Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Prof.

Data:
Clasa: a VII-a
Şcoala:
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Obiectul: Biologie
Unitatea de învăţare: Funcţiile de relaţie
Subiectul: Fiziologia ochiului
Competențe generale: 1.1. identificarea organeloer şi sistemelor de organe ale corpului uman
3.3. explicarea funcţiilor organelor şi sistemelor de organe din corpul uman
1.3. stabilirea relaţiilor între diverşi factori de mediu şi funcţiile organismului uman
4.1. analizarea relaţiei dintre propriul comportament şi starea de sănătate
Competențe specifice:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
A. Cognitive:
OC1: să descrie morfologia şi structura ochiului
OC2: să explice rolul pigmenţilor fotosensibili
OC3: să explice rolul aparatului optic al ochiului în realizarea imaginii
OC4: să descrie manifestările acestor defecte de vedere prin intermediul programului AEL
B. Psihomotrice:
OP1: să utilizeze corect programul AEL
OP2: să reprezinte schematic modul de formare a imaginii pe ochiul emetrop şi ametrop
C. Afective:
OA: vor manifesta interes pe parcursul desfăşurării activităţii
Tipul lecţiei: lecţie de comunicare de noi cunoştinţe
Strategii didactice: redscoperire inductivă, prin analogie, dirijată
Formă de activitate: frontală, pe grupe, individuală
Resurse:
a. oficiale: programa de biologie, clasa a VII- a
b. didactice: Iordache Ion, Ulpia Maria Leu, ,, Metodica predării – învăţării biologiei”, Editura Corson, Iaşi, 2001, pag. 31,32
Camelia Ureche, Corina Cucu, ,,Metodica predării biologiei”, Editura Zedax, Focşani, 2003, pag. 31-33, 37
c. metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, algoritmizarea, observaţia, demonstraţia, explicaţia

1
d. materiale: aparat de fotografiat, calculator, programul AEL
e. psihice: nivel mediu din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale;
f. temporale: - durata lecţiei: 50 minute

Organizarea şi desfăşurarea lecţiei


Nr. Evenimentele Obiective Conţinut şi sarcini de predare-învăţare Metode şi Instrumente
crt. lecţiei operaţionale Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee de evaluare
1 Moment Profesorul verifică Elevii se pregătesc
organizatoric asigurarea materială a pentru oră.
lecţiei; notează absenţii. Elevii se aşază la
Profesorul se conectează, calculator pe locurile
selectează lecţia şi stabilite de la începutul
aşteaptă să se conecteze anului şcolar. Deschid
toţi elevii, evetula oferă programul introducând
informaţii suplimentare ID-ul, parola şi parcurg
celor care întâmpină toate etapele indicate de
deficultăţi. profesor pentru conectarea
la lecţie.
2. Captarea atenţiei Profesorul anunţă Elevii ascultă Explicaţia Proba orală
şi anunţarea elevii că în ora anterioară obiectivele lecţiei şi scriu
obiectivelor OC1 OP1 OA1 au descoperit, în urma titlul pe caiete.
lecţiei OC2 OP2 disecţiei, elementele
OC3 componente ale globului
ocular, urmând ca, pe
baza imaginilor de pe
calculator, să fixeze
aceste noţiuni, să
descopere modul cum se
formează imaginile, care
sunt defectele de vedere

2
şi cum pot fi remediate.
S1.1.
De la computerul Elevii analizează
profesorului se transmite aproximativ 2-3 minute
Algoritmizar
către monitoarele elevilor imaginea.
ea
prima etapă a lecţiei: Se concluzionează prin
Observaţia
Anatomia globului numirea unui elev care
Demonstraţia
ocular” citeşte de pe monitor care
Le cere elevilor să sunt componentele
enumere componentele ochiului
OC1
ochiului.
OP1 Se scrie la tablă
OP2 schema alcătuirii ochiului
şi a globului ocular.
OA1 S1.2.
Proba orală
3. Dirijarea Profesorul trimite Elevii observă pe Proba scrisă
învăţării elevilor următorul caculator structura retinei. Observaţia Observarea
moment al lecţiei: Cursorul de jos contribuie Demonstraţia sistematică a
structura retinei. la mărirea imaginii şi la elevilor
analizarea ei. Se observă
detalii ale celulelor cu
conuri şi ale celulelor cu
Profesorul verifică pe bastonaşe. Informaţiile
monitorul său dacă suplimentare se obţin
lucrează toţi elevii. dând clic drepta.
S2.1: Demonstraţia
OC2 Profesorul trmite Elevii îşi amintesc că
următorul moment al pe retină se află nişte
lecţiei: transformarea celule fotosensibile: celule
luminii în impul nervos. cu conuri şi celule cu

3
Profesorul explică bastonaşe.
elevilor faptul că Elevii observă pe
segmentele terminale ale monitor magini animate
acostora se găsesc nişte care simulează cum
substanţe chimice numiţi reacţionează celulele
pigmenţi fotosensibili fotosensbile la lumină.
care, în prezenţa luminii,
se scindează, se rup. Când
se scindează, se
generează impul nervos. Algoritmizar
Chimiştii au descoperit ea
aceste substanţe chimce: Elevii urmăresc Demonstraţia
Iodopsina din celulele cu explicaţiile profesorului şi Explicaţia
Dirijarea OC2 OP1 OA1 conuri, rodopsina din scriu pe caiete reacţiile Observarea
3. învăţării OP2 celulele cu bastonaşe. chimice. sistematică a
elevilor
S2.2:
Pentru a verifica în ce Elevii rezolvă testul
măsură au fost fixate apărut pe monitor.
noţiunile dobândite, se Se pot autoevalua, Autoevaluarea
transmite elevilor spre aflând răspunsurile la
rezolvare un test privind aceste texte. Dacă au
particularităţile greşit, semnalul este
structurale ale globului înregistrat cu culoarea
ocular. roşie, pot afla şi care era
Profesorul vizualizea- răspunsul corect.
ză pe monitorul său
raspunsurile finale ale
elevilor. Apreciază elevii
care au dat răspunsuri
corecte la toate

4
exerciţiile.

S3.1:
Prezintă un aparat de Elevii spun că are nişte
fotografiat şi cere elevilor lentile care sunt
să explice din ce e alcătuit transparente, permit
şi la ce este folosit. trecerea luminii şi
Profesorul le cere realizează fotografii.
elevilor să realizeze o Elevii admit că între
analogie între aparatul de globuil ocular şi aparatul
fotografiat şi globul de fotografiat sunt multe Învăţare prin
ocular. asemănări: ambele au un descoperire
OP1 Profesorul explică de ce sistem de lentile Observaţia Observarea
OC3 OP2 le-a prezentat aparatul de transparente, un ecran ce Demonstraţia sistematică a
3. Dirijarea OA1 fotografiat: imaginea care are ca un corespondent elevilor
învăţării se formează în camera sa retina, diafragma cu un
obscură este orificiu central pentru
asemănătoare ca cea care reglarea razelor luminoase
se formează pe retină. 8iris cu pupila în cazul
globului ocular), iar Proba practică
interiorul este o cameră
- Cum este imaginea obscură.
obţinută de aparatul de - Imaginea este mai
fotografiat? mică decît obiectul şi
- Oare care sunt răsturnată.
elementele componente
ale aparatului optic al
ochiului? Sa le
observaăm pe monitor.
Se prezintă următorul
moment al lecţiei: Elevii urmăresc pe

5
Aparatulul optic monitor imaginile şi
- Care sunt cele 4 explicaţiile aferente.
medii transparente ale Un elev enumneră
ochiului? cele 4 medii transparente:
corneea, cristalinul,
- Ce fel de lentilă umoarea apoasă, umoarea
este cristalinul? sticloasă.
- Cristalinul este o
- Ce fel de imagine lentilă biconvexă.
se obţine pe retină? - Se obţine o
imagine reală, redusă,
Se scriu concluziile la răsturnată. Observarea
tablă. Se scriu concluziile sistematică a
pe caiete. elevilor
S4: Conversaţia
Profesorul transmite Demonstraţia
3. Dirijarea OC4 OP1 OA1 elevilor imaginile Elevii observă Explicaţia
învăţării OP2 privitoare la principalele imagini despre
defecte de vedere.. miopie/hipermetropie/
Solicită acestora să astigmatism: Proba scrisă
explice, folosind - observă
explicaţiile ajutătoare de dimensiunea axului
pe monitor, cauzele, antero-posterior
manifestările şi remediile - unde focalizează
acestora. imaginea
- cu ajutorul mouse-
ului apăsat poate selecta
din partea dreapta a
imaginii una dintre
lentilele puse la dispoziţie
de programul AEL,

6
Profesorul notează pe observând modalităţile de
tablă principalele corectare
concluzii despre defectele Elevii îşi notează pe
vedereii, cu ajutorul caiete concluziile.
informaţiilor selectate de
elevi.

5 Obţinerea OC1 OP.1 Profesorul trimite Se completează exerciţiul proba scrisă


performanţelor Oc2 elevilor testul de acest test.
Oc3 performanţă din
Oc4 programul AEL.
6 Retenţia OP.1 OA1 Sunt dicutate răspunsurile oferite de elevi şi se exerciţiul proba orală
repetă noţiunile noi.
Elevilor li se dă temă pentru acasă:
Răspundeţi:
1. Enumeraţi organele anexe ale globului ocular.
2. Enumeraţi învelişurile globului ocular.
3. Descrieţi celulele fotoreceptoare
4. Definiţi miopia, hipermetropia, astigmatismul şi
precizaţi cu ce fel de lentile se corectează fiecare
deficienţă.

7 Transferul Profesorul precizează elevilor că aceste conţinuturi explicaţia observarea


sunt foarte utile pentru viaţa de zi cu zi. Dar aceste sistematică a
noţiuni vor fi completate cu cele de igiena a ochiului. elevilor
portofoliul

8 Evaluare Se apreciază participarea elevilor din timpul


activităţilor. Sunt evidenţiaţi elevii care au răspuns cât
mai corect pe parcursul orei la teste.

7
8

S-ar putea să vă placă și