Sunteți pe pagina 1din 10

scoalapetruraresh@yahoo.

com

Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău NR.............. DIN …..................................


Aria Curriculară: Consiliere și Orientare

DISCIPLINA: Consiliere și Dezvoltare Personală


NR. ORE: 1 ora/săptămână
CLASA a VIII-a C AVIZAT
DIRIGINTE: prof. Dorneanu Daniela DIRECTOR, prof. Acsinia Marcela Lucia

PLANIFICAREA ANUALĂ
an școlar 2021-2022

TOTAL ORE NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. ORE SEMESTRUL

1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE 10
14 ore VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT I

2. DEZVOLTARE SOCIO- 4
EMOŢIONALĂ

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 8 II
18 ore

2. MANAGEMENTUL CARIEREI 10
În săptămâna 8-14 aprilie 2022 se desfășoară Programul Național ,,Școala altfel!”

COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate
3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în contexte formale, nonformale și informale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Argumentarea luării unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
4.2. Construirea unui plan personal de educaţie şi carieră
Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău
DISCIPLINA: Consiliere și Dezvoltare Personală
CLASA a VIII-a C AVIZAT
DIRIGINTE: prof. Dorneanu Daniela DIRECTOR, prof. Acsinia Marcela Lucia

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Unitatea de Competențe Nr.


Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare specifice ore
AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ

-exerciții de exprimare a -manual


Organizarea clasei. unicității personale în formă -fișe
1.1.Reflectarea Alegerea comitetului de creativă prin identificarea a -exerciții manual
1 S1,
SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT

critică asupra elevi pe clasă trei puncte tari și trei aspecte


de îmbunătățit 13-17 sept
resurselor personale Prezentare ROFUIP -ROI.
și a modelelor de -exerciții de reflecție
reușită în raport cu ZOOM pe EU -manual
aspirațiile Viziune și reușită -scheme conceptuale -fișe
educaționale și de personală privind procesul de -exerciții manual
carieră - Aspirații luare a deciziilor prin -activitate individuală
- Modele de gândire și respectarea etapelor, -activitate de grup 1 S2,
identificarea proble- -activitate frontală 20-24 sept
acțiune mei, analiza proble-
1.2.Luarea deciziilor mei, luarea deciziei
sigure și sănătoase - exerciții de reflecție
pentru prevenirea Aleg pentru tine -exerciții de identificare, în -manual 1
situațiilor cu fișe de lucru, a situațiilor cu -fișe
potențial de risc sau Luarea deciziilor. potențial de risc: relații -exerciții manual S3,
de criză Siguranță și alegeri abuzive, de exploatare, -activitate individuală 27-1 oct
examene, migrație și/sau de -activitate de grup
sănătoase
criză -activitate frontală
Unitatea de Competențe Nr.
Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare specifice ore

Mâine este o nouă zi -exerciții de reflecție asupra -manual


unor teme legate de modul în -fișe
-Reziliența care elevii/elevele se -exerciții manual
raportează la schimbare: „Îmi
plac schimbările din viața
mea?”, „Ce doresc să schimb Organizare 1 S4,
şi ce nu doresc să schimb?”, -activitate individuală 4-8 oct
„Cum reacționez când ceilalți -activitate de grup
îmi propun/impun -activitate frontală
schimbări?”, „Cum m-am
adaptat ultimei schimbări?”

Sinteză -elaborarea proiectelor - manual


(Auto)Evaluare,. individuale și de grup pentru -portofoliu
Din jurnalul meu identificarea propriului stil -Jurnalul elevului S5,
decizional în relație cu
1
11-15 oct
opțiunile educaționale, de
carieră, de viaţă
manual
Eu, în familie -completarea unui „Jurnal al -fișe
emoțiilor” pentru o zi/o -exerciții manual
săptămână obişnuită din viaţa Organizare S6,
- sănătatea vieții de 1
elevilor -activitate individuală 18-22 oct
familie
-activitate de grup
-activitate frontală

Riscul, provocarea -punerea în scenă a unor scurte manual 1 S7, 25-29 oct
adolescenței? piese de teatru care prezintă -fișe
situații tensionate părinte-elev- -exerciții manual
Situații cu potențial de profesor despre note, teme,
timp liber Organizare
risc
-activitate individuală
-activitate de grup
Unitatea de Competențe Nr.
Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare specifice ore
-activitate frontală
Gândesc înainte să -vizionarea unor secvențe de manual
acționez film pentru identificarea -fișe
Prevenirea modalităților de autocontrol și -exerciții manual
S8,
comportamentelor de risc autoreglare în diferite situații Organizare 1
-activitate individuală 1-5 nov
pentru sănătate: fumatul,
-activitate de grup
alcoolul -activitate frontală
Departe de ce îmi face -vizionarea unor secvențe de manual
rău film pentru identificarea -fișe
Prevenirea modalităților de autocontrol și -exerciții manual
S9,
comportamentelor de risc autoreglare în diferite situații Organizare 1
-activitate individuală 8-12 nov
pentru sănătate: droguri,
-activitate de grup
tulburări de alimentație -activitate frontală
Sinteză. Schema recapitulativă Portofoliul elevului
Test de evaluare Manual S10,
(Auto)evaluare. Din 1
15-19 nov
jurnalul meu
Conectează-te cu -exerciții de identificare a 10 manual
emoțiile tale activităţi preferate care pot -fișe
2.1. Manifestarea contribui la relaxare -exerciții manual
1 S11,
unor forme simple de Modalități simple de -completarea unui „Jurnal al Organizare
-activitate individuală 22-26 nov
autocontrol și autocontrol și reglare emoțiilor” pentru o zi/o
-activitate de grup
DEZVOLTARE

autoreglare săptămână obişnuită din viaţa


elevilor -activitate frontală
C…de la conflict -punerea în scenă a unor scurte -manual
2.2. Negocierea Conflict caracteristici, piese de teatru care prezintă -fișe
conflictelor prin surse, modalități de situații tensionate părinte-elev- -exerciții din manual
1 S12,
profesor despre note, teme, Organizare
diferite tehnici de prevenire 29-3 dec
timp liber -activitate individuală
comunicare -activitate de grup
-activitate frontală
Cu cărțile pe față -jocuri de rol, simulări pentru -manual 1 S13,
Unitatea de Competențe Nr.
Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare specifice ore
SOCIO-EMOŢIONALĂ

aplicarea tehnicilor simple de -fișe


Stiluri de negociere a comunicare și negociere a -exerciții manual
conflictelor conflictelor. Ce ai face tu? Organizare
-brainstorming: „Ce este un -activitate individuală
conflict?” pentru colectarea -activitate de grup 6-10 dec
părerilor personale ale elevilor -activitate frontală
despre caracteristicile unei
situaţii conflictuale

Bine ai venit, -discuții despre situații -manual


comunicare! conflictuale din viața elevilor, -fișe
filme/texte scrise pentru -exerciții manual
Abordarea constructivă a identificarea surselor
conflictului și a tehnicilor de Organizare
conflictelor prin aplicarea
comunicare utilizate -activitate individuală
tehnicilor simple de -activitate de grup
-exerciții de schimbare a
comunicare -activitate frontală 1 S14,
finalului unei situaţii
conflictuale din poveşti, filme, 13-17 dec
studii de caz prin construirea
dialogului dintre personaje -manual
Sinteză. (Auto)evaluare -fișe

Bilanț la sfârșit de
semestru
Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău
DISCIPLINA: Consiliere și Dezvoltare Personală
CLASA a VIII-a C AVIZAT
DIRIGINTE: prof. Dorneanu Daniela DIRECTOR, prof. Acsinia Marcela Lucia

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II

Unitatea de Nr
Competenţe specifice Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare ore
MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII

3.1. Gestionarea Exploratori în lumea - analiza atitudinilor și -manual


eficientă a informațiilor motivațiilor față de învățare și -fișe
motivației, timpului identificarea factorilor care -exerciții manual
și efortului pentru - Surse de informare conduc la gestionarea eficientă a S1-2,
Organizare
2
învățare în contexte pentru activitatea stresului și motivației în învățare 10-21 ian
prin joc de rol, studiu de caz, -activitate individuală
variate școlară -activitate de grup
teatru-forum, cafenea publică
-activitate frontală
3.2.Manifestarea Învăț să analizez critic - realizarea unor proiecte de -manual
interesului pentru documentare, selecție și -fișe
învățare, ca proces - rolul informației și organizare creativă a informațiilor -exerciții manual
personal, autonom și criterii de analiză a relevante din diverse surse,
continuu, în contexte necesare pregătirii unor sarcini Organizare
informațiilor
formale, nonformale specifice de învățare sau pregătirii -activitate individuală S3,
-activitate de grup 1
și informale pentru examen și analiza efortului 24-28 ian
și timpului investite pe parcursul -activitate frontală
realizării proiectului; introducerea
rezultatelor și a reflecțiilor privind
realizarea proiectului în
portofoliul personal de învățare
Transform -formularea unor obiective și -manual 1 S4,
informațiile în strategii de învățare centrate pe -fișe 31-4 feb
cunoștințe durabile progres personal în învățare și pe -exerciții manual
evitarea motivației centrate Organizare
Unitatea de Nr
Competenţe specifice Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare ore
- Strategii de învățare – exclusiv pe competiție -activitate individuală
tehnici de gestionare -activitate de grup
eficientă a timpului și -activitate frontală
efortului
Vreau să învăț -realizarea unor planuri personale -manual
de învățare, cu respectarea unor -fișe
- atitudini și motivații principii specifice învățării -exerciții manual 1
S5,
față de învățare. Planul eficiente și optime motivațional Organizare
-activitate individuală 7-11 feb
personal de învățare
-activitate de grup
-activitate frontală
Oportunități inedite de -realizarea unui proiect privind -manual
învățare modele personale de viață, cu -fișe
identificarea experiențelor de -exerciții manual
Învățare formală, învățare care au condus la
conturarea succesului din Organizare
nonformală, informală S6,
perspectiva elevilor, de tipul: -activitate individuală 1
-activitate de grup 14-18 feb
„Galeria eroilor din viața mea” -
un personaj istoric, un personaj -activitate frontală
literar, un membru al familiei, o
personalitate din viața comunității
sau a societății, în general
Sinteză. Schema recapitulativă
Test de evaluare S7-8,
(Auto)evaluare 2
21-4 mart
Din jurnalul meu
MANAGE Mai multe rute, același -crearea unor materiale -manual 1 S9,
MENTUL 4.1. Argumentarea succes - Trasee promoționale: afiș, poster, pliant, -fișe 7-11 mart
CARIEREI luării unei decizii educaționale din flyer despre luarea unei decizii -exerciții manual
personale legate de perspectiva alegerii personale legate de educație,
carieră și stil de viață și Organizare
educație, carieră și carierei: liceu, școală
introducerea rezultatelor în -activitate individuală
stil de viață profesională, cerințe de -activitate de grup
portofoliul personal de învățare
admitere, filiere, -activitate frontală-
Unitatea de Nr
Competenţe specifice Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare ore
profiluri și specializări manual
4.2. Construirea unui -fișe
plan personal de -exerciții manual
educaţie şi carieră Organizare
-activitate individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Viitorul … pe hârtie - realizarea de către elevi a unor -manual
fișe ale unor licee și unități de -fișe
- Formularele de opțiuni învățământ profesional la alegere, -exerciții manual
pentru admiterea în pe baza criteriilor: cerințe de
admitere, filiere, profiluri și Organizare
clasa a IX-a:
specializări și introducerea -activitate individuală
caracteristici, rezultatelor în portofoliul personal -activitate de grup S10,
completare de învățare -activitate frontală 1
14-18 mart
-elaborarea unei liste de posibile
opțiuni școlare și profesionale la
finalizarea clasei a VIII-a și
prezentarea acesteia, argumentând
opțiunile și introducerea
rezultatelor în portofoliul personal
Luarea unei decizii: -exerciții de construire a unui plan -manual
conținut, proces, etape, personal prin intermediul căruia -fișe
context să fie îndeplinite scopurile legate -exerciții manual
de educație și carieră și Organizare S11,
1
dezbaterea acestuia: „Ce -activitate individuală 21-25 mart
- Luarea unei decizii:
oportunități am?”, „Ce urmează să -activitate de grup
conținut, proces, etape, fac pentru dezvoltarea mea -activitate frontală
context școlară/
Fiecare proiect are o -crearea unor materiale -manual 1 S12,
poveste promoționale: afiș, poster, pliant, -fișe 28-1 apr
flyer despre luarea unei decizii -exerciții manual
- Planul de educație și personale legate de educație, Organizare
carieră și stil de viață și -activitate individuală
Unitatea de Nr
Competenţe specifice Conținuturi Activități de învățare Resurse Data Obs.
învățare ore
carieră: scop, obiective, introducerea rezultatelor în -activitate de grup
termene, resurse, portofoliul personal de învățare -activitate frontală
obstacole
Viața mea, ca un -crearea unor materiale -manual S13,
proiect promoționale: afiș, poster, pliant, -fișe 4-7 apr
flyer despre luarea unei decizii -exerciții manual
Planul de educaţie şi personale legate de educație, Organizare 1
carieră și stil de viață și -activitate individuală
carieră: strategii de S14-Școala
introducerea rezultatelor în -activitate de grup
realizare portofoliul personal de învățare -activitate frontală Altfel
Sinteză. -manual
(Auto)evaluare Portofoliul personal -fișe
Din jurnalul meu -exerciții manual 1
S15,
Organizare
-activitate individuală 2-6 mai
-activitate de grup
-activitate frontală
Oriunde s-ar afla -prezentarea personală sub formă -manual
viitorul, TU îl vei găsi de afişe, postere, texte scurte, -fișe
desene: „Ce mi-am propus și ce -exerciții manual
S16-17,
am realizat”, „Albumul personal Organizare 2
de fotografii” cu mesaje cheie din -activitate individuală 9-20 mai
copilărie până în prezent, -activitate de grup
„Viziunea personală asupra vieții” -activitate frontală
Sinteză la final de clasa a
VIII-a S18-19,
(Auto)Evaluare finală
2
23-3 iunie
Din jurnalul meu

S-ar putea să vă placă și