei economice mondiale,
fiscalitatea din ţara noastră poate fi privită ca un efect al condiţiilor amintite, dar şi ca o cauză care
poate să conducă la dezechilibre, atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.
Astfel, în centrul fiscalităţii se situează, cu certitudine, taxa pe valoarea adăugată, un impozit
general de consum, care cuprinde toate fazele circuitului economic şi prin intermediul căruia statul
are posibilitatea de a încasa în modul cel mai rapid bani la bugetul general consolidat.

În redactarea acestui articol ne-am propus realizarea unui studiu de caz privind aspectele
fiscale şi contabile aferente taxei pe valoarea adăugată la S.C. Macofil S.A. Târgu Jiu pentru luna
martie 2013, scop în care am utilizat informaţii teoretice şi noţiuni conceptuale din consultarea
literaturii de specialitate, cu precădere lucrările apărute în ultima perioadă de timp. Astfel, legislaţia
din domeniul fiscalităţii – şi în special cea referitoare la taxa pe valoarea adăugată – a ocupat un rol
important în realizarea acestui studiu.

Activitatea de documentare pentru realizarea prezentului articol a fost efectuată la sediul


S.C. Macofil S.A. Târgu Jiu şi s-a concretizat în consultarea registrelor contabile referitoare la
achiziţiile de imobilizări, materii prime şi materiale şi cele privind livrările de produse finit, astfel
încât studiul de caz, ca oricare altă monografie contabilă, oferă o reflectare a unei activităţi
economico-financiare, respectiv a operaţiunilor specifice domeniului cercetat.

Deşi problematica studiată este foarte vastă, am căutat soluţii pentru structurarea studiului
astfel încât să putem cuprinde, în linii generale şi cu accent pe particularităţile studiate, noţiunile
conceptuale şi informaţiile teoretice de bază. Astfel, am abordat, într-o primă parte, fiscalitatea taxei
pe valoarea adăugată, desprinsă din consultarea legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate,
următoarea parte fiind consacrată noţiunilor teoretice şi metodologice referitoare la contabilitatea
taxei pe valoarea adăugată. A treia parte conţine un studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea taxei
pe valoarea adăugată la societatea amintită şi cuprinde înregistrarea în contabilitate a achiziţiilor şi
livrărilor de bunuri, a lucrărilor şi serviciilor, dar şi obligaţiile fiscale aferente acestora.

DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU REFLECTAREA TAXEI PE


VALOAREA ADĂUGATĂ
Evidenţierea în contabilitate a taxei pe valoarea adăugată impune utilizarea unei game largi
de documente contabile, printre care precizăm: factura, autofactura şi jurnalele TVA.
Factura se emite de către fiecare persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri
sau o prestare de servicii, alta decât o livrare sau o prestare fără drept de deducere, către fiecare
beneficiar, cel târziu până în a cincisprezecea zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naştere
faptul generator al taxei.
Autofactura se întocmeşte de către beneficiar, persoana impozabilă sau persoana juridică
neimpozabilă obligată la plata taxei, până cel târziu în a cincisprezecea zi lucrătoare a lunii
următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se
află în posesia facturilor emise de furnizor sau prestator.
Decontul de TVA (Formularul 300) se depune de către persoana înregistrată în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată la organele fiscale competente pentru fiecare perioadă fiscală
(lună/trimestru), până pe data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada
fiscală respectivă.
Jurnalele de TVA cuprind jurnalul pentru vânzări şi jurnalul pentru cumpărături.
Conturile aferente taxei pe valoarea adăugată
Evidenţa sintetică a taxei pe valoarea adăugată se realizează cu ajutorul contului 442 ,,Taxa
pe valoarea adăugată”, care din punct de vedere al funcţiei contabile este un cont bifuncţional, ce se
detaliază în următoarele conturi sintetice de gradul al doilea:
Contul 4423 ,,TVA de plată” – ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit către
bugetul statului şi are funcţia contabilă de pasiv. În creditul contului se evidenţiază diferenţele
rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare şi taxa pe valoarea
adăugată deductibilă mai mică. În debitul contului se înregistrează: plăţile efectuate către bugetul
statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată; taxa pe valoarea adăugată de recuperat,
compensată cu taxa pe valoarea adăugată de plată; sumele scutite sau anulate reprezentând taxa pe
valoarea adăugată de plată aferentă exerciţiilor financiare anterioare sau celui curent, potrivit legii.
Soldul creditor reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.
Contul 4424 ,,TVA de recuperat” – ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de
la bugetul statului şi are funcţia contabilă de activ. În debitul contului se înregistrează diferenţele
rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea
adăugată colectată mai mică. În creditul contului se evidenţiază: diferenţele rezultate la finele
perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată
colectată mai mică; taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului în baza cererii de
rambursare; taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensată cu taxa pe valoarea adăugată de
plată sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii. Soldul debitor reprezintă taxa pe valoarea adăugată
de recuperat de la bugetul de stat.
Contul 4427 ,,TVA colectată” – ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit
legii, având funcţia contabilă de pasiv. În creditul contului se înregistrează: taxa pe valoarea
adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de
bunuri sau prestări de servicii taxabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor
pentru care se aplică taxarea inversă; taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt
asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile; taxa pe valoarea adăugată
neexigibilă, devenită exigibilă în cursul lunii.

INREGISTRARILE CONTABILE ALE TVA-ULUI


In contabilitate evidenta taxei pe valoarea adaugata se tine pe Jurnale de TVA in ordinea
cronologica intrarilor si iesirilor, adica atat la cumparare (4426 “TVA deductibila”), cat si la
vanzare (4427 “TVA colectata”), iar pentru utilizatorii externi (exemplu, Administratiile financiare)
se depune lunar Declaratia 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” .
Pentru toate cele cinci tipuri de TVA existente in contabilitatea financiara din tara noastra, s-
a stabilit urmatoarea corelatie intre aceste conturi, si anume:

Atunci cand:
4426>4427=4424 Rezulta TVA de recuperate
4426<4427=4423 Rezulta TVA de plata
4426=4427= 0 TVA nul

In situatia in care in documentele de comercializare fiscale (Facturi si Facturi fiscale) a


marfurilor si serviciilor prestate este calculata TVA separat in coloana dedicata taxei pe valoarea
adaugata, iar furnizorul este platitor de TVA, aceasta se deduce si automat prin efectuarea
urmatoarelor calcule

Exemplificare:

Daca valoarea totala a facturii este de 250.000 lei, iar pe coloana de TVA nu s-a calculat
nimic, marfurile se comercializeaza cu TVA 24%, in aceasta situatie se procedeaza astfel:

(250.000 lei : 1,24) = 201.613 lei (baza sau valoarea fara TVA); 201.613 x 24% = 48.387
lei.

Proba: 201.613 + 48.387 = 250.000 lei.

La sfarsitul lunii sau trimestrului, depinde de perioada fiscala a fiecarei societati, se inchid
conturile de TVA deductibila respectiv TVA colectata rezultand un excedent de TVA colectata – de
plata, sau un excedent denumit suma negativa a taxei.

Diferenta de taxa dintre TVA colectata si TVA deductibila se va inregistra in conturi diferite


4423 – “TVA de plata” sau 4424 – “TVA de recuperat” si se regularizeaza in conditiile legii.

Monografie: O societate intocmeste decontul de TVA si detine urmatoarea situatie: rulaj debitor
4426 “TVA deductibila” 10.000 lei; rulaj creditor 4427 “TVA colectata” 15.000 lei; sold initial
4424 “TVA de recuperat” 1.500 lei.

Inregistrari contabile:
 Regularizare TVA la sfarsitul perioadei:
4427 = %             15.000 lei

                                                                                                4426        10.000 lei

                                                                                                4423        5.000 lei

 Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat existenta in sold:


4423 = 4424         1.500 lei
 Plata diferentei: (5.000 lei – 1.500 lei = 3.500 lei)
4423 = 5311         3.500 lei

Inregistrarile contabile pentru suma TVA de recuperat, suma TVA stabilita suplimentar


de catre organele de control si pentru majorari si penalitati sunt urmatoarele, efectuate la
data comunicarii deciziei de impunere finale, obtinuta dupa solutionarea contestatiei.

-rambursarea TVA de recuperat stabilit in urma controlului fiscal

5121 "Conturi la banci in lei"     =     4424 "TVA de recuperat"

- pentru TVA de plata stabilit in urma controlului fiscal:


635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" = 4423 "TVA de plata"

-analitic TVA

4423 "TVA de plata" = 5121 "Conturi la banci in lei"


-compensarea TVA de plata stabilit in urma controlului cu TVA de rambursat

4423 "TVA de plata" = 4424 "TVA de recuperat"


Daca aceasta suma nu este achitata la bugetul de stat pana la depunerea decontului de TVA
pentru luna in care se face inregistrarea contabila (termenul legal pana la care trebuie achitata suma
stabilita suplimentar se mentioneaza in Decizia de impunere), se va trece in decontul de TVA pe
randul 36 "Diferente de TVA de plata stabilite de inspectia fiscala prin decizie comunicata si
neachitate pana la data depunerii decontului de TVA". Mentionam ca raportarea sumei la acest
rand, in cazul in care nu este achitata pana la data depunerii decontului, nu va afecta suma din fisa
pe platitor.

- pentru dobanzi si penalitati:


6581 "Despagubiri, amenzi si penalitati" = 4481 "Alte datorii fata de bugetul statului"
- plata acestora la buget:
4481 "Alte datorii fata de bugetul statului" = 5121 "Conturi la banci in lei".

-pentru plata majorarilor si penalitatilor aferente TVA exista cont IBAN distinct.

Baza legala:
- art. 21 alin. (4) litera b) din  codul fiscal;
- art. 86 (Decizia de impunere) si 109 (Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale) din codul de
procedura fiscala
- OPANAF 1021/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru
persoane juridice".

REGULARIZAREA TVA -exemple


O entitate economica are la sfarsiul unei luni, urmatoarea situatie privind TVA:

1. TVA colectata = 25.800  lei;    TVA deductibila = 19.040 lei


2. TVA colectata = 25.700 lei;     TVA deductibila = 30.960 lei
3. TVA colectata = 13.200 lei;     TVA deductibila = 13.200 lei
4. TVA colectata = 29.350 lei;     TVA deductibila =          0 lei

Inregistratile in contabilitate sunt urmatoarele:

1.In primul exemplu avem situatia in care TVA colectata > T VA deductibila

4427 TVA colectata = %   25,800

442
      TVA deductibila 19,040
6

442
      TVA de plata 5,760
3

2. In
al
doilea
exemplu avem situatia in care TVA colectata < TVA deductibila

% = 4426 TVA deductibila 30,960

4427 TVA colectata 25,700

4424 TVA de recuperat 5,260


3. In al treilea exemplu avem situatia mai rar intalnita in practica dar totusi posibila, cand TVA
colectata = TVA deductibila

442
TVA colectata = 4426 TVA deductibila 13,200
7

4.In
exemplul 4, avem doar TVA colectata si TVA deductibila = 0

4427 TVA colectata = 4423 TVA de plata 29,350

La sfarsitul fiecarei perioade (luna sau trimestru) se intocmesc jurnalele de cumparari si cele
de vanzari si se calculeaza TVA deductibila (pentru jurnalele de cumparari) si TVA colectata (din
jurnalele de vanzari)

BIBLIOGRAFIE
CONTABILITATE FINANCIARĂ APLICATĂ Note de curs

ASPECTE FISCALE ŞI CONTABILE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S.C.


MACOFIL S.A. TÂRGU JIU

USTINIA, RACHITA – CONTABILITATEA FINANCIARA A AGENTILOR ECONOMICI


CONFORMA CU DIRECTIVELE EUROPENE

ECOSTUDENT - Revistă de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti, Nr. 2/2013