Sunteți pe pagina 1din 22

Prof.

Elena Bărbieru

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI


Principiile procesului de învăţământ
 teze normative, idei generale în
organizarea și conducerea
activității instructiv-educative;
 norme sau reguli didactice care

se aplică în activitatea de predare-


învățare.
1. Principul participării active şi conştiente
a elevilor

 CERINȚE:
- participarea conștientă a elevului la actul
învățării, respectiv ÎNȚELEGEREA cât mai
clară si profundă a materialului de învățat;
- participarea activă presupune EFORT
PERSONAL (VOLUNTAR), implicarea elevilor
într-o multitudine de activități: ascultare, scriere,
dezbatere, experimentare, rezolvare de probleme,
creație etc.
Enumerați efectele
respectării principiului
participării conștiente și
active în clasă.
2. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor

 CERINȚE:
 Însușirea durabilă a cunoștințelor și abilităților

astfel încât să poată fi actualizate și utilizate


atunci când este necesar.
 Persistența în timp și fidelitatea cunoștințelor
însușite de elevi, precum și profunzimea
(implementarea lor în sistemul de personalitate) și
mobilitatea lor în reproducerea datelor acumulate.
Temeinicia este asigurată de:

 aplicații practice ale cunoștințelor învățate;


 sistematizări logice a cunoștințelor pentru a fi
mai bine integrate în sistemul memoriei;
 însușire conștientă și prin efort propriu;

 completări și aprofundări continue,


recapitulări;
 integrarea în sisteme tot mai cuprinzătoare de
cunoștințe.
1. Indicați două modalități
concrete prin care ați putea
spori durabilitatea si
profunzimea cunostințelor si
abilităților la anumite discipline

2. Formulați enunțuri care să


susțină următoarea ecuație:
Învățarea pe tot parcursul
vieții = formare profesională
continuă
3. Principiul intuiției

 CERINȚE:
 abordarea învățării ca proces de cunoaștere,
realizat în manieră senzorială, intuitivă,
concretă (pornim în învățare de la ceea ce
vede, aude, simte, etc. copilul, de la
experiența lui de viață)
 presupune valorizarea pedagogică a
experienței directe în cunoastere.
Conform datelor psihologiei cognitive, omul
reţine astfel:
 10% din ceea ce citeşte,
 20% din ce aude,

 30% din ce vede,

 50% din ce vede şi aude în acelaşi timp,

 80% din ce spune

 90%din ce spune şi face în acelaşi timp.

Deci, cat mai mulți analizatori și materiale concrete


implicate în învățare.
Si ca totul să ți se imprime mai usor trebuie apelat,
ori de câte ori este posibil, la simțuri ... să fie unite
auzul cu vederea si gustul, cu mâna ..., materia care
trebuie învățată să nu fie doar expusă, ca să
pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie prezentată si
prin imagini, ca astfel reprezentarea să se imprime
ochiului, urechii, intelectului si memoriei.(...) Prin
intuiția reală se începe învățarea si nu prin
descrierea verbală a lucrurilor.
 (J.A. Comenius, Didactica Magna)
4. Principiul sistematizării şi continuităţii în
învăţare
CERINȚE:

Presupune organizerea sarcinilor de


învăţare într-o ordine logică, care să asigure
progresul permanent al elevilor şi înţelegerea
aprofundată a cunoştinţelor predate.
 Principiul se fundamentează pe includerea
informaţiei noi în ansamblul informaţiilor
disponibile în memorie, realizarea de
conexiuni între noile cunoștințe și cele mai
vechi.
Mintea cu cunostințe
fragmentare si neordonate
seamănă cu o cămară plină,
în care găsesti ceva doar
din întâmplare.
(K.D. Usinsky)
5. Principiul legării teoriei cu practica

CERINȚE:
solicită educatorilor sa-i pună pe elevi în situaţia de
a utiliza cunoştinţele teoretice dobândite în
realizarea unor sarcini de învăţare cu caracter
aplicativ în timpul lecţiilor, în efectuarea unor teme
pentru acasă sau în realizarea unor activităţi
practico-productive.
Identificați cel puțin trei
consecințe negative
generate de nerespectarea
principiului integrării
teoriei cu practica.
 Executarea se învață exersând. Talentul se
dezvoltă prin exercițiu. Cititul se învață
citind, scrisul scriind, cântul cântând. Fiecare
limbă se deprinde mai bine prin practică, pe
cale orală, prin auz, lectură, decât prin reguli!
(J.A. Comenius)
6. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor propuse
elevilor spre învăţare

presupune accesibilizarea informaţiilor


Prin urmare, a face accesibilă instruirea
presupune să se ţină seama de:
 posibilităţile reale ale celui care învaţă;
 gradul de dificultate al materialului de
învăţare;
 legile dezvoltării educabilului şi de
particularităţile sale individuale.
7. Principiul respectării particularităţilor de vârstă
şi individuale ale elevilor

Se realizează prin diferențierea sarcinilor


didactice si a modalităților de îndeplinire a
lor. Presupune crearea condițiilor ca fiecare
copil să se dezvolte în ritmul său propriu, prin
activizarea potențialului real si valorificarea
acestuia.
În concluzie conchidem că principiile
didactice

alcătuiesc un sistem unitar;


 au valoarea orientativă pentru activitatea
profesorului;
 au caracter deschis și dinamic;

 respectarea lor asigură un echilibru și


eficiență procesului de învățământ.
TEME DE DEZBATERE ŞI APLICAŢII:
 Descrieţi efectele nerespectării principiilor
învăţământului.
 Găsiţi cât mai multe aplicaţii ale principiilor
învăţământului la disciplina Educație pentru sănătate
 Analizaţi interacţiunea dintre principiile
învăţământului.
 Enumerați efectele nerespectării principiului
participării conștiente și active în clasă.
 Enumerați efectele respectării principiului legării
teoriei de practică.
BIBLIOGRAFIE:
 Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996
 Joița, E., (coord.), Pedagogie si elemente de
psihologie scolara pentru examenele de definitivare
si obtinerea gradului didactic II, Editura Arves,
București, 2002
 Moise, C, Concepte didactice fundamentale, Editura
Ankarom, Iași, 1996
 Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002
 Palicica, M., (coord.), Pedagogie, Editura Mirton

Timişoara, 2007