Sunteți pe pagina 1din 95

)ATm"INI},H *ASHI $C$A IWAil{UAt

' ]:
; .. 1

,f,
&i[rtriotarce Fedagogic& .ild", Dlr
"tr* ; :\l
3 .. !ti

Ilu raira I de i5o/6

ica. Magiia de lrtos Cc.rttt,t,ius


ffi effiilrffiffi
i i{irri asu})fa erftrc.rfiunei. i '"'i's I de l:
:i

ogia prar:tictr de rliaf,llas .. FE i\; i r..,


J\il
'1
rccrc,l irr ilr:i.iago.y,:i.r lLii lletlrart
rrl q:i Liertiuda. tlt: i)u.:;ta!ozzi
rgifl .;t. i:r.()J{icd d E:n. tr4trtig
te'l'h. t:'.:t'..j,ie
i rr.l:i .rsunra cduc:.riiuiici. Parica II de rtj.'
l', !iuus:;eair, tredui dr C. Ailtmtsctt
r-.sir iui Si.c:rrrer il" #. 6. At-itottt:scu
nen€iritul I. SCF{IBAN
!i:r CctafeleAsrh . . r.
r-rgia liii Pestali;jli de G. G. Antofi'e*
6I
cdlriilti,.,i de }il. ;iiir,ise.scr .
lt
It,;re ir iilcsrilie :lc P;ulsen, lladucere, itra;i iritrcgi{n.
lL-

fia lui Plotin de {-,!r. Triugan


'l'-iugan
t'.rdii fiicsr,iiee de G,'.
ologla iiupd F. Coll:ilr-i ,i": !. Isbipeanu

mSola
',. i
:tj
OALE I-'Q gl,l
i,irlll'
,, ":1,, t-,i

)
'!"1 ,, n*/n o o Seminarul Teo
qY Blblloteca Institutului
Teologlc Univ. Cluj

Nr.

Ctrtea aeeasta nu trateazd, toatd materia errn(-


neutieei, pentrucd, tn eomgtunerea ei, d, trebuit srX
{in seamd, de marginile pe care mi le impune pro'
gra?nd. Sunt materii. care n'ar trtbui sd, liStseascd,
d,intr'un tratat d,e ermevteuticd' rlar care totugi l'ipt'
sesc d,in auastd, cdrte, d,e oartce .pragrftma nu, le
preuerla. ttstfcl, diJritale gcoale de interprefare a l

Bibliei ar trebui sd, farmeze gi ele un capilul,Fen'


l

t,ru,cdt numai, cunoscdncl gregelile otnoro, gtti rndb


d,egraba d,e ce sd, te feregti ln propria ta int*pra-
tare. Duptd, cunx spune profesorul I-emme, errneneu-
iica a ajuns la mai multd, aia{d,' acolo uncle rdtd,-
cirile gi, inttrpretarea gregitd, au prQulcat trebuin{a
unei frnd,ri 6i ldmuriri mai fumeini.ce a sensulwil),
Deci cu,noagterea gregelilor aelor ile mai nainte e
necesard, pentru propria noastrri asi.gu'rare cd, mer'
*'i
rl g(nt, pe un d,rum bun.
.Jl Asa fiind,, tn aceastd, cartr, cltestiunile acestcrt,
silnt tratate numai incitkntal, at:616 unele ttin tn
atirtgere ur, rnateria altui capitul.
M'am ferit r)e a Jace acest aus rJe ermerteuticd

1) .,,Theologische Enzyktopiidie nebst Hermenetfiik", Berlilt


1909, p. 166.
1t .l
1.,

41
L

'.;
^fr \Lli. ::;. L7. Arhiereul Filaret Scriban, Sfinfita Er-
tir "*.
:'l
,rninevtici. [agi, 1856.
,S
"r- 12. Dr. C. Chiricescu, Ermeneutica Biblic6.
{fl$
Bucureqti, 1895.
Attesii autori n'au fost utilizafii en md,surd, egald.
,Clred, tnsd, cd, am luat'ilintr'ingii tot ce era nr,ai bun
rur,wi sa twvw
v'
si mai potriuit ltentru tnieul cadru al, unwi ours d'e
,!:::rr:_rrr#; w cca{ pe sdyttd,md,nd, cd,t preaeile f)rogra?na tn
vigoare
-
pentru ernt eneuticd.
Cu acesle cuuint.e ila finso{ire, dau rlrumul {fi pu'
';.1#frW*{i;,y,#;r;,;1q;,i;1T, hli,c acestui uolum, cu ilorin{a ca Scolarii, aarbl
utr tolosi sd, se introd,ued, cd,t mai bine tn megte'
gugul, rle a tn{elege fdrA gregald, Sfdnta Scri'giurd.
Arhim. L SCRIBAN
Bwure;ti, I lutio tltl,

{#ruffffiruffi
'"nr."iiolut'l' HetmeneuLrua
,- i'

*-k[]1ry"q'"-',**sil'ifi:il:' l::
i;

,l

*kfi#*hit$d*:,..;j.;;;t
n*'3."'r,i;;,.j:1":tt#J'3iJl;[X;'irestament''

H:i:t'$:Jl-?f,1-.# * *"
"' ::
o,l;,'i,i; J:?i[s,"i
t {u:;
"i'*eneutic
iY
^:
a sa-

"*'
,,1: {:l::xuao;.;;.;."tica sacra rurin
1e08

7A. Janssens'
1971, de cartea lui Milton S. Terry, care gtoartd,
acelag nurne, cagi uechea echliune, pomtrritd, tn ed,i-
fi,wnea rya d,in 7917: Biblical Hermeneutics, -Meu-
Yorlc, Euton & fuIairts.
PREEATA T.A EDXTTUNEA Dar afurd, de aceasta, arn rnai tntrebuin$at gi
nr
alte tratale tle ermeneutied,, pe care nu, le-am
auut la tndemd,nd, cd,nd, am scris f-a ed,ifiiune, Ete
-.Au trecu, ,u::.o^r^-l:i *^cd,nd, s,a tipd,rit fiil se gd,sesc totd,eauna sub titlul, d,e ,rerrneneu-
d,intd,i ed,igiune a uces.tei cea
aArgi. De ticd,", fiind,cd, foarte dts acest stud,iu se gdsegte
fi rnutt de ,rhunbol'ii{b" atunci pdnd acznn.
2'ar " , - tratat in cd,r{ile d,e tntrod,ucere generald,
'aci, tn S/.
d, c s t in at d, c
n t rJi ui q a
;.
:;; ;:; ; ri u: i
;:,, f,
rii, Xr,!,i: Scri,pturd,, Aqeste tratate, fotosite peste ,il,
{*:"!:
o pre/&cere -I)rerne, ,*,,^t'oi!
mai de seami
ti,,eirii7i,d,ii care sd, actucd, il
fi
dnh f-a eilitriuno, sunt :
I\ru am tnadnte d,ecdt_-tii tn tratkrea errneneu,tdcei" xI
1. Thomas Hartwel Horne, au lntroduction
singurd. d,eosebirc: i"ria\ii, n*-191t. Cw o 1,,
to the critical study and Knowledge of the
..1:r'-;r;;;;';;,
-imcrica o noud, rArtnor"L")inr;*rr*rneuticd, s,a tiptd,rit tn ir-
Scrlptytres, vol. 2 (ermeneutica delipag. +OS--
buin[atd, de mine intre* t' 701), Londra 7825.
s;'- pr*rniia in prefala otwnei- ,lil 2. Rudolphus Cornely, Historica et critica
u,,y,-yiit"ne tncd, n,o pal Introductio in l/. T. libros sacros voi. (l
.trilt

f;:,;r !:;:.o7:;'!;: '


er-
rt
meneutica dela p. 513-732). Paris 1888.
ce s,A ,,,;; ;;iTin#,,fl,r#:; tr::;n";::i;,; ,,,li

3. Dr. Victor Szmigelski, Ermeneutica bibticd,


materia erme,rteuhcri. E
;;; ;r;;';; f, iii dupd U. Ubaldi. Blaj 1889.
!:,u:{
j,';,:;,";;-i;:T!',t(:ri;;;;;;;:r;#':;f }{,'#; l 4. Francis E. Gigot, Introduction to the Stu-
,sp;,,t's"o-;;;;of dy qf lhe Holy Scriptures (dela pag. 383--
,':'iilr.'riio,.!X_;;;:::;::r;,*
e un fruntas studiu 467) New-York 1900.
a, tiiri*juifi'*brbliru, 5. Dr. Fr. Hilber, Biblische Hermeneutik,
tumind, ,, cil,re
iti"Zi"* tn tntctcserea Brixen 1912.
?riiilou#;,ril,,i.
Firegte, nu pot rgi d,i,n marginrle, tn care md,
Deei,, gi dacti n,al
p en tru ac e llst
fi _/ost alt rnat*ial nou, md,car $rdnge pragranxa, d,e stud,ii a semi,nariilor noastre
d o!!i.;;;' ",
; din aechiul rcgat, gi oremea scurtd, ile un ceas p6
sd cercetdm din ", ::.':
nou.mica nooitii
r, i, p o m enit e, fa s e
luware pi. sd sdptdmd,nd ?cntru ernt,eneuticd,. De aceia mai
{inetn seamd, tn ea gi de t"*i.A?*orluu mult qrn prr.facut-o, d,ar rn'drn md,rit-o d,ecdt
atu,nci tn
l
T
prea pu{in, fa[d, d,e ed,i{iunea I. fn schimb, a,nt,
ad,us mai mare bugd,{ie d,e eremple. Ceieace tnsd
tr

I
ilru sTcotit necesar, d,ar nw puteonr, treee tn fite:
teria d,e inad,{at, ana a1ezat tn apendice. ca ilr6,*.
terie d,e consultat. Astfel sunt bucd,lile d,e oplicare ra
teordei gi ceua d,in storia interpretd,rii, C,u chiput acestne
putereu cd,rfiii aa tr:ece d,ineolo d,e marginile gcaalei
gi, aa folosi mai rnult. :

Ilie ca gi aceastd, a Itr ed,itriune sd, gdseascd, bunra TNTtlODL'CEFTE


prirnire pe care a gd.sit-o ceq d,intdi,
Arhim. I. SCRIEAN Obiectul gi definifiunea ermeneulicei.
Bucuregti, l0 Decembrie Ig2l . r],

tr.i Ermeneutica este studiul care ne lndrumeazl sI


ui
ji
prindem lnfelesul adevtrrat dintr'un text oarecare. De oa-
rece noi culegem In{elesul nu deadreptul, din lnstr;i miq-
car,ea gdndurilor ln capul ontului, ci mijlocit, din ielul
curn el l-a rostit ln cuvinte vorbite sau scrise, urmeazf,
cE este totdeauna un raport de relativitate intre cugetare
1r.

lii
s' exprimare. Uneori omul nu spune exact ce are de
{[
lrri spus, alteori spune numai parfial, alteori spune in vorbe
li rriai mult decAt a avut ln g6nd sd spuie. Deci totdeauna
lnebuie sf, te raportezi cltre vorbele cuiva cu gdndul de
a culege at6ta c6t a vrut el sf, spuie, nu cflt te-ar putea
tnqela vorbele s{ crezi. A face aceasta, inseamnl a in-
terpreta, adicfl a cerceta qi a cerne materialul in care
se lnftrtigeazl cugetarea, pentruca s'o scoti pe aceasta
"trimpede ;i luminoastr.
Dactr noi nu sitn{im trebuinta de a face aceastd ope-
ra{iune de c6te ori vorbim cu oamenii ori citim ce au
scnis ei, este din pricintr, cd nu tot ceiace ni se spune
' orj citim are vreun interes deosebit pentru noi, : Incat str
utmbltrm morliq cu ocheana interpretdrii pentruca s{ prin-
dem inlelesul adevtrrat, Afarf, de aceasta, de cele mai
mu{le ori credem cf, am inteles bine ce-am citit ori ce
Fltl
flt
t;
li:

IO
rli',,,,]i,l ,. .,

;i'rl:.1.t i,, l

l1
):,"1:.::.,.,
li,:, Iucrurire nu ne intereseaztr prea
r'i
ilit ii l: .
il,,i,',*1111 J:.,|'T::
illlr;'"
ili'ri". r. l
' '

Din clipa instr ce e vorba de texte de rnare aceia si cAnd zicem nuntai ,,ermeneutictr", o ln{elegem
interes-
de documente insemnate, de scrieri de mare p..t. pe cea biblic[.
atrrU]
I
',i,r

odattr cu cresterea interesului ctrtre ele, urmeize'"ri- 2. Odat[ ldmuri{i in laturea aceasta, va trebui str ne
tirea minfii, pgntru a urmtrri infelesul p6nE
;;;]
-irui Intrebtrrn actlm ce este ermeneutica biblicS, ;i vonl
m .*iu
',,
mici amfinunte, gi luminarea lui prin fel rHspunde :
de fef Ue mi;_
Ioace, precum cl,utarea mediului, a scrierilor
rlin care
Ermgneutipa
lud@@P\8.4, liblicl este un sistem de regule care ne
s'a putut inspira un autor oarecare. ajutE s[ in[elegem drept Sf. Scripturrl. Ea este deci o
De aci urmeaz{ ctr, dactr ea este studiul giiin{[ ajut[toare in studiul clrfilor sfinte ale Vechiulu
care te in_ gi Noului Testament 1).
drumeazl sI infelegi .bine un text, ermeneutica
ti

I
trebuie
str aibtr o intrebujnlare generaltr, str Dupd cum etimologia cuvdntului aratl, rolul ermeneu-
fald de orice trebuie interpretat.
te servesti d.;;
lliil

rii
ticei e de a llmuri ceva care nu e destul de limpede.
lili

Nurnele de ernieneutictr fnstr s,a


lii:
Acest cuvAnt igi are origina in numirea 'llpp.Ie pe care
fixat numai pentru \t!

Grecii o dldeau zeului Mercur, care era socotit de ves-


lt:,1

Infelegerea unui soi de. texte, gi


anume pentru ln{elege_ $
rea textului sfintei scripturi.' cu toate
acestea multe din 1$
litor gi interpret al zeilor. De aci vine verbul :pp.1v6uerv
regulele ei sunt regule de lntrebuinlar.
li!
care inseamnd a traduce, a interpreti.ceva, qiapoi deri*
g.n..;H; ;;;;
pot, lntrebuinfa foarte vatul'Epp,rjvaurt^*lr1 care inseamnl iuterpretare.
bine gi cAnd ar fi vorba de alte
texte, fiindc{ cuprind o examinare CEnd Paul gi Barnaba vin qi predicl cuv0ntul Dom-
qi a felului ln care ea se exprimtr.
a .rg;tar1i"i;;r;;;; tit
i,,r
nului ln Listra, locuitorii ii s lcotesc zei, Ei anume pe
ir:
ttl

gi o parte de regule care privesc


tx,
Barnaba Jupiter, iar pe Paul Mercur, pentrucf, Apostolul
, Irt-...fo:A
turtr, fiindctr aceasta e o carte cu
numai Sf. Scrip-
,ii

era cel care vorbea, cagi cum ar fi ftrcut cunoscutl


iotur deosebittr de arte
c5rfi, degi scrisd gi ea in grai omenesc. voin{a celuilalt.
Deci, de aici lnainte,
bri-de_c6te_ori vom vorbi de l'ot cu sens de interpretare instr, in lnvl{Sm6ntul teo-
ermeneuticd, Vollr inlelege numai interpretarea Sfintei logic se mai gtrsegte gi alt cuvAnt, cuvdntul exegesd.
Ecripturi, aqa cd pr.in ei uom irt.*u. Obignuinfa vorbirii a adus totuqi o deosebire. Exegesa
cialtr a teologiei biblice. ' ') o ramurr spe- ne aratd anume ideia de lf,murire Ei interpretare a unui
Tocrnai pentructr avem in vedere pe cAnd ermeneutica ne aratf, regulele pe care exe*
infelesutr generai ai 'text,
simplutui nunre gesa le va intrebuin{a la interpretare .'
de ermeneuticd, o
,
fiindc,, strict vorbi.nd,
,l*i*' ii iio'url', Perfectionarea studiilor biblice a motivat fixarea de
poate fi gi o Lrm.neuticd ce
nu
s'ar ocupa cu Biblia. pentrucd inia
Oepr;rderea a ftreut
cI acest nume se de nun riermeneuticei biblice, de ,,.
i 1) Lemrne definepte enneneutica astfel:,,invtr{[tura despre inter-
' pletarea scrierilor'din trecut ajunse pAnd la noi, in scopul repre-
i 'nenttrrii vii a sensului original al lor". Op. cit., p. 163. Va sd
\i- r,ictr, in defini{iunea lui, avem sensul general al cuvAntului erme-
neutica, neatArnat de Sf. Scriptur5.
ffi

ti
I3
lr
termeni tehnici,
,si astfel azi prin exegesfi infelegem in-.
generali, f{rd o prepariire pentru tiecarecarte in
l
deoseb;;
terpretarea ins$i,_operafiunea interprettrrii
riteuAte de este nevole de
aplicarea regurereror ermeneutice; iar 3e citesc autorii clasici, unde ici 9i colo
teoria despre regulele _ .r*.;;;ii;..;; c8te o notf, explicativf, ; de ce si fie nevoie
de un stu-
de intrebuinfat in intupretar*.-f,
acelag raport caqi cel dintre orattrie -.iuJ diu special pentru lnlelegerea St' Scripturi ?
,.toii.a ,
Existenfa unui studiu aparte pentru infelegbrea
,si St'
dint6i ;rplictr regulele fixate de aceasta
din urmtr.
De .aci se vede ctr ernieneutica -are Scripturi se justificl :
un caracter mal
teoretic, iar exegesa foarte bine
ar put*u fi numitl erme-- t. prin vechimea acestei c[rli stinte' Intr'adevtrr, pdr*
neutica practicd. pus, ermeneutici tile ce'e mai nou5 ale sf. ScriptLlri au deja o vechinrede
lntrbducerii tn Sf. Sclpturd,
-.u faf[ de studiil,
ins,
lproup* 2000 de ani- Altele sunt cu muit mai vechi'
tj
upuru caracter practic,
Uine, altete erau obiceiurile, alta viall
pentrucd introducerea in public[ 9i privatE"
Sf. scripturd ne procurd toate Autorii sfinti
datele privitoare Ia^ textul Sr. Oin a.rf * timpuri mult deosebite de ale noastre.
Scripturi,'--rur''.r;I*;irr[,J noi, sau le
descriu unele iucruri altiel de cum le
ne introduce in inlelegerea acestui vedern
text pe care l_ana greqit a'
cunoscut teoretic. Deci studiile atihg loarte pe scurt. Mai cu seamfi e foarte
da{irne: rnai intdi Introducerea
acestea urmeaztr o gra* judeca ideile exprimate gi faptele petrecute tntr'un medirr
fn it. S.ripturE, care ne,
facesi cunoagtem origina vechi, dupl ideile in care'trdim noi.,,Erraret ergovehe-
,t u.turu materiei, apoi
ermeneutica, care ne fnva{tr ,si rnenter,quiresnostritemporisins.Scripturaminferret..,
cum str folosim aceastj ma_-
*lff1|1 sfdr,sit, exegesa care e instr,si zice autorul catolic ZaPletalr).
uraoalrunea aceasta e logictr, fiindctr
aceast{ folosire_
2. !i din punctul de vedere al locului in care au fost
st5 in irraqi ,*-
tura materiei. De aceia ugu ,u qi scrise, clrlile Sf" Scripturi au nevoie de un studiu spe-
u.*uura
---'---! In organizarea
?nva(trrnAntului teologic.,- cial pentru a fi inlelese eum se cuvine' Ele au fost com-
Cu aceasta ni s,a..ldmurit pozi[iunea puse in Orient caie, cu toate cercetlrile de pdnf, acunia'
si ra{iunea ern}e-
neuticef. Ea e una di1 ramyite
invalamantuiui UiUUc,
iot nu e ht'de ajuns de bine cunoscurt' Continuu se des-
anume acoea care ne
s[ glsim gi str folosim iAr,A
il copdr lucruri gi se constat{ obiceiuri, a clror gtiin!} e
-lnvafE
gregald comorile cuprinse "S.riptr.a. necesarf, pentru dreapta ilr{elegere a textelor din acele
in Sf.
tinrpuri.
$ 2. Necesitatea ermeneuticei 3. De asemenea, dirt punctul cie vedere al limbii, e
trebuin{fl de o pregdtire deosebitS pentru fnlelegerea Si"
Dac}._scopul ernreneuticei este Scripturi, pentructr toate cdrlile ei au fost scrise In trimbi
de a
uzl la infelegerea Sf. Scripturi, ni ne servi rie c&id* stinie asttrzi, a cdror rnAnuire e mai grea decflt a celor
trebarea : Oare Sf. Scripiu
,iui putea pune in_ de azi.
rb'nu se eoate in{elege fdri{
a ciltuz& anumitf, ? Se citesc atitea Cu cele de pAnd aici, afii justificat existen{a unuii
.aip, f, inlelegerea
c{rora cineva are trebuinftr ,r*ui
d-J cultura qtiinJificS,
l) Hernteneuttca Btblica. Freiburg. i9t-til p. 3.
r
TI
il

il

il *15
l1

.studiu pe,tru l,lelegerea nu sunt Jcrise lntr'un timp, ci lntr'o


lung5 scurgere de
Sf. Scripturi, dar nu lncd exis_ gen literar qi
tiirp. nutotii n'atl scris to{i intr'un singurpoezie' al{ii au
ii
tenla ermeneuticei. Cineva ,._r,'putu,
obiecti : E drept, proz[, al,tii
tn aceiaql formf,. Unii au sois
i
Sf. Scripturtr nu se. poate inlelege
ugor. Dar cu ltrmuri_ al{i au dat lnvtrPturi mo-
rea chestiunilor privitoare li- pioi.tirai; unii au scris
I
istorie,
Ijm[tr,,.etc. se ocupr oqi, ""oLiiu,
i, viala publica" iale, alfii au scris invlfdturi dogmatice'
,gIp&;il&L-btici, cauza ve-
tstoria nu e in totdeaunalbine cunoscut[ din
fitotogia bi-
hiica; Ia ce mai este de ffim;*eriEutica
La acestea rrspundem oa chimii ei' Partea dogmaticd nu e expus[
ln sistem' ci e
*r*Lreun.i'..,,ir**r* de sunt qi textele pro-
datere alhegrogiqi bibrice,
dr; ;;'r; poate confunda cu impra+tiata ln deosebite locuri. Grele
d6nsa. Arheotogia_r!
n--*.e rupliirrt iriil.,'fie ctr prezic cele viitoare, fie cf, se referS la scri-
cele

Infelegerea lui Insd in


-fiecare gi tn generat" ir..ui., tie c[ lnfdliqeazl lucruri existente ln timpul
luat fn sens propriu ori tguiafl#'sensut
.ri'.ou.,ur, dactr trebule
itorilor.
nu atArna *-'U;
de scopur autorurui si
ermeneuticei de a determini.
d; ;;.;;;;rr;;;, '* ."fii1;
exemplu va nf,muri mai bine aceastf, chestiune'
E votba de unde a fost scrisfl epistola I a lui Petru'
Autorul spune la sf0rsit c[ din Babilon' Catolicii
spun
Asemenea qi cu celelalte
studii necesare Ia ln(elegerea
Sf. Scripturi. inse ca aici prin Babilin trebuie str lnlelegem Qoma, -qgr'e
In genere, trebuie se putea asemlnii cu Babilonul prin declderea
ei' Dar
sr spunem cd ermeneutica are gi sf,
caracter mai psihologic, p{trund* un se poate lntreba: E bun[ oate aceast[ interpretare
*uiad0nc in tainele lnleiegern Roma ln locul Babilonului? Regula ne spune
cf,
:y,.I,:l rule ou ..ilrrri.ltrdii biblice, fnrru poetic[, unde figurile
cat, pentru "menesc,
a oferi infelegerea unui text, ea .".uutu ar fi cu putin$ intr'o carte
are In vc* sunt dese gi unde in{elesurile se pot lui unele in
locul
dere adAncurite .uttetegTi
Ea privegte nagterea gi mersur
;; ;il;u, ."ru I_a scris 1). altora, prniru a dl o mal puternicl ilustrafiune a.faptu-
ioeiei Jn mintea autorurui, in
forma in care el a pus sensul, lui. Inirio carte didacticl lnsf,, cum sunt epistolele,
anumile. idei, gi se silegte.
o*t.reri, iui moraltr cltre care lucrurile sunt numite in chip direct, flrl lnconjur,
orice fel de forml qi se_t
apoi sI aesirinUX sensul din cu nurnele lor, interpretarea aceasta nu e sigurl 9i
nu
expuie ."irir.
ne poate formi convingerea c{ Petru se afl2r In Roma
in
Necesitatea ermeneuticei
motivele expuse mai sus, pe
se vede lrra ,u numai din timpul acela.
care fe-irnparte cu alte studiii Imprejurtrrlle de ielul acesta fac sd se simt{ trebuin}&
biblice, ci mai cu seamtr din
caracterui cerplor Sf. Scrip_
turi. Sf. Scripturtr nu e o singurl de lndrumlri gi regule Pentru a judectr fiecare caz duPf,
carte,
..ci
mai multe, gi natura sa, cluP5 cele avute ln gAnd de autor, duP[ mo-
1) ,Multi socotesc exegesa (deci tivul care i-a dat nagtere, etc.
apricarea reg,leror ermeneu-
$i mai ulor ne vonn lncredinta c[ lnfelegerea culturf,
tice) drept o adunare o! Sf. ScriP-
istorice. Din exegesa reald 1"r.rra.i'g.irr-;i.ur*, larheologice q1
insi ,r.. piri.'"" numai partea teh_ turi nu se poate intrePrinde ftrrd o lndrumare 9i
ci-+i psihologia viefii sufletegti
1lci,
lor".-Lemme;-Op. cii, p. Jlrrui[riror sau scriitori_ special6, e6nd ne vom gAndi c6t de mult s'a greqit cu
t7g.
,tr

,ffi
17
r6

interpretarea ei gi cSte pireri false s,au pe temeiui Sflntei Scripturi'


intenieiat pe Dognttttistttl are a stabili' pentru a
SfAntai SCripturi 1). ffi ale credinfei-noastre' Deci'
ffi oul. r-urt punctele reale pe cnrc lc poate a-
,,istoria ne lnva.{i, spune Zaplelal, cA interpre}ii
Sf. ,ffi *'*rr,, ei trebuie s[ qtie sensririle
in stare a analizir rrn text
veh Sf. Scriptura El si fie
Sciipturi, chiar acei care erau spirite ioarte
agere qi care
qi-au inchinat toattr viafa studiului scoate dinir'insul ideile pe
care le cuprirrde'
Sf. Scriituri, ioi uu O.rn,
rltd,cit uneori. Deci, daci astfel * " sigurtr
de b6rbafi nu s,au putur Mai tnult, t1e o 'ianui" si in{elegere multe ^Yl;
:-St pasagll
feri de a cddea in gregald, cu aidt ur*
mai pulin noi, dactr trri,' incA nevoe Pgtlmistut' l'"^T't
flu vom avea putin{a str ne instruinr prin ffi intoarse gi sucite de mulfi dug-
temeinice prin_ a1e Sf. Scripturi azi suni
cipii ermeneutice., z).
rnani ai credinlei' Fit;tt*
cd ei cacl ln rf,tlciri grosdlane'
Fericitul Augustin spune: # de niciun studiu
.. ,,Dumnezeu $i_a ascuns irr I t!fr pentrrrc[ interpretarile lor' necf,lduzite gi
{rguri infelepciunea sa, nu pentru Sunt insl cercetdtori ta-
a o refuzi celor mun_ '# biblic anterior, .unt a'Uit'aie'
la invtrfdture, ci peniru a o inchrde precum sunt protes-
rniliarizafi cu nranuirea Sf. Scripturi,
,ffi
:il:fl"
genfi" ,). cetor negli_
puted stir la vortrx cu d6nqii
qi a
ffi
tan{ii. Ei bine, pent;;r a
$i in Sf. Scripturl lns{qi se aratd cd, unele din pir}ile allii' polemistul
apdri credinla, ;i t.ii ot unii.Ei.tu!},ut
ei sunt grele de inteles. Astfel
Sf. Apostof petru spune
ffi
fr
are trebuinla sr tie il::e instruii
in lntelegeiea Sl' Scrip-
h a doua epistolf; a sa (3, 16) de;;; epistolete Apos_
1ff

irr,.-l;.t* ie cel oi'tii, el va stabili rleadev{ratul sens lite-


cei din urmtr' el
tolului Paul: ,... a.scris vou6 graind
de acestea. firtre ral al pasagiului in Jrestiune; tafl bibiice care'
care unele sunt grele de fnfeles, pe
acestea unii oanreni va arlta legile tradifionale ale interprettrrii mai nrult
neinv{fa]i gi neintiri{i le fizvrhtesc (explicI pre{uieEte
iiind opera ,irinl.ror otatot btrrbali,
ffi
pe celelalte scripturi, spre peirea .u.it,) .r.si
lor,,. i ffi decdt interpretarea arbitrartr a fie.clruia'
Se deci, peniru ce e tle trebuinftr o stiinid
. _vede, spe_ ].otertt:eneutica-vacllrduzigipepredfcatot.,Eltre.
ciall Ia citirea Sf. Scripturi. cuvantul Domnului'
ffi bLrie sI lmpart[qeasc[ credincioqilor
din partea iui
ffi nu pe al sdu, ;i, Oecf cea dintAi cer"ini6
Scripturi Ei s5-qi
$ 5. FoXosuI errneneuticei pentru e sE pitruncltr tonOJ' invalaturltor .Sf'
OricAt de instruit gi de
inferpref. c) zicleasctr cu ele ,',uanta'ift'sale'
sale lunrini nu-i vor ti de a-
Nirnenea din ceice stau in serviciul
ffi ;ri;;;t, ar fi el, propriile
juns pentru a nrali pe credincioqi cu hranf,
spiritualtr'
creclinlei creqtine
nlr se poate Iipsi de ajutorul ermeneuticei. de Sf' Scripturd' qi'
ffi Predicatorul uru n.int*tat trebuin![
sensului ei' va
pentru a o inf5liqir cu iolos qi potrivit
t) Nicderi diletantisnrul gi foi[etonisnrul rru s,au introdus regulele ermeneuticei'
atit ffi trebui sEse clltruzeascf, tt''tdeauna de
de rnult cain studiile biblice, si niciier-i iru sLrnt ele nrai pufin
poirivite.--lcmme : tJp. cit., p. ffi in orice pozi{iune s'ar pune celce se indeletni-
Deci,
174. nu poate
2) Op. cit., p 4. cegte cu inv[{Sturile c'restine, studiulermeneuticei
3) Enarratio in tr,se(n76 I03
ffi Ii respins cle el ca un lucru neprellos'
z

ffi
tr
I8
19

. S 4. Calitafile inferprefuiui.
Scripturii 1)". Fericitul Au-
c ferestruico, u$a, temelia
Sf. Scripturtr nu e o carte gusrin zice in acelaE sens : ,lnceputul
cel mare al Pie-
Ia fel
iin caracter deosebit telii este ca, mai nainte de a gti pentruce cutare lucru
sufretur orxenesg.pentruc{-r
si
"i;;;#;.
irt
Tj.i:?j:?. iXrii; a fost sPus, sf, g[seqti ceeace cauli qi sf, te
bucuri de
9r a veqniciei qi-r invaltr "or.. fn cere
taina infiniturui
,a:;i;;;ctr ceeace ai g[sit
2)". Aceasta 9i explic[ cuvAntul Profetu-
gr mai nobire aspiraliuni mai (lsaia 7,9).
,rc .jr.."ili, cauzaaceasta.inatre lui : ,,De nu vefi crede, nu vefi infelege".
rea ei nu se noate citi- 2. A doua calitate' moralf, e diip oziliunea meditatiY d
intrepril;:r"*iferenta
obignuit cu care
se inceje ;ul.;"rffi
sau gestut.
a cititorului.
crrfi. adevi-
trebuie citit, cu
o stare de.rii*"..oitd, Sf. Scriprur{ Sf. Scripturtr tiind o oper{ alctrtuitl din inalte
:ruri doctrinale gi morale, care au fost scrise de autorii
ea nu-gi descopere..inaintea pentrucS
;il;;;lri";rate comorite artfer,
Intreprinderea cifirii.
ei ,r.iri.'"., il :" sate. lor in clipe de deosebitl iluminare internf, qi emoii-
mtrref gi srant .ar. intrarea fntr,un une religioasf,, urmeazf, cI cititorul ei trebuie
str sc si-
IHf,o ,.
,,1r,* de crrrremur qi
leascf, i ,. uproprii cdt mai mult de starea sufleteasci
peste ni-
Mulfi, care lncep cit]rea
acestei sfinte a sdiitorului. Din sfera aceasta, care planeazf,
int,insa oe.ai,,nu,ui ftrr, acest velul vielii materiale zilnice, adevtrrul Scripturii, i: ti11tq:
ctrrfi
ff:,lflrT: il,#::.. rucruri de mult mai uEor. Acolo nici nu mai este o lnlelegsre,
ci'
.i,,..iu',li "'ffi ,::..ffi mai mult decAt at6ta, o vedere a adevdrului cu ochii
a-
,,1,i, ff I #. il ;,,Xiil,lh ff; T;
surletur prin de *',..:l{: ceia pe care viala meditativ[ ii procurl cuiva'
l;;.;Iffi'J; asffer de surrete
trece' ra.ir. J'r. asimira, De aceia lnterpretul trebuie s[ aibtr dispozitiunea de a
1,fi'::lrt}t'.'r::'t'uri ca prin- meditir cuprinsul Scripturii, de a-l veded In sfera eterntr
ry acela;#';.tffi;#;''ri'tli;,urtr din care a ap6rut. Pentru acest motiv, Augustin sputle
sl
.u,
cu scop de cf, ceice cilesc St. Scripturl trebuie sf, se roage ca
;,ffffiiiii:,J,rf':"
";, "?,"'u,i,lit. .aritari qi dis- in{eleagtr, tiindc[ prin ruglciune omul se inalld peste con-
io,, i; it*;'1,;i iil'.;il', jiJ,,; i,iliiii ; ; ; ;;
n t ;; r *, OiiiuniG viefii de fa!5 gi cautf, cu fiinla sa sufleteascI
3)'
a

tocui in vecindtatea lui Dumnezeu


Calitlfi 3. A treia calitate morala e nwtlestia qi umilinla' cf,ci'
rnorale
tr.Int6ia calitate moraltr este l) Bretiloquiutn, Ptoemium' nr' 1'
cerl care clltruzeste int.fi**f, credinla adincd qi sin_ 2) Magnum pieiatis et sanctitatis initium est' antequatq est'
scias
o*;iril,si_i deschide za_
rea Iucrurilor supranatdl..,,tr;';'irtE quare qu'id dicium sit, credere sic dici debui'sse' ut dictum
Haec enim pietas faciet te capacem, ut queras
quod dlctum e\t'
zice Bonaventura, In Psalm'
guadeas'
et cum qtraesieris invenias, et cum inveneris
147, 2.
sj oe doctrina christianfr,lib' lll' c' 37'
{6;'^s"\
' tnuL
siElrtn

Floo,. - *s1
dupd cuvdntul Scripturii, unc{e
e umilinld, acokt e ;i frt_ dec6t tocmai vi{itii gi p5*
lelepciune 1). ellta,dfspozifiune-va rnic nu indeptrrteazf, mai mult
rdtdcjri gi de interpretarea
feri pe interpret de
inUrazneale care duce catul.
gerlri. Iu aceasttr,_privinttr, Ia exa_
zice eugustin:
,,1_a inceput" Calit6{ite intelectuale
:inl*.r*copir, voiamsa aiunrcutriea in
tei Scriptur, *r,^.llr.r1. 0." mdnuirea sfin*
u lerta ,,.ru,uu, iar cu prelinllnaf,€ cu:
turire stricate, insumi irni
rnchioea* ,g, Domnurui
apuc[_ Aci intrfi toate studiile qi cunoqtin{ele
cdci mdnctru fiind, in,rre^*rrir '"ur, rneu.."
caie treUuie sA fie echipat interpretul
cind, p5geqte tra ex-
ooate grsi dec6t c6nd
l, ceeace nu se plicarea Sfintei ScriPturi'
socoteam in stare.sf ";tiqiii'iti[.. Eu, nenorocitut, m& ' l. El trebuie s6 fie familiarizat cu lintba cdriitar pe

Ioc. str- zbor, am .-zb3i


z).
r u,r-pI.asit
---" rsr cuibul, dar, ln
care le lnterPreteazl.
cdzut"
4' patra caritate rnorare
'1-i esr- integritatea ffi()rour-
oricatdeburrf,arfiotraducere,totsuntpurrctein
ritor qi sfinlenia vielii, careenecesarf,recurgerealaorigina!,cumspuneAu-
linguae per
.p.rtru.a, Uupa .ruantul Scrip_
turii, inlelepciunea., n,i ryti- gustin, cf, sunt cuvinte care in usunt altetius
i,r''rii*u,
nu locuieste tn trupul aat pacatuii'r1. rauvaitor, rtici 'interplretationem
transire ron possunf
1)'

Fericitul Ieronim zicei ' 2. Interpretul trebuie s[ Etie arlrcologia biltlicao pen-
catre nurti. : ,lubepte
trucf, priritr'lnsa el se poate pune ln lnsuqi rueciiul
din
Scripturii, iar vitiile.ctrrnii $tiinta (i
nu t. ,u iuUi,, ,). De asernenea,
care a apf,rut cartea. Age3-q1a- ll va ajutir
ctrtre vigirangiu i sA {ac6 expli-
,Nu nrrt. ,..rri orr'r, cerceteze
c[rile in legfiturl cu timpul qi locul In care au
turile Ei banii, nicisd guste scrip_ aptrrut
gi'rA inteleagl va puteir feri de
'feti. sau apostol,,i a.1. "inri pe pro_ iOuitu p. .u* t. eipiicx. Cu aceasta, se
greqata de a explicir 9i cdntlri lucrurile vechi cu
Aceasta coresounde
m[-
cu ceeace spune Sf. Apostoi
Paul: ,,Oniui penr6ntesc Ei sura lucrurilor de azi.
nu primryte.*,"
'- r-''arvrrL u\'r' .. sunt ale
3. $i celelalte studii biblice, precull1 Introcittcerea
tt"t
hului lui Dumnezeu,. u). Du_
Motivul pentru care aceasti cdr{iti Sf. ScripttLri, iar: parte din cuno,stinfele cu care
a studid scriptura, a exlun: calitate unei clrli
trebuie s5 fie Inarmat interpretul. c6ci cuprinsul
a Ie apEri, inseamnd a
trri
credincios,lr iliii?ll;,,i
cu D;;;;,.;., neincerat, iar
ii .se in{elege mult
'arr.
mai bine, dacl gtim caracterui persoanei'
de Dumnezeu, gi prin
urm4,.;.;;.l.u.rea u scris-o, motivul care a ftrcut-o str scrie' irupreju-
Scripturii, rri* rarile in care a scris, mediul catre care erh indreptattr'
t.l piltte, Xl,2. etc., Ei aceste lucruri se glsesc tratate In lritrolncerecr
2) Serma, Lt. b. tn Sf. ScriPturd.
3) Inletepciuhea, t. +. 4. lncf, unul din eletretttele cu care trebue s6 tie in-
il Epist., tzi. u.
zestratinterpretulecunoagteread.octrineicl.aslilti,Prin-
5) Episf.6l, 3.
L;) t Cor' tI 14.
l) De Doctrina christiana ll, ll
procedeze aqa')'.?u asemenea'
Augustin'
'tr'insa,
el e fam,iarizat cu mrnuchiur doctrinar avut dreptate si Clristiano' r€pror
cuprinde Sf. Scripturtr gi deci
pe care-l i, .e*ir. trr. inlitulate De Doctrina
donatistului Tichonius Aiers)"
mai ugor poate urmdri pe
autor. Augustin spune in aceasttr prirlinla duce regulet. .r*.ntlirc*fu
cf,, dactr cuvin_
tele Scripturii tas[
;.d;;;F
$ 5. Ce tnsearnnH a interPret&'
asupra sensului,
.rj.,j:1,:llte regura.undevi
credinlei (rg,rro
u lnterpretare eretictr poate pretinde,fidet).
vegle inceputul evangheliei in ceeace pri_
Sf. Scripturf, este cartea sau
bttnul comun al tuture'r
dela fr.*,.a punctuatiunea n,ar plm6ntul sfAnt al credin{ei creq-
fi exactx gi ctr prin ,,Cuv6rtui ,.Jtom care au p[qit pe o tainf, care e re-
teagl o persoantr duntnezeeascl;
nir-irebuie str se in{e_
.a ar ftebui sd se ci_ ;"dtt. De aceia ea nu tt pdstreaz[ cicatrebuie s[ ajung5' la
cdtorv)'
teascd :
,La fnceput era Cuvantut, qi Cuv6ntul erd Ia rervatb:'numai cunogtinfei
inttt i" circulaliunea sdngelui
. Dur,nnezeu, gi Dumnezeu eri (existi),,. O asemenea cunoEtin{a tuturor ii Ja
in_ lor sPiritual.
negre,slt, ar n.ga .e
,t:rll.tT.,
In acest caz lnstr, se consultl
Cuurntrl e Dumnezeu.
DaroricAtdeadevdrateacestlucru'totatttde.ade"
regula credinfei gi se gtr_ pe care orlclne c
segte ctr in sistenrur nostru vaiat e c[ Sf. Scriptur[ flu e o carte
ao.tiina cuvdntur e rnsuqi p"ri. ir*buinli. In genere, se infelege cf, ea foloseqte
Dumnezeu, gi anurne a
doua persoanf, a Sf. Treimi. gi pietate' lnfelegerea ei
5" Inlerpretul trebuie str mai lndeptiniasce oricui o citegte cu iniira curatf,
cu care este
s5 cunoascE ru*dr,e comentatorilrl- o condifiune:
ins[ atArnl de cunoqtinfcle qi de Invdlltura
in..rna(i ai sfintei celce se apucd de citirea. ei'
-Scripturi. .Dacalns5sf.Scriptur5ebunultuturorqitotugnuse
inzestrat
Din vremurile Sfinlilor plrinfi gi p6nI de trebuintd
trebuinfat o niunci colosall p.ri.u-u
acuma, s,a in_ pout. fntr.fuin{h de to!i, urmeaz| cb strnt
credinciogilor inte-
anumite ntijloace, .ut. ti lnlesneasc[
ldmuri Scriptura.
De oarece aceast{ nruncd . il;;;;r; ,n addnc izvor IegereP Sf. Scripturi'
d.. pentru
Tforlrre celce vrea .e qi str expuie sen_
Chipul cel dintfii gi cel mai sirnplu
de a imptrrffiqi al-
sul Sf. Scripturi, aceste Iucrtrri yor"tf.
avei totdeauna ln_ lor' e tra-
semnitate pentru interpret. tora cuprinsul Sf. Scripturi pentru In{elegerea
strf,mutarea cu-
Chiar lucr{rile autorilor eretici nu ducerea, prin care trebuie s[ inJelegem
sunt nefolositoare. sau
^
Cei vec,i au scos lucruri pri*rfri .i dintr'o limbl strlin[ lntr'o limbf, cunuscutf,
pi au afirmat ctr si alfii poi
o..ilrrr.'ii"n cerJile ereticilor in limba nafionall a dcelora c[tre care se imptrrttrgeqte'
gi't.eOri. credin-
fei Ieronim a luat' ,uit. - tucruri ,a taca ca ei. Ast_ Prin aceasta, Sf. Scriptur[ e adus[ la cunoqtinfa
otu biig.n gi din Apo- . ciogilor prin propriile ei cuvinte'
ninariu, pe care totugi de
mai mutte oii
tici. El afirml ctr a fdcut aceasta
iinumeqte ere_
deseori qi susfine ctr a
1) Epist. LXI ad Vigilantium 1; Comment. in Galat', Pra-
%
log; Contra Rufin. n, 21 .
1) De Doctrina christisna,
II 2. 2) De Doctrina Christiana, liber
I, Ii.
Traducerea e cea intAi treapttr in interpretarea
Sf. Scrip_
turi. a mul{imii credincioqilor
P*in-_luje-rptglfl-{_e, in
,idei oarecare. Intru {e lege m
urirea in lelesulu i u,'e l
l6m ootrivit cu treapta de inv[]{turf,
cAt prin traducere prin studii deosebite'
ni se inrptrrUgegte -"2. nu sunt forma{i a
Irr.
Prin interpretare FllM#Lse ln{elege
in{elegerea Sf. Scripturi, traducerea expunerea
e ;i ea o inierpre_
tare. ntai bogat[
rnteiesutui St. Scripturi-fififfiffiesfAgurare
Aceasta se poate nurni interpretare istorie' liiologie' etc'
intr,un sens mai iJ-.ontirf.taliut1i scoase tlin filozofie,
larg. In sens propriu, prin inter'pretaie Pavei' ln ceeace
rirea cuprinsului printr,o expunere
se in{eiege ldmu_
',
i. .*.*rlu, ca sd explici pe Apostolul
ori despre justific tre' etc'
mai amlnunfit5, care .l ,puna despre rescuniptrrare,presllpull la cititori
m{rgineqte nurnaj Ia lnEirarea
:u.r:inr,o
iuri
cuvintelor Sf. Scrip_ r. .* mari dezvoliSri, care ,o .u:u-
iimbl cunoscuttr, ci se sile;te a le inso$i
consideraliuni istorice., nrorale, cu ,ita culturh 9i care, de aceia, nu intra intr'o inter-
pot
etc., din pretare PoPuiard.
in cuvintele Scripturii ,pur. 'nrrlt'mai care sensul prins
luminos. De ex_ interpretarea se
emplu, daci citim cuvintele : A.lunge Cdl{uzindu-ne insf, de alie 5ocotin{e,
zitei
(Matei 0,34), nu suntenr indestulati'nurnai rautatea ei mai mult la:
cu faptul cd poate impXr{i gi altfel" Dac{ ea se intinde
la re-
le-anr citit, fiindctr nu se in{elege
ngo, .. inseamn{. Dar text. adicS la partea exterud, la sensul cuvintelor'
le lnso{im de cAteva cuvinte de ldniurire, taliunea Ointre ele, la func{iunea
lor ln fraz6' pentru a
qi aceia e in_ ceeacb se cheanrS'
terpretarea. piecizit din acestea sensul ftazei, avem
'Sf. Scripturtr, 'interpreta,-ea presupunem sensul ver-
cabun lnoral gi religios al tuturor creg_ tterbttla' Daci ins[
a
tinilor, neputdnd fi infeleasl in ioate
irr1,,., ei numai prin Uri.unot.ot 9i intreprindem interpretarea cuprinsului'
furnra traducerii, pararer cu ddnsa treuuie' ideie!, I[r[ a ne mai opri gi m[rgini
la cuvinte' avem
interpretarea propriu zis{, al clrei
,a *.rrge !i
scop e sa aducd la interPretarett reula'
indeplinire punerea sf. Scripturi
ta inoemana rngeregeiii
tuturor. Aceasta o va face intl.ebuin{dnd
tot felul de cu- $ 7. f,imita interPretiirii'
noEtin{e.' istorice, geogiafice, Iiterare,
penlruca in}elesul Interpretarea prolrriu zish avdnd de scop a preciza
.spuie, nu se
care sunt ideile autorului, ce a vrut ei sd
preocupl a stabili adevtrrul real al celor spuse' Ea nu
dreptate in
\:- $ 5. Diferite feluri de interpretare. se intreabf dacd autorul a avut sau llu
cP a
: :e a..tpl'* ? ,
spus, ci pur gi simplu se lnireabl numai
Socotind cine sunt si c6t5 fnvIl5turf, Se tntetege cd nici aceia nu ne poale ltrsa
indilerenii' Dar
pentru care facern interpretarea,
au persoanele in domeniul
ea se va implrti Ln po_ rolul de a aplr?r adevlrul cek:r spuse cade
pularo Vi ptiin{ificri. ernteneuticei' sta-
altor obiecte. Din punctul de vedere al
, 1. Prin interpretare U).p,&L(i, se inlelege expunerea bilim numai ca roiul interpretului e de a sluji
ca mijlo-
in{elesutu} Sfintei S.riptlfffiaratari
citor la lnfelegerea textului'Sf' Scripturi' nu de a-i exa*.
simpte gi ugoare,
nrinir valoarea reald obiectiv['
ilfifl
lilir

lliir
il
scop a procuri in{ele-
Scripturi. Ermeneutica avAnd de
Deci interpretul are a stabili numai ideia lipsi de o dis-
ijir confine cutare pasagiu din
pe care o g.r* t.n.rlui clrlilor sfinte, nu se poate
putem gtrsi in citi-
Sf. Scripturd. futir chestiuttea sensurilor pe care le
D.1c{ e aga, se in{elege cI nu intra
io materia erme- rca Sf. ScriPturi.
meuticei a se ocupi de
aplicdrire morare Ia care textul Deaciinainteinstr,deosebirileinimp[rlireamateriei
St. Scripturi poate dd loc. Sensul
sunt mari.
{i susceptibil gi de sensuri derivate, de al unui Ioc poate
real
apiictrri Ia vieata Noi vom ctruta, pe cAt cu putinf5, s[ ne c[ltruzim de
pra.cticf,, la condifiunite mai rnull
vie{ii moderne.
aplic{ri se pot pnfrivi foarie bine
A;;il';rffir; natura obiectr.rlui ;i s[ urmlm imp[r{irea care,
cu pasagiul din care sau mai pu{in, se aratl in structura lui'
'sunt scoase, adic{
str nu contrazici ,ril;?;; ,i.i irri Astfel, dela chestiunea sensurilor, df,m peste problema
afltrrii acestor sensuri, qi atunci vom avei o
rrl s{-fie confinute in ideia ini{iala a cetui parte pe
.*"'r._,
hrterpretarea de felul acesta nu e interpretare
.orr.
ermeneu_ care autorii o numesc euristicd.
tictr propriu zis5, care nu se preocupl Mai Inco1o, vom avei problema expunerii sensului a-
il Ea are in vedere edificarea .reoinciogitor
dec6t de sens.
flat gi atunci vom avei o nouf, sectiune pe care uzul a
in instruc{iunire
religioase care ii se dau gi se numeit, numit-o proforisticd.
i,, irtrrprrtare onti-
leticd 1). Afar5 de acestea, obiqnuin{a cere ca ermeneutica sI
it;t
Dacd interpretarea aceasta nu e interpretare
propriu mai cuprindf, o parte care se ocupd cu istoria interpre-
zisf,, ci mai mult aplicare gi prelungire ttrrii Sf. Scripturi la Iudei 9i in Biserica creqtintr' Noi lns5
a sensulul Ia im_
prcjurtrri pe care autorul nu
le-a aiut ln vedere, cu atat mlrginindu*ne numai la elementele unul curs gcolar, nu
rnai pulin pot inlri sub numele
de interpretare lucruri pon.n, aceastd chestiune In meteria de invilat, ci cr
scoase prin interpretlri silite care trecem in apendice.
iri nu intrtr in st.ra Je
gfindire qi in planul autorului. Deci imPdr{irea urmatd de noi va fi:
Astfel este interpretarea
arbitrard a adventigtilor, care cuvintele Sec{iunea ll. Teoria sensuriior Sfintei Scripturi, - -
i,' M6ntuitorului:
'seciiunea II: Euristica, sau aflarea sensurilon Si
Tie zic, astdzt vei'fi cu mine n iri ttuiih,';;i"i;
citesc. str6mbind punctualiunea
,ctt mine tn rai.
: lie zic astdzi, ,it ii Scripturi;
liil
iii
SecXiunea llk Proforistica sau expufterea sensurilor
Sfintei Scripturi.
liir.
$ S. Irnpdrfirea ermeneuticei.
'Nu
to{i autorii urmeazt aceeagi lmptrrfire
iitr
a ermeneu_
ticei. Sunt unele chestiuni insa 'Oc
care toli se ocuptr.
rlr
Tofi, de exemplu, au ca o priml .t u.Urne
: sensurile Sf.
l) S[ se citeascA in apendice, ca apJicare, predica in
face o astfel de interpretare, care se
qT
Iili ii
riilriI

iili
i]l

prin ct-lvintele vorbite sau scrise 9i prin mijlocui cirora


1)'
-Lt e impartlgit gi altor spirite
Seusu} are asifel un caracter subiectiv, fiindcd
st[ in
legltur& nemijtocit[ cu subiectul, adicf, cu
fiinla cugetd-
toire care-l produce $i-i.d[ expresiunea' Quvintele insl
sunt exementele obiective, adicl acele care stau la
inde-

SECTIUNEA mAna gi la in{elegerea tuturor, pentru a fi intrebuin}ate


de fiecare persoanf, In parte. El6 servesc ca mijloc de
I

TECIRIA SENSURII,OR SE.. ,trecere a sensului dela om Ia om'


SCRIPTURI In aaeast[ consideraliune gtrsim qi deosebirea dintre

S 10. Sens 9i insemnare.


CAPITOLUL I
Sensul e g0ndirea determinattr a
spiritului. Deterini-
DESPRE SENS IN OENERAL 'narea aceasta e proprietatea voin{ei acelui care vorbegte
sau scrie. Aci are rol jocul ideilor sale personale. klsem-
,S 9. Ce se narea lnsd nu e
un lucru care-gi ia nagtere In capul
numegfe sens ?
autorutrui in montentnl cf;nd cugetd, ci existf, totdeauna
Pen{rur a imptrrttr,si altora gdndurile
noastre, noi intre_ tixatl dinainte de uzttl vorbirii, dupd regulele generale
ibuinl&ml anumite ala iinlbii. Insemnarea e legatd de vorbe, 9i pentru a o
-seTne
: vorba,
-.u scrisul sau migcarea.
*Acestea stau Ia lndernfina
ori.ri ,aila, e de ajuns s[ cduttrm lntr'un dicfionar. Acolo ve-
da expresiune celor gAndite.
n,gt. mijloace de a
,dem o vorbf, cu una sau mai multe lnsemntrri ;i lnfe-
Cin. are a exprima ceva
trebure sE aleagtr din mul{inre,
u.urJo, mijloace care._l legem cd lnsemntrrile existd pe ldngtr vorbtr, independent
. stau ia indemdnf;.

Fiecare voro-tr are, prin ea insdgi,


'
i) Sensus est cogitatio vel animi motus signis, praecipue verbis

a exprima o' ideie, vorbelea,urt


's€mila ceva. pentru o putere de in- nanifestatus. Per se intelligitur in hermeneutica non de interpre-
tatione quorumque posibilium ideae signorm sed tantum de in-
Imbinate in propoziliuni
Si'trar;
atunci, drln insemnarea parfiald
;o; legite cugettrrii, qi terpretatione oralionis agi, scilicet verborum ore vel scripto ela-

rtr,ste o trusemnare .mai largd,


a fiecirei vorbe, lzva- torunr.
lnterpretatio sbrmonis definitur : eommunicatio sensus'.perbo-
dar mai precisa. :rutn, seu intimatio idearum auctoris, auditori vel lectori
Spiritutr care cuget{ igi alege uorU.il
g le d{ forma facta. =-
'exterioarfi a propoziliunii qi trazei. Idela pe Sensul este cugetarea sau milcarea sufletului, ardtatd prin
exprimafi prin aceasttr agezire
care er o
se ,r,tn.qtu sensul trazei. semne" dar nrai cu seamd prin cuvinte. Ctnd vorbim de sens ln
.Deci sensul e produsul deferrni-o--;;"-_ ermeneutic5, nu infelegem sd ne ocuplm de intcrpretarea unor
.anumite semfle, prin care exprimdm o ideie, ci numai de intet-
30
t
3t
de persoana vorbitoare. Ba Incf, aceste insemn[ri se pre-
supun, pentruca vorbitorul sf, se poatl servi de ele spre S 11. Sensul biblic ai impHrfirea lui.
a-9i exprima ideia. Pgntrg-a_prinde sensul lnstr nu ajunge
M@T :buie s[ citeglifi&a lnlieag],
poate chiar s[ studiez pnTil-tul, peg[gsg;[-glsegtl
Dac[ sensul In general e lnstrgi gAndirea exprimatf,
prin vorbe, atunci biblic e ceiace sfinli i scriitori
i. Asttet,- Aeffinfrtu, inr au avut in sPirit
semnarea cuvdnfului oaie, tmpdrdlie e
cunoscutd. Dar acelea de insPira
sensul in care aceste cuvinte sunt intrebuintate Noul in I nu pot fi luate ln todeauna In lnsemna-
Testament in expresiuni ca: Impdrdlia cerurilor, oile rei lor proprie, pentruc[ Sf. Smiptur[ n'are pretutin-
cele perdute ale casei lui Israit e diferit cle insenrnarea .denea un sens nurnai de un fel. Exist[ incf, un sens
obignuitl qi nu se vede decdt citind fraza ;i urmtrrind care nu e expfimat nemijlocit ln cuvinte, adicf, .nu e cel
inl5n{uirea de idei a vorbitorului sau a scriitorului. prin pe care-l dau cuvintele ln lnsemnarea lor proprie, ci se
urmare lnsemnarea unui cuvAnt e adeseori multipll, ne- exprim[ mijlocit, adictr prin lucrurile pe care cuvintele
hotdr6t5, In timp ce sensul se opregte Ia o singurl in- le Inseamntr.
semflare, excluz0nd celelalte lnsemndri posibile ale unui Sensul- cel dintdi, care rezult5 din Insemnarea direct{
cuvdnt ; el e precis gi formal. Astfel c6nd zici: fata, a termettilor, luali In infelesul lor obignuit, se numeqte
poate fi vorba de mai multe insemntrri. C6nd citim lnsfi, / literal sau verbal. cere se mai nume$te qi grama'
in evanghelie : cri Stie Tatdt vastru cel ceresc de ce sul din urme, cel mijlocit, se nu-
aveli voi nevoie, vedem cI sensul lixeaz| nurnai una din megte seiis tlplqp:':'*.*#rntu& El se mai nume$te lncl
insemnf,ri. Deci el precizeaz5, fafl se insemnarea care e $i 4M9 Pg
mai imprecistr. ilu-e o speclalitate a Sf. Scripturi, clea
I!-o!,_ cdnd interpretdrn, urmtrrim sensul sau intelesul 1l .are cagitoate celelalte cf,rti curat omenegti. Sensul
tr a;zei, ffr- insemn.area-fficaiuilfrV n patte. r p11- tipic Ins[ c numai al ei.
pas pentru a descoped sensul este a qti itlsemna- Exemple: Dupd sensul literal, Adam Insemneazf, cel
rea cuvintelor 1). dintdi om, dup[ cel tipic Hristos (Romani 5, 14) ; cor-
tul mlrturiei Evreilor, despre care e vorba ln Egirea 36
pretarea vorbirii, adicd a cuvintelor exprinrate cu gura san in, In sens literal, in sens tipic [segrqg[,994[ (Ebrei 9,
scris.
Interpretarea vorbirii se defineqte astfel : impd,rtli$ir.ea fdcuta 2a); porunca de a nu ltrsa vifa fdrd h
,rg!-3s.c*q[ ,
Deuteronorn 15, 4 in sens literal, a pri
,ilor unui autor. Dr. Stephanus Szdkely, Hermeneutica Bi. 9, 8-g un sens figurat ; mielul pascal,
Wfff^C?ffmf*. - Friburgi 3risgoviae 1902, p. 4 s[ i se sfarme niciun os, cum e rA
1) Finis interpretationis est sensum, non signiiicationem quae-
rere et proponere; primus autenr gradus acl sensum invenien_ zaicf, (Egirea 12, 46) in sens
dum est significationis verborum cognitio.-SzCkelv, Op. cit., p.31. tipicl faf[ de Iisus, ctrruia nu i s'a
cruce (loan 19,36).
Inrpdrfirea aceasta a sensului biblic in doul n,a existar
Maria, d mers la munte (Luca 1,38)prin care nu in{elegi
totdeauna. La cei vechi gtrsirri ,si o implrfire tn trei :
nimic altceva dec6t ce spun cuvintele ftrrf, niciun ocol,
sens rsforic, sens rerg/*ru-jlwlgglc qi sers spirituat.
aflume cd Maria a pdr[sit locul unde era gi s'a dus aiurea
Aceastf, inrplrtlre ins5, daca poate ti primilH'?in-.- punct
Sensul literal se mai numeite gi sens propriu' Afartr de el
de vedere practic, nu poate fi indrepttrtitd dil punct de mai estealt sens, numit impropriu sau metaforic sau tropic
vedere gtiinfific, pentructr aceste trei ptri{i nll se excluti L sensul literal sau propriu e acel pe care-l ofertr cuvin-
una pe alta. Sensul moral poate trece sau Ia sensutr is- tele prin ele Insele, ftrrf, ajutorul vreunei figuri. De exem-
toric sau la cel spiritual, sau se scoaJe prin acomodare plu, in fraza; Durnnezeu a creat cerul Si pamdntul (Fa-
cerea I, l) avem sens literal sau propriu, pentruc6
gi deducere, .ln care caz nu mai este sens al Scripturii
propriu zis, cuvintele se iau in lnsemnarea dreaptf, 9i originartr, flrf,
In evul nrediu, exist6 inrplrtirea prinstr in versuri : intervenirea vrednei comparatiuni, care s[ dea alt ln{eles
Littera gesta docet, qLrid credas allegariu, ideiei cf, Dumnezeu a creat cerul qi pdmintul.
A,Ioralis quid agas, cluo tendas anogogia. Ca exemple de aceast[ natur{ mai putem cita: [ata,
(lsaia l,tn)
Aceste sensuri ins,l nu strictr inrptrrfirea iri doud ad- fecioara a luat tn pdntece Si va naste fiu
Fericifi cet mitostivi cd aceia se vor milui (Matei 5,7);
misf, mai sus a sensului biblic, penlructr sensurile qle-
goric, moral sau tropologic gi anagogic nu sunt sensuri, Iubili pe vrdimasti voStri, facefi bine celor ce vd urdsc
pre. voi(Matei 5,+a); Eu gi Tatdl una suntem (loan 10,30);
deosebite, ci numai variellii ale sensului tipic. pe lAng5
aceasta, mai treb :ie observat cd partea lntf;ia clin vcr*
Un Domn, o credinld, un botez (Efeseni 4,).
In toate aceste exemple, sensul urmeazf, literei, t{r{
surile de mai sus (littera gesta docet) restrAnge mai
niciun incunjur, gi de aceia zicem ctr avem sens literalr.
mult decdi e drept materia sensului literai, referindu*l
sau propriu.
nun:ai la povestirea faptelor.
II 2. Sensul impropriu sau metaforic e acel pe care
Afartr de aceasta, mai existl aga nurnitui s€/is qcl^ -:*rryrE-e.rirg"*'-@*;.*.*Y'
Icuvinf6ie i[las?_sI=e sEtrvadd din insemnarea lor gra-
modot sau derivat, de care am pomenit si mai sus.
Propriu vorbind, acesta nu e un sens al Sf. Scripturi, Imaticaltr, dupf, inten]iunea celui care vorbegte sau scrie.
lDe exemplu: Ochii Domnului spre cei drepli gi urechile
ci aplicarea Ia o stare sau imprejurare oarecare a acelor
Lui spre rugdciunea /or'(Psalmi 33,'u); lroi s,'tnteti lu-
ce Sf. Scripturtr spune despre alta.
mina lumii (Matei 5,1*); In numele lut lisus sd se plece
_-,.7 CAPITULUL II ' tot genunchtul, al celor ceresti, al celor pdmdnteSti Si al
{.----.' SENSUL LITERAL celor de dedesupt (Filipeni 2,10);
-Ey_s11nt
vi{o, ,oillJg:
-t S 12. Impdrfirea sensului liferai.
diJele_(loan 15,6); Hristos Sede la dreapfalii Dumnezeu
(Coloseni 3,1). Cum se vede, sensul acesta nu e acel pe
SlnsrJl literal e aSel qa{. se revarstr deadreptu{ din care-l dtr fiecare cuvdnt ln parte, duptr lnsemnarea lor
insemnarea cuvintel_orllecum cdnd zici : $i scuhindu-se gramaticalf,, ci altul nou, care se sprijin[ pe ele, dar mai
\'**'
a a).
ntuit pe g6ndul celui care vorbegte, In gdrrdul lui e iz- literal: dnl f d cut (loan
|
$i Cuv u t t r u p s' 1

. vorul cb zici genunclti, ochi, etc,, dar in{elegi altceva Sens I


dogmatic tionic: Tu si zidit rdr:tnchii mei (Psalm.
Unii, vrzind rnateria lntins[ asupra cfireia se intinde fie
sensul literalsau propriu, fie celimpropriu sau metaforic, rnai
I r38 /$).
literal: Cine se va ra;ina de mine, ;i Fiul
1ac o lmptrrlire, dup[ cuprins. Din acest punct de vedere, ei
omului se va rugina cdnd va
despart sensul In istoric, profetic, alegoric sau dogma'tic,
veni tntru slava Tatdlui (Marcu
tropologic sau moral gi anagogic, cluptr cum se 1nun1d Sens g ,*).
fapte sau profelii sau adeveiuri
rle credinftr, sau regule anagogic
de practicat sau bunuri ale vie{ii viitoare. tropic: Si am vdzut Cetitea cea sfdntd
pogdrdndu-se dela Dumnezeu
Totugi ultimele trei numiri se intrebuin{eazf, de obicei din cer (Apocalips 2l r).
spre a lndemna unele specii ale sensului tipic, cum
anr literal. Iubili pe vrdjma;ii uo,sfri (Mate
arltat mai sus.
In genere, trebuie sI se gtie c[, cu tot acordul care ,.r. I 5 rn)'

"e.xist{ la cei vechi, fn multe chestiuni de trototosic tropic: De te z;mintegte ochiul tdu, scoa-
fapt din acest I fe-l (Marcu I r?).
,domeniu, totugi, relativ la
toate numirile acestea, au exis_
tat mari deosebiri, gi IncI existtr. Asfiel, sub numirea de
sens istoric, unii infeleg deseori sensul propriu,
asemenea, pe sensul impropriu ll numesc spiritual,
gi, de $ 15. Felurilq sensului literal.
mistic,
alegoric, expresiuni care, cum am vtzut, se intrebuinl Exist[ feluri de vorblre care, ce e drept, lastr cuvin-
{eaz[ pentru sensul tipic. lelor lnsemnarea lor directtr Ei originartr, dar, printr'o
Pentru a zugrdvi rnai bine aplicarea acestor numiri uqoare intorsflturS, se deosebesc de expresiunea simpltr
!a
9i obiqnuitl, gi prin aceasta dau exprimtrrii
serrsul literal, vom da urmtrtoareie exemple: mai multtr
impodobire, putere, vioiciune 9i plasticitale. Astfel este:
literal..sau $i a e;it tn zileteacelea poruncd
propriu: dela Cezar August sd se scrie L A#tee*prin care se urmtrregte ca inlelesul s5- cu-
Sens
prindl Mle. Aqa,.d.e exemPlu,
istori c impropriu tot PoPorul' (Luca21)'
in loc de:
sau metaf.: .!i Sr-a adus aminte Dumnezeu expresiuiea Gt,lq, zinnffifu, ziua Donmului,
d.e
ziua tn care Domnul va veni la judecatd (Matei 7 rz;
.fy'ae, (Facerea g 1).
28; 213a; etc.) ; floaptea (toan I
a) cu ln(eles de
literal sau Femeia ta Elisabeta tti va naste Luca 17
propriu: f iu gi vei chemd nr*it, Lui toin. rnoarte.
Sens
(Luca I, t). Vorbirea fn care se lntrebuin{eazd emfaza se numegte
profetic
impropriu: In vremea aceca, toiagul din lese emfoticQ. Ea e ntai solemnI decAt vorbirea obignuittr' Ast-
sau tropic va Ji ridicat ta un s{eagtn ociii fel, vorbirea MAntuitorului ctrlre Caiafa: De acum veli
popoarelor. (lsaia l2 ro). vedea pe Fiul omului gezdnd dralreapta puterii pi ve-
J1
nind pe norii cerului (Matei 26uL); sau cea ctrtre
Evreir
Cela ce ascultd. cuvtntele mele
mes pe mine, are vtald veSnica
fi crede celui ce m,a tri_ frrtrebuinfeazl o Inruditi dupl sens' Inrudirea
expresiune
Si ta judecatd nu va veni
(loan 5 2a). Cuvintele vefi'vedea gi veitinct aceasta a ideilor gi, impreunl cu dAnsa, fi a expresiu-
din lntdia grlire uilor, poale {i sau obiectivtr, adicl 19i are liin{a chiar in
fucrul insu;i, de exemplrt: $i intrdnQ lisits tn templu
gi iudecatd din a doua au intrepuinlare emfatica.
Inpelegi
in ele mai mult decf,t ce spun icesti cuvinte ln vorbirea
(Matei 2l "), in loc de tn curtea templalul,' sau e su-
obignuitl.
biectiv5, adic4 e prezentd numai ln concepllunea celui ce
2,.kgtub,r1l* Aceasta e contrariul emfazei .gi
exprimfl [m vorbeqte, de exemplu: Eu sunt tnvierea Si vieala (Ioan
:y".,.rt. mi-mgkge$.41*e.,lr] intqnjiune. Exemptu : $t t.oate
.,t*ttk*ttt venit tn Egipt itTffifire deta risif fFi..r.u
ll 2u), in loc de cauza sau temeiul lnvierii ;i al vietii.
Inrudirea obiecliv[ schimbtr unele cu altele sau notiuni
gt tir
1: :'). tot p,imdntut dorea si vactd fala
(3 ImP{ra}i l0 24) 1). iotornon Iegate Intre ele in chip- extern gi care au proporfiuni
deosebite, gi aceastf, qperatiune se numegte sigs;c.$op,
3; H{,r#-*,f, , prin care se lnfelege
Itrsarea afarf, a unut if",u noliuni legate intern, logic, qi se numeqte atun:i 41,e;
cuvant sau a unei ptrrti de fraztr sau a unei
fraze intregi. ronimii, .'/
Ea
,provine
din particularitatea limbei ebraice, ,r* ,J.- I&if,ii{iid.\$"
-TniuO,rea subiectivd are de baz{ asemtrnarea dintre
vegte scopurilor poetice gi retorice. Ceeace
lipse,ste trebuie doutr idei gi se nume;te p,6ffi6#.
sd se intregeasctr din context. me rate
De multe ori e greu str afri unde e eripsa cOnd
citestt numesc figuri de cuvinte sau t- iin s mal
Bibtia in fuaducere, pentrucf, traductrtorii
u, fn,pfinit-i* ra se poate
I
Iimba lor cuvintele.care lipsesc in original.
Cuvintlle es,,e, intregi gi formeaz[ aga numitele figuri de stil.
spune, de multe ori sunt nurnai subintelese.
Vorbirea a:re
uneori strriri peste cugetlri care trlbuesc
cum e la intdlnirea.dintre Iisus gi Nicodim (loan
subln{elesq : S 15. TroPi').
i1 r,1'
'!i,,
itt.
. .'a "'-
S 14, Felurile sensului tropic,
, ' Sintcdoca fiind schimbarea intre ele a nofiunilor lnrudite
: gi legate prin proprietl{ile externe, are pretutindenea un
n't-ir--
ll /,
, ,€gracter material'. Ea schimbtr:
I
i\.
. Sensul tropic, zis gi figuratsau impropriu,- se gdsegtq l,
\,
de obicei, ln vorbirea care, iu locut expresirnii , , l.-.Partea cu intregul sau invers, precum: lur tntruna
Olrectq , ', r, ;s$a'

-.
l)
sr se bage bine de seamd cd iperbola e contrariul t,,r,'d,o iperbotrd; cit utt vdrf de ac, pentru a exprima micitnea, mai 1
emfazei
din punctul de vedere al intentiunii
celui ce vorOeqte: una spune
mai. mult dec6t are in gAnd (iperbola),
,lir'fir11 0..^, e in realitate, e o litotd. 1i
alta are in gind mai rnult La unii autori, litota urEffil?e definifiune: o grdire in care
decit exprimd ca cu vorba (emfar^i.' Oii iugetarea e scoas5 in relief prin tdgdduirea contra,riului (loan 638).-
att punct de vedere,
iperbola e contrari,l litotei: iperbot. in mare, litota Dr; Fr. Hilber, Biblische Htrmeneutik. Brixen. 1912, p. 14.
exagereazS. in mic. Astfel expresiunea: "*rg...rrd
,i yrrrro pi ct iarhe. l) lrnplrlirea urmatd, ln acest paragraf e in parte, dupf, Mader;
r,ttl,.1il;,

i,:.'::,Nampe n di um der Bi b I is ch en Herme n eul i lt, Paderborn. I 898.


rjll:
r ,'|?
(?s. 22,6); paharul Domnului ln loc de S/'
Intpartagire
din Sdntbete (Luca 24, l), adicl in lntiia zi a strpttrmAnii,
punindu-se SAnbEtI in loc de strpttrmAnd; psatmi,
tn lof it Cot. 10,21):
de ctrrfile aghiogratice sau chetubim (Luca24,,44). '' n* Accidentul sau amdnuntttl cu substan{a' precum:
Toatd pentru:
lumea-(Luca 2,1), in loc de impdraiia romand. tiliu'l tau, Doamne, tnvecti vecilor (Evrei 1' B)
ia. Junehtsli pasca (Eqirea t"z'21,): tn loc de
?".Cenul cu specia,
I04, l) fn loc de animalele
.precum
: litnit sdlbatici (psa{m i,-iiarali
'rr'itA'Pagtcltii,
care era un amf,nunt al serblrii'
,,
sflbatice. , ,. . i '
pentru:
*J, Specia cu individul, precum : t{arntei (tsata.i2.,t,sl, 7* Proprietatea cll otriectul, prectlm " uscatttl'
pentru {ar5 roditoa re. Turturica
Si rdnclunlca (teremra ii,,li,
n{ndnttrl (Ageu 2, ?)'
in loc de lntreaga specie a ', '' "-a.- Mut.iia 'cu'pioclusul, precum t lemil, inlac de cruce
fieclreia. gi de cardbii (Eqirea 7'19); peutrd'
_^t-S,:U.r,arut
qi pluralul gi invers; precum
Asnpra: tnrpt.Apost.5,30)
rdotnutui t,oi aruncd tncd$dntintea meo (psalm l0g, g), in io. de ziclire (tot acolo)'
"'g-'s.rnrl
in loc de : asupra duqnraniltr imp5rtrfiei tui Dirmnezeu" cu lucrul insemnat, precllm N'am venit
(Matei' tO' i1-
-[to,-"
t]Irn: sd aduc pace pe pdmdnt, ci sabie {+).,.
*Metonimia 'schirnbji"""cautza cu s '."' Cheile (lsaia
''efectul,
-s precum : L_a r.rrra"O .u aceartu rflzboiul sau turburarca'
fac|it^pacut pentt'ru noi (2 CorinteJ ,- zti-;;"; 22,22; Matei 16, 19), in loc de sutoritate'
L'a, facut sd ispdseascd pentru noi. Sigeata (lov
;-, --iq,,JSpatiul,
[ocul,' timpul cu ceeace ele cuprind sau se
34,6),
afl[ intr'insele, precum " AtLtrtci a epit la r{dnsul
lerusa*
ln loc de rana f{cuti -de s5geat6 . Moisi pr:oorocii,
Si in,
Ioc de scrierile lor (16, 2g;24,27). Numele timut pl toata lutleia 5i toate tnpreiurintile"lttrdrurukti
unui patrfarh,
'innut.i,' g, s) pentru '. locttitorit din acele linuturi ; Ntt
tn
]o.:] urnagilor lui (Facerea g,2T; Anros 7, 9). iA pitrt iili veaculut acestuitt pentru : nrr vd trtatrivi{i
cauza, precunt : Intru sudoarea
(racerea 3, _::
,-_?{Et..,:, l9) pentru: q4in munca. Sdngele, in loc cle
frunfii
aamenilor stdpdntli de spiritttl luntesc'
LtciLlerea (lVlatei 27;24).J\; r_ ,,.,. , , .,
-,
,, i ,^hn".l ,, proprie a unei nofiuni
]y'bstractulcu concretul, precurn , noi'tuntli tdierea- /. Metafora schimb5 expresiunea
duptr sens' se
tnrprejur (Fitipeni 3,3) pentiu : noi suntern
iAiritt'+"iir,, oai6caiE*?u o expresiune improprie care'
iyr. PLrul carunt, in loc de bdtrdneld (Levitic trg,'Jiz)" ',',,*x,a foarte mult cu cea proprie. Ea e cel ntai fru.
i' *o, gi mai des lntrebuinlat din to{i t'ropii' pentru care
me.tatoric!-
.1 abstractul, precum : a mdnca agurir{d. vorbirla tropicfi deseori se',si numeEte vorbire
,,4.*,9on!1.11l.
(teremia 3l,Zg), in Ioc de a
fi
stivdrpit pdcat. Aci irebuie nsti.f avem in Psahni 2,6i Cttv1ttele Domnului' argint
socotit{ gi lntrebuinfarea unui numAr hotdrf,t in
locul
r'i lac mmurit, adicf, cuvintele Domnului suntintotdomeniul
atAt de

, lrumoase ln domeniul moral, cagi


argintul
:
unuia nehotdrdt, precum fuloab pentru a Jnfl{igd pe
pentru- alt
vrtrjmagii lui Dumnezeu in general (lsaia 25,
l0) ; Ai Sopiu- ;.;erial. CuvAntul ,,argint" s'a lntrebuin{at
zeci de ori cdte Sapte (Malei 1g,22) pentru totcleauna. , ;r;;;i'pt..u* ttu*os, prefios, etc' De asemenea"Cdr-
5- cuprinzdtor,l cu cuprinsur; masri in roc de mdncore .''buni ie'foc (Roniani, 12,2A), pentru ruqine 54Lr du1ere;
4t

perdute (Matei, 25,24), pentru


*it{r.rr,, poporut tuj Metafora am vtrzut-o rnf,rginitl Ia u t singur cuvdnt,
11 tralucere, multe din precum: ,,Etit lunina ce a adevlral[" 1 ,,latd mielil lui Du-
metaforeie texfului evreiesc
perdut. In loc de s,au rnnezeu" (loan, 1, 36), etc. Ea lns5 poate senri ca temei
cuvdntuf iigr.ri-;t pus cuvdntul
priu. Aslfel este ps. pro_ . [a trecerea vorbirii metaforice In lntinderi mult mai ntari,
l_Sl .a.. .uprirO. in cele 3
huriT nretafore. Dactr.17., sti_ qi atunci alctrtuiegte figurile de stil. Acest fel de vorbire
in.ro*anugtu-ri. i apdrdtor,
in loc poate -cuprinde fraze, perioade'qi chiar cdr{i intregi.
jffi::,n1::fl[: se perde. Au rimas instr totuei in etr y' Dacd rnetafora se intinde la una sau mai multe fraze,
.prime;te numele de alegorie.,/ La rAndul ei, qi alegoria ia
De oarece sinecloca qi metonimia
legdtura noliunilor igi au origina in numele de fabuld sau parabold, dacl e lnfA{igatl ca url
ca,.e zace chiar
ln natura faptelor, sunt 'fapt. Deci alegoria, fabula, parubola, la care trebuie str
:i:*". de infetes.
asenrtrnarea
Metafora i,rra, .r*_gi are
a doul no{iuni, asemerare care terneiul ltr addugdm qi asentancirile, conslituie tot at6tea variet[{i ale
in natirra faptului, ci in ideia persoanei nu existl sensului metaforic. ><
rnuttI greurate Ia lnfeles.
o exprimtrn 1. Algggria se deosebegte de rr:etaforh prin intinderea
:1.^r1 lTri
apostoli cA nu inteieg c6nd Iisus
O. u..;u vedem pe mai mare a ey DezvoltAnd metafora, prin descriere sau
tu ,prnu; povestire, in firai mulb traze, buci[i, put6nd cuprinde
fi-vu dc atLratui Tariseitor ot ,ii,irltertorVedefi, prizi-
si
Ii se pare .a ru utrag. (Matei, 16, chiar gi o carte intreagd, ayem alegoria.
X];J,
L;;;nte ctr n,au iuat r, Figura aceasta e intrebuinfatl des in Sf. Scriptur{. .O
astfel de alegorie avem In Ezechiil 15 unde lerusalimul'
$ rO. F.iguri de stil. si
I
locuitorii lui sunt asemlna{i cu vila de vie ttriat{ din
r Schimbal.ea de infeles pe care butuc, care nu e bund dec6t pentru foc..
picd are numai o tntindeie o cuprinde vorbirea trc_ ,: . Ufl frumos exemplu de alegorie se atli in Psalmul 70
*l.giritfi De obicei, ea se
intinrie la un sinsul, cuv6nt,
.i. ,J intrebuin{eaza ln
;i cuprinde gapte stihuri. Aci Israilul e aseminat cu viia
In{eles deosebif de felul r de vie adustr din tsgipt, sldit[ in p{nrdnt bun Ei care a
oUiqnrlt ai vlrbfii, ,gi anunre Icrescut de a umplut tot
leghturi cu o ideie pentru
indicarea cdreia existd alt
in finutul dela mare pAn[ la Errtrat.
exenrptu, cAnd .MAntuttorur
cu_ :, r Aceiaqi figuri cu via se glsegte ln Isaia 5, 1-5.
:_lllt .?.
spuneli vulpii aceleia,, (Luca,
lice : Duccli_uti si ,,,,:. Exemple de alegorie mai ave:n In Romani 11, 17-19;
1g,32),uOi.a tui lrocl, inte*
buinfarea deosebit, s,a ..,t, Efeseni 6, 13, unde se gdsesc mai ntulte metafore una
,

f6cui cruantu I vutpe ldng[ alta.


ideia ":";;ilu
care s'a pus spre a ardta ,l
de ,itro'n,pentru care era r lr, r Tq Alegoria care cuprinde o carte intreagf, e CAntarea
de^mai.nainte cuvAntul ,

viclean ,^, pf*r. I

'<Cu figurile de stil, schimbarea O. int.A, nu


I ,c0nttrrilor.
numai Ia. ,n singur' .ruant,---ci e m{rginitd i:r': ' 2. Fabulu. E o alegorie care ia forma unei povestiri
mai mari"
;;;;;. intinderi mulr
rlltl
^
''riirl,,tr,inchifrlte din lumea naturii sau a animalelor, pentru a
4 lrll.ir.t,Aa rnai nrultf, plasticitate unui adevtrr. In NoulTestament,
i
42

ilu se afle nicio fabuitr. Nurnai In Vechiul


Testament se fi fost metaicrl'
afl6 doutr: In Judecdtori, g-,
unde copacii iqi aleg berat ,le vAnt ile pe fa{a pimdntulLri", ar
.7-15, prin care e indicatd compara{i'tnea, pro-
ln ::s., gi ln 4 Imptrrafi 14, 9, fabula scaiului Si a ce:
drului"
Particula ,,ca",
duce asemXnarea.
.,3. Parabola e tot o povestire inchipqitd. Deci, de oarece tunctiunea cuvintelor nu e schimL'at5,
in fabull se dau factorilor intrebuinlifi Dar pe c6nd ci exprirnf, numai ceeace e propriu lor, asemtrnarea face
roluri contrare
naturii Ior (copacii gi animalele
uornJrJ), f, prrrUrii"r. parte din sensul literal sau propriu. -
ptrstreazl caracterul natural ,f lu..urli*.
..
Parabola expune de obicei f.fuf
cu* se petrec lucru_ S X7. Int&ietatea sensului literal.
rile in viata zilnictr, gi aceasta p*rtir,.r,
prin fapte cu_
noscute, str ni se llmureascfi
adevtrruri lfi, irrr.J'i, OUr" Dnc[ in Sf" Scripturf, putem avea douf, teluri de sen-
viafa.spiriiului. In special, ea ne
arattr in icoane vii ra* suri: cei literal gi cel figurat sau tropic, Ia care trebuie
portul practic al omului ctrtre
Dumnezeu. sd acltrugdm ,si pe cel mistic, despre care avem de vorbit
prin confinutul gi funcfirn.a *, parabola de aici inainte, se poate naEte intrebarea : Cum putern
--,?".], are un
rang de superioritate gi o demnitate
mai mare faf5 de afla cu ce fetr de senr; avem a face intr'o bucatd oarecare ?
fabultr. Nu cutnva vom cf,dea in lncurctrtura de a nu ,sti ce si
De alegorie se deosebeqte parabola prin lnfelegem ?
caracterul sIu
de povestire, pentructr alegoria Rtrsptindeni
cand desmie, .t;J ;;- :

vestegte, pe cdnd parabola nurnai


poveslegte.'gi povesti* .1. Noi ',rorbim cu mai mulie sensuri 9i in graiul de
rea in alegorie trebuie luat{ tcitdeauna
ca fapt real, nu* toate zilele, precurir cAnd zicem : ,,Mi se'rupea inima"'
mai lucruri[e nu sunt numite cu numele In{elesul {igurat instr se prinde nr-rrriai-decdt qi tlitnenla
.ctr lor, pe cdnd
parabola e totdeauna o povestire inchipuitl, din nu cade in incurclturtr. Deci nici in Sf" Scriptur{ n'are
trpi_
care pot aveA realitale. cum s{ se nascf, indoieli de in{eles, ciacl este un sens
In V. Testament, avenr parabola lui Natan sau aitul. $i acolo se intrebuin{eaz{ tot o limb[ omeneasc5,
' bogat ;i s{rac (ll, Regi*, r -
despre ontul
cu {elurita aplicare a cuvintelor, p'-'ntrucf, s[ iasd un inteles
). Despre cete din Noul J.es_
tanrent nu mai pornenim, pentrucfi sau altul.
sunt in de ajuns de
cunoscute. 2. Cu toate acestea, avdnd ln vetiere cl Sf . Scriptur6
4. Asemdaaruk n r e ajfssya. gel o"_ nu e scris6 ln vremea noastrS, nici in lirnba noastrS,
de
glyclerul rrletglgric- e- gi indicat pfif n,e,"lafqrd.ln,*are
" - ,nici in mijlocul unor popoare care cugetau ca noi, sunt
_
Yorore," precum: ,,Dreptur ca finicur va"reo
or;,i.i,A.
multe locuri ale ei care au dus la interprettrri deosebite'
infori gi ca cedrur
cel din Liban se va fnrnulfi,. (psalm, g1,
l2);,,N;6;ii; De aci un lung qir de interpretHri care se depXrteazf,
sunt ca praful spulberat de v6nt
de pe fa{a ptrn.rdntului,, unele de aitele gi chiar de direcliuni deosebite ln alctrttti-
(Psalm I, 4). Dactr s,ar fi zis,
sunt praf spul_
rea interpretlrii. Ast5zi putem vorbi chiar 9i de o istorie
"frfJ.giritii a interpretflrii, care gi alctrtuiegte un lung capitul in er-
44 45

fieneuticile dezvoltate. ,ltre


atte deosebiri, o grsinr
acesie interprettri, afartr
de fiebuiesc in luate ln in{elesul lor literal, aiarf, numai dac*
mai rarg nretoda arego,_icel
Ei pe ;;;;;-.;" unete intrebuinfeazd i,nterpretarea Iiteraltr nu cuprinde o vtrditfi contrazicere sau
dus Ia nevoia oe a ilc{tui
,i;i. ;;, putin. Aceasra a o:absurditate.
'l'otugi trebuie sd observtrm ctr, atunci cAnd

zeEti, pentruca a afla


,.*t ;; care s{ te cataul ' e vorba
s[ fie pus ln practic5, acest principiu rdmdne
les Iiferal sau figurat
.
dacd,fi;;rJ c oarecare, ai lnfe- numai un apel la propria putere de judecat[ a fiectrruia.
: Ceiace unuia i se pare absurd sau improbabil, poate str
S'au dat rnai nlulte regule 1).
p6ntr acum, care se gdsesc se partr altuia simplu si bine intemeiat"
an:druntit expuse. in- rnarif
Intre ele, cea mai de seama-
trr;;;;;' ermeneuticd biblicl. , Cu toate acestea," cu tot adevdrul ctr rtrmdne la propria
Iu{rn nimic in sens titeral
.* *.,, cd nu trebuie sfi minte a fiectrruia de a scoate intelesul a;a dupf, cum
acoto rinOt ',propria sa chibzuinttr il cdltruzepte, nu se poate sI nu
absurd sau clr ioiui protiur,.'ru."a*,il.
cedare. trebuie s,o ?:#_rrrl.r,;:. cuprindem numaidecdt tdria principiului cd nu putem
aplictrm ,.ofo *rj. predicatul
prinde ceva care ar cu_ sf, ne abatem dela infelesul literal decdt numai acolo
:'unde ar iegi o imposibilitate moraltr sau materialS, adicl
rur r ua t in i,
rur.u
LH.JBJ':. :..Iffi l1:,ffJ,H:[:i;
tasd mortii sd_si tngror;;;;-A;;;;(Matei 'o absurditate. Ce aplicarea se face greu, dupf, cum
se pot aplica Ia acei B, 22) ,,nu mintea duce pe fiecare, da, dar principiul e bun.
cupiingi JJ-*o*r. naturalf,
urmare, trebuiesc inielese si, prin
figurat:
sd rndeprineascfl rituiire
i;; p. cei morti su_
, putul acestui
$, trebuie sf, urmtrm regula ctr, la orice
Itejeste innrorrantarii Ia cei cu- ,text, cdutdm mai intAi inlelesul literal, qi numai unde
prinqi de moarre nalu1ata"
lnfelesul deprin este i. $; ;;;; nici aceasra, ci vcuetll cf,
i vedem ua aceasta tlu se
i{utr4sla nu uc poate, ptrIlrr u pricinile
Pua[c, pentru uE mai
pr lulIIlE de firal
dat ou .tipu'ou-'rirn.i, c6nd lsus sau pentructr nu era In gdndul autorului, numai
torut, nu despre dajoria Mintui_
spusa unui Evreu, cd
.rk;;;o;; iiatrare, ci, fa!{ de iatunci ne leptrdtrm de inlelesul titeral qi-l ctrutdrn pe cel
vrea sf_f ,rm.rq Oa. ,nai figurat. Inainte de toate ins6, cel literal.
lngroape pe tatfl .au, intAi str_si
c{ cine vrea sd_i urmeze
oornut;i;fi principiut g.n.rrl De ex., parabolele, dacl le-ai lua ca o povestire oare-
Lui, pune a..artu mai pre ',,' care,
au inleles literal vizibil. Dar Mdntuitorul, cdnd le-a
de orice mai are de fdcui. sus
Autorul celei mai insemnate ': spus, ac-easta a urmtrrit? Nu, ci str ilustreze prin ele
cdte avem p6,nE azi,
lucriri de ermeneutic{ din adevdrurile Imptrrtrfiei lui Dumnezeu.
americanul Mitton Terry,
privinfa aceasra: spune .in ,,,,,, Deci e dela sine infeles cd nu ite votit lncurca cu
"Existd
cipiu de ermeneutictr, prin
r: ;;tl;;';;"d.. .up.tut prin_ ;. sensul literal al acestora, ci vom scoate din ele un Inleles
care ni se spune cI cuvintele :. derivat, alegoric.

I) Thumas Horne. An lntroduction \) Biblical Hermeneutics, atreatise on the lntepretation'


Knorledge of the Hotv to ilte criticat Study and
p. 507.
Scriptures, vol. Z, Londra
,Orj, .0. a, af the Old and New Testament, ed. noud, New York l9ll,
p. 159.
,$ fg. Incf,lcEri impofriva sensului literal. oenlru cuvAntul cf, ar fi un indemn Ia imoralitate din
Regula de a nu ne abate dela Infeiesul literal, fIr[ o
pafiea lui Dumnezeu, ceeace e imposibil de sustinut'
,,Sensul e vtrdit literal, iar porunca lui Dumnezeu n'are
nrotivare serioasi, a fost cilcattr de Origen.
El a citat locuri din Sf. Scripturl despre care a spus nimic imoral, Iiindc[ ea finteqte tocmai la Indreptare qi
ci e cu neputinid de plrdsirea vietii imorale.
pietins cX au un sens literai,
pentruc{, Iuate duptr litertr, cuprind lucruri 3. In ceeace privegte porunca M6ntuitorului ctrtre apos-
admis sau absurde. Ca astfel de locuri, Origen
imposibile de toli d. a nu salutir pe nimenea ln cale, iar trebuie sd
porunca de a omor6 pe cbpiii necircumcisi (Facerea
citeazf, gtirn cd sensul literal e foarte precis. In Orient, saluturile
17,14);
porunca dat5 de Dunrrezee proietu*ui Osie 'a_ii .sunt forme lungi si ceremonioase. MAntuitorul, indemndnd
, pe apostoli s[ nu salute, le spune nutnai str nu-gi
Ue peardd
luA o sofie desfrAnattr (Osie, I, 2); porunca M6ntui- timpul cu forme zadarnicel).
torului dela Luca (10, 4): pe nimenea sd nu satutali
Deci, rezumAnd, trebuie sd gtim:
fn cale, etc.
Dir gre,sit se tdgtrduieEte lntelesul literal al acestor l. Ctr sens literal existd pretutindenea in Sf. Scripturl,
.locuri. iar acolo unde nu se poate infelege astfel, trebuie In{eles
{igurat, precum unde se atribuie lui Dumnezeu calitlti qi
EIe au de fapt un sens literal foarte precis, qi nu
este nevoie s[ le in{elegem figurat.
ac{iuni materiale omeneqti ;
2. Locurile de care se spune cd se 'aplicf, ln sens tipic
l. Uciderea
,vechiul copiilor necircumcigi nu trebuie str ne nrire.
la Mdntuitorul si la Bisericd qi cd afartr de aceasta nu
restarnent e inferior morarrnente Nourui resta-
mai pot cuprinde alt sens, nuformeazl o probtr, pentructr,
ment. Mdntuitorul a desfiin{at multe lucruri care, pentru
.afartr de sensul tipic, ele au gi un sens literal deierminat.
concepfiunea noastrI moraltr, perfeclionatd prin cregtinlsm,
par crude gi absurde. Astfel ne pare legea. talionului. Ba incd, ceeace e mai sigur, e sensul literal, pentrucf,
sensul tipic de multe ori e numdi presupus.
Totugi ele sunt pdr{i reale ale Vechiului Testament, gi
aici se vede progrtisul moral f6cut prin creqtinism. ln
ceeace priveqte uciderea copiilor necircumciqi, fie
ctr In_ S 19. Unitatea sensului literal.
felegem lucrurile chiar duptr liter5, fie cI illntelegem,
1. Duptr cum pe baza lui Origen s'a restrfins sensu!
in figurat, adicf, pedeapsa penfuu fofi cei ca..- ,u
_mod
indeplinesc legea Domnului, sensul literal poate existi. literal al Sfintei Scripturi, tot aga, pe baza lui Augustin,
2. Asenrenea este cu porunca data tui Osie de a_si ' s'a
pretins cd unele locuri pot avea mai multe sensuri
Iuir o sofie desfrAnattr. Indeplinind porunca aceasta, literale.
OsiL
a adus-o la vieafl cinstittr, gi, astfel, din fapta lui, n,a
urrnat strictrciune, ci numai bine gi lndreptare. Deci nu 1) Exemplele aceatea sunt luate dupd Chauvin, Legons d'In-
e niciun motiv s[ se refuze acestuj'loc un sens litera!, troduction ginirale aux Divines Ecritures, Paris I934,
pag. 454.
pot lua ca cortra-argument cuvintele
iui Caiafa : De falos
Augustin a sustinutl) ctr
e o superioritate pentru Sf. pste noua sa moara un 0m pentru norocl (loan 1 1,50),
Scripturtr Oe a putea sa aiSa
Ioc, gi cI toate aceste sensuri
.rr,-[rf* sensuriin acelaq: rentrucd arhiereul avea in gf,nd nrrmai illl ';ens, cind a
.. pot"'rUrnite ca 'lpu,
,.e1. vorbe' DacI eie cap5ttr 9i un serrs mai adAnc,
., adevtr_
lill,_ ,condifiune ca ete str fie piobate ca atare prin
compara{iunea ui.uutu a fost dincolo de voin{a lui, ceeace
Dtrhul Sfdnt
cu alte locuri din Sf.
Dup[ el, aceasttr pdrere ,u ,ri Scripturd. a urmdrit cAnd el a ordndtrlt ca vorbele s'{ fie rostite
.r-rfinut_o Tonm cle 1).
Aquino in cartea De pokntta
qi abatele
-
astfel"
Viltefroy (t tTTT).
Guiltaume de 2. Dacd ln Sf. Scriptur6 ins[gi se vtrd locuri cu de-
Tottrgi o probtr de superioritate ,osebite stnsuri, nu se probeazd nimic pentru pluralitatea
nu poate fi, pentrucl
,i iensutui literal. Dacd, de ex., Mtntuitorrrl.vorbeqte.
de
pluralitatea sensurilor
ar prcduce nesiguranfl in privinfa, trebuinta de a mdnci trupul s6u (loan 6, 52), expresiune
adevlratului cuprins al unui
loc. Cel lare ,rea sA scrie. p".r*locuitoriidinCapernaumauinfeles-odileritde
Itrmurit, are numai
l'1..u.. g6ndeA MAntuitorul, nu lnseamntr c[ avem a face
s{-r exprim.. ci*
JJ i,ifi
TJ'::.;:,ro:,uffi.], ,:iii: loc' Sens adevtrrat e nu-
acesta nu poate ri nicioJru "cu mai multe sensuri in acelaq
:.hf U, **rit ar une; ,, mai cet pe care autorul
vorbelor ll aveir ln minte'-Ceeace
' s'a Infeles greqit nu se poate socoti ca sens 9i nu are va-
. ?1r insugi Augqstin nu urmeaztr in practictr acest lucru;
de,si-t sustine in teorie. loare ermeneuticf,.
---b.
Al doi;; frr.ruu lui e izolattr I asemenea, cdnd Mintuitorul zice : Stricali templul
alfi scriitori qi ptrrin{i nisericegii' ,Li
afartr numai ctr admit"un
,rqir- a;; ,;;, orirto pi tn irei zite tt voi riclictt (toan, 2' l9)' sensul I
scns i,O*,'0. lAng6 cel literal.
y mai gtrsim pe alfii care s,o fi impatagit nu e cel pe care greqit il inteleg ludeii, ducflndu-se cu
pe care
dec6t pe rnintea la clddirea cea de peatrtr, ci acel figurat
Toryy de Aqutno, cei doi nr**i1i'ii'uurt.lu Guiilaume , MAntuitcnrl il aveir in minte. I
de Vittefroyz). ' greqlte Ei deci nu cele reale au fost ln-
Trebuie str mai avem in vedere Tr; ;rii
c{ sunt
infeles nu e destul Oe fimpeOe.-ln'tlrprefiilocuri al ctrror ,, Ielesurile ln care-apostotii au luat inclemnul.M,0ntuitorului
Ie inleleg in. , i;'; (Matei,
.. turi de aiuatul Fariseilor ,si Saducheilor precum \
sens deosebit. Dar aceasta
nu lnsearnnd c{ ne afl{nr iO, O), suu care ei au inleles pAnea propriu
zistr ;
lnaintea unei pluraliUJi de ,.n.uri".i
rumai ctr un sens
,, tn care apostolii
e sigur, iar toate celelalte sunt interprettrris). ,,, 'iitr"antarii. Sale despre noutr impir5lle'
,,Nu se.. vedeau o imPtrrtrlie Pdmdnteascd'
jl:lr-t. se pot apiicir la ntai multe
,rr,Dn?'nft"siones
xll' 18, 25, 3t qi De Doctrina christiartst ,.u"
rnai nrulte pot -f i
numai unul e infelesul principal Pi literal; altete
l! Vezi Hilber, Op. cit p. rZ.
3) Una ,*. prin adaptare)' bonaventuran citat dupi Hilber' Op'
cit"
scriptura mu.ltis modis polest exponi
principatis et riteraris tntetrectus, ;unus tamen estr.
adaptionem. (o scripturd * ;t ;;; ;il;, esse possunr per l) Hilber, OP. cit. P' l8'
;il.J';;ffi;,n mure. feru.ri, da"
50
51

sensuri. Nu le au Instr pe toate


odattr, ci prinresc, un
attul dupd intenJiunea autoruiui.
A.it t .rnt .r_ inlelege nu In aceiaqi situafiune ^ gi intenfiune'
cI
:.::..^,::,on,:^,ru
::::::: ?:are
indemnim ulrii'si trup, _ spirit, flartelrept se exprimd Patizzit; cand .tp1nt.ta'
naptere, lumind, etc.
faraUotete au un ee.ts
literal indoit, atunci
?i.f'PY
,ri rtrp sd aibr tot un
Ca orice carte, Sf . Scriptur{ cuprinde
l.f. trebuie
'i6ul .or..i lnsl ar fi sf, se spuie cd :ti:sensul
1[ti,l3^1t'i;
literal al
locuri care tre_
;uiuilof.fo, gi fabulelor e acel pe care cuvintele din
buiesc luate ln sens figurat. inseqi
Desptrrlite de textul ln care
se aflf,, ele captrtd un sers
riterar piopriu foarte deterrninat.
De exernplu, dactr am lui .up.r"t
i]rnut,l.rrtr qi ctr lnvtrldtura pe care o scoatem
.urintufu: ...se scoate ele nu e sensul,
ci consecvenla' i
ro se Se dau In special chteva lo:uri pe baza ctrrora se
!:,1, .ujlo Si usucd, Si o adund g{ o
fTc yi ard (Ioan, ls,6), sesim ,, .un, literal arunci ttt *riiio. ctr Sf Scripturtr are pasagii cu
mai multe sen-
vtrrat gi care nu e nevoie-str foarte ade_
tie fnleles figurat. pus insd suri literale'
Iocul acesta in fntreaga
Sd ne ocuplm de liecare ln
parte'
vi{r pi vier. desore ,
cuvantare Mantritorurui despre ,,,1

;Hdii,'j, ut, sens, figurar. r''"


1. Or,nlrl exemplu se ia din Isaia: Acesta pdcatele .noa-
Si lntr,un caz ii intg:r:..qi
,ultul'rrra, )sitrr'
i ponrta si pentru noi rsbdd durere(53'4)'lite- Se
cr gtrsim unur propriu, fie c5 .Jnrrl este tot unul, fie liir,t ie in acest itih sunt doul qi chiar Jrei sensuri
sa.i; *rr figurat. F.ireste
ctr se poate zice ctr. sunt
doutr';;;;;;: ;r;;; ;ri;, r. Arltarea chinurilor pe care Mhntuitorul a trebuit
ia. cLrvintele separat qi se ginde$e ;;;:y,,; 2' At dtarea. n:p:;
; via propriu str le sutere pentru ptrcatele noastre ;
ori Ia lnvtrftrtura M6niuitorriui.-ir.nri f
zisd
iiri..
ale omu,ui, cum evanghelistul
str se gtie iiitt r.i *
boalelor
ca numai in aceasti. desptrrlire instr,
Maiei explic[ acest loc (8, 17); 3: Neputinlele
mo1al1'
Oe conOiliuni se poate
vorbi de doui sensuri, pentrucX-.it*Uunu,
unicf, dI un in-rp..iri ale plcatului, pe careMantui{orul le va vindecir
sens unic. Cazul ln
orin puterea sa dumnezeeascl'
ai viei n,f,i, ;,;;,H!i'i?'li'..ffi:-T:"::1Ji, ' Ni.im plrinte bisericesc Instr nu recunoaqte cJ aclt
ci tn mod d;d;;;;;nitarea
: ffi::
'.'lo. ar aveii un sens indoit sau Intreitf Sf' Ioan Gur[
de
lgrbegle fi.slratr suflereasctr
cu Sa. Deci, firl 3) declar[ cf, aceste cuvinte au fo,s]
.fiinfa_ nicio f"O"irLj,'l.nsul literal ,[ur 1 gi Teofilact
.ii"t.' irrtr'un sens Isaia qi ln{elese ln alt sens U1t
mai unul. e nu_ de
de
e cu parabolele. Luate ca Testament. Adevtrratul sens e ,1t
-^-fsgrnenea simple povestiri des- ',iutorii' Noului literal:
lf-:trr* Trlrr,]l ori despre *.r.ut iucruritor, ori desprb l;ii$e evanghelistul Matei. Deci nu e decAt un sens
vreap omului, fIr{. vreo intenfiune iiorata, ele
exprimd
nlgte observa{iuni cu inpres
lil;;l,;il
In intenfiunea autorutui iore, ",JJ am vdzutin g 7. r p' 45
i,i\l trtroaurtio de interpretatione Bibliorum' Roma' 1876Sainte
pentru nigte .observaliuni .,it iun ui itustra{iuni {llii oriri, 27,sau 28 la Matei' Citat dupi Trochon: La
mai inaite *orat. gi religi_ 'il;;;
iib/e, Paris, Lethielleux vol. l, p. 509'
oase. Deci ele pot avei ,
Oouf leusuri literale,
dar l" mr[i vll l7,'citat dupl Trochon' ,op:-ti!',
ffi 'r,fr ,,, r S"6-F #'i ffiiiTr;r,,' I
'
.,509. i t
i
j i,', j i; '-, , , rr, l- . _-*,
:,
!
,,\r, U**Zt{l-"-
'- h.t
i
;
tt t'r;'i'It
ffi*'u'^
sEh&{Anur- o.

52
Procrc - cr-$r
DomnrI va vindeci relele trupului nostru
peJepsele' meritale de gi va su de rlorit ca, dttplt at6tea discufiuni, ca str {ie, irt
noi pentru pdcatele noastre. qi,ireste 1).
2. Al
doilea loc e luat tot din Isaia:
lard nec,mtl
rsffilsif ,
Iuntortnf,ntat[ in Pace)"

:: -'l r,lt'J;.,; ;ni,,u


,
?:::;' .::?':,
terea din veci lu?r oq rrrl'r*s
inreres IIi
,

., :i'
.:'l:

a lui nlt""i, alfii


Mesia, ,lru---l.ir^]^u
nagterea trupeisctr, a 5' 20. Sensul bogat sau consecvent'
.F amdndou5
pe ,m6r.r^.-x Ia .. loc.
,_ un .',ii:.

Mai sirnplu e sd se vad{ un ,''l,l4rn stabilit cf, orice loc din St'. Scripturd are
nunlai
singur sens literal
t. na,srerire rn r?.iag fimp. lno'r,ng,,. sens, fie literal, fie tropic sau iigurat' Dacd
J;:::l^,r,11andoud
P{rerire desprrlite de
despre acest ioc .unt in piilii..'t'eutrirri i;ie' ,i-r,ur*, de sensul figurat, cuviniele,
o sens nou' deose-
,U.auf celui ce ie-a spus, pot da un
sr factr socoreartr,-din care a gi
ir:yj
cE, din :10111., "ir#[ al
t:T- lit:l:::l
67 de crntentatori care au
-;;;;;
..i,r iii, r..rrru nu inseamnf,. ci acela
Je X pe care autorul ,':t:l::l
l-a avut
zic :,'
ctr Ie i:vorba r.::: } **i T Mdn ru t oru rui, iiiit'irrtrr real este numai acel
"{.'
naqterea
" num.ai
^,j {e_ nagtere i, ;.#i,'flllil; ,,11gand. ' ''
omeneasc{, iar 40 pu'..u jurinrr..ur.e. ,l,.it fi;.e MAntuitorul spune: .fcrili-vd de aluatul .fariseilor'
-ucest putea s[ spuie cf, e
aata ,te invEfltura lor, cineva ar
Deci ptrrerile sunt impirlitu.
Oi, tapt Insi
urnreaztr ctr sunt at6{ea ln[elesul material'
;;, de frtrmantAtura def{ina Ei striainsemnarea
r
sensuri cate pareri.
3. Al treilea loc se g5segte in psalmi
2, 7 : Fiul .,irfa litertr. Dar deEi cuvintele, luate itt lor di-
,,:!i^,!:,r^::.a!!z,i vede bine ctr nu acesta
idscut., aoor,orur paur ir cttr, iti pot da un astfel de lnfeles, se
.re_am
trebuin{eaza de trei ori, gi odatl ,,it.,.*. 'd#.; re

e el,'soc;tind clupl inten{iunea vorbitorului' Prin


urmare'

:::li,:1T,r_rui
Hrisros (e,rei l, il,'.,
iua oarn .nrr
Lui (Evrei 5, 5); a treia orrr''i#,.rir"?liJi1.;TT
'.tiut u.oto unde po[i vorbi de un sens literal' alhturea
,la* ..t tigurat, nu kseainnl c[ pdsibilitatea e 9i realiiate'
unul, dup[ cum am vtrzut la
,.,*i 3:l :t:^of*.
ri u.'t .i."irsuri, ci .i,onr r $i ,.orr, sensul e nurnai
felege rnai bine & sunt,vorba
ele, dupe
'care -t ;.-';;;,', J.,;;,,.: iaraUote, deqi cineva le-ar
putea lua ca simple zugrhvi-

,lTnX_ri
iem acest g
S^ ynatgr. .ta ...*. Deci incht 1
turi de via{tr nraterial5.
cu cuvintete Cu toate acestea noi vorbinr de un loc care ar
putea
I;i'p.r;:',,*."ulirr,li,.,l '',,

g. riit.*r,]-rurtiprici esse . 'irua mai multe infelesuri, dar aceasta


nu [n sens sttictr
3,1[^::::i:,,1
probabilem; .sensu
et optandunr ve
.:t, ;i-';;'i"i"o,.nillr,. [i numai tn sens impropriu' Anume, gdndul autorului e
seperiatur_ , ilnrr, singur, dar cititorul
poate gdsi ln el atAta putere
H:::l if.^. un
pdrerea despre tse ir;;"loarte probabir
sens literal ;_rrn,oir"i..#J trn.t]ur., d"
,, Ou ,ur"l^."- adevdr. de potrivire cu alte stlri,
O. adevdr, tncit li
;* ,';iti,,',lao

lmprejurtrri pe care atttorul nu le-a


intelesul la lmprejurtrri
:tntinol inlelesul
:lntinde
.
adaosuri la in{ele-
;'f;|,a"ri in vldere, 9i prin aceasta, face
l) Op. cit.., p. 18. prirnitiv.' Aceia r[mine in picioare, dar, pe lingf, el'
I
1906, p' 565'
it,r1; 6le inspiratione Sl.crae Scripturae. Freiburg

I
lll
rli

llir

li
ii
trll 55
I'li

..r.r,. fntemeiat pe vreo asemtrnare pe


ri ,l]1,-:_11"F4
tnterpretul a gdsit-o lntre car
'" .iar cu interpretarea practictr. Toattr
Biblia se glseqte inter-
cuvint.lu ,utrrriri
pe care vrea el s,o discute.
De exemplu, ;;
i,
r.,**' .retatd dupl acest sistem' Asttel avem
marea' Iucrare
I"r*ure edatd de Gotttob Mayer, ln 15 volume'
iil care
rauri ale raiuiui, sunt cere pat
:?j::
virtufi ^11,,_.:l:
cardinale cu,prfu
"care trebuie L- tntlnO. ta tot Vechiul qi Noul Testarnent'
,, il impodobit omu l" ritaii st. Scriptur[ intiebuinleaz{ acomodarea' Astfel
care, prr_rpriu vorbind, nu e
fl
Sf. t:,::.ietare
Scripturtr, dar care se potrivegte
cuprinstr i ,'rri.-fo.rLdin Evrei 13,5, caree o acomodareaceluidin
interpretul vrea s,o,, zugrtrveasctr. J";.;;1.':*: ;;;,; lui Isus Navi {,5. Tot aqa locul. din 2 Cor' B' 15'
cra ar Si, ln privinfa 18' Apoi-Apocalipsa 11' 4
sta, el se poate
__-,- intinde acea
ln lrngi'Oe*;,;;;:'-",;; l,fute a. cel clln Eqirea 16,
Zaharia cu privire la
spune ctr gi sufletul omului
e o grairntr strdit5 de Dun ,iuia o. Zahafia a; t+(lntreouiniat de
gi la losua) ; Romani io, tgfal[ de Fsalm
I8' 4'
nezeu cu bune porniri; ctr /Jrroro"L
Durrn.iuu n._, uoit pu-ti.#L :,

i:,:::,'::::"...ltgrl, cuvanrul s.ripirrii : Au


trupul vostru este locosrrt n,,i,iii;;,' "" ptiti
"4 nu elttl Lu
ca
Intenreiali pe aceste considera{itrni despre
sensu} bo.gat

sau acomodat, infelegenr ce este


cu exernplul dela sfirl
:).iii+i"';;,';'r,t!,!,,'^i!"'!i,f{':::,1,.'il,,?
podoabe pe care Dumnezeu l._u'-".it" O O. mai nalnte, despre care spuneam
ctr Ap0s-
omului. r.rr*'"rr#iij "nrf
: ili;iiJ :
u.J. rn el tiei sensuri Fiut meu e,ti tu astdzi

. Se intelege, e o aplicare frumoas5, cu care se poate ,t tr-n,,


'" ndicut (Psatmul 2)'
Iucra bine intr,o predictr. fn.a .,. O*A Aportofrf Paul vede lntr'fnsul
trei idei deosebite'
a..urta e opera interpre-
tului, e o prelungire a sensului
delr origintr, prelungire I ' se-*--'"ia*entat e numai unul, care, meditat 9i .privit
. fnpt.jutlri, lqi descoperemai -ryulte din bos[-
:1-. loada
nrinfii lui, nu a autorului textutui pe
care-l *'ir'iif*ii. la enttn{area
rnterpreleazi. tiile lui. Aceste bog{fii nu apar dintr'oclatd
ce o privim
Agq?lt4 prelungire a ggnsului [.r.trfl a-ideiei, ci numal treptat, pe mtrsurll
-- se nurygEte sens bogaf :, in
r.?y aco.ynodat, fiindc6 se ia diferitele ei raPorturi'
"'i;rie
:?:^c:!!!c!:nt ince avut in vedere, cum am arltat mai
sensul vechiu sus'
l] se ocomodegzd Ia o noutr imprejurare. De aici instr nu I
c[ sunt cuvinte care pot fi privite din diieriteprecum
puncte
putem trage incheierea cd
ur., u iu.u ., nrai multe
sensuri, fiindctr sensul autorului de vedere gi in legltur[ cu lmpreiurdri diferite'
e numai unul, iar cele- in ele o
lalte sunt numai intrebuinf{ri
noutr ,fu'iri. )*,liii'ri, etc. qicare sunt proprii a inchide
Aceasttr acomodat r bogtrlie cle sens. Fi Uin., cuv6ntul .nagtere e tocrnai din
putut vedeh in-
e o pr i v e qt a. * Iie 1'r r,9r r:if i'r' ,rr, ;;il;;, ,ti o. ,..iu Apostolul Paul a
ri
il?*r':iir..t#, f ;;, :; ii ts'insul hogllie de infeles'
Scripturi. Sfin{ii prrinf] au irt.fririrt_"
pelrtru. scopurile praclice, f;;." l;;;
adictr ,.riru inv{!trtura
c.redinciogilor prin prettici.
fo f .getu.l ca acest fel
cle Iucruri, avem asttrzi multe
J*rfurl care se ocup&
*--!q--=_

CAPITOLUL iII F'afll de pririta aruncdturtr a ideiei artistului in obiectLrl

SENSUI TIPtrC rlau intiptrritura eqitl grosolan din indnile lui gi care
poart6 nunrele de ririro;, obrectul terminat dilr lucru qi
$. ef. Ideie despre tip. desAvdrsit ia nurnele de &.ydt:;.oa.
tl,r,I)acdse poate \ In legtrtur[ cu aceastd insemnare originar5, in Biblie
vorbi de un sens duplu al unor jocuri.
din Sf. Sclipturtr, acelsta
numai in: iegatura cu aga
,se tn f
ege p ri[*k_'g re 4lltAgj*bds&*Itq"*9_4*ge;Spa5j*.
e I *
setts tipic. zisul lucru, eveniment, faptd sau orAnduire din Vechiul Testa-
$i ln acest caz InsZ, nu ..?. dec6t un singur ment. care-Si are antitipul ei ln Noul Testament.
sens litera,l, iar /
cei tipic,existfuu.rnr'in .f. q.'-,"*"'&

Antitipul se referd ctrtre tip precum obiectul cqit ter-


-#%.ed...*
Penlru a ne da seatna
ce este .sensul tipic, trebuie
afldrn mai intAi ce sd minat din mAna artistului se referd ctrtre schita fdcuti
este tipul.
Dupd cunl in sensul la inceput. Intru c6t trlsltLrrile iundarnentale ale antiti-
rnetaforic cuvintele i,si infd{igeaz*
infelesui .lor nu dircct, pului clin Noul Testament se observtr ln tipul din Vechiui
spit'ituot, intelesul apare
tot ,g, in ,unuul tipic, nurnit gi Testament, cel dint6i se socotegte ca lntiplrit In cel din
nu de-adreptul, ci prin miilo_ urm5, gi de aci numirile de tip qi a@sp intrebui,i{ate
:::l:Hi1:iLrclu,.-uqei.acgi.,ni,rn.;;lffi,;ffi ;,;fi ;
ctesfa$drari i e, ni m.ri.i";
in Biblie. a^^rt:EY{

::l,lr.: :1.".f.,,1f
c.e'a,
e ir. ;;; ; ;;;; . f In orAnduirea ascunstr a lui Dumnezeu, nesl5rf,marea
de$ceeace insean:nx ,l_
,afare i;";.* ",
T:ffi.,H: / oaselor nrielului pascal irebuia sd insemne nesidrdmarea
m[m]$
ilxr nesnet roi
I,e{Ul*"pqSSL,SL^ry8^l*
rutL'r----m-ielul
III
- t-,I j , . , re
Un igi a
riteiar)Jf;ffi-Ae;Aa*-rnstr t une {- oaselor MAntuitorului pe cruce. Deci faptul acesta din
;J:H 1..".r::l
thipi:ia pe Mdnrurorut jertfl ,tj#ll,,il;
[er mai in_ . Noul Test-g,ment e antitipul celui dinffi
(se::ltl_(prc).r - -" !r'e pentru
Jvr
',u'tr ,#Ll:
Lr pa
?il@ru #--__-*%-
Cuin se vede, existenta tipLrlui, adich realitatea isto:
ricd cu insemnarea lui ascunsi pentru viitor, ,tqi are ra-
deta grecescul r;xoq, care tn_
""jjaffi.-i*',,*rorr,
sear:*d ..vine
obiectul esit clin ,_ tiunea de a fi In voinia liberl a lui Dumnezeu El e crl
In lirrii grosorane, 'fi ';;,1;;;u'lltruptut,
*anu urtitrlu] ln prinrut moment, ,, care creeazd tipul qi-i dd destina{iunea de a lnchipui cevi
p.
sd-l lucreze pentru a scoate dint,insui er trebuie ;r viitor. Deci la ideia de tip apar{ine inten{iunea dumneze-
Deci lntre fornra greoaie qi obiectul de artd.
,uouruoii;tr dela., lnceput gi ,t"., de a-i li ciat destinafiunea tipictr'
intre obiectut des,v,rgit Oeta ,1i,,
,fa;rit;;.' afttr o relaliune: ,ii; .. Nl
trebuie confundat tiphl cu
in conturuii inrperfecte, primut ,;;;;' 70,'7'tOlt"!. Si" *lego-tiu.
o intiptrrihrri a obiectuiri ;; cet dint6i, e ca alegoria sau cu nretafora, pentrucd intre ele e mare deo-
cel dintdi" Acest sens
U. .rra, .; , urnrd ltrsatd de sebire.
.or.rprnde i
care se poate traduce prin .qi- cuventulu c6tco;,
tntiptiriturtipi vine dela verbul
ft;!$e!a de tip apartine existenfa istoric5. Tipyl este
rbmew, care inseamni o-persoanl sau fapt real, cu existenttr iropiie fi;-iifr-
ceva prin lovire sau ap{sare.
a bate, ; ilil;;, a ltrsi urnri tn Inleles al stru, afartr de ceeace inchipuiegte in-viitor: pe
cdnd alegoria gimetafora n'au existgnlf Rroprig, nu existtr
*--*-**--.*0,
prin ele insele gin,au raliunea de a fi firtr
Iucrul pe care_l lul pascal, Ierusalimul, e inferior ln
demnitate antitipului.
rrgureaztr. De exemplu, Melchisedec, Adam, David, Solonrcn au fost numai intiptrrituri parfiale,
arca lui Noe, sunt
lipuri, pentructr ere sunt cevd In storie, prin ere insere, imagini impeifecte ale lui Hristos. Exemplul dimpotrivf,
afarf, de ceeace inchipuie in Noul Testament. pe
el e.'
T.al nobil qi superior fat[.de persoana sau fapta care
xlstenfa ,si rolul lor istoric, se intemeiaz{ invierea in mlrire a
sensul tipic. A_ S-qbite.-s-f,---i cqrespund{. PentrLr aceasta
legoria instr, clegi cuvintele prin care se MAntuitor,ului se va nunii exenrplu, fa{d de invierea noastr5,.
exprim[ au o in_
semflare proprie, totugi partea proprie rrr nu lns{ tip. Tot aqi se va zice cI, in faptele Sale, Dom-
intereseazd deL
Ioc acolo unde se afld toat{ nul Hristos ne-a llsat nu tipuri, ci exemp[e de imitat.
;i raliunea
in ceeace ea figureaza. ne exemplu, cuvintele
ei de a fi e numai
Ai,rou--r)
va naste ciruva din pi din Duh (loan 3,
$
t neazdnimic prin sensul
5) nu insen:* S 22. Numirile tipului in Sf. ScripturH"
J
lor propriu; in sensul figuratins6
{ lgi cap{td adev5rata lumin{ a infelesului Pentru a exprinri ideia de tip, Sf. ScripturI intrebuin-
I se vede pentruce Ior qi piintr,insul
existtr. {eaztr cuvAnful t'i,io;, precum se vede ia apostolul Pautr
(Ron:ani 5, 14; I Cor. 10, 6) i.)')tylopobp.ava (Galateni 4,
Tipul pi sirnborur. 24), ircd6e,.11l.z (Evrei B, 5 ; 9, 23), intru cdt in tip st6
.3-- - Tipur
n,ci cu simbclul, pentiu acelag
nu trebuie confundat
motiv pentru care nu tre_ ceva referitor la lumea. supraplmAnteasctr, caqi curn ar fi
buie confundat cu alegoria. .pus sub ochi. De oarece Iucrui care trebuie s{ Iunrineze
Simbolul esie un obiect sau acfiune de ordin rnaterial din'tip apare ca un contur definit nunrai prin umbre, tipui
pentruca, lntr'un chip nrai ugor de
biins Oe mintea ;;;ri;i; se rnai nuneqte Ei oxt,i (Evrei 8, 5; 10, l ; Coloseni 2,
sI i se expuie un fap de ordin moral. De exemplu, limj l7), intru c6t ceeace urmeazI va ii intr'adevtrr Iucrul real,
bile de foc pogorAte asupra apostolilor (Fapte. Z, Sj a cf,rui'umbrf, am vtrzut-o in tip. Tipul se mai nutneqte
un simbol prin care, intr,un chip vdzut, se arat{ puterea
.rit
qi aapzp,a),)i, fiinrlctr lucrul fnchipuit se inflfigeazd ca intr'o
actului spiritual sIvArgit. . parabold istorief, in care una apare la suprafa{tr, alta insf,
cagi [ategoria instr, nici simborur n'are rn sine i,susi se aratd cu ajutorul figurii, pentr,.t cel care line cheia se-
ra$iunea de a fi, ci existtr numai pentru lucrul
.rr. ,'* cretului. Cu aceastl irtrebuinlare se glsegte cuvintul
insearnn[ printr,lnsul ; pe cAnd tipul e, cum ruapapoiii la Evrei 9, 9; I l, 19).
am spus, o
realitatc care are in sine lnstrgi rafiunea de
a e,lisrpjgi Nurnirea'obignuittr e acea d: clra;, (Fapte 7,44; I Cor"
ar apartinei istoriei, chiar c6nd Durnnezeu n,ar fiE6rf,- 10, 6-11; Ronrani 5, l4).
cat-o cu o lnsemnare rnisti:d.
Exemple d: simbole avem in Ieremia (i, I I 27, in Sf. ScripturX.
Fzechiil (4, l- 1T; lZ,2 qi urnr. 3,7,
; 2) S 23. Existenfa tipului
; l gi ,.ni;,
Chestiunea dacd Sf. Scripturl cuprinde sau nu tipurir
4r,"7 ipul Si exemplul. Tipul, precum Melchisedec, mie*
a tost foarte mult controversat5. In timpul Bisericii vechi,
fel Iustin Martirul r) declarfl cI tot ce a ordnduit Moisi'
fularcionilii gi Maniheii au nelgat existenla tipului, iar in sunt chipuri qi semne ale celor celor ce erau sf, i se in-
timpul nou au negat-o ra{ionaligtii' Aldturea de aceqtia' tdmple lui Hristos. Irineu 2) merge rnai departe gi se si-
:a mers o direc{iune contrarl, a acelora care nu vedeatt legte a arlta scopul acestei dispczi{iuni a Sf. Scripturi :
{n St. Scripturd decit tipuri. Direcgiunea aceasta o giisim pentruca Israil s[ fie legat, spre binele sf,u, de institufiu-
reprezentatf, de Origert, iar la ludei mai cu seam[ de Filon' nile legii, gi apoi pentru ca partea cereascl str tie prinstr
Fala gi de unii Ei de altii, noi suslinem c[ in Sf' Scrip- in figuri, din care, treptat-treptat; str-i l,f,sarf, cunoqtin{a,
tur6 inc;ntensabil se glsesc locuri cu 5315 tipic' dumnezeeascd. Tot aceste figuri, ap<ri, trebuie str serveascd
Aceasta se vede: ca seinn pentru confirmarea adevtrrulLri.
tr. Din mdrturisirile limpezi gi lormale ale Noului Tes- Dup{ Irineu, Clement Alexandrinul, Origen 3), Sf. Ioan
lantent. Mai intAi, insugi Mirrtuitorul Ftrristos se ser- Gurtr-de-Auy ,a), acesta degi contrar al alegorigtilor, se
vegte de tipurile Vechiului Testament pentrtt a le
referi
exprimf, in acela; sens.
la faptele Sale lndeplinite pentru mAntuirea oame-nil91'
Intre scriitorii latini, avem pe Tertulian, Ilariu, Ieronim
In aceast[ privinff,, se se vada loan 31, 14 giMatei, l2'
38:
a cf,ror ptrrere e identicd cu cea pe care o exprimf, Au-
Acelaq lucru, apoi afinl[ apostolii' loan citeazd gustin prin cuvintele: ,Niciun cregtin nu va lndrtrzni
(19, 36i locul : Os iltt se t'a zdrobi dintr'insul Qi-l sd spuie c6 io Vechiul Testament nu sunt lucruri care
artrttr ca irnplinit in ceiace s'a int6mplat sub Noul Tes- trcbr.riesc explicate figurat."s)
tanlent.
erau de ptrrere ttr, dactr s'ar nega existenfa
Cu mai lnulte amAnunlimi in ace asttr privin!6, vorbeEte "Pirinfii
sensului tipic, s'ar distruge unitatea celor doutr testa-
apostolul Paul. In episiola ctrtre ftonrani (5, 12'41)' mente. DacA aceastl unitate nu mai exist5, se ridicf,
ti;rco;
Adam este artrtat ca 'tip al Nldntuitorului 9i numrt sarr iudaisnul, care pietinde urmarea prescripfiunilor lui,
roD p,6ltrovto;' In cea cdire Galateni (4, 2l gi urin')'
cele
fipuri ile ce- sau antlnomismul, care desparte cu totul Legea Veche de
doutr femei ale lui Avraam sunt ardtate ca Noul Testament. $i aceste concluziuni chiar le trtrgeau
lor doul testarnente, In I Qorinteni (10, 4), ne spune cI i'r anticitate ebioni{ii$i dochetii" 6).
stfinca din care a ctrs ap[ in pustie figurA pe Hristos'
Apostolul Paul se exprimd categoric pentru existenla
ti- S 24. P6nX unde se intinde existenfa
prtui qi in epistola cltre Coioseni (2, 17) qi in cea citre tipului.
Evrei (10, 1). Tipul fiind oglinda intunecoastr a celor ce trebuiau vtr-
Cu aceiaqi lintPezitne se expriml ii aPostolul Petru
In
zute deplin in Noul Testament, urmeaztr cf, el e mf,r-
prima sa ePistolA (3, 20), unde botezul e artrtat ca a[-
tii

r) Dialogts cum Tryphone ludaeo, cap.42. 'l


t'

titip al arcei lui Noie. 2) Adversus Haereses,|V,25, n. I;26, n. l;32,n.2.


s) De Principiis, IV, 9.
2. Dupd St. Scriptur5, Sfinfii Plrinti, ca marturi ai tra-
iiiii

Onilia
4) Umilia
Omilia 14 Si
si 54 la
ia loan.
l 5\ De Aenes.. c. I.
di[iunii, mdrturisesc existenfa tipului in St. ScriPturtr" Ast- 6) Reithmryr: Lehrbrch d* bibtischen Hermeneutik, Kemp-
:il

ten, 1874, p. 55.

:il

t.ili
63
62

tos. DupI Augustin 1), petru gi Ioan alerg0nd la mor-


glnit nuntai la Vechiul Testament. Ceiace era Inchipuit rnAnt sunt tipul vie[ii omului Inainte gi dupl intrarea ln
In acesta din urmtr, trebuia sf, se arate [n deplintr lu- inrperiul mtrririi. Tot ca tipuri de aceastr naturtr mar
minl ln cel dintdi. Din acest motiv, tipul nu mai ttvea trebuiesc socotite bldst{marea qi uscarea zmochinului flr{
raliune de a fi In Noul Testament. :rofl.de (Matei 21, lg), alungareaschimbdtorilor din templui
irineu r) a combltut pe gnosticii din veacul Il care, ln ,{Matei 21, 12); tilharul celbun depe uuce (Luca Ze, i0).
taptele MAntuitorului, vedeau insemnf,ri tipice pentru alte Totugiltrebuie qtiut ctr acestea se pot numi tipuri In' sens
lucruri rnai lnalte. La acestea, opune el cI adevdrul mai larg. Ele sunt tipuri de ordine didactictr gi morail,
(d.)'1Srv6v) sau cel care intdfigeazl perfecfiunea idlal{
'explictrri spirituale ale sensului literal, iar nu interprettrri
nu mai poate se devie iardgi figurtr a altor realittrti, flrl mistice propriu zise. pentru edificarea credinclogilor, e
a lncetit s[ fie ce este. Deci antitipurile, devenite reale permis sf, se facd astfel de aserntrntrri, ele instr nu au
in Noul Testarnent, nu mai permit sf, fie scob:rite In ;calitatea de tip in sensul strict ermeneutic al cuvintului.
rindul semnelor unor trepte de revelafiune pe care ar
trebui str le aqteptdm de acum inainte.
Ce spune Irineu e foart: adevtrrat. Aceasta se reierf,
S 25. Sensul tipic 1, i**-
'ins[ numai la tipurile m(siantce, li, Intr'adevEr, asttel 4 1",'
, :.
'de iipuri nu se mai pot gtrsi in Noul Testament, ctrci
zice Augustin: , Chipurile lmptrratului se inldturl atunci Acunra, cf,nd gtim ce e tipul gi rolul lui ln Sf. Scripturtr,
.cf,ndvineelinpersoantr'Chipulluieprivitnumaiacolo 'uqor ne putem Iamuri ce e sensut tipic: E sensul care
unde lmptrratul nu e de fa!e. Acolo lnsf, unde e de :se lntemeiazf, pe tip gi decurge dintr,insul. prin urmare
fa{t acel a clrui zugrf,viturtr o avem, icoana lui se In- "5H"["ggs"..s-*sn--s-eqr.meils.ft.#i-..I*esglsff Effi
eiffi la"
trItur5. Deci icoanele erau llrtrebuinlate mai inainte de a ,n;_in.
ryillg-cul persoa4elor sau
veni lmp{ratul, Domnul nostru lisus Hristos' Indeptrr= "c,!.yiqle-; e sensul cuprins in realittrfile lnsemnate de vor-
tftnd icoanele, strf,lucegte prezenla Implratului" (Sermo 'bele Sfintei Scripturi.
74 n.5)a). Nimic nu impedec[ instr existenfaaltor-feluri tl,,..:,t., Dacf, tipul se gtrsegte nurnai in Biblie, gi sensul
tipic
'de tipuri. Astfel corabia lui Petru agitat[ de valuri e ,,,.,'1 ul sens care se intemeiaztr numai pe litera Stinte
iipui Bisericii perseiutate ; pescuirea rninunatl 1- l'i . .Scripturi gi se gtrseqte numai Intr,lnsa.
Petru e tipul intoarcerii oamenilor la credin{a lui lisus Hris- ;.i. _.'^--.-_. iipic
i,,, Sensul .e rrrqr rlqrlt?tc
r,FrJ uv numegte qi spiii,tuat, din cauza In-
lt splllluut,
:semnlrii lui de ordine ",ii mai'tnalitr, Iiind ca sufletul reali-
1) Adversus Haereses, IV, 19, tt, 1. ,'rrtlfii ln care e Inchipuit, qi ln opozifiune cu cel literal pe
",,.
2) imperatore, imagines tolluntur de medio Ibi, spe.c-
"Veniente
tatur imago, ubi imperator praesens uon est; ubl est autem ille
cujus est imago, imago retnovetur' Iuragines ergo praeferebantur 1) In Joannem tract., 124. a. b-7.
*i.qou* veniret imperator noster Dominus Jesus Christus' Ima-
g{nib,us suNatis, tulget praesentia imperatoris"' Sermo 74 n' 5)'
a4

i
lnseamnf, ele in sens propriu. Aceste lucruri sunt prinse
careseintemeiaz[gicare,cagilucrurilenrateriale,ema
Insd intr'o povestire care n'are nicio realitate, pe cdnd in
la indetrrAntr, mai uEor de prins gi stf, direct inaintea
pentrucf, e ascuns sensul tipic'lucrurile prin care acest sens selnseamnf, nir
ochilor iloltri. Se mai numeqte simistic,
sub realit*{ile pe care le expriml litera' ,unt orf;nduite in chip imaginar, ci sunt curatf, realitate
storicf,. De exemplu, dac[ Caiafa spune: Este de folos
In ceeace priveqte forma in care sensul tipic apare' sd moard un om pentru popor Ioan I I, 50), gi dacf, evan-
lrebuie avut ln vedere cd el nu stl fixat ]ln vorbele unui
ghelistul Ioan vede aci un tip despre lisus care trebuia s[
loc din Sf. Scripturtr, ci numai in lu:rurile exprimate'
moartr pentru ptrcatele lntregului neam omenesc, cuvin-
prin acele vorbe. Sensrrl literal ofer[ lucrul care cuprinde -
tele lui Caiafa sunt qi ele o realitate istoricf pe care se
ln sine sensul spiritual sau tipic qi e obiect al interpretdril
niciodatd lnstr nu..e el insuqi sens spiritual' Acela cuprinde intemeiaz[ insemnarea tipictr.
pe acesta flr[ a se perde intr'insul' De exemplu, 9:o.an-
2. In parabold, povestirea ca atare e indiferentd gi
n'ar avea niciun rost ln discqtarea lucrurilor religioase
tul mand ne indicf, materia care ctrdea.in pustie
(Eqirea
dactr ar li luattr in in semnarea proprie. Raliunea ei de
16,15).lnsemnAndacestlucru,elned[sensulliteral'
a fi e numai prin insemnarea figurat{. ,ln seusul tipic
Dar, independent de acest sens, In lucrul insuEi. gdsim c6
lnstr, partea care-i serveqte de baz* nu e indiferentd. Ea,
el lnseamnf, Pp,i,t'o rwu1ll'rLr'ov 1) Cor' 10, 3), inlrucAt
iqi are rostul sdu religios in sens propriu, indiferent dacl
lnana aceasta era icoana adevtrratei hrane cere$ti viitoare,
mai inseamnf, ceva gi in sens tipic. De exemplu, dacd
trupul euharistic al Domnului. Deci insemnarea aceasta
din urm[, care se Interneiaztr nu pe cuvAnt, ca sensul' {inerea inchisl a Sfintei Sfintelor In templu insemn] ch
cerul e lnchid p6ntr ce n'a venit Celce trebuia st-l des-
alegoric, ci pe obiect, e sensql tipic'
chidtr, gi dacl intrarea arhierului in ea odat{ pe an cu
De aci vine ci .ggns-u,l tipic nu existl nicio$at[ indg,,-
sAngetre jertfei insemna intrarea definitivl a lui Iisus In
pendent ln Sf. Scriptur[. El igi are totdeauna ca b2z[
cer duptr ce alndeplinit jertfa trupului S[u (Egirea 30', 10
sensul literal. Pretutindenea trebuic dedus din acesta,
gi Evrei 9, B), indiferent de aceastfl ultinrtr insemnare
dupd cum spune Ieonim: ',Historiaeverilas est fundamen-
tipic6, $inerea lnchis{ a Sfintei Sfintelor qi intrarea arhie-
tum intelligentiae spiritalis", Ei dupl principiul : ,,*illji$$'
et " p'J'qsp- reului fntr'nisa odat[ pe an nu erau fapte indiferente,
ugp-i"ta!!s, -.:gfqsr lg.q-dalg .s.YP-9.t"-"ll!tet4[em pentrucl-qi aveau rolul lor in cultul iudaic.
dit ex, eol'.

Sensul tipic Si parabola. Ni s'ar putea opune c[ si',1 , S 26. Figurisrnul.


parabola iq1 scoate sensul tot din lucrurile arltate prin
Sensun tipic nu e atft de universatr in Sf. Scriptura
iuvinte gi deci cf, se confundtr cu sensul-tipic' ., ca sensul literar, pentruc{ nu orice sens Iiteral cuprinde
Laaceastasepoaterlspundeprindoutrconsidera}iuni:. qi un sens tipic. Totugi au fbst interpre{i care au e.xage-
l. Parabola cuprinde lucruri a ctrror insemnare igl rat seosul tipic gi au crezut cI l-au gtrsit unde en nu
resfr6nge lumina aiurea, in alt domeniu, indiferent -de
eEista. Acegtia s'au numit figut'ipfi, pentructr au vdz,ut In intrtpretarea pe care Ipoiit o face c6rlii Suzanei
pretulindenea irt Vechiul Testameni numai'tiguri gi tipuri, (Daniil 13), ea e tipul Bisericii; Ioachina, so{ul ei, tipullui
gi au afirniat cI orice senten{d din c[rfile Vechiuiui LegS- tlristos. GrSdina e ceata chemattr a sfinlilor care stau In
iiif,nt are un sens tipic. tsisericd ca niqte pomi lnctrrcali de roade. Babilonul e
Vorbind ln generai, e adevlrat c[ Vechiul Testament {unlea;cei doi bltr6ni, care au mtrrturist strAmb lmpotriva
e tipul celui nou. Dar asta e departe de afirmaliunea ei, sunt Evreii 9i Plgdnii care ar dugmdnit Biserica,.. Ei
cH in vechiul Testament fiecare loc luat in parte are un tot a$a continul interpretarea aceasta fantastic[ a {ui
sens tipic. ipolit.
;1,,,Direcliunea aceasta a fost urmatl de Origen
qi qcoala Deci existenla sensului tipic nu se poate intinde la ex-
alexandiina ,si s'a numitflgr rism sau interpretare alegorica' trem. Astfel se ajunge la un alegorism absurd care a si
In apus, iub influenla acestei direcliuni, au scris Sf' existat ln Biseric[ qi a produs reacfiunea gcoalei din An-
Amvrosie gi Grigorie cel Mare' tiohia.
In Bisericd, ea n'a tost urmat5' Ieronirn 1) a combdtut
pe Crigen pentru excentricittrlile lui in aceastI privinftr, S 27. Cum se poate afl& sensul tipic?
Tertulian 2) spune : Nont omnia-imagines,sed ettteritates,
fion omnta umbrae, sed et corporl. Sf. loan Gur6-de- DacE nu oricare loc din Sf. Scripturf, are sens tipic Ai
Aur 3), cate eri din ;coala contrar6, antiohiantr, numeqte dactr unii pretind cf, g{sesc tipuri chiar acolo unde ele
interpretarea gcoaiei Iiguriste uneltiri diavole;ti,'r't'xo'tp7ia nu existtr gi cuaceasta comit exager5ri, se na;te intrebarea :
roi tlradd).ou Cum putem afla sensultipic gi sd lim scutifi de gregaleie
Rezultatele acestei direcliuni de interpretare au fost ri- In care alfii au clzut?
dicule qi absurde, Ce sensmistic s'ar putea gdsi in mAn- La aceasta ne vor servi urmdtoarele regule:
carea de linte a lui Iacov (Facerea 35,29),ln pdrul lui 1. Nu existd sens tipic ln ctrr{ile sau ptrrfile clrtilor
Avesalom (2 a Imptrra{ilor 14' 26), In chnele lui Tobie care ln sensul literal nu lnfdtigeazd nimic din ceea ce
(Tob. 11, 9), etc.? lire de fiinla tipului. Astfel sunt ctrr{ile dj$4ctice, precum
Autorul epistolei lui Varnava vede in iIierea-lmprejur Froverbele; Ecl.qpiastul, Iov (intrucAt e didactic), gi in
a celor 318 servitori ai lui Avraatn (Facerea 17,27;14, mare patte protelii, clci ei au dat multe Inv5{{turi mo-
14) un semn mistic pentru tnoartea pe cruce a MAntui- rale. De asemenea, rf,m6n excluse dela sensul tipic clrfile
torului. Numdrul l8 e egal cu literele din alfabetul grecesc necapo,-nlgg, pentruc6 lnsemnarea tipic6, fiind voitl de Dum-
t4, care sunt lnceputul numelui 'I4ooD;, Numlrul 300 e li^ fiezeu,.nu se poate g{si decit In cdrtile inspirate.
tera s care are forma crucii Dar chiar qi in ctrr{ile canonice de. cuprins istoric, nu
toate faptele istorice au sens tipic, pentrucf,, ce e drept,
l) In leremiam, lib. V. c. XXVII, 3, 9, qi XXIX, 14'
tipurile sunt insemnate In istorie, dar nu sunl tot una
2) De Resurrectiotze carnis, c. XX'
3) Citat clup[ Oiity : Pricis d'ntroductiofl, tome II, p' 52' cu istoria.
Pentru a afla sensul tipic, dupl ce am fEcut. aceast&
limitare, ne servim de a doua regul[. In timp ce ascultarea lui Avraam, izvorAi[ din aceastf,
2. A doua reguld ne spune cd tipul este ardtat chiar credin!tr, inftrliqeaztr, dupf, Iacov 2, 21, necesitatea faptelor
in Sf. Scripturd. Deci tip avetn acolo unde ni-l arattr vreuna din credin{5.
din ctrr{ile canonice ale Sf. Scripturi. Instrgi Sf. Scripturl Dup[ cum se vede, Sf: Scrip{ur[ nu ne lasf, ln nesi-
e cheia pentru artrtarea tipului. guran!5, ci singurtr ne aratf, unde se gdsegte tipul.
De exemplu, carabteful'db tip al stAncii din care a" 3. Afar6 de cele ar6tate ln Sf, ScripturS, pot sI mai
curs aptr in pustie e confirmat ca atare de insugi apos- . existe qi alte tipuri. Acestea snnt cele rnlrturisite ca a-
tolu! Paul (t Cor. 10,4). El chiar spune (l Cor. 10, ll), tare de Sf. Traditiune plstratd prin Sf. Plrin{i. Deci, pre-
Toate acestea s'au tntdmplat cd tipuri pentru aceia tutindenea unde Sfinfii Plrinfi sunt de acord ctr se afl{
(pentru Evrei). ;un tip, noi trebuie sf,-l considertrm ca atare.
Totaqae cu istoria despre Agar gi Ismail (Facerea 16l Unele personagii sau unele intampltrri din Vechiul Tes-
al cf,rei caracter iipic insugi apostolul ll aratd (Galateni tament au o analogie izbitoare cu unele personagii gi In-
t*
t6mpl6ri din Noul Testament. Deci, dacd Sfinlii PIrin !
Cuvintele spus'e despre Solomon Iu sens literal (2 a Im* declar6 cE e o relaliune tipicd lntre aceste apropieri, ne
ptrralilor 7, 14) apostolul le aplictr lui Iisus (Evrei I, 5), aflfim ln Ia{a unui tip.
de unde se vede cd Solomon era tipul stabilit pentru { De e.xemplu,ln 2 a Implralilor 15 se afld descrisf, fuga
Mesia. \ 1ui David pldngdncl qi urmat de poporul sdu spre muntele
Evangheliqtii, de asemenea, arat[ unde se aflf, vorbire ,/
'j
Maslinilor. Aceastf, lugd are o aserndnare uimitoare cu
tipic6. Apostolul Matei ne-o spune prin cuvintele ,,c&. j
trecerea lVtAntuitorului. plrlsit de ai s5i pe acelag drum.
sf, se plineasci", prin care ne aratf, cum tipul existent ln I Stintil Ptrrinti vad in istoria lui David o artrtare tipicf,
Vechiul Testament lqi gtrsegte deplina lui lumintr in Nou[' 1
f-
pentru ceeace trebuia sd se lntirnple M6ntuitorului.
Testarnent. Astfel avem cuvintele din Osie I 1, I in care
e vorba de liberarea poporului evreiesc din Egipt, insem- C 28. Imp{r{irea sensului tipic.
n6nd insfi In acela$ 'timp $i lntoarcerea lui Hris{os din, Sensul tipic se imparte In pr.afetic sau',alegoric, l1;"o-
Egipt. Evanghelistul Matei, semnaldnd acest tip, zfce: pologic satr moral Ei ana_g-_9j.q,".
ca sd se tmplineascd ceea ce s'a lzis de Domnul prin l. "Sensul tipic se nume{ii piofetic, c3nd se relerf, la
prooroeul ce zice: Din Egipt am chemat pe ffwl ffieu. Hristos sau la Biserica Sa sau la cevit care le apar{ine
(Matei 2, l5). 1or, ptecum Adam (Rom,ni 5, 14), Melchisedec (Evrei
Asen:renea, este in Matei 2, 17 ; 13,34-35; loan 13, 7, 3), Arca lui Noe (l Petru 3, 20-21), mielui pascal
36; I Petru 31 20. (loan 14, 36), poporul lui Israil intors din Egipt (Matei
Credin{a lul Avraam este, dupd Romani 4, un tip cI 2, 15), norul care acoperea pe Evrei, trecerea m5ri
credin!a e temeiul qi rtrdtrcina justifictrrii prin lisus Hristos, Rogii, etc. (l Cor. 10, 1), solemnitdlile gi strrbtrtorile po-
porului evreiesc (Coloseni 2, 16-17), Iosif, etc. il
,i

ii
l
i

.i
70

2. CAnd sensul tipic e releritor la indreptarea mora-


vurilor Ei ne d[ norme de indreptat vieala noastrfi, poartd.
numele de tropologic. IJe exemplu Curd.lifi aluatul cel
vecli ca sd fili frdmdntd.turd noud, dupd cum suntefi.
fara de aluat... De aceea sd. petrecent nu tn afuatul ce[,
vechi, nici tn aluatu,I rdutdlii pi al vicleniei, ci ?n azi-
nrcle curdliei Si ale odevdrului (l Cor.5,7-8;Eqirea 12, SECTIUNEA II
r8-20).
3. Sensul tipic e afiogzgic cAnd prin el se insean:nd EURTSTI CA
bunuri ale vietii ceregti. Astlel avem cetatea lerusalimu-
lui (Galatenl 4,25-26; Apocalipsa 21,2) spre a fnsemnh
cerul; odihna SAmbetei pentru a insemnA odihna S&mbe* Dup.1 ce am cuncscut teoria diferitelor sensuri pe care
tei vegnice (Evrei 12, 22; Apocalipsa 21, 2). le poate aveh Sf. Scripturtr, se ridic5 pentru noi chest!-
unea atldrii acestor sensuri in diferitele p[r]i pe care avem
a Ie intcrpretd, La aceasta avem a face $i cu alte con-
siderafiuni care ne.duc direct Ia aflarea sJnsului.
Sf. Scriptur5, deqi cuvdntul lui Dumnezeu, e imbrlcat&
ln toate forrnele exprimfirii omenegti gi, c4 atare, vom aveir
. fa{t de dAiisa dilerite normei care se lRtrebuinfeaztr gi la
cercetarea altor c[r{i de naturf, curat omeneas:tr. Asttel
va fi vorba de intelesul exact pe care un cuvdnt sau
o expresiune Ie pot aveir Ia un autor; aceasta va ,cli
capitulul uzului vorbirii. Va fi vorba de faptul cX nu
suntem siguri de adevtrratnl sens al unei idei exprinate
de un autor, p6ntr n'o vedem in inldn{uirea in care a
fost exprimat{ ; aceasta va d} capitulul contextului, etc.
Cu consideraliuni de natura aceasta se ocupf, euristica,
Cu alte cuvinte, ea ne arat5. particularit{file exprimhrii
.unui autor gi a timpului stru, ne invatl str-i urmtrrirn ideia
gi ne procurd nriiloacele de a o afli in chip sigur.
72 73

CAPITOLUL IV. {elegem sensul pe care oamenii dintr'o


j v
UZUL VORBIRIT IN NOUL TEST.AMENT W"_a?"trytlitglp tl tggau de tytrelylylarea 4nui c!.ryAnl
squ a qnei tmbinari de iuiinte. In adevtrr, degi ti se
'pare c6 ,stii inlelesul unui cuv6nt, dintr'o limbtr, punand
$ 29. Ce se in{elege prin uzul vorbirii ? 1}
,altrturea de el echivalentul din limba ta, cu toate acestea
I. Pentru buna interpretare a unui text, se cere str trebuig stiut ctr un cuvAnt n'a avut totdeauna aceiati in-
qtii iimba in care el e scris. Asfie!, in ce privegte Sf. 'semnare. Quvintele lgi au si ele via{a lor, se prefac, nu
Scripturf,, limbele evreiascl qi greceasctr numai ln ce prive$te fa{a exterioard, ci ln ce pfiveste
trn legdturi lnsl cu buna infelegere qi stdpAnire a unei .qi insemnarea lor. Dela ce lnsernnau ele cdattr, ajung str-q
lirnbi; discutdm chestiunea uzultti vorbirii, prin care in- ia cu totul alt inleles in care nu-l mai poii recunoaqte pe cel
primitiv. Din c6ii lntrebuinfeazE azi cuv6ntul sincer, cdli
1) Chestiunea uzului vorbirii este una rlin cele mai interesante mai qtiu c[ la lnceput el avea un in{eles cu tolui matelial,
din viafa linrbilor, iiindcd ne descopere ceva din taina care in- .deosebit de ce lntelegem astd zi prin ell Sincer insemna
v1luie migcarea cuvintelor in cuprinsul unei limbi. In adevdr,
unele cuvinte au o soartd deosebitd de a altora. Unele stau sute fdrd uard dela latinescul sine-fdrd qi ce:a-cear[. Mierea
gi mii de ani., indeplinind in limbl aceiaqi slujbd, altele se prefac care nu avea cear5, deci era curatd, era miere sincerd.
de ajung sd insemne intr,o epoctr cu totu! altceva de ce au ln-
semnat ele odinioar5. ,e pi o unelt[ cAt de mic5, precum e magina de tocat carne. Dar
Dactr. am urmdri acest fenomen in cuprinsul limbii romAnegti, .ln intrebuin{area aceasta, a$a a mers obignuinfa limbii cI inlelege
arn da peste minuni{ii, din care unele se petrec chiar sub ochii :numai automobiluL E chestiune de uzul vor:birii.
noptri. Astfel, cuv8ntul pugctl nu insemna in limba cronicarilor La fel e cu expresiunea te chiantd la cparaf. De ce prin
ce inseamnd astdzi, ci ceiace nurnim azi tun, iar puptei i se zicea apdrat se infelcge aci telefon? Aga, fird qtirea ori intervenirea
sdn ea;d.
cuiva, prin cursul spontan al limbii, se fixeazd un infeles, iird
insemntrri deosebite ale unor cuviute se formeazf, dupd locali- indreptd{irc logic5, fiindcd aparat nu e numai telefonul. Dar
tEfi, dupd institufiuni, dupl clase sociale, ba chiar in fiecare grup :limbile nu {in seamd de logicS, ci ele-qi croiesc drumul slobod, ca
strAns gtrsegti infelesuri deosebite ale cdte unui cuv6nt. Astfel, in un liu care-gi deschide albie noui.
Eucurepti, cuvintul secfie $-a cdp[tat un in{eles de despdr{ire Alt caz: dupf, istoria rdzboaielor din-Balcani, prin Cadrilatcr
polilieneascd, pe care nu-l are in alte orase. In seminarele din .se lnfelege teritoriul cuprins intre oraqele Rusciuc, $urnia, Silistra,
Galafi gi iagi, pe cind autorul acestei cf,rli era elev in eie; prin Varna. Dar dupd rIzboiul balcanic din 1913, s'a pornit in Ronri-
seclie se infelegea dormitor. La Iagi qi azi e aqa. nia curentul de a se nlumi Cadrilaterpartea pecareamanexat-o
Iu vorbirea obiqnuitd din oragele noastre, dai azi peste in_ ..deta Bulgari si care atinge abia unul (Silistra) din oraqele pome-
felesuri ciudate ale unor lmbinXri de cuvinte, precutn a merge cu ;nite. Cine n'ar gti aceastd noud intrebuin{are, pe care cuvintul a
mapina, prin care se infelege a merge cu automobilul. Daci, luat-o in graiul de azi al Rominilor, ar crede 'cA numirea de
cine,a ar fi in'dtat rornAnegte nunrai cu grarnatica qi ciicfionarul Cadrilaler'e cu vechea insemnare gi fdrd indoiali, s'ar inlela.
pi n'ar gti cursul viu al limbii, ftrrd indoiald ctr. n,ar infelege expre_
Iatd, deci, ce inseamnd a pti uzut vorbirii. lns'eatnntr a gti infe-
siunca aceasta, fiindctr nu numai automobilul e nragind. 1'ot aga ilesul pe care o vreme anumitd 1l leagd de un cuvAnt.
de b.re pot fi numite mapini gi trtrsura si c6rufa, pentrucd mapind. Pentruc[ limba e un curs viu si in neincetattr miscare si cu
74 75

$i cu toate acestea in[elesul material s'a dus cu totui, Uzul vorbiriii este, deci. funcliunea limbii, ln virtu^
gi avem azi in{elesul unei insugiri sufletegti, De aceia tea cdreis ea tmbracd urrcle cuvifite sou expresiuni cu
cine citegte .u& un text trebuie sd fie infornrat despre- un tnleles nou. Acest inteles poate fi cu totul.deosebit
inlelesul unui cu'rdrrt in epoca din care e textul qi iu de cel vechiu, sau deosebit numai in parte, sau uft adaos
societatea de unCe a izvordt. A cunoagte sensul pe care pe lfing5 cel vechiu. Funcliunea aceasta se indepline;te
oamenii ll legau de un cuvdnt sau de o imbiriare de. prin puterile ascunse ale sLrfletului, care, strdbltut de o
cuvinte intr'o vren:e oafecare, lnsearnnf, a cunoaste uzul noul boglfie de simlire sau cugetare, nu-qi poate plds:
vorlririi, adicl nu ajunge s{ gtii cI c.utare cuvdnt are mui cuvant nou, ci ldrgeste sfera cblui vechi $i o toarn& in
cutare Insemnare, ci str gtii ce fnielegeau oamenii prin €1, iar cu timpul poate cliiar desfiinteaz[ insemnarea.
intrebuinlarea lui, fiindc* e foarte cu putinf[ ca lrr{elesuigene- veche gi r5mane nLrmai cea noua.
rai al lui s{ fie unul, iar lntr'o intrebuin{are oarecare sd .

aibtr alt inteles. ,


2. Cum se vede de aci, chestiunea uzului vorbirii este
o chestiune generalA din via{a lirnbilor gi se pcate dis-
neistovitd putere de pldsmuire, fiecare zgucluire niai adAtrcZ var.s5
sim{iri proaspete gi aduce cu ele inlelesuri noud pentrir unele cu-
vinte. A:iel, in urma marelui rtrsboi al popoarelor,rcu,-intul paitu buin!5ri deosebite alo unor'cuvinle, avem in graiul slujbelor noa-
a cdpdtat la Franceji rrn infeles nou, acel de luptdtor tn trqn- tre bisericegti. Astfel, la incepuiul liturgh'ei, diaconul zice cdtre
peie, pe care mai nainte nu-l avea, insenrnAnd nurnai om tnd,rdz- preot : ,vreme este a face Domnului, binecuvinteaz[ Stdpine l"
ttef, voinic (vezi Const. Sdineauu, Dtctionnaire franga[s-rou- Acest s face insd nu are aici infelesul obignuit al cuvintului a
main, Bucurepti, l9i , p. 8g8). Tot aga Ia.Oermani crrvintul face, ci lnseamnf, a sluji cele sfinte. Dar obilnuinfa vorbirii {ace
feldgrau, care inseamnd, cenugiu, a ajuns sd. insernne soltlat ci se intrebuinleazi, in sensul acesta. Cine nu gtie aceast[ obig-
luptdtor. nuinfS, nu-l infelege. fiindcd el va lua inlelesul general al cuv6n-
La RomAni, in urma rdzboiului clin i879, cuvAntul rle curcofi tului a face, pi cu acela nir va gdsi illsomnarea cazului speciat.
;i-a ctrptrtat un astfel de infeles, care a fost popularizat cle Ale- Tot apa este in liturghie cuvintul, 1i mai neinfeles, oe a po''
xandri, prin Peneg Curcanu! al sdu, gi a a.luns -qit insemne friui. Sensul lui obipnuit nu ns spune nitnic despre intclesul spe*
osta; din infanteria numitd daroban{i. cial ps care-l are. in liturglrie.
Este foarte interesant a observa cum uzui vorbirii a fixai pen- DupI ce preotul a isprivit liturghia, el consunrtr ce a rdmas
iru unele cuvinte un infeles la RomAnii de peste mun{i gi altul la ln pctii dela Sf. Implrtdganie. Aceastd consumare se nume$ts
noi. Aga e cuv6ntul a conveni, care la noi inseamnd a te in{e- potriviret Sfintetor. Prin urmare glsim o intrebuinfare a cuvAn:'
lege cu cineia, a te tnvoi. Peste munfi insd are rin infeleies tului potrivire crt totui iir alt infetes decAt cel obi;nqit.
mai material, iriseamnE. a te intdlni. De aceia Rorndnul djn Ro_ Aceasta vine din uzuri de vorbire care se fixeazd in unele
mAnia veche, cu uzul vorbirii dela el, cAnd unul de peste nrunli a;eztrminte gi care pl5smuiesc un uz de vorbire special al lor'
i-ar spune : conyenim noi, ar infelege : ne tnvoim noi, ne im:_ Asenrenea e in justilie cu cuvintul speld sau specie, care nu
pdcdm. Dar ar infelege gre;it. Acela voia si spuie numai : ne inseamnd ce ,gtim noi din gtiinfele naturale, ci caz, fapta care e
tntdlntm. in disculiune. In loc de a zice: tn cazul de fald sau ln fapta'
Iatd Ei aci ceinseamnl a pti uzul vorbirii. Fdrtr el, nu infeiegi exact care ne. preocupd, se zice: tn sPeld.
Dovadd, apoi, cd gi in sAnul apezd,rniritelor se plismuieic intre- Toate a;ezinrintetl i;i plismLrie;c astfel spociale uzuri de vorbire
I

77

cuta nu numai in legtrtur5 cu obiectul nostru mtrrginit ln Fapt. Apost. la 7, 38, unde .e vorba de adunarea
{a iuterpretarea Sfintei Scripturi. Dar de oarece Sf. Scrip- Evreilor ln pustie.
e scris[ qi ea in graiuri omenegti, se infelege cl Dar suntem ln vremea cind noua intrebuin{are a cu-
l.ure vintului 3xx),r2o[a nu e inctr fixattr. De aceia el se in-
limba ei a trecut prin aceleagi prefaceri ale vorhiriioame-
nilor gi deci trebuie str trattrm despre uzul vorbirii qi ln trebuinfeazl qi cu privire la aduntrrile plgAneqti, cum e
Ieglturd cu ea. Aceasta cu atdt mai mult, cu c6t, mai in cele dou[ Iocuri dintti citate mai sus din Faptele
Apostolilor. Sub influenla faptului ctr traductrtorii Septua-
cu seaml limba greceasctr, in care e scris Noul Test. gi
parte din cel Vechiu, a avut o existenftr lungtr, s,a in- gintei traduseser{ pretutindenea cuvdntul evreiesc kahal
tins peste felurite finuturi, a ajuns sf, exprime prin ea
prin A'rtz).r7o[e, pentru a insemna prin el adunarea po-
porului israil, gi lntrehuintarea lui se restrAnge la scrii-
cugettrrile mai multor cultfiri
fi dec; s,au format in sAnul torii Noului Testament, pentru a-gi cdptrta tot mai mult
ei uzuri de vorbire care nu se mai potrivesc cu infele-
surile vechi ale linrbii greceqti. Cel mai mult cregtiniimul un inteles religios.
a format in sdnul ei uzuri de vorbire noutr, prin mulfimea Atat ln vorbirea Domnului Hristos (Matei 16, I8),
ideilor pe care le-a adus qi pe care le-a altoit pe vechile cAt gi in a Apostolului Paul (l Timotei 3, t5), vedem
cuvinte ale limbii greceqli. Deci, mai cu searntr in ce fixindu-se infelesul de adunare sfdnttr, Intlritl de Dum-
privegte Sf. Scripturtr, este o mare lrebuin{i sd-{i dai nezeu qi pov5{uittr de El. De aici sensul se lndrumeazf,
seama de uzul vorbirii. numai pe calea aceasta gi sensul cel vechiu se duce cu
Dac[ Iudm, de pildtr,, cuv6ntul grecesc iv.xtrpin, il totul, iar cuvAntul de Ex,z).rioia, cu insemnarea de btsertcd,
g6slm cu in{elesul de adunare. bar nu orice fel de adu- a trecut apoi in toate limbile creqtinilor numai cu lnfele-
nare, ci o adunare aleasd din oameni mai deosebifi. sul religios, care gi el a dus la o sporire de inlele-
.Aceasta se vede din alctrtuirea Iui. Se compurre din i*, suri, fiindc[ cuvAntul de bisericd arc azi mai [multe in-
care inseamnd din gi xe).6o chem. Adunarea aceasta erh semntrri.
alcltuit[ din oameni aleqi din nrijloiul attora, ceiace se Astfel, sub influenta cregtinismului, s,a pltrsmuit pentru,
expriml prin particula iz. Erau anume chema[i pentru unele cuvinte un uz de vorbire deosebit, prin care noi,
aceastf, adunare, cum se vede din al dollea cuvdnt. Ea nu le mai putem inlelege duptr vechea lor insemnare..
era o adunare de cettrfeni liberi, deci tie oameni mai Chestiunea aceasta trebuie s'o avem in vedere deaproape
distingi. cdnd citirn Sf. Scripturtr, fiindcl sunt multe cuvintele,
greceqti care au intrat in aceasttr categorie.
Dar in Sf. Scriptur{ in{elesul cuvintului s,a prefdcut.
El Ei-a ptrstrat ternelia in{elesului, cd e vorba de oameni
alegi, clar s'a mai addogat un in{eles nou, religios. A$a S 50. tlzul vorbirii in Noul Testamemt.
ilgtrsim iii Faptele Apostolilor lg, JZ, iar cu sensui ceva
Uzul vorbirii Noului Testament e condifionat de tirnpul'
mai restrdns la adunare aleastr, tot acolo, la stihul 39.
in care au aptrrut cdr{ile care-l compun, de cultura $i,
Cu sens gi mai afirmat de adunare religioas[ ll gtrsim
7B

'origina scriit.rrilor lui gi de starea sufleteasc{ noul in lin:ba ai ctrrei uz de vorbire voim sd-i gtim e vie ori
.care I-a pus intrarea sub scutul lui Hristos. ntoart&. Dactr e vie, uzul vorbirii se cunoagte.din obis-
.DlinI"pr|.mp" -c,{pqiderafiune, stin{ifii scriitori se exprimf, n,;in{a zilnicS gi din exerciliul oral sau literal. Dacfr insd
in lirnba comunl greceasctr, care se lntrebuinla pe timpul lintba e moarttr, uzul vorbirii devine chestiune care lrebuie
veacului I, liniba cunoscut5 sub numele de dialectul .cercetatd prin mtrrturii demne de credin!tr.
.a!exandrin. Particularitdiile exprimtrrii lor in acest dia- Mtrrturiile sunt de doul feluri : directe qi indirecte.
lect sunt cd lipsesc"lungiie perioade ale llmbii greceqti t . #klurit slet :
"..et !1;99"l "
"e_

'clasice. Conslruc{iunile sunt mai simple gi mai apropiate c)- To{i autorii care, in contpunefea scrierilor lor, au
de felul de exprimare popular. intrebuinlat limba ior nalionaltr;
D-gpa a doup co4si{.e;p}iqpp, exprimarea scriitorilor &). Acei autori pentru care limba ln care au scris nu
Nouiui Testan:ent e dup6 cultura simpltr a nrediului In erd cea matern6. dar care au invliat-o in timpul lor qi
care trliserf, cei mai mulfi dintre ei. Ei crescuserd in si-au scris operele intr'insa.
.mediu evreiesc, in locuri firf, multf, culturtr. Chiar dac6 au 2. Mqfuuji"."lriC"ircp_fr-."sunt :
,scris In greceqte, se cunoaqte felul de g6ndire evreiesc, cu le- a) Autorii pentru care lirnba de care ne ocuptrrn eri
garea siniplS a frazelor una de aita. Deci exprirnarea lor limba lor nationald, dar n'au scris intr'insa ei lngigi, ci
poartf, o inliplrire evreiascd. au compus opere folositoare pentrr.r atlarea uzului vorbirii,
Dpp.l a treia considerafiune, scriitorii Noului Testament precllm d cfionar, comentarii, glose, traduceri;
imbracd cu un inteles nou multe din cuvintele limbii gre- &) Ar:torii care, ce e drept, Ei-au scris operele in lihrba
cegti. Astfel cuvAntul p&rrco,p.z: cuf undare nu mai ln- aceea, dar intr'un ttnrp cAnd ea nu rnai era in hrtrebuin-
seamn6 cufundarea propriu zis5, ci i se adaugS un infe- tare generald.
Ies nou :[botezul; cuvdutul eirapt,trLq. : mulftrmire, nu. lnai gge-ste_
nIJtlltlo sau pentru a ilustra 9i
inseanrnd cqeace se lnlelege de obicei prin mu$amire. confirmi uzul vorbfiii d6"ja "cunoicut, e permis sf, se re-
De asenienea, cuvintele ).d^106, 0rz.emo6v^4 (2 Timotei 4, 8), curg[ la alte ajutoare, precun eLinlp,!"ogi.s. !i$l$ii, all._qJg*ig,,,
rpu7f1 (Matei 6, 25), riaui (la origipd credinciosie, In ei gi Qi.glpctgle,.tnrudite.
Noul Testament credinld,), 'y-uprq, (care la origind lnsem- Toate aceste mIrturii directe gi indirecte precum ,si cele
nt rbundvainla, omabi.iiate, iar fn Noui Testamrnt gralie dela nr. 3 poarti numele de izvoare pentru af larea uzu-
,dor din groti.e)t). lui vorbirii. Ivldrturiiie direcfe si indirecte se numesc iz-
'vo{tre principale
sau pur qi sirirplu izvoare, pe cAnd efl:-
-S 51. nsvoarele uzului vorhirii. mologia, analogia limbii qi diolectele inrudite se nunlesc
izvoare secundore sau ajutoare.
In cdutarea uzului vorbirii, e de trebuin{E s[ se giie dac{

l) In aceastl privinftr vezi Sabatier, art. Hermineutique ln ,:i

Encyclopidie des Sciences Rel gieuses de Lichtenberger, vol. ltl


Vtr, p. 216, Paris 1879. tl

ltf
,ll
,.,]

:lt
ll!
.,ll ii
i
il
l:
),
80 81

ll. Izvoarele indirecte sunt:


S 52. Izvoarele principale.
1. Vechile ,traduceri decurse direct din originalul gre-
Pentru aflarea uzului de vorbire a Noului Testament cesc, in frunte cu Pegito gi Vulgata, Traducdtqrii erau nu
avem ca izvoare principale : numai foarte apropia{i de timpul cAnd au aptrrut cirfile
sfinte, dar de multe ori aveau la indemdntr qi mai bune
[. Izvoarele directe. originale decf,t cei de azi.
l. Scriitorii greci ai Vechiului gi Norlui Testament 2, 7_"9.y,1"e.. miitgacgle litgrore, precum gramatici, dicfio-
penhucf, cel mai bun interpret pentru fiec4re e autor u[ flarer concordanle biblice, sholii, glose, comentarii, care in
insugi. tim$ul nou s'au compus in mare numtrr.
Astfel, de pildtr, cuvAntul diprto; : desdvirgit, tntreg o In sensul acesta, se pot cita gramaticele de Winer
(Gottingen 1894 qi 1897), Blass (Gerttingen 1896), Viteaux
care nu se gtrsegte de clt in 2 Timotei 3, 17, se explicl,
prin autorul insugi. Locul lntreg este: pentruca omul lui Etudl sur le Grec du Nouveau Testament (Paris 1893),
Dumnezeu sd fie deplin (il.prr.oq), spre tot lucrul bun de- Mottltott, Neut Testament Grammar (lll ed. Edinburg) .Ca
sdvlrgit. Cele ce urmeazf, din condeiul aceluiag autor, ne' dic{ionar, se pot cita cel de Crimm (Leipzig 1879) qi cel de
Itrmuresc in de ajuns ce trebuie s[ lnfelegem prin &prro6. Cremer (VII ed. Gotha 1893) 1).
2. Traducerile grecepti ale Sf. Scripturi, gi ln speciat
a Septuagintei. & 32. Izvoarele secundare.
3. Scriitorii evrei Filon qi losf Flaviu, care au trf,it
tocmai in timpul cind s'a ivit creqtinismul. Oricdt de bogate ar fi izvoarele pentru aflarea felului
4. Sfintrii Pdrinli Si a$i scriitori bisericegti care au de expriniare a Noului Testament, tot se gtrsesc cazuri
scris ln timpul cAnd limba greceasc[ era lnc[ in uz, in greie, in care cercettrtorui se vede ptrrlsit si este nevoil
special cei mai vechi, precum Sf. Ignatie de Antiohia, sf, caute alte mijloace. Aici li vin in ajutor izvoarele
Clement Romanul etc.- secundare ale uzului vorbirii, in cafe intrd ettmologia, a-
5. Scrittorii pdgdni care aparfin peri:adei eleniste gi nnlosia tirnbii sl ttiatectele tnrddite.
au scris In limba greac[ numit[ dialectul comiln (rcotv)i 1. Etimologia e cercetaidH'"-insemntrrii unui cuvdnt prin
6ui).erro6) sau alexaudrin. Acegtia sunt ln special Pp_libiu deslacerea elementelor care-l compun gi ptrtrunderea p6nf, '
( + 122 inainte de Hr.), Diodor de Sicilia (8 duptr Hr,), Ia rtdleina lui. Etimologia e de folos pentru celce vrea
Arianus (130 dup[ Hr.) s[ afle uzul vorbirii, pentructr sensul primitiv al rldtrcinii
6. Scrterile apoui.Ie a Vechiului gi Noulul Testament, se rbtlecteazd, mai mult sau mai pufin gi in ln lmo-
fie compuse de ludei, fie de ludeo-cregtini, pentruc{, de dificat. Cuvinte ca iruo6oto6.: spre fiin{d
obiceiu, ele au acelag mod de exprimare a ideilor, cagi
1) Paragrafele relalive la lzvoare sunt mar
scriitorii Noului Testament. 6i &lader. g
cfr
}3f
e,

m#
a
,;i

;i,
82

pa,rro).o1eiv : a .bolborosi (Matei 6, 7) nu se explicd Ieronim, tn contra traducltorilor iudei care pretind c&
decAt din etimologie. acest cuvAnt lnseanrnf, numai thntrrtr'
Totuqi etimologia nu e o nornnf, fix[ gi sigurl. Limbile Dar qi aici trebuie multl luare-aminte, pentrucf, regula
s'au schimbat .nelncetat, multe cuvinte
,si-au perdut sensul aceasta nu d[ dezlegdri de ordine generall' Acelaq cu-
o'ela lnceput, aga ctr privirea la r[d{cina lor nu ne e tot- v6nt are un sefls intr'o limbtr fi altul in alta' Astfel cu-
deauna de un ajutor sigur. Aceastd nesigurant[ e gi mai vAntul lehem, care in evreieqte inseamnfl pdne, 7n lin"ba
mai mare in cuvintele compuse. arabf, lnseatnnlt carne.t)
2. A.na'logia limbii e exprimarea ideilor asemtrnEtoare Deci izvoarele sqcuudare tolosesc numai par{ial, nu in
c r forme de vorbire asemf,n{toare. Astfel, de ex,, dac5 rnod absolut. Derivarea unei irisemndri dintr'o rldtrcinl
in limba greac[ avem sufixele po;l, 6a:L, rar pentru a in- real6 sau presupusd rdmine totdeauna indoielnica, dacf,
'lnsemnare'
Eemna pasivul, suntem ln drept s[ admitern ctr tot in]eles nu mai sunt 9i alte temeiuri pentru acea A-
celag lucru e'cu dialectele, ,cdci limbile, in continua lor
pasiv este gi cdnd gtrsim aceiag formf, in alt cuvAnt. fre-
buie str ne ferim ins[ de a meige prea departe cu aceastd dezvoltare, n'au rf,mas totdeauna atit de aproape una de
regul5, pentructr ea df, numai un ugor indiciu, nu o normd alta, Incdt sd putem conclude cu siguran{I pe baza unel
fix{. Sunt gi abateri, clci exist[ in grecegte forme ver- - anaiogii. De aceia, unde uzul vorbirii nu e dat prin izvoare
bale cu aceleaqi sufixe, f[rtr ca str insemne pasivul. principale qi prin miiloace istorice, nu putem pune pe
S. D-tpk!{g_jlluclife sunt de mare folos, .mai cu seamtr
cdnd nu se cunoagte lnseninarea unut lcuv0nt, care ins6 e 1) Cu privire la acest punct, Terry taceurmdtoareaobservare;
intrebuinlat adeseori in V' Tes-
cunoscut in dialectul iirrudit. Acest lucru se vede toarte ,,Cuvintul evreiesc amad este
ian ent cu infelesut de a sfa tn picioare, a fi tare, a sta drept"
bine In cuvintele ,,vei m6nca pdm0nt" (Facerea 3, t4) qi
I,ri",.trt u."rt, ,* poate urmdri in cuvintele corespunzdtoare
al clror sens se l5muregte prin limba asiriantr, Inruditl tlerivatele lor din limbile alaba qi etiopicd (a ridica un
stdtp, a
cf, cea evrreiascd. In limba asiriand, ,a mdnca p6nrtnt" (a ridica in sas) din cea samariteanf, gi
siabi,li), din cea hal.taicd
inseamnd a fi infrAnt, biruit. Tot o$a, cuVAntul din talmudicd. Dimpotrivd, ln limba siriand, cuvAntul este intrebuinfat

sulam din cartea Facerii (28, l2), care nu se mai glsegte t;;il , insemna boiezut. Unii auinspus cd aceasta rlin pricind
primi bo-
aiurea ln toattr literatura evreiasctr, ne poate ldsa lndo- iA cel care venea la botez stdtea picioare pentru a
tezul; al{ii pentrucf, botezul era insofitde ideia de tntdrire saa
elnic despre inlelesul lui. Aici instl ne vin in ajutor lim- iiioitiri ; pe cand atlii socotesc cd 4cest cuvdnt sirian
bile Inrudite. din altd rdddcinS. oricare ar fi explicaliuuea ade-
"credinfei
trebuie derivat
poate avea inlelesuri
Cuvtntul arab sulum, inseamnd scard, gi deti nu ne vdratd, e u+or de vizut cX acelagi cuvAnt
rnai Indoinr cd qi salam din cartea Facerii Inseamnd scarc <leosebiteinlimbileinruditegideaceia,oitrsenrnarecarenise
,rtaflg*arx in ,limbile arabd sau sirianf, poate li cu totul depdrtatd
trui lacov. De asemenea, cuvdrtul nap,$6vo6, care lnseamnf,
de aceia pe care o are ln evreieqte' De aceia trebuie urnblat
cu
feciq4rtr, se probeazf, cf, are acest sens prin limba arabl
mare bdgare de seami cind ciutdirr etimologiile"'-Biblical
l{er'
gi siriacd precum gi dialectul punic, duptr m[rturisirea. Iui meneutics, New York 1911'

l,'I
i
aceiasi treapti cornbinafiunile gramaticare si combina{iunile
linguistice. tresul modificat pe care un cuvdnt gi l-a luat in cursul
tinrpului.
i.- a) Pe calea etimologic[ va gtrsi lnsemnarea primitivl
S 35. Regule de observat in cHutarea sau gramaticaltr, care este 9i sensul general sub care se
uzului vorbirii. lntrebuinfeezd rtrdlcina. Nu rare ori aceastf, lnsemnare
arunctr o deosebitf, luminX Ei asupra insemnlrii istorice.
*i*. Inainte de toate, se impune interpretului deasa ci- De aceia nu e de prisos ca pretutindenea str se caute
tire a Sf. Scripturi, pentructr prin.aceasta el se familia rizeazl
qi locurile tntunecoase pot fi ltrmurite, ctrci se elimologia gi insemnarea primitivd. De exempiu (ti).06-
ly^|3trlttexte
gasesc In care o expresiune obscurf, e oate mai zel, derivat dela (6o : ferb gi ),iav : prea. rnult ; a1a-
Iimpede dec0t ln altele. In aceast{ privin{[, Fericitul ),ra-o$zr : a se bucuri, dela il.,lo.v: pfefl rnult qi &).),eo-
Au-
gustin spune:,,Dactr nu gtim unele cuvinte sau
expresiunl
.$at
- a slri.
ale limbii, vom ajunge sf, Ie cunoagtem prin depiinOerea b) Cu aceiaqi silin!tr, va cluta sensul istoric, care este
de a Ie citi ;i a le auzi. Intr,adevtri, nimic nu e mai cel mai intrebuin{at. Astfel av-m cuVintele lrar6a1to1t56,'Eai-
fo_
Iositor de fixat ln minfe dec6t tocmai acele feruri pr,re, c;lrer pe calea etimologic{, ne dau sensul numai duptr
de vorbe '
gi expresiuni pe care nu le gtim,, l). elementeledin care se cotnpun,cu insemnlrile l:r parfiale.
2,. Interpretul e tregat de text gi dg cuvintele lui. Aceasttr comparafiune aduce mult folos interpretului,
Ceu_
tAnd insenrnarea lor, el nu va egi Oin marginile pentrucf, nzul vorbirii cu timpul s'a specializat sau, pe
acestora.
Va primi ca sens atAti c6l li oferl cuvintile in legatura lingtr Intrebuinfarea istoricd, s'a stabilit, gi o aplicare me-
;or, nici mai mult nici mai putin. Deci ceeace nu rezurt{ ta{orictr, precum e cuvAntul ).etroup1eiv.
din niciun cuvdnt al frazei, t; niciun caz nu poate fuDacd intr'un $ir de idei, care stau intr'o leglturd
fi nflmijlocita intr'o tratare oafecare, uzul vorbirii cere
sens al unui loc oarecare.
3. Interpretutr nu trebuie sI caute un sens in afarl de penlru un 'cuvarit o anumittr lnsemnaie, interpretul nu
trzul stabilit al vorbirji. A dh o insemnare unui cuvdnt trebuie s{ n acel cuvdnt intr'un in{eles deosebit, c6nd
numai pe baza unei presupuneri, e contrar spiritului il mai lntfilnegte ln cursul aceluiaq gir de idei. Cel putin
er- ,nu trebuie sf, facf, aceasta fdr[ motive serioase. De exem-
meneutic. In niciun caz nu se premite oabatere
dela aceast{
regul[ pe motivul aparent al inllnfuirii ideilor. ,plu, ciacf, ln Romani 5, 12 qi 6, I e vorba de plcatul
De exemplu,
cuvdntul vexp6q lnseamnd mort, ttrre viafi, nu indbcut, care produce alte pf,cate, ln acelag sens trehuie
*rrttoo. str lutrm cuvintul rip"apria qi cAnd ll Int0lnim in cap. 7,
De aceia nu i se poate da aceast{ urtimtr insemnare
in 14. Unde se 'poate admite o abatere dela aceastf, regul[,
Romani B, 10.
.ea trebuie sf, se poattr justifici din legtrtura ideilor gi din
J,o Interpretul fA9{Uta -lnsemnirile ln dou6 direcfiuni :
In etimologie gi ln lntrebuinlarea istoricd,
adictr in infe_
sensul*general.
pa Cuvintele gi frazele Sfintei Scripturi trebuiesc luate
l) De. Doctrina christiana,ll, 14, lg. in lnsemnarea lor proprie, cAnd nu e un rnotiv de a le
B6

In prefacerea aceasta nouf,, limbf, greceasctr se nu-


lud in sens figurat, clci omul, ln numirea obiecteloro
rnette limla comund (i1 xo;vfi Eui),9xco6) sau dialectul
intrebuin{eazl cuvintele care stau In cea mai apropiat6
alexandrin.
legf,turl cu obiectul cugetlrii sale.
Baza acest'bi'limbi eri limba greactr comun5, aga cum
Aceasta e o regull care decurge din psihologia limbii.
se formase ea din amesteculdialectelor gi a altor influenfe,
Deci, dacf, MAntuito,rul, Ia instituirea Sf. Euharistii, zice
avind acum cuvinte qi forme noutr.
apostolilor : Luali, mdncati ; acesta este trupul nrea (Mate[
De limba aceasta se serveau Iudeii care nu mai locuiau
26,26), nimic nu ne indreptl{egte s[ Iudm aceste cuvinte In
tr r Falestina gi uitasertr Iimba lor nafionald.
sens figurat.
Existau colonii de Iudei in nordul Egiptului. ln aceastl
Dimpotrivtr, dactr un motiv evident impune sensul figu-
parte, ei au inceput s[ lntrebuinfeze limba greceasctr pen-
rat, interpretul va lua cuvdntul sau fraza in sensul meta-
foric. Astfel cAnd M6ntuitorul zice: Dacu ocltiul tdu cet
tru scopurile lor religioase. Vechiul Testament a fost
tradus ln grecegte, gi cu aceasta, limba care pAnI acum
drept te zminteSte, scoate-l Si aruncri-l d.ela tine (Matei
servise geniului ptrgdn, intr[ in serviciul iudafismului qi,
5, 6), se lnlelege c[ vorbegte figurat, qi Origen n'a avut mai tArziu, al creqtinismului.
dreptate sI lnfel:agi cuin a lnleles.
Intrat lnsd ln uzul ludeilor, dialectul alexandrin irsi
7_, 'foate ptrrlile din Sf. Scripturi in care se d[ o in-
cap{t[ un caracter deosebit. Fie c[ printr'insul Iudeii nu
vd{[turd sau se istorisegte un fapt, trebuiesc luate in puteau redir bine unele noliuni biblico, fie cf, singuri
sens propriu, pentruc5, de obicei, in enunfarea unei doc-
nu posedau deslvfirgit limba greactr, dese ori ei leagtr de
trine sau in povestirea unui fapt, se intrebuin{eazd cel
cuvintele grecegti noNiuni pe care aqestea nu le exprima-
rnai direct mod de expunere.
serl niciodatd. In structura frazelor, in defecuoasa In-
Pe baza acestui fapt, Fovestirea na,sterii Mdntuitorului
trebuin[are a particulelor qi in multe alte privinle, ei au imi-
trebuie luat[ ln sens propriu.
tat limba evreiasc5. S'a spus foarte bine despre tradu-
cerea Septuagintei c{ lntr'lnsa corpul grecesc e plin cu
S 54. Limira Noului Testarment. spirit evreiesc.
Limba Noului Testament are gi ea aceste trdsdturi
Toate clr{ile Noului Testament, afarl de evanghelia evreiegti. Forma ei de exprimare e simpltr, rtu mai g[-
lui Matei, au fost scrise fn limba greceasc5. Limba lor ins[ sirn lntr'lnsa lungile perioade grecegti, !n care legdtura
nu mai este limba vechilor scriitori greci, ci are un colo- frazelor se face prin subordinare. Aici mai toate propo-
rit nou, care face dintr'lnsa o ramurf, deosebit[. zifiunile sunt principale Bi-s legafe lntre ele in chip ugor,
Frin cuceririle lui Alexandru cel Mare,lunrea s'a ames- prin conjqncfiuni simple, mai cu seamtr prin ,si. Chiar In I
{
tecat. Limba greacl nu s'a mai putut ptrstri h: curdfia citirea romAneascf, a evangheliei, se observl acest mod
deia lnceput, ci au intrat fntr'insa elemente nouf,, strline, de exprimare, pe care Il recunoaqtem cX nu e cel al unei
dialecteie ei s'au amestecat. limbi cu o gramatic[ complicat{.
lril
tl

Limba Noului Testament se diferenliazl gi ea fa{[ de,' ,de realitate creatH, deosebittr
,si desplr{itf, de Dumnezeu,
limba Evreilor elenigti, cum se numeau Evreii care 11U, ha lnc[ lumea ca impreunare a tot ce e indepirtat de Dum*
locuiau ln Palestina pi se serveau de limba greac[. nezeu tr) Asemenea, cuvAntul dep.eravon, rar intrebuinlat
Dggi in limba Noului Testament deosebim trei straturi: tra Grecigi totdeauna cu ln{elesul dre schimibarea cugetdiii,
grecesc, evreiesc Ei cregtln. Prin cel dintAi, care fornieaz&"""", In Noul Test. inseamnd. prefacerea. morr.ld, convertirea.
caiacterul stru general, limba greacl din cirtile Noului ,' A1&nq din N. Test. aproape nu se gtrsegte de loc la Greci-
'festanrent se leagtr direct de greaca numitl post-clasicd, ,care in sctiimb intrebuinfei 25, pt tplta
Ei ),av$po,ria, .rrd
in care au scris Pgqllpiu, Dionisie de Halicarnas, Diodor nu exprimd tot ce exprimd d.1,7n'q. Terewd umilit, cu In-
{p ,Slcilia, Dio Caqqius, E!!an, Herodian gi a{ii. Prin stra- {eles de ocaril la Greci Ei ca viriute in Noul Test. Ap,apra,
tul al doilea, care o diferen{iazd, ea se leagl de greccasca rar intrebuintat Ia Greci gi nunrai pentru a arita starea
post-clasictr amestecattr'in sec. I cu elemente evreiegti defectuoastr a unui lucru, precum insuficienfa unei legl
qi aramaice, precum Meoo[a(, oo"ravl.q, p"ap.nrvd6, nrioT.a- (la Platou), intrebuinfat lnsd des ln N. Test. gi numai
Unele cuvinte greceqti lgi cap[td gi un lnteles nou, cu Insemnare penlru iaptele omului, gi nu ca lnsugire a
pe care in greceqte ttu-l aveau, precum eipi1vr1, cu ln{eleo unei sttrri.
de fericire ,iunditare, lova.p,rq, minune qi altele.ln sfdr-
_ Xg:*_o*l*1yl agest{ dialgc[ csp1ind"e., #?0 dq,s.q,v,iflle*,,
git, prin stratul al treilea, ea se individualizeazh qi devine Qi1 3q9ptea, bel pufin 20C)0 ng gyll cqvipte din greaca
un dialect a parte. {qti-..i, iar din aceste 2000, nrulte sunt proprii Noului
I

Caracterul evreesc al limbii Noului Testament se bagf; Testament. Un rnare nriinlr de cuv.inte vine dirr limtiite
I

de seamtr foarte bine gi In Biblia romlneasctr, tiindcl tra-. .$frir. z1


ducltorii s'au {inut cur sfin}enie de graiurile textului ori$-
nal. Astfel, expresiunea a cduta sufletul cuiva (Matei
2, 20) e un ebraisni cu irrfelesul de a umbla sa omorf
pe, cineva; t ridicasdmtn[acuiva (Matei 22, 24) e un
ebraism cu infelesul de a continttd ne-amulcuiva, a ntt-l lasa
sa se stinga; a ridica.fa{a cuiva zrpdot'rto1 }'ap'$ctvet'r Luca
20, 21; Calateni 2, 6), e un chip de grtrire evreiascl ctl
inielesul de a nu fi pdrtinitor cdtre cifieva, a fi drepf"
In ce privegte partea crestineascd, ea se aratl in ln-
{elesui nou gi deosebit cu care sunt lmbrtrcate unele
cuvinte greceqti. Astfel, cuvAntul Kr5op.o6, ,,care in limba
clasicl InseamnX totdeattna podoabd, bund rdnduiaki;qt 1) Dr. Irnmer, Hernteneutik des Neuen Testantentes. Witten-
berg, 1873 p. I05
pentru aceasta trumos ordonata alcltuire'a lumii, in Noul
Testanrent Insf, inseamnf, invariabil lumea In insu$irea ei
?) Yezi Chauvin: Qp. cit.
+rl

iil
ill

iil
9l t'
90
rl'
din care e alc5tuitl lumea, iar in Galateni 4, I pdriile
CAPITOLUL V ,din care era alctrtuit cultul evreiesc.
CuvAntul, pili:s.a' de doud ori in loan 3,8, se vede din
DESPRE CONTEXT
context c[ intdi lnseamnf, qi pe urmf, QLth.',
Y:!t .

S 56. Ce e contextul.
$ 57. Impdrfirea contextului.
De mult[ insemnltate in ermeneuticf, e urm[rirea'
ideiei autorului ln zlmislirea ei gi in feluritele ctri ln care se in:partp. in _q#,## $i i,$M&,,
0"*o"rtLeXtst
ea gi-a stabilit legf,tura cu alte idei. 1. C..p_ptextul extern se imparte.ltt:
Operaliunea aceasta urmlregte nu numai c6t a expri- ap Cg11lext istoric, cAnd e vorba de lngirarea unpr
mat autorul, ci qi rezerva neexprimattr, precum qi alte 'fiapte succesive, cum avem exemple ln cdrfile istorice,
idei gi sentimente care stau in sufletul stru intovdr5qite si in
cu ceeace a exprimat
' b) Qgrytgxt real, care constf, in agezarea la un ioc a
Privirea ideilor unui autor ln inltrnfulrea lor, fie ea unor lnv5{5turi sau a unor ziceri sau a unor fapte care
exprirnatf,, fie numai interntr, se numeqte cercetarea con- :se as€nmtrnf, lntre ele, dar nu s'au pronunlat ori for-
textului acelui autor. Deci contextul nu e altcevi decdt mulat ori tntirnplat in acelag timp. Astfel de context
legtrtura ln care stau ideile lntre ele. :avem in evanghelia lui Matei, care gi-a lmpIrlit lucrarea
. In genere, prin context se inlelege inllnluirea dintre ,dupI natura materiei. 4* lg-S-"fl|.. o_. s-9,It9-.{9. i
deile unor compoziliuni lntr'o bucatf, literard dattr. Cdnd ggm, o serie de lnvdflturi In alt[ gruptr, d*#*Am+#; t
i
t
se spune cuivi : ..Vezi ,"a#a"pe. qe{p i qe p4.{ee ci,-s,"3}: cg.s*S"ryplyr.P91 sqrri \
9it94.sra- textul g vin-d ecaf !e de
Me-dissuti'*#r€4,
ail--sus qi mai jos, pentruca sd inde Inldn
9i ,9*p;
_8;"9, gp d
-b,gln"*y-i :Jl!
geu-tel"tUl-91tern e contextul care se impung omulyi
pqqq Jg 11l*lSS;,
t
care yrqa s1-ii oidoneze materia gi sI n'o .expuie Ir- J
discufiunii. curcat. El s ugor de recunoscut, adicf, se poate observh
Se infelege, deci, care e importanfa contextului. ,ca o ideie care a cdliuzit pe cineva la agezarea mate-
are !1.,yg9.q"{F" l*u1ql litera,. -cj"-.4l,9r-S}{l-i{eil,et ""Despre el, riei. Vom zice cf, e context istoric, cdnd faptele sunt
se poate spune cI ne ltrmureqte cu privire la spiritul ca- expuse .in girul in care s'au petrecut; vom zice ca e
re face viu (2 Cor. 3, 6). qontext real,'cdnd firul istoric, e rupt dar materia se
Insemntrtatea lui se In{elege qi bine prin c6teva .{ese dupd principiul asemdntrrii faptelor sau ideilor.
?" 'mfl i, -i.g p.9J la *. q:1.9. gg ry.t: l, | *t-,, "l"nl"et #., 4r e 9 o u e t{.,, In
q
exemple.
CuvAntulocotYeio'1 intrebuinfat la plural cu lnsemnarea" 0nlf,ntuirea intimtr a ideilor.
-maibrii Aici se . are in vedere'nu
de parfial care intr[ In alctrtuirea unei I nrbi, se'
sunet ulumai aqeiiiet unei existente, ca In contextul
vede din context cI in 2 Petru 3, 10 'inseamnd P5rfile"
T9
:

lil
,i

ii
92 93

extern, ci mai cu seam[ zdmislirea ideilor, legtrtura lor inl5nluire din care e luattr gi care aratl ctr acolo e vorba
ln mintea celui ce le-h gdndit gi agezarea lor dupd legile de actele s[vf,rqite din p,rrunca legii Vechiului Test.
cugetlrii gi vederile intirne a celui ce le-a urzit. Contextul logic se imparte in context apropiat gi
Din acest punct de Vedere, contextul se lmparte in depdrtat.
context logic, psihologic qi optic. 1) Contextul apropiat e legtrtura dintre douf, no{iuni
care stau unite in sdnul aceleiagi faze, precum e 1eg5-
tura dintre subiect gi atribut, substantiv qi adjectiv, sau
S 58. Conlexttrl logic. dintre membrele care alctrtuiesc o lrazdr5au legtrtura unei
Toate ideile gi judeclifile rroastr.e, precum qi orice in-
cugetlri cu cele imediat lnaintea ei gi cu cele urmf,toare,.
qirare a lor intr'o tratare mai dezolvatS, apar dup[ Astfel, chnd zic : Duh este Dumnezeu (loan 4, 24), am
legile spiritului care cugettr. Cdnd citim pe urq, autor, o legtrtur[ simpl[ lntre doul noliunui, adicl un context
urnitrrn duptr aceleagi legi, comune tuturor, reconstntign
logic apropiat. De asemenea, cAnd zic : T-atdl nistru
In noi tesutul logic al celor spuse, gi cind reconstruirea tarele eSti tn ceruri... (matei 6, 9) se stabileqte leg[-
aceasta s'a indeplinit pe deplin, atunci zicem c[ am ln]eles.
tura lntre nofiunea de Tats qi ceruri; sau atunci cind,
nesigur de . intelesul urror cuvinte, incep a citi mai de
Chnd in qkul de idei al unei tratlri oarecare, {iecare
propozi{iune Iti are locul stru duptr legile iogice, se sus gi mai la vale, ca sd prind cugetarea adevtrrat[.
produce intre propozi$iuni un raport oarecare, ztrmislit 2. Contextul logic departat este legf,tura dintre mai
mrirlte propoziliuni care se fin una de alta, precum se
in gdndirea celui care le-a agezat in aceasttr legtrtur[. vede la Matei 10, 28-31 ; sau intre diferitele pdrli ale
E"t*.biflS," aceasl5 leglturtr intimd,.iqtfe prgp,_o3jfiuni, por-
nittr ditr legile cugettrrii, se numegte contextul logic. Deci, unei demonstra{iuni doctrinale ale unei povestiri, ale unei
el se poate defini: Inlln{uirea de idei sau propozifiuni cuv6ntdri. Exemple de aceast6 naturf, se pot vedea multe
legate Intre ele flup5 legile riguroase ale logicei.
In evanghelia dela loan ln cap. 13-18. De asemenea, la
apostolul Paul, in disculiunea pe care o face el despre
,

De aci e ugor de vtrzut cd in{elegerea unei propozi{iuni


iege qi faptele legii qi credinlti ln epist. cltre Romani
atarnd de celelalte cu care e legatd, pentructr cugetarea
are rolul totului qi partea nu se poate pricepe dacf, n'o
si cea cltre Galateni.
vedem in inltrnluirea ei ctrtre tot. Qugetarea care se
exprimf, In mai multe propozi{iuni se servegte de fiecare
' S 59. Contextul psihologic.
propozi{iune, gi deci niciuna din ele nu poate avei un
.
rol de sine sttrt{tor, lgi de Ia ivealf, sensul real numai Contextul psihologic e acea legdtur[ dintre idei care
dupf, ce e vtrzut[ in legf,tura totului. Astfel, propozi{iunea: s'a format sub influen{a gi a altor puteri sufletegti dec0t
Nu se tndrepteazd omul din faptele legii (Galateni 2, 16) a g6ndirii reci, precgm sub influenfa sentimentelor. CIci
nu-!i dI un infeles deplin decAt dupl ce o citegti in intreaga aprinderea tantaziei, pasiunile, etc. transpir[ in expresi-
uni qi dau mersului ideil<ir o direcliune deosebit5.
9.4 95

In contextul psihologic, observtrm legea cunoscuti In -Hgf,. .el.t"eJe l).


Astfel, profe$ii leag6 liberarea din rohia
psihologie sub numele de asocialiunea ideilor. O ideie babilonicd de rlscumptrrarea spiritualI prin Mesia (lsaia
cheamd la lumintr pe alta, cu care are o analogie ascunsf, 45); .venitea intiia a lui Hiistos {e cea de a doua (lsa-
sau cu care e inrudittr in timp sau spatiu. Astfel, ideia ia 40 gi O) ; gi chiar MAntuitorul insugi leagd judecata
de viala gi moarte, de preamdt'ire qi tniosire apar uua asupra Ierusalimului de judecata de apoi (Matei 24).
l6ng[ alta in vorbirea Mdntuitorului (loan 12, 23). Pre*
ziCerea despre judecata asupra lerusalimului se ltrrgegie
S 41. Foloasele contextului pentru
la Matei (24, 3 qi urm.) in zugrdvirea ultimelor timpuri interpret.
ale lumii, ln iegtrturl cu judecata de apoi.
Contextul psihologic are un eerc mai, mic decAt cei Privind cu luare-aminte leg[tura de'idei qi lelul de
logic. Cel psihologic se gtrsepte mai cu seam[ in ctrrfile gdndire al unei scriitor, cSp5ltrm multl luminl pentru
poetice gi profetice. In ctrrfile istorice, .contextul psiholo-
gic ocupf, un spaliu mtrrginit sau niciunul, pentruc[ all- '-';:ffiniil ,. arattr sensur adevf,rat pe care-l are
torul se restrAnge nunrai ia redarea faptelor, de ex. : un'cuvAnt intr'un loc oarecare. Astfel, in Ieremia (22,3A)
atunci lrod s'a mdniat foarte pi a' trimes sd omoare pe citim ctr regele Iehonia erd sterp. Dar sensul acestui cu-
toli pruncii (Matei 2, 16). Altfel este, de sigur, cAnd vAnt se vede din cuvintele care urmeazd: gi nimenea din
antorul povestegte vorbele altuia, in care caz, cele spuge neamul sdu rtu va li pe tronul lui David. Deci se vede
nu vin dela persoana care povestegte; ci dela cea care din context cd, sterp inseamnI: ftrrd mogtenitor al tro-
vorbeste.
nului din neamul s{u, ctrci ln alttr parte se spune ctr Ie*
Mai mare e influenla qi insemnltatea contextului psi- honia avei copii (leremia 22,28 gi Cronice 3, 17).
hologic ln ctrrfile didactice, .cdnd autorul se silegte sl 1,n."gpjsjgl* cltre Romani, cuvAntullege inseamnf,, dupf,
convingI, s[ lmbfirblteze ori sl insplimAnte pe allii, in coq{exlr. cAnd legea .mozAic5, cdnd. ..legea nalurald, cQp.*,,
care caz, cildura simtirii sale se comunicl qi materiei pe Iqgea".moy.ald.
.

care o expune. Astfel de exemple avem ln Romani 37, *C,iuintute


,,a se zminti de Hristos" (Marcu 14, 27-29)
24; 8, 31 ; Galateni 5, 12. se explicd prin ,,a se lep{di de Hristos" din stihul ur-
mtrtor.
$ 40. Contextul oplic' Z,-Contextul ne mai arattr dac6 lnsemnarea unui cu-
v#t trebuie luatf, ln sens propriu sau metaforic. Astfel
Contextul optic nu e decAt o varietate a contextnlui cuvintele eu suttt pdnea vielii (loan 6,48) care, singure,
psihologic. F.l constl in aq-eca"..cf, ..obiecte."oau evenimente
"
ne lastr in nesiguranff, ln ce privegte infelesul, sunt l[-
care slau separSte.plin lungi- spa{ii"de "tiryp .in ylltgrr.
sunt apropiate d.e aulor gi. privite cAFi, pqm ar..sta.unele 1) Numele de ,opticn fi vine de acolo cd autorul pare a ve-
ded eveninrentele pe care le descrie pe acelag plan vizual.
murite de context, de unde se vede ctr e vorba de tru- Petttru aceasta contextul e un auxiliar prefios ln afla-
pul real al lui Hristos. rea sensului qi indispensabil pentru interpret.
3. Tot din context, subiectul gi atributul se Iurnineazl
unul pe altul, cAnd unul e obscur gi cellalt lirnpede. Astfel,
cAnd Iudeii zic despre Hristos : Acesta cu ad.evarat este , S 42. Ajutoarele contextului.
proorocul (loan 6, l4), cuvAntul prooroc inseamnf, Mesia,
Contextul ne-a invl{at s[ clut[m sensul unei propo-
cum se vede din cuvintele care urmeazd.: care ya sivie
zifiuni, nu in hotarele strdrnte ale cuvintelor sub care ni
tn lume, clci nu se maiagtepta alt praoroc decAt l/tesia. se inftr{iqeazd., ci in lntregul gir de propozifiuni in care
4. Numai contextul hll aratd felurimea infelesurilor unui
se inlin{uie$te. El ne-a invtr{at incl sd ptrtrundbm. in in-
cuv6nt. Astfei, cuvf,ntul xlsitlte Inseamnf, N. Test. udnt (loan
3, 8); suflare cle viald (Apocalipsa il,11) ; dispoziytane
s[-;i mintea Ei gAndul celui care vorbeqte sau scrie, pen-
truca, unnf,rind destdgurarea cugetiirii lui, sf, pricepem
sufleteasca sau stare de suflet (Luca g,5b: Galateni 6,1);
ce & vrut str spuie in cutare caz par{ial.
principiul de viald sau natura nemuritoare a omului
(loan 6,63) ; sufletul c{esdvdrSit al unui sfdnt tn viafa
Ei bine, tot in direc{iunea aceasta, rnai sunt unele ele-
mente care ne pun in legtrturd directtr cu gAndul central
cerurilor (Evrei IZ,ZS) ; duhurite necurate ale dracilor
.al autorului, gi prin eie suntem in stare sI infelegem
(Matei I0,1; Luca4,36) gi Sfdntul Duh Dumnezeu (Matei
pentru ce a spus cutare ideie, pentru ce s'a ferit de cea-
28,19; loan 4,24; Romani 8,9-11).
Ialt5, etc.
Toat[ aceastf, mare mul]ime de Inlelesuri iese iute la
PlqryS,qt,e.te.F619, aldturea de context 9i
in legrturf, cu
Ia lumintr numai din context r), Inc[ trebuie avut in vedere
el, ng,-.!mdiq{ illqotso se n1!gg[ gfl,o{grilg., autorului gi deci
cine vorbeSte, cu cine Si de cine, ctrci schirnbarea deper-
ne lumineaz{ asupra intregului cuprins al unei cArfi, 6ffi:
soantr, care are loc aga de des in ctrr{ile poetice si pro-
tra,tq! sau ideia principata a corlii, care se nu-
fetice, ftrrtr a fi de multe ori indicatl, e adeseori pentru ^!1mg"d.e
rnegte cu terrneriul tehnic a" scgput aato-
cititori , o cauzd. de lntunecime. Ei bine, numai contextul WmM
rului si motivul care l-a indemnif st scrie.
poate scoate din asemenea incurcdttui. De e2remplu, in p. cirii?i-doniextul l[mureqte in .mic fiecare ideie din
Psalnri gtrsim cuvintele .. nu este Dumnezeu. C[ut6nd
text, aceste trei elemente dau orienttrri generale.
rnai aproape Instr, glsim cf, aiestea nu sunt cuvintele
autorului inspirat, ci sunt spuse de el ca zise de altul:
Zis-a cel nebun lntru inima sa: nu este Dumnezeu $ 45. Terna de tratal.
(Ps.52, 1). Deci contextul dtr cu totul alt.sens decAt
cel crezut la lnceput, ;i numai sensul din context e cel Cunoagterea temei sau a
subiectului unei ctrrfi ne aratl
adevtrrat. relafiunea ln care stau unele expresiuni cu g6ndul auto-
rului gi dacf, unele spuse ale autorului nu trebuie sf, se
l) Yezi pentru acestd in{elegeri Terry, Op. cit., p. g0. in{eleagf intr'un sens mai lntins sau mai restrAns decdt
7',

I
98 99

cei pe care ni-l dau cuvintele. Trebuie str no ferim de a


rost e preten{iunea acelor, care vor s[ interpreteze lim-
explici ln sensul aparent al cuvintelor ceeace ar contra-
bagiul lui Moisi cagi cum ar ti al unui fizician din zilele
zice subiectul care se trateazd. Astfel ctnd se zice c6
'noastre.
Fiut omului a venit sd-gi dba suJletul sau ln rascurt- Observiincl scopul apostolului Paul, c6nd vorbeqte de
pdrare pentru mu$i (Matei 20,28), nu vom luh ca sens
justificarea prin credin{[ (Romani 4,3-5; Galateni z,l-ll;
numai atata cdt ne spun cuvintele, pentrucl din tema tra_
3, 1-5) lnfelegem i[ spusele lui nu.trebuiesc luate lntr'o
tat6 de evanghelii qtim ctr MAntuitorul a venit pentru res-
form{ plea exclusivtr, pentruc[ scopul lui erir numai de
cumpdrarea tuturor.
a artrti inutilitatea legii ntozaice faf[ de m6ntuirea venitf,
prin opera rescumpf,rdrii. De asemenea, qtiind cl evan-
S 44. $eopul. ghelistul Matei cautf, s[ probeze mesianitatea lui"Hristos
gi provenienfa lui dela Dumnezeu, inlelegem pentru ce in
Scopul e direcliunea generaiA urmtrritd cle un autor istoria nagteiii el pune cuvintele : $i losif nu o cunoscir
intr'o scriere, ceeace el fintegte in expunerea ideilor sale. ,(pe Jllaria) pdnd ce--a nasatt pe fiul sdu cel tntdi nas-
AvAnd in vedere cf, nu numai qn singur autor, ci mai' cal (Matei 1,25).
mulfi pot urnrtrri acelaq lucru, s_co_pgl..g.q im_pflI9 i!
!f".
,$ffi, Scopul poate fi privit nu numai ca indrumare generalf,
Scriptqr[ ln.,cffit !"t{l, g&W,at qi sp,6p.#fi1, ffi ,a unei clrfi lntregi, ci poate fi privit ;i ln nrai mic,par{i
ca
Scopul cornun e acel urmtrrit de intreagh Sf. Scrip-' ;iffi stabilire a unei idei sau a unei invtr{lturi tn diferite
turf,, si anume formarea religioasl a omului in{l{area ,i,ffi ale ei. Astfel, in St. Scriptur[ numdrul de $apte se
9i
lui c{tre Dumnezeu. ScopuL general e acel urmtrrit de o ffi intrebuinfeaz{ pentru un numtrr nehotlrdt. Dar'ln lntre-
grup[ de ctrrfi, precum evangheliile, care au de scop . 1-barea lui Petru : De cdte ori tmi va gre1i f ratele nteu
expunerea vie{ii Mintuitorului, epistolele, care au de scop
'
| il-i voi iertd lui? Au cloard pdnd de Sapte ori? (Matei
lnvtrtarea oamenilor in credin{a gi principiile morale ale | rc,Zg cuvAntul Sapte are un inleles hoUrdt, pentrucd
M0r:tuitorului. Scopul special e acel pe care fiecare scrii- \ P.tto vreir s[ Etie de c6te ori e obligat str ieite. Din
tor il are in vedere Ia compunerea operei sale. Astfel, f contra, rtrspunsul Mdntnitorului e nehottrrit, gi cuvintele
epistola ctrtre Galateni e scristr cu un scop, cele cdtre L,,d. Eaptezeci de ori cAte gapte" lnseamntr totdeaune.
Corinteni cu alt scop, etc.
Observarea scopului, qi rnai cu seamtr a scopului special
al autorului, e de mare pre{ pentru interpret, fiindc[ din S 45. De unde $e poate cunoa$te scopul
el se ltrmuregte pentru ce autorul a trebuit str spuie unele autorului?
Iucruri, pentru ce sf, tacl altele.
Scopul e indieat uneori in cartea lnsdgi, precum ln
Dacd observtrm scopul lui Moisi Ia inceputul c5rlii
lr,uca (1,3-4), Ioan (20,31). Dac[ ins[ el nu e indicat,
Facerii, care n'a fost, de sigur, acela de a ne artrttr na-
trebuie cf,utat prin citirea atent[ a c[r]ii qi prin cerceta-
tura lucrurilor create, ugor putem intelege c6t de ftrr6;
',1{

I
:i

r00
t0t

rea. amenunfiU a diferitelor propozifiuni care arat6 refe*


ren{ele autorutui cltre atfii qi gi de rezervare a sa numai pentru cercut ucenicilor l).
condifiunite lui J. ;ti.'" Ce e drept, el are scopul comun al celorlalli evanghe-
.
Aceast{ cercetare insf, nu ..uiita o. prri.rr.'it nrr*, Iigti, de a ardtA in scris viea{a gi personalitatea MAntui-
cti cafe, intr,un chip prea exagerat, intoarce
pe toate fe_ torului. Dar el expune materia dintr'un punct de vedere
fele fiecare ideie sau e*presirni, pentru a o acluce
in chip deosebit, urmiregte inctr un scop special qi, potrivit lui,
silnic In consonanfa cu ideia prin.iprle
a cdrfii. Diferite iqi alege gi or6nduiegte faptele. Scopul sf,u, deci, se vede
motive sau de altA naturlt pot permite
care nu stau totdei,.na intr,un raport prea ;i
gresiuni"psihologice di_ in preocuparea cohstantl de a adund un anumit material.
strdns
cu ideile fundamentale ale ctrrtii.
Ajutor in aflarea scopului' ne mai poate $ 46. Motivul.
veni qi <iin
mtrrturiile Sf. plrinfi .ri. ,. pun
in cunogtin{d de lm_
prejurtrrile ?n care un
autor sau aJtul s,a ocupat sd scrie" trn strAnsl legdtur5 cu scopul, e rnotivul. care a flcut
Cunoagterea motivului unei scrieri sau pe cineva sf, scrie sau s5 vorbeasc5, clci scopul pe care
.
iarlgi ne poale ltrmuri asupra ..oprtri.
a unei vorbiri
qi l-a propus o persoanf e rlotivat de consideraliunile pe
Paul ne aratd, In epistola c5tre Gaiateni (1,
ertd;o;;ili care nigte irnprejurlri i Ie aduc ;i i le impun.
O_Z),';;r; ;
neagteptatl intorsdturtr de Iucruri il Motivul e, de sigur, resortul ac{iunii, e ceeace d{ im*
obligtr sa scrie.
De obicei, scopul autorului se descopere in pills cuiva sf, scrie sau sd vorbeascd.
cursui unei
tratdri, prin sttrruin{a lLri asupra unor lucrurl, prin Prin cunoaqterea motivului, o scriere sau o vorbire e
adu_
narea de dovezi si exemple tot lntr,o direcliune. pustr, ;i mai mult ln mediul gi in condi{iunile din ca,re a
Astfel,
evanghelistul Marcu pdstreazi cu stdruin|I aplrut. $i pricepAnd ob6rgia ei, faptul care i.a dat nag-
ln evanghelia tere, suntem mult mai in stare s5 pricepem ln{elesul
sa..taina care acopere persoana lui Hristos.
EI se silegte
,,str ascund{ oarecum personalitatea Mdntuitorului, peniru ideilor de care ne ocupf,nr. De exemplu, cdnd Mdntuito.
a face str str{luceascd Ia timpul ei descoperirea cf, rul .spune: Sunt eunuc: care s'au faciit tngi;i pentru tnr
el e pardfi.a cerurilor (Matei 1,9, 12), inlelegem ctr cuvintele.
Hristos gi a o refinei in cercul intim al ucenicilor
stri,, l).
I,1.acest scop, el citeazd cu ingrijire MAntuitorului se referl la celibat, pentru ctr ceeace I-a
toate locurile in care
Mhntuitorul porunce$te celor pe care-i lndemnat str spuie acestea, a fost disculiunea card se
treze td,cere gi s[ nu descopere minunea "irOu.ur.,-ur iXr_ pornise intre apostoli dac5 mai este de folos a se insur2l
care s,a fdcut
(1,24-2b;1,34; I, 43i 3, I t:12; S, 4J; ?,36; (v. l0).
:u
8, ^u]
26; 8, 30; g, B). Deci evanghelistul Marcu se vede Motivul este intern 1i extern.
cI urrntrreqte statornic ideia de a inftrfiqa pe M6ntuitorul Dac[ ceeace ne face sf, scriem sau sI pronuntim
'n aceasttr atitudine de izolare treptati fald de n:ulfinre ceva vine din imprejurtrrile din afar[ in care trtrim, mo-
tivul se nume;te ocaziune. Deci se poate vorbi de oca-
1) Rose : Evangile selon S. Marc, paris, 1g05, introrJucerea
D. XV. l) Vezi Rose: Op. cif., introdtrcerea p. XVII nota.
r.ll

lii
]',
i,

102
r03
ziunea scrierii unei ctrrti, c6nd facerea ei a fost deter-
minattr de .lmprejurhri din afar5. In acest caz, ea ate terul, cultura sa; a gti, de asemenea, c[tre cine se adre-
rolul unui rispuns la ni;te lmprejurtrri, care ne ating de seazf, cutare carte, cutare cuvAnt gl, ln sfdrgit, a gti care
aproape In sufletul nostru. au fost condi{iunile religioase gi politice ale acelui timp.
In felul acesta, se poate vorbi de ocaziunile care au Intr'adevdr, fiecare scrie sau vorbegte dupd caracterul
'dat nagtere epistolelor cltre Corinteni ori epistolei ctrtre gi educafiunea pe care o are, potrivit felului s[u propriu
Calateni, pentructr desbinlrite gi certurile iscate ln Corint de a concepe lucrurile, aga cI ideia exprimat[ de un
9i Galatia au f{cut pe apostolul Paut s[ scrie. cuvf,nt poate varih dup5. persoanele care o vorbesc sau
CAnd ins[ avem a face cu o pornire dinniutru in afartr, scriu. Tot atAt de adevtrrat e ctr fiecare vorbeqte 9i scrie
c6nd sirnlurile intime ale cuiva ll fac s[ scrie sau sf, dupd putinla de intelegere a celor ctrtre care se adre-
vorbeasc{, determinfindu-se mai cu seaml de ceea ce-l seazf,. $i, de asemenea, e neindoielnic cf, fiecare cuvdn-
miqctr ln interior, motivul poate IuA numele de impuls. ttrtor sau scriitor foarte adeseori presupune cunoscute
De exernplu, ce I-a determinat pc Ioan Boteztrtorul sA muite lncruri relative la legile, obiceiurile gi plrerile din
trimeatl pe cei doi discipoli ai sti Ia Iisus cu inirebarea: timpul s5u.
Tu eSti celce. vine, sou, pe attul sri apteptam ? (Mate- Dirr aceste considera{iuni urmeazl ctr, pentru a deter-
tr1, 2). Motivul zdced, de sigur, in addncurile sufletul rninir c6t rnai bine sensul Sf. Scripturi, e necesar sf, cer-
Iui stru. cetf,m cine este cel care s:rie sau vorbegte, timpul 9i
Lucrurile acestea lnstr r:u trebuiesc separate in rnod Iocul in care a ttlit, caracterul,'cuitura sa, cltre care
absolut, ctrci deseori ele vin impreunate. Imprejur5rile cititor sau ascultltori s'a indreptat la inceput'scrisul sau
delerminf, Ia o anumittr rnanifestare numai pe cel ce are cuv0ntul stru, gi, in stdrqit, care a tost starea religioasl
deji sirnfirea corespunzdtoare tn sufletul slu. De aseme- gi politicS, obiceiurile popoarelor vechi gi in special a
nea, impulsul intern al exprimlrii cuiva poate rnerge poporului evreu.
paralel cu influenta imprejurtriilor. Distinc{iunea aceasta Exemple : MAntuitorul Hristos |ine seaml de puiina
de ocaziune Ei motiv iqi are rafiunea in elenrentul care tnvlttrturl pe care o aveau apostolii sIi gi de greu-
trage mai greu in balanf{ cAnd cineva se determirrtr str tatea lor de a pricepe dintr'odattr cele ale Dumnezeirii.
vorbeasctr sau sf, scrie. De aceia, in vorbirile ctrtre ei se exprimd dup[ gradut si
cu formele potrivite in$.eJegerii lor.-
$ 47. AIte considerafiuni in legdfurH Frali qi surori la Evrei nu lnsemna numai ce insearnnf, ia
noi, ci gi toti prietenii gi tofi cei iegafi de cas[ prin inte-
cu contextul. res, simpatie gi rela{iuni de societate. De aci se vede cf,
Nu e ftrr[ importanl6 pentru priceperea sensului a qti Renan gre,segte cdnd pretinde c[ Mdntuitorul aveir fra[i,
cine e autorul scrierii sau cine a pronun{at cuvintele care dupl Matei 12, 46 47, Deci privirea la lelul de vorbire
se interpreteazd, i^r ce timp a ff6it, care e palria, carac- a tinrpului, ne face s[ infelegem lucrurile cum trebuie.
r04
105

Cdnd MAntuitorul zice apostolilor: In calea pifigfixilsy


de exemplu, Matei 10, I cu Luca 11,1. Cuvintele din Isaia:
sd nu mergeli (tqatei 10, 5), se referf, numai la starea
Peafra pe care nu au socotit-o ziditorii aceta s'0. pus tn
lor de afl{tori sub legea mozaictr, unde asemenea opriri capul unghiului,lqi are paralela sa gi ln Psalmi (117,22).
erau confonr:e spiritului legii nrozaice. Nu intrasertr incl
Paralelele se impart ln verbale qi reule. Paralele ver-
sub scutul legtrmdntului nou, c6nd oprirea aceasta nu
bale sunt acelea In care asemdnarea e In expresiuni;
mai puteir fiin|i. Deci, din pozifiunea in care se aflau
reale ac€lea in care paralelismul se referf, mai mult la
cei ctrtre care se adreseaztr, se in{elege ce Inseamn$
cuprins.
acele cuvinte. Dactr apostolul Paul scrie [n epistola c{tre
Rontani despre inutilitatea legei mozaice pentru mAntuire,
este ctr el se adreseazl cdtre creqtini, care credeau ctr
trebuiau sd observe gi lndatoririle rituals ale legii mozaice.
S 49. Folosul lecurilor paralele pentru
interpret.
CAPII'OLUL VI
Folosul locurilor paralele constfl in faptul cI unele
LOCURII,E PARAI-EI,E focuri, care nu sunt destul de ldmurite prin ele insele,
se ldmuresc mai bine" prin comparaliunea cu altele. Ast-
S 48. Ce se tnfelege prin locuri paralele? fel, de exemplu, cuvintele : Inima mca tn mdnile mele
tatdeauna (Psalmi I18, 9) se dovedegte cI inseamntr a
Multe fnv5{trturi gi fapte nu se pomenesc nun::ai in- se expune la pertcohtl viefii, din confruntarea cu Jude-
tr'un loc in Sf. Scripturtr, ci In mai mr.rlte. Glsim ace- cdtori 12, 3 Si cu I a lmp[rafilor 19, 5, unde se
lag fapt povestit ln mai multe ptrr{i, aceiaqi invtrtlturtr gtrsegte aceiagi expresiune. De asemenea, ardtarea Mdn-
dattr ln mai multe ocaziuni. Ele instr nu apar pretutin-
tuitorului inviat povesiitii la Marcu (12, 13) e ilustrattr
denea in aceeagi lnltrnfuire gi nici nu sunt lntr,o parte gi intregit5 de povestirea din Luca 24, gi urm[toareie.
cu toate amdnuntele pe care le au ln alta. "3
Cu ajutorul locurilor paralele, interpretul va vedei
Afarf, de aceasta, aceiagi expresiune sau o expresiune unde trebuie s[ intind[ gi unde str mai restrAngl sensul
asem[nitoare se ghseqte in mai .lnulte locuri gi agezatd unor cuvinte gi expresiuni. Astfel, din Faptele Apcstolilor
in diferite intrebuin{trri. (9, 28 30), 'se pare cI s'ar afirnrA cd, dupf, con-
Ei bine, locurile Sfintei Scripturi care au intre ele un vertirea sa, Apostolul Faul s'a dus Ia Ierusalim ln tim-
raport de asemtrnare, fie in cuprins, fie in cuvinte, se pul primei sale cll5torii qi a stat acolo vreme indelun-
numesc locuri pttralele. gat[. Dar din alt pasagiu al . acestei cdrli (22, 18) se
Exernple foarie multe avem in evaogheliile sir:optice vede cI a stat acolo pufin, nu mai mult de 15 zilQ,,
care istorisesc aceleagi lucruri, uneori aproape cu ace- cum apostolul insu,si scrie cltre Galateni (1,' 18).
Xeagi cuvirrt,:, degi ,si cu mari deosebiri. Sf, s0 compare,
r06
r07

$ 50. Regule pentru folosirea locuritror


paraleIe. Iucrurile se lSmuresc si se vede cf, e vorha de fecioarS.-,
in sensul adevdrat al cuvtntului.

I . Locurile palalele ,trebrtiesc, judecate dup{ gradul in- $ CAutdnd o inv5ftrturf, de credinltr, s'o urrntrrim in
to6te Iocurile ln care ea apare. Astfel, cine vrea str stu-
ruflili! lor. In aceast{ categorie, se aflA Iocurile parateiet'O dieze invlfltura despre justificare, str nu se ru[rgineasc{.
dela acelas autor, cdci mai apropiate sunt paralblele pro-
numai la capituleie dela lnceput din epistola c{tre Ro-
venite din aceiag minte decdt paralelele culese dela mai
mani, ci str citeascd gi epistola ctrtre Galateni.
mulfi autori. 4Tlnterpretul va trebui str se serveasctr de concor-
Duptr aceastd reguld, primul lucru de ftrcut e ca o pa-
daf,1e, care ii uqureaztr aflarea locurilor paralele. Eie sunt
ralell din apostolul paul,""db exemplu, sd'fie mai"tnt6i dispuse alfabetic gi arat[ exact capitolul qi stihul unde
judecatl duptr altd paralell tot din ctrrfile lui.
se g6segte cuvAntul de care ne interes5m ln diferite ctrrli
Duptr aceasta, textele paralele dinir,un autor sI se ale Sfintei Scripturi. Aceste concordanle se numesc yer-"
judece dup[ textele din autorii care stau mai
aproape de bale. Altele igi au nrateria rA'tduitf, pe chestiuni, Incdt 16r
el dupl tirnp qi dup[ felul scrierii, precum evangheiiile
fiecare chestiune se glsesc citate toate pasagiile privitoare
intre ddnsele, ctrr{ile istorice ale vechiului restament intre
,d6nsele. De asemenea, trebuie str se la ea. Acestea se numesc concordan{e reale Ei sunt tot-
examineze locurile atAt de trebuincioase pentru interpret, cagi cele dini6i.
paralele din crrfile care stau in dependenttr spiritualtr,
precum epistolele apostolului paul gi evanghelia lui Luca.
In sfArqit, sd se compare textele- paraleie din Intrcaga S 51. A.nelcgi&?
Sf. Scripturi ca cea care este insufle{iti gi purtat{ ie De aceiagi naturtr cu locurile paralele e 1in#Jg,g#*,$#t{;
acelag duh al lui Dumnezeu.
.f..e8!Alg..,er,F.d4glg1. Iat[ ce se inlelege printr'insa :
Zrtocurile "ntunecate trebuiesc explicate prin sele mai C5rtile Sf. Scripturi au o valoare dognraiic5. Ele sunt'
linlpezi, cele scurte prin cele mai am{nunfite. Un exemplu depozitul Revela{iunii gi baza credin{ei noastre. Credin{a
e cel pe care l-am adus mai nalnte, cdnd a fost voioa aceasta e un sistem bine ordonat de invtr{trturi par{iale
de lntrebuin{area dialecteror: cuvdntur care se gdsesc documentate in 5f. Scripturd gi Tradifiune.
fecioard, din latd,
fecioara va luri. tn pdntece Si va naste fiu (Isaia7, ru);, Clr{ile Sf. Scripturi sunt strlbtrtute toate de acelagi plan
nu se determinE sigur in textur original dactr rnsemneaz|, al Revelatiunii ti-Fi au unitate ln credinla comuntr pe"
fecioara in sensul nostru, din carJ cauz5 unii, precum care, qle o mdrturisesc in forme rnai scurte sau mai dez-
Acvila, Simah, Teodofion au tradus acel cuvdnt prin veavi6 voltate.
fotd. Prin locurile paralele instr din Facerea 24, 16_43; Pe baza acestui principiu dogmatic, existl In .erme-
Egire I 1,8; CAntarea C.Anf5rilor 6,7; Froverbe 30, g,l, neutictr principiul ch o ideie, pe care pretinden c[ am
gdsit-o flr Sf. Scriptur{, pentru a fi adev5rat5, trebuie s[.
A
!
108 109

in acord qi sf, nu contrazicl :selte, pentrucl o asemenea tfllcuire


stea sistemul credintei noas- izbegte in alcltuirea,,t
tre. O ideie, pe care credem ctr am descoperit-o in Sf- generaltr a cugetdrli cregtineqti,
car'. e.t. d. , ;;-;;;:'_]
Scripturf, nu poate fi adevlratd, dacd contiazice lnvf- tui de ptrcatele noastre (ivlatei' l, Zl), de a neface sfint, -,
precum qi Dumnezeu sfAnt
{trtura revela}iunii, pentructr ate impotriva ei unitatea de este (1 petru I, lS) gi ;;
sprrit ln care clrfile Sf. Scripturi sunt alctrtuite. Princl- curtrfi de spurclciunile trupului gi a suftetuiui (l
1n.
Cor. 7, I ).
piul acesta noi 1l Intemeiern pe ceiace spune Sf. Paul cf,
Dumnezeu ne-a dat daruri c{upd mdsura credin{el, intre vede, analogia credinfei e uu paralelism doc_
, .C1n....
care qi acel al proorociei (adictr de a tdlcui Scripturile trinal. Dacd interpretarea a ..oi un sens pe care
diferite
in Biserictr), d.tr dupd mdsura crecli.nlet (Romani I2,3-6). puncte de credin{tr il contrazic, el nu poate
fi adevtrrat.
Apoi, In Cor. 2, i3 spune cI trebuie sd grtrim nu lntru
cuvinte tnvdlate oic tnlelepciunii omeneSti, ci intru cele CAPITOLU\ VII
tnvdlate ale Duhului sfdnt, ceie duhovriceSti cutcele du- EISERICA $I TRADITIUNEA CA ORGAN
h ot, ni ce $ ti asemd nd.nd u- le. AL INTERPRETARII
Aceasta lnseanrnl cE un In{eles pe care l-am scos din
Sf. Scripturd trebuie s[ poseadd analogia credinlei. Deci S 52. trnterpretarea trriblicH fatH cu
invtrtdtura din Sf. Scriptur[ e un element central gi pri- tradifiunea gi invHfHmfintul Bisericii.
mar ai ei care condi{ioneaztr orice alte idei cuprinse In-
Biserica avAnd rolul de a folosi pentru intreaga
tr'lnsa, gi de aici urmeazl ctr ea nu poate cuprinde idei turml
cregtineascl tot capitalnl de credinfa piutut. p.
contrare credinfei creEtine. Orice gtrsim ln Sf. Scripturtr, fi ca,re
nimile cregtinegti distinse Il procluc gi a_i asigura pes_
trebuie, intr'un chip oarecare, sI corespund[ credinfei, sI
trarea in viitor, iaseanrnf, cI pe df,nsa avem a o
Iie analog m credinla. asculta
cAnd va fi vorba sE lf,murim sau sf, lndrurndni credin{a
De aci rezultf, regula ermeneutictr cd orice interpretare .

gi pietatea noastrfl sf. Scripturf, nu se poate interpreia


contrar5 analogiei credin{ei e falstr qiinadmisibil[. Cuvin- '
tele din Apostolul Paul : plinesc lipsele necazurilor lui numai pe temeiul ptrrerii noastfe, ci, dupl cum spune
Hristos tn trupul meu (Coloseni l, 24) nu pot lnsenrni Sf. Petru, toatd proorocia Scripturi.i nu se face cu a
de loc cf, rtrscurnptrrarea Mdntuitorului a fost nelndestu- sa dezlegare {2 Petru ,, Z0), adic[ nu pe temeiul auto.
lf,toare, pentrdctr un astfel de sens e contrar doctrine rit[fii individuale, a fieclruia.
generale a Bisericii, ci lnsemneazf, numai : ln trupul meu Indrept{{irea acestui flpt stfl fn aceia ctr Biserica fo-
Iosegte silinfele gi chgtigul tuturor
lmplinesc ceeace-rni lipsegte din suferinlele Iui L,lristos,: 9i are dela Intemeie-
ctrci nu am suferit incfi tot ce trebuiir sf, sr^rf5r. torul ei menirea de a priveghia peste tofi. Tot din &cest
Tot aga, dacd cineva explic[ justificarea omului numai motiv, urmeazd, cd, in drumurile noastre separate. tre-
prin credint[ sau numai prin darul lui Dumnezeu, gre- buie s[ fim luminali de tsisericf,, ca.ceeace are menirea
de a lmpreuni silinfele tuturor, a Inlltura din ele plrfile
$
n0

$e$ite Di a arnloniza cele bune ale noastre cu cele ce' De aci


urmeazd ctr, ln chestiunile privitoare Ia cre-
erau lnainte in Biseiic5 ca depozit de fnv{{Aturtr, vie{u- dinla gi vie{uirea cregtineasctr, interpretul va privi ca
ire moralfl gi pietate. adevErat numai acel sens al Sf. Suipturi care e recu-
Aceasta Inseamnl c[, Ei in ceiace priveqte interPreta-
:

noscut ca atare de tsisericf,.


rea Sf. Scripturi, Biserica sau, mai propriu vorbindr, C{r}iie sfinte nu cuprind decdt o parte din revelatiu-
Magisteriul Bisericii are un drept indoit : l. A priveghia unea durnnezeeascf,. Ele au, deci, trebuinf{ s{ fie intre-
ca interpretarea Sfintei Scripturi str se factr in acord cu, gilel explicate prin tradiliunea orali, a ctrrei pdstr{toare
,$i
lnvlftrtura cea strnf,toasl; 2 ,,Daci trebuinfa cere, sl infalibilS e Biserica.
Biserier
decid[ singurf, care e lrttelesul Scriphrrii sau al unui Lucrul acesta rezqltl gi din practica apostolilor gi. a
pasagiu dintr'insa". vechilor Pdrinli. Pentru a combate pe Gnostici, Manihei,
Acest drept al Bisericii derivtr din caracterul ei de. Arieni, etc., care se foloseau gi abuzau de Sf. Scripturtr,
a;ez[mAnt infalibil gi ditl menirea ei de conducdtoare ei se refereau continuu la interpretarea clr{ilor sfinte in-
a vielii spirituale a omenifii, care i s'a dat de Iisus drebuinlattr In Bisericf,. Pentru dingii, criteriu al curtrliei
Ffristos. Ea lqi. are qi puteri de sfin[ire care i s'au .credin(ei lor eri ctr acea credinff se gdsei nelncetat
Incredirrlat gi cu ele c6rmuie,ste turnra creqtineascl. mlrturisitl ln Biserictr. Exemple: Timotei l, 2
t, lJ, 14;
In aceastf, privin{d, spune lrineu: ,,Acolo." uude daru- 4oloseni 2, 6, 8; Galateni I, I 9; I, Ioan Z, 24 24 24. l)
rile Domnului sunt depuse, se cuvine s[ se invete ade*l
vlrul. La cei lnsdrcina{i cu aceasta se afld ceiace vine:li
dela apostoli: succesiunea Bisericii... Clci ei ne lntdli-' S 55. Curn se poate afld interpretarea
geazd Scripturile f5rf, pericul" 1). Mai bine spune inctr' Bisericii ? p)
Vincenliu Lirineanul.' ,,De oarece, din cauza lndlfiniiiei, nu
toli iau'Scriptura in unul gi acelag In{eles..'. clci altfel o ln!.egryStpfS4 prspriu zis[, a Bis91igii se poate aflh pe
explic[ Nova{ian, altfel Sabeliu, altfel Donatus, altfel, \u\ .!
o.',i'.iy",4.,si.,
"ii'i Pl c?!e lleggw.
Arie, altfel, ln sfirgit, Nestorie'.. pentru aceasta e foarterl v a' catd i itii a' se cuiiEiiffi prin definirea solemnf,
necesar, din pricina unor gregeli at6t de felurite, ca inter-' bellius, aliter Donatus exponit, aliter Arius, aliter postremo Nes_
pretarea profeticl qi apostolicS s[ se ctrlluzeascd de,] torius... idcirco multum necesse est propter tantos tam varii
regula Inlelesului bisericesc Ei universal" 2). error,t anfractus, ut propheticae et apostolicae interpretationis linea
secundunr ecclesiastici et catholici sensus normam dirigatur..
l) ,,Ubi.,. charismata Domini posita sunt. ibi discere oporte Aommonitorium, cap.2.
,t.
veritatem, apud quos est ea quae 'est ab apostolis Ecclesiat l) Cu privire Ia acest $, vezi gi plrerile lui F0rster din apen- ri
i, I
successio... Hi enim,.. Scripturas sine periculo nobis exponuntn dicele acestei c5rfi. lrl:

Adversus haere$es, lib. IV. cap. 2A, nr. 5. 2) Paragialul acesta gi cu cele doufi. care urmeazd, sunt com- .,r,1.

2) Quia Scriptura pro ipsa sua altitudine non uno eode puse, in cea mai mare parte, duptr Chauvin,
Mader $i Reithmayr. ']1',i,

sensu uniyersi accipiunt... alter namque Novatianus, aliter ti


irii
.,.i: I

lir
lr
rl
ltilliir,
'$tili ll
113

112
exegetul are nu numai datoria de a nu contrazice invtr-
{etila Bisericii In aceste chestiuni, ci de
pe care sinoadele au dat-o unor lnvEttrturi. Astfel, sitto-' qi a se conformh
dul din Sardica explicl cuvintele din Ioan (10, 30) "84 intr'un chip general invdllmantului qi duhului stru' Feri-
St Tatdl una stntem in sensul unittr{ii substantei Tattrluir citul Augustin profesir deitr ln 'timp'ul lui aceastf, doc-
,si a Fiului. trinf,".
.cale a:9-g,,"g"$t,q, se, gunoaqte prin respingerea qi ana-
Pq" Sunt lnsl foarte multe chestiuni libere ln Sf' Scripturtr
tema pronunlala de Bisericf, asupra vreunei erezii. Ast* incarecredin{anuedelocinteresatl,.Astfeleclrcsti-
fel, in Sinodul II Constantinopolitan interpretarea luirTeo* unea dacf, Maria lui Lazfur, Maria Magdalena 9i femeia
dor de Mopsuestia despre locul diu Ioan (20, 22) a fost cea p[ctrtoas[ din Luca 7,37 sunt una gi aceiaqi persoan5
lovit{ cu anatema. El spune} cf, cuvintele ,,lisus a suflat ori persoane deosebite
asupra lor gi a zis : Luali Duh sfAnt etc." trebuiesc luate'
In sensu{ cf, Iisus n'ar fi inrplrtlqit chiar atunci aposto-
lilor Duhul Sfdnt, ci acolo se aratl nuntai in chip figu-
S 54. Consensul Sfinfilor trHrinfi'
rat implrt[girea viitoare a Duhului sfdnt. Alt exemplu e Inctr o autoritate legitim aflmisl in Bisericf, pentru in-"
osdnda pronuntatX de Biseric[ asupra ereziei hiliagtilor, terpretarea Slintei Scripturi, e mlrturia Sfintilor PAr]nti
care seisprijineau pe un loc din Apocalips (20, 4). Deci Aceast[ autoritate a lor se bazeazh pe taptul ctr, dupf,
noi cunoaEtem prin aceasta ce infeles trebuie s[ d.lm cum spune Augustin, ,,ei sunt agei care, duptr apostoli,
textului Sfintului Ioan. au sldit, udat Ei. . nutrit Biserica lui Dumnezeu"t); prin
Tot ca interpretare bisericeasctr trebuie socotitl 9i prac- ei doctrina upottoli.a a ajuns pfin[ ta noi, incAt ceeace
tica gi credinfa universalf, a Bisericii. Astfel, dac[ in Bi- ei invall intr'un consens comun, e inv[{[mdntul lnsuqi al
serictr a existat totdeauna gi pretutindenea un punct oare- o'KXtlj;r,
care de credinftr, precum, de ex., ctr pttnerea rn6nilor i dar in Biseric[ ,,existtr o veche normd
atbt,
asupra celor ce intrau la serviciul altarului e un act sa-' genetalS. cf, cu,roaqterea celor ce fnva{i Scriptura trebuie
cramental la care ih parte Duhul SfAnt, acest punct de' .aut*te chiar {n interiorul Bisericii apostolice, la inva!{-
credintd trebuie privit ca o inlerpretare a locurilor res' torii care au dela Apostoli succesiunea qi, cu aceasta, oli-
pective din Sf. Scriptur[ (2 Timotei I, 6). ciul qi vaza de a invd{i cu credinf[ care e adevdrul
In ceeace privegte marginile pAn[ la care Biserica se -stint.i Bisericii 9i care e
preOai inlelesul autentic 9i primitiv al
lntinde cu interpretarea ei, trebuie gtiut cf, direct ea nu Scripturi. Aceastf, regul5, fiind lntemeiat[ pe natsra
are ln vedere dec6t textele privitoare la doctrinf, gi mo- Iucrului, pe organizarea, practica qi canoaT ele Bisericii,
rala cregtineascf,. ,Deci Biserica n'a definit niciodat[ tex- nu trebuie trecutf,. cu vederea.
tele biblice de cuprins numai istoric, geografic ori gtiin-
r) Contra Julianum.
filic. Totugi trebuie sd afirrndm ctr interpretarea acestor
texte nu scapl absolut de sub controlul stu. Prin urmare i
:

'I

(
ll4

"lntelegerea autenticfi, trausmisi dela apostoli, a Scrip_ lt5


turii, ptrstreazi Biserica In- cunogtinfa vie gi
.oniinu, .riu
se perpetuiaz[ prin succesiunea arhiereasci.
Interpretarea gurTzeiegtilor pdrinfi. $i fle s,ar ivi nentetegeri in
dattr Sfintei Scripturi de Bisericl, pe
de." pr.t. . O.prrf ::u Scripturii, ea si nu fie tdtcuitd altfet
in hot{rfrile ei, cum am vdzit; p. A. altl:parte 111*ii*_ de.i* uu
-p;;
se,ste ln scrierile acelora- pe .ir. ea i_a
;'g5: rj}.:,|) lumintrtorii gi Inv{lrtorii Brsericii
avut odatf, ca . ;;}r.
F5rin{i, Invtr{trtori gi Episcopi gi care,
^ la timpul for, ,, De aci urmeazd..c5, dactr Ia toti p[rinfii
arrtat ln scrieri care e sensul uiept ai Sfintei Bisericii se
a.;ioir;i gise;te unu gi acelaq sens cu privire
Dactr,ei declarl unanim un sens o*..rru
intrrun loc din ta un toi ,rr'f,
bucatl din Sf. Scripturi, acel sens trebuie
Sf. Scripturl, atunci aceasttr declarare ;
I";;';;#; priuit .u.un."
general al Bisericii.,.Rafiunea
unei mdrturii autentice primegte este ctr, a. oai.c* ;;;;
9i numele de Consensus consganJi nl
unanimis Patrum. In aiest caz', ei reprezint{
;;;i';;: fnjalr;eaztr .conqtiinfa comuntr a apostoli_
n:un ar Bisericii care e identic cu sensurstintei or, t,lcuirea ptrrin{ilor trebuie privitl gi ., ,rl.**.;;;
scrifturi. , primitivf;, ca adev{ratul sens dumnezeiesc.
. _,,Aceastf,
regul{ ermeneutic{ nu e noutr. Dejd Clement
Alexandrinul imputa urzitorilor de erezii Faptur acesta sti fixat in fiiirfa organizSrii
din timpul stru bisericesti
qi a tradi,tiunii cele. vii, ctrci ,p,iru,
c6, in interpretarea Scripturii, ei s,au
deplrtat vene_runt (patres) in EccLesii,
Aigrril, a;;;"i::
qi autoritatea pdrin{ilor..Tot asemenea, Origen de finia teiuerunt, quod ctidice-
in niciun caz nu trebuie s5 ne depIrtam de prima rrriinu.l runt, docuerunt, quod a, patiibus accpperunt,
ha_ tradiderunt 2). hoc fi{tis
ditiune bisericeascl nec ati.ter credere ,iit
per successionem Ecclesiae Dei trad.iderint
qiiir;;r;;* Conform acestora, sinodul din Efes,
nobis,,.r)t.. dup{ cum poves_
tegte Vincenfiu Lirineanul, a hotdrdt,
,$i cele mai veci sinoade au inttrrit aceastf, regull de in chestiqnea decla_
interpretare. Astfel sinodul II din Nice ra{iunitor lui Nestorie:.duqa traOipiunea.
a 7g7 (VII
nic).a osf;ndit pe ceice desprefuiesc autoritatea pdrinti-
;;;;: ,r.*!n.-u, gi Sinodul Ia
eariniiior (c. id).
1672 can. 2 declard: ,,CredemlinJt
. ^P^. lerusalim in anul
Ior in chestiuni de cercetare a Sf. S..iptrii;--i.;:ffi_ cd Sfdnta gi Dumnezeiasca
duf..V-l ecumenic (trulan, 6g2) a Scripturtr a fost inv6fat{ Oe Oumner."'qi.p.r;;;";.*r;
stabilit urmtrtoarea re_ datori suntem sf, credem intr,insa
guld ln canonul Ig : se cuvin'b ca proistogii ,
fr;; ne fndoi, ,si nu
in toate zilele, iar mai cu seamf, in Duminici, bisericiror altfel, ci aqa precum Biserica ,niuu.ruia
a explicat_o qi
sI
tnvele
gi pe norod cuvlntele bunei cinstiri, cule- Predat-oc. 3)
T,1oti,:luricii
gano orn Dumnezeiasca Scripturtr infelesul gi judecata I).Reithmayr : Lehrbuch
*' der bibtischen Herrneneutik, Kenrp-
adevtrrului, gi sf, nu calce hotirele celJ puse ten,. pa[.
ISJa. pag.
lr. 1874. zo-tii.
79-gt.
gi tradifiu-
%
t) Tractatio in Matthaeunr, b"f,f :;:l;5'itl'ull;,i;
XXIX, r. 46. :.:.|d?l xai iep&v Tpo.qfiv eiyqr S,eo0[Dazsoy
xai t5rd roDro roLrq,i0roc-,ixr,lo'
-,?"i-oJil,
[,;;;,jJ'agJffi:i:'rJ,i;
fll::_..1.*'r,,
flY,13:y:':r
&i{
-iH t
h,i-.a-'.-o;i;;"'
a,
zai rap6oori,.r- L '.#"r# 6xn),.nora rlold td{srn,
rabrrlv
;l';?',"', h.il#:'l ;;*J;.
il6
117
Mai sunt qi alte motive pentru a legitirni obligatiunea
de a consulti interpretarea Plrinfilor: Deci, dupd cum spune pepe, valoarea consensului Sfin-
l"-Sfintii Ptrrinfi au fost cei mai strdlucifi fii ai Bise- Jilor Plrinti nu se intemeiaztr pe inv[!trtura lor, ci mai
ricii vechi, cum qi cei mal vechi marturi ai Sfintei Tra- degrab[ pe faptul, cd ei sunt marturii tradifiunii aposto-
cifiuni gi a_ felului in care Biserica infelegea feluritele Io_ {ice, pentru care r,notiv se poate spune cf, lnlelesul dat
curi ale Sfintei Scipturi. Ei, repreientdnd Biserica, se '' 'de _ei izvortrgte din lnsugi izvorul tradi$iunii apostolice. 1)
i1f.]..g. ctr_intr,ingii ni se ogtindeqte insugl invdflm0ntul ?,"",,Pdrintii nu cercetau 5slipturile dup{ plrerea loi
oficial al Bisericii. Deqii Sfinlii Apostoli qi-au agternut ,' r;i. r' e .' ;i ;r;;;, "* tr * r,
;,i#il"-:ffi #1'J;' fi:
in scris multe din lnvtrftrturile lor, cu toate acestea n,au vtrf[torii gi interpretii mai vechi. Ba incx se socotea ca
incetat de a lnvtrfa gi cu vorba. pe aceastf, cale, fdr4 fndrdzneaif, a umbrd pe drumuri neobignuite gi rn afari.
ndoialtr cf, ei au trebuit str impdrttr;easctr celor mai de de grani{ele"deji trase gi a stabili interpretdri care nu
aproape ai Ior gi o infelegere mai depiind despre un loc se mai pomeniserd. Experien{a a ardtat cum cei ce s,au
sau altul al Sfintei Scripturi. Despre Sf. paul, gtim ctr el ,apucat de aceasla s'au,expus Ia pericolul rdttrcirii
dela
a spus lui Timotei : cele ce ai auzit deta mini tn fala linia tras{ de adevtrrul Bisericii.
nultor marturt, acestea le tncredinleozd la oameni -cie_ 3),,',,Mai trebuie avut in vedere cd to{i acei pe care
dincioSi, care tndestulali vor fi'a tnvdla pe agii Bis6rica ii impodobei cu numele de pdrinll au fostepis_
Si
(2 Timotei 2, 2). Aci vedem, c6i se poate de tirp.de, copi.;i_inv[fdtori in sAnul ei gi ctr ei cu toatl inima gi_
obicciul de a transmite invtrfdtura ra urmagi. Apoi dirtru . au inchinat viala ror rucrurui Bisericii. Din aceasta ar
aceqti urrnagi, cei mai de seamd gi mai aproape rie apos- ,urmi ctr, admildnd ctr ptrrin{ii au gregit
cu tolii in in-
toli au fost ln$i$i ace,sti Sfinli paiinli, qi de aceia avem terpretarea unor plrli din Sf. Scripturd, instrgi Biserica a
atata indreptifire de a-i rntieba pe'ei despre adevtrratul rtrnras legattr de eroarea lor.
irrfeles al Scripturii. In aceastd privinfi, Bernard Lamy I Iq vedere legea continuitfifii, eroarea $i ar mai urmi ctr, avAnd
ar fi continuat gi in
spune : ,Satagebant apostoli non solum uetbataduceie veacurile urmdtoare, intrucfit Biserica a rtrrnas strans unit{
sed et vbrborum suorum verom mentem explicare iis, ' .cu acea Inlelegere generaltr. DacI insd plrerea aceasta
.eligebant tn Successores, ut et ipsi alios c{oetri_
qutrs , e- fais[ gi ereticd, atunci
nae facerent haeredes (apostolii se sil'eau nu numai str
9i urmarea ei este asemenea.
Consensul Ptrrinlilor reprezinttr sensul autentic al Duhu-
transmitf, cuvintele, ci s{ qi tdrcuiasctr adevf,ratur in{eres :lui Stdnt, transmis dela apostoli, gi trebuie venerat, prin
al lor ctrtre ,acei pe care-i' alegeau ca urmagi, incSi gi 'Zice
I urmare, ca interpretare autentict. -rn aceastI privinf[
aceqtia apoi str fac{ pe al}ii moqtenitori ai invafaturii.. i) t,,Ieon cel Mare In a BZ epistol[ a sa: ,,Nici cu o uorbe
il'nu e iertat str te deptrrtezi de invtr{dtura evanghelic[ gi
r) Citat dupd Lazaro pepe, Lectiones
in Sccram Scripturam ;, apostolictr sau str lnvefi altceva, despre Scripturile Duml.
Turin 1902, p. 501.
l) Op. cit., tot acolo.
:,,
.:
,,1
:tl
,rl
::
1r9
r18
el a infeles C6ntarea C6nt6rilor din punct de vedere is-
nezeeqti decdt ceeace fericilii Apostoli qi P5rin{ii
nogtrl toric, ca referindu-se la nunta lui Solomon, in contra sen-
au primit gi inv[]at. Acum irr,str umbll idei neinfrflnate qi sului unamin al Pfuinlilor cle mai nainte, care au infeles-o
nelegiuite, pe care odinioartr, Indatf, ce diavolul le pu-
nei In circula{iune prin inimile date lui, Duhul Sfflnt Ie
alunga prin ucenicii adevtrrului".1) S 55. Regule pentru aplicarea consen-
4rn/,,Din aceste motive, Consensul Ptrrinlilolor ln inter-
prdtarea Scripturii se bucuri de aceia; valoare, caEi in-
sului Sfinfilor pdrinfi
lelesul dat de Biserici, si se impune cu tot dreptul mai ' .
1. Interpretarea parinlilor se impune pentru exeget numai
cu seantf, acolo und6 lipsesc hotir0rile exprese gi oficiale cAnii e vorba texte dogmatice satt'tn tigdtura ,io ai[ii'.
ale Bisericii. Asttel zice Vincenliu de Lerin iri opera sa De aci urmeazl cf,, ln chestiunile de n-ature qtiinfificl, in
Corimonotirium (38): ,,Acolo unde Biserica nll a hotlrit credinfa qi buna viefuire nu sunt de toc ln cauzl,
nimic in privinfa sensului, interpreiii sd. urmeze ceeace e a- :u.tu
interpretul rimdne liber si imbrtrfigeze explicafiuneu
proape de ei, pdrertle comune ale mttlfilor pi marilor Inva- .u.u'i
va pllceA, pentrucl in acestea 'obiniunite pot diferi. De
fdtori, de care linAndu-ne temeinic Ai cu griji, nu cu multf,
,
'altfel,-ln. aceste
chestiuni, pirinjii au putui s[ se ingele.
greutate putem inl[turi riticirile ereticilor cdre se ivesc".2) 2, In_ce privegte stabilirea punctelor care intrf, in ion_
Din pLrnct de vedere ermeneutic, consecvenla cere ca in- senbul Perinlilor, trebuiesc avute in
,vedere numai per_
lelesului comun gi probat ca atare al Plrinlilor, si-i su- din vechimea
Duarrtrrtr uru
soanele vecnrmea cre$ina
cre$tine care poart[
poartf, nurul.-i*
numele de
bordonim propriile noastre pireri. Ca exemplu, poate servi ,_Pf,rinli", adicl acei care, in vieaftr sf6nt[ $ il;in;;
Ioaq 6, 27 - 60, care pasagiu a fost in{eles de tofi P[- de fnvlfIiurl, au exprimat credinfa tu deplinl irrati.;
rinlii ca :referindu-se la euharistie. De aceia Teodoret ,i,
,r qi acei care poarffi numere numai'de
,,scriitori uiseriteiti;.
mustri pe inv6ffltorul siu, Teodor de MopsLrestia, pentrucf,
1,Ac1st9rl., lntr'o mdsuri oarecare, ie llpsegte ceva din
atibutele care se cuvin sfinfilor prrinfi. E:i pot fi pri-
1) ,,Et (cum) ab evangelica ,et apostolica doctrina ne uno qui-
dem verbo liceat dissidere, aut aliter de Scripturis divinis sapere
vili ca mtrrturii de pref Ia in{elegerea Scripturii, ?ar
quam beati apostoli et Patres nostri didicerunt et docuerunt: nunc riumai in ghip condifionit gi i;
ieg[turI cu nHrturia
.
demum indisciplinatae moventur et impiae quaestiones, quas olirn Ptrrinlilor. In aceastf, categorie, tre.buiesc .orriO.ffi
* urox ut eas per apta sibi corda diabolus excitavit, per. discipulos prigen, Tertulian, Eusebirr de Cezareia, Rufin, Hrrri-i,
veritatis Spiritus Sanctus extinxit" (Acta Coircilii Ephesini, apud Augustin, etc.
Hardouin, tom.l Pag. 1422). 3." Penhu a gti dacd existd sau nu un
2) ..,,, tunc deinde sequantur interpretes, quod proximum esto consens intr,un
'nrultorunr atque magnorurrt consentientes stbi sententias Ma- rr

gistrorwn, quibus adjuvante Domino fideliter, sobrie, solicite ob-


servatis non rnagna difficultate quosque exsurgentiurn haereticorunt
2) Reithmayr : Op. cit., pas. 8S-By,
deprehendemus errores".
.lt

,ft
irl

.;

:iil
r?n
t21

cazdat, interpretul trebuie mai intdi si cerceteze dacd P[- :

rintii ln unanimitate; icientia atque eruditione eorum derivandus est sed ex


, sunt de acord
Este lnst foarte greu de cercetat pentru a gti dacl ,,;,:,t
traditionts apostolicae fonte divino".
lntr'un loc oarecare Plrinfii sunt intr'adev6r de acordl.,' Regula a fodt ci, dorind s[ aflim sigur care e inv5-
Ctrci ,nu toli Parinlii au scris comentarii asupra Sfintel r; fltLrra tradifional5 bisericeasctr lntr,un tirnp oarecarel
Scripturi qi foarte pulini asupra Scripturii .intregi. Afari orice generaliune cregtinl din cursul existenfei Bisericii
de aceasta, nu toli s'au exprimat relativ la unul gi ace- str priveasctr Ia Flrinfii recunoscttli din trecut. ,Astfel
Iaq loc. De multe ori, citind ocazional un pasagiu, ei nu episcopii din Niceia s'au referit Ia Invilatorii qi scriitorii
au scopul s[-l explice dupl sensul dogmatic-istoric siiu distingi gi privili ca ortodocqi din primele trei veacuri;
reprezentanfii credin$ei Bisericii dela 'Sinodul IV qi V
"

dupt totalitatea sensurilor lui, ci-l utilizeazf, numaiparlial, ,

pentru vreun motiv tot ocazional sau numai pentru vreo' ecumenic s'au refefit la luceferii inv5liturii din cele intAi
ideie specialf, care se afl[ intr'lnsul. E firesc ca, in ase- patru gi cinci veacuri. NumtrrLrl lor nu s'a fixat niciodatl.
rnenea exprimlri intdmpl[toare, Ptrrintii s[ se exprirne' In sinodul V ecumenic dela Constantinripol (5b3), urmf,-
diferit despre unul qi acela; loc, f[r[ a se contrazice,:i torii Plrinli 'au fost declarati ca invlfltori cu autoritate
curn e cazul cu locul din Luca 22, 32-33. Se Intimpltr,l decizivf, in Bisericf,: Sf. Vasile, Atanasie, Ilarie, Grigorle
de asemenea, cffiPdrinlii din una gi aceiaEi perioadl nu de Nazianz, Crigorie de Nissa, Amvrosie, Teofil, Hri-
ating de loc un pasagiu oarecare, sau il utilizeazd in
,sostom, Ciril de Alexandria, I-eon, Proclu. Si's'a adogat
mod deosebit, duplt scopul practic ori dogmatic". relativ la ei: ,$i primim tot ceeace s'a scris de ei pentru
,dreapta credinld gi spre osOnda ereticilor. Dar primim,
Deci o uuanimitate ln sens absolut nu existf,, ci
printr'insa trebu ie sd In{elegem numai o unanimitate, de asemenea, qi pe ceilalli Sfinli qi Perinli drept-credin-
morald. Ea e presupusf, ca existdnd ; I. cdnd cei cioqi care pdn[ la sfdrgit au predicat firi patl dreapta
ilugtri dinke Plrinfi (fie chiar un mic num6r, dar apar- credin{i in'Biserica Domnului'. La acegti Ptrrin}i se
mai adaogf, ln Biserictr qi se socotesc ca Pirinfi gi scrii-
linAnd la diferite ,Biserici qi trtrind aproape ln acela;r,l
timp) sunt de acord pentru a dir unui text acelaq sen$, tori bisericegti insemnali Incl qi urrntrtorii: eiril de leru-
dogmatic, mai cu seamf, cAnd e vorba de o dogmf, salinl, Efrem Sirul, Grigorie cel Mare,lustin, Irineu, Didim,
testatl in acel timp;2. c0ntl Pirin]ii gi comenta Ciprian, deqi unii din ei au fost intrebuinfali mai pulin
cregtini din toate timpurile lntemeiazS. o tezh doctqi ln ceeace prive,ste constatarea consensului Pdrin{ilor.
pe acelag pasagiu din Biblie. ,,Pentru constatarea unanimittrlii in materie de inter-
In amfr.ndoui aceste cazvti, observ[ cu dreptul pretare scripturistictr, nu se cere ca tofi Plrinlii numi{i
der, ,,nnanimis virorum horum ingenio, cultura, na sd spuie una fi aceiagi despre un loc oarecare. Ajunge,
aetate, loco, ab invicerh diiferentium consensus, nofl curn am aritat rnai sus, ca"- majoritatea sau numai un
num6r oarecare si fie de acord. In acest din urmtr caz
Insi, trebuie ca consensul.celorlalli sau sd fie mlrturisit
122
. ___v:__,_
Sf, Grigorie cel Mare, acegtia Scrtpturaen non nrcdullam
attingunt, sed corticem rodunt.
limpede, sau sI se probeze cu motive suficiente cf, nu se
Iu sfArqit, in ce priveyte pasagiile dogmatice, al ciror
depdrteaza mult de plrerea celor mai mulli, Faptul nu
sens n'a fost lnc[ fixat, interpretul rdmdne liber s[ le
trebuie judecat, 6s sigur, dup[ literi, ci dupd splrit. Daci
deA interpretarea pe care o va crede mai buni, clr o con-
pentru consensul unaflim existf, argumente destule, atunci,
diliune nunrai ca ea si nu conlrazicl, analogia credinlei.
flrf, nicio indoial[, trebuie sf, urmdm mtrrturisirii ade-
vtrrului.
,,Unde consensul unanim nu se poate'gtrsi gi, din contra, CAPITOLUL VIII.
deosebirea de plreri e vlditi, aqa ctr de un sens comun
tradilional nu mai poate ti vorba, acolo .simplele majori-
DESPRE ANTir-OAIT.
t[!i nu mai pot avei autoritate normativtr. In acest caz, $ 56. Ce srrnt antilogiile.
asemenea locuri stau supuse numai autoritlfii . Bisericii
universale" 1), a cf,rei deciziune trebuie urmatl ori as- Cuv6ntul antilogie e echivalentul grecesc pentru con*
teptati. ,ffi1,:kgr.E, In ermeneutietr, infelegem printr,insul imputarea .

Interpretarea Pirinlilor nu face autoritate dec0t cu con- cafe sq adube Bibliei ci ar cuprinde contraziceri.
diliunea de. a fi.formulatl limpede Si precis. Deci nu se Noi mentinem cu tirie ci Biblia nu poate avei con-
va da aceiagi lnsemntrtate explicaliunilor pe care Plrinlii traziceri, din pricina unitdlii de ,cugetare care slipdnegte
le dau in trecere, sub o formd ipotetic[ sau probabil[. trntr'insa, iar acele care sunt declarate ca atare, ori nu
De asemenea, interpretarea lor nu e autentici qi infalibill- sunt contraziceri de loc gi se explici pe alti cale, ori sunt
decit cind gi ei se sprijinl pe cei Vechi, sau cAnd vor- greqeli.care provin dintr,un text defectuos.
besc in calitate de marturi ai tradiliunii, dupE frumosul Fiecare." autor i$i urmeaz6. planul ttii, gi dacd. in aceiag
cuvdnt al lui Augustin : Quod invenerunt
'in Ecclesian fitaterie scrie diferit de altul, faptul se explici prin sco-
tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod a Patribus pul urmlrit de tiecare. Astfel, evanghelistul Matei ingiri
acceperunt, hoc filiis trudiderunt pe larg cuvdnttrrile Mintuitorului, iir faptele Ie erpilne
In ceeace priveqte pe alli comentatori drept-credinciogi, mai pe scurt, avind grijl s[ expuie numai miezul lor.
interpretul va trebui si foloseasci lucrdrile lor. CAnd el Marcu lnsi di mai mult[ atenfiune faptelor. El istori-
'segte cu mai multe
sunt de acord In privinta sensului dintr'un pasagiu dat, e amlnu,nte dec6t Matei vindecarea in-
motiv s[ se creadi ctr nu se ingald. dricililor din lara Ghergeserrilor, numai c[ vorbeste de
l"otdeauna conrentatorii drept-credinciogi vor li prefe- un singur indrlcit.
rali ialI de acei eterodocqi, oricAte merite pot aveit Unilormitatea ln expunere ar ptrrei lucru ciudat. Mai
aceqtia din urm[ din urnele puncte de vedere. Cum spune 'degrabtr s'ar crede cf, autorii s'au vorbit lntre ei sl
scrie aqa, decAt c[ mtrrturisesc ceeace cu adevdrat au
l) Reithmayr: Op. cit., pag. 91-92.
iH

$i
j

124
125
vdzut, pentruc[ nu sunt doi oameni care sf, vadtr un
Iucru gi s{-l istorisiasctr la fel. Tofi sunt deosebit ln- text. Pe motivul acesta, nu e contrazicere
intre apos._
zestrali. Pe' unul il izbegte un amlnunt, pe altul altul, tolul Paul, care zlce.: p.rin uedinld se indreaptd
omul,
aga cf, in niciun caz identitatea de fapte vlzute nu ln- fdrd fapte ltle /egii (Roma ni 3, 2g), 9i intre apostolui
seamntr cf, gi trebuiesc povestite la fel. Oamenii flar Iacov care inva{{ : vedeli dard ca it'n'\opt, ,,'triirp*
trebui sf, nu mai fie oameni ca sf, poatf, scrie a;a. teazri omul, nu numai din uedin{d (2, il).'Nu
e con*
Tocmai 'acest lucru se observfl gi la apostoli ;i la tazicerc pentructr, prin faptete legii, apostolul paul
ln_
cei care au scris viala Domnului. $i Matei (cap. 5 Fi felege laptele care preced creOinla, ,i mai cu seamf,,
urmdtoarele qi Luca 6, 7) scriu despre predica de pe faptele legii mozaice care prin ea'inslqi nu
dldea gra_
munte, dar. in chip deosebit. Tot aga constatEm deose: lia gi nu putei justifich. Apostolul lacov dimpotrivtr,.
biri in cuvdntarea Mdntuitorului la trimeterea apostoiilor prin,. cuvdntul fapte bune indjc[ faptele bune
in general,
(Matei 10, 5; Marcu 6, 8; Luca 9, 3),la redarea rugf,- care trebuie s{ intovdrtrqeascfi qistr urmeze credin{fa
cerei,
ciunii Tatd.l nostru (Matei 6,9; Luca 11,2),la vor- viea!d sunt, pentruc{ cre din{o ard
f fapte este *rorio (2, 26)_
bele cu care Mf;ntuitorul aqeazd Sf. Cind, unde se deo- 3. In unul qi acelag obiect, trebuie s[ deosebim dife_
sebesc de o parte Malei (26,26 gi Marcu 14, 22), de alt5 ritele infd{igtrri sub care el poate fi privit gi se priveqte-
parte Luca (22, 19) gi apostolul Paul (l Cor, 1, 24)" Deaceea nu e contrazicere intre spusele
Mdntuitoruiui::
Eu gi Tatdl una suntem (loan t0, 30), gi Tatdt n;at
l

Deosebirea lns5 nu e de fapt, ci de vorbe gi poate ;i '.


de mici amlnunte; lncolo, este consonan![ deplind. mare decdt mine e.ste (loan 14, 2g),
.pentrucd in prima
Pentru aceste motive, ln ceeace privegte antilogiilei. parte vorbegte despre sine ca Dumnez eu, Jar
in a doua
trebuiesc avute ln vedere urmtrtoarele reguie t ca om.
I. Nu trebuie sf, sttrruim prea mult asupra insemntrrii ,
4, Nu trebuie str se reductr Ia una singurtr povestirile.
pe care unele cuvinte o au Ia autorii. profani, pentructr care se aseanltrnd, pentrucl ele pot fi Oiteriie.
Astfel,
sfinti{ii scriitori'le intrebuinfeazf, deseori cu o Insemnare.
nll se poate spune c[ alungarea schirnbtrtorilor din tem-
deosebittr. Dactr, de exemplu, cuvAntul . prim- ndscut' plu, povest,td de evanghelistul loan (2, 13)
ar fi iAeniicA
inseamnf, in Sf. Scripturf, nu numai acel dup[ cire flu, ], cu cea referitl de Matei (Zl, lZ), (Marcu, ll, 15) gi
de
urmat alli fra{i, ci Inctr gi acela inainte de care n'au ma ., Luca (lg, 4b). De asemenea, aritarea cetor. Aoi ingeri
fost alli frafi, cum este de fapt, se ln{elege aturrci cf, crtre miionosile Ia mormAnt (dupr Intoarcerea rtrtaiiei
cuvintele dela Matei (1, 25): PQna cdnd a ndscut'pe Magdaie.na in orag), povestitd de Luca (24, 4.n
nu ..
Fiul sdu cel tntdi.-ndscut, nu contrazic de loc fecioria poate zice cd e identicd clr ardtarea celor
doi ingeri
Maicei Domnului. cZitre l4aria Magdarena (dup[ intoarcerea ei
tra morr,rlnt),
2. Chiar gi la sfinlifii scriitori insiqi unele cuvinte povestittr de evanghelistul loan (2A, ll_13).
' Privitor la ceeace am spus,
sunt Iuate in insemnf,ri deosebite, determinate de con* ctr nu wmeazd ctr e Id
miiloc o contrazicere, dacf, . mai mul{i scriitori .povestesc
a
126

ocu amAnunte deosebite acelag fapt, citim,


euvintele iut 127
"Augusiin: ,,Nu e contrazicere c6nd cinevA i,gi ordnduiegte
altfel mater,ia, precum nici atunci c0nd unun povesteite ln cazui unor texte care par a se contrazice,
,ceeace altul a llsat Ia o parte" 1),
Citdm, de asemcnea, nu va fi
vorba de fapte deosebite. In acest caz,
,pe Sf. Ioan ,Gur6-de aur care spune: el trebuie str cer_
,Una estea povesti ceteze lucrul de aproape gi str
vadl r, .. ,. i.J#
,diferit, alta 'este a povesti contrar. Faptul intAi nu aduce
Ia ce se refertrattut. Astfel, girutgeneraii;ril;lrl"ffi1;; rrrr
inicio incurcdturd sau turburare,. 2). dat de Matei, se deosebegte "acel,
,,Se poate int6mplir ctr, din cauza d'iferen(ei de scop;
de alt ou Luca. In rea-
litate insd, Matei dl o.:'-strdmo;ii tri tiru,
autori deosebili scriu despre acelag lucru mai pe larg ori oin girri rri
Iosif, ptrrintele stru dupi lege, pinf
mai pe scurt sau cI unul trece cu vedelea irrrprejurlri Luca da pe acei din girul 'Fecioarei
iu David; pe c6nd
de timp sau de Ioc pe care altul Ie lnseamntr cal exacti- poate fi, vorba de contrazicere,
Maria. Deci nu
tate. Matei 21, 2, povestegte despre o asinf cu mAnzul peutrucl faptele istorisite
nu se refera la aceleagi fapte iitorice,
ei, pe care lisus a poruncit str i le aducf, din Betfaghe; torictr deosebittr.
ci au
"
fiiri;;:
Marcu 11, 2 pomenegte numai de mdnz" s). I. Mdntuitorul intrebuinli des asemtrnlrile,
in cu_
6. ln caz de nepotrivire a datelor sau a unor pove\tirin vdntdrile Sale, , pentru a da un
:interpretul str ia aminte cine sunt, persoanele care afirmtr caracter mai concret iu_
vtrftrturii pe care o expuned. prinir,insere, '
acele ,date sau povestiri, pentructr, dacl sfinfilii scri,itori bine ceeacer SEus in abstract, ..u
,;
,rrtra ,,",
pun ln scentr si alte persoane, care afirm[ lucruri ine- *ui greu Oe priir.-'-'
In interpretarea acestor asemtrntrri, Interpretul
xacte, acestea nu cad in sarcina scriitorului. Asttel, dup[ sX nu
u]t. ctr asemdnarea nu e identiiui.,-.a'.u ,u
, Moisi (Facerea 46,27; Eqirea l, 5; Deut. IO, ZZ), ta- apropie de
obiectul sau Inudfdlura pe care vred
.milia lui Iacov numtrrd 70 de suflete la egirea din Egipt; s,o ilustreze nunrai
ptrrfi, nu prin toate. pentru acest
duptr Faptele Apostolilor (7, 14) insi 75. E important de fT,_.1T"r" motiv, sI
flu ra asemtrnarea spre a o potrivi in toate
,observat, duptr Beda, Raban Maur gi Melchior Cangs, cf, am{nuntele
ei cu invll5tura pe care o privegte.
Faptele Apost. nu dau cuvintele autorului inspirat, adicd SA nu caute ln lumea
spiritului, pe care. Mdntuitorul o .*prruu,
pe ale evanghelistului Luca, ci pe ale Sf6ntulu,i Stefan, pentru fiecare mdrunfi; pe care poate
,o echivalent
,&re nu e inspirat si care, de altfel, vorbeir dup[ Septu- ll aveA asem{narea
.ln forma ei concrettr. Sa tactr potrivirea
aginta, care df, de dou[ oii numf,rul de 75. intre zugrtrvitura
materia.l[ gi intre invlt{tura
7. Interpretul trebuie s[ bage de seamd dac5 nu cumva] Jspiritualtr pe un cadru mai
intins gi mai general. Cu chipul acesta,
se va feri de multe
extrgertrri _1).
l) De consensu Evangeliorum, 11, 12.
2) Omilie despre paralitic, n..3. S SZ. Interpretarea Bibliei fafd de gfiinfH.
s) Reilhmayr: ap, cit., pag.',177. Mai toate tratatele de efmeneuticf, vorbesc; in aceast{
parte, gi despre ptrrutele nepotriviri
dintre Sf.'scrip.tura gi
1) Vezi, in aceastd privintd, gi o listd de antilogii in
apendice.
H

Iil

128

unele date ale qtiinfei. Dar, in aceastf, privinfl, trebuie str 3. Sf. ScriptLrr[ povesteqte m
sLult acte care ltLl intrl incimpul
' 1. urmtrtoarele:
gtim
Atat universul, cdt 9i Scriptwa, fiind lucrtrrile lui turii. Ele se pot sus{inea pe alttr cale' a discuta
despre acestea', nu inirl in obiectul ermeneuticei, ci In al
Dumnezeu, nu se poate ca ceiace a arltat El prin una, In adevir'
dogryaticei qi inc[, mai mult, in al apologeticei'
sf, se contrazici prin ceiace a spus in cealaltl. Scriphrra limita lnterpre-
ct_1111 am vizut unde a fost vorba despre
gi natura sunt numai doui fele ale lucrlrii lui Dumnezeu.
2. E cu putinfl ci unele rezultate ale cercetirilor cuiva ttrii (pag. 25), chemarea ermeneuticei nu este si do-
si nu se potriveascl cu ce s'a scris in Scripturi. Dar cumesteze adevirurile spr-rse inScripturi, ci numai si fixeze
, tiinla
1or. Ea stabileqte dacl cutare chestiune e spusi sau
aci trebuie sf, avem in vede doui iucruri:
a). ln foarte multe cazuri, avem a face nu cu rezultate nu,, ori chipul in caip a fost spusi, sau ce spune cutare
definitive ale Stiinfei, ci cu plreri ale unui sau altui in- loc din Scriptur[. Ea gtrseqte in{elesul, 9i attt' Dar a
vatat. Sunt stiri trecitoare din munca pentru atlarea a- apSra dreptatea Ei adevirul acelui inleles, nu e chemarea
devlrului. AstfeJ de pireri nu trebuie s[ le privirn drept ei: Daca a inviat Iisus, ea ifi spune: ,,da, aqp spune Scrip-
rezultate ale gtiinlei, care ar contruzice Sbriptura, ci tre- trra, a fnviat. Nu este aliul inlelesul povestirilor evan-
buie si aqteptlm statornicirea deplini 9i definitivi a ches- ghelice despre inviere Ei nu le putem interpreta altfel,
tiunii. Asttel este spusa unora ctr omul s'ar trage din mai- iecAt ca afirmiri c[ Hristosalnviat"' Dat a vorbi, apoi'
despre adevlrul invierii qi a-l aplra cu tot felul de
motive
mull sau, in genere, aritirileincrezute, dar nesigure, des-
pre transformarea speciilor. Sunt lucruri at6t'de nesigure p. .ur. le gIsim noi, nu mai este in ciderea ermeneuticei.

gi de contrazise, incit nu putem vorbi despre o ciocnire Deaceia,vorbinddeinterpretareaBiblieifalideqtiinla,


intre Biblie gi qtiinff. ne putem mLrtr!5mi cu aceste socotinle gi a ne opri aci'
Fiestul ru n. mai privente-pe noi, ci pe alte obiecte
.ca de
b). S'a intdmplat gi slarea protivnictr: S'au luat a-
Iirmiri ale Scripturii cugetlri pe care ea nu le spunea. str.tdiu.
Astfel a fost impotrivirea Bisericii romano-catolice fal6 de
acei care spuneau ci plm6ntul e rotund gi se miqc[, pe S 58. Teorii gregite tn interpretarea
motivul c[ aceste cuget[ri ar lovi in adevirul Scripturii. Noului Testament r)
Dar Scriptura nu spunea niciieri .c[ pimAntul nu s'ar mai nainte, c[ nu e in
""' Cu toate cele stabilite in $ de
inv6rti ci, ea numai vorbea despre lucrarea lui Dumnezeu cf,dereaermeneuticeideaapdraadevtrrulobiectivalafir-
atAt cit privEgte pim6ntul, firtr a trata alte amf,nunte ale mdrilor Scripturii, fa![ de atacurile greqit numite "ale
existenlei lui. De aceia trebuie s[ se precizeze bine gi sa gtiinlei" ci, numai de a arlti exact ce spune Scriptura' sun-
se aib[ in vedere ce spune Scriptura. In urma unei ase-
peste acest $
menea cercetiri, se va inlelege uqor c[ multe.din pirutele 1) Profesorul, dacd gdse$te cu cale, poate. trece
sa,,'a-l scurta, nrdrginindu-l numai la punctul 1.
contraziceri se risipesc. I
,

.,
lll
flJtr

i,l
l3l i,l
t'

130 .ment numai ca un mijloc, ca o metodf, de lumu' nu cu


pretenliunea de a cuprinde adevlrul' - -
tem nevpi{i str' ne ocup[m
Aceasta ,. nurn.$i* teoria acomoddrii 9i a fost
de unere tqorii ademenitoare nds-
pe
::::-.:rl, _inv{fafi
rlau r;;i;-e".'",lr.oturru Scriprurii, cocitf dupfl ce sra'vf,zttt imposibilitatea altel teorii
cu
pentu a statornici chipuri noutr de inierpretare
a ei gi a ,care se ctruti a se explici mai nainte cuprinsul Sf' Scrip-
indrep'ttrfi astfer teoriite
tor. Ertu ;*b; de teorii de in- tuti: teoriu tnselaciurtii, dupi care Moisi' loan Btrteztr-
terpretare pe care le,au
teologi, dela ve.acul
..o. l, ,".uf, unii filozofi gi torul, MAntuitoiul I-Iristos au fost' numai nigte ln9el[tori'
XVIII incoa; it:puterea cugettrrii Reprezentan{ii mai de seamf, ai teoriei
acomodlrii au
rationaliste apricate
tarea Nourui Testament.
ra teorogie !i'ii lpeciat Ia interpre- (t
f -eJ',Se/ile.,dlzs-rtsl) ti^,K*s.tt{,il
1804)'
N;
din acestea, pentru a vedea ";;-;.;;u aci de iateva ''"$i ,oi afirmam iOeia ca t, St' Scripturl multe trebu-
'iesc explicate prin teoria acomodtrrii, cf, tnulte chestiuni'
*oi,,Xt:ii,;"X"i::il=:;::netemeinicia Ior .si nrrrinq
j*'[,illnl._. j:,,iljfll pe care unii nu vor sf, le admit[ azi, se pot primi mult
t.r. ei ffiffiffi
nu trebuiesc luate chiar In
y':,,'i;:[*',,1
il
\ii,i,,T;i
"::;
mai ugor, dacf, avent ln vedere imprejurlrile tirnpului
^atuncea qi cI e o gregali a ne
agtepti str glsim
de
p-tltto
puteh fi intre-
tructr Mdntuitorul Hristos
forma ;.;; ;;;'#I,,ff;l
y .Orrrrfi,"au spus multe Iu_
povestirea unor fapte un limbagiu care nu
cruri numai pentru a se tuinlat ;i ln{eles de oamenii de atuncea' Dar aceasta
lnsemna'o acomodare numai in Iormd, clci
acomodi Evreilor gi a face laptele se
cre,stinismul mai ugor astfell
de prinrit. Nupr,anO face exprimaulnfelulnaivincareomulvedeirrealitateaatunci
trebuit sI admit["in mutte prn.i.,"pa...ifu altfel, au
.anO nu ajunsese incf, s'o ad6nceascf, prin studiu'
Nu
Evreilor. Dar astdzi, cf;nd gre,site ale
gi'
avem
citim Car?ifi
ln vedere condifiunile f, .riu ,rlu sfinte, trebuie
sI, erir nicio adnritere a p[rerilor greqite din vremea aceia
deci, nicio acomodare ln fond' Cdnd insl acomodarea
ni
rtrspAndit cuprin_
::l.lri q,,greuttr|ite cu care au avut de luptat cei care
te-au predicat pi rlsp,ndit. ";#; ,. ia .u ,n principiu de interpretare cu privire mai ti:.
cu

cd Iisus Hristos gi apostolii,


Trebuie sa u";;; seamf, Ia fond, nu putem sf, admitem indreptdfire' ..

acomodat plrerilor false


., niqtu t-uni peAagogi, s,au, Trebuie sf, cunoaqtem felurile Ei marginile acomoclarll'
din uru*lu tor qi grepitelor in_ :gi atunci ne vom da seamf, de abuzul care se face
cu
terprettrri date Sfintei.Scripturi,
rOr"OarO p{rerile gre,site. dAnsa.
Ei preftrcdndu-se cr ,euargur.'rilr,inl*gi sf, nu
huri necurate. Dar au tacut utrngari de du* Se poate ca celce ar9 de predat o invI!trturf,
u..rt.u'ru,ctr credeau in ele,, oarecare' cl
ci ca nigte oameni inferep{i, .spuie tot ce se poate spune lntr'o chestiune
pentru a c6,stigi tncriueiea
.rr.'yifu ce trebuie si facSr numai ceeace ucenicul poate prinde 9i lntr'o formf,
ugoar5'
poporlt,lf qi ,-i-ji.orr;
fel Ia primirea celor fi:
noi trebuie ; ,J;_'_:i' sJi:.i;ijyll*,?H_fi11?
naturaltr qi etica care
1) In cartea sa:
blossen Vernunft.
Die Religian innerhalb der Grenzen der

striluce$te dtr;i;a gi
stracfiune de toate lucrurile sI facem ab_
care . se ,tfa i, Noul
Testa-
m[

itl
t32 r33
_ I

In acest caz, acorflodarea


se numeqte- pedagogicd acesta, a trimes pe apostoli. 3. Insugi felul polemic de a
de exernpre .".j: Astfek
6, t2), unde Mdntu_ ldceica' Mdntuitorul, shial {5rtr a ti constrAns,
itorul spune cltre i;;;: : Mitte ant "tncd de spus,
ucenicii sdi "ln'?,
invtr{Zr
disputi cu vioiciune cAnd'cu Ctrrturarii 9i fariseii, cAnd
voua, ci ou outeli
o t, pirio'oru*. ue cu poporul, igi aptrri lnvtrfltura sa, o lntlrei. cu dovezi
I Cor. 3, t)2; Evrei De asemenea, ilin
i;_j;."uttrn'
b, gi r{sturna r6tlcirile adversarilor (Matei 15, 12 Si u.r-
,,Acomodareo
r,..y.i.T"trli**,rii,{,?i:j?;;l,BXilt1iJ.,Jl: mf,toarele; Ioan cap. 5 qi 10). Astfel, dupl cum multe
modare este citarea rtrtlciri le-a contrazis, tot aqa s'a opus altora. $i acelag'
Oin altul. n
ir,
gf iindstarea-conr*tiinleiartorq'rul""'i!,r!"!,,;rf.1.:1,..,,1:? lucru se constatd cf, l-au fiicut apostolii lntre Evrei 9i'
face lucruri incliferenfe, ptrgtni (Galateni 1, 8-10). 4. Chiar dacl Hristos s'ar fi
p.n,r,r.o?st nu se scandalizeze. acomodat in public, inlelesul adevdrat al.invtrlSturii Sale
Astfel de exemple
ayern in, -;; 'ffirouru
eupiu""l6, 3 _ 2l gi l-ar fi descoperit ce-l pulin ucenicii 1or, dup5 cum le-a arf,-
toarete; I Cor. 8; ur.rn{_
9, 20 te. E ttogmaticd tat uneori inlelesul parabolelor. Dar vedem cf, el a voit mai
negativd dactr, din pruOenla,
prrerite gregite ..'i.r.g* de a contrazice bine sd dea drumul ucenicilor decAt sd-gi retracteze ori'
al,e ittor1,.Lf'0,,t,o'Oir.ct
plu avem in Fapte qi s[-gi sltrbeascd invfifltura (toan 6, 6l-68). 5. Nu se p0-
I, 6 qi urmdtoarele irnediat. Exern* trivegte cu caracterul lui Hristos gi al apostolilor de a
,,Toate aceste a.comodari
noaqteri ale gregelii,
;;;;,;orobtrri sau iecu_
"", tntrebuinli acomodarea dogmaticd pozitivd, pentrucd a-
aga cd .ri* ceasta nu e decdt prefacere Ei minciun[. 6. Inc[ o pfobd
re poate intrebuinfA infelept ,si cinstit
tot .lr.ptrt ii .f,iu, trebuie cf, Domnul Hristos 9i apostolii n'au intrebuinlat acomoda-
fotossssc.S de ete. "u fi"*rli str se
lntrebuinfat. Dar 1,.,5i ,0. si aposrolii le_au rea pozitivf,, e soarta pe care au avut-o ln lume. Cdci
adevjrrt, Oepariu.. ".11". adevtrr $i care. ei au rf,bdat prigonirea qi moartea, pentrucd nu s'au aco-
trebuie respinsd este
se petrece atunci cAnd
acomo o^-{"r' i"irzaticd
pozitiid ,rru modat, ci s'au lmpotrivit slobod rdtlcirilor Ei vitiilor tu-
cineva ,Or"O"r,Orrerile turor Nu ajung martiri ceice umbl[ dupd favoarea oa*
altora, impotriva convingerii greqite ale.
chiar- Ie trateazl ca
,r,*'..
-, -- ,.,.segte
^. cle ele sau menilor Ei gtiu str se acomodeze pozitiv chiar si in cele
adevIruai.,. dogmatice. 7. In stArgit, acomod[rile care se zice cf, se
,,Nu se poate probi rn.a-.a
apostolii au intrebuinlat Mdntuitorul Hristos sau aflfl ln Sf. Scripturd nu sunt dogmatice pozitive, ci cie
pozitivd, in propoveduirT
rreoOatr'*rrrdrrea altf, naturf, sau nu sunt de'loc acomoddri. Astfel,de ex',
dognratic6
poate dovedi contrariur. :;;.;,.riil.. Dinrpotrivx, se sunt locurile din Matei 9, 2; 13, 14; Fapte 16, 3;
astter, r.'ir"riitrra I Cor. 3, 7-2i 9,20; Evrei 5, 12".t)
in prr{i e ,.oliln1.T
murre MSnfuitorurui
1or.2. Instrsi venir..i o;r;,r;"frreiror qi pisdni-- Deci e b gregealii ca, in numeie cercetlrii gtiinlitice,
indrepta rtrricirire ]ri,io'r;;; ,il * scopul de a
adevtrr (loan 38, 3T),"T::lr*
iar
Fil;;;;:e mtrrturii penrrnt I) Szdkely : Hermeneutica biblica generalis, Freiburg, 1902"
n, ou ,_j-lr.unoe. In scopu p. 286-287.

il

.lr
,ii
lll l
t34

sf, se intrebuinteze acomodarea pozitivl !35


,lll,,u d. inletegLre al drept un prin_
Sfintei S..ipi*i. pe baza motivelor
dtdtate, am v'zut ctr sunt ,igte. (1808-1874). El s'a ocupal mai mult.cu
eLp.,!',!l.,Sfraass
margiri i;;;;.';;';#
lntrebuinli aconrodarea, qi anume ffrrd Noul Testanlent si a expus istoria vietii Mdntuitorului pe'
alteri caracte-
rtl vorbelor gi natura iuituto, care se a,rt.ro.u,rrrr. baza ideii ie mii.
""'
Dup[ dAnsul, Iisus Hristos n'a fost decfit ,trtr simplu*
?:_..Teorta. piti,c..q^Teoria aceasta a rabin care a lnvifat ideile mesianice dela Ioan Botezl-
, mai'rargr.'&bat cea a acomodirii gi .
avut o intrebuin_
torul gi care s'a incredinlat pe sine 9i pe allii cf, el e
1'r-rpane int.iorin-
fatd in tinrpur de fatr. Ea are un caracter arbi_ Mesia cel promis". ldeile mesianice circulau pe atunci
trar foarte pronunfat, penfructr fiecare
autor igi slabile_ tn popor, gi de oarece epoca aceia erir plind de. ferbe-
.gte_o tezl
gi interpreteaztr printr,insa toatl istoria. re gi fanatism religios, foarte ugor eri ca ideile poporu-
Iui sd'se intrelie astfel $i sd porneascl spre alt drurn :
- Duptr
Ia
ddnsa, toate faptel. .rprinr. in
temelie lucruri simple pe .r.u inchipuirea
Sf.,Scripturtr au
drumul religiunii cregtine. Fdr[ a-gi da seama in chip
cu adaosuri,lde a tecui din ele , 'r;iti;;
.le-a lmbrtrcat populartr
cugetat, mintea oamenilor a. strlbltut urmtrtoarea cale :
de fapte miraculoase. Elementete Iumii
fizice, ideile si ,Mesia trebuie s{ ifie in cutare chip gi s[ sdvdrqeasc5
adevtrrurite sunr infrfigate ca p.r.orn*, eutare lucruri ; Iisus ins[ e Mesia ; deci Iisus a fost
ori i; ;;;'0. *rrie
insugi numele ifi
aratd ci ele sunt numai intruplri ln felul acela gi a fdcut acele' fapte. Astfei istoria lui
.ale- acelor elemente,
idei sau adevtrruri. Hristos (istoria evanghelictr) gi NoLrl Testament s'au for-
In aceastd teorie, stdpanit cineva u. mat in felul Testamentului Vechi. Ideile .qi aqteptlrile
:alte
io.iu izvordttr din
acestuia din urmd au foit exprimate ln Noul Testantent,
i
.lmprejurtrri, nu din studiul cdrfilor sfinte, c{ cele
cuprinse ln Sf. Scriptur5 nu pqt
fi ca lntrupate in persoana lui Hristos cel ideal" 1).
simple potriviri du
atev5rate,'ii-rirrg
etimologii Oepartate, cifre, Prin urrnare ideile relative ia Mesia au fdcut ca per- l"
,spre a face TuT.l
cele mai,ciudate
etc.
soana Mintuitorului Hristor s[ fie interpretattr prin aceastd
I

com6inafiuni qi a_qi declari


porrivir,e gi ntrscocirire drept
rezurtatf gtiinfifice. Astfer, prismd. Una a tost persoana lui lisus ; Ia ddnsa s'au
de ex', postirea de 40 oe zlte
u-ivrarilitorurui fn pustie al{turat ideile mesiance qi au dat pe Hristos, Deci isto-
,
i
e declarattr drept o ntrscocire
or;.i;-;';oporutui, ria evangelicf, este numai o lncorporare a strlvechiior
pe baza
unor evenimente mai vechi: Anume,
declaie nr*g.riU.-a-6
se
idei cregtine, in chip inconqtient, fdr[ ca cineva sI fi
e un numtrr lntrebuin[at ln istoria
biblicE, c{ci Iudeii au rtr- urmat un plan dinainte conceput pentru a ajunge Ia
'tdcit 40 de ani prin.pustie. aceastf, alcdtuire.
ou.i giiiistoria Mantuito_
rului trebuia sf, se dea o intreUuirilaie Acestea sunt ln special ideile lui Strauss, pentructr el,
acestui numf,r.
a aplicat teoria mitictr la Noul Testantent. Dar fiecare
.

.cel care a reprezentat mai cu tdrie direc(iunea aceasta


miticl tn interpretarea Sf. S.ripiuii-u partizan al acestei teorii gi-a avut particularittrfile lui
t"ri orrii-iri_
1) Szekety : Op. cif.. pag. 297.
Ilh

lil

137 :,,'
r36

Si,.potrivit lor, a venit cu explicafiuni, cutare4 existenfei istorice a lui Hristos, tocmai pen-
dltenia lor.
- ' deosebite prin ciu- truc{ aici interpretarea curat intelectualI lucreazh' fA-
In ti,-npul de fa!5, a aptrrut un btrrbat rtr nicio corecturf, din partea intui{iunii psihologice, a
care a dus gi cuno;tinfei vie{ii, a tradiliunii qi-gi trage ultimele consec-
mai departe aceaite teorie. E profesorul
gur^u, iiin;; ven{e din ptrrerea abstractf, despre aceste chestiuni"
t.)'
D;;9,g1"= care, cu ideia aceasta
de mituri, a ajuns str Ce tablouri ciudate se pot face aplictnd lelul de a
nege existenfa persona.ld a Domnului
Hristt..Ororidr- Iucra al lui Straussla oricare parte a istoriei, ne
, sul, personalitatea istoric.[ a lui Iisus
Hristos'rleH;;_.
Ea e numai expresiun^ea concret{,
in forma unei per- Fr. W. F6rster : Autoritiit und Freilteit, Miinchen, 1911, ed'
"soane, a ideilor. filozofice qi religioase
1)
'ruf,gi'*ii care existau in III, p.82.
Orierrt pe timpul. de nicio intui-
_aparifiunii cregtine. Aceastd ,Unde duce o criticl absttactd .si necdlduzittr
turnare a acelor idei in:chipul un'.i-p.r*rr.;;;, ,ffi;; {iune psihologicd a tradiliunii religioase, se vede foarte if,rnurit
analogie cu alte idei religioiru in cartea profesorului Drews; Die Christusmythe (Jena, 1909)'
rnate in aite religiuni.
.
.rr. 'fusesera dejA expri_ E cartea unui teoretician critic care, prin cugetarea filosoficd pur
De aci, multe puncte de asemtr-
,rf.:rlT arte ,.iigiriJ orientare 1).
qi simplu qi prin inten{iuuea sa critil5, a perdut orice simf pen-
115-tinisnr si
uar, rn genere, ,
tru semnele vii ale realitf,fii personale. El se zbate in depdrtdr"
se poate spune despre partizanii ace- qi nu vede ceeace e mai aproape de el, lucreazd cu mlrunfipu-l
stei teorii ctr Ie lipsegte simful rile exploraliunii mitologice, cu ideile culturilor orientale, le al5-
iin Uu patrundere ln suflete,
citirea psihologictr pentru ' a inlei-ege tur[ pe toate, le leagd cu simpla inteligenld a savantuiui, cautd
inventi gi ce nu, ce poate prod-uce ceeace se poate ceeace se potrivepte pentru perspectiva doritd de el pi, congtient
geniul popular din sau incongtient, fnldturd tot ce ar putei s[-i turbure demons-
propriile lui puteri gi
ce,nu. nepdrtinitor,
Uri filozof Ei trafiunea
- qi intregul e tdiat cu foarfecele logicului
care vrea sf, se dea drept lipsit de orice ideie aprioriLd, dar
aceastf, teorie, zice .pldagog din timpul de faf5, judecAnd
: ,,N; ajunge oare . critica bibrictr care, in realitate, e cht se poate mai mult st[plnit de idei aprio-
radicall sI declare nesigur gi ciliar rice.fiDoar el e sttrpdnit in interior d6 propria sa inten{iirne cri-
fabultr tocmai ceedce
e mai ad6nc, mai sf6nt qi rrui sigur, ticd gi de intreaga tendinf[ disolvantd a radicalei noastre epocit
turor celorlalte certitudinii fn ,..irti ceeace e temelia tu_ El vred ca intreaga figurl a lui Hristos sf, nu fie altceva decit
privinftr, sunt.foarte uu simplu mit, el vred ca sd 'nu fi existat niciun Iisus, qi aga
caracteristice absurditdlile
criticei .ort.rpo.ril;-;;- voin{a iui devine creatorul intregii fisale demonstrafiuni. Numai
as,a se poate pricepe intreaga qi 'de necrezut artificialitate a com-
l;;;.**rrrea cu tiftul,Mitut clespreHristo s, ( Die Chris_ binafiuniJor gi interpretdrilor sale. Caracteristic pentru spiritul
ttllmlth.e) si a {inut.multe conferenfe i, acestor interpret[ri e, de ex., reducerea apari{iunii lui Hristos ]a
Cl.nrrni, in sprijinulteo_
riilol sale. A avut discufiuni publice in mitul vedic allui Agni, Dinddrdtul celui uns, al lul Mesia, nu
teologie l-au combdtut. Teoriile tui, peniru
.rr. mulli prolesori de
a probi cd toatd isto_ s'ar hscunde dec6t vedicul ,,uns" Agni. Agnus Dei, mielul " Iui
ria evangheiicd enumai un mit gi'.a Dumnezeu, cum e numit Hristos de obiceiu, at ti la origin[ ,agni
mitic fdrd existenfd istoricl, .rri bir.
fi*rii;;;;
-cJ*rnbltute ;;;;;
in mai multe deusu, zeulAgni, qi inleles ca atare qi in limba secretd a vechilor
lucrdri, precum a lui Chwolson, to.i p-t.ror comuni(i{i creptlne !-F0rster: Op. cit,, p' 89-90.
in ' v'|v'ovq'!6,
---' "' petersburE
Johannes weiss, profesor in Heidelberg, ;t.
I

il
I
l
il
:l
,38,
.arattr teologul protestant r39
"foarte bine interpretarea
rlL
parker. ,El caracterizeazl,
mitictr a iauigiun;-",rffi;; nrarele istoric al Mexicului, un siat vecii, ttu pomenepte de los
aplicind-o ra procramarea independentei
staietor- unfi . ;1,; de acest docuntent; qi mai nrult : dacd aceasti proclanrare a in-
America. El zice: dependenfei ar fi fost decretati gi primitd de intreaga nuli1*:
cum se pretinde, atunci nn ne putem explica faptul c[ principiul
lstoria proclarnlrii independenfei e supuse
h multe.ilitr,un
obiecfiuni,
fundamental al ' document, adicd egalitatea sufletelor -
acestui
dacd o cercetdm d h_Skauss. Congr.ruf'.,a ,Tofi oamenii se nasc liberi qi egali uuul fafd de altul" - e con-
mitic al edrui nume, Filadelfia, iuniie linut orap tinuu perdut din vedere, qi o mare parte din popor e tinut in
ireleasci, e deja suspect.
Chiar gi data e suspectl, cd,cl- sclavie. Si rnai.tdrziu s'au ficut iereri pentru desfiinlarea scla-
.eri.zila-u iur., din luna a patra,
socotind dela Aprilie, cunr probabil viei, sprijinindu-se pe acest articol din legea fundamental5, dar
socoteau Heraclizii gi Scan_
dinavii, posibil gi vechii Iocuitori
ai americei gi, foarte sigur,
toate aufost respinse de Congres cu un dispre{ fdr[ exemplu,
Evreii. Pentru Americani insd, nurnA.ui'a-
u.a un numdr in timp ce, daci istoria nu e miticd, dupd 1770 sclavia nu mai
sfAnt.
Prezidentul erA ales pe patru unl, puil G;;;; avea nici o valoare legald...- Parker, Ktitische und vermischte'
ale afacerilor publice ; puterea Statului"ruu Schriften, p. 368-370 1).
erd lmpdr{itd in. patru
nIrfi : rynorul, congresul, .puterea executivi si puterea judi_
clartr, gi apa rnai incolo. Afard Oe a.easta, ceeace
e inc5 mai Din aceasta se \ vede cAte lucruri se pot combina ln'
de necrezut, au murit trei prezidenli. chipul cel mai fantastic Ai deci cdt de pulin trebuiesc ele
Oin .ur", pe c6t se spune,
doj
cei doi,r., ..semnat proclanlarea lnUepenaenlel, la 4 Iulie; iar primite ca dovezi qtiinlifice. Din nefericire, potrivirile
din urmtr tocnrai in anul at' cinzecetea
,-,t".1,. C, Ia acelars ceas al
dupi ce o iscl_ aceastea fac impresiune asupra omului neformat in ches-
zilei. Si unui l-ruupu ct i 1776 e numa
o spirituald. combinafiune a numirului
,iait, pat.r, care e pus tiuni de critic5 religioasi, 9i de aceia se gesesc totdeauna
de trei
.ori
si inmultit_cu.el insugi puntru u'-Oa aceastd
dat5, anu_
adepti pentru cele tnai ciudate qi imposibile teorii' Desi-
me astfel : 444\4-1776, ceeace gffi, o dovad[ mai mult de trebuin{a de a ti luminat in'
.ia O. demonstrat. DacL acum
d.intli, 444, il lmpdrfim .u cet Oe at
1u15ry1
de trei pri unitatea: 1, I, L Acesta
doitea, 4, clpdtf,m lnfelegerea Sfintei Scripturi, pentru a qti s[ apreciezi va-
,n *rnn evident al uni_ loarea celor ce fi se spun, 9i a nu cidei prad[ afirma-
,;ttrfii nafionale care e expus de asemenea " 1r";;";;;;
a retigiunii ;rr,il; {iunilor pretenlioase ale primului venit.
lnlr*, ln unime
9i nafionate, ut .d;;i ,;;n bine cunoscut e
lreimeg pi unlmea in'treime. Mailrr,t , proclamarea .
in_
dependenfei e de naturd metafizicd
Si p;;r;;r. din partea popo_ 3. Teoria legenclelot
..lnterpretarea Sfintei Scripturi care
rului american cunoasterea filozofiei
t.uir.JC.ntufe,- degi critica a aiuns mai- mult'cunoscutf, in public, a fost un amestec
p.ur: a fosr publicard
lati;:1ii
denfel erd fapt fmptinit. Mai mutt "il;r;;;"-iro.ru*ur., indepen- din toate teoriile, prin prisma ctrrora s'a vdzut in{elesu!
, J;t nJ servim de expresi_ ctrr{ilor sfinte. Opera aceasta s'a inCeplinit ln mare -mi-
unile nebuloase ale unei filozofii,
Ar;ri;;l; n,au fost niciodattr
un popor ideal-trascendental gi subiectiv,
ci un popor foarte pubie sure prin *lr-:l".8Sns!!,91!s,ln interpretarea date de el
,ticgl concret-practic; pentru aceasta StinteiScripiiiii-$--1o #CIii Noului Testament, folos:gte
",p*i.i ;r.,!L;;;i.;i
Ia dAngii un document
iou.t.
+i rn docunrent tegal, ceeace alte teorii au produs mai nainte. La acestea 1ns5.,
emanat dela congres gi.met1iig5 "n
metafizic. efuii-i.'a..asta, Hualteperah el mai ada-ug[ teoria legendelor, dup[ care istoria lui
1) Citat dupd F0rster ; Ap. cit., p' 82-83.
h
I
i I

140 141

Iisus IJristos e imbogtrpia in buntr credinftr cu legende de ,chinrea timpului in care au fogt scrise, care sunt artrtate
ucenicii si urmaqii lui. Tdate faptele supranaturile
tre-
fn sensul vechli traditiuni a Bisericii.
'.buiesc privite drept legende. Istoria evanghelic[ el o explici prin ideia evolufiunii.
Istoria MAntuitorului s,a desflgurat in conformitate Fondul simplu gi,natural dela inceput a primit adaosuri
cu
'sentinrentele gi pornirile din partea ucenicilor entusiagti, gi anume adaosuri mi-
celor ce_l inso{eau. Intre acegtia,
erau b5rbafi si femei_ nu tocmai stipAni pe raculoase, dogmatice gi disciplinare. La inceput, Iisus a
mintea'lor,
ba unii gi necinsti{i, cei mai mulfi simpli, supertilioqij predicat numai dragostea qi Implrdlia lui Dumnezeu, pe
tohrte sensibili,, fantastici, aprope in delir. tr. .peciat umlfi 1ns5. aceasti lnvl]trturi a evoluat. Evanghelia a
ma-
.ria Magdalena, cu firea sa apiinse, isterici,
a influenfat fost imbog5{iti de ucenici cu dogma rescumpirf,rii gi
mult cursul istoriei evanghelice. Oamenii acegtia .cu institriliunile primitive,'gi apoi a ajuns fapt universal
au vaiut
pe Iistrs Hristos rntr'o lumini idear[ din cauza prin predicarea apostolurlui Paul.
dispoziti-
unilor lor. s,fletegti, 'gi chiar In timpur vielii Mantui;ili,j, Asta e partea noutr a lui Harnack. Incolo implrttrgegte
au lesut'in jurur persoanei I,i inchipuirire lor, d6nd
astfei
si el in mare parte aceleagi idei taqi ra[ionaliqtii an-
nagtere legendelor. teriori.
Opera lui Renan e o construc{iune foarte Afirmatiunea lui Harnack ci religiunea cregtin[ a fosi
arbitrartr,,
avdnd la baz1 nu at6.ta gtiin![ sigura, ci maj mult {5uriti, in forma in care o glsim chiar dela inceput, de
avf;nt .citre ucenicii MAntuitorului gi urmagii lor, nu poate mul-
literar,,gravitate simulati, declamafiune pateticl, vorbe
rtrsun5toare cu care impune ceror simpri gi suni 'mintei
ra
{imi pe celce caut[ dovezi precise. Intr'adevf,r, cine
,(S.zdkely). Ca toli .citegte cu luare-arninte ctrrlile sfinte vede chiar Ia Mdn-
rafionaligtii, care cugeta, nu ln confor_
tuitorul ceia ce se zice ci au niscocit ucenicii. Daci ni
iiluL. cu. faptele care li se prezintd, ci suO inluenla ma_
-terialismului :se spune cI scrierile sunt comprise de ucenici gi cl ei
sau panteismului de care atArni,
,p'ar.ritu ,au pus ln grrra lui Iisus cele ce citina noi, va trebui in-
trui stau sau cad cu sistemul de care se
.insugi mlrturisegt" fine, ;;;r-;;; ,dat5. s[ simlim ctr o asemenea alirmaliune n,are dovadl
Fentru aceasta faptele .(yie de Jdsus, prefali, p. Vi qi X). in sprijinul ei.
istorice nu sunt'apreciate'Oupa
rntrrturii, ci sunt primite sau respinse sau diiormate ,Faptele apostolilor probeazh, c[ religiunea creqtinl cu :
Oupa .dogmele ei, legile, riturile esenfiale
cum'se potrivesc sau nu cu pirerile sale filozofice,,. gi preofia au existat ':
indati dup[ Pogorf,rea Duhului SfAnt. Nu se poate de-
. a. Te%i,a adaosutilor. Aceasta e reprezentattr de teo-
tog0t rhlionalist 4d.0"!l"".,,"Harnack. din Berlin. monstrh de loc cf, ar existl o doctrinl a lui Hristos care ,t
:

Cu dAnsul, nu ar fi doctrina Bisericii". 1)


interpretarea ficutl B.ibriei In numere gtiin]ei
tnseamna un
progres fa{i de cei din trecut, pentruc[
.t,.punougt., io 1) Explicaliuni mai amdnun{ite in chestiunea teoriilor rationa_
favoarea scrierilor sfintg, multe lucruri pe liste aplicate la interpretarea Sfintei Scripturi. se gtrsesc in valo'roasa
care cei'ante_ geieralts de iezuitul
i .riori le negau. Asttel e demnitatea lor ernreneuticf, latind Hermeneuilca OiOitca
i
de credinfI $i ;;_ ungur Szdkely, Freiburg, t902, p. 275-321.'lrici expunerea lui i
.ost in mare parte rezumatd.
r43

:Sfintei Scripturi sunl gi ele felurite duptr trebuinla pe


care interpretul igi propune s'o satisfacfi.
Deci sensul Sfintei Scripturi se expune nu intr,un chip,
'ci in mai multe, gi de aci clasificarea lor gi ar[tar.u nu]
turii fieciruia.
Cu aceasti parte, care se ocupa de expunerea sensului
public in feluritele lui forme, se ocupd a treia parte a er-
meneuticei, care poart{ numele de proforisticd,.
SECTIUNEA III., D_gminicanul Sixt de Siena socotegte pAqtr la 24 de
Ieluri deosebite de a expune sensul bibJic. Noi nu ne vom
PROFORISTICA. ocupir de toate, ci numai de patru din ele, qi anume
de scolii, gtose, tractate qi comentarii. .
De oarece aflarea infelesului Stintei Scripturi e lucru, .

care cere anumite cunoqtinfe gi se face cu multtr oste-


CAPITOLUL IX.
neali, foarte mulli intetpreli nu s,au m{rginit s[
lie pen- FORME DE EXPUNERE Af,E SENSUI.UI
tru ddngii infelesul pe care l-au descoperit, ci l-au fixat
in scris pentru ,a std qi la indemdna altora. SFINTET SCRIPTURI.
Afarl de aceasta, poporul cregtin trebuind a fi invitat
in cuvAntul lui Dumnezeu, dela iirceput s,a simfit trebu- S 58. Scolia.
inla de a-i ltrmuri textul care, in iormu lui originaltr, 'Explicafiunea Sfintei Scripturi
putei oferi oarecari greutdti pentru infelegere. De aceea, n,a avut dela inceput
proporliunile lntinse pe care le-a luat mai tErziu. Cele
incl dela lnceput in Biserictr, gi mai nainte in Siriagoga,
dint6i greuti{i de care s,au izbit cregtinii au fost ba un
iudaictr, am vdzut indeplinindu-se Iucrul acesta, de im-
cuvdnt greu, ba a frazd. nefnfeleasi. Din cauza aceasta,
ptrrtIgire a infelesului Sf. Scripturi ctrtre credinciogii care"
expliiafiunea s'a lndreptat mai tnt6i cf,tre aceste am[-
trebuiau invelali in cuvintele Domnului.
nunte ale textului.
Oamenii se apropie de Sf. Scripturi gi lntreab[ de in*
Explicaliunile de natura aceasta s'au scris pe margl-
telesul ei din felurite trebuinfe. Unul il caut{ pentru edi--
nea textului, pentruca cineva s[ le aibi numai-decfit
ficarea lui, altul pentru studii Etiin{ifice.
sub ochi, in cursul citirii.
De asemenea, se deosebesc ln mtrsura in eare au ne-
voie sf, Ii se lmptrrtlgeasc[ In]elesul Sf. Scripturi. UEii, Ele ins[ nu s'au oprit aci. Curf;nd se simfi nevoia de
mici ltrmuriri istorice, arheologice, etc.
au trebuinlI sI li se imptrrtdgeascd ideile ei, alfii sI li se"
lmptrrttrqeasci infelegerea cuvintelor gi expresiunilor grele.
Astfel se nlscir sq.q.lig.ln Intrebuinfarea St. Scripturt.
Ea nu gonsti d;ai in giS".gxpiicrri s.dups !-e,riulul..
Potrivit felurimii trebuin{elor gi gradului ln care cineva
are nevoie de ltrnruriri, explica{iunile care se fac asupra,
q
'll
]tli

144 r45

cum se ficel qi cu suiitorii profani, care nu se puteaui,, tores, iar adunarea explicafiunilor Intr'un corp aparte
citi fdrl asemenea l[m.uriri. glossarium
In ideia de scolie, intrd scurtimea ,si continuitatea., i
P.,g atqnci,. prin , glose se infeleg explicirile scurte
Prin cea dintAi, ea se deosebegte cle comentariu, prin. i
deqpqe lnqemparea ori intrebuinfarea cuvintelor Si e{-
cea din urmd, de glosl. presiu.rilor nu prea intrebuinlate sau ie$ite din vprbile,
i.d.e Rolul scoliei e de a limuri locurile grele din punct' ,i precum cuvinte' striine, provingialiq.J5re, termeni tghnigi,
il utr vedere
vtruEfe graTalgfl
g1am3!ig4l sag atal naturii , lucrurilor,
lucrurilof, de .i .,,r
Oe ,.a .,
etc., care, in locul respectiv, au o insemnare rarf,, nu
explici locurile figuraie, de a aduie limuririle trebuin- uqoar6 de glsit.
, incioase din istorie, arheologie, geografie, de a arAta Aceste explicdri se puneau la lnceput pe marginea
," variantele care existl asupra unui Ioc qi a stabili textul . textului.
i: sigur,..in si6rgit, dSJ ulTl4r|lgSetgfa.iAeilo: ;criiforuliji.'
Scoliile trebuie str se disiingi prin limpezime, precft
Dar pe cflnd glosele apirute ln Orient sunt numai
expliclri de cuvinte, glosele alctrtuite ln apus in evul
zime qi scurtime. Pe cAt posibil, lf,muririle pe cire iilt mediu linurf, seamf, gi de partea teologic5..
cuprind trebuie si meargf, purrt.l cu textul, pentruca Glose ln genul grecesc avem dela gramaticul alexan-
cititorul str nu fie abdtut din ideile textului gi nevoit a,i
1 drin Hesycftius (veacul IV) dela Patriarhul Fctie (veacul
l se perde in amlnuntele explicafiunilor. In aceit c2z, SCo-
IX), dela Suidas (pe la anul 1000), detra monahul
liile ar intri in sfera comentariuluil
Zonara (vt acul. XII), dela un autor necunoscut din veacul
Alcdtuitorii de scolii s'au numit scoliagti. IX sub titlul: Etymotogigum magrutm, in' sfdrqit, dela
benedictinul Varinus Phavorinus din Camerino in Um-
S 59. Glosa. brie (veacul 16). Glosele privitoare la Sf' Scripturi au
fost adunate din acestea de Ernesti gi tipirite sub titlLrl
Sfera glose; .e $i mai iestr6nsl decAt a scoliei. Ea. Glossae sdcrae, Leipzig, 1875 Ei 1876.
nu se intinde ca .aceasta la textul intreg, ci numai tra Glose ln felul evului mediu au fost intocmite doui
cuvinte gi expresiuni care au nevoie de explicafiune. la Vulgata. Cea dintfii poarti numele de glossa orcli-
Gramaticii greci lnlelegeau prin l).r;rooa cuvintele qi,,,; naria qi a fost intocmitl de Watafried Sfrabo, abate de
expresiunile invechite, idiotismele provinciale, cuvlntele,,, Reichenau (f 849). Explicaliunile sale, referitoare mai
mai pufin fntrebuinfate, $are aveau nevoie de explica{iune.,;, rnult la idei qi la lnl[n]uirea lor., sunt luate din Sfin{ii
Explica{iunea dat6 qi care puteir fi de natur[ istoric5, I Plrinfi gi din scriitorii bisericegti. La acestea, se adaogl
filologich sau arheologicd, purti' numele de 1)'cirooriirz. proprlile sale idei, incdt avem o explica{iune continul a
La Romani, mai tdrziu ce schimbtr intrebuin{area acestorrl textului. Ea explicf, rnai intAi in{elesul literat, apoi pe
cuvinte, gi prin 1),J,.6ooaose infelegei explicatiunea insdg cel mistic qi cf,teodatl 9i pe cel moral' A foit numiti
Acei ce dtrdeau asemenea explica{iuni se numeau g/ossfl-1
10
146
t47

lingua scripturae, fiind socotita drept autoritate qicomen-


tinde, la tot textul, ca scolia sau-caqi comentariul, trac-
tariu obiEnuit al Bibliei pAni in veacul XVl.
tatul e o monografie care cerceteazi materia In toate
De oarece explicarea cuvintelor eri preh neglijattr tn
amEnun{imile ei, pentru a aduce lumin{ in locul ohscur.
aceasttr carte, Anselm de Laon (t ll7) intocmi et gtose
Prin aceasta, tractatul e cu mult mai intins de c0t scolia
care explicau expresiunile. obscure qi Ie puse deasupra
cu',rintelor respective inrre randurile texturui. Aceste grose
gi chiar dec0t comentariul. Comentariul, ce e drept, este
se numir{ G/ossa interlinearis. Mai tf,rziu, aptrrurtr
o explicaliune arnlnunfit[. Dar lntinz6ndu-se peste fntre-
aga gul text, nu 1e poate lungi asupra unui'singur pasagiu
numitele postilla (dela postilla, adicd duptr acelea,
Oupa pdn[ sd alc[tuiascd o carte intreagtr numai prin acel
cuvintele evangheliei) de Nicolaus Lyranus (f f sab)care pasagiu.
explicau inlelesul literal. La acestea, trebuiesc socotite gi
La alctrtuirea unui tractat, se cere:
ale sale Moralitates, refeiitoare la sensul alegoric pi
tropologic qi Additiones ale lui paulus cle Burjos,
u'n
b C^ la locul de cercetat str-gi aib{ lnsemnf,tatea lui
,gi sd merite o examinare amtrnunlitf, ;
evreu convertit care a murit la 1635 ca patriarh de 2, Textul sd se restabileasc{ In chip critic, In cazl.;J
Aquileia. Acesta se {inir de explicarea tradilional[
mai cdn'd nu e sigur sau are variante, iar locul. in chestiune
mult de ctt predecesorur s{u. Dar monahuL franciscan
Mathias Thoringus (+ 1460) cdut[ str apere pe Nicolaus si lie privit gi discutat din purl'Ct de vedere filologic, is-
Lyranus, care eri din acelag ordin cu dAnsul,
toric, dogmatic ;
ln opera 3, Diteritele plreri reiative la acel loc sf, fie discutate
sa Replicae
Amindoud glosele, impreuntr cu explicIrile autorilor din'punct de vedere ermeneutic ;
mai sus, formeazl un adaos Ia textul Vulgatei. 46 Rezultatul str fie documentat ,si cu alte mijloace
llmifi
Ediliunea cea mai buntr e cea tiptrrittr ln Anvels Etiinfifice, contra tuturor obiec{iunilor posibile care se
1634 in O volume folio 1)
Ia poi face.
Tractatul, presupunind qi lntrebuinf6nd atAtea mijloace
qtiinlifice, e o explicare biblictr care aparline mai mult
S dl. Tractatul. timpului nou, cdci in veacurile din urmf, munca gtiinfiftcl
s'a diferenliat, ramificat gi imbogtr{it cu multe cercettrri
. T.r.egtglrtt,.qqqft pi f,lyrtgfiqner.e s;spticalea amtrnun- care fac posibill tratarea unei materii In toate amtrnun-
t,tE a unui loc obscur, supus controversei qi aiui; a jimile gi cu toate mijloacele qtiin{ifice.
foye prin el Insugi o problemf, biblictr. De oarece ma_
teria cu care se ocuptr este un singur loc, I"q_.Je1gte- Funt" dp doui..leiuri :
,si nu se in_ 1. Critice care se refer[ la un punct special de isto-
,) ,"i,. *";rcestea sunt Iuate din Johann Mader: Kom- rie, ar"fiE'dlffi, fiologie, doctrin{, cum sunt, ln cea mai
pendium der bibtischen Hermeneutik, iaderbon, mare parte, traclalgle lul Calmet, cate au folosit multor
lggg, pag. 64"
lnv[fafi; sau ale lui Patrizzi asupra evangheliilor;
t8
149

2._"F1e_g!_t!!e, care au de obiect s[ stabileasctr qi sX


preciffifit[iittl unui text, curn se gdsesc ln lucrdrile lui lnp.el t{n tlp de co-pgntariu propriu. zig rru existd, ci se
gtrsesc numai felurite specii de comentarii.
Reinke despre Isaia.
Exemple de locurile biblice asupra ctrrora .star pute& , $i u explicabil s{ fie aga, pentructr qtiinla interpretdrii
Stintei Scripturi trebuie sf, rtrspundtr azi la diferite tre-
lntocmai tractate sunt acel din I Corinteni XIV, unde e vorba
de vorbirea In limbi, chestiunea timpului cAnd MAntui*
buinte. ,,lnterpretul trebuie sf, procure deseori inforina-
torul a aqezat Sff;nta Cin5, etc. [iunile necesare privitoare Ia autor, scopul gi limba clrfii;
2. SI indice variantele gi sd factr critica lor; 3. S{ dei
sensul gramatical al cuvintelor, sd, analizeze formulele, sf,
$ 02. Gomentariul intprlqtie nesiguranfa din locurile cu sens nesigur; 4. Sl
caute in istorie gi arheologie explicarea pasagiilor obscure;
Comentariul este o explicare am{nun{ittr qi inttrrit{ cu 5. S[ discute interprettrrile probhbile gi str aleagtr pe cea
toate mijloacele invtr!trturii, care se inflnde pest6 Sf" mai bun5; 6. S[ desprindl cu ingrijire din text doctrina
Scripturl lntreag[ sau numai peste una din cdrlile ei. El teolqgicd gi chiar urmlrile ascetice sau morale cuprinse
e o explicare continud, adictr urmtrregte pas cu pas ln- intr'insul, in sfdr;it, 7. La lrebuin{tr, str apere, lmpofuiva
tregul text pe care are a-l cercetd. ereziei si a ra[ionalismului, intelesul adevtrrat al literei".
Fa{[ de explictrrile numite mai nainte, el trece drept Cornentariile trebuie s{ indeplineasctr mai multe con-
acela care lntruneqte ln sine toate foloasele lor: este qi di{iuni pentru a putei fi ceeace se cere dela ele:
continuu gi amtrnunfii gi are qi caracterul tratdrii invtrlate. 1; SI ofere o cunogtinftr temeinicd despre cartea luatl
Trebuinfa de a avei Sf6nta Scripturtr explicat[ fiind in cercetare gi despre cuprinsul ei.
de diferite naturi, gi comentariile sunt de diferite feluri, 2.rJn acest scop, ea trebuie str ofere mai tnt6i cunoa$-
dupd natura explicafiunii pe cafe o au in vedere qi dup6 terd materialf, a textului pe care 1l interpreteaz[, gi
felul de cititori ctrtre care se lndreapt[. Astfel, unele co. aceasta se face printr'o introducere sau prolegomena caie
mentarii se ocupI mai mult de cuvinte, altele urm5resc se pune inainte de interpretarea propriu zisl qi o ugureazl
mai mult ideia, altele caut[ s[ satisfactr trebuin{ele practice prin consideraliuni istorice. Aceasttr introducere se ocupf,
gi, dela ideie ca atare, trec la ramificaliunile Ei aplicafi- in amtrnunlimi cu chestiunea. autorului cdrfii, cu autenti-
unile ei. Deci, cu privire Ia aceiagi carte, se poate g[st citatea, timpul qi locul compunerii, motivul. gi scopul, etc.
un comentatiu ln care e cercetattr mai mult partea ftlo- Ceeace ln aceastl privinftr se gtrse,ste Indoielnic s4u con-
logied a lirnbii qi in carg intelesul e urmtrrit totdeauna testabil, se cerceteaz[ cu mijloacele critice pe care gtiinta
din punct de vedere filologic qi gramatical, adicf, al de- le pune la fndenr6n[. Se inltrturtr lucrurile dovedite false
pendentei qi raportului cuvintelor Intre ele. In altele, do- gi se menfine' numai ceeace rezultf, ca adevtrrat din cer-
mintr mai mult partea dogmaticdr ln altele cea' m.oraldo cetarea critictr.
3rr In urma planului stabilit, comentarlul trebuie s[ ardte
i}"
150

cum se imparte textul in secliuni, dupl rnateria pe care


o cuprinde.
A.
_pupI lndeplinirea acestor condifiuni, comentariul se va
ocupd de atlarea propriu zisd. ainlelesului textului. In scopuf
acesta, comentatorul va avei totdeauna In vedere analogia
credinfei, Iocurile paralele, considerafiunile de scop gi ,oiio
gi, ln sf0rgit, toate regulele ermeneutice flr[ de care nu
se poate stabili inlelesul exact. Interpretlrile opuse care,.
lntr'un fel sau ln altul, nu lin seami de aceste regulen
APENDICE
vor fi combltute gi lnl{turate. E o dovadd de dreptatea qi temeiul unei teorii ctnd
5. Textele susceptibile de mai multe interprettrri tre- eg ajunge a fi demonstratf, gi in tabere diferite de locul
buiesc studiate In fond si ln ni:iun caz trecute cu vederea. unde se aplictr, gi pe baza unor principii de altd natur[ 1
6. In sf6rgit, foarte bine este ca, paralel cu interpre- qi din alt domeniu.
tarea, si meargf, fdrf, lntrerupere qi-textLrl, pentruc[ Noi, ortodocgii, cagi romano*catolicii, avem principiul
atunci cititorul urmIregte materia cu mai mulffi ugurin{i. cd, ln chestiune de interpretare biblic5, nu e suficientf, {,
Lucrul acesta, in genere, se face pun0nd textul in susul simpla raliune individuald, ci ea trebuie s[ tie socotealf,
paginei cu literl mai mare, iar .interpretarea urnrdnd qi str se rf,nduiascf, dupd Intregul curs al interpretlrii care
dedesubt, bine inleles, acorddndu-se pe pagini mult mai exist[ de mult in Biserictr.
mult spatiu interprettrrii dec6t textului. Aceast[ teorie, care ln manualul de faf[ se gtrseqte
AltA ordine in agezarea textului este de a-l pune expusf, la cap. VII, se glsegte foarte bine demonstrat*
ln fruntea unei sec(iuni care formeazd, tn grup de idei gi pe alttr cale, plec0nd dela niqte principii deosebite,
comentat aparte. ln cartea : Autoritcit und Freiheit (Autoritate gi Liber-
In afari de aceste regule insi, mai sunt lucruri care tate) de profesorul de filozofie Fr. W. Fdrster dela uni-
rimin Ia lnfelepciunea comentatorului. La chibzuinla lui versltatea din M.iinchen. Deci am socotit de folos str
rf,mine sI se intindi, asupra unei materii mai.mult dec6t traduc Ai s[ public in apendice un capitol din aceastE
asupra alteia gi cum si lucreze in fiecare gen de.comen- carte, qi anurne tocmai pe acel care tratgazf, chestiunea
tarii, pentruca problema pe care $i-a luat-o si fie pe interpretdril Sfintei Scripturi. Deci urmeazd acel capitol.
deplin satisfdcutE.
,ii
7' rr*'
.",:,;:'

"t '
^"r,'", lnsulicienla interprelirii numai indiriduale a Bihliei
,.'.**#-' Ftrr[ o tradifiune tare gi lnvestitl cu autoritate a cre-
dinfei, a clrei interpretare, de sigur, se poate dezvolti,
ad8nci gi intregi, dar care opung*g*rcelintit[ forltr de

ffiffi"tt'i-i\.
; ffi *,-#
152 153

conservare fa1tr de moda timpului gi de preten{iunea u- pretirlle statornice, ln care cei mai mari urmaqi ai
nuia sau altuia ctr el gtie mai bine-ldr{ o astfel de tra- iui Hristos au depus esenla 9i sensul apari{iunii sale
diliune aulorilatea lui Hristos qi a evangheliei nu are un din cea mai adAncf, experien{l internl a lor, pot pune
sens constrf;ngtrtor pentru marea majoritate a oamenilor. pe cei mai mulli oameni Intr'un raport adevlrat cltre
Cici tocmai din cauza tntrlfimii punctului s5u de vedere, intreaga mlrelie gi plinltate. de viea{tr a lui Hristos,
Evanghelia e foarte ugor expustr a fi infeleasl gregit. Ea numai ele pot produce acea umilin{l 9i putere de a
poarttr in sine multe contraziceri aparente, multe ad6n- primi, acea ttrrie a credinfei in adevtrrul stru neclintit,
cimi gi taine, care dezarmeazt pe cititorul fdrf, cflduz5, singurul care poate cltrdi o culturf, pe baztr creqtinS'
ll rdttrcesc, ori tl fac str bage in interpretarea lui toate Ce mai rlmdne din Hristos dac[ eu nu primesc taina
gusturile gi vederile sale unilaterale gi, din contra, ll fac adlnctr despre Fiul Iui Dumnezeu ? Atunci Hristos e
sd treacd cn vederea ceeace nu-i convine sau trece peste pus lndatl pe aceiagi treapt[ cu Kant, cu Goethe Ei
orizontul serl'. Intr'adevtrr, noi gtim din istoria ilt;-;i bchiller, ba mai la Lrmi e socbtit chiar ,,lntrecut"' 9i
ptrgtnis-
a interprettrrii individuale a Bibliei cdte nerozii, cAte vederi ,invechit". Omenirea, care deji spre sfArgitul
unilaterale qi cAte rtrtdciri s,a ciutat s[ se justifice cu mului inseti dup[ lntruparea perfec]iunii dumnezeeEti,
citate din Sf" Scripturl. ql c{reia i se deschiseserf, orizonturi imense in taina
Acel care, in mijlocul nenumiratelcr vorbe late din d.*pra ,,Duntnezeu-omu1", e iartrgi lntoarstr la elementul
vremea de faf5, vrea str-gi gtrseasci drumul cel drept qi curit omenebc! Dac[ Hristos e l[sat la interpretarea
si se pdzeascf, pe sine gi pe al(il de anumite iluzinni individualE a oricirui individ, toattr adAncimea qi m{re- '
declt
care, de sigur, migulesc foarte mult sim{ul egoist al o- {ia lui dispare qi se sl6beqte, ,si nu mai rdmdne
mului mic, dat care, ln realitate, il duc numai la izolare un' socialist oriental sau un Insemnat moralist sau un

,si strrtrcie spiritualtr, acela str se Ilmureasclln privinla fun- miqc[toramicalomenirii.Atuncifiecarelnl[turfdela


damentalului adevtrr de via[[ cdre iese la iveall in rtrstig- puirounu lui Hristos tot ceeace trece cumva peste pute-
9i, nu gtrseqte niciun risunet
nirca lui Hristos : cf, cea mai inaltl infelepciune gi adevlrata iu* sa de in{elegere in
-
mAntuire totdeauna e ristignitd $i batjocoritf, de marea ma- experien{a sa. Retigiunea creqtinl ajunge atunci ,relil
joritate a oamenilor. Daci Hristos e ltrsat la judecata indivi- giunea ., .rr. poli face ce Prin Hristos individul
'rli"'
duali el va fi batjocorit respins gi lintuit pe cruce impreund Iu mai ajLrnge ila o viald mai Inalt5, nu mai este edu-
cu adeplii stri ln acest caz vor existi de sigur, mir- cat spre respect fafe de tainele necreate ale"lumii spiri-
-
turisitorii izolafi ai lui Hristos, dar o culturd creStirti tuale,cienumaiunreflexalsimpluluiidealdeviaf[
nu se va putei clddi. Aceasta se poate lntemeii numai subiectividealulcareescosdincelemaiadf,nci
pe respectul fa{tr de autoritatea care pizeqte, nu instr pe izvoare qi care e menit a tndrepta 9i adf,nci orice ideal
increderea in capacitatea tuturor de a lnfelege Invtr-
{dtura lui Hristos. Numai formele de credin}i gi inter-
l\
()
154 155
\r
(
omenesc. 1) ceeace Hristos e mai .mult' decdt toli indivizii noi cu adevlrat sluiim adevlrului c€lui prea inalt ? Utl
cei cu idealuri personale
- elementul sublinr, nou, supra- astfel de creqtinism e cu mult intrecut de iudaismul
omenesc, neinfeles, aceasta nu mai ptrtrunde in inimi oitodoxcareconcentreazltoateputerilesalevitale,ln i',
sp.re a liberi. gi llrgi. Din M6ntuitorul lumii, ajunge el
timpceacelsubliatcreqtinismelipsitdeoricecentrufix"
ufi om rltlcit gi nemtrrginit; pozifiunea sa ln rnijlocul Individualismul religios a plecat dela nf,zuinta de a
p6-
cLrlturii religioase-rnorale devine govf,itoare qi llsatl pradf,
sctrpi spiritul de periculele formei. In aceast[ viea![ {
schimbtrrilor gusturilor personale. In acest punct de vedere,
mAnteasc[ instr, spiritul nu poate fi plzit decdt
prin forme
nu mai este nimic absolut, totul e evolufiune, relativ, din tari; cine ptrrtrsegte torma alung[ 9i spiritul' Cu c6t mai'
lucrurile cele mai rele se fac basme, trecutul cel mai
plin de viea!6 se risipegte in negurd, pentrucf, omul Insuqi
muti e plstratf, printr,o instituliune respectabilf, acea in- l,
terpretaie a tainei, care s'a n[scut cdndva din cea
mai
a ajuns negur6, ,si, dln pricintr cf, a ff,cut nurnai critictr a coaptl cunogtin![ a sufletelor, cu atAt mai sigur ni se
Iiterelor, a uitat str citeascf,. Ce putere ln stare de a forrna citre 1r
face posibilfi, cu toat[ aparenta deviare, raportul
caractere poate pleci dela un asemenea cregtinism ?
lntreaga tainl spirituall a lui Hristos, nu numai cf,tre
Cum o asemenea operf, omeneasctr peritoare str ne deie, partea cea omeneascf, dintr'insul, ct'gi c5tre cea dum-
in fala lumii gi a intelepciunii 0i, siguranta de fer ctr nezeeascd. Cu cflt mai mult insd e plrisitd acea
prin
inter-
mii
{r
pretare stinfiti prin tradiliune gi e inlocu[ti de
r) Chiar gi omul genial inzestrat
ajunge unilateral, ba incd
vederile sale unilaterare cresc, dacd el face numai interpretare Dar'oare cu-
numai indrumdri la o procedare mqral[ unilateral['
biblicd individuati, fdri respect fafd de spiritul pi sensui dog_ mai mult decht numal
melor cregtine fundamentale pi fdrd legdturd cu viala Oe crl_
,iri"t. lui Hristos nu cuprind incomparabil
forfd morald ?
dinfr a trecutului. un instructiv exemplu pentru aceasta e cres- Nu e.Hristos mai sublim gi mai tainic acolo unde tace'
atolo
tinismul lui Tolstoi. Robert Saitschinck se exprim5 astfel ln acea_ acolo unde el iqi \
unde-gi manifestd conptiinfa sa de MAntuitor,
std privintd, intr,un studiu despre Tolstoi : qi neamurile'
,,Ca unul care ar aratd puterea sa, cea.activd pentru toate tirnpurile
indepdrtd ptrtura de vopsea de pe un tablou, aga void 'Iolstoi, cagi pentru oricine vede nu-
el, dup6 in lutunof.f* sale ? Pentru
propria lui expresiune, str libereze eva,nghelia Oe" pltuia care *ui tinii simple pi nu suport{ niciun foc Ei nicio strilucire a spi-
s'a apternut pe dinsa I
in vreme de secure. In lucrur acesta a_ riiului, Hristos e in fond numai invdfdtorul moral cel mai inalt'
,u-i.ittot, Mintuitorul lumii, ci acel lisus. .inzestrat cu
umblat lnsl cu pufind chibzuinfd : din zugrdveala primitivd, n,a privire
mai rdmas nimic decAt conturul general, coloritul ad&nc
s,a ni_ clard in lncurcdturile vielii omene;ti' Aparitiunea
lui Hristos' in
micit in minile lui. Misiunea lui Hristos, inlinfuirea dramaticd
sensului adAnc pi neperitor din istoria paiimei, intreaga par_
a care elementul dumnezeesc 5i omenesc e. Iegat in chip indisolubil,
gdsit dez-
Ir
ticularitate a cuprinsului nu apare de loc la iveald. Oiizontut
i se inflfiieazl lui numai dintr'o parte, din care el pi-a propriile sale
i"gut.u iorttazicerilor propriei sale vieti' Acolb unde
larg gi tainic, care se deschide in cuyintele lui Hristos, drept experien{i
e ingustat
de toate pdrfile. Tolstoi spune cI el inlelege invdfdtura cr:eptind
l*T.tilrt., pe care el le generaliieazd qi le ddin{estul5toare, e[ {,
O"iinitiui a iuturor celortalli oameni, nu sunt
aga cunr e depusl ea in evanghelii, dar apropiindu_se
nr*ul .o intindere qi inllfime a cregtinismulul intr'o in-
ra{iunea de cuvintere rui Hristos, er',u poate scoate
..ti*Oe intreaga
din ere dec6t vdflturd ideald utilitaristd.
1
q

157
r56

concepfiuni schimbltoare a spiritelor mai Inguste gi mai ryi tot vinul sclipitor numai dec0t se preface in api. In
abstracte, cu atata dispare din tablour lui Hristos gi intrl{i- acest caz, lntre individ Ei personalitatea lui Hristos nu
mea supraomeneasctr, perfecfiunea dumnezeeascd, qi, ln mai st[, de sigur, nicio instituliune, stau lnsl zidurile mlr-
Iocul respectului mAntuitor, plgegte apoi camaraderia obraz- ginirii individuale care fac cu neputin|fl un raport real
nicA cu fiul teslaruiui din citre lntreaga mirelie a lui Hristos. Scopul tradiliunii au-
Nazaret. C6nd ai aceste
toritare sti- ins[ tocmai ln faptul de .a lucrir impotriva
chestiuni lamurit dinaintea ochilor, poti pricepe pentru ce
Ris.erica a falsificirii gi mic,sortrrii subiective a chipului lui Hristos ql
finut cu ttrrie ca umblarea irdiuidurli dupi a conservA pe sublimul, tainicul gi supraomenescul Hris-
Hristos str se rAnduiasctr dupi ideile ln care cei mai In_
semnafi mtrrturisitori ai lui Hristos qi-au sirbitorit tos aga cum cele mai mari personalitili ale Bisericii l-au
unirea .mlrturisit
lor spiritual[ cu el qi in care ei cu'putere concentratl au tnfeles gi in acord. Interpretarea individualistl
prins gi depLrs intreaga acliune q personalitllii cauttr s[, apropie pe Hristos de noi scoborAndu-l ve-
saie. ,,Signa
chea ideie a Bisericii, dimpotrivl, a fost s[ ridice
-
pe ont
invis.ibilium" .u,-nru pentru cele nevizute'gi nespuse au
n:umit PArinlii - bisericegti dogrnele spre Hristos. Apoi atunci nu este drumul ar{tat de Bisericl
Bisericii gi viiau sA
,spirie cu asta ci toate acele simboale cel mai sigur drum prin care noi putem invili linuta spi-
nu trebuiesc luate
de loc in chip sensual gi grosolan, ci mai degrabl ca ritualfl corecttr fa]a de intreaga universalitate 9i maies-
conretiztrri ,si asemln1ri a tainei adinci prin care, in per_ tate a lui Hristos, in loc' de a atArnh de Mintuitorul
sonalitatea Iui Hristos, natura e legat[ cu supranatura ln zdrenfele fiinlei noastre muritoare ? De sigur, qi interpre-
chip minunat, Aceastl taintr se aratl omului cu at0t mai tarea bisericeasctr e supusl la unii apologeli eiectelor in*
adlnci, cu c6t mai mult el s,a invi{at si cunoascd rea_ sulicienlei omeneqti; vedem unele corcepliuni prea fami-
litaiea din sine gi de l6nga sine.'El nu va mai lul.atunci Iiare sau o lntrebuinlare prea accentuati a cercettrrii sa-
acele dogme ca intepeniri invechite, ci ca singura limbl vante. Dar asemenea sldbiciuni, aplrute in cursul vremii,
vegnictr gi deran[ a tainei qi a certitudinii cre,siine. rtu au nimic a face cu produc{iunea esen}iali a Bisericii
Bisericii romane i se aduce foarte deseori imputarea ci invildtura ei fundamentall, cu liturghia ei, cu i.t'
-'cu
tregul cult, in care se cuprinde sunetul de ler al eterni-
intr'lnsa raportr,rl nemijlocit al credinciosului citre Hristos
e tr-rbLrrat prin prea multd rnijlocire omeneasci. Se poate tefii din vestirea dela lnceput a Evangheliei, treslltarea
ca uneori str fie aga. Dar acei care fac aceasti imputare de bucurie pentru cel fnviat, in care neincetat ni se des-
nu bagi deloc d€ seamtr ci raportul viu citre Hiistos, copere Hristos cel strrbtrtorit ln catacombe, celce a dus
pe care ei pu dreptul ll cer, e cAt se poate de turburat pe martiri la triumf peste moarte, a biruit imperiul roman,
intr'o atrnosferi unde domnegte intregul arbitrariu pri- a imblinzit rasble strlbatece din timpul srnigririi popoare-
,si
virea unilaterali a interprettrrii curat individuale. Aci se Ior gi a inspirat sublima arta" a veacurilor creqtine.
clecoloreazi cdt se poafe de iute adevtrratul chip al Min- De sigur, vor existi totdeauna unele naturi dtrruite de
tuitorului, aci pretenliunire sare scad cu toat{ siguranfa Dumnezeu cu put-ere religioasd qi care, din propria lor

-.1
Yl

r58 159 i
I

pornire l5untrictr, vor cuprinde mdre{ia supraomeneasc{ a :


trariului in interpretare, sau oare, intr'asemenea haos de
1ni Hristos. Acestea sunt insf, exceptiuni lzolate. Marea doctrine subiective, nu ajunge inevitabil la disolvare orice
nrajoritate a oamenilor are trebuin![ in interpretarea lui , cultur[ adevlrat[ ? Nu e temelia orictrrei culturi educarea
'recuno&gt€ r,
Cristos de o ctrltruzd sigur5. Dacd aci i se superlicialului prin ceeace e mai addnc, a exteriorului prin
fiecdrui individ dreptul de a-gi.socoti judecata sa indivi- " interior, a trupului prin suflet, a masei prin geniu ? $i e
duald ca hottrAtoare, atunci, mai cur6nd sau mai tdrziu, posibila o asemenea educare ;i clliuzire llri formele
,

rezultatul nu poate fi dec6t sfdsiarea cregtinismului; ctrci , externe vrednice de respect ale autorit[fii gi continuitflfii,
pentru aga numita minte omeneascf, slndtoas5, care astAzi '. flri cornpetenle gi rdspunderi bine precizate ? Chiar qi
igi id atitudini de ultim . judec6tor ln chestiunile cele mai ,, cel rnai lnalt reprezentanl, al Bisericii are nevoie de asi-
addnci ale viefii, lnvtrlItura crucii 'va rtrmAneh totdeauna :.,: gurarea cea mai trainici prin leg[tura neintreruptl cu lr.
un scandal qi o nebunie. Sau cine ar putea contesti ctr ,
tradiliunea sfinlit[ a Bisericii ! In aceastf, tradi]iune siguri,
simplul individualism religios va trebui str ducl la disol- I in aceastd'continuitate tare, sti intreaga superioritate a
vareacuIturiicregtine?$icredecinevaoareserioscf, Bisericii universale fattr de oricare altl autoritate biseri-
acest proces de disolvare poate fi oprit prin vorbe sfioase ', ceascf,.
qi fdrd a spune odattr verde care e realitatea lucrurilor ?
Oricum, e cu totul negtiintific, ba gi superficial, de a r

judech despre principiul catolic 1) lntr'un ton, cagi cum ',


acest principiu ar fi rezolvat bdattr pentru totdeauna ,si
dat mortii. Doar aci e vorba de o foarte serioasd ches-. ,

tiune de principiu a viefii culturale gi religioase care ar


trebui discutatd fdrl prejudi{ii, pe baz{ sociologictr gi psi-
hologic[: Poate cultura religioasd-moral{ s{ existe cu ade- . :
vfirat, ln chip statornic, fdr[ o institufiune cenlraltr care .

scoate unele cunogtinle fundamentale dela orice govtrialf, .:


Ei discutare, pentru a opune impulsir)ittrlii gi scurtimii de
vederi individuale experienta veacurilor, cea mai lnalti :
revela[iune, gi pentru a pronun{i cuvfintul condr.:c5tor qi :t
hottrrttor tn disputele ln care e vorba de temeliile qullrrsii ,,i
gi de mintuirea sutletelor ? Poate fi ltrsat Hristos arbi- r,,tir

l) Principiu care e identic cu principiul .ortodox al interpre-


tArii cel5uzite de autoritatea Bisericii. N. Tr.
-
co"tol.r.' *4,."!, #, M-
6 !*S.- - d.h
il
I

161

Vor fi semne tn soore $i tn lund Si tn stele. Astfel


de semne, zice evanghelia, vor fi acelea ci soarele se va
intuneca, luna nu-gi va mai da lumina sa, 9i stelele, vor
ctrdea din cer. Aceasti intunecare a soarelui gi lunii gi
aceastf, cidere a stelelor, dupi lnfelesul deadreptul al cu-
vintelor (cum e plrerea unui scriitor) se va face prin
0miliu In sunnghslin ilsln luua ?,1, x'" nemtrrginirea qi desimea lumului ca funingina, a aburilor
necurali, care se vor ridica de pe pimdnt, din atitea
aprinderi de foc care se vor Int6mpla. Razele acestor lu-
Exemplu de interpretare omileticil 1) minf,tori, oprite prin astfel de impedeciri, nu vor mai
Vor fi semne in soare gi in lunl 9i tn stele, purtea ajunge pdntr Ia noi. De aceia soarele se va artrta

$i pe pf,mdnt mdhnire limbilor, cu nedumeirire, lntunecat, asemenea qi luna qi stelele, iar din pricina ames-
sunet fficdnd marea gi valurile; mai murind oamenii tecului acestuia qi a v6nturilor care se vor isca in viz-
de frici gi de agteptarea celor ce vor si
vie in duh, se vor aprinde lngrhmtrdirile de aburi otrf,vitori, de
caie cerul va fi plin, vor izbucni in fllc{ri, vor prtrp[di
lume, cf, puterile cerurilor se vor clfiti. $i atunci pimintul gi vor ptrrea astfel ca tot atAtea stele ctrz6nd
vor vedea pe'Fiul Omului venind pe nori cu pe ptrmAnt.
putere gi cu slavd multd. Deci incepdnd acestea Dar dupi pf,rerea lt i Ieronint, aceastd lntunecare a
a se face, cfiutAfiin sus gi ridicafi capetele voastre, lumindtorilor cerului va li pricinuit[ de ivirea soarelui veg-
cd se apropie rescumplrarea voastrd. $i le-a zis nic al dreptilii'lisus Hristos. Clci dupe cum lumina aprinsf,
ziua nu-gi mai d[ razeleei, pentrucf, strf,lucirea soarelui
lor pildd: vedeli zmochinul gi tofi copacii. CAnd
o soarbe gi o desfiinfeazl,, tot aga prin ardtarea Rescum-
infrunzesc vdzilnd din voi ingivd, gtifi cd de acum
, piritorului ln vremea aceia, lncunjurat de mirire ,si str[-
aproape este vara. Aga gi voi, c6nd vedefi acestea lucire dumnezeeasci, soarele se va intuneca pinfl iiltr'a-
fdcAndu-se, si gtifi cI aproape este impfirtfia lui tita, inc0t sI parl f[r[ Iumind. $i ne mai dindu-gi el
,l Dumnezeu. Amin zic voufi cd nu va trdce neamul lumina lui, flrf, lndoiall se va intuneca qi luna.
acesta, pdni c6nd toate acestea vor fi. Cerul 9i In sfArgit, acdasti intunecare a lumintrtorilor cerului va
fi pricinuittr qi de.faptul ci ei nu vor mai avea niciun
\l

pS,ndntul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece.


rost ca sI fiinleze mai departe. Ajungd.nd cenug5 toate
l) Aceastd omilie e luatd din cartea L Vdngeli delle Dome' flpturile, desfiinfat fiind gi omul, pentru a c5rui trehuinfi
niche spiegati in forma d'omelie de G. B. Montersino. Turin au fost flcute, ftrri indoial[ 'c[ ele iqi vor fi isprlvit ros-
1904, ed. 3.
- Vezi pag. 26 a acestei ermeneutici. tul lor qi vor trebui sf, se intunece.
II
n
I

162 103

Dupi lnfelesui tainic, intunecarea soareiui va fi prici- sale. $i cine poate spune oare cAt de cumpliftr este nta-
nuiti de nesf6rgita rnullime de rltdciri, de credinte gre- rea In furtunl !
gite, de lnvtrfdturi nrincinoase, care vor fi impr5gtiate prin- La cutremurele puterilor pinrEntegti, se vor adEoga
tre oameni; luna se va arEta lntunecatl gi ca pdtatl de prigonirile lui Antihrist, vicleniile, nelegiuirile, uciderile lui;
sdirge, pentru prigorrr'rea gi uciderile sdvfrgite irlpotriva se vor ad[oga boalele, molimele, Iipsurile, nenorocir.ile de
atAtor credinciogi; steleie vor fi zmulse din locurile lor, tot felul. In mijlocul acestei priveligti groaznice, oamenii
pentru cf,derea qi lepddarea atdtor suflete de credincio,si, vor fi ndp[di]i de nelinigtea cea mai grea, de spaima cea
irrfelegdndu-se prin soare Hristos, prin IunI Biserica, prin mai ucig{toare. Orbi{i, bAjbdind, vor c6uta sf, se ascundi,
stele sufletele credincioase. IncX ,si alte dili se citegte c[ parci pentru a se feri de cele rnai nrari prip[denii care
.soarele s'a intunecat: s'a intunecat asupra Egiptenilor incE ii agteapti: aprindrea tuturor lu*urilor, focul care
pentru ptrcatele lor din vremea lui Moisi; asupra Evre- va mistui totul. Izbi{i de atAtea rele,, chinuifi de at6ta pus_
ilor, per:truc5 au omordr pe Dumnezeu, qi se va intunecd tiire, se vor usca, nu vor mai putea spune un cuvAnt,
gi Ia sfArgihrl lumii, pentru uriciunile cu care ea va fi nici sX ia vre-o hotdrAre ca sf, scape: Oanrcnii se t)or
pbtatl. usca de fricd. Oh! clipe groaznice, zile de prlpId
nr6nie! Pldngeli, strig{ Isaia, cd oproape este ziua Dom_
;i d9
IVlai rnurind oanrcnii de fricd... Turbur6ndu-se lunrina
soarelui, care este luminStorul cel mai de seam5, se vor nului t).
turbura gi to{i ceilalfi lurnintrtori ai cerului, iar din tur- Dar pentru ce atAta sfdrdmare a tuturor llrcrurilor?
burarea celor mai de sus ,si cere,sti, se va simli turbu- Pentru a pedepsi vinovd{ia oamenilor. Dumnezeu a zidit
rarea gi ln ceie mai de jos ptrrndntegti. Din pricina aceasta, cerul gi toate stelele lui, ptrmantul qi toate lucrurile lui
toli oamenii vor sim{i greutate gi se vor ingrozi. $i Isaia pentru trebuinfa gi folosul omului. Dar el a folosit rf,u
a spus de niai nainte cI Dornnul va risipi gi va despuia toate acestea, qi de aceia ele se mdnie acurn impotriva
ptrm6ntul, ci va cl5ti temeliile lui, va 'irnprdgtia locuitorii, lui-,si se rtrzvrAtesc. Da, fralilor ptrctrtogi, acesf soare,
toate Iucrurire vor fi r5sturnate si sfirdmate. Intirind aceastd lund qi aceste stele, care .acum i,si dau lumina
aceastf, prevestire, evanghelia spune cf, cutremure mar lor ln chip at6t de minunat ziua qi noaptea, care ne ve_
se vor simti peste tot ptrmAntul gl pe ape. Dealurile se selesc privirea cu infdfigarea ror'scdnteietoare gi, In chi-
vor deschide, zidirile se vor prtrbu,si, munfii se vor sco- puri felurite, ne umplu de buntrttr{i prin puterea lor cea
borA gi vtrile se vor umplea. Impinse de o putere tahictr, bineflcltoare, acestea se vor intuneca, nu vor mai vo1
toate apele se vor ridica grozave. Se vor repezi valuri s[-gi dea blAnda lor putere, se vor acoperi de intunerec,
peste'valuri qi munfi de ape.se vor izbi, btrtdndu-se cu ca sf, nu mai vadtr nelegiurile noastre. ln ziua aceia, se
nrugete groaznice: Rtdica-vbr rdurile valurile sale de
glasuri de ape multe'. Si marea t1i va ridica rndnile
1) Isaia 13, g.-Nota Traducdtorului

m
\ t{
ql

i
i
164
165

va tnfrunta luna Si se va ruSina soarele 1), vor striga


cltre noi din lntunecimea lor: ,,Nenorocifilor, lmbogafifi curtea e ln migcare, unul pentru o siujbtr, altul
pentru
cu lumina noastrtr, miluili cu puter'ea noastrS, voi nici-
,

alta, tot aga gi ingerii, cAnd Domnul lor se va miqca


judecltor
odatf, nu ne-ati aruncat vreo privire de rnulftrmire, nici- pentru a se arf,ta ca sttrpAn peste toate qi ca
odati nu v'afi ridicat gdndurile nrulldmite ctrtre Dumne- ,t ,iilot gi al morfilor, ll vor urma qi ei; unii pentru a
aduna pe cei alegi, prin trimbifele lor: $i va trimete
zeul care ne-a urzit pentru folosul vostru ! Ba v'a[i slujit tn-
de darurile noastre pentru a supdra. pe Ziditorul tutu- 1); al{ii pentru a cu-
,.,,1,;,,,

gerii sdi gi vor aduna pe cei aleSi


ror. La addpostul luminii noastre, voi a{i umblat in ln- iege Frana oamenilor qi a lntocrni din nou trupurile care
tunerecul rtrttrcirilol gi al ptrcatelor ! Ei iattr, noi ne ln- feUufe sI se arate la lnvierea obqteasctr; alfii pentru a
tunecf,m". Asemenea gi ptrm0ntul se va cutremura gi se rrir cere socoteald celor in vla![ despre viafa lor 9i a m[1-
va clinti din'incheieturile lui 9i se va sftrrf,ma, ne mai ri,
turisi ce au ftrcut pentru a-i finea in calea bunei vieluiri ;
suferind ca sI lot poarte pe intinsul stru pe omul ptrctr-i allii, in stArqit, pentru a indeplini poruncile dumnezeeqti,
tos gi de a-l inzestra cu felurimea gi bog{lia a tot ce precurn a lnchide poarta iadului, inldn{uind acolo pe Lu-
cregte pe el. El se va scoborl ln adfincuri qi va pedepsi *it.t, p. diavoli -si pe toli urmaqii 1or, ca s[ fie chinuili
lxcomia omeneascd. Vdzduhul umpldndu-se de sufllriuci- veqnic; qi pentruca s{ deschidl por{ile raiului 9i s[ vire
g[toare, apa ridic6ndu-se rn6nioas[ qi qind din culcqul .
nntruntru pe cei aleqi, cu sutletele qi cu-trupurile..in tqt-
ei, vor pedepsi gi vor curXfi neruqindrile omenegti: Lua'va ..::,:
rire, care vor tresf,ltf, lmpreunf, cu ei de nespusf, q! veq-
toatd aima rdvia tui qi va intiarmq ldptura spre iz- " fli:[ bucurie.
bdnda vraimasilor. (ln{elepciunea lui Solomon 51,18); iar ,
Atunc! vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu
Sf. Grigorie cel Mare strigl ln privinta aceasta: De 111 .putere gi cu stavf, mult[. Dupf, ce, spre uimirea omului,
oarece tn toate am pacdtuit, tn toate vom ti loviti ; am ':,
,. ,ot intdmpla minunile premergdtoare ale marei jude-
folosit rdu toate lucrurile gi ele se vor rlzbuna asupra ctrli, iattr, In sfirEit, ivindu-se Judecltorul cu putere mare
noastrS. Am lntrebuinlat pentru strictrciune qi.. vtrzdf,hu{ gi mlrire. $i cine va putea spune in vorbe sau a ctl-
gi apa qi bog[!ia, ftrpturile din vdzduh gi cele de pe p[- prinde cu mintea cAt de lnfricogat[ va fi acea artrtare !
mdnt. Ei iat[, gi vdzduhul gi apa 9i ptrmdntul ne. vor Cdt[ groazf, va aduce celor nelegiui{i! citd bucurie drep-
chinui. filor ! Cel care se aratf,
, ttu mai este Dumnezeul
Puterile cerurilor se vor cldti. Prin puteri ale cerurilor, pagnic qi bldnd, binecuvAntatul Fiu al Mariei cle se
1
t
in locul acesta, dup[ Sf. Dionisie, se ln{eleg duhurile in- nuqt. tn Vitleem cu intdligarea drtrgdlag[ de copilpenlru
geregti, care lncunjurtr pe Hristos ca rescumplr[tor Si ju- a mAntui omenirea, spre a-gi ctrptrta dragostea ei; ci e
decdtor. $i dup[ cum, cind s: rnigcl domnitorul, toat[ Judecdtorul minios, care v.ine
s[ rtrzbune tilrh' lnduple-
iare multele jigniri suferite dela fiii s[i nemul{trmitori;
1) Isaia 24,23.-Nota Traducdtorului.
1) Matei 24,31. -Nota Traductrtorului'
I I
I

107
t66

care, intre fulgere


;i tunete gi cu sabia trasI, cum il de sim{irile cele urdte, de grlirile nepokivite, de faptele
zugrlvesc Sfi,tele lnfdlig,ri pe: herlie, va
rosti catre cei cele de ruqine; te vei lnfiliqa tu, cel nedrept, gi-i vei
rdi hotdrArea, ce nu se rnai poate Intoarce, de moarte rlspunde de toate imprejurtrrile cAnd nu ii-ai ptrstrat cre-
vegnicd, sau de viattr vesnici pentru
cei buni" Ii vor dinla, de rninciunile tale, de vicleniile tale, de inqellciu-
d:a nelegiuifii gi voi tremura de groazl. pdcdtasul ve_ nile tale, rle nedreptd{ile pe cari le-ai fIcut! ie vei infi"-
va
socoteald de toate mfi-
uedea Si se va mdnia. {iqa tu, cel r[zbuntrtor, gi-i vei da
Se povestegte despre' Ricarcl, regele englez, care
intr,o niif* gi rlzbunlrile tale, de ura., grtrirea de rf,u, b0rtirea
zi, mdnat de pofta de a vAna, s,a indeptrrtai prea muti gi reiua voinf[ de orice fel; te vei intSliqa tu, cel ne-
de ai stri qi, apucAndu-l noaptea, a fost silit s[
battr Ia cump[tat, gi-f vei da socotealf, de toate chefuirile tale'
uqa unui neinsemnat ferar, ca str se ad{posteascl.
Fera_
de be{iile tale, de calcarea posturilor, de sirbitorile ne-
rul l-a primit, dar, ca_ om de r6ncl, avea aga ntrravuri, {inute, de sufletele
pe care le-ai vit[rnat: ne vom lnftr-
gi nimic nu vom putea as-
cd nu s'a ferit de a-l plesni gi peste obraz.
Regele a iigu .u tolii, o frali ptrcltoqi,
tlcut, dar a doua zi, fntorcAndu-se la palatul lui, i che_ cunde de la Ochiui dumnezeesc cel atoatevf,zf,tor, care
nrat pe acel bf,dtrran gtrzduitor, gi, cdnd I_a av,ui in
fa{a
ne va cerceta in toate gi ne va judeca' Ah! nenorocitul
lui, privindu-l de Sus gi cu asprime i-a zis: M{ cunog'ti de mine, striga cu amaieciune Ia un astfel de gAnd cre-
ac_u1? md cunogti? Acele cuvinte au sunat penlru
bie_
dinciosul scfiitor cregtin Bernardl... un picatos inaintea
tul ferar atdt de intrico;ate, inc6t l-au trAntit Ia p5mAnt mtrririi Judecltorului celui vesnic, gol, cu nirnica alta de-
mai mort de spbimE, parc[ ar fi fost fulgere. cdt cu iarcina plcatelor salei Cine. se va putea stlp6ni
plAn-
Scumpi ascultltori, ln ziua Judecdlii, ctrtre noi, ptrc5- Ia o asemenea priveligte? $i cil fafa In mAni, zicea
togii, se va fndrepta. o asemenea lntrebare. Si ce va fi gAnd: ,,Ce va fi de mine, cdnd Judec[torui imi va zice:
de noi atunci cdnd, deschizAnd ochii, uo, acea iata, Bernarde, iatl faptele tale ! Fer'icitul leronim, ln
aspre nevoinle
"rnougte
lnfricoqattr mlretie dumnezeeasct, pe care totdeauna am negiera din Vitleem., in mijlocul.celor.mai
avut-o dinaintea ochiior, clar pe cafe n,am voit s,o cu_ atJ .at*, auzea neancetat risundndu-i in ureche tramli{a
noastem; acea mtrrefie pe care de atdtea ori am despre_ ingereasc[ care-l chema la judecatH, gi ingrozit, i9i
bi-
la gdn'
tuit-o in cei strraci, am privit-o cu scArbl ln oamenii tea peptul cu o peatri tare' Cregtinul Da-Ponte,
Bisericii, am ctrlcat-o chiar gi in biserici, anl a{6!at_o in dul judecalii, ficea s6 sari in sus scaunul pe care ztrcea
chipurile cele mai neruginate 't put.liti.... baca aga se temeau oamenii cu viali curatd'
Da, in fafa acesiui Judectrtor dumnezeesc te vei infd_ inimile alese, care-gi topeau vialaln sivdrqirea celor.mai
figa tu, octrritorule fdr{ minte, gi-i vei da socoteald anr[= grele virtufi,'ce va fi de acei care n'au iubit alta decat
[a.atuir.u'iara tue, ? Oh ! aceasta este
nuntiti de toate lnjuriturile, de toate jurdmintele str6mbe, clipa cea mai
de toate blestemele; te_ vei infdfiga tu, cel necinstit, si va intricogat[ pentru bietul plcitos ! Zguduit de prdbuqirea
rebui si-i dai socoteali de g6ndurile tale cele necurate, sufleteasc[ si de desnideide, va striga cdtre dealuri
s[-l
:ll

ii
:1

ii
:ili
il
-fl
T
ii

169

ingroape sub dtrrtrmiturile lor, praptrstiilor


si_l inghiti, tru, a Mirelui vostru: Venifi, binecuvdnta{ilor..., mopte'
ca s5 nu-r mai ardf, privirea dumnezeescurui
gi si nu mai audf, hotarArea neinduplecate: ;uaeiatoi nili tmpdrdlia; primili risplata datoriti purtflrilor voas-
ternatule, tn focut cel vepnic,,.
,,Di-te bles_ tre, gedeli cu mine in irnplrdlia meat
Cerut Si pdmdntulvar trece, iar cnvintele mele rut vor
Dar-dactr inftrligarea Ei judecata lui Iisus Hristos
groaznice infricoqate pentru cel nelegiuit,
vor fi trece. Ce s'a prezis, se va adeveri' Ziua cea din urmd
,si
parte, ele vor fi tot at6t de mdngAietoare
pe de alti va sosi fir[ gre$. Vor urma nrinunile vestite de mai na-
gi ,.rrp. p.r_ inte, se va arita Judecdtorul care va cerceta cugetele
tru sufletul drept!privi{i zm,chinul gitoate sadurile;
cand oamenilor gi va rosti judecata. 'Io!i ne vom atla in locul
l19en a inmuguri, a da foi gi flori, va mangaiagi
dul cd vine vara.
cu gan- acela gi ne vom vedea descoperiti ln fa{a lumii intregi.
Vom fi la dreapta ori la stinga? Vom avea hottrrdrea
Tot aga, cdnd veli vedea deschizdndu-se cerul gi sco_
bor6ndu-se curtea cereasel, oh drepfllor!
vielii sau a morfii? Cumplit gind! Fericitul Ieronim scria
atunci deschi- ,ctrtre fecioara Demetriaz PregdteSte-te numai pentru ziua
deti ininrile voastre spre bucurie, riOicagi capetele
uoastre, aceia tn care marirea lumii va trebui sri se s/drpeascd.
lr pentruci, In sfArqit, a sosit impirtr{ia
iui Dumnezeu, mtr.i
rirea gi fericirea vegnici ! ce schirubare a priverigteit S[ primim statul gi penlru noi gi sd ne gltim de Judecattr.
locul strigitelor de mtnie, de desnidejde; ln
ln Str ne amintim, zice Sf. Grigorie, cI nu este vreun bine,
loctil urle_ nu este vreo podoabl a sufletului pe care omul sf,'n'o
telor, a blestemelor celor osdndifi, voi veni
cAntecele de 'sdv0rqeasctr, gi, pe de alttr parte, ttu este rlu care sI
bucurie, neastdmpir'l tresilttrrii celor aleqi. priv
eligtii i nu-l sc6rbeasc[ qi de care sf, nu fugtr, cdnd se gdndegte
scarboase a trupurilor scof0rcite, a sufreteror
strdmbaie, la Judecattr sau cAnd cugetl cd, pentru oriee lucru, tre-
urma priveliptea minunatl a trupurilor impodobite cu
:a
frumusetl dumnezeeascl, imbrdcate ln lumintr,
buie str dea lui Dumnezeu socoteal[ amtrnunfit5. Iar Fe-
a sufle_ ricitul Augustin zice : Cine vrea s[ meargf, pe calea vie-
telor lucitoare ca sterere. vederii cumprite a murfimii
Ior osdndi[i gi lntunerecului negru ,i iudulri, ,u ur*u
ce- duirii curate, str se gAndeascf, la Judecatl; cine vrea str
privirea nrul{imilor ingere,sti care, tresiltdnd, strtrbattr calea vielii destrtrbillate, s[ uite de Judecattr qi
vor insoli va alerga spre ea ln goantr. De aceia sf, cuprindem acest
pe cei alegi: privirea raiului, care, deschiz0ndu_gi
cele li adevtrr, sf, ne gAndim la,el temeinic, sf, potrivim viala
porli ale lui, va lIsa s[ se vadtr vegnicele
'noastrd duptr lnv[{dmintele lui qi, fdr[ indoiall, ln
desfiteri. Afi, ziua
suflete frumoase! ridicali, deci, capetele voastre
gi tresfl_
tafi! E adevdrat, afi suferlt destul, ali incercat tot ama_
rul prigonirilor celor rtri; afi fost numi{i nebuni qi ftrrtr
minte de ctrtre cei ce s,au veselit In viala plrnf,ntului.
Dar acum''ei sunt osAndifi, iar voi fericili pe veci! Au_
eifi cdt de plflcut qi de dulce e glasul iruXiatorutui ;;;-
Ce ar fi''obqtia o'neneascS, iaririlia, cugetul, in care
Iisus ar avea nu numai ttn loc oarecare, ci singirrul loc:
care i se cuvine, cel dintdi ln toate ale ltoastre ;i prettr-
tindenea? Ar fi si gugti insLrqi cerul pe pimdnt.

AIt[ pildE de interpretare aplicatE.


PITDA DE INTERPRETARE APf,ICATA
Despre hanul in care au vrut sH se adH- Solidaritatea intre generatiuni'
posteascd losif gi Maria, in noaptea Vai voud, cdrturartlor si fariseitor fdlarnici, cd zi'-
nagterii lui Iisus r). dilt mormintele proorocilor Si tmpodobili gropile drep*
{ilor ! $i zice{i : De am fi fost tn zilele pdrinlilor noS-
Hanul din Betleem era icoana lumii ftrrtr crqtinism; a
trt, n'am fi fost pdrtapi lor tntru sdngele proorocilor'
lmptrrtrtiei romane ptrgAne gi a lumii de azi care se face
Drept aceia tngi/d mdrlurisili de voi, ca sunteli fii a1
qi ea tot nrai ptrg6ntr. Toate acestea erau gi sunt gi sls
celor ce au omordt pe prooroci. $i voi utnple{i mdsuTa
ca un han fdrd margini, in care se adlpostesc o mul{ime
pdrinlilor voStri. $erpi,'pui cte ndpdrci' cunt veli scdpa
de .neamuri, dar care nu sunt legate intre ele prin nicio
de juctecata gheenei? Pentru aceasta, iata, eu trimet la
leg[turd de rudenie, de iubire sau rntrcar de bun[voinftr.
voi gi prooroci Si tnletepli Si cdrturari, 9i dintre ddnsit
EI mai esle gi icoana farniliei fIrI inchinare de Dum-
veli ucide Si veli rdstigni Si dintre ddnsii veli bate tn
nezeu; a familiei celor bogaii, cu via{a lor plintr de des-
sobaarele voatstre St-i wli goni din oras tn orag; ca sa
fdttrrile plmAntului; gi a celor strraci, turburattr de tot fe-
vie asupra uoastrd tot sdngele drept, care s'a udrsat pe
Iul de griji. Legtrtura oamenilor cu Dumnezeu face din ca-
pdmd.nt, dela sdngete tut Avel cel drept, pdnd la sdn-'
sele noastre un locas sfdnt; neptrsarea face un han.
gele Zahariei, ftul Varahiei, pe care l'ali omordt tntre ,(
El este lncl gi icoana cugetului care nu e plecat ctrtre
bisericd Si tntre altar. Amin zic voud, vor tt€ni acestea
Dumnezeu: deschis tuturor cugetlrilor care se inftrfigeazfi, - toate peste neantul acesta. Matei 23, 29-36'
ji

ndptrdit de gAndurile cele nrai felurite vbnite de pretr


tindenea, g6nduri care-i munc€sc mintea, vin la intArn- Iisus a vilztrt .ctr este o leg[turd . sufleteascd nu numai''
plare, turburl totul gi nu lastr niciun loc pentru cugetf,- lntre oamenii din aceiaqi vreme care lucreazi impreun6 1,
rile Iui Dumnezeu. De aceia, pentru oamenii luiDumnezeu, ci qi lntre generafiunile care indeplinesc aceiagi lucrare'
nu e loc-intre locuitorii hanului. Fiecare genera{iune se tine strAns lipitd de plcatele din
care trage folos qi caut[ sX inchidd guia acelor care cer fr
l) Din I. L. Gondal, Pour mes Homilies, paris l9ll, r.ol. I. mai mult[ dreptate. Urma9ii se simt in larg judecdnd fIrI
p.107. plrtinire isprdvile rele ale trecutului, dar sunt tot atAt de
I

t72

aprin$i gi de rtri in ce privegte faptele


actuale. Fiii repro_
duc vechile tragedii p1r:::.A. ,ord, gi
astfet se ,peJe
pe aceiagi linie, cagi ptrrinlii lor. privina
fnAeret^glire
istoria naliunii sale, Iisus a vlzut o continuitate
a raului,
carl generatiuniie la un loc, intr,o solidaritate
lega
novtrtiei.
a vi_

P:l oare legtrtura dintre aceste giruri de oameni ISTORIA INTERPRETARII BIBIICE.
existd numai atunci c6nd acfirinile
lor seamtrntr unele cu
altele, ori exist[ gi o contin uitate
cauzald a faptelor rele 1. Suntem indreptlfi{i str ne intrebf,m cum s'a ftrcut
in viafa unei coniunitf,ti ? interpretarea in Biserictr, fiindci ea nu s'a fdcut totdeauna
Rtrzboiul este o rylture a tovtrrtrqiei pe
o scarI largA. in acelag fel. In sAnul ei au domnit curente Ei idei care
Marele rtrzboi din lgl4 a fost cea mai qi-au ar{tat- etectul lor'qi ln chipul cum feluri}ii btrrba}i ai
intinstr dovadf,
despre prtrbugirea dragostei pe care
oricine dintre noi are ei au tdlcuit Sf. Scripturl. In adevtrr, tAlcuirea nu s'a
nevoie s'o vadi. tdill ce,o naliune nu_gi mai recunoagte ficut totdeauna precum se face asttrzi qi mulfi interpreli
legtrtura socialtr cu alttr nafiune, toattr
moralitatea se ntr-
n'au fost stlpAnifi le pflrerile de care suntem stdptnili
ruiegte gi urmeaztr un potop de urtr,
cruzime qi minciuni. noi, ci au cugetat qi atttet despre ceiace trebuie sf, fie o
Problema ptrcii dintre popoare este probrema interpretare
intinderii
u:truj^ de. iubire
,si unire socialtr. Este pacatul cre,stindtlfil
Iqtoria interpretlrii e un capitol foarte dezvsltat tn
ctr at6t^de pufini au luat in serios aceasta problemI,
pAnl
multe ermeneutici, gi chiar in tratate mai scurrc, de
fost pedepsili pentru nerozia qi trindtrvia gcoall: Noi suntem nevoi]i s'o trattrm aiCi mai pe scurt,
:: 1T t,nerii
morala.
noartra
gi tinerele din ziua de azi vor trebui si pentru a da o ideie despre aceasttr materie, pentrucf, ea
'e
rnrroduca aceasftr problemf, in cugetarea nu trecutf, intre chestiunile de predat la ermeneutici In
gi conqtiinla lor,
) in tot lungul viefii lor,. gi sd-gi -propuie de a o seminariile din RomAnia veche.
\ medita. :i

'ilrl

2. Cei dintdi care au interpretat Sf. Scripturl au fost


Evreii. La dAnqii s'au lvit, duptr intoarcerea din robia :
!
I Babilonului, cetele de tAlcuitori ai Bibliei, aceipe care, in
vremea M6ntuitorului, Ii gdsim numili carturari, Precum
se gtie din Introducereo tn lorlile Vechiului Testament, il
,rl

tdlcuirea ajunsese gi o trebuinttr la citirea Scripturii pen- ll

l)Din Walter Rauschenbusch, Tlte Social principles


oJ Jesus,
truc6 Evreii intor,si din robie nu mai inlelegeau vechea
:t]

i
New-York. l0t9, pag. 2t_22;i 26. il

11,

i
!t

ilii
:1tl

dli

fl
174 175

limbtr in eare fusesera scrise Slintele CerF ; trebuiau


rul ctr nu e vrednic si dezlege lncdlftrmintele lui lisus,
tdlcnite in limba haldaicb pe rare o inlelegeau acum.
este pus de Origen in leg5turd cu intruparea ,si scobo-
Dar tAlcuirea evreiasct a ajuns a fi stlpAniti de in-
rArea irt iad.
chipuiri ciudate, care nu aveau a face cu intelesul ade-
Cum a flcut Origen, au ficut tofi ceidin Ecoala Alexan-
vtrrat al Scripturii. Inielesul limpede al acesteia era strdm-
drini sau influenfali de ea' Acegtia au fost : Panten, Cle-
bat prin alegorii, care nu mai aveau nimic a face cu ce
ment Alexanctrinui, luliu Africanul, Dionisie cel Mare,
scrisesertr Sfinlitii Scrjitori. Aceast6 tAlcuire a degenerat Ia
Grigorie Taumaturgul, Eusebiu cle ^Cezareia, Atanasie
Evrei ln aga zisa interpretare cabalisticd, pe care ceice
cel-Mare, Didim Alexanttrinul, Epifanie din Salamina
o lntrebuinlau se ldudau cE au p;imii-o prin tradiliune qi ctril Ateiandrinul. De dhngii se lin apoi scriitorii apu-
dela Moisi. Ei ftrceau combinatiLrni fantastice din cuvinte,
seni, precum: t{ipotit, Tertulian, Ciprtan, Ilarie, Am-
litere qi numere, din care apoi credear-r cd scot intelesuri
vrosie, Grigorie cel Mare, etc,
tainice ale Sfintei Scripturi.
4. O direcliune cu totul deosebiti de a acestei. !:oul'
3. Acest fel de interpretare a influenfat Ei pe cei din- a fost acea a gcoalei din Antiohia, care era stipAnitl de
tdi t6lcuitori cregtini. Mai toli pdrinfii apostolici s,au slu- un spirit rnai iealist. Caracteristica ei era cf, urmf,rea in-
jit de alegorie, ,si ea a ajuns un principiu de interpretare jelesul literal, sluiindu-se pentru aceasta de mijloacele gra-
al aga zisei gcoale din Alexandria, de care s,au tinut maticei qi ale istoriei, ferindu-se de intrebuinlarea nefo-
mulli din tAlcuitorii cregtini. hr principiile acestei scoale a lbsitoare a alegoriilor.
excelat Origen. Astfei de pilda, Iocul din trahucerea Direcfiunea aceasta de interpreiare s'a ivit mai tltziu'
Septfragintei (Facerea 18,2) dupi care Avraani, ridicfind prin preo{ii Dorotei 1i Lucian. Ea Ei-a cAqtigat mare
ochii, a vlzut trei blrbali slAnd mai din sus de el, este nurne sub Diodor din
'fars (t 394)' Dar unii din. ur-
tAlcuit de Origen cLr fnlelesul cI Avraam s,a supus voin- ma,sii ai ei au ajuns la alt[ extrem5: au dat in ra{iona-
{ei lui Dumnezeu. lisrn. N'au primit unele interprettrri tipice, cum a f[cut
"
Locul din cartea Facerii 24,1b unde se povestegte c{ Teodor de' Mopsue.sfia, care dldea Cantarii Cantdrilor o
Rebeca a venit la puf sI scoatl ap5 ,si ci acolo a fn- interpretare verbali, osdndit[ de Bisericl
Reprezentanfi ai acestei gcoale sunt: S/' Ioan
tAlhit pe sluga JLri Avraam, este t0lcuit cle el in sensul Aurd
ctr ni se poruncegte ca In fiecare zi sf, mergem la f6n- de Aur, T'eod'or de Mopsuestia, \sidor Peluziotul' Teo-
t0na Scripturii gi acolo sI intAinim pe Hristos. Locul doret al Cirutui, Sf. Ioan Damasclin'
din Matei, unde e vorba de despdrlenie (19,3 gi Foarte aproape de direcliunea acestei qcoale atl mets
utm,) il duce pe el Ia lLrngi dezvoltdrl despre cdsdtoria
qi tAlcuitorii Bibliei care au scris ln-limba siriacf,, pre-
sufletului cu lngerul pizitor. Locul din Matei (3,2) si Ioan
*r,n, ,ronuhul Afraate, Sf. Efrent Sirul, Cirilonas, Ba-
d!,27), unde ni se ponlenesc cuvintele lui Ioan Botizlto- laeus, Isaacus Magnus.
\
rl
176
r77
O cale de mijloc intre aceste doui ;coale au str6bi-
tut: S/. Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigo- (+ 120CI), Tomade Aquino(t 1l?4)' Ioan&o-
iiviunair lilartint (t tao)t
";;r;;;;r;'(t't-rii\,
Ma&nus
rie de Nisa,.leronim, Augustin, Petru Hrisologul, Leon
(t {5
13,:
cordus de Gorhom iii#il,
prtyus
cel Mare, Isidor Hispalensls, Beda Venerabilis. {.Patrde
Cauini-(t'isro.), Petras aureolus
(t
Aegidius de
Tofi birba$ii acegtia alcltuiesc perioada patrisficA, in care 1322), Ludotphus ie-Sixonta
(+ 11?5)' Tho3as A1-
Biblia a fost interpretat[ ln mare mf,surtr pentru trebu- iir-ii it reao), Nkotaus Lvranus ('f 1340)' Robertus
infe populare in omilii, dar gi pentru trebuinte mai Inalte "riiiiti'(+ 1*'e), pet'u' di Herenthals (f
14oo)' Ioan
'A;;;;, (f
de cunoagt€re teologictr. Aceasti perioadtr este bogatI gi i
(t
"rr"ittu "
r+zg), ,Aiphonsus l'ostatus
t1s'Q' t-41-
(t 1 408)'
originalf,, chiar in exageririle ei. Dup[ ea au urmat com- in)ti $' i tii\,' (t
t o rn d:
l47l)')'-1,',.'
::u'mata
piltrrlle fdcute In mare mtrsurd din interpretdrile Plrinfi- Dionysius Carthusianils
lor. Totugi intre ele se gisesc tfilcuiri temeinice, care nici interpretatea tradifional[', care
6. Aceqtia au continuat
acestui gir
azi nu pot fi trecute cu vederea, precum a Patriarhului a mefs apoi lnainte prin aftii' bar la.eapltul infroducu
care
Fotie, ale .lui Ecuntenius, Teofilact, Eutimie Zigaben vine un nou effenq li- ptoitstaotismului' proteotanti se
(+ I I t8). principii noui de iuterpietare' O
par.t:
-din
adica admit revela{tu-
lln lnc[ de principiii*'ii'uiiitntleiinterpretarea bisericeascl
5. In Apus, mai tdrziu, tdlcuirea Scripturii a luat un ne&, fllinunile, dar uu ft'pade de
prin interpre-
mare avdnt, ln urma hot6rArii consiliului din Viena (Ga- si se deoseb*c torrtt rnult unul de altul la cx-
lia, l31l) de a se infiinfa catedre de limbile orientaie la L* ffi;i*ia. aria parte lnsd sunt rationaligti
direcltune.
mai multe universitdfi. Prin aceasta, s'a ajuns a se stu- trem, care u, *.,u'int!iina aceaste ,peq,:*
dia mai temeinic textul original, care ptntr atunci se ci- acestora au cqit interpretb-
ziua' de att[!i. Din rdndurlle
pe calea-mitiel;
tea mai mult ln latinegte. rile tantastice, care t-pircl cregtinismul
Fcrdinand Ohrlstim
La apuseni, dupl perioada Ptrrintilor, putem pomeni curn au flcut Eichh#; Dt Wette'
intre t6lcuitori pe urmdtorii : Alcuin (t 804), Walafried. Baur, David Straues'
Strabo (t 849), Haymo de Halberstadt (t 8bb), Raban
Maur (f 856), Petru Damian (t IOTZ), Lanfranc de biblicc at
7, In veacul trecut 9i ln acesta' ,studiilc
Canterbury (t 1089), Anselm Laudunensts (f l l lZ),
luat un ntult mai **o'iuant
ca lnainto' dlu pridur *
Rupertus Tuitiensts (+,,.1135), Hugo a St. Victor (f earc pun in $i**y*:
tul de fcl de *ttuiitlt ltiin$fice'
I141), Petru Ahelard (+ 1142), Bernard d.e Clairvaux '."rcffir]-si Bil;;,-r;il; rt uinu asiriologlce (erre
(t 1158), Petru Lombardu (t 1164), gtefan Langton
(t 1228), care a lmplrlit Scriptura in capitule, afa cum @- aouseni dir evul acdlu
le avenr azi, Hugo a Santa Caro (f 1200), Albertus tl Accrsti[ GnumGrare a tllcuitorilor
ft'Altca, n'riturg, Elvefia'
J f,il;n.p. 18l-186'
zaPletal, Hcrmeneuttct
isfi, *.2.
r78

pun ln discu$iune Turnul Babilonului, potopul gi legile


date prin Moisi), egiptologice, gtiinlele naturale, filologia
comparati.
Ar fi prea mult s[ ingirlnr toate numele celor ce au
lucrat sau lucreazl in calea aceasta. Totuqi vorn pomeni Exemple de antilogii in $f. ScripturH' 1)'

c{ in Biserica Romei, Ia 30 Oct. 1902, s'a infiintat o i. Din cartea Facerii


comisiune biblicd, care str se ocupe de inaintarea studi-
ilor biblice, iar la 7 Mai 1909 s'a infiinlat ln Roma gi In cap. 37, 36 al acestei cirli, citim cd Putilar era
un Institut biblic,.care se ajute bunul mers al acestor eunucul lui Faraon. Eunucii insi erau b[rbatii c6rora, prin
studii. ciuutirea trupttlui, li se Iuase pttterea bfirbeflei qi erall
pugi s[ plzeascl pe fenreile ntarilor sluiba$i sau ale
8. In Germania, trebuie sf, pomenim de numele pro- oamenilor cu bunf, stare din Rdsirit, care se cflsltoreau
fesorilor Theodor Zahn, din Erlagen, Bernlrurd l,[eiss, cu rnai multe so{ii. Prin urlnare eunucii In niciun caz
fost in Berlin, care au t6lcuit Noul 'l'est. pe cale mai nu rnai lntemeiau ei familie, ci numal slujeau in familia
mult traditionaltr, iar azi mult material pentru limba No- *"[rl',ou,*
acestea, despre Putifar, degi eunuc, c'itim cl
ului Test., gi deci mai buna lui tilcuire, aduce profesorul
Adolf Deissmann din Berlin. avea femeie (F'acerea 39,7). Cum se poate llmuriaceasta?
Din pricin[ c6 ettnttcii eraLl oameni harnici qi de cre-
din![, cu tinrpul ei erau irrtrebuinlali numai s[ privegheze
9. In Rusia, ca un tilcuitor lnsemnat al Noului Testa- terrieile, ci eriu lnsflrcina]i qi c, alte treburi de lncredere.
ment, trebuie si pomenim de profesorul Glttbokovskii, Din pricina aceasta, dela o vreme, prin eunuci s'a aiuns
odinioarf, In Petersburg. Azi ?... a se'ln[elege blrbafi tns[rcinafi cu lnsemnate slujbe de
lncredeie, tlrfl s[ se rnal tnteleag[ gi mutilarea lor -lizic*'
Deci, in aceste cazuri, eunuc nu mai trebuie tradus
cu
10. In limba romsneascf,, tilcuiri dvem dela loanovici.
din Cernf,u{i, la evanghelii, ,si dela fostul profesor in Ca- eunucsaufamen,cicudregdtorsauslujitortnalf.Bih'lia
ransebeE Dr. Iuliu Olariu, aproape Ia intreg Noul Test. Sfintului Sinod aqa 9i d[ locul din Facerea '37,36.9i e
TAlcuirile lui Teofilacl la epistolele Sfdntului Pavel au bine aga. Prin aclasia, piere greutarea de a hrfelege locul
tost tiptrrite de fostul Mitropolit Primat Atanasie, dupd qi nu mai este nicio contrazicere'
Mitropolitul Veniamin al Moldovei; iar Note qi Meditu.
1) Aceste exemple sunt luatedin LazaroPepe,
Lectiones in Sanc'
liuni la cartea Psalmilor, in trei volume, au fost tip5rite ed' 2 Turin, 1902, p"541'5t8:
de rtrposatul Episcop Glrcrasim al Argegului. tum Scriptutram,
\

IEO
ll1,

O dovedl in rerocH priviafd, no.t d{ loeul prmlel 3. Din eartea lui lov'
dir Feptolc Apostolilor 8, 2V unde, fflnd vsrhl darpro
eunucul s*u famenul reginei Candacia, citim cd acodr
h eap. I, 6 al acestci c[r!i, citim cH, lngerii au venit
inrintea lui Dumnezm, gi a venit lmpreun[ su ei 9i dia-
,cra poste toate vistierlile ei", adicfl avem fnfelasul din volul. Se poate inc* ca ldiavolul s[ vie lmpreunf, cu in-
urrn*, cel preflcut, al cuvfntulul eunuc ww famen, ln crre
preun[ ou ingerii, s[ stea cu ei lnaintea lui Dumnezeu
se soeotea numai pozifiunca detrneredera pc carc o e\e{
eitrcva, f{r[ ciuntirea fizic{.
gi s[ vorbeasc[ cu El?
T8lcuitorul haldeur al acestui loc spune ex,ln vremea
[, aeeia, a fost o mare adunare a lui Dumnezeu cu Xngerii'
2. Din cartoa Egirii. le-a lmplrtit sluibele lor, iar diavolul a fost
gi

In aceastf, carte (20, 4), citim porunee a doua a Dee+- el de fafH, numai pentru lmprejurarea aceia, ca acuzator
"anO'nf
I logtrlui: Sd nu-{i faci lie chip ctoplit, nici asemdnaraa al oamenilor gi ca celce cere chinuirea lor ea pedeapaX'
vreunui lucru din cdte sunt tn eer .s!$, pe pdmdnt jos, Unii conrentatori nu primesc acest fel de a vede4 dar
primesc, socotind c[ insqqi-Dum-
gi tn ape sub pdmdof. Cu toate aeestca, la 25, 18 citim "pe1l
alfii, gi tncl mulfi,
I neueu a chernat lngeri lmpreuntr cu diavolul' In ce-l
ef, Dumnezeu a dat poruncd s[ se facfl doi heruvimi de
priveqte pe acesta lns[; se afirmf, c[ Dumnezeu 9i cu
aur, iar in cartea Numerilor 18,8 citim ctr a dat porunef,
s{ se faef, un garpe de aramfi. Cum se lmpaef ingutii l-au vlzut pe el, dar el n'a vtrzut pe Dumnezeu'
aeeastfi
I eontrazieere ?
ei numai pe lngeri, eu eare vorbea numai prin transmi-
torea rnontaH a gAndurilor.
Dumnezeu nu opregte orice imagin,[, ci numai si se
fae[ lnchipuirea zetlor mincinogi, care sX ducl po Evroi !a
{ inchinarea idolilor, precum chipul soarelui, al lunei, al 4. Din eartea Infelepciunii lui Isut Sirah'
viefilor, al boilor. Scopul acestel opriri a fost sl p{streze
,{'
(
inchinarea unui singur Dumnezeu, dar nu se opregte tn- In cap. 7, 15 al acestei ctrrfi citim: Nu poftori (nu tot
ttebuin,tarea flpturii spre lauda lul Dumnezeu. Dovad6 este repeta) cuvdntul tn tugdciunea la. $tim, de asemenea,
faptul ctr Dumnezeu lnsuqi a poruncit lui Solomon sdlac6, lZ qi dela Domnul Hristos,ium ne spune la Matei (7,7\, cil
boi de aramd, pe care se sprijinea vasul cel marc dc dace ne rugim, sf, nu tot bolborosim rnulte ca ptrginii'
aram6. Apoi insuqi Dumnezeu s'a ar{tat lui Moisi, Iosua, Dar, pe dJalte parte, tot Ia Matei (26, 4l)ni se reco-
Isaia, Ezechiil, Daniil gi lui Ioan evanghelistul in ehipul rnand1 rugtciunea deastr, ca str nu cddem in ispitd' $i,
omului ; se ln$elege,
toate acestea slujind a apropia pe oxt de acemenea, la Luca (18, l) citimz se cade tn toatd
de Dumnezeu qi a-L slIvi, nu a lnstr{ina de El. Tot In vremca a se ruga gi a nu se lenevi, apoi acelag {ndemn
aeeasti eategorie, intrfl gi heruvirnii gi Earpole de aramtr, ni-l d[ SI. Paul la Eleseni 6, 18 9i la I Tesaloniceni
3, 10 gi 6, 17 9i lnei tn multe loouri, Pe l6ngt aceasta,
182

qtim c[ insugi Domnul Hristos st6tea de multe ori.noaptea 183

in rugtrciune.
Atunci curtr impdcf,m aceasta cu porunca de a nu spune pildd Psalmul 117,157, care nu se poate Inlelege bine,
vorbe n:ulte ? dactr nu introducem acolo pe dar sau cu toate acestea.
' Prin cuvintele din Isus Sirah gi prin porunca M8ntui- Prin urmare infelesul din Miheia este: O, Vitleeme, mic
torului dela Matei (7, 7) nu se opresc rugf,ciunile lungi, eqti dupl vedere, dacf, ar privi cineva lncunjurul zidurilor
ci acele deqarte, in care mintea omului ritdcegte gi iar tale; dar nu egti de loc mic, dactr ne gflndini Ia povi-
se intoarce qi spune ce a mai spus si hu st[ cu totul luitorii pe care i-ai dat sau pe care-i vei da, ctr din tine
cufundat cu mintea tnaintea lui Dumnezeu gAndind f{r[ a egit David gi din tine va egi Mesia celce va domni
a se imprtrgtia Ia un obiect sau la altul. peste Israil.
Aceasta e ce opregte M6ntuitorul gi ce fdceau ptrgAnii, Tot aga a lnteles locul acesta qi St. Grigorie de Na-
c[ Ci tot spuneau qi strigau tare, ca s[ aud[ dumnezeul zianz (cuvfintarea a lg-a) gi traducereaarabdantiohianf,.
lor. Se lnfelege, a tot repeta cltre Dunrnezeul nostru ce Luat insi lnfelesul ln felul acesta, se potrive;te in to-
ai spus este lipsfi de incredere. Dupd cum spune Dom- tul cu cel scris de Sf. Matei gl nu mai este nicio cotl-
nul Hristos, gtie Dumnezeu de ce ai nevoie, mai nainte trazicere.
de a te ruga tu. De trebuin!tr Insd este s[ fii cu rnintea
neincetat la Dumnezeu, dupf, cuvdntul Psalmului (11g,g7)
tootd ziua legea ta gdndireu mea este.
{
5. Din Proorocul Miheia:
In' cartea acestui prooroc (5,2) citim : $i tu, Vitleeme, I
I
mtc eSti tntre rnii.le ludei, iar In locul din Sf. Matei(2,6),
unde este citat Miheia, citinr: $i tu, Vitleeme tntrunimic
nu eSti mai msi rnic intre domnii ludei.
Deci unul spune: egti mic, altul: nu egti mic:.. care
1(
e aderrf,rul?
Citirea cu luare-aminte a loculul din Miheia a: ;ll cA I
e vorba de un contrast, in care cu dreptul se sublnfe-
lege conjucfiunea adversativf, dar... Eqti uric, dar..., adic[ (
se sublnfelege nrtrrirea cea In alt sens a Betleemului, cf, i
din el se va nagte Hristos. Legltirnitatea unei aslfel de
lnlelegeri se aratd qi cu alte locuri din S-f, Scripturtr, de

I
Indreptf,ri de ff;eut in aceastf, carle.
TABLA DE MATERII
La pag. 56, rAndul 2 de jos, str se lndrepte e6nrev, in
loc de r6ercetu. Pag,

La pag. 74, ln not5, str lndrepte anul 1879 in 1877. Prefata Ia ed. I
Prefafd ta ed. 2
La pag. 81, 84 qi 86, ln loc de $ 32, 33, gi 34, s[
se indrepte punAnd un numdr mai mult: 33, 34 9i 35. INTRODUCERE.
La pag. 85, si se puie &).eo.$at, ln loc de &1trsaSar' s l. Obiectul qi definifiunea ermeneuticei I
La pag. B8, str se indrepte 66vagr.t6 ln $6vap,rs. s 2. Necesitatea ermeneuflcei l2
3. Folosul ermeneuticei pentru interpret
Tot acolo, tpdooaol ).ap$&veo t6 rtpdaoaov lap,pdverv. s
4. Calitdfile interpretului
l6
s l8
La pag. 89, ln loc de 1r1iat qi ).av&,oorr[4, sd se lndrepte s 5. Ce Inseamn[ a interprelp . 23
q).k qi prXavSponla. s 6. Diferite feluri de Interpretare 24
Tot acolo: Taneldq ln loc de Tartetv6 qi Apr.otptla In s 7, Limita interpretlrii 25
loc de Ap.apra. $ 8. ImpXrfirea ermeneuticei 26 /

La pag. 90, In loe de ocolleib'1, sE se lndreplg otor.leiov. SECTIUNEA I.


I-a pae. 143, s[ se lndrepte $ 58 in S 59 $i, as€me- Teoria sensurilor Sf. Scripturi.
Rea, la 144, S 59 ln S 60.
CAPITOLUL I.
ta pag. 146, rtndul 4 de sus ln jos, in loe de ll7, Despte sens tn general
cuffi e ln unele exemplare, s[ se scrie 1117.
La pag. l4?, rtndul I I de sus tn jos, In loc de ca $ 9. Ce se nunteqte sens
$ 10. Sens giinsemnare 29
la locul, sX se citeasc{ ca'locul.
La pag. 148, rtndul 5 de sus, str se eiteasefi tntocrni,
CAPITOLUL II.
in ioc de intocmai. SensuI Literal
La pag. 156, rtndul 10 de jos ln sus, s[ s€ lrdrqptc
Btscricii romane, ln loc de Btserieli romdne. $ 12. Implrflrea sensului literal 32
Alte gregeli mai mici Ie .psate descoperi 9i lpdrcpta ci- $ 13. Felurile sensului literal 35
$ 14. Felurlle sensului tropic 36
titorul lneugi.
t86
.
pagl
Pag. g 4r. Foroasele contextulr#=r,., 95
$ l5; Tropi 37 S 42. Ajutoarele contextului 97
$ 16. Figuri de stil 40 $ 43. Tema de tratat 97
S 17. Intaietatea. sensului literal 43 $ 44. Scopul 98
$ 18. Incdlcdri impotriva sensului liieral . 46 S 45. De unde se poate cunoagte scopul autorului 9S
$ 19. Unitatea sensului literal 47 $ 46. Motivul 101
$ 20, Sensul bogat sau consecvent 53 $ 47. Alte considerafiuni in iegXturi cu contextul 102

CAPITOLUL III. CAPITOLUL VI,


Sensul tipic. paralele.
Locurile paralele.
*!-ocnrite J
$ 21. Ideie despre tip 56 g 48. Cc se intclege p;T"'iockrimzretf*5*" 104
$ 22. Numirile tipului in Sf. Scripturl 59 $ 49. Fotosul locurilor paratele pentiu interpret . 105
$ 23. Existenfa tipului ln Sf. Scripturd 59 $ 50. Regule pentru folosirea locurilor paralele 106
$ 2a. Pdnd unde se intinde existenfa tipului 6l $ 51. Analogia 107
$ 25. Sensul tipic 63 CAPITOLUL VII.
$ 26. Figurismul o5
$ 27. Cum se poate afla sensul tipic 67
Biserica Si Tradi{iunea ca organe ale interpretdrii.
$ 28. Impdrfirea sensului tipic 69 $ 52. Interpretarea Biblici fafd cu Tradifiunea 5i invd- J.
fdmAntul Bisericii l0E
SECTIUNEA II.
$ 53. Cum se poate afld interpretarea Bisericii 116
Euristica tt 54. Consensul Sfinfilor ptrrinfi x13
$ I
CAPITOLUL IV. 55. Regule pentru aplicarea consensului Pdrintilor il9
$
Uzul"."u.orbirii tn Noul T'estament.
CAPITOLUL VIII.
$ 29. Ce se tnfelege prin uzul vorbirii 72 Despre antilogii.
$ 30. Uzul vorbirii in Noul Testarnent 77
$ 31. Izvoarele uzului vorbirii 78 $ 56. Ce sunt antilogiile tn
$ 32. Izvoarele principale 80 $ 57. Interpretarea Bibliei fa!tr de gtlinfl tn ll
i
$ 33. Izvoarele secundare 8l $ 58. Teorii gregite ln lnterpretarea Noului Testament. 129
$ 34. Regule de observat In cdutarea uzului vorblrii 84
SECTIUNEA III.
$ 35. Limba Noului Testament
CAPITOLUL V.
86
' Proforistica 142

9
's"'/ssffi Despre context. CAPITOLUL Ix.

00
Fornte de expunere ale sensulai Sf. Euipturi.
$ 37. Impir{irea contextului 9r $ 59, Scolia 143
$ 38. Contextul logic 92 $ 60. Glosa 144
$ 39. Contextul Psihologic 93 $ 61, Tractatul 146
$ 40. Contextul optic 94 $ 62. Comentarlul r 4{t
,..Y
I
{

{.
Apendice
l. lnsuflclenfn interpretirii tndivtduale a Bibtiei . l5t
2. Omllie la Sf. Luca ZS, ZS-1S .
L , r60
I70
4. Altd plldtr"
5. Istoria interpretlrii bibtice
r'll
t7:3
6. Exemple de antilogil in Sf. Scripturtr
[: Tabla lndreptdrilor .
t?9
. r84
Tahla de matertt

t
185

I
t
I
t
t
I
I
I
{'

S-ar putea să vă placă și