Sunteți pe pagina 1din 18

Grădinița cu program prelungit Nr

An școlar 2017-2018

EVALUARE
FINALA
Grupa mare C ”albina Milie”

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ŞTIINŢĂ
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Total max

Comportamente măsurabile Tema activităţii / Itemi Punctaj


Forma de realizare

A. Să explice anumite schimbări A. Explică anumite schimbări a)2 p;


Joc didactic
ale fenomenelor din natură; ale fenomenelor din
B. Să exploreaze şi lucreaze în ,, Când se întâmplă” natură; b)2p 7p
grup pentru soluţionarea B. Explorează şi lucrează în
unor probleme; Experiment grup pentru soluţionarea
C. Să observe modificările unor probleme; c)2p;
,,Ce se întâmplă dacă
apărute în viaţa oamenilor şi C. Observă modificările
?”
plantlor în funcţie de apărute în viaţa oamenilor
anotimp; ALA1 Ştiinţă: şi plantlor în funcţie de d)1p;
D. Să denumească şi să clasifice anotimp;
mijloacele de transport. ,,Când se întâmplă şi
D. Denumeaşte şi să clasifică
de ce ?”
mijloacele de transport.

Joc didactic: “ Cu ce
călătorim?”

PUNCTAJ

0 - 2p = comportament ce necesită sprijin –N.S.

3 - 5p = comportament in dezv. C.D.

6 - 7p = comportament atins –însușit C.A.


Evaluare finală
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Numele şi prenumele Itemi


Nr.
preșcolarului
crt.
1 2 3 4
1. BAN ANDREEA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CA CA CA
4. BUDUREAN TARCEA LARA CA CA CA CA
5. CANALAŞ AJKUNE
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA CD CA CA CA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA CA CA CA CA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CA CA CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN CA CA CA CA
21. TRIF SARA CA CA CA CA
22. TRIF SOFIA CA CA CA CA
23. TRIF SORANA CA CD CA CA
24. VASIU TEODORA
EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
EDUCAREA LIMBAJULUI
Grupa Mare
Comportamente Tema activităţii / Punctaj Total
Itemi
măsurabile Forma de realizare maxim max
.Să recunoască şi să
A)Recunoaşte sunetul initial şi 3p
numească sunetul iniţial şi
Joc didactic
final al cuvântului;
final al unui cuvânt;
B. Să înţeleagă ce este ,,Cu ce sunet începe”.
B)Recunoaşte titlul unei cărţi
titlul şi autorul unuei cărţi; Biblioteca
şi dialogul 7p
C. Să utilizeze vorbirea
,, Citim cărţi frumoase”
dialogată 4p
D. Să înţeleagă şi să C)Participă la discuţiile şi
utilizează dialogul
utilizeze în vorbire acordul Joc de rol
de gen, număr, persoană, D)Utilizează în vorbire acordul
,,La medic” de gen, număr,persoana.
timp;
Joc didactic E) Reprezintă grafic o
E. Să reprezinte grafic o 1p
propoziţie;
propoziţie; ,,Eu spun una, tu spui
2p
F.Povesteşte colegilor multe ” F)Citeşte imagini din cărţi
fragmente , idei din
conţinutul cărţilor; G) Citeşte numele propii şi ale 7p
2p
Biblioteca
G. Citeşte numele propii şi altor colegi
ale altor colegi. ,,Citim cărţi frumoase”
.
Joc de rol
2p
,, Prezenţa copiilor

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
A. 1. Pentru fiecare sarcină în parte ( recunoașterea celor 2 personaje și denumirea poveștii),
copiii vor obține câte 1p;
2. Dacă copiii rezolvă sarcina fără ajutor vor obține 4p, dacă în rezolvarea fișei copiii
necesită ajutor vor obține 2p, iar dacă sarcina nu va fi rezolvată, ei vor obține 0p;
3. Pentru colorarea fiecărei imagini care face parte din povestea...... , copiii obțin câte 1p.
B. 1. Dacă copiii formează propoziții corecte vor obține 0,25p;
2. Dacă copiii stabilesc ordinea corectă a cuvintelor in propoziție vor obține 0.5p;
3. Pentru fiecare propoziție reprezentată corect grafic vor obține 0.5p;
4. Dacă copiii reprezintă corect cuvintele vor obține 0.15 p.
PUNCTAJ:
CA= Comportament atins= 14-17;
CD=Comportament în dezvoltare= 8-13p;
NS= Necesita sprijin= 0-7p.

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
EDUCAREA LIMBAJULUI

A B
Nr. Numele şi prenumele
crt. preșcolarului Item Item Item Item Item Item
1 2 1 2 3 4
1. BAN ANDREEA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CD CA CA CA CA
4. BUDUREAN TARCEA LARA CA CA CA CA
5. CANALAŞ AJKUNE CA CA
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CD CD
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA CD CD CD NS
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA CA CA CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA CA CA CA CA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CD CA CA CA CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN CA CA CA CA CA CA
21. TRIF SARA CA CD CA CD
22. TRIF SOFIA CD CD CD CD CA NS
23. TRIF SORANA CD CD CA CA CA CD
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ŞTIINŢĂ
ACTIVITATE MATEMATICĂ
Tema
Comportamente activităţii / Punctaj Total
TEST Itemi
măsurabile Forma de maxim max
realizare
A. Să asocieze cantitatea A. Asocieze cantitatea la număr/cifră 2p
la număr/cifră şi invers; şi invers;
2p
B. Să identifice vecinii ” Joc didactic: B. Identifice vecinii unor numere
unor numere date; ,,Cine ştie date;
3p
C. Să estimeze mărimi, câştigă ” C. Estimeze mărimi, lungimi,
lungimi, greutăţi, utilizând greutăţi, utilizând instrumente de
instrumente de măsură; măsură;
A. 10p
D. Să cunoască ordinea Fişa individuală D. Cunoaste ordinea numerelor în
numerelor în şirul 1-10 şirul 1-10 (numărul ordinal);
de lucu
(numărul ordinal);
E. Efectueze operaţii de adunare şi 3p
E. Să efectueze operaţii scădere cu 1-2 unităţi;
de adunare şi scădere cu
1-2 unităţi

B. Să asocieze cantitatea la – rezolvare de Asocieze cantitatea la număr/cifră şi 2p 6p


număr/cifră şi invers; probleme invers;
„Rezolvă 2p
Să identifice vecinii unor Identifice vecinii unor numere date;
adunare
şi
scădere
. Cunoaste ordinea numerelor în şirul cu 1-2
1-10 (numărul ordinal); unităţi

Efectueze operaţii de adunare şi


numere date; repede și bine”

Să cunoască ordinea 2p
numerelor în şirul 1-10 joc didactic
(numărul ordinal); „Incarcan
trenul
Să efectueze operaţii de anotimpurilor

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Pentru fiecare incercuire si unire se obtin 0,25 p;


2. Pentru fiecare premiu lipit sau eliminat se obtine 0,5p;
3. Pentru fiecare cod respectat se obtine 0,2 p;
4. Pentru fiecare completare corecta in tabel se obtine 0,45p.

PUNCTAJ:
CA= Comportament atins= 13-16p;
CD=Comportament în dezvoltare= 8-12p;
NS= Necesita sprijin= 0-7p

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
ACTIVITATE MATEMATICĂ

Numele şi prenumele Itemi A Itemi B Punctaj


Nr.
preșcolarului total
crt. 1 2 3 4 1 2 3
1. BAN ANDREEA CA CA CA CA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CA CA CA CA CD CA
4. BUDUREAN TARCEA LARA CA CA CA CA
5. CANALAŞ AJKUNE CA CA CA
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CD CA CA CD CD CD CD
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA CA CA CA CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CD CA CA CA CD CD CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CA CA CA CD CD CD CA
23. TRIF SORANA CD CA CA CD CD CD CA
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
EDUCAȚIE MUZICALĂ

Tema activităţii / Punctaj To


Comportamente măsurabile Forma de Itemi
realizare maxim m
1.Recunosc cântecul după audierea unui
fragment melodic ; 2p
-să recunoască cântece după
audierea unui fragment “Artiștii” concurs
melodic; de interpretare 4
2. Cântă în grup sau individual cântece
-să cânte în grup sau cântece
învățate. 2p
individual cântece învățate.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Dacă copiii recunosc cântecul după audierea fragmentului melodic fără ajutor obțin 2p,
dacă recunosc cântecul cu ajutor obțin 1p, iar dacă nu recunosc cântecul audiat, obțin 0p.

2. Dacă copiii cântă individual , fără ajutor, cântece învățate, vor obține 2p, dacă necesită
ajutor în redarea cântecelor, vor obține 1p, iar dacă nu reușesc să cânte, vor obține 0p.

PUNCTAJ:

CA= Comportament atins= 3-4p;


CD=Comportament în dezvoltare= 1-2p;
NS= Necesita sprijin= 0-1p

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
EDUCAȚIE MUZICALĂ

Numele şi prenumele Item Item


Nr.
preșcolarului 1. 2. Punctaj total
crt.
1. BAN ANDREEA CA CA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CD CD
4. BUDUREAN TARCEA LARA CA CA
5. CANALAŞ AJKUNE
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CD CA
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CD CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CD CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CD CD
23. TRIF SORANA CD CD
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
GRUPA MARE

Comportamente Tema activităţii / Punctaj Total


Itemi
măsurabile Forma de realizare maxim max
A. Să cunoască şi să
respecte normele Joc de masă
de convieţuire
,,Fapte bune, fapte rele”
socială
A. Cunoasc şi respectă normele de
convieţuire socială
B. Să manifeste 2p
Convorbire B. Manifestă toleranţă faţă de alţi
toleranţă faţă de
copii care aparţin altor etnii sau 2p 8p
alţi copii care ,,Copil ca tine sunt şi eu”
faţă de copiii cu CES 4p
aparţin altor etnii
sau faţă de copiii C. Au o imagine pozitivă faţă de sine.
cu CES Joc didactic

C. Să aibă o imagine ,, Lumea lui Self


pozitivă faţă de sine. “

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
1. Pentru fiecare situație dăunătoare vor obține 0,6 p;
2. Pentru fiecare situație benefică vor obține 0. 4p;
3. Pentru fiecare bulină colorată corect obțin 0.5p.

PUNCTAJ:

CA= Comportament atins= 6-8;


CD=Comportament în dezvoltare= 3-5p;
NS= Necesita sprijin= 0-2p
EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
GRUPA MARE

Nr.
Numele şi prenumele Punctaj
crt Item 1 Item 2 Item 3
preșcolarului total
.
1. BAN ANDREEA CA CA CA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CA CA
4. BUDUREAN TARCEA LARA
5, CANALAŞ AJKUNE
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CA CA CA
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA CA CA CA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CA CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CA CA CA
23. TRIF SORANA CA CA CD
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
EDUCAȚIE ARTISTICO PLASTICĂ
GRUPA MARE

Tema activităţii / Punctaj To


Comportamente măsurabile Forma de Itemi
realizare maxim m
- să creeze forme şi modele 1.Desenează alimente sănătoase
noi, prin îmbinarea respectând proporțiile. 2p
elementelor de limbaj plastic;
“Farfuria 2. Folosește corect creioanle ca instrument 4
-să respecte poziția corectă a sănăoasă” - desen de lucru, folosind culorile potrivite .
corpului față de suportul de 2p
lucru.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Dacă copiii reușesc să redea tema aleasă fără ajutor vor obține 2p, dacă necesită ajutor
obțin 1p, iar dacă nu vor reda tema aleasă obțin 0p.

2. Dacă copiii folosesc corect creionul și aleg culorile potrivite fără ajutor, vor obține 2p,
dacă necesită ajutor obțin 1p, iar dacă nu vor reuși să aleagă culorile potrivite și nici
pensula nu o folosește corespunzător obțin 0p.

PUNCTAJ:
CA= Comportament atins= 3-4p;
CD=Comportament în dezvoltare= 1-2p;
NS= Necesita sprijin= 0-1p

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
EDUCAȚIE ARTISTICO PLASTICĂ

GRUPA MARE

Numele şi prenumele Item Item


Nr.
preșcolarului 1. 2. Punctaj total
crt.
1. BAN ANDREEA CA CA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD NS NS
4. BUDUREAN TARCEA LARA
5, CANALAŞ AJKUNE
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CA CA
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA CD CD

11. GROZA PATRIK


12. LUCAKS ROLAND CA CD
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CD
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CD CD
23. TRIF SORANA CA CA
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
EDUCAȚIE FIZICĂ
GRUPA MARE
Tema
activităţii / Punctaj Total
TEST Comportamente măsurabile Itemi
Forma de maxim max
realizare
a. Aleargă: cu ocolire și pășire peste 3p
obstacole, îmbinată cu mers și oprire
- să execute corect deprinderile la semnal.
motrice învățate; Joc “Ștafeta
prieteniei”- 5p
A. - să execute corect acțiunile de
(parcurs b. Execută corect acțiunea de: târâre 2p
alergare și târâre învățate. aplicativ) pe palme și genunchi.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

a. Dacă copiii execută corect alergarea cu ocolire și pășire peste obstacole,


îmbinată cu mers și oprire la semnal fără ajutorul educatoarei, vor obține 3p,
dacă necesită sprijin obțin 2p, iar dacă nu reușesc obțin 1p;
b. Dacă copiii reușesc să execute corect târârea pe genunchi și palme fără ajutor,
vor obține 2p, dacă necesită sprijin obțin 1p, iar dacă nu reușesc obțin 0p.

PUNCTAJ:
CA= Comportament atins= 4-5p;
CD=Comportament în dezvoltare= 2-3p;
NS= Necesita sprijin= 0-1p

Numele şi prenumele Testul A. Punctaj


Nr.
preșcolarului total
crt. 1 2
1. BAN ANDREEA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CD
4. BUDUREAN TARCEA LARA
5. CANALAŞ AJKUNE CA CA
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CD CD
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CD
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CD CD
23. TRIF SORANA CD CD
24. VASIU TEODORA

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
EDUCAȚIE FIZICĂ
GRUPA MARE

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITATE PRACTICĂ
GRUPA MARE
Tema
activităţii / Punctaj Total
Comportamente măsurabile Itemi
Forma de maxim max
realizare
1. Sortează elementele specifice 2p
-sortează elementele pe anotipuri;
fiecărui anotimp;
-să îmbine din imaginație
2. Îmbină elementele componente
elementele componente obținute 2p
“Anotimpur obținute pentru realizarea temei; 6p
prin decupare pentru realizarea
ile” aplicație
anotimpurilor;
3. Lipeşte elementele componente din
-să execute corect operația de 2p
imaginație pentru obținerea anotmpului
lipire.
toamna și iarna.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

1. Pentru fiecare element component decupat copiii obțin câte 0.25p;


2. Dacă copiii reușesc să îmbine elementele componente fără ajutor, obțin 2p, dacă necesită
sprijin obțin 1p, iar dacă nu reușesc obțin 0p;
3. Pentru realizarea corectă a lipirii părților componente ale anotimpurilor fără ajutor, copiii
obțin 2p, pentru realizarea acestora cu ajutor obțin 1p, iar pentru nerealizarea lipirii, obțin
0p.

PUNCTAJ:

CA= Comportament atins= 4-6p;


CD=Comportament în dezvoltare= 2-3p;
NS= Necesita sprijin= 0-1p

EVALUARE FINALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITATE PRACTICĂ
GRUPA MARE
Nr. Numele şi prenumele Punctaj
Item 1 Item 2 Item 3
crt. preșcolarului total
1. BAN ANDREEA
2. BLAJOVICI ANTONIA
3. BOT EDUARD CA CA CA
4. BUDUREAN TARCEA LARA
5, CANALAŞ AJKUNE CA CA CA
6. CIORNEI GIANINA
7. COSTIN MIRUNA CA CA CD
8. FAUR NICODIN
9. GHERDAN MEDEEA
10. GROZA LARISA
11. GROZA PATRIK
12. LUCAKS ROLAND CA CA CA
13. PETRUT DARIUS
14. MATICA ELENA
15. MATIŞ ANIA
16. ROGOJAN SOFIA CA CA CA
17. ROMOCEA ADINA
18. SZAKACS ANTONIA
19. ŞTIAC DARIA
20. TIMUŢ CARMEN CA CA CA
21. TRIF SARA
22. TRIF SOFIA CA CA CA
23. TRIF SORANA CA CA CD
24. VASIU TEODORA