Sunteți pe pagina 1din 64

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

ȘCOALA PRIMARĂ ,,A. MATEEVICI” din Cahul

APROB COORDONAT
Directorul Instituției Directorul adjunct al Instituției
______________________________ _____________________________
„____” _______________________ 2021 „____” _______________________ 2021

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


la disciplinele de studiu pentru semestrul I, anul de învăţământ 2021-2022,
în clasa I

învăţătoare:Mogîldea Iulianna

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________


Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

1
Limba și literatura română

2
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenție și concentrare.
2. Producerea mesajului oral, demonstrând o abordare eficientă în diferite contexte de comunicare.
3. Receptarea textelor literare şi nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă,
conştientă, cursivă și expresivă.
4. Producerea de mesaje scrise în situații de comunicare, demonstrând autocontrol și atitudine creativă.
5. Aplicarea elementelor de construcție a comunicării în mesajele emise, manifestând conduită autonomă.
6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și
preferințe pentru lectură.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută
și actualizată, 2017.
3. Marin M., Goraș-Postică V., Limba și literatura română, Ghid de implementare a curriculumului școlar,
clasele I-IV, 2018
4. Buruiană M., Cotelea S., Abecedar, Știința, Prut Internațional, 2017

3
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
8 272

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut Nr. de ore
Comunicare orală 38
Comunicarea scrisă:
 Lectura 116
 Scrisul 102
Tainele cărţii 16
Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul celor 4 unități de conţinut

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare (perioadele Evaluări Observații
Nr. ore
învățării citit-scrisului) EI EFE ES
Semestrul 1
1. Hai la școală! 40 1 2
2. Ne așteaptă o lume fermecată 27 1 1 1(orală)
3. Descifrăm secretele naturii 28 2 1)
4. Descoperim lumea 31 2 1
Total semestrul 1 126 2 7 3

4
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a I-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Informații prezentate 1. Prezint în 3-4 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
succint 2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Rostesc corect și clar fiecare enunț.
P2 Situația de comunicare 1. Respect tema propusă.
(prezentarea orală) 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
P3 Lectura imaginilor 1. Identific obiectele, acţiunile din imagine.
2. Formulez propoziţii.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Intitulez imaginea.
P4 Răspunsul la întrebări 1. Înțeleg întrebarea.
2. Formulez răspunsul corect complet și corespunzător.
3. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
4. Rostesc corect și clar fiecare enunț.
P5 Dialogul oral 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui
dialog.
3. Expun coerent și clar fiecare gând.

5
P6 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
P7 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P8 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.*
5. Scriu cu acurateţe.
P9 Propoziția alcătuită și 1. Respect tema/cerinţa propusă.
scrisă 2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație învățate.
P10 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme.

P11 Recunoaşterea sunetelor, a 1. Recunosc sunetul, cuvântul şi grupul de cuvinte în mesajul oral şi
grupurilor de sunete, a scris.
cuvintelor, a enunţurilor 2. Rostesc clar sunetele, cuvinte şi grupuri de cuvinte în mesajul oral şi
simple în mesajul scris şi scris.
oral 3. Recunosc sunete/litere, cuvinte, grupuri de cuvinte în context
necunoscut.

6
P12 Citirea cu voce a unui text 1. Pronunț corect fiecare cuvânt.
cunoscut 2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
P13 Textul (literar/ nonliterar) 1. Pronunț corect fiecare cuvânt.
citit la prima vedere 2. Citesc cursiv, fluent, fără pauze nejustificate.
3. Respect semnele de punctuaţie.
P14 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
P15 Textul literar povestit 3. Rostesccuvinte
1.Utilizez corect şidinclar cuvintele.
text.
4. Recit expresiv.
2.Respect ordinea ideilor.
3. Expun clar fiecare gând.
P16 Transcriere de text 1. Transcriu corect textul.
2. Aranjez textul în pagină.
3. Scriu cu acuratețe.
P17 Dictarea (scrierea după 1. Scriu corect literele/ silabele/cuvintele.
dictare) 2. Respect regulile ortografice învățate și de punctuație.
3. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P18 Prezentarea unui text 1. Numesc titlul, autorul textului.
literar cunoscut 2. Redau conținutul.
3. Exprim atitudinea proprie față de personaje.
4. Expun clar şi coerent gândurile.
P19 Prezentarea unei cărți 1. Numesc titlul, autorul.
citite 2. Explic prin ce mi-a plăcut cartea.
3. Explic ce am învățat din această carte.

7
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
Unitatea 1. Hai la școală!– 40 ore
1. Tanele cărții. Prezentarea 1 02.09 Man. p.3-6
1.1. Identificarea
semnificației unui mesaj Manualului: coperte, file, pagini.
scurt, rostit cu claritate, pe 2. Prima zi de şcoală. 1 02.09
teme accesibile. 3. Prezentarea personală. Cine sunt 1 03.09 Man. p.7

1.2. Recunoașterea sensului eu?.


cuvintelor dintr-un enunț 4. Linioara oblică pe un spaţiu. 1 06.09 Caiet-tip, p. 4
audiat. Poziția corectă a corpului, a
mâinii, a caietului.
1.3. Desprinderea unor Man. p. 8
5. Moduri în care comunicăm. 1 07.09
informații dintr-un mesaj
Propoziția. Reprezentarea ei prin
audiat, rostit clar.
semne convenționale. Să ne
1.4. Distingerea cuvintelor cunoaștem școala!
dintr-o propoziţie, a silabelor 6. Grupuri de linioare pe un spaţiu. 1 07.09 Caiet-tip, p. 5
dintr-un cuvânt şi a Regulile scrisului: spațiul,
sunetelor dintr-o silabă. înclinația uniformă.
1.5. Evidențierea cuvântului 7. Modul în care comunicăm. 1 08.09 Man. p. 9 EI
și a propoziției ca elemente Propoziția. Comunicăm jucându-
esențiale de structură ne.
comunicării. 8. Linioare oblice pe două spaţii. 1 08.09 Caiet-tip, p. 6
Aspectul îngrijit al scrisului.

8
9. Dialogul. Formule elementare de 1 09.09 Man. p. 10
2.1. Pronunţarea clară,
precisă şi articulate a solicitare și permisiune. Dialogul
enunţurilor. în funcțiune. Propoziția. Învățăm
să comunicăm politicos.
2.2. Descrierea ghidată a Caiet-tip, p. 7
10. Grupuri de linioare pe unul şi pe 1 09.09
obiectelor după culoare,
două spaţii
formă, mărime, dimensiune,
mod de utilizare. 11. Eticheta comunicării în dialog. 1 10.09 Man. p. 11
2.5. Combinarea elementelor Componentele dialogului:
nonverbal cu cele verbale în vorbitorul, ascultătorul. Situații
diferite situații reale sau de comunicare. Învățăm să
modelate. comunicăm politicos.
Caiet-tip, p. 8
12. Cârligul. 1 13.09
2.6. Formularea enunţurilor
potrivite unor situaţii 13. Modul în care comunicăm. 1 14.09 Man. p. 12
cunoscute de comunicare. Prezentarea membrilor familiei.
2.7.Prezentarea informației Propoziția din două cuvinte. Eu și
desprinse din lectura unei cei de lângă mine.
14. Ovalul. 1 14.09 Caiet-tip, p. 9
imagini.
15. Propoziția din trei cuvinte. 1 15.09 Man. p. 13
Reprezentarea propoziției și a
cuvintelor ei prin semne
convenționale. Eu și cei de lângă
mine (activitățile copiilor în
familie).
16. Linii, cârligul. Ovalul 1 15.09 Caiet-tip, p. 10 EFE
(consolidare).

9
17. Felul propoziției după scopul 1 16.09 Man. p. 14
comunicării: enunțiativă,
interogativă, exclamativă. Tainele
cărții. Audierea poveștii ,,Iedul cu
trei capre” (I parte) după Octav
Pancu-Iași.
18. Semiovalul cu deschidere spre 1 16.09 Caiet-tip, p. 11
dreapta și spre stânga.
19. Reproducerea ghidată a unui 1 17.09 Man. p. 15
fragment din poveste.
Semnificația propoziției:
enunțiativă, interogativă,
exclamativă. ,,Iedul cu trei
capre” (partea a doua).
Atitudinea față de
comportamentul personajelor.
20. Bastonata cu întorsătură în 1 20.09 Caiet-tip, p. 12

partea de sus spre dreapta.


21. Descrierea unei legume după 1 21.09 Man. p. 16
formă, mărime, culoare, gust,
mod de întrebuințare. Cuvântul
bisilabic. La balul toamnei.
22. Bastonata cu întorsătură în 1 21.09 Caiet-tip, p. 13
partea de jos spre dreapta.
23. Descrierea unui fruct după 1 22.09 Man. p. 17
formă, mărime, culoare, gust,

10
mod de întrebuințare. Cuvântul
trisilabic. La balul toamnei. Caiet-tip, p. 14
24. Bastonata cu întorsătură în 1 22.09
partea de jos spre stânga.
25. Lectura imaginii. Cuvântul 1 23.09 Man. p. 18
monosilabic. Descrierea unui
animal. La menajerie.
26. Nodulețul pe un spațiu. 1 23.09 Caiet-tip, p. 15
27. Lectura imaginii. Cuvântul. 1 24.09 Man. p. 19
Recapitulare. Bucătăria
animalelor. La menajerie.
28. Nodulețul pe două spații. 1 27.09 Caiet-tip, p. 16
29. Sunetul. Componenta sonoră a 1 28.09 Man. p. 20
cuvântului. Vreau să cresc
sănătos (igiena personală, igiena
vestimentației, igiena locuinței).
30. Bucla deasupra rândului. 1 28.09 Caiet-tip, p. 17
31. Componenta sonoră a 1 29.09 Man. p. 21
cuvântului. Vreau să cresc
sănătos (igiena alimentației,
alimentația sănătoasă)
32. Bucla sub rând 1 29.09 Caiet-tip, p. 18
33. Componenta sonoră a cuvântului. 1 30.09 Man. p. 22
Vocalele și consoanele. Prietenii
naturii.
34. Zaua pe un spațiu. 1 30.09 Caiet-tip, p. 19

11
35. Sunetul. Recapitulare. Prietenii 1 01.09 Man. p. 23
naturii (Micii ecologiști).
36. Zaua pe două spații. 1 04.10 Caiet-tip, p. 20
37. Recapitulare: Propoziție, cuvânt, 1 05.10 Man. p. 24
silabă, sunet.
EFE
38. Elemente grafice utilizate în 1 05.10 Caiet-tip, p. 21
procesul scrierii
39. Exerciţii de recuperare şi 1 06.10 Man. p. 25-26
dezvoltare.
40. Ce-am greșit noi corectăm și prin 1 06.10
joacă învățăm.
Unitatea 2. Ne așteaptă o lume fermecată – 27 ore
1.2. Recunoașterea sensului 1. Sunetul [a] şi litera ,,a” 1 07.10 EI
cuvintelor dintr-un enunț minuscul de tipar. Sunetul și
audiat. litera – corespondența dintre Man.p 28-31
ele. Caiet-tip, p. 22-23
1.4. Distingerea cuvintelor 2. Litera a minusculă de mână. 1 07.10
dintr-o propoziţie, a silabelor Poziţia corectă a corpului, a
dintr-un cuvânt şi a sunetelor mâinii, a caietului la scris.
dintr-o silabă. 3. Sunetul [a] şi litera ,,A” 1 08.10
3.1. Citirea corectă şi majusculă de tipar. Sunetul și
conştientă a silabelor, litera – corespondența dintre
cuvintelor și propozițiilor, ele.
scrise cu litere de tipar sau de 4. Litera A majusculă de mână. 1 11.10
mână Poziţia corectă a corpului, a
mâinii, a caietului la scris.

12
4.1. Scrierea corectă, lizibilă 5. Sunetul [m] şi litera ,,m” 1 12.10
Man.p. 32-35
a literelor mari și mici, de minusculă de tipar. Sunetul și Caiet-tip, p. 24-25
mână și de tipar, cu păstrarea litera – corespondența dintr ele.
spaţiului, înclinării şi a 6. Litera m (mică) de mână. 1 12.10
aspectului îngrijit. Regulile scrisului: spaţiul,
2.3.Identificarea dialogului în înclinaţia uniformă, aspectul
comunicare. îngrijit
2.4.Implicarea în dialog prin 7. Sunetul [m] şi litera de tipar M. 1 13.10
respectarea regulilor de Citirea silabisită
etichetă. 8. Litera M (mare) de mână. 1 13.10
3.1. Citirea corectă şi 9. Sunetul [n] şi litera de tipar n. 1 14.10
Man. p. 36-39
conştientă a silabelor, Rostirea corectă a consoanelor. Caiet-tip, p. 26-27
cuvintelor și propozițiilor, 10. Litera n (mică) de mână.
scrise cu litere de tipar sau de 11. Sunetul [n] şi litera de tipar N. 1 14.10
mână Citirea cuvintelor 1 15.10
1.4. Distingerea cuvintelor 12. Litera N (mare) de mână. 1 18.10
dintr-o propoziţie, a silabelor 13. Sunetul [i] şi litera de tipar i. 1 19.10
dintr-un cuvânt şi a sunetelor Man. p.40-43 EFE
Norme de pronunție Caiet-tip, p. 28-29
dintr-o silabă. 14. Litera i (mică) de mână. 1 19.10
4.1. Scrierea corectă, lizibilă 15. Sunetul [i] şi litera de tipar I. 1 20.10
a literelor mari și mici, de Citirea propozițiilor
mână și de tipar, cu păstrarea 16. Litera I (mare) de mână. 1 20.10

13
spaţiului, înclinării şi a 17. Sunetul [r] şi litera de tipar r. 1 21.10
Man.p. 44-47
aspectului îngrijit. Dialogul. Componentele Caiet-tip, p. 30-31
2.7.Prezentarea informației dialogului: vorbitorul,
desprinse din lectura unei ascultătorul
imagini. 18. Litera r (mică) de mână. Literele 1 21.10
3.3.Raportarea argumentată mari şi mici scrise, izolat şi
a imaginilor la textul citit combinate în silabe
4.2. Folosirea normelor 19. Sunetul [r] şi litera de tipar R. 1 22.10
ortografice elementare și de Dialogul simplu.
punctuație (punctul, semnul 20. Litera R (mare) de mână. 1 25.10
întrebării, semnul exclamării) 21. Sunetul [e] şi litera de tipar e. 1 26.10
Man.p. 48-51
la scrierea propozițiilor. 22. Litera e (mică) de mână. 1 26.10 Caiet-tip, p. 32-33
23. Sunetul [e] şi litera de tipar E. 1 01.11
24. Litera E (mare) de mână. 1 02.11
25. Recapitulare. Sunetele și literele 1 02.11 Man.p. 52-54 ES (orală)
a-e.
26. Exerciții de recuperare și 1 03.11
dezvoltare.
27. Ce-am greșit noi corectăm și 1 03.11
prin joacă învățăm.

14
Unitatea 3. Descifrăm secretele naturii -28 ore
5.1.Identficarea consoanelor, 1. Sunetul [u] şi litera de tipar u. 1 04.11
Man. p. 56-59
vocalelor şi a silabelor în Silaba. Caiet-tip, p. 34-35
cuvinte. 2. Litera u (mică) de mână. 1 04.11
5.2.Realizarea analizei sonore 3. Sunetul [u] şi litera de tipar U. 1 05.11
în cuvintele ce nu conțin Reprezentarea propoziției prin
grupuri de litere. semne convenţionale
4. Litera U (mică) de mână. 1 08.11
3.2.Citirea corectă, cursivă, 5. Sunetul [c] şi litera de tipar c. 1 09.11
Man. p. 60-63
fluentă a unui text literar/ Silaba. Despărţirea cuvintelor în Caiet-tip, p. 36-37
nonliterar silabe.
5.3.Recunoașterea cuvântului 6. Litera c (mică) de mână. 1 09.11
și a propozițiilor, ca elemente 7. Sunetul [c] şi litera de tipar C. 1 10.11
de construcție a comunicării. Cuvintele. Analiza sonoră
4.2. Folosirea normelor 8. Litera C (mică) de mână. 1 10.11
ortografice elementare și de 9. Sunetul [l] şi litera de tipar l. 1 11.11 EFE
Man. p. 64-67
punctuație (punctul, semnul Textul. Citirea textului Caiet-tip, p. 38-39
întrebării, semnul exclamării) 10. Litera l (mică) de mână. 1 11.11
la scrierea propozițiilor. 11. Sunetul [l] şi litera de tipar L. 1 12.11
5.4.Pronunţarea corectă a 12. Litera L (mare) de mână. 1 15.11
cuvintelor limbii române. 13. Sunetul [o] şi litera de tipar o. 1 16.11
Man. p. 68-71
3.1. Citirea corectă, cursivă, Reprezentarea propoziției prin Caiet-tip, p. 40-41
fluentă a unui text semne convenţionale
literar/nonliterar 14. Litera o (mică) de mână. 1 16.11
4.1.Scrierea corectă, lizibilă a 15. Sunetul [o] şi litera de tipar O. 1 17.11
literelor mari și mici, de mână 16. Litera O (mare) de mână. 1 17.11

15
și de tipar, cu păstrarea 17. Sunetul [ă] şi litera de tipar ă, 1 18.11
Man. p. 72-73
spaţiului, înclinării şi a Ă. Caiet-tip, p. 42
aspectului îngrijit. 18. Litera ă (mică), Ă (mare) de 1 18.11
3.5. Reproducerea ghidată a mână.
unui fragment din textul literar 19. Grupul de litere ce și Ce. 1 19.11 EFE
Man. p. 74-75
3.4.Reproducerea poeziilor Cuvântul și sensurile lui. Caiet-tip, p. 43
propuse şi a celor alese la Modificarea formei cuvintelor în
dorinţă procesul comunicării.
3.3.Raportarea argumentată a 20. Scrierea grupului de litere ce și 1 22.11
imaginilor la textul citit Ce. Ortografia cuvintelor ce
4.3. Scrierea unor propoziții conțin acest grup de litere.
pe baza imaginilor și 21. Sunetul [t] şi litera de tipar t. 1 23.11
prezentarea lor grafică. Man. p. 76-79
Semnele de punctuaţie la
Caiet-tip, p. 44-45
4.1.Scrierea corectă, lizibilă a propoziţii: punctul (•), semnul
literelor mari și mici, de mână întrebării (?), semnul exclamării
și de tipar, cu păstrarea (!)
spaţiului, înclinării şi a 22. Litera t (mică) de mână. 1 23.11
aspectului îngrijit. 23. Sunetul [t] şi litera de tipar T. 1 24.11
2.4.Implicarea în dialog prin 24. Litera T (mare) de mână. 1 24.11
respectarea regulilor de 25. Sunetele şi literele a-t. 1 25.11
etichetă. Man. p. 80-82 ES
Consolidare.
(P8,P16,P14,P11)
4.2. Folosirea normelor 26. Exerciții de recuperare și 1 25.11
ortografice elementare și de dezvoltare.
punctuație (punctul, semnul 27. Ce-am greșit noi corectăm și 1 26.11
întrebării, semnul exclamării) prin joacă învățăm.
la scrierea propozițiilor. 28. Scriere funcțională (copieri, 1 29.11
transcrieri, dictări)
16
Unitatea 4. Descoperim lumea -31 ore
2.6. Formularea enunţurilor 1. Grupul de litere ci. 1 30.11
Man. p. 84-85
potrivite unor situaţii 2. Scrierea grupului de litere ci. 1 30.11 Caiet-tip, p. 46
cunoscute de comunicare. 3. Grupul de litere Ci. 1 01.12
6.4.Alegerea motivată a 4. Scrierea grupului de litere Ci. 1 01.12
diferitelor tipuri de cărți. 5. Sunetul [ţ] şi litera de tipar ţ. 1 02.12
Man. p. 86-87
4.2. Folosirea normelor Emoțiile trăite Caiet-tip, p. 47
ortografice elementare și de 6. Litera ţ (mică) de mână. 1 02.12
punctuație (punctul, semnul 7. Sunetul [ţ] şi litera de tipar Ţ. 1 03.12
întrebării, semnul exclamării) 8. Litera Ţ (mare) de mână. 1 06.12
9. Sunetul [î] şi literele de tipar î, Î. 1 07.12 EFE
la scrierea propozițiilor. Man. p. 88-91
Cuvinte noi din text (P8,P16,P14,P9,
4.1.Scrierea corectă, lizibilă a Caiet-tip, p. 48-49 P11)
literelor mari și mici, de mână 10. Litera î (mică), Î (mare) de mână. 1 07.12
și de tipar, cu păstrarea 11. Sunetul [î] şi literele de tipar â, 1 08.12
spaţiului, înclinării şi a Â. Vocabularul textului
aspectului îngrijit. 12. Litera â (mică), Â (mare) de 1 08.12
6.3.Expunerea opiniilor faţă de mână.
cele citite. 13. Sunetul [s] şi litera de tipar s. 1 09.12
Man. p. 92-95
6.4. Alegerea motivată a Cuvinte cu sens asemănător Caiet-tip, p. 50-51
diferitelor tipuri de cărți. 14. Litera s (mică) de mână. Scrierea 1 09.12
3.2.Citirea corectă, cursivă, cuvintelor.
fluentă a unui text literar/ 15. Sunetul [s] şi litera de tipar S. 1 10.12
nonliterar Textul și imaginea
16. Litera S (mare) de mână. 1 13.12

17
3.3.Raportarea argumentată 17. Sunetul [ş] şi litera de tipar ş. 1 14.12 EFE
Man. p. 96-99 (P8,P16,P14,P9,
a imaginilor la textul citit 18. Litera ş (mică) de mână. 1 14.12 Caiet-tip, p. 52-53 P11)
5.2.Realizarea analizei sonore 19. Sunetul [ş] şi litera de tipar Ş. 1 15.12
în cuvintele ce nu conțin Poezia. Memorarea şi recitarea
grupuri de litere. ei expresivă
5.3.Recunoașterea cuvântului 20. Litera Ş (mare) de mână. 1 15.12
și a propozițiilor, ca elemente 21. Sunetul [d] şi litera de tipar d. 1 16.12
Man. p. 100-103
de construcție a comunicării. Textul şi imaginea. Caiet-tip, p. 54-55
6.3.Expunerea opiniilor faţă de 22. Litera d (mică) de mână. 1 16.12
cele citite. 23.Sunetul [d] şi litera de tipar D. 1 17.12
6.4. Alegerea motivată a Emoțiile trăite
diferitelor tipuri de cărți. 24.Litera D (mare) de mână. 1 20.12
3.2.Citirea corectă, Aranjarea în pagină: data, titlul,
cursivă, fluentă a unui alineatul
text literar/nonliterar 25. Recapitulare. Sunetele și literele 1 21.12
Man. p. 104-106 ES(4.1,4.3,5.3)
4.1.Scrierea corectă, lizibilă a a-d. Caiet-tip, p. 56
literelor mari și mici, de mână 26. Evaluare sumativă la finele 1 21.12
și de tipar, cu păstrarea semestrului I.
spaţiului, înclinării şi a 27. Exerciții de recuperare și 1 22.12
aspectului îngrijit. dezvoltare
5.1.Recunoașterea 28. Ce-am greșit noi corectăm și 1 22.12
consoanelor, vocalelor şi a prin joacă învățăm.
silabelor în cuvinte. 29. Preferințe pentru lectură 1 23.12
Man. p. 115-119
5.4.Pronunţarea corectă a 30. Tainele cărții. La biblioteca
cuvintelor limbii române. școlii. La biblioteca clasei. 1 23.12
31. Tainele cărții. Să trăiți, să
înfloriți. 1 24.12
18
Matematica

19
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE
1. Identificarea și utilizarea conceptelor matematice și a limbajului matematic în situații de învățare și cotidiene,
dând dovadă de corectitudine și coerență.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând atenție și interes
pentru calcul corect, rațional, fluent.
3. Rezolvarea problemelor pe baza utilizării achiziţiilor matematice, dând dovadă de gândire critică în adoptarea
unui plan pertinent de rezolvare.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative pentru soluționarea/ formularea unor situații de problemă/
probleme, manifestând curiozitate și creativitate în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte domenii.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
3. Ursu L., Matematica, Ghid de implementare a curriculumului școlar, clasele I-IV, 2018
4. Ursu L., Matematica, clasa1

20
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
4 132

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
Evocare 8
Numerele naturale 0-10 23
Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 32
Numerele naturale 0-20. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20 26
Numerele naturale 0-100. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 30
Ore pentru recuperări pe parcursul anului, recapitulare la finele anului 12

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
Semestrul 1
1.La izvoarele matematicii. Evocare 8 1 - -
2.Toamna se numără bobocii. Numerele naturale 0-10 23 1 2 1
3.Boboceii prind aripi. Adunarea și scăderea în concentrul 0-10 32 1 3 1
Total semestrul 1 63 3 5 2

21
Evaluare criterială prin descriptori în clasa I-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Scrierea numerelor naturale 1. Număr obiectele/imaginile.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2 Calcul oral în baza unui 1. Calculez în minte.
exercițiu dat 2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P3 Calcul oral în baza înțelegerii 1. Citesc cu atenție cerința.
terminologiei matematice 2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.
3. Calculez în minte.
4. Scriu răspunsul.
P4 Calcul în coloniță 1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5 Rezolvarea problemelor 1. Citesc cu atenție problema.
simple 2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P6 Formularea problemelor 1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea problemei.
simple 2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite.
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P7 Formarea șirurilor de numere 1. Înțeleg regula.
după o 2. Aplic regula și scriu șirul.
regulă dată
P8 Completarea șiruri lor de 6.1. Observ cu atenție șirul.
numere/forme geometrice 2. Descopăr regula de formare.
3. Aplic regula și completez șirul.

22
P9 Recunoaşterea formelor 1. Observ forma geometrică.
geometrice 2. Îmi amintesc denumirea ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P10 Efectuarea măsurărilor 1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P11 Determinarea valorii de 1. Citesc cu atenție.
adevăr a unei propoziții 2. Mă întreb dacă este adevărat sau fals.
matematice 3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P12 Exercițiu lacunar (cu 1. Citesc cu atenție.
numere/semne lipsă) 2. Determin conform cerințelor numărul/semnul care lipsește.
3. Completez exercițiul.
P13 Enunț lacunar 1. Citesc cu atenție.
(cu numere/cuvinte lipsă) 2. Determin conform cerințelor fiecare număr/cuvânt care lipsește.
3. Completez enunțul.
P14 Completarea 1. Observ cu atenție tabelul/schema.
tabelelor/schemelor 2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie completată, folosind terminologia
matematică.
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.
P15 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P16 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.

23
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
(sub-competențe)
1. La izvoarele matematicii. Evocare-8 ore
1. Poziţie 1 02.09 Manual
p. 4
1.1. Identificarea 2. Direcţie 1 06.09 Manual
poziţiilor relative ale unor p. 5
obiecte în spaţiu, în raport 3. Însușiri ale obiectelor. Identic. 1 07.09 Manual
cu sine şi cu repere fixe Diferit p.6-7
date.
4. Figuri geometrice: cerc, triunghi, 1 08.09
pătrat, cub
1.2. Recunoașterea
formelor geometrice în 5. Grupuri de obiecte și 1 09.09 Manual
modele date şi în mediul corespondențe. Tot atât. Mai p. 8-9
înconjurător. puţin. Mai mult
6. Cine seamănă, culege. Analiză- 1 13. 09 Manual
1.3. Explorarea
sinteză. Activități diferențiate p. 10-11
modalităţilor de formare,
sortare, clasificare, 7. Evaluare iniţială la început de an 1 14.09 EI
comparare, egalizare şcolar.
cantitativă a unor grupuri
8. Activități diferențiate de 1 15.09
de obiecte.
postevaluare

24
2. Toamna se numără bobocii. Numerele naturale 0-10 - 23 ore
2.1. Receptarea 1. Numărul şi cifra 1 1 16.09 Manual EI
elementelor de limbaj p.12-13
matematic aferent 2. Numărul şi cifra 2 1 20.09 Manual
conceptului de număr p. 13
natural. 3. Relaţii de comparaţie 1 21.09 Manual
p.14
2.2. Identificarea, citirea 4. Relații de comparații. 1 22.09 Manual
și scrierea numerelor Consolidare-dezvoltare. p.15
natural 0-10. 5. Numărul şi cifra 3 1 23.09 Manual
p.16
2.3. Compararea şi 6. Numărul și cifra 3.Consolidare- 1 27.09 Manual
ordonarea numerelor dezvoltare p.17
naturale 0-10. 7. Numărul şi cifra 4 1 28.09 Manual
p.18
8. Numerele de la 1-4. Consolidare- 1 29.09 Manual
2.4. Explorarea dezvoltare p.19
modalităţilor de 9. Numărul şi cifra 5 1 30.09 Manual
compunere, descompunere p. 20-21
a numerelor naturale 0-10. 10. Numerele de la 1-5. 1 04.10 Manual EFE(P1,P8,P
Consolidare- dezvoltare p. 22-23 11)
11. Numărul şi cifra 6 1 05.10 Manual
2.5. Completarea unor p. 24
secvenţe ale şirului 0-10, în 12. Numărul şi cifra 6. 1 06.10 Manual
baza sesizării prin Consolidare -dezvoltare p. 25
observare a ordonării 13. Numărul şi cifra 7 1 07.10 Manual
crescătoare sau p. 26
25
descrescătoare a 14. Numărul şi cifra 7. 1 11.10 Manual
numerelor date. Consolidare -dezvoltare p. 27
15. Numărul şi cifra 8 1 12.10 Manual
p. 28
16. Numărul şi cifra 8. 1 13.10 Manual
Consolidare -dezvoltare p. 29
17. Numărul şi cifra 9 1 14.10 Manual
p. 30
18. Numărul şi cifra 9. 1 18.10 Manual EFE(P1,P8,P
Consolidare-dezvoltare p. 31 7,P11)

19. Numărul şi cifra 0 1 19.10 Manual


p. 32
20. Numărul 10 1 20.10 Manual
p. 33
21. Cine seamănă, culege. 1 21.10 Manual
Analiză- sinteză p. 34
22. Evaluare sumativă. Numerele 1 25.10 ES
(test de
de la 0-10 evaluare)(2.1,2.
4,2.5)
23. Activități diferențiate de 1 26.10
postevaluare
3. Boboceii prind aripi. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 – 32 ore
1. Operaţia de adunare 1 01.11 Manual EI
p. 36
2. Operația de adunare. 1 02.11 Manual
Consolidare-dezvoltare p. 37
26
3.1. Receptarea 3. Operaţia de scădere 1 03.11 Manual
elementelor de limbaj p. 38
matematic aferent 4. Operaţia de scădere. Consolidare- 1 04.11 Manual
conceptelor de adunare şi dezvoltare p. 39
scădere. 5. Adunarea şi scăderea cu 1. 1 08.11 Manual
p. 40-41
6. Adunarea cu 2 1 09.11 Manual
3.2. Efectuarea adunării p. 42
şi scăderii numerelor 7. Scăderea cu 2. 1 10.11 Manual
naturale în concentrul 0-10. p. 43
8. Adunarea şi scăderea cu 2. 1 11.11 Manual
Consolidare-dezvoltare p. 44-45
9. Adunarea cu 3 1 15.11 Manual
p. 46
10. Scăderea cu 3 1 16.11 Manual
p. 47
11. Adunarea și scăderea cu 3. 1 17.11 Manual EFE(P7,P8,P
3.3. Aplicarea operaţiilor Analiză- sinteză p. 48-49 4,P1)
de adunare, scădere şi a 12. Probleme de aflare a sumei 1 18.11 Manual
proprietăţilor acestora p. 50
pentru: compunerea, 13. Probleme de aflare a sumei. 1 22.11 Manual
descompunerea numerelor Consolidare -dezvoltare p. 51
naturale 0-10; aflarea unor 14. Adunarea şi scăderea cu 4 1 23.11 Manual
numere necunoscute în p. 51-52
exerciţii, șiruri date. 15. Consolidare -dezvoltare 1 24.11 Manual
p. 53

27
16. Adunarea şi scăderea cu 5 1 25.11 Manual
3.4. Rezolvarea p. 54
problemelor simple de 17. Consolidare -dezvoltare 1 29.11 Manual
adunare și de scădere, cu p. 55
sprijin în obiecte/ desene, 18. Probleme de aflare a restului 1 30.11 Manual
prin exercițiu. p. 56
19. Probleme de aflare a restului. 1 01.12 Manual
Consolidare -dezvoltare p. 57
3.5. Formularea 20. Adunarea şi scăderea cu 1 02.12 Manual EFE
problemelor simple de numerele până la 5. Analiză- p. 58-59 (P4,P5,P7,P
adunare și de scădere, cu 8)
sinteză
sprijin în: imagini, enunţ 21. Probleme de mărire a unui 1 06.12 Manual
incomplet. număr cu câteva unităţi p. 60
22. Probleme de mărire a unui 1 07.12 Manual
număr cu câteva unităţi, p. 61
Consolidare- dezvoltare
23. Adunarea cu 6,7,8,9 1 08.12 Manual
p. 62
24. Adunarea cu 6,7,8,9. 1 09.12 Manual
Consolidare- dezvoltare p. 63
25. Probleme de micşorare a unui 1 13.12 Manual
număr cu câteva unităţi p. 64
26. Probleme de micşorare a unui 1 14.12 Manual
număr cu câteva unităţi, p. 65
Consolidare- dezvoltare
27. Scăderea cu 6,7,8,9 1 15.12 Manual
p. 66
28
28. Scăderea cu 6,7,8,9. 1 16.12 Manual
Consolidare- dezvoltare p. 67
29. Adunarea şi scăderea până la 1 20.12 Manual EFE(P4,P5,P
10. Consolidare- dezvoltare p. 68-70 6,P7,P8)

30. Cine seamănă, culege. 1 21.12 Manual


Activități diferențiate. p. 70
31. Evaluare sumativă. Adunarea 1 22.12 Manual ES (test de
şi scăderea de la 0-10 p. 71 evaluare)(3.2,
3.3,3.4,3.5)
32. Activități diferențiate de 1 23.12 Manual
postevaluare p. 71

29
Educația moral-spirituală

30
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viață, demonstrând atitudine pozitivă și


responsabilă față de sine și cei din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor moral-
spirituale, dând dovadă de atitudine critică și comunicare asertivă.
3. Transpunerea achizițiilor dobândite la disciplină în activități educaționale/ comunitare/ culturale, tinzând spre
virtuți moral-spirituale.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
3. Cara A., Educația moral-spirituală, Ghid de implementare a curriculumului școlar, clasele I-IV, 2018
4. Cara A., Educația moral-spirituală, clasa 1, 2017

31
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut (module) Nr. de ore
1. Eu și școală 6
2. Eu și familia 6
3. Eu și comunitatea 6
4. Învăț să fiu om 8
Ore la discreția cadrului didactic ( pentru activități în diverse parteneriate: vizite în Centrele 8
culturale/ comunitare/ religioase; proiecte de acțiuni; învățare prin sarcini de lucru; activități
de voluntariat; activități transdisciplinare)

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Unități de conținut Nr. ore/ modul
EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
1. Eu și școala
15 1 la discreția CD 2-3 1-2
2. Eu și familia
Semestrul 2

32
Evaluare criterială prin descriptori în clasa I-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Mesajul oral 1. Formulez clar mesajul.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Argumentez/dezvolt ideea principală.
4. Utilizez vocabularul corespunzător.
P2 Personajul 1. Numesc virtuţile şi viciile personajului.
textului/situației/ cazului 2. Le caracterizez în cuvinte proprii.
dat 3. Argumentez opinia/atitudinea față de acest personaj.*
P3 Studiul de caz 1. Explic ghidat situația /cazul (cauze, consecinţe, comportamente).
2. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
3. Argumentez opinia formulată.
P4 Sărbători calendaristice 1. Denumesc sărbătoarea calendaristică.
2. Descriu tradiţiile legate de această sărbătoare.
3. Respect succesiunea ideilor.
4. Exprim clar şi concis fiecare gând.
P5 Comunicarea 1. Respect subiectul/tematica.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect succesiunea logică.
4. Utilizez limbajul corespunzător.
P6 Adoptarea de reguli și 1. Explic ghidat situaţia/cazul.
respectarea lor 2. Formulez reguli.
3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
4. Manifest interes şi disponibilitate.
P7 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.

33
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
(sub-competențe)
Eu și școala- 6 ore
1.1. Identificarea 1. Valori moral- spirituale în 1 06.09 EI
valorilor moral-spirituale școală. Acceptarea și sprijinul
în contexte școlare. reciproc
2. Respectul 1 13.09
1.2. Aprecierea valorică 3. Prietenia. Cooperarea 1 20.09
a comportamentelor 4. Bunătatea 1 27.09
elevilor în situații școlare. 5. Școala mea - școală 1 04.10
prietenoasă și primitoare
pentru toți copiii.Acceptarea
diversității colegilor
6. Comportamente morale. Îmi 1 11.10 EFE
pasă de clasa și școala mea
7. Învățare prin sarcini de lucru 1 18.10
Eu și familia- 6 ore
1. Valori moral- spirituale în 1 25.10
2.1. Identificarea familie. Acceptarea. Sprijinul
valorilor moral-spirituale reciproc. Respectul
în contexte familiale. 2. Prietenia. Cooperarea. Iertarea. 1 01.11 EFE
Bunătatea
3. Obiceiuri și tradiții în familia 1 08.11
mea

34
2.2. Aprecierea valorică 4. Comportamente morale. Îmi 1 15.11
a comportamentelor pasă de familia mea. Activități
copiilor în familie. de consolidare și dezvoltare
5. Evaluare sumativă. Eu, școala și 1 22.11 ES
familia
6. Activităţii de postevaluare 1 29.11
7. Proiecte de acțiuni 1 06.12
8.Învățare prin sarcini de lucru 1 13.12
9.Activități transdisciplinare 1 20.12

35
Educația plastică

36
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație pentru
frumosul din viaţă şi artă.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea
sinelui.
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând
respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
3. ???????., Educația plastică, Ghid de implementare a curriculumului școlar, clasele I-IV, 2018

37
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
Frumosul în jurul nostru 8
Alfabetul artei plastice 12
Cum realizăm o lucrare plastică 10
De ce ne place arta plastică 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Nr. ore/ Evaluări
Unitățile de învățare (modulele)
module EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
1. Frumosul în jurul nostru
15 1 la discreția CD 2 1
2. Alfabetul artei plastice
Semestrul 2
3. Cum realizăm o lucrare
plastică 19 1 la discreția CD 2 1
4. De ce ne lace arta plastică
Total anual:
4 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2

38
Produse recomandate Criterii de succes
P1 6 1. Respect tema plastică şi subiectul.
Lucrări şi compoziţii plastice
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
P2 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
creioanele colorate 2. Utilizez corespunzător creioanele de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
P3 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
acuarela/guașul 2. Potrivesc culorile corespunzător subiectului/ temei/ celor reprezentate.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
P4 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
culoarea ca element de 2. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
limbaj plastic 3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
P5 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
punctul/liniile 2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
3. Realizez subiectul într-un mod individual.
P6 Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual.
P7 Compoziție în materiale 1. Respect tema plastică şi subiectul.
naturale 2. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
3. Execut lucrarea cu acurateţe.
P8 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P9 Prezentarea lucrării7 1. Explic cum am respectat tema plastică şi subiectul.
2. Argumentez ce materiale / ustensile am folosit.
3. Explic cum am utilizat tehnica studiată.

39
Unități de Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
competențe
(sub-competențe)
Frumosul în jurul nostru- 8 ore
1. Perceperea în arta plastică 1 03.09 EI
2. Culoarea în mediul înconjurător. 1 10.09
Creioanele
1.1. Identificarea 3. Imagini plastice: transformarea 1 17.09
culorilor, formelor în formelor reale în imagini plastice.
mediul înconjurător și 4. Imagini liniare cu ajutorul cariocilor 1 24.09
în imagini plastice.
5. Creaţiile artistico-plastice: 1 01.10
reprezentarea lumii. Hașurare cu
creioane și carioci
6. Creaţiile artistico-plastice: 1 08.10
reprezentarea lumii pe asfalt cu creta.
Imagini liniare
1.2. Utilizarea la nivel
7. Creaţiile artistico-plastice: 1 15.10
elementar a
reprezentarea sinelui (emoții,
materialelor grafice, a
sentimente, idei) Hașurare cu creioane.
tehnicilor
Portretul meu
corespunzătoare.
8. Activităţii diferentiate 1 22.10 EFE
Alfabetul artei plastice- 12 ore
2.1. Recunoașterea 1. Elemente de limbaj plastic.Punctul. 1 05.11
caracteristicilor fizice Carioci
ale elementelor de 2. Elemente de limbaj plastic.Linia. 1 12.11
Creioane
40
limbaj plastic în natură 3. Elemente de limbaj plastic.Forma. 1 19.11
și opere de artă. 4. Elemente de limbaj plastic.Culoarea. 1 26.11
Guașă
5. Elemente de limbaj plastic.Culori 1 03.12
2.2. Utilizarea la nivel primare. Acuarelă.pensula
elementar a 6. Evaluare sumativă. Elemente de limbaj 1 10.12 ES
materialelor grafice și plastic.
picturale, a 7. Activități diferențiate de postevaluare 1 17.12
instrumentelor și 8. Tehnici picturale 1 24.12
tehnicilor
corespunzătoare.

41
Educația fizică

42
43
Nivelul orientativ al calităților motrice elevilor ciclului primar(băieți)
Clasa I
Teste motrice Nivel minim Nivel mediu Nivel înalt
Alergare de viteză 30m (s) 7,5 6,6 5,6
Alergare de durată 6 min (m) 650 750 1000
Săritură în lungime de pe loc (cm) 91-126 127-144
145
Aplecare înainte din așezat (cm) 2 4 6
Ridicarea trunchiului din culcat în 30s (repetări) 8-12 13-21
22
Din sprijin culcat, mâinile pe banca de gimnastică, flotări 3-9 10-16
(repetări) 17

Nivelul orientativ al calităților motrice elevilor ciclului primar(fete)


Clasa I
Teste motrice Nivel minim Nivel mediu Nivel înalt
Alergare de viteză 30m (s)
7,6 7,0 6,0
Alergare de durată 6 min (m)
450 600 800
Săritură în lungime de pe loc (cm) 86-113 114-136
137
Aplecare înainte din așezat (cm) 2 7,5 12,5
Ridicarea trunchiului din culcat în 30s (repetări) 7-11 12-18
19
Din sprijin culcat, mâinile pe banca de gimnastică, flotări 3-5 6-9
(repetări) 10

44
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Exerciții de front și formații 1. Identific modelul de mișcare.
2. Execut exerciții de front și formații.
3. Respect regulile de acțiune individuală și în comun.
P2 Exerciții cu caracter aplicativ (mers, 1. Înțeleg exercițiul.
alergări, sărituri etc.) 2. Execut acțiunea (alergarea, aruncarea, prinderea etc.).
3. Respect regulile de securitate.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P3 Exerciții de dezvoltare fizică generală 1. Respect poziția inițială.
(EDFG) 2. Execut exercițiile de DFG.
3. Respect tehnica securității.
P4 Exerciții de atletism (săritură, alergare) 1. Respect poziția corpului.
2. Manifest rezistență.
3. Respect tehnica securității.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P5 Exerciții din gimnastica de bază 1. Respect poziția corpului.
(rostogoliri, atârnări, semisfoară etc.) 2. Execut exercițiile propuse.
3. Manifest insistență, curaj, răbdare.
4. Respect regulile de securitate.
P6 Jocul sportiv / Jocul dinamic / ștafete 1. Respect regulile jocului / ștafetei.
2. Execut tehnica elementelor jocului /ștafetei.
3. Manifest respect pentru adversar.
4. Respect tehnica securității.
P7 Aruncarea mingii 1. Respect poziţia corectă a corpului.
2. Arunc corect mingea în ţintă.
3. Respect regulile de securitate.
P8 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.

45
46
47
Educația tehnologică

48
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor specifice în diverse activități tehnologice, manifestând


curiozitate și interes pentru inovații.
2. Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivație pentru creativitate și
gust estetic.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învăţare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și
respect pentru etica mediilor virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în context educaţionaleși cotidiene, demonstrând grijă pentru
mediul natural și cei din jur.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
3. Educația tehnologică, Ghid de implementare a curriculumului școlar, clasele I-IV, 2018

49
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Colaje şi decoraţiuni 15

2. Educaţia digitală 15

Ore la discreția cadrului didactic (ore de evaluare, recuparare activităţii transdisciplinare) 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2

50
Evaluare criterială prin descriptori în clasa I-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Proiect de confecţionare 1. Descriu etapele tehnologice de confecţionare;
2. Comentez aspectul estetic;
3. Explic de ce sunt utile articolele.
4. Prezint schiţa grafică şi modelul decorativ proiectat;
P2 Articole tradiţionale8 1. Selectez pânza/materialul necesar;
2. Păstrez în condiţii potrivite materialele şi ustensilele;
3. Respect normele de igienă şi protecţie a muncii.
P3 Confecționare de lucrări9 1. Selectez materialele și ustensilele necesare.
2. Respect etapele tehnologice.
3. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru.
4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
5. Respect normele de igiena și protecție a muncii.
6. Finisez articolul.
P4 Evaluarea lucrărilor 1. Apreciez cât este de estetică lucrarea.
confecţionate 10 2. Explic dacă se respectă tradiţia populară.
3. Explic dacă s-au respectat etapele tehnologice.
4. Explic cât de calitativ este produsul.
5. Respect terminologia specifică.*

51
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
Colaje și decorațiuni- 15 ore
1. Varietatea materialelor. Ustensile 1 06.09 EI
utilizate în tehnica colajului.
2. Organizarea locului de lucru. 1 13.09
Reguli sanitaro-igienice şi de
2.1. Recunoaşterea protecţie a muncii.
materialelor şi ustensilelor 3. Tehnica realizării imaginilor colaj. 1 20.09
utilizate în tehnica colaj. 4. Corectitudinea decupării 1 27.09
detaliilor. Consecutivitatea
caşerării detaliilor. Cerinţele
estetice.
5. Realizarea colajelor simple 1 04.10 EFE
2.2. Realizarea colajelor 6. Procedeul decupării pe linie 1 11.10
simple din forme geometrice. dreaptă
7. Tehnica decupării formelor 1 18.10
geometrice. Colaje din forme
geometrice
2.3. Aprecierea în cuvinte 8. Colaje modulare. 1 25.10
proprii a lucrării personale şi 9. Reprezentarea formelor, 1 01.11
ale colegilor. obiectelor prin tehnica colaj
10. Procedee simple de decorare a 1 08.11 EFE
formelor plane şi volumetrice

52
11. Realizarea obiectelor decorative 1 15.11
2.1. Recunoaşterea specifice unor sărbători
materialelor şi ustensilelor calendaristice
utilizate în tehnica colaj. 12. Realizarea obiectelor decorative 1 22.11
specifice unor sărbători
2.2. Realizarea colajelor calendaristice
simple din forme geometrice. 13. Realizarea obiectelor decorative 1 29.11
specifice unor sărbători
2.3. Aprecierea în cuvinte calendaristice
proprii a lucrării personale şi 14. Evaluare sumativă. Realizarea 1 06.12 ES
ale colegilor. unui colaj sau decorațiune
15. Activități diferențiate de 1 13.12
postevaluare
16. Activități interdisciplinare 1 20.12

53
Dezvoltare personală

54
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Afirmarea identităţii personale prin valorificarea sinelui şi a resurselor sociale pentru relaţionarea armonioasă
în familie și cu ceilalți.
2. Demonstrarea unui comportament respectuos și grijuliu, axat pe utilizarea raţională a resurselor.
3. Adoptarea modului de viata sănătos prin implicare în activități de menținere a sănătății proprii.
4. Proiectarea carierei prin cunoașterea potențialului individual, a profesiilor și aprecierii studiilor ca modalitate
de asigurare a perspectivei de realizare în viață.
5. Adaptatrea comportamentului la reguli si contexte care asigura securitatea personală.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum national, clasele I-IV, 2018
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 1. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.

55
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt
2. Asigurarea calităţii vieţii
3. Modul sănătos de viaţă
4. Proiectarea carierei profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial
5. Securitatea personală
La discreția cadrului didactic

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2

56
Evaluare criterială prin descriptori în clasa I-a. Extras din metodologia ECD

Produse recomandate Criterii de succes


P1 Confecționare de 1. Respect normele de igienă și protecție a muncii.
lucrări 2. Respect tema și subiectul lucrării.
3. Utilizez materialele/ustensilele corespunzătoare
4. Execut lucrarea cu acuratețe
P2 Elaborarea unui cod de 1. Identific ghidat situația/cauza.
reguli și respectarea lor 2. Formulez reguli.
3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
P4 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă opinia mea.
2. Expun coerent și clar gândul
3. Respect ordinea ideilor.
4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului de discuție.
P5 Activitate de simulare: 1. Recunosc semnalul de alarmare/evacuare.
Evacuarea din clasă 2. Îmi păstrez calmul. Sunt calm
3. Mă deplasez pe traseul de evacuare/ căile de evacuare din instituţia de învăţământ
(conform planului de evacuare).
4. Execut acţiuni conform situaţiei.
5. Mă prezint la locul stabilit.

57
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
(sub-competențe)
Securitatea personală
5.1. Relatarea prin cuvinte 1. Securitatea elevului la școală. 1 03.09 EI
proprii a unor reguli de Reguli de securitate în diferite
comportament în situații spații școlare.
cotidiene. 2. Jocul cu focul – pericol. Prevenirea 1 10.09
5.2. Aplicarea unor incendiilor în spații înschise:
recomandări privind apartament, casă, calsă etc
securitatea elevului în 3. Atenție la persoanele necunoscute! 1 17.09
traffic, în condițiile casnice și Comunicarea în stradă cu
școlare, cu atitudine persoanele necunoscute:
pozitivă. circumstanțe, acțiuni.
5.3. Manifestarea 4. Traseul sigur spre școală. Strada, 1 24.09 EFE
tendinței de implicare cu trotuarul. Carosabilul.
interes în asigurarea 5. Siguranță în stradă și în transportul 1 01.10
securității personale. public. Semaforul, transportul
public, traversarea străzii.
6. Locuri de joacă sigure. Siguranța 1 08.10
locului de joacă în: curte, mahala,
toloacă, teren sportive etc.
7. Managementul clasei: abordări 1 15.10 autoevaluare
situaționale concrete.
Autoevaluare.
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt
1. Unicitatea persoanei: nume și 1 22.10
prenume, data şi locul naşterii,
58
1.1. Recunoaşterea adresa, locuri, lucruri, activități
propriilor emoţii şi ale preferate.
celorlalţi, exprimate prin 2. Regulamentul clasei şi al şcolii. 1 05.11 EI
cuvinte proprii. Regulile de convieţuire în clasă şi
în şcoală.
1.2. Demonstrarea unui 3. Comunicare și înțelegere. Ascultarea 1 12.11
comportament și perceperea mesajului.
corespunzător 4. Trăiri emoţionale ale elevlui de 1 19.11
regulamentului clasei și a clasa I. Emoţiile de bază: bucurie,
școlii. tristeţe, frică, furie. Înţelegerea,
1.3. Adaptarea recunoaşterea și exprimarea
comunicării cu semenii, la emoţiilor.
diverse situații, prin 5. Managementul clasei: abordări 1 26.11 Autoevaluare
înțelegere și respect. situaționale concrete. Autoevaluare
1.4. Aprecierea unicităţii
sale în contextul statutului
de elev.
Asigurarea calităţii vieţii
2.1. Recunoaşterea unor 1. Salutul. Modalităţi de salut, 1 03.12
comportamente corecte în contexte.
raport cu sine şi alţii, privind 2. Ținuta elevului. Vestimentaţia. 1 10.12
Selectarea vestimentaţiei în
salutul, ţinuta, ordinea, diferite situaţii.
inter-relaţionarea. 3. Politeţea. Semnificaţia și 1 17.12 EFE
2.2. Compararea manifestarea politeţii
relevanței unor 4. Lucrurile personale. Ordonarea 1 24.12
lucrurilor personale. Ordinea
comportamente în diferite acasă şi la şcoală.
situații.

59
Tainele comunicării

60
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Omul și comunicarea. Clasa mea
2. Întrebări și răspunsuri. Sunt școlar
3. Comoara literelor. Hărnicie
4. Comunicarea postlectorală prin tainele lecturii
La discreția cadrului didactic

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2

61
Competențe
Nr.
specifice Nr. Detaliere de conţinut Data Resurse didactice Observaţii
ore

Nina Mîndru ,,Tainele


1.1.Sesizarea 1 Omul și comunicarea. 1 03.09 comunicării” pag.3
cuvântului şi
propoziţiei ca elemente 2 Să comunicăm corect. 1 Tainele comunicării
10.09
esenţiale în pag .4-5; Imagini
comunicarea între 3 Discuţia. Hai să colorăm, să 1 Tainele comunicării
oameni. 17.09
discutăm, să povestim... pag . 6-7; Imagini
1.2.Utilizarea corectă a
cuvintelor şi a 4 Comunicăm în baza imaginii. 1 Tainele comunicării
24.09
propoziţiilor în Clasa mea pag .8-9; Imagini
discuţiile cotidiene şi în
reproducerea unor 5 Răspundem la întrebări. Prima 1 01.10 Tainele comunicării
informaţii. carte de citire. pag .10-11; Imagini
Constantin Dragomir
1.3.Emiterea mesajelor ,,Cartea”
în cadrul dialogului. 6 Propoziţia. Sunt școlar. 1 08.10 Tainele comunicării
pag .12-13; Imagini
1.4.Construirea corectă 7 Întrebăm și răspundem. Drumul 1 Tainele comunicării
15.10
şi logică a enunţurilor
spre școală. pag .14-15; Imagini
în cadrul unui mesaj
8 Dialogul. Comoara literelor. 1 22.10 Tainele comunicării
oral și scris;
pag .16-17; Imagini
9 Să comunicăm și toamna s-o 1 Tainele comunicării
05.11
colorăm. pag .18-19; Imagini

62
1.5.Comentarea 10 Bogățiile toamnei. Povestim în 1 12.11 Tainele comunicării
informaţiilor noi, baza imaginii. pag .20-21; Imagini
interesante şi utile.
11 În țara poveștilor. 1 19.11 Tainele comunicării
Reproducerea fragmentelor. pag .22-23; Imagini
26.11
12 Familia. Cum discutăm. Grigore 1 Tainele comunicării
Vieru poezia ,,Mama”. pag .24-25; Imagini
2.1. Emiterea 03.12
mesajelor specifice 13 Să-nvățăm o poezie. Poezia 1 Tainele comunicării
activităţii şcolare şi ,,Casa noastră”. pag .26; Imagini
vieţii cotidiene.
14 Anul Nou. Cu semănatul. Să 1 10.12 Tainele comunicării
2.2.Înțelegerea memorăm. pag .27-28; Imagini
semnificației mesajului
audiat. 15 Darurile iernii.Bucuriile iernii. 1 17.12 Tainele comunicării
Continuăm gândurile. pag .29-30; Imagini
2.3.Formularea
întrebărilor şi
16 Frumusețea iernii. Să explicăm 1 24.12 Tainele comunicării
răspunsurilor,
sensul expresiilor. pag .31-32; Imagini
respectând etica
Poezia,,Fulguşorul.
comunicării.

63

S-ar putea să vă placă și