Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data:17.05.2021
Clasa a IV-a
Unitatea de invatamant: Colegiul National „Spiru Haret”
Propunător: Diaconescu Ionuta
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Educație civică
Subiectul: Încrederea și lipsa de încredere
Titpul lecției: predare de noi cunoștințe
Competențe specifice:
1.1. Explorarea calitații de persoană pe care o are orice om
1.2. Identificarea unei trăsături morale definitorii ale persoanei
Scopul lecției: Dezvoltarea încrederii în sine a elevilor în vederea conștientizării rolului acesteia în activitatea de învățare și în viața de
zi cu zi
Obiective operaționale:
O1 – să ordoneze logic imaginile benzii desenate;
O2 – să alcătuiască monologuri pozitive pe baza benzii desenate privind stima de sine;
O3 – să exemplifice situații în care s-au simțit mulțumiți de ei înșiși la școală;
O4 – să ordoneze etapele corespunzătoare formării încrederii în sine;
O5 – să scrie cuvinte cheie caracteristice încrederii în sine.
O6 – să emită judecăți de valoare pe baza video-ului motivațional.

Strategia didactică
a) Metode și procedee didactice: dezbaterea, conversația euristică, problematizarea, exercițiul
b) Mijloace didactice: videoproiector, aplicație didactică, bandă desenată, piese puzzle, oglindă din polistiren, lucrare AVAP –
”Floarea soarelui”, video motivațional
c) Forme de oragnizare: frontal, individual, pe echipe, în perechi

Resurse umane: 24 de elevi


Resurse temporale: 45 minute
Bibliografie:
 Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010;
www.didactic.ro
Etapele/ Ob. Timp Conținut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
Secvențele op. Metode și Mijloace Forme de
lecției procedee didactice organizare
didactice
I. Moment 2’ *Asigur climatul de ordine și diciplină necesar Conversația
organizatoric desfășurării activității în condiții optime.
Organizez elevii în 6 grupe a câte 4 elevi.
Frontal
*Solicit elevilor să realizeze un puzzle, Piese puzzle Evaluez
II.Captarea folosind cuvinte date, astfel încât, la final, să fie Explicația Oglindă din capacitatea
atenței 3’ reconstituită imaginea unei oglinzi. ( Anexa 1) polistiren elevilor de a
Cuvintele care alcătuiesc puzzle-ul sunt: asambla piesele
optimism, soluții, implicare, satisfacție, din puzzle.
încurajare, siguranță.

*Cer elevilor să alcătuiască un enunț în care să Explicația


folosească cuvintele de pe oglindă, gândindu-se la Exercițiul Pe echipe Evaluez modul
postura lor de școlari. în care elevii
Ex: Dacă ne simțim în siguranță, gândim cooperează în
pozitiv, căutăm soluții, suntem încurajați, avem cadrul grupei și
satisfacția lucrului bine făcut, vom dovedi că alcătuiesc
avem încredere în noi și vom învăța mai ușor. enunțul
utilizând
III.Anunțarea *Anunț elevii că astăzi vom discuta despre cuvintele date.
titlului lecției 2’ încrederea în sine și lipsa de încredere. Antrenez Conversația
și a elevii într-un dialog din care să deducă rolul Frontal
obiectivelor acesteia în viața de zi cu zi și, în special, în
operaționale activitatea de învățare.

IV.Dirijarea
activității de O1 10’ *Fiecare grupă va primi o planșă ilustrativă Explicația Planșă din
învățare (componentă a unei benzi desenate). Copiii sunt banda Pe grupe
rugați să discute în cadrul grupei despre ideea Dezbaterea desenată Evaluez
surprinsă și să prezinte sintetic. capacitatea
Grupa nr. 1 -”Încă o zi la școală! Încă o zi în elevilor de a
care n-o să fiu în stare de nimic!” coopera în
Grupa nr. 2-”Nimeni nu mă salută. Nimeni nu cadrul grupei.
îmi vorbește! ”
Grupa nr. 3 –”Pot să mă joc și eu cu voi?”
Grupa nr. 4 – ”La ce bun să îi întreb? Oricum
nu sunt bun de nimic!”
Grupa nr. 5 – ”Ce frumos ar fi fost dacă aș fi
răspuns și eu ca ei la ora asta!”
Grupa nr. 6 – ”Tu crezi că voi fi în stare de
ceva?”
*Solicit elevii să aranjeze planșele ilustrative Evaluez
astfel încât să formeze o bandă desenată. Aceasta Planșe capacitatea
va fi prezentată pe tabla din clasă. Exercițiul ilustrative Frontal elevilor de a
* Cu ajutorul videoproiectorului prezint banda ce formează reconstitui
desenată. ( Anexa 2) banda banda desenată
https://www.pixton.com/fr/comic-strip/3ivgz7gz desenată
* Inițiez cu elevii un dialog din care să observe
3 că pot fi mai multe variante de așezare, dar esența
este aceeași – lipsa încrederii în sine.
*Tot pe grupe, elevii vor desfășura o
activitate din care să înțeleagă ceea ce înseamnă
încrederea în sine.
O2 * Pe baza unei imagini din banda desenată
(alta decât cea primită inițial) elevii trebuie să Planșe
creeze un monolog ( gând interior) pozitiv. ilustrative Pe grupe
Grupa nr. 1. – ”Încă o zi la școală în care mă Dezbaterea ce formează
voi simți minunat! Mă voi descurca de banda
5’
minune!” Exercițiul desenată
Grupa nr. 2 – ”Toți colegii îmi răspund la salut
și vorbesc cu mine”
Grupa nr. 3. – ”Toți colegii vor să se joace cu
mine” Evaluez
Grupa nr. 4 – ”Întreb colegii, dacă e cazul, și capacitatea
mă descurc foarte bine!” elevilor de a
Grupa nr. 5 – ”Sunt mulțumit de modul în transforma
care am răspuns la oră! La fel ca și colegii negativul în
mei!” pozitiv pe baza
Grupa nr. 6. – ”Vezi ce bine mă descurc cu imaginii din
toate? Sunt fericit!” banda desenată.
Fiecare grupă va desemna un reprezentant
care va citi monologul scris.

V. Obținerea * Activitate-joc ”Floarea - soarelui”


performanței 5’ Fiecare elev va primi lucrarea realizată la AVAP
O3 din coli cartonate colorate, cu titlul ”Floarea - Floarea-
soarelui”. ( Anexa 3) soarelui Individual
Explic elevilor că aceasta este un simbol al Explicația realizată din
imaginii pozitive despre sine. Le solicit ca pe coli Evaluez
fiecare frunză să scrie o situație în care s-au cartonate capacitatea
simțit mulțumiți de ei înșiși, la școală. colorate elevilor de a
Ex: ”Când doamna învățătoare mă exemplifica
încurajează.” situații pozitive
”Când colegii mă apreciază.” în care s-au simt
”Când colegii vorbesc frumos cu mine.” valorizați.
Elevii prezintă câteva din situațiile pozitive scrise
pe frunzele florii-soarelui.

VI.Asigurarea * În perechi, elevii desfășoară activitatea cu Cartonașe


retenției și a tema ”Da, și eu am încredere în mine!” cu imagini
transferului O4 5’ Copiii primesc cinci cartonașe; pe fiecare și idei ce
dintre ele este prezentat un copil corespunzător exprimă În perechi
unui gând interior al său (”Nu fac niciodată!”, Problemati- etape ale
”Nu pot să fac!”, ”Încerc să fac!”, ”Pot să fac!, zarea formării
”Da, am reușit să fac!”) Explicația încrederii în
( Anexa 4) sine
* Îi solicit să le aranjeze astfel încât copilul
să demonstreze, în final, că are încredre în sine.
(Anexa 5)
*La tablă și pe caiete elevii vor sintetiza ceea
ce vizează încrederea în sine. Evaluez
O5 3’ capacitatea
Căutare de soluții Pozitivism elevilor de a
Ciorchinele Frontal lucra în perechi
și de a descoperi
etapele formării
Încrederea în sine încrederii în
sine

Implicare Optimism
Videopro-
* În final, elevii vor urmări un video Vizionare iector
motavțional cu titlul ”Încrederea în sine, un material
5’ dar pe care poți să ți-l faci!” video video Frontal
https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de- Conversația motivațional
sine-un-dar-pe-care-poi-s-2162741
O6
*Adresez elevilor câteva întrebări pe baza Evaluez
materialului vizionat, sintetizând că capacitatea de
”Încrederea în sine e esențială în orice concentrare a
împrejurare, și cu atât mai mult în activitatea Conversația elevilor pe
2’ de învățare!” Frontal parcursul
VII Aprecieri urmăririi
generale și * Fac aprecieri generale și individuale asupra materialului.
individuale participării elevilor la lecție.
Evaluare prin
calificative
ANEXA 1
ANEXA 2

Încă o zi la Nimeni nu mă Pot să mă joc


școală în care nu salută! Nimenu și eu cu voi?
o să fiu în stare nu vorbește cu
de nimic! mine!

La ce bun să îi
întreb? Oricum Ce frumos ar fi Tu crezi că voi
nu sunt bun de lost dacâ as fi fi vreodatâ In
nimic! râspuns si eu stare de ceva?
ca ei la ora asta!
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5