Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Petru Dumitriu,,- Orșova


DATA: 8.12.2021
CLASA: a II-a B
PROF.ÎNV.PRIMAR: Săftoiu Liliana
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,În lumea confecțiilor și a jucăriilor,,
SUBIECTUL: Podoabe pentru pomul de Crăciun ( Globul de
zăpadă)
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI:
Formarea deprinderii de a identifica materialele necesare realizării unui produs ,
precum şi etapele de lucru;
Formarea capacităţii de a confecționa și evalua produse simple.

COMPETENŢE GENERALE:
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- să rezolve corect rebusul ;
O2- să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a
explicaţiilor primite ;
O3- să realizeze ,,Globul de zăpadă,, corect, estetic şi creativ respectând modelul;
O4- să decoreze cât mai original globul confecţionat.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversaţia,explicaţia,exerciţiul ,demonstraţia, turul galeriei
 Mijloace didactice: planșa cu rebus, modelul învățătoarei, șablon din carton, creioane
colorate, foarfece, lipici, capsator, sclipici, ornamente.
 Forma de organizare: frontal, individual
 Tip de învățare: receptiv, reproductiv, operațional și creativ

■ Resurse spațiale: sala de clasă


■ Resurse umane: 12 elevi
■ Resurse temporale: 40 de minute

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,Clasa


pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013
Strategii didactice
Nr. ETAPELE Ob.
crt LECȚIEI Op. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC Tip de Evaluare
Metode şi Mijloace Forma de
. ȘI învăţare
procedee didactice organizare
DURATA
Se asigură asigura condiţiile necesare
1. Moment unei bune desfăşurări a lecţiei .
organizatoric Se distribuie materialele elevilor. conversaţia frontal Observarea
sistematică a
1’ elevilor
Elevii vor rezolva un rebus integrat de
2. Captarea unde vor afla tema activităţii din cadrul
atenţiei orei de abilităţi practice. ( anexa 1) conversaţia frontal receptiv Aprecieri
(Discuție O1 Se va descoperi pe coloana A-B a Planșa cu operaţional verbale
pregătitoare) rebusului ,,Podoabe de brad,,. rebus
4’-5’

Se anunţă subiectul lecţiei și obiectivele


3. Anunţarea operaţionale într-un limbaj accesibil. Observarea
subiectului şi a conversaţia frontal receptiv sistematică a
obiectivelor Astăzi la ora de arte vizuale şi abilități explicaţia elevilor
operaționale practice vom vorbi despre importanța și
1’-2’ semnificația bradului de Crăciun. Vom
realiza împreună un mic ornament din
hârtie ,,Globul de zăpadă,,.
 se va descrie conținutul etapelor
în realizarea lucrării pe baza
modelelor;
 se va decupa ,colora și asambla
corect,estetic și creativ șablonul
primit;
 Se va decora cât mai original
globul de zăpadă confecționat.

Se va prezenta globul din hârtie.


4. Demonstrarea Se va analiza lucrarea model,(anexa 2)
modului de precizându-se materialele şi tehnicile explicaţia Globul receptiv
execuție folosite: model frontal
8’-10’  Materiale: șablon din carton, conversaţia Observarea
creioane colorate, foarfece, sistematica
lipici, capsator, sclipici, demonstaţia
ornamente.
 Tehnici de lucru: colorare, decupare, observarea
lipire,decorare și asamblare. dirijată
 Se intuiesc materialele pe care le au
elevii pe bancă.
Se explică şi se demonstrează etapele de
lucru:
1. Se colorează globul; .
2. Se decupează globul după
șablon;
3. Se decorează și asamblează
globurile de zăpadă

Înainte de a începe realizarea lucrării


5. Executarea se fac exerciţii de încălzirea a muşchilor muncă Observarea
lucrării O2 mici ai mâinii. independentă șablon din individual operațional sistematică
O3 Li se va atrage atenţia asupra curăţeniei carton, reproductiv Aprecieri
18’-20’ la masa de lucru şi asupra respectării exerciţiul creioane creativ verbale
etapelor de lucru. explicaţia colorate,
În continuare se va urmări modul de foarfece,
O4 execuţie, se vor dau explicaţii lipici,
suplimentare, individuale, se va acorda capsator,
ajutorul celor mai puţin îndemânatici,se sclipici,
vor face observaţii asupra acurateţei ornamente.
lucrării.
Lucrările se expun în ordinea
6. Evaluarea finalizării lor. Turul galeriei Analiza
Se va face turul galeriei, se fac aprecieri produselor
4’-5’ asupra modului în care au lucrat, au Conversaţia frontal creativ activitãţii
participat la activitate, asupra Autoevaluare
comportamentului lor, a modului în care a
au răspuns şi sunt recompensați. Evaluarea
colegilor
Încheierea Se va intona cântecul ,, O brad frumos,, Aprecieri
7. activității conversaţia frontal verbale
Se fac aprecieri generale și individuale
asupra comportamentului elevilor și a
modului în care s-a desfășurat
activitatea.
Anexa 1

COMPLETEAZĂ REBUSUL A

1. Amic sau .................... 1 P R I E T E N


2. Succesorul lui 8 este ............ 2 N O U A
3. Moşul aduce ...............
3 D A R U R I
4. Suma numerelor 2 şi 6 este .................
5. Diferenţa dintre numerele 9 şi 3 este ........... 4 O P T
6. De Crăciun împodobim .................
5 S A P E
7. Şcolar sau ...................
8. Dacă nu e aproape e ......... 6 B R A D
9. Sania Moşului este trasă de ............. 7 E L E V

10. Acest chip exprimă .....................


8 D E P A R T E
11. Acest chip exprimă ................... 9 R E N I
12. În şirul numerelor 0, 2, ..., 6, 8, 10 lipseşte numărul .....
13. Cuvântul Crăciun are .............. silabe.
10 B U C U R I E

11 T R I S T E T E

12 P A T R U

13 D O U A

S-ar putea să vă placă și