Sunteți pe pagina 1din 4

720 PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE

anormale de scurgere a salivei. Tulburările secreţiei salivare


Fistulele saliva re se pot localiza atât in
dreptul parenchimului glandular, cât şi la nivelul
traieetului canalului Stenon. Sialorea (ptialismul)
Orificiul de deschidere a fistulei poate fi
situat oral. la nivelul mucoasei jugale, caz În care Sialorea (sau ptialismul) reprezinta
nu determina tulburari funcţionale şi deci nu secreţi a salivara excesiva. care se acumuleaza
necesita tratament. rapid În cavitatea orala. obligând pacienlulla
De cele mai multe ori Însa, fistula salivara deglutiţii repetate, fapt care induce o
se deschide la nivelul tegumentelor parotideo' suprasolicitare a musculaturii suprahioidiene,
maseterine sau geniene. În aceasta situaţie. precum şi o discreta afecta re a fonatiei. În timpul
apare la nivelul tegumentului un orificiu fistulos somnului. atunci când reflexul de deglutitie şi
punctiform, acoperit de o crusta sau de un tonusul muşchiului orbicular al gurii sunt
burjon (arnos. Uneori, fistula se poate situa În diminuate, se asociaza cu fenomene de scurgere
plina cicatrice, fiind mascata de aceasta. Prin a salivei din cavitatea oral3.
acest orificiu se scurge o cantitate variabila de La examenul clinic se evidenţiaza
saliva, mai crescut3 În timpul masticaţiei. acumularea rapida de saliva În planşeul bucal. O
Trebuie menţionat faptul c3 aceste fistule apreciere obiectiva a creşterii fluxu lui salivar se
sa livare nu au numai etiologie traumatic3, ele poate face cu ajutorul testului cubului de zahar:
putând avea şi alte cauze: intervenţii se pune sub limba pacientului un cub de zaMr
chirurgicale În regiunea parotideo-maseterin3, de volum mediu, acesta Închizând gura; În mod
infecţii specifice (TBe. lues. actinomicoza) sau normal eubul se Îmbiba complet şi se dizolva în
nespecifice ale regiunii. tumori maligne cu aproximativ 3 minute; la pacienţii cu
invazie tegumentara etc. hipersecreţie salivara. acest fenomen se
Fistulele salivare constituie Iezi uni produce mult mai rapid. chiar sub 1 minut.
permanente. care numai excepţional se inchid Cel mai frecvent. sialoreea are drept cauza
spontan. Tratamentul acestora consta În iritaţia locala, oro·faringiana, care activeaza
extirpa rea chirurgicala a orificiului şi traiectului reflexul de salivaţie, prin stimulare senzitiva.
fistulos. consecutiv cu diminuarea sau transmisa pe calea n. trigemen. Astfel, prezenţa
suprimarea temporara a secreţiei salivare. la nivelul cavitaţii orale a unor Iezi uni cum ar fi:
Excizia fistulei va fi urmata de sutura În mai stomatite, afte bucale, afecţiuni acute dento-
multe planuri, care s3 limiteze riscul refacerii parodontale, traumati sme, formaţiuni tumorale
traiectului fistulos. (în special formele maligne În stadii În care se
Diminuarea sec reţiei salivare seva realiza asociaza cu simptomatologie dureroasa) induc
În aceeaşi etapa, prin administrarea de hipersalivaţia reflexa. Odata cu Înlaturarea
medicaţie anticolinergica, sau va viza factorului iritativ, secreţia salivara revine la
diminuarea reflexului sa livar prin punerea În normal. În acelaşi context iritativ local, purtatorii
repaus a mandibulei (imobilizare intermaxilara). de proteze dentare mobile. incorect adaptate,
În plus, se recomanda devierea fluxului salivar sa u cu care pacientul În ca nu s-a obişnuit, vor
spre cavitatea orala, prin crearea unui orificiu la prezenta sialoree. Fenomenele de hipersalivatie
nivelul mucoasei jugale şi introducerea unui tub sunt de asemenea asociate cu momentul erupţiei
de politen În grosimea obrazului şi fixat la dinţilor la copii. O serie de afectiuni gastrice
mucoasa. însoţite de reflux gastro·esofagian persistent
Astfel, dupa formarea şi permanentizarea (spasme esofagiene, gastrita, ulcer gastric sau
Iraiectului de drenaj salivar spre cavitatea orala, duodenal. hernie hiatala. tumori maligne gastrice
tubul de politen se va suprima. În cazuri sau esofagiene) determina o hipersecreţie reflex3
extreme. in care, dupa aplicarea tratamentului, de saliv3, care va constitui un sistem tampon
fistula salivara nu se inchide, se poate recurge la pentru neutraliza rea aciditaţii conţinutului
parotidectomie totala de necesitate. gastric ajuns În oro-faringe. La pacienţii supuşi
radioterapiei În teritoriul oro-maxilo-facial. apare
o radiomucozita. care initial induce sialoree
reflexa prin mecanism iritativ. Pe parcurs, pe
masura sderozarii glandelor salivare, la aceşti
pacienţi se va in stala xerostomia persistenta.
Sialoreea se poate datora şi altor cauze, cu vor normaliza implicit şi secreţia salivara.
caracter general. Unele boli infecţioase se pot Pentru formele severe, persistente, se
Însoti de hipersecreţie salivara; dintre acestea, poate institui un tratament medicamentos.
este binecunoscuta sialorea abundenta din rabie. Medicaţia anticolinergica (atropina şi derivaţO
De asemenea, fenomene de sialoree sunt descrise reduce producţia de saliva, dar are efecte
În hipertiroidism, precum şi În insuficienţa renala secundare inacceptabile. lnfiltraţiile trans-
cronica şi diabet, unde apar şi fenomene dermice cu scopolamina au o oarecare eficienţa ,
supurative ale glandelor salivare (În special dar sunt contra indicate la copiii sub 10 ani.
parotide). lntoxicaţiile acute cu plumb, mercur, Pentru pacientii cu control neuro-
crom, iod, precum şi cele medicamentoase cu muscular deficitar, s-au folosit diferite tehnici
saruri de litiu şi derivati de pilocarpini1 induc chirurgicale pentru combaterea sialoreei severe:
hipersalivaţie. La gravide apare uneori O • repoziţionarea canalelor Wharton sau 5tenon,
hipersecreţie salivara, probabil pe fond hormonal, spre posterior. cu deschiderea acestora la
şi care dispare frecvent În ultima perioada a nivelul istmului faringian, ceea ce va permite
sarcinii şi Întotdeauna post-partum. deglutiţia mai uşoară a salivei şi astfel reducerea
Pe fond psihic. se descriu la unii pacienţi fenomenelor de incontinenţa salivara:
fenomene de sialoree acuta. tranzitorie. În • ablaţia glandelor salivare (în special a
contextul unor stari de stress sau crize de panica. glandelor submandibulare);
Dimpotriva, la alti pacienţi. aceste stari de stress • neurectomia bilaterala a n. coarda timpanului,
se asociază cu xerostomie. Anumite afecţiuni cu care Întrerupe caile eferente parasimpatice ale
componentă psihiatrica se asociază cu glandei parotide, reducând secreţia salivara;
hipersecreţie salivară cronică. pacienţii acuzând aceasta intervenţie induce Însa şi pierderea
disfagii cu senzaţie de "nod În gât" şi glosodinii. sensibilitatii gustative În cele 2/3 anterioare ale
Sialoreea de origine neurologica apare În limbii.
boala Parkinson. În sifilisul tertiar cu afectare În cazuri severe, s·a Încercat inducerea
cerebrală. În anumite nevralgii faciale. În sclerozei glandelor salivare prin radioterapie În
encefalite, În cazul unor tumori situate la baza doze reduse, existând Însa riscul major de
ventricului IV, În vecinatatea centrilor reflexului transformare maligna.
salivar. La copiii cu handicap psiho-motor,
Un tip particular de hipersalivatie excesivă tratamentul logopedic poate Îmbunatati
este sialorea paroxistică idiopatică. Se manifesta controlul neuro-muscular, dar ridica problema
prin episoade de sialoree marcată. de etiologie unei colaborari deficitare cu pacientul.
necunoscută . cu o durată de 2-5 minute. Se
asociază cu fenomene prodromale de greată
sau/şi durere epigastrică. Hiposialia
O falsă sialoree este reprezentata de Hiposialia reprezintă o diminuare a
incontinenţa salivară la pacientii cu deficit secreţiei salivare, de etiologie diversă. Asialia
neuro-motor. aceasta putând fi sau nu asociată repre z intă lipsa totală a secreţiei salivare. care
cu o creştere reală a fluxului salivar. Principala se produce cu totul excepţional şi nu are caracter
cauză este de fapt o tulburare de deglutiţie, permanent.
asociată cu hipotonia musculaturii pereţilor Hiposialiile tranzitorii au de multe ori o
cavitaţii orale. componenta psihologica, fiind induse de emoţii
Un caz particular este acela al pacienţilor sau stari de stress şi dispar odata cu Înlăturarea
cu tumori maligne ale cavităţii orale. situate factorului psihogen. De asemenea, se pot instala
posterior, la care, pe lângă factorul iritativ hiposialii tranzitorii pe durata mai multor zile, la
determinat de tumoră, apar fenomene de pacienţii care prezintă dezechilibre hidro-
odinofagie marcată, care Împiedică deglutiţia. elecrolitice (ingestie insuficientă de lichide.
hemoragii importante, stări febrile din infecţii
microbiene sau virale, afectiuni digestive
Tratament asociate cu vomă sau diaree etc.). Administrarea
pe termen scurt a unor medicamente, cum ar fi
Formele uşoare şi tranzitorii de sialoree antibiotice cu spectru larg, antihistaminice,
nu necesită niciun tratament. Înlăturarea antidepresive pot induce fenomene de hiposialie
cauzelor iritative locale generatoare de sialoree tranzitorie. Hiposialiile tranzitorii nu necesită un
722 PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE

tratament specific. fiind necesara în principal o apare prin aplazia glandelor salivare.
buna hidratare şi igiena orala pentru Anumite afectiuni neurologice pot
combaterea posibilelor complicaţii. determina În mod direct hiposialii: leziuni
Hiposialia persistenta, de lunga durata, bulbare, scleroze multiloculare, lezarea bazei
induce xerastomia. Aceasta are o eomponent:l ventriculului IV. Unele afecţiuni psihiatrice,
subiectiva, reprezentata de senzaţia de induc fenomene de xerostomie, care au o
usc3cÎune a gurii, şi o componenta obiectiva. componenta accentuat subiectiva, pe lânga
concretizata prin modificari cronice evidente la efectele secundare ale medicaţiei speCifice.
examenul clinic al eavitatii orale. CUnic, În contextul xerostomiei, pacientii
Cauzele hiposialiilor persistente sunt prezinta o reducere a secretiei salivare, precum
multiple. putând implica factori locali (fumatul, şi O creştere semnificativa a vâscozitatii
respiraţia orala), dar mai ales factori generali acesteia. Mucoasa orala are un aspect uscat şi
care ţin de administrarea cronica a unor clase de este de culoare roşie, fiind acoperita frecvent de
medicamente, afectiuni neuro-psihice şi unele depozite candidozice albicioase. Fata dorsala a
boli sistemiee. limbii este fisurata şi prezinta o evidenta atrofie
Xerostomia este o manifestare clinica a papilelor filiforme (.limba depapilala·).
frecvent Întâlnita la mai mult de 25% dintre dându-i un aspect lucios (Fig. 14.3).
persoanele de vârsta a treia. În trecut se Se constaUI prezenţa ragadelor
considera ca. face parte din cortegiul comisurale şi a unei carioactivitati crescute,
modificarilor fiziologice de la aceasta vârsta, dar caracterizate În special prin carii de colet. La
in prezent exista un consens legat de faptul ca presiunea pe glandele salivare mari, se elimina
modificarile de producţie a secreţiei salivare o cantitate redusa de secreţie salivara vâscoasa.
sunt minime odata cu inaintarea În vârsta. Examenul mucoasei palatine nu evidentiaza
Xerostomia la vârsta a treia este in fapt picaturi mici de saliva provenite din glandele
secundara medicaţiei cronice care se salivare accesorii, aşa cum se Întâmpla În mod
administreaza la aceşti pacienţi. normal. Determinarea pH-ului salivei cu ajutorul
Numeroase medicamente au ca efect secundar indicatorilor specifici indica o scadere a
xerostomia, incluzând mai mult de 60% dintre acestuia. Testul cubului de zahar depaşeşte cu
cele mai frecvente 200 de substanţe mult 3 minute.
medicamentoase prescrise in lume. Severitatea Nu se poate stabili o corelatie certa Între
xerostomiei este legata atât de speCificul aspectul clinic şi Simptomatologia subiectiva a
medicaţiei, cât şi de dozele administrate. paCientului. Astfel, unii pacienţi se plâng de o
Principalele clase de substante medicamentoase senzatie accentuata de uscaciune a gurii, fara a
implicate În aparitia xerostomiei sunt6 : prezenta o reducere semnificativa a secretiei
• antihistaminice (difenilhidramina, clorfenira- salivare şi tabloul clinic specific. Dimpotriva, alţi
mina); pacienti prezinta semnele clinice obiective, dar
• decongestive (pseudoefedrine); fara a asocia acuze subiective.
• antidepresive (amitriptilina);
• antipsihotice (derivati de fenotiazina, halope·
rid 01);
• antihipertensive (rezerpina, metil-DaPA, cloro·
tiazide, furosemid, metoprolol, blocanti de
canale de calciu);
• anticolinergice (atropina, scopolamin3).
a serie de boli sistemice afecteaza
glandele salivare, influentând cantitatea şi
calitatea salivei: sindromul Sjogren, sarcoidoza,
SIDA. reacţiile imune de rejet de organ, dia betul
zaharat şi diabetul insipid.
a situatie aparte este cea a pacienţilor la
care s-a practicat radioterapie in teritoriul oro·
maxilo-facial, având ca efect secundar fibrozarea Rgura 14.3. limba .depapilata· cu
glandelor salivare, care duce la o xerostomie depozite candidozice, pe fond de xerostomie.
severa şi persistenta. Extrem de rar hiposialia (cazuistica Praf. Or. A. Bucu~
Tratament Tulburări de cauză
Tratamentul xerostomiei este dificil şi obstructivă ale glandelor
adesea cu rezultate slabe. Tratamentul salivare
simptomatic const3 În folosirea de saliv3
artificiala (pe bazi! de earboximetilcelulozC!). De Fenomenele obstructive ale glandelor
asemenea, medicul poate recomanda salivare induc cele mai frecvente afectiuni ale
pacientului folosirea unor produse care acestora. Afectarea obstructiva cronica induce
stimuleazC! secreţi a salivarC!: citrice, bomboane sialadenita cronica şi atrofia progresiva a
fari1 zahar, guma de mestecat. alimente solide glandelor salivare mari, În timp la nivelul
etc. glandelor salivare accesorii poate avea ca efect
La pacienţii cu xerostomie legata strict de transformarea chistica a acestora.
medicaţia specifica. se poate Încerca o abordare Cauza obstructiva cea mai frecventa este
multidiseiplinarC! cu medicul care a prescris legata de dezvoltarea unui calcul salivar (sialolit)
medicaţia de fond, În sensul unei eventuale la nivelul canalului sau arborelui salivar al
reduceri a dozelor administrate sau a prescrierii glandei.
unor alte medicamente echivalente. dar cu Un alt mecanism este reprezentat de
efecte secundare mai reduse. fibrozarea porţiunii termi nale a canalului sau/şi
În formele persistente, rezultate bune s- a pa pilei canalului Stenon sau Wharton, pe
au obţinut prin administrarea sistemica de fondul unor microtraumatisme cronice locale. O
agonişti parasimpatomimetici, cum ar fi alta cauza mai rara este Îngroşarea peretelui
pilocarpina În doze de 5-10 mg, de câte 3-4 ori canalului de excreţie cu Îngustarea lumenului
pe zi. acestuia, prin epitelizare excesiva. favorizata de
Aceasta duce la creşterea semnificativa a infecţii retrograde din cavitatea orala.
fluxului salivar, dar are ca efect secundar
hipersudoratia; alte efecte secundare
cunoscute, cum ar fi creşterea frecvenţei Sialolitiaza
cardiace sau hipertensiunea. sunt rareori Sialolitiaza (litiaza salivara) reprezinta
constatate_ aproximativ jumatate din patologia glandelor
Ca alternativa, pot fi administraţi şi salivare şi este caracterizata prin formarea şi
derivaţi de acetilcolina _ Atât pilocarpina. cât dezvoltarea de calculi la nivelul glandelor
derivaţii de acetilcolina au contraindicaţie salivare sau al canalelor de excreţie ale acestora.
absoluta la pacienţii cu glaucom cu unghi Închis. Apare cel mai frecvent În canalul Wharton sau
Având În vedere carioactivitatea glanda submandibulara (70-90% dintre cazuri),
secundara, se recomanda o buna dispensarizare mai rarÎn canalul Stenon sau glanda parotida
stomatologica şi folosirea pe termen scurt, dar (5 -10% dintre cazuri), şi cu totul excepţional la
repetata, a substanţelor ce conţin clorhexidina nivelul glandei sublinguale sau al glandelor
şi fluoruri. salivare accesorii (sub 2% dintre cazuri). Are
Rezultate bune sunt obţinute prin caracter unilateral. fiind Însa descrise şi cazuri
folosirea produselor de igiena orala (paste de de afectare bilaterald7.
dinti. ape de gura) care conţin lactoperoxidaza. litiaza salivara poate aparea la orice
lizozim sau lactoferina. vârsta, cel mai frecvent afecteaza pacienţii Între
Combaterea candidozei orale consecutive 30 şi 60 de ani, preponderent de sex masculin,
xerostomiei se poate face prin administrarea dar poate fi Întâlnita şi la copii. De cele mai
locala de colutorii ce conţin substanţe multe ori, afecţiunea evolueaza latent, practic
antifungice, sau, În forme severe, prin asimptomatic, o mare parte dintre calculii
prescrierea unei medicaţii antifungice generale. salivari fiind expulzati spontan, pe caile de
excreţie ale salivei.
Alteori poate fi descoperita Întâmplator,
În urma unui examen radiologic
(ortopantomograma, craniu de faţa, radiografii
pentru coloana cervicala etc.), pe care se
evidentiaza prezenţa unui calcul radioopac (Fig.
14.4,14.5,14.6).

S-ar putea să vă placă și