Sunteți pe pagina 1din 9

REFERAT PLAGIAT VS COPYRIGHT

1
Cuprins

Cuprins..................................................................................................................2
Introducere.............................................................................................................3
Capitolul 1. Plagiatul.............................................................................................4
1.1. Tipologii a plagiatului:................................................................................4
Capitolul 2. Drepturile de autor (copyright).........................................................6
Capitolul 3. Asemănari și Deosebiri dintre plagiat si copyright...........................7
Asemanari..........................................................................................................7
Deosebiri............................................................................................................8
Concluzii...............................................................................................................8
Bibliografie..........................................................................................................10

2
Introducere

În zilele noastre, din cauza comodității, a lipsei de interes și multitudinea


de informații aflate pe internet, autenticitatea și originalitatea tind să dispară.
Internetul oferă o gamă variată de informații pentru anumite lucrări științifice și
nu numai, dar calitatea acestora poate fi una slaba. În unele cazuri, din anumite
motive, precum: neprelucrarea informațiilor, prezentarea operei fără a deține
drepturi de autor, scrierea greșită a citatelor din sursele consultate, dificultăți în
cercetarea științifică, nerespectarea unor reguli impuse de către îndrumător,
procurarea unor lucrări gata făcute sau obținerea acesteia fară a aduce o notă
personală în conceperea lucrării poate rezulta consecințe ca de exemplu:
plagiatul sau copyright1-ul.

Referatul este format din 3 capitole, împărțite la rândul lor în subcapitole


și la final se află concluzia.

Capitolul 1 este format dintr-un subcapitol. Subiectul principal din acestă


diviziune este plagiatul. Este format din definiția plagiatului, caracteristicile,
tipologiile de plagiat , tipurile și, în final, combaterea plagiatului din lucrările
create.

Capitolul 2 vizează drepturile de autor și încălcarea acestora. Subiectele


ce formează acest capitol sunt: definiția, regulile impuse de către autor,
consecințele pe care le are persoana în cauza conform legii în vigoare, suma
renumerației pe care autorul o încasează și evitarea încălcării drepturilor de
autor.

Capitolul 3 conține asemănările și deosebirile dintre plagiat și copyright.

Și în final, concluzia conține un scurt rezumat, opinii personale și un


exemplu de program special folosit pentru combaterea plagiatului.

1
În traducere: ”drepturi de autor”.

3
Capitolul 1. Plagiatul

Plagiatul este definit ca procurarea ideilor, informațiilor, imaginilor


prezentându-le drept creație proprie, fără menționarea sursei originale.

În elaborarea propriei lucrări se poate realiza și plagiatul involuntar.


Acesta are ca și caracteristici: greșeli privind sistemul de citare, neprecizarea
sursei materialului, necunoașterea faptului că informația nu face parte din fondul
de cunoaștere comună, lipsa de informare a practicii care încalcă etica științifică.

Plagiatul nu se pedepsește de către lege, ci de instituții de învățământ,


entități comerciale, asociații profesionale.

1.1. Tipologii a plagiatului:

1. Plagiatul direct, integral: „preluarea unui text [cuvânt cu cuvânt] şi


folosirea acestuia în propriul text fără a cita autorul sursă. Se consideră plagiat
direct şi situaţia în care, textul preluat este încadrat de propriile idei, dar
lipsesc ghilimelele sau parafrazarea pentru textul preluat şi indicarea
referinţei” (Sursa: SNSPA–FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
Ghid Anti-plagiat, București 2015 pagina 7; Shafir, 2012).

2. Plagiatul de tip mozaic: „preluarea unor fragmente dintr-o sursă/din


mai multe surse, schimbând unele cuvinte, dar fără însă a parafraza în mod
adecvat şi fără a include textul între ghilimele”. Este apreciat ca plagiat de tip
mozaic, situaţia în care autorul unei lucrări nu face o distincţie clară între
propriile idei şi ideile altor autori ale căror opere le-a consultat în formularea
propriilo argumente şi în elaborarea lucrării (Sursa: SNSPA–FACULTATEA
DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, Ghid Anti-plagiat, București 2015 pagina 7;
Shafir, 2012).

3. Plagiatul prin nerespectarea obligaţiei de originalitate: „folosirea unui


număr mare de paragrafe sau idei din sursele consultate, cu citarea acestora,
dar în proporţie mult prea mare, astfel încât acestea alcătuiesc majoritatea

4
lucrării” (Sursa: SNSPA–FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
Ghid Anti-plagiat, București 2015 pagina 7; Coravu, 2013; plagiarism.org).

4. Plagiatul prin citarea fără referinţă: „folosirea textului preluat cu


utilizarea ghilimelelor, dar fără indicarea sursei/referinţei originale” (Sursa:
SNSPA–FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, Ghid Anti-plagiat,
București 2015 pagina 7; Shafir, 2012).

Conform unui studiu realizat în 2012 s-au identificat 10 tipuri de plagiat:

1. Clona: prezentarea lucrării altui autor, identic, ca fiind creație proprie.

2. Copierea sau CTRL-C: lucrarea prezintă fragmente semnificative de


text dintr-o altă sursă necitată fiind rezultatul copierii.

3. Find-Replace: înlocuirea unor cuvinte și fraze asemănătoare cu


conținutul original.

4. Remix: parafrazarea câtorva surse, idei astfel încât conținutul lor să se


potrivească și să capete sens.

5. Reciclarea: reutilizarea propriilor lucrări fără citare. Autoplagiatul

6. Hibrid: combinarea unor surse citate corect cu pasaje copiate (fără


citare) într-o singură lucrare.

7. Confuzie: o lucrare care reprezintă un mix de materiale copiate din


diferite surse fără citare corectă a acestora.

8. Eroare: o lucrare care nu există sau care nu conține informații corecte


despre sursă.

9. Agregat: o lucrare care include citări corecte, dar contribuțiile originale


lipsesc.

10. Re-tweet: o lucrare care include citări corecte, dar formularea sau
structura coincide cu textul original.

Pentru eliminarea plagiatului din lucrari se pot folosi următoarele soluții:


închiderea între ghilimele a textului care aparține autorului; menționarea titlului
lucrării, editura, anul, pagina, autorul; distincția dintre informațiile comune și
informațiile din sfera dreptului de proprietate intelectuală; reproducerea textului

5
cu ajutorul cuvintelor personale menționând autorul și opera care au avut rolul
de inspirație.

Capitolul 2. Drepturile de autor (copyright)

Drepturile de autor, cunoscut și sub numele de ”copyrigt”, protejează


creațiile autorilor, de exemplu: melodii, cărți, picturi, fotografii etc. atâta timp
cât acestea sunt originale. Dacă nu sunt respectate regulile de drepturi morale a
autorului, cum ar fi: dreptul de a decide cum și când va fi adusă la cunoștiința
publică, dreptul de recunoaștere în calitate de autor al operei, dreptul de a decide
numele operei adus la cunoștinșa publică sau se utilizează opera protejată fără
autorizarea necesară realizându-se copii, transmiterea unei alte persoane copia
respectivă, încărcarea operei pe Internet sau modificarea ei pentru transmiterea
mai departe, rezultă încălcări ale drepturilor de autor. Persoana în cauză poate
suporta consecințe precum: răspundere civilă sau condamnare penală, conform
Legii nr.8 din 14 martie 1996 prind dreptul de autor și drepturi conexe, Art 140
- Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau
cu amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei, dacă nu constituie o infracţiune
mai gravă, fapta persoanei care, fără a avea autorizarea sau, după caz,
consimţământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege.2

Se poate utiliza opera originală a unui autor fără a încălca drepturile


acestuia. Autorul trebuie să își dea acordul pentru utilizarea creației sale. Acolo
unde nu există o autorizare, utilizarea poate fi legală într-o oarecare măsură
prevăzută de lege. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească legal pentru ca
opera sa poată fi citată sunt: opera trebuie să fie publică, utilizarea citatului
trebuie sa fie realizată în parametrii optimi, să nu afecteze utilizarea normală a
operei, precizarea autorului și sursei în toate cazurile indicate.

Remunerația se face conform Legii nr.8 din 14 martie 1996 prind


dreptul de autor și drepturi conexe, Art. 22 „Proprietarul sau posesorul unei
opere este dator să permită accesul autorului şi să o pună la dispoziţia acestuia,
dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor şi cu
condiţia ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al
proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate
2
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396

6
pretinde autorului o garanţie suficientă pentru securitatea operei, asigurarea
operei la o sumă ce reprezintă valoarea pe piaţă a originalului, precum şi o
remuneraţie corespunzătoare.3 Suma remunerației este calculată la nivelul
încasărilor provenite din profitul operei, în cuantum fix sau în alt mod stabilit
prin contractul de cesiune a drepturilor patrimodiale prin acordul parților.

Pentru a evita ”furtul” operei originale, autorul trebuie să își înregistreze


în mod legal creațiile pentru a putea dovedi dreptul de autor, pentru a valorifica
împuternicirea dreptului de autor, pentru apărarea de cei ce vor să se folosească
de creația autorului fără a plăti.

Capitolul 3. Asemănari și Deosebiri dintre plagiat si copyright

În unele cazuri, persoanele care realizează lucrări originale, pot confunda


plagiatul cu drepturile de autor și invers.

Asemănările și deosebirile sunt următoarele:

Asemanari:

 Lucrările plagiate pot fi protejate prin drepturi de autor;


 Plagiatul poate încălca drepturile de autor;
 Când opera este deținută/copiată fără permisiunea autorului și prezentată
drept propria lucrare;

Deosebiri:  Plagiatul are doua victime:


deținătorul/autorul și
Plagiat:
persoanele care au fost
 Plagiatul este un concept etic. mințite cu privire la originea
 Nu toate plagiatele sunt operei;
încălcări de autor;
 Plagiatul nu se pedepsește de
către lege, ci de către instituții Drepturile de autor:
de învățământ, entități
 Nu toate drepturile de autor
comerciale etc.
sunt plagiate;

3
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396

7
 Încălcările de autor se deținătorul(autorul) drepturilor
pedepstește de către lege; de autor;
 Încălcările drepturilor de autor  Încălcarea drepturilor de autor
are o victimă, este legală.

Concluzii

În momentul realizării unor opere precum sunt filmele, muzica, imaginile


și lucrările științifice, este recomandată evitarea copierii greșite sau a folosirii
acestora fără acordul autorului sau a celor care dețin patente în acest sens,
deoarece există riscul apariției plagiatului sau a încălcării drepturilor de autor. În
mediile academice românești, plagiatul a devenit o problemă publică, nu datorită
preocupării sociale referitoare la apărarea eticii universitare, ci datorită utilizării
plagiatului în confruntările politice.

Atunci când se dorește luarea drept inspirație a câtorva citate sau idei spre
a fi prelucrate, ar fi dezirabil să se folosească toate măsurile de precauție
necesare pentru prevenirea plagiatului. Dintre acestea, cele mai utilizate sunt:
punerea sub semnul ghilimelelor a unor cuvinte sau fragmente preluate din alte
surse, acestea ar trebui urmate de adăugarea notelor de subsol pentru acordarea
creditelor autorilor și păstrarea conotației propoziției pentru evitarea încălcării
drepturilor de autor.

Pentru a verifica procentului de similaritate dintr-o lucrare, se pot efectua


verificări privind originalitatea acesteia folosind programe special concepute
pentru astfel de demersuri, de exemplu turnitin.

8
Bibliografie

1. Jonathan Bailey ”The Difference Between Copyright Infrigement and


Plagiarism”, octombrie 2013, disponibil la:
https://www.plagiarismtoday.com/2013/10/07/difference-copyright-
infringement-plagiarism/
2. LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, textul actului publicat în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996, disponibil la:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396
3. ”Plagiarism and Copyright Infringement: Is copy Illegal?” disponibil la:
http://www.plagiarismchecker.com/plagiarism-vs-copyright.php
4. SNSPA – Facultatea de Administrație Publică ”Ghid Anti-plagiat”, 2015,
disponibil la: https://administratiepublica.eu/sites/default/files/Ghid
%20anti-plagiat.pdf
5. Wikipedia ”Plagiat”, disponibil la: https://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat
6. Wikipedia ” Încălcare a dreptului de autor”, disponibil la:
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enc
%C4%83lcare_a_dreptului_de_autor#cite_note-1
7. Întrebări frecvente privind drepturile de autor, disponibil la:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/web/observatory/faqs-on-copyright-
ro

S-ar putea să vă placă și