METODE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR MANAGERIALE LA NIVELUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE

CUPRINS
INTRODUCERE.............................................................................................................................3 CAPITOLUL 1. SISTEMUL DECIZIONAL.................................................................................5 1.1. Elementele şi etapele procesului decizional.........................................................................5 1.2. Tipologia deciziilor..............................................................................................................6 1.3. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale...............................................7 1.4. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional...........................................8 1.5. Precondiţiile fundamentării deciziilor................................................................................10 CAPITOLUL 2. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE.................................................................12 2.1. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii.......................................12 2.2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil............................................14 2.3. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice.................................................................................................................................16 CAPITOLUL 3. Consiliere financiar-contabilă la .......................................................................21 SC.DIM CONSTRUCT .SRL.......................................................................................................21 3.1. Descrierea societăţii DIM CONSTRUCT........................................................................22 3.2. Consiliere financiară..........................................................................................................23 3.2.1.Analiza structurală a situaţiilor financiare.......................................................................23 3.2.2.Analiza cost-volum-beneficiu..........................................................................................29 3.2.3. Analiza indicatorilor de gestiune....................................................................................30 3.2.4.Analiza şi evaluarea riscului de credit.............................................................................32 3.3. Consilierea contabilă..........................................................................................................33 3.4.Consilierea fiscala...............................................................................................................35 CONCLUZII SI PROPUNERI.....................................................................................................37 BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................45

2

INTRODUCERE
Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele care se ridică legate de:  investirea şi recuperarea capitalului avansat,  atragerea de resurse suplimentare de dezvoltare,  vadul comercial. Luarea de decizii este un proces lent şi complex în multe organizaţii. Strategiile se schimbă deseori odată cu desfăşurarea evenimentelor şi devin şabloane abia după discuţii, experimente, repetări şi subtilizări. Discuţiile strategice, uneori, nu sunt nici măcar împărtăşite şi strategiile sunt comunicate incomplet şi limitat. Agendele personale şi politice influenţează, de asemenea, logica şi comportamentul distorsionat, care poate afecta eficacitatea implementării. Pentru luarea deciziilor privind entitatea (strategice, tactice sau operative), managementul în general şi cel financiar în special utilizează informaţii oferite de contabilitatea entităţii, precum şi informaţii oferite de contabilitatea altor entităţi, în principal prin intermediul situaţiilor financiare anuale. Practic, sunt puţine cazuri în care o decizie nu se bazează şi pe informaţia contabilă. Intro perioadă în care contabilitatea încă mai poartă stigmatul perioadei trecute, contabilitatea fiind considerată mai mult o obligaţie decât o forţă a entităţii, aceasta se datorează şi pregătirii slabe ale managerilor. Forumul CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) care se ocupă cu îmbunătăţirea luării de decizie, a avertizat liderii de afaceri că un eşec în încercarea de schimbare a funcţiilor financiare poate dauna competitivităţii. Cum pieţele mondiale permit companiilor din întreaga lume accesul la resurse similare, şi în timp ce competiţia în continuă creştere face ca procesele de afaceri să se concentreze asupra unor standarde asemănătoare, luarea de decizie rămâne o legătură crucială în lanţul de valori, aducând venituri superioare. CIMA argumentează ideea potrivit căreia o companie care nu îşi transformă funcţia financiar-contabilă spre o eficientizare a luării de decizie îşi pune în pericol poziţia sa competitivă. Aceasta părere este susţinuta de un număr mare de studii. De exemplu, cercetarea făcute în domeniu de acest institut a arătat că există o corelaţie de peste 70% între afacerile performante şi perfecţionarea funcţiilor sale financiare1). Un studiu al Economist Intelligence pentru KPMG a descoperit că în mod comparativ cu colegii lor, departamentele de finanţe ale companiilor de top pun mai mult accent pe decizie. Rezultatele acestui studiu pot fi sintetizate în figura nr.1, de mai jos, ce ilustrează procesul de luare a deciziilor.

1

CIMA,2007 3

Figura nr. 1 Procesul de luare a deciziilor

Sursa: Boghean F., 2010 De aici, putem deduce că:  luarea deciziilor nu reprezintă finalitatea procesului, ci se extinde în vederea obţinerii rezultatelor, fiind un proces continuu;  profesionistul contabil contribuie la planificarea strategică şi la definirea strategiei de guvernare a companiei, care reprezintă elementul ce clarifică poziţia competitivă a afacerii şi obiectivele;  contextele personale individuale şi atitudinea pot deteriora luările de decizie, dar partenerii de afaceri pot discuta această problemă prin susţinerea luării deciziilor bazate pe dovezi;  partenerii de afaceri pot ajuta la ‚,încadrarea’’ unei decizii; pot furniza informaţii manageriale; pot contribui cu idei şi analize alternative pentru a ajuta la luarea decizie; pot sprijini compania împotriva riscului managerial şi în favoarea managementului de performanţa. Oferta de informaţii necesare luării deciziilor provine, în principal, din contabilitatea entităţii, având trei surse principale de documentare:  Surse neprelucrate, reprezentate de documentele primare şi care se adresează în principal utilizatorilor interni de informaţii şi mai puţin utilizatorilor externi;  Surse prelucrate de către entitate şi prezentate după anumite reguli şi proceduri a datelor din documentele primare, care oferă informaţii pentru întocmirea documentelor de sinteză;  Surse de sinteză, ce oferă informaţii utilizatorilor externi şi se bazează pe sursele de informaţii prelucrate în entitate.

4

Sonea A.. Utilităţile consecinţelor se exprimă în aceeaşi unitate de măsură a căror valoare variază între 0 şi 1.1. Fiind un proces complex de cunoaştere. 2008 Câmpeanu. 2003 4 Lazăr I. În elaborarea şi fundamentarea deciziilor se parcurg în mod logic următoarele etape4: • Identificarea şi definirea problemelor. Baia Mare. Decizia este definite de majoritatea specialiştilor ca o linie de acţiune aleasă în mod conştient de către conducerea întreprinderii în scopul de a ajunge la un anumit rezultat.CAPITOLUL 1. Elementele component ale sistemului decizional din cadrul firmelor sunt aproximativ aceleaşi. • Mediul ambiant. Conducerea oricărei activităţi sau domeniu economic necesită o informare cât mai complexă. • Utilitatea fiecărei consecinţe a diferitelor variante. judecată şi acţiune. prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor. Cluj Napoca. • Mulţimea criteriilor decizionale – reprezentată de punctele de vedere ale decidentului cu ajutorul cărora se izolează aspecte ale realităţii economice în cadrul procesului decizional. cu caracteristici specific domeniului şi complexităţii firmei. Vereş V.& al.. utilitatea reprezentând folosul aşteptat de decident în urma faptului că o anumită consecinţă se realizează. E. o măsurare precisă şi o analiză temeinică a condiţiilor în care urmează să se adopte deciziile. 2 3 Burciu A. • Stabilirea criteriilor şi obiectivelor decizionale.. SISTEMUL DECIZIONAL 1. Elementele şi etapele procesului decizional Conducerea unei firme este în permanenţă pusă în situaţia de a alege mai multe posibilităţi şi de a lua decizii în consecinţă. Întreaga activitate de conducere este o înlănţuire de decizii fără de care întreprinderea nu ar putea să funcţioneze normal2. Introducere în management. a elementelor de influenta având în vedere condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea fiecare firmă în parte. În orice process decizional se deosebesc următoarele elemente:3 • Decidentul – poate fi o persoană sau un grup de persoane puse în situaţia de a lua o decizie. Bucureşti. managementul se exercită prin decizii. Decizia este un act de creaţie în care se împleteşte gândirea logică şi factorii psihologici.. ele având unităţi de măsură specifice. Ştiinţe Economice. Editura Economică. Decizia poate fi definite ca un act raţional de alegere a unei linii de acţiune. Editura Dacia. 2003 5 . seria A. Universitatea de Nord. Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor interdependente care determină elaborarea şi fundamentarea deciziilor. ţinându-se cont de resursele disponibile şi condiţiile concrete. respectiv sesizarea necesităţii luării deciziei. Vol. Management general. XX. în Buletin ştiinţific. Consecinţele alternativelor se întâlnesc la intersecţia criteriilor cu variantelor. Mortan Maria. Negocierea în procesul managerial. Decizia constituie punctul central al activităţii de management deoarece ea se regăseşte în toate funcţiile acestuia. • Obiectivul – sau obiectivele urmărite prin adoptarea deciziei. Deciziile trebuie să fie rezultatul unui proces de gândire precedat de o informare şi o analiză temeinică a tuturor datelor problemei.. • Consecinţele variantelor. • Mulţimea alternativelor – cuprinde toate variantele posibile de acţiune în vederea realizării obiectivelor propuse..

ü Decizii în condiţii de incertitudine.k. 2008 6 . Efectul deciziei depinde în întregime de acţiunea unor factori ce nu pot fi estimaţi nici chiar cu un grad redus de probabilitate. când hotărârile se iau pe termen relativ scurt. Cunoaşterea elementelor ce deosebesc aceste tipuri de decizii este foarte importantă. se face folosind metode. • Alegerea variantei optime. a “K” stări de condiţii rezultă următoarea relaţie: P(Nk)=p1+p2+…+pg+…+pk=1 Unde: Pg = probabilitatea de apariţie a stării intermediare de condiţii Ng. consecinţele calculându-se pentru fiecare din acţiunile parţiale. Editura Economică. în condiţiile de certitudine avem: P(N1)=1 Deciziile în condiţii de risc se caracterizează prin existent mai multor stări de condiţii obiective. elaborarea şi fundamentarea acestora şi în mod deosebit alegerea variantei optime.. tehnici şi instrumente specific fiecărei categorii.. Diversitatea problemelor cu care sunt confruntaţi managerii duce la individualizarea deciziilor într-o multitudine de categorii. pe care le-am putea împărţi după diferite criterii. în exercitarea conducerii operative a producţiei. 1. În acest caz. • Aplicarea variantei optime. cu probabilităţi diferite “Pg”. Bucureşti. Elementele implicate în luarea acestor decizii sunt preponderant de tipul variabilelor controlabile.2. Aceste decizii se întâlnesc mai frecvent la nivelul conducerii medii şi al execuţiei. 5 Burciu A. Aceste decizii au loc când una din strategiile complexului de condiţii are probabilitatea de realizare egală cu 1. Introducere în management. 0<pg<1 Riscul este dat de condiţiile care determină că pentru un anumit rezultat şi o anumită soluţie să se producă o consecinţă cu probabilitatea de realizare între 0 şi 1. astfel5: a) După gradul de cunoaştere a mediului ambiant de către decident şi după natura variabilelor ce influenţează rezultatele potenţiale se deosebesc trei tipuri de decizii: ü Decizii în condiţii de certitudine. Adoptarea acestor decizii se face prin metode matematice pe baza unor evaluări medii. în general. Tipologia deciziilor Importanţă practică a clasificării deciziilor microeconomice rezidă în faptul că.• Stabilirea variantelor decizionale posibile. mai ales dacă se are în vedere complexitatea factorilor ce influenţează decizia şi accesul limitat la unele informaţii cu privire la elementele viitoare. Fundamentarea deciziilor în condiţii de incertitudine se face prin intermediul unor reguli specific jocurilor strategice. Deciziile în condiţii de certitudine se caracterizează prin aceea că fiecare acţiune conduce la un rezultat determinat. ü Decizii în condiţii de risc. cu caracteristici şi evoluţii cunoscute. probabilitatea sinteză P(Nk). g= 1. Deci. Elementul esenţial în adoptarea deciziei în condiţii de risc îl constituie gradul de precizie în aproximarea probabilităţii de apariţie a unui fenomen.& al. 0<pg<1 Deciziile în condiţii de incertitudine se caracterizează prin aceea că probabilitatea rezultatelor aşteptate este necunoscută.

ü Decizii prospective. Sunt specifice nivelurilor de execuţie. Cluj Napoca.3. g) După posibilitatea anticipării sunt: ü Decizii anticipate. ü Curente. ü Decizii locale. dar abuzul în aplicarea lor poate avea consecinţe nefavorabile. ü Tactice. Aceste decizii se iau mai mult în condiţii de risc şi incertitudine. pentru a căror rezolvare sunt necesare soluţii originale. într-o pondere crescută.. Strategiile determină recurgerea la o mare diversitate de decizii tactice. Importanţa deciziilor creşte pe măsură ce se urcă pe scară ierarhică. Informaţiile cu care se fundamentează deciziile tactice.6 6 Ilieş L. ü Decizii parţiale. în condiţii de certitudine şi risc. ü Decizii multicriteriale. Deciziile individuale atunci când sunt fundamentate ştiinţific. ü Decizii de rutină. de complexitate sporită. acestea pot fi elaborate în cele 3 condiţii: certitudine.b) După orizontul de timp pentru care se adoptă şi în raport cu implicaţiile deciziilor asupra obiectului condus există 3 categorii de decizii: ü Strategice. ü Decizii de grup (colective). Ele se iau. asigură o operativitate sporită a acţiunilor de conducere. Deciziile tactice individuale constituie mecanismul esenţial de interacţiune a conducerii operative. Scopul urmărit este prefigurarea în timp a relaţiei: resurse – satisfacerea nevoilor generale ale grupului de acţionari şi ale societăţii. Management. comparative şi de optimizare. d) În funcţie de periodicitatea elaborării se întâlnesc: ü Decizii unice. În funcţie de cunoaşterea probabilităţii rezultatelor aşteptate. realizându-se şi trecerea de la deciziile tactice la cele strategice. Deciziile strategice se referă cu precădere la probleme noi. Fără deciziile individuale nu se poate conduce organizaţia. Deciziile tactice se referă la situaţii concrete şi fără un grad sporit de complexitate. e) Ţinând seama de numărul criteriilor decizionale ele se pot grupa în: ü Decizii unicriteriale. fiind de competenţa conducătorilor executivi. problemele decizionale se pot rezolva prin mai multe categorii de metode: tradiţionale. Deciziile de grup prezintă o serie de avantaje care le fac oricând preferabile deciziilor individuale. Editura RisoPrint. 2009 7 . f) După sfera de cuprindere şi obiectivul managerial avem: ü Decizii globale. Deciziile tactice care sunt mai importante se elaborează în colective restrânse. c) După numărul persoanelor ce participă la adoptarea deciziei avem: ü Decizii individuale (unipersonale). Între deciziile strategice şi cele tactice există interdependenţe. ü Decizii imprevizibile. 1. sub formă derivată pot constitui elemente de fundamentare şi finalizare a deciziilor strategice. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale În situaţii concrete. risc şi incertitudine. a căror pondere creşte pe măsură ce se coboară pe scară ierarhică.

iar probabilitatea unui anumit rezultat nu este cunoscută şi nu poate fi estimată. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. datorită falimentului şi a unor cheltuieli foarte mari. Elementul predominant în fundamentarea deciziilor. 7 Boghean F. 1. cuprinse în planuri. Acestea se aplică sub forma confruntării unor elemente (indicatori) rezultate din comparaţii.  se cunoaşte mai mult decât un rezultat posibil al unei decizii. iar probabilitatea unui anumit rezultat este cunoscută sau poate fi estimată. care îşi pun amprenta asupra tuturor deciziilor elaborate. 1. Riscuri economice.  riscul amplificării ratei dobânzilor la credite. Contabilitatea în procesul de asistare a deciziilor.  riscul investiţional. Acestea sunt aferente obţinerii şi utilizării capitalurilor împrumutate şi capitalurilor proprii. Metodele comparative se utilizează pentru fundamentarea unor decizii pe baza principiului continuităţii fenomenelor. economice şi sociale. în perioade trecute. sunt:  riscul creşterii inflaţiei. cu elemente prestabilite. Metodele comparative cunosc o arie mărită de răspândire. iar pe la nivelele superioare de conducere ele pot constitui prima etapă de abordare şi familiarizare cu problema decizională. Cele mai des întâlnite riscuri din această categorie. programe etc. Modelarea matematică a situaţiilor decizionale din unităţile economice reprezintă un instrument ştiinţific de cunoaştere şi transformare. 2. În măsura în care calităţile personale sunt însoţite de o bună documentaţie şi informare se accentuează şi conţinutul ştiinţific al deciziei. Riscul apare în procesul de luare a deciziilor atunci când survin următorii factori:  lipsa controlului din partea decidentului.4. 2010 8 . procesul decizional trece în domeniul modelării matematice. cu aplicaţii în domeniile conducerii tehnice. Metodele de optimizare folosesc instrumentul matematic şi urmăresc ca în procesul decizional să se utilizeze căi şi mijloace care să conducă la obţinerea unui optim economic. Prin utilizarea matematicii în fundamentarea deciziilor managerial.  riscul de exploatare economică referitor la încadrarea în pragul de rentabilitate.  mai mult decât un rezultat posibil pentru o decizie.Metode tradiţionale sunt specific conducerii unipersonale şi se bazează pe un ansamblu de procedee şi pe decidenţi individuali. Acestea sunt determinate de evoluţiile contextuale ale entităţii şi de nivelul calitativ al activităţii economice desfăşurate în cadrul său. prin aceste procedee este calitatea şi personalitatea decidentului. iar cele mai frecvent întâlnite sunt:  riscul rămânerii fără lichidităţi. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional Riscurile se referă în situaţia în care există 7:  un rezultat posibil al unei decizii. Metodele tradiţionale se folosesc la nivelul execuţiei.  riscul neasigurării rentabilităţii. reflectare a variabilităţii indicatorilor de rezultate financiare sub incidenţa structurii financiare a întreprinderii. Riscuri financiare.  riscul modificării cursului de schimb valutar. mai ales în sfera deciziilor tactice..  lipsa informaţiilor şi  lipsa timpului. PRINCIPALELE FORME DE RISC. Cluj Napoca.

şi pot fi:  riscul pierderii sau distrugerii mărfurilor şi produselor.  riscul pierderii proprietăţii.  riscul de neîncasare a unor sume cuvenite pentru operaţiuni economice efectuate. Riscuri juridice. din punct de vedere cantitativ. ca urmare a relaţiilor stabilite cu personalul întreprinderii şi a comportamentului acestuia.  riscul de a plăti impozite şi taxe suplimentare sau majorate. Dintre acestea.  riscul referitor la sechestrarea şi / sau rechiziţionarea unor bunuri aparţinând unor agenţi economici străini. ci şi de natură economică.  riscul generat de posibilitatea producerii accidentelor de muncă. Acestea decurg din modificările strategiei. Riscuri sociale. regional şi local).  riscul conturării unei culturi organizaţionale antieconomice.  riscul de a depăşi consumurile specifice normate. Acestea sunt asociate operaţiunilor de aprovizionare şi vânzare pe piaţa internă şi externă. Cele mai frecvent manifestate riscuri politice sunt independente de acţiunile întreprinderii şi pot fi:  riscuri de restrângere a importurilor şi / sau exporturilor. nuclear). socială.  riscul de vânzare.  riscul creşterii cheltuielilor cu personalul peste limita maximă admisă. menţionez:  riscul demotivării personalului. Se referă la acele riscuri care afectează decizia managerială. Acestea decurg din incidenţa legislaţiei naţionale şi mai rar.  riscul de a nu realiza. 9 . Sunt de menţionat ca riscuri de fabricaţie.  riscul de ţară. Dintre cele mai importante. pot fi enumerate:  riscul de preţ. Riscuri comerciale. 6. din ţările cu care întreprinderea are contacte directe şi indirecte şi ale marilor organizaţii internaţionale. toxic. 4. a celei internaţionale asupra activităţilor întreprinderii. Riscuri de fabricaţiei.  riscul apariţiei rebuturilor şi a refuzurilor comenzilor (consecinţă a nerespectării calităţii). 3. ce se manifestă cu o intensitate superioară:  riscul de nerespectare a nivelului calitativ prevăzut.  riscul limitării transferului valutar.  riscul refuzului admiterii produselor firmei pe teritoriul anumitor state. riscul îndatorării excesive. 5. care reflectă nu numai factori de natură politică. Riscurile politice.  riscul tehnologic invizibil (chimic. producţia prevăzută.  riscul de transport.  riscul pierderii poziţiilor manageriale de către conducători. 7. Sunt generate de disfuncţionalităţi tehnologice şi organizatorice în cadrul activităţii de producţie. tacticii şi acţiunilor curente ale factorilor politici din propria ţară (la nivel naţional.

este necesară regăsirea mai multor parametri calitativi. astfel8 :  fundamentarea ştiinţifică a deciziei. Riscurile majore cu care se confruntă managerii. calităţile şi aptitudinile profesionale şi. „Diagnosticarea firmei.  apelarea unui instrumentar decizional adecvat. Bucureşti.Figura nr. de cunoştinţele.. în funcţie de încadrarea problemei decizionale în una din cele trei situaţii: de certitudine. Verboncu. 2001 10 . calităţile şi aptitudinile managerilor pe care aceştia trebuie să le posede. 2. Sursa: Boghean F. 2010 1.. este asigurată prin:  valorificarea unui material informaţional relevant şi transmis operativ. de cunoştinţele. pe de o parte.5. Precondiţiile fundamentării deciziilor Dat fiind impactul deosebit al deciziilor de management asupra funcţionării şi eficientizării domeniului condus. incertitudine sau risc. 8 I.  competenţa managerilor dată. pe de altă parte. Teorie şi aplicaţii”. Editura Tehnică.

Se specifică cu precădere aspectele de natură financiară. respectiv adoptarea şi aplicarea acesteia într-un interval considerat optim. din care fac parte obiective fundamentale. responsabilul cu aplicarea deciziei. În cazul minusului de resurse pentru a se menţine ritmul activităţii. trebuie fundamentată prin utilizarea unei informaţii de calitate.  credibilitatea financiară pe care entitatea o prezintă în faţa partenerilor de afaceri. cele referitoare la:  volumul capitalului existent. în sensul adoptării sale de către persoana sau grupul de persoane cărora le sunt trasate asemenea competenţe. modalitatea de realizare. la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii. Evaluarea accesului firmei la resurse suplimentare de capital ce urmează a fi utilizate într-o acţiune eficientă. după caz. 3. locul aplicării. Accesul la noi resurse de capital este permis numai în măsura în care firma înregistrează anumite performanţe şi răspunde unor criterii de bonitate financiară. data adoptării şi aplicării deciziei. a susţine tendinţele favorabile înregistrate. Motivarea înlăturării decalajului.  oportunitatea deciziei. Indiferent de natura lor e bine ca acesta să înregistreze un ecart cât mai mic pentru că numai într-un astfel de context se poate spune că managementul se înfăptuieşte în condiţii de eficienţă. la nevoie inclusiv prin atragerea lor de pe piaţă.  formularea corespunzătoare a deciziei. decidentul. trebuiesc identificate nişte precondiţii care să-l determine pe manager. Aceste precondiţii pot fi redate astfel9: 1. derivate. precum: obiectivul decizional. 4. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. mai ales când acesta poate avea influenţă negativă asupra situaţiei economico-financiare.  masa profitului obţinut. Nonaccesul la noi resurse de capital este sinonim cu acţiunea de restrângere treptată a activităţii firmei. de reconsiderare a parametrilor în cadrul cărora ea evoluează. specifice şi individuale. Evaluarea impactului pe care decalajul înregistrat îl produce asupra evoluţiei viitoare a entităţii. să procedeze la un nou efort de gândire. 2007. Trenca. urmează ca managerul financiar să identifice modelul şi tehnica specifică în vederea adoptării deciziei. Înregistrarea unui decalaj între realizări şi obiectivele propuse anterior printr-o strategie: existenţa unui decalaj poate fi un factor pozitiv sau unul negativ în acţiunea entităţii. Această precondiţie trebuie bazată pe argumente reale. este necesar a se căuta noi resurse de capital. Orice depăşire a acestuia poate genera ineficienţă şi implicit.  integrarea deciziei în ansamblul deciziilor. Odată stabilite aceste precondiţii şi evaluate aspectele ce ţin de necesitatea adoptării şi fundamentării unei noi decizii. în sensul regăsirii mai multor elemente de definire a acesteia. 2. nerealizarea obiectivelor asumate (situaţie întâlnită în stilul de conducere centralizat). prin impactul pe care-l au. împuternicirea deciziei. De regulă ecarturile înregistrate se referă la minusul sau plusul de capital necesar pentru a revigora acţiunile economice. „Fundamente ale managementului financiar”. Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei decizii. 9 Ioan I. 11 . în general. asigurată prin stabilirea unor obiective decizionale integrate în sistemul categorial de obiective al firmei.

Costurile de proprietate pe care le antrenează divulgarea informaţiilor private sunt reprezentate de pierderile generate de difuzarea acestor informaţii. de asemenea.  Informaţiile publice sunt cele a căror difuzare nu include costuri de proprietate şi pe care întreprinderea este dispusă / obligată să le difuzeze către utilizatorii externi. Bucureşti. revizuirea ratei dobânzii (în sensul creşterii acesteia de către bancă) şi alte informaţii care au o importanţă strategică pentru întreprinderi. ci şi ca pe o cale importantă de comunicare cu utilizatorii externi. În categoria informaţiilor private se includ toate informaţiile a căror difuzare ar genera procese. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii Prin informaţiile pe care le oferă. Editura Economică. 10 Minu Mihaela.2002 12 . a interesului managerilor. fiind responsabilă de întocmirea şi difuzarea situaţiilor financiare. dat de dublul rol pe care îl joacă în calitatea ei de reprezentant legal al întreprinderii:  este producătoare de informaţiei contabilă. incitarea sindicatelor. sistemul contabil al întreprinderii trebuie să servească fundamentării deciziilor managerilor. Ţinând cont de gradul de difuzare şi de acces la informaţii vom spune că întreprinderea obţine şi utilizează două tipuri de informaţii: informaţii private şi informaţii publice10:  Informaţiile private sunt definite ca informaţii a căror difuzare reduce valoarea cash-flows-ului întreprinderii şi.  este consumatoare de informaţie contabilă. Difuzarea şi publicarea situaţiilor financiare reprezintă principalul mod de comunicare a informaţiilor contabile către aceştia. „Contabilitatea ca instrument de putere”. Conducerea întreprinderii foloseşte informaţiile contabile nu numai pentru a lua decizii. Conducerea entităţii are un statut privilegiat pe piaţa informaţiilor contabile. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARCONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE 2. reducerea comenzilor.CAPITOLUL 2.1. a furnizorilor şi clienţilor de a renegocia contractele.

Sursele de informaţii financiar contabile la nivelul entităţii comenzi facturi furnizori note de recepţie Documente de ordine de încasare şi plată intrare chitanţe cecuri. 1. etc.Tabel nr. documente de consum documente privind mişcările de stocuri documente de salarii documente de mişcare a imobilizărilor SURSE PRIMARE Documente interne documente de urmărire consumurilor auto deconturi de cheltuieli a parcursurilor şi Documente de ieşire SURSE Conţin informaţii PRELUCRATE rezultate din prelucrarea documentelor primare registrul de casă registrul stocurilor documente de plată şi încasare numerar etc. etc. avize de expediţie facturi clienţi ordine de plată cecuri. contul Cartea Mare Registrul Jurnal Registrul Inventar registrul de cumpărări registrul de vânzări registrul numerelor de inventar registrul acţionarilor liste de inventariere balanţa de verificare deconturi privind TVA Se întocmesc declaraţii privind impozitul pe profit periodic pe declaraţii privind taxele către bugetul asigurărilor parcursul de sănătate DE exerciţiului declaraţii privind taxele către Casa de Pensii raportări semestriale privind poziţia financiară raportări semestriale privind poziţia financiară şi performanţa 13 SURSE SINTEZĂ .

imobilizări. nr..2001 14 . structurarea după criteriul: tipul activităţii desfăşurate în cadrul sistemului informaţional contabil delimităm: componenta activităţii de exploatare. Deva. terţi. 1. Informatique et gestion. componenta terţi. structurarea după criteriul: natura elementelor patrimoniale vom avea: componenta capitaluri. componenta venituri şi cheltuieli. Structurarea sistemului informational contabil ar putea fi realizată după mai multe criterii11: a. structurarea după criteriul etapelor procesului de producţie atunci componentele sistemului informaţional contabil sunt: aprovizionare. componenta productie.bilanţul contul de profit şi pierdere Se întocmesc anual fiind recunoscute sub denumirea de rapoarte financiare anuale situaţia fluxurilor de trezorerie situaţia modificării capitalurilor proprii notele explicative 2. Westercamp Gh. indiferent de dotarea tehnică şi gradul de pregătire al profesioniştilor contabili. producţie. structurarea după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura în cadrul SIC vom avea: componenta cumpărări-vânzări. există limite economice sau de profitabilitate generate de faptul că din multitudinea informaţiilor pe care profesioniştii contabili doresc să le producă şi să le controleze la un anumit nivel de dotare tehnică entităţile nu doresc să le finanţeze şi/sau difuzeze.2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil Pentru a putea furniza informaţii clare. pot să le producă şi să le controleze şi la care utilizatorii ar dori să aibă acces. desfacere. profesioniştii contabili care doresc. componenta extrabilanţieră. componenta încasări-plăti. componenta activităţii extraordinare. Organizarea unui sistem informaţional contabil al entităţii integrat care să furnizeze toate informaţiile contabile pe care entitatea este dispusă să le finanţeze şi să le difuzeze. citată în I. structurarea pe cele două paliere specifice contabilităţii: financiare şi de gestiune. Franţa. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România. componenta imobilizări. Organizarea unor sisteme informaţionale contabile ale entităţii pe criterii de profitabilitate. trezorerie. componenta stocuri. complete si corecte despre activitatea unei entităti este neapărat necesar a cunoaste componentele SIC. Editura Intelcredo. stocuri. 30/1971. stocuri. 2. b. Oprean (coordonator).. Deoarece. chiar dacă entitatea ar fi dispusă să le finanţeze şi să le difuzeze. componenta operaţii diverse c. Pe de altă parte. Realizarea unui astfel de sistem informaţional contabil al entităţii este practic imposibil. e. d. componenta activităţii financiare. componenta trezorerie. „Cele trei componente ale unui sistem informaţional”. există informaţii pe care aceştia din urmă nu doresc şi/sau nu pot să le producă şi să le controleze. structurate pe două circuite: 11        Noyelle D.

Producerea. Circuitul clasic al informaţiei contabile E venim en te D o cum en te justificative P relucrare datelo r conta bile S tocarea datelor Ie şirea datelor Înregistră ri în ju rnal În registră ri în cartea m are Întocm ire bala nţă Întocm ire a situaţii fin anciare şi ra poarte contabile Sursa: Boghean F. Producerea. controlul şi difuzarea numai către manageri a acestor categorii de informaţii face obiectul contabilităţii de gestiune. 2010 15 . Figura nr. controlul şi difuzarea acestor categorii de informaţii face obiectul contabilităţii patrimoniului economic.. 3. circuitul informaţional confidenţial. format din informaţiile pe care entităţile sunt dispuse şi/sau obligate să le finanţeze şi să le difuzeze utilizatorilor din afara entităţii.  circuitul informaţional public. format din informaţiile pe care entităţile nu sunt dispuse să le difuzeze utilizatorilor din afara entităţii.

Cadrul General al IASB ( International Accounting Standards Board) menţionează următoarele categorii de utilizatori de situaţii financiare: investitorii prezenţi şi potenţiali. Edinburgh Gate. „Contabilitatea financiară românească. armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate”. furnizorii şi alţi creditori comerciali. 2005 16 .  utilizatorii informaţiilor furnizate de contabilitate pentru a diagnostica şi lua decizii. 2002 13 P. B. Investitorii. respectiv persoanele însărcinate cu organizarea şi conducerea contabilităţii precum şi cu garantarea credibilităţii informaţiei contabile.  diminuarea restricţiilor la exercitarea votului de către acţionari în adunările generale.2.  managerii firmelor. Pop. să păstreze sau să vândă titlurile de valoare. salariaţi. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice Contabilitatea produce situaţii financiare care au un impact asupra societăţii şi care modifică comportamentul indivizilor.  a afla care este nivelul profitului şi cât din acesta se distribuie sub formă de dividende. Pearson Education Limited. Pentru îmbunătăţirea dialogului permanent cu investitorii.  oferirea de informaţii relevante unor grupuri specifice de investitori. creditori. Atrill şi E. creditorii. şi anume12. England. „Management accounting for decision makers”.  a elabora diferite statistici. 12 A. Angajaţii. personalul angajat. organisme fiscale etc.. a securităţii locurilor de muncă şi a validităţii planurilor de pensii. marile companii au întreprins o serie de măsuri precum:  facilitarea accesului investitorilor la informaţiile ce vizează societatea. Deva.  a evalua capacitatea întreprinderii de a distribui şi plăti beneficiile angajaţilor săi.  dezvoltarea tehnicilor de prezentare şi comunicare ale membrilor conducerii companiei.3. McLAney. Practica contabilă este o activitate desfăşurată în câmpul de acţiune al cel puţin trei protagonişti. Interesul angajaţilor pentru informaţiile degajate de situaţiile financiare au mai multe motivaţii13:  informaţiile contabile sunt relevante pentru aprecierea perspectivelor viitoare ale organizaţiei. generând mutaţii sau schimbări sociale. în calitate de ofertanţi de capital în condiţii de risc. publicul. clienţi. sunt preocupaţi de riscul inerent al tranzacţiilor şi de beneficiul adus de investiţiile lor. în al căror joc de interese apar adesea fenomene de divergenţă şi chiar de contradicţie.  eliminarea practicilor discriminatorii faţă de unii acţionari comparativ cu alţii. furnizori. Editura Intelcredo. clienţii. de a vinde sau de a cumpăra acţiuni. guvernul şi instituţiile sale. Aceasta se datorează faptului că aproape toţi utilizatorii iau decizii economie pentru:  a hotărî când să cumpere.  profesioniştii contabili.  a reglementa activitatea întreprinderilor. Informaţiile de care au nevoie sunt cele care îi sprijină în luarea deciziilor de a păstra. cum ar fi: asociaţi sau acţionari. A.

să aibă o atitudine mult mai vizibilă în acest sens. sunt informaţii care stau la baza deciziei de creditare. Instituţiile statului se implică direct sau indirect în procesul de reglementare a contabilităţii. prin ocuparea forţei de muncă şi colaborarea cu furnizorii locali. După părerea mea statul ar trebui să se îngrijească după ce a pus un diagnostic. implicit. Lipsa de informaţii poate genera neîncredere şi probleme în relaţiile industriale. creditorii comerciali solicită informaţii despre o companie.  informarea este un drept natural al salariaţilor. publicul obţine informaţii referitoare la activitatea recentă a companiilor. ca şi pentru investitori. informaţiile sectoriale pot fi deci. astfel încât să descopere eventualele riscuri ce pot apărea în procesele de aprovizionare. exercitându-şi funcţia intervenţionistă şi fiscală. etc. 17 . aceasta poate fi directă. de sănătatea entităţilor. probabil. chiar dacă ideal ar fi. de activitatea companiilor. la fel de pertinente pentru ei. Referitor la forma de manifestare a interesului angajaţilor pentru informarea financiară. Nevoile de informare ale acestei categorii de utilizatori sunt centrate pe continuitatea activităţii întreprinderii. Publicul. ei au nevoie de informaţii privind performanţele sectoriale în scopul de a putea verifica şi înţelege deciziile managerilor privind extinderea sau restrângerea de activităţi particulare. De asemenea. sprijinirea activităţilor socio-culturale. Companiile pot avea o contribuţie însemnată şi la dezvoltarea economiei locale. sportive. Guvernul şi instituţiile sale sunt interesate de modul de alocare a resurselor şi. mai ales acum în condiţii de criză economică şi financiară. de protecţie a mediului în comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea.. şi sistemul de garanţii şi determinare a riscului aferent operaţiunilor de creditare. motiv pentru care solicită informaţii pentru a reglementa activitatea întreprinderilor. Clienţii.  informarea îi ajută să-şi mărească implicarea în activitatea acesteia şi interesul pentru muncă.  C. G. ca principal client. solicită informaţii cu ajutorul cărora să determine dacă împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţă. pe o perioadă mai scurtă de timp. Spre deosebire de creditorii financiari. E. Prin intermediul situaţiilor financiare. pentru a determina politica fiscală şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi a altor indicatori statistici. salariaţii şi sindicatele se interesează de performanţele şi perspectivele întreprinderii din punct de vedere al negocierii salariale şi al securităţii locurilor de muncă. Această categorie de utilizatori ai informaţiilor financiare acordă o atenţie deosebită solvabilităţii întreprinderii.informaţiile financiare permit aprecierea corectitudinii salariilor plătite de către organizaţie. De altfel. dar şi pentru a obţine informaţiile necesare în atingerea obiectivelor politicilor economice. când numărul falimentelor este în creştere iar rata şomajului deasemenea. tendinţele legate de prosperitatea întreprinderii şi a sferei activităţilor acesteia. Indiferent de modul de acces la informarea financiară. F. sau indirectă. D. Creditorii financiari. Furnizorii şi alţi creditori comerciali manifestă interes pentru informaţiile care le permit să aprecieze dacă partenerii lor comerciali vor respecta termenele de plată pentru sumele datorate. în calitate de ofertanţi ai sistemului bancar şi ai pieţei financiare. numai în situaţia în care nu sunt dependenţi de continuarea activităţii companiei. prin intermediul sindicatelor. pentru a asigura utilizatorilor informaţiilor financiare o calitate minimală a informaţiilor publicate. ca ventilarea informaţiilor să fie întinsă până la nivel de uzină.

în funcţie de tipul de activitate.  colaborarea pe termen lung. respectiv: 18 . a pensiilor sau acordarea altor facilităţi. conturarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Managerii. determinând ca rezultatele comunicate să fie sensibil diferite şi să nu permită comparabilitatea. vânzarea sau păstrarea de acţiuni.  acordarea / anularea facilităţilor comerciale.  promovarea în cadrul entităţii. Nevoile lor informaţionale sunt acoperite în esenţă. Utilizatori Investitorii actuali sau potenţiali Fiecare categorie de utilizatori îşi promovează propriile interese. reducerea sau păstrarea constantă a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate. Managerii trebuie să decidă CE şi CUM trebuie făcut şi DACĂ rezultatele corespund planurilor iniţiale. sunt diferite de la o ţară la alta. Furnizorii şi alţi Evaluarea solvabilităţii entităţii pentru: creditori  iniţierea de legături comerciale. Guvernul prin Evaluarea entităţii în ansamblu pentru: instituţiile sale  majorarea/micşorarea taxelor şi impozitelor. contribuţia la dezvoltarea comunităţii. comerciali  creşterea. micşorarea sau menţinerea volumului vânzărilor. satisfacerea salariaţilor. Creditorii Capacitatea de rambursare va determina:  majorarea. Diferenţele dintre cele două culturi contabile au determinat concepţii diferite în ceea ce priveşte satisfacerea nevoii decizionale. situaţie generată de numărul mare de responsabilităţi atribuite: creşterea performanţelor economice ale întreprinderii.  examinarea impactului firmei în mediul înconjurător. 2. Managerii Determinarea nivelului până / de la care strategiile şi operaţiunile pot fi realizate. Managerii iau în mod consecvent. Tabel nr. dezvoltarea acesteia.  întocmirea planurilor de afaceri. Utilizatorii de informaţie cotabilă Decizii pe bază de informaţii financiar contabile Evaluarea corelaţiei risc-beneficiu va genera:  cumpărarea.  determinarea indicatorilor macroeconomici.  stagii de pregătire profesională. prin rapoarte nepublicate ce au drept bază de date informaţiile din contabilitatea de gestiune cât şi cele din contabilitatea financiară.  controlul activităţii întreprinderii. Informaţiile pe care entităţile trebuie să le furnizeze.  determinarea capacităţii de a distribui dividende. Ei formează o categorie distinctă de utilizatori de informaţii contabile. Natura nevoilor informaţionale ale managerilor variază de la o întreprindere la alta. decizii corecte pe baza unor informaţii oportune şi valabile. Publicul Evaluarea impactului economic şi social al firmei. sub aspect cantitativ şi calitativ. Clienţii Evaluarea continuităţii activităţii pentru:  cumpărarea produselor firmei. Managerii reprezintă un grup de oameni ce poartă responsabilitatea totală privind exploatarea unei organizaţii şi atingerea obiectivelor acesteia. Salariaţii Stabilitatea şi profitabilitatea entităţii vor genera:  cerinţe de mărire a salariilor. Forma rapoartelor solicitate de manageri depinde de obiectivele urmărite de către aceştia. ele sunt legate de îndeplinirea funcţiilor manageriale:  protejarea bunurilor aparţinând întreprinderii. astfel că deciziile fiecăruia diferă.H. adoptarea deciziilor.

pe conceptual de contabilitate. Rolul utilizatorilor în Rolul majorităţii utilizatorilor Cu toate că este indirect. mare influenţă asupra FASB. Obiectivul normelor Obiectivul este acela de a servi Înainte de toate. care este independentă. determina veniturile să permită luarea deciziilor. 3. El se simte responsabil Unite este indirect. consiliu care are şi rolul de a furniza opiniile referitoare la normele propuse. 4. concepţia contabilă continental europeană oferă un cadru mai formalist încercând satisfacerea a cât mai multor nevoi a tuturor categoriilor de utilizatori. Elemente 1. important. deoarece de „buna informare” a el deţine un drept de veto utilizatorului de date contabile asupra normelor contabile. aflată sub o relativă influenţă atât din partea profesiei. impozabile. 19 Caracteristicile sistemului francez Guvernul. Elemente specifice sistemelor contabile anglo-saxon şi celui francez Nr. Rolul guvernului Guvernul joacă un rol de prim Rolul guvernului Statelor plan. Utilizatorii Utilizatorii de informaţie Grupul de investitori este contabilă sunt foarte numeroşi considerat utilizatorul şi diverşi. Rolul profesiei Profesia contabilă joacă un rol Profesia joacă un rol contabile secundar în procesul de determinant. 6. 7. Tabel nr. contabile drept probă legală şi de a contabilitatea are ca obiectiv. 3. Caracteristicile sistemului american Organismul principal Comisia Standardelor de de normalizare Contabilitate Financiară (FASB). prin intermediul Consiliului Naţional al Contabilităţii (CNC). 5. urmărit de FASB. . Existenţa unui cadru Sistemul normalizator francez În Statele Unite există un conceptual nu dispune de un cadru cadru conceptual explicit. care FASB îl utilizează ca punct de plecare în formularea şi evaluarea normelor. ea exercitând o normalizare.  concepţia contabilă anglo-saxonă dă prioritate satisfacerii nevoilor de deciziei ale investitorilor. 2. căreia guvernul i-a conferit puterea de reglementare a comunicării financiare. cât şi a guvernului. datorită procesului de optimizare a normalizării. Valorilor Mobiliare (SEC). şi consideră că ocupă cea mai propuse de FASB. normalizare este indirect. principal al informaţiei contabile. chiar rolul utilizatorilor este foarte semnificativ. drept bună poziţie pentru atingerea exercitat prin Comisia acestui obiectiv.

Mirza Abbos Ali. 2005 20 . judiciar Caracterul normelor Normele adoptate de Adunarea Obligatorii. Sursa: Epstein Barry J.8. Nesemnificativ.. 9. mai ales. societăţile cotate la bursă. Rolul aparatului Semnificativ. pentru naţională sunt obligatorii.

cele mai uzuale fiind lichiditatea generală şi lichiditatea imediată. Rentabilitatea poate fi definită ca indicatorul economic ce exprima în mod cantitativ si sintetic rezultatele economice pozitive. obiectivul major al analizei evidenţiază riscurile susceptibile de a perturba activităţile viitoare ale firmei şi de a-i ameninţa supravieţuirea14. Lichiditatea măsoară capacitatea întreprinderii de a achita datoriile scadente la termen scurt şi presupune ca rotaţia activelor curente (adica lichiditatea lor progresiva ca urmare a exploatării) sa fie mai rapidă decât rotaţia datoriilor curente (adică exigibilitatea lor)15. prezentarea si analiza performantei intreprinderii. de a oferi recomandări cu privire la îmbunătăţirea desfăşurării activităţilor şi cu privire la creşterea performanţelor financiare. riscul total. indiferent de natura acesteia.a. dar fără a fi neglijate şi alte aspecte în măsura în care pot influenţa capacitatea firmei de a-şi asigura echilibrul financiar. Rentabilitatea exploatării.viteza de rotaţie a activelor imobilizate. Ed. . Unul din principalii indicatori de evaluare a lichidităţii este fondul de rulment. însoţită de riscul de exploatare. Analiza financiară vizează atât rentabilitatea în ansamblu. 14 15 Petrescu. prin studiul rentabilităţii capitalurilor pe baza bilanţului. 2008. CECCAR. lichiditatea şi rentabilitatea. rata de acoperire a dobânzii şi solvabilitatea patrimoniului. prin studiul performanţelor exploatării înscrise în contul de rezultat. Indiferent de obiectivele vizate de utilizatorii diagnosticului financiar. iar contraperformanţa o expune la riscuri. De asemenea.viteza de rotaţie a stocurilor.DIM CONSTRUCT . pag. pentru desăvârşirea procesului reproducţiei sociale. Solvabilitatea măsoara abilitatea întreprinderii de a genera suficient numerar pentru a-şi menţine capacitatea productivă şi pentru a deconta datoriile scadente şi cele pe termen lung Indicatorii utilizaţi pentru evaluarea gradului de îndatorare a întreprinderii sunt: rata îndatorării. Lichiditatea poate fi analizată şi prin intermediul ratelor. CECCAR. Bucuresti. condiţionează nivelul celorlalte rentabilităţi şi riscuri aferente: riscul financiar. In termeni de diagnostic financiar-contabil. prin cheltuirea muncii sociale depuse în vederea trecerii bunurilor obţinute din sfera producţiei în sfera circulaţiei. se impune aprecierea garanţiilor firmei privind solvabilitatea. există o baza comuna a relaţiei rentabilitate-risc. această activitate poate fi apreciată ca o analiză a riscului pe care şi-l asumă un partener extern ca urmare a relaţiilor sale de afaceri cu firma în cauză.CAPITOLUL 3. In acest context. Silvia. cum ar fi: flexibilitatea firmei. Consiliere financiar-contabilă la SC. în sensul ca rentabilitatea este un indicator de performanţă al întreprinderii. cât şi impactul resurselor de finanţare utilizate în raport cu mijloacele folosite.viteza de rotaţie a activelor totale. Evaluarea. pag. Acest indicator cunoaşte doua forme: rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară. 352 Jianu Iulia. . Scopul activităţii de consiliere este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii si performanţele acesteia. reţeaua de împrumuturi la termen disponibile ş. Ed. 2007. perspectivele de dezvoltare a activităţilor şi rezultatelor.SRL Consilierea financiar-contabilă a firmei presupune existenţa unui ansamblu de instrumente şi metode la dispoziţia specialistului care permit aprecierea situaţiei financiare si a performanţelor unei entităţi economice. Analiza si diagnostic financiar-contabil. riscul de faliment. Analiza indicatorilor de gestiune furnizează informaţii cu privire la: . Bucuresti. 425 21 .

DIM CONSTRUCT S. Creditul bancar are ca principal avantaj costul mai redus şi în al doilea rând faptul că plafonul creditului poate fi negociat.. Consilier Management financiar. SC. Dezavantajul constă în faptul că banca va încerca un control financiar (studierea periodica a documentelor contabile) asupra beneficiarului. în cadrul judeţului Suceava. rata de acoperire a dobânzilor. rata îndatorarii. se impune o gestionare atentă a riscului de credit. Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente de exploatare16. riscul economic (riscul de exploatare). In anul 2009 societatea a obţinut un loc fruntaş (locul I) în Top Profit România Microintreprinderi. 16 Gearba.R.In cadrul analizei indicatorilor de gestiune. rata rentabilităţii economice. având cod CAEN corespondent 4941. este o societate cu capital integral privat înfiinţată in decembrie 2006. Rentrop&Straton. Bucuresti. Societatea oferă servicii de înaltă calitate şi este caracterizată de promptitudine în ceea ce priveşte executarea lucrărilor. Activitatea principală a societăţii este „Transportul rutier de mărfuri (intern şi internaţional). Pentru limitarea pierderilor care decurg din neîncasarea la scadenţă a creditelor şi dobânzilor aferente. Descrierea societăţii DIM CONSTRUCT. Ed. domeniul 4334: Lucrări de vopsitorie. Robert. având codul unic de înregistrare RO20251228 şi un număr de îregistrare la Registrul Comerţului J33/1690/2006. 003 22 .zugrăveli şi montări de geamuri (amenajări interioare şi exterioare).a desfăşurat pe lângă activitatea de bază „Transportul rutier de mărfuri(intern şi internaţional) şi lucrări de construcţii (amenajări interioare şi exterioare) la diverse persoane juridice pe bază de comenzi sau contracte ferme. Societatea DIM CONSTRUCT este o societate cu răspundere limitată înregistrată conform Legii 31-1990. F63 pag. trebuie avut în vedere şi următorii: fondul de rulment. 2005. care poate fi determinată de condiţiile afacerii sau de situaţia generală a economiei. Trezoreria neta reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. Creditul bancar reprezintă unul din mijloacele principale utilizate în cazul unor investiţii mici. Analiza şi evaluarea riscului de credit presupune calculul urmatorilor indicatori: efectul de levier financiar. necesarul de fond de rulment şi trezoreria neta.L. riscul financiar. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca societatea să nu–şi onoreze obligaţiile faţă de banca creditoare la scadenţă. 3. pe termen scurt şi mediu pe care întreprinderea doreşte sa le realizeze.1. Necesarul de fond de rulment reprezinta activele circulante care trebuie finanţate din fondul de rulment. De la înfiinţare până în prezent societatea DIM CONSTRUCT. iar banii pot fi investiţi într-o oarecare măsura şi în activităţi conexe ( de exemplu administrative). ca urmare a degradării situaţiei financiare a acesteia.

8 9 23181 0 24 58921 4 97500 49127 3 441 96502 2 61.06 100 2009 lei % 14399 14.4 2012 lei % 264023 1 97 267023 1 99 30000 40559 1. 345431 4 33. 2 7 0 64080 0 2. 1 3. 9 0.8 98.2 3 19. 1 50. 8 8 12. Analiza structurală a activului financiar 2008 Activ financiar Imobilizari nete Stocuri Alte active circulante.1 1.3 0 38. 274458 2 23.7 2 2015 lei 279316 3 279316 3 0 34791 % 98.3 3 2014 lei % 273879 98.5 2013 lei % 268353 97. 0 7 2009 lei % 145760 64.3 22. 6 10.2.4 7 2. 1 4.Analiza structurală a situaţiilor financiare Analiza structurală a bilanţului Tabelul 4.03 36.creante .0 2 100 2011 lei % 209934 70. 2 24.3 11.6 243401 5 608848 107250 501098 500 252354 9 24.3. 3 3 0 47817 0 1. 1 0. 5 0 100 2014 lei 189492 8 295855 699930 157025 542405 500 289071 3 % 65.3 26.5 21 4.27 20. 0 6 173205 76.4 3 18.9 5 17. din care: . 0 2 9. 8 0 100 2015 lei 171595 0 310648 726480 172727 553253 500 275307 8 % 62. 3 4.1.5 255571 6 629595 117975 511120 500 298450 9 21.8 0 1. 2 6 255825 95. 3 3 8. Consiliere financiară 3. 9 0. 562889 3 12. 2 5. 3 3 273879 98.disponibilitati .0 5 100 2010 lei % 167130 66. 523964 2 2010 lei % 195051 77. 2 6 2. 0 3 207051 0 82 4.7 120000 6 453039 18 2011 lei % 247825 92.0 2 100 2012 lei % 225288 5 71 268349 651616 129773 521343 500 317285 0 8.3 9 0.1 16 0 10 0 2013 lei 207390 7 281767 675020 142750 531770 500 303069 4 % 68.23 23 .1 0 100 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Tabelul 5.9 80000 9 117739 4. 4 9.4 6. Analiza structurală a pasivului financiar Pasiv financiar Capital propriu capital permanent Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt 2008 lei % 20.7 1 17. 1 10. 2 7 268353 97. 217458 9 112634 66.2.2 5 19.cheltuieli in avans Total ACTIV lei 713364 325939 649926 34212 614727 987 168922 9 % 42.

Total PASIV 168922 9 100 225602 2 100 252354 9 100 267599 1 100 271079 0 10 0 274761 2 100 278661 0 100 282795 4 100 24 .

Grafic 1. generând astfel surse de dezvoltare pentru societate. se poate afirma că tendinţa de creştere a ponderii imobilizărilor nete reprezintă un aspect uşor favorabil. ponderea activelor fixe înregistrând o creştere continuă. dar ar putea să scadă şi mai mult în favoarea disponibilităţilor. Tendinţa de creştere a disponibilităţilor reprezintă un aspect favorabil intrucât creanţele înregistrate din activitatea de bază s-au încasat la termenele stabilite. acest element de activ trebuie coroborat cu durata de încasare a clienţilor pentru a asigura o gestiune cât mai eficientă. Evoluţia elementelor de activ 2500000 2000000 Lei 1500000 1000000 500000 0 2008 2008 2010 2011 Anul Imobilizari nete Stocuri Alte activ circulante e 2012 2013 2014 2015 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Analizând tabelele de mai sus şi anexa nr.65%) faţă de anul de referinţă. Creanţele societăţii sunt în scădere faţă de anii precedenţi. evoluţia capitalului propriu in sensul creşterii este una benefică. Totuşi. averea societăţii crescând de la an la an. ea trebuind sa recurgă la împrumuturi pe termen lung. In plus. Totuşi. se observă că ponderea capitalului permanent este în continuă creştere. Creşterile înregistrate în pasiv sunt puse pe seama capitalului propriu. este în beneficiul societăţii DIM CONSTRUCT să adopte o politica mai prudentă pe viitor cu privire la investiţii.. In concluzie. în anul 2010. activul a crescut pe seama imobilizarilor nete şi a disponibilităţilor . ori acest lucru afectează în mod nefavorabil societatea in sensul că aceasta nu are marja de siguranţă. 1. capitalul propriu a crescut cu 1605079 lei (464. Evoluţia elementelor de pasiv 10 2 10 0 Procent 8 0 6 0 4 0 2 0 0 20 08 20 09 21 00 21 01 Au nl Cp lp p a ita ro riu D to p te e lu g a rii e rm n n D to p te e scu a rii e rm n rt 21 02 21 03 21 04 21 05 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Analizând elementele de pasiv. Grafic 2. 25 .

se observă faptul că cea mai mare parte a profitului este pusă pe seama rezultatului din exploatare. Evoluţia elementelor din contul de profit şi pierdere Element Venituri din exploatare Chelt.Analiza structurală a contului de profit şi pierdere.. societatea DIM CONSTRUCT a demonstrat un management eficient al cheltuielilor de producţie . Raportând veniturile financiare la cele din exploatare. In contextul crizei economice ale cărei repercusiuni încă se resimt pe piaţa economică. Tabelul 6.15% faţă de anul 2009 în condiţiile în care cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 10% faţă de anul de referinţă. în anul 2010 veniturile din exploatare au crescut cu 11. se observa că acestea nu influenţează în mod categoric formarea profitului net. In plus. veniturile din exploatare au crescut într-un ritm mai alert decât cheltuielile din exploatare. din exploatare Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri totale Cheltuieli totale Profit net 2009 2010 2011 2012 2013 699633 777658 902874 1047187 1119249 536452 554850 677923 812550 883253 163181 222808 224951 234637 235996 374582 187291 187291 187291 187291 291087 120000 80000 30000 0 107421 109016 1233625 5 964949 5 1234478 1306540 1239045 827539 674850 757923 842550 883253 -5420 204639 243683 279083 329220 355561 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii DIM CONSTRUCT 2008 1229780 1207463 22317 3845 31582 2014 1198418 857300 341118 187291 0 1385709 857300 443863 2015 1285403 1018798 266605 187291 0 1472694 1018798 381273 Analizând informaţiile din tabelul de mai sus. Grafic 3. Evoluţia profitului net 500000 450000 400000 Valoarea (lei) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anul Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii DIM CONSTRUCT Evoluţia profitului net a fost una favorabilă până în prezent şi se preconizează menţinerea acestui trend până în anul 2015. De exemplu. 26 .

67 Rata sovabilităţii generale22 1. care preferă nivele mici ale acestei rate deoarece cu cât este mai mic acest raport.41 8.72 0.71 7.61 97.89 9 2 0 7 0. 17 18 RE=(Profit din exploatare/Activ)*100 RF=(Profit net/Capital propriu)*100 19 Ri=(Total datorie/Total active)*100 20 R.88 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct.40 97.28 Rata îndatorării înregistrează un trend descendent. cu atât riscul unor eventuale pierderi în cazul unui faliment este mai mic.00 98.0 393.42 42.24 16. Analiza rentabilităţii financiare ne va permite însă acest lucru. Rata a scazut de la 79.8 Rata de acoperire a dobânzilor 20 % 74.28 58. ceea ce înseamna că activele firmei sunt finanţate în proporţie de aproximativ 23% de creditori. Tabelul 7.40 13.65 Evoluţia pozitivă a ratei rentabilităţii economice de la 1.55% în anul 2008 la 22.9 605.32% în anul de referinţă la 8. U % 2008 79.83 8.25 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct.59 18 Rata rentabilităţii financiare % -1.26 12.47 13. In plus.83 4.45 64.43 13.55 2014 1. rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de politică monetara de 9%. Rata rentabilităţii financiare este mai ridicata doarece s-a luat în considerare şi rezultatul financiar pe lângă rezultatul din exploatare.32 7. Se observă că rezultatele obţinute de aceşti indicatori sunt diferite tocmai datorita modalităţii diferite de calcul.26 2.39 22.04 12.7 1855.00 Solvabilitatea patrimoniului 21 % 20.57 14. apariţia riscurilor speculative din partea proprietarilor afacerii este redusa tocmai datorită scăderilor înregistrate de aceast indicator.28 2015 1.61 77. lucru pozitiv pentru posibilii creditori. acest indicator are un conţinut limitat deoarece nu arată care este motivul pentru care societatea Dim Construct înregistrează acest trend crescător.21 2015 9.23 0.39 2.83% în anul 2010 reflectă creşterea remunerarilor ansamblului de active utilizate de societate. Ratele de rentabilitate Indicatori de rentabilitate U 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata rentabilităţii economice 17 % 1.Indicatorii de solvabilitate Indicatori de solvabilitate Rata îndatorării 19 2009 2010 2011 2012 2013 35. Tabelul 8.d.=(Profit brut+Ch cu dob)/Ch cu dob*100 21 Sp= (Capitaluri proprii/total pasive)*100 22 SG=Active totale/Datorii totale 27 .23 8. solvabilitate şi lichiditate.71% în prezent. Totuşi. In plus.49 11.29 92.33 229. 2014 12.00 98.53 38.77 81.66 8.Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere pe baza indicatorilor de rentabilitate.60 2.

51 22. ceea ce denotă faptul că societatea poate face faţă obligaţiilor de plată de orice natură.3 2 20.88 7. societatea poate acoperi din profitul brut de 3. firma are o marjă mică de siguranţă în acoperirea cheltuielilor cu dobânzile.57 1.85 250. acest indicator depăşeşte valoarea zero şi este în continuă creştere. Lichiditatea imediată în mărime relativă este cu atât mai bună cu cât ea este mai mare.94 ori dobânda pentru împrumuturi. în perioada analizată. Totuşi.92 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct 2014 958883 2105. Firma depăşeşte cu mult acest prag. Pentru această marjă s-a prognozat o continuă creştere. limita minimă acceptată fiind 100%. Tabelul 9.67 25 Rata lichidităţii curente 0. Astfel. Rata solvabilităţii generale depăşeşte media de 1. Evoluţia ratei îndatorării 80 70 60 50 Procentul 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anul Rata indatorarii Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al soc. Cum valorile depăşesc limita minimă accepată.80 29. La=As-Ps Lr=As/Ps*100 25 LC=Active curente/Pasive curente 23 24 28 .80 Societatea are lichidităţi suficiente deoarece fluxul de numerar este încasat constant din prestările de servicii şi vânzările de mărfuri.14 1903. Solvabilitatea patrimoniului este considerată satisfăcătoare. cererea de credite a societatăţii Dim Construct nu ar fi respinsă.69 167. Rata lichidităţii curente va depăşi în viitor pragul de 1% solicitat prin finanţare.Grafic 4.66 solicitată la finanţare. iar din anul 2010 depăşeşte valoarea acceptată de 3.06 1116. Valorile obţinute în cazul calculării ratei de acoperire a dobânzilor sunt destul de mari ceea ce indica faptul că în prezent. ceea ce denotă faptul că firma va dispune de suficiente resurse financiare pentru a-şi dezvolta activitatea. exceptând anul de referinţă.87 1.67 14. Lichiditatea imediată în mărime absolută este cu atât mai bună cu cât ea este mai mare decât zero. înregistrând valori de peste 3%.Dim Construct.81 2015 943809 2812.47 3510. Indicatorii de lichiditate Indicatori de lichiditate U 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lichiditatea imediată în 35548 67984 119678 138311 115579 mărime absolută 23 lei -713086 9 0 4 9 1 Lichiditatea imediată în mărime relativă24 % 36.

analiza CVP constituie o metoda utilizată pentru a măsura performanţele departamentelor unei entităţi. 29 .2. In scopul planificării. pragul de rentabilitate fiind în valoare de 568689 lei. variabile Cheltuieli fixe Anul Ch cu dobânda Ch cu amortizarea Salarii directori executivi Total ch. fixe Total cheltuieli 2008 31582 28397 13559 73538 123904 5 2009 291087 12925 5960 309972 827539 2010 120000 40617 6267 166884 674850 2011 80000 95938 9453 185391 757923 2012 30000 178978 10564 219542 842550 2013 0 178978 14690 193668 883253 2014 0 178978 19600 198578 857300 2015 0 178978 22600 201578 1018797 2008 534270 26746 60000 127880 416611 116550 7 2009 110998 59202 11000 205715 130652 517567 2010 232822 65122 12389 137633 60000 507966 2011 279387 71634 18531 138180 64800 572532 2012 335264 78798 20218 138728 50000 623008 2013 340000 90000 30310 139275 90000 689585 2014 350000 99000 29900 139822 40000 658722 2015 460000 125000 31850 140369 60000 817219 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Având în vedere evoluţia cifrei de afaceri. rezultă că unitatea se adaptează repede la modificările mediului ambiant prin cantitatea producţiei obţinute exprimată în lei. s-a efectuat delimitarea cheltuielilor fixe şi a cheltuielor variabile pentru a putea fi utilizate în calculul indicatorilor specifici acestei metode de analiză. se observa că riscul de exploatare este mai redus datorită trendului ascendent al veniturilor obţinute. putem afirma că acest trend nu influenţează negativ activitatea societăţii . Din punct de vedere valoric. In cazul cheltuielor variabile şi fixe se înregistrează un trend ascendent. In cazul societăţii Dim Construct. De exmeplu. De asemenea. managementul poate utiliza analiza CVP pentru calculul profitului aferent unui anumit volum al vânzărilor. Tabelul 10. Aceasta situaţie evidenţiază faptul că societatea este stabilă din punct de vedere financiar întrucât cifra de afaceri (CA) se situează mai departe de pragul de rentabilitate.3. dar corelat cu cifra de afaceri în continuă creştere. productiv Ch cu mărfurile Alte ch de exploatare Total ch. In scopul efectuării controlului. pragul de rentabilitate se situează cu mult sub cifra de afaceri efectiva obţinută şi preconizată a se obţine. pragul de rentabilitate reprezintă cifra de afaceri pentru care societatea nu înregistrează nici profit nici pierdere. In tabelul de mai jos. cât şi pentru controlul managerial.Analiza cost-volum-beneficiu Analiza cost-volum-profit este un instrument necesar atât pentru planificare. Detalierea cheltuielor fixe şi a cheltuielor variabile Cheltuieli variabile Anul Ch cu mat prime Alte ch materiale Salarii pers.2. în anul 2010 societatea a înregistrat o cifra de afaceri de 718943 lei.

2.53>=166884 <=> 212304>=166884 (adevarat) 2011: 813427*29.55 1145468.3. cât şi la obţinerea rezultatului global).98 772765 100.2.19 771326 2009 100607 16.35 5686.43 5166. De exmplu. cu excepţia anului de referinţă. var MCV% =MCV/CA*100 PR =Ch fixe/MCV% MSA=CA-PR MSR =(CA-PR)/CA CA (LEI) 2008 -394181 -51. sa constatat că acesta inegalitate a fost respectată.92 2010 210977 29.1.27)>=309972 <=> 100577>=309972 (fals).09 6930.Tabelul 11. Ţinând cont de valorile înregistrate de aceşti indicatori. sau calculat urmatorii indicatori: marja de securitate absolută (MSA) şi marja de securitate relativă (MSR).5 7 919907 99. Pentru ca societatea să fie profitabilă trebuie să se respecte întodeauna urmatoarea inegalitate: CA * MCV%>=Ch fixe . 9 99. se observă că societatea Dim Construct nu este într-o situaţie vulnerabilă vis-a-vis de structura cheltuielilor. reflectă o gestiune eficace a cheltuielor (orice produs al societăţii contribuie atât la acoperirea cheltuielilor fixe.61>=185391 <=> 240856>=185391 (adevarat) Fig.52 106995 618174 718943 813427 926608 994917 6 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Pentru a măsura vulnerabilitatea societăţii în raport cu modificarea nivelului de activitate.76 6700. societatea Dim Construct se află în situaţia unei bune capacităţi de plată întrucât fondul de rulment (FRT) este mai mare ca zero. 9 96. 2008: 771326*(-51.1)>=73538 <=> 394147.21 2011 240895 29.40 1152399 99. Verificarea inegalităţii CA * MCV%>=Ch fixe Această inegalitate evidenţiază urmatorul aspect: valoarea marjei costului variabil fiind pozitivă. Tabelul 12. în anul 2010 fondul de rulment este de aproximativ 400000 faţă de anul 2008.3.89 713256 99. firma înregistrează un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt şi dispune de un stoc-tampon de lichidităţi potenţiale.0 5 599127.27 19046.69 6310.6>=73538 (adevarat) 2010: 718943*29.61 6260. Astfel. Analiza indicatorilor de gestiune Intre activele circulante -ca lichidităţi potenţiale.37 2014 411234 38.4 99. exceptând anul 2009 când situaţia era de următoarea manieră: (618174*16. 3.6 3 988606 99. In urma calculelor efectuate pentru primii patru ani analizaţi.64 106478 9 2015 335180 29.23 2012 303600 32.08 807166. când a obţinut o valoare negativă. Indicatorii echilibrului financiar Indicator FRT FRPtl FRPts NFR TN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -170475 297060 399210 458909 415346 609625 843865 -387933 22602 279210 378909 385346 609625 843865 -1296815 -226904 -53829 341170 374787 545545 796048 -185674 199119 291460 648952 749133 749456 790443 15199 97941 107750 -190043 -333787 -139831 53422 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct 2015 1077213 1077213 1042422 829110 248103 30 .28 2013 305332 30. Indicatorii esenţiali ai metodei cost-volum-profit Element MCV =CA-Ch.şi exigibilitatea potentială a pasivelor.10 1438.

Fondul de rulment cunoaşte mai multe forme. In schimb. subliniind faptul că societatea a deţinut o rezervă de disponibilităţi băneşti. fondul de rulment propriu pe termen lung. 31 . ceea ce evidenţiază faptul că datoriile curente au putut fi achitate.Trezoreria neta (TN) a înregistrat valori pozitive până în anul 2010. O condiţie importantă a realizării şi menţinerii acestei situaţii favorabile în perioada 20112015 este ca activele circulante să se roteasca mai repede decât devin scadente datoriile. Grafic 5. Până în anul 2010. ceea ce reflecta o situaţie buna a firmei. evidenţiază faptul că echilibrul financiar al societăţii este asigurat de datoriile pe termen lung. Viteza de rotaţie a activelor circulante reflectă numărul de rotaţii ale stocului mediu de active circulante ce au loc pentru realizarea cifrei de afaceri. se poate observa că viteza de rotaţie înregistrează un numar scăzut de rotaţii. înregistrând valori pozitive. Evoluţia fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment 1200000 1000000 Valoarea (lei) 800000 600000 400000 200000 0 -200000 -400000 A nul N FR FR T 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sursa:Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere Nevoia de fond de rulment (NFR) este inferioară fondului de rulment până în anul 2010. Analizând evoluţia acestui indicator. ceea ce reflectă un grad scăzut de autonomie în materie de finanţare a investiţiilor. valorile înregistrate ale fondului de rulment propriu pe termen scurt sunt negative.Valorile pozitive înregistrate de acest indicator sunt pozitive. printre care: fondul de rulment propriu pe termen lung (FRPtl) şi fondul de rulment propriu pe termen scurt (FRPts). Se recomandă mărirea numărului de rotaţii pentru asigurarea eficientizării activităţii societăţii prin realizarea unui volum mai mare de desfacere a produselor.

16% Indicatori Rata de rotaţie a Rotaţia creanţelor stocurilor27 (Rc) 28 .2849 0. 8.55 4 192.75% 41.5 4 172.55 4 182.4566 0.10 3 250.08% 43.29% 3 43.3840 0. dar se preconizează o crestere a vitezei până în anul 2015.4075 Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Viteza de rotaţie a activelor totale a înregistrat un trend descendent până în prezent.=Cifra vanzarilor/Valoarea stocurilor 28 Rc=(creante/cifra de afaceri)*360 29 Viteza de rotatie a activelor totale= (Cifra de afaceri/Activ total) 32 . Contul de profit şi pierdere şi tabele din prezentul raport 26 27 Viteza de rotatie a activelor circulante =(Cifra de afaceri/Active imobilizate)*100 R.89% 40.zile 2 286.46% 67. 5.02 33. indiferent dacă acesta este pe termen lung sau pe termen scurt trebuie sa avem în vedere indicatorii calculaţi în tabelul de mai jos. 4. 6.2740 0. Indicatorii de gestiune Viteza de rotaţie a activelor circulante 26 108. 3.35% TOTAL Punctaj obţinut în anul 2010 2 3 4 1 5 1 4 4 24 de puncte Sursa: Bilanţul.71% 250.3040 0.r.4.21 3 202.3621 0. Criterii Rata rentabilităţii financiare Rata îndatorării Lichiditatea imediată (%) Solvabilitatea patrimoniului Rotaţia stocurilor Viteza de rotaţie a activelor circulante Profitabilitate neta Profitabilitate brută Valoarea criteriului 12.3418 0.06% 77. 3.97% 56.13% 43.49% 22. crt.83 Viteza de rotaţie a activelor totale29 0.2. cu efecte pozitive asupra cifrei de afaceri.13% 47.02% 38. Tabelul 14.Tabelul 13. Rotaţia creanţelor dă un randament de încasare a facturilor la o medie de aproximativ 88 de zile. Calculul performanţei economico-financiare a societăţii în anul 2010 Nr.91 3 286.Analiza şi evaluarea riscului de credit Pentru a putea formula o poziţie vis-a-vis de riscul de credit în situaţia în care societatea DIM CONSTRUCT ar contracta un imprumut bancar. însă în continuă creştere de la 2 în anul 2008 la 3 rulaje ale stocului în 2010. 2.92 3 226.s. 1.Viteza de rotaţie a stocurilor este relativ mică. 7.

nivelul acesteia este acceptabil şi va facilita accesarea unui credit.3.2. deci firma poate accesa un credit.3.) relevă că profitul net a crescut într-un ritm inferior creşterii capitalului propriu.91 19645. In concluzie.81 46516.92 189705.00 19050.15 2536.92 28500.16 210826. rate sau de orice natură.09 19645.75 28500.06 270000 Sold final 250950.00 19716. singura problemă fiind reprezentată de rotaţia stocurilor.41 189705.00 21121.37 3414.4.15 46516.21 28500.00 25085. indiferent dacă acestea sunt dobânzi. riscul de credit este redus.34 167845.06. Singurul aspect nefavorabil şi cu influenţă negativă asupra riscului de credit este viteza relativ mică a rotaţiei stocurilor.03 5874.00 25963.42 28500.08 28500. S-a constatat că dobânda aferentă contractului de leasing nu era evidenţiată şi în contul extrabilanţier 8051 „Dobânzi de plătit”.00 20406.00 9450.00 22625.60 5082.05 Total 63145.2010.SRL la data de 1. Consilierea contabilă Contractul de leasing financiar.58 145219. Analiza indicatorilor privind profitabilitatea evidenţiază urmatoarele: faptul că profitabilitatea netă depăşeşte cu mult nivelul minim de 5%.In ceea ce priveşte rata îndatorării.00 28500. 3.00 26871.41 7378.84 28500.00 231233. rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de politică monetară de 9%.29 4263. care face parte din categoria utilajelor grele.31 28500.79 72480.69 167845.05 Rata Principal 28500. Valoarea înregistrată de lichiditatea imediată demonstrează faptul că societatea poate achita obligaţiile sale către banca creditoare.69 121802.03 145219.96 19645.00 8783.31 28500.25 8093.00 21860. In plus. Acest lucru reprezintă un element important în reducerea riscului de credit.37 72480. iar profitabilitatea brută depăşeşte pragul de 10%.06 19645.05 0.Utilaj-Import.25 231233. cifra înregistrată de solvabilitatea patrimoniului subliniază că firma este capabilă să facă faţă obligaţiilor de plată. S-au efectuat verificări în ceea ce priveşte înregistrările contabile pentru contractul de leasing încheiat cu SC. Se precizează că obiectul contractului de leasing este reprezentat de un cilindru compactor. precum şi achitarea ratelor şi dobânzilor coerspunzătoare.00 33 . Totuşi.29 97565. Graficul de rambursare Sold initial Dobanda 270000.Analiza primului indicator (din tabelul de mai sus si tabelul nr.25 210826.34 6639. Pentru a putea corecta înregistrările contabile ocazionate de încheierea contractului.00 250950.08 97565.60 121802. trebuie să avem în vedere următoarele informaţii din graficul de rambursare: Tabelul 15.19 28500.00 23417.06 333145.00 24236.96 1628.

02 8783.16 4897. Inregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat: 2131 = 167 „Instalaţii tehnice.Inregistrările trebuie corectate de maniera următoare: 1.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 33072 19050 9450 4572 9450 - 33072 3.06.02 19716.84 8093.02 3.2010: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile” 4426 „TVA deductibilă” extracontabil. Primirea facturii pentru a doua rată în suma totala de 33232.09. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 9450 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10.64 .75 8783.02 lei: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile 4426 „TVA deductibilă” extracontabil.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 33232.02 lei: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile 4426 „TVA deductibilă” 34 33397.64 20406.05 2. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 9783. Inregistrarea primei facturi pentru rata scadentă la data de 10.23 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10. Primirea facturii pentru a treia rată în suma totala de 33232.25 4732. mijloace de transport” „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 270000 - evidenţierea dobânzii aferente contractului de leasing în cont extrabilanţier Debit cont 8051 „Dobânzi de plătit” 63145.25 - 33232.06.

5d Concept.401 lei − majorări întârziere TVA: 1.4.2009.Dim Construct. 2.- extracontabil.64 Cheltuieli omise la înregistrare S-au efectuat verificari ale conturilor de creanţe şi ale conturilor de datorii existente până la data de 31 decembrie 2010. societatea Dim Construct va avea în vedere acoperirea.651 lei − TVA: 5. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 8093. a pierderii obţinute din corectarea erorilor. în suma de 204639 lei.16 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10.345 lei − majorări impozit pe profit: 2. Inregistrarea în anul 2010 a cheltuielilor cu prestările de servicii aferente anului 2009: 1174 = 401 125 „Rezultatul reportat provenit din corectarea „Dobânzi de plătit” erorilor contabile” Din corectarea erorii aferente anului 2009 a rezultat o pierdere contabilă reportată de 125 lei.12. societatea a avut control fiscal de fond pentru perioada 01. Societatea a înregistrat corect aceste obligaţii în contabilitate şi a facut plata lor în termenul impus în procesul verbal de control. S-a constatat că s-a omis de la înregistrare în anul 2009 a cheltuielilor facturate în baza contractului de prestări servicii nr P45676/15.200930. Repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii rezultate ca urmare a corectării erorii contabile: 1171 = 1174 125 „Rezultatul reportat reprezentând profitul „Rezultatul reportat provenit din corectarea nerepartizat sau pierderea neacoperită erorilor contabile” 3. Astfel.Consilierea fiscala Amenzi şi penalităţi. In anumite situaţii autorităţile fiscale pot acţiona agresiv şi arbitrar in impunerea impozitelor şi penalităţilor.11.2009 încheiat între SC. Sistemul fiscal în Romania este subiectul unor interpretări variate şi schimbări constante care pot fi şi retroactive. Conturile de stocuri 35 .09. la repartizarea profitului net obţinut la finele anului 2010. In data de 06.SRL şi SC. La sfârşitul anului 2010.2010. Inregistrările trebuie corectate de maniera urmatoare: 1.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 8093.171 lei.07. In procesul verbal de control s-au stabilit anumite obligaţii de plată suplimentare şi anume: − impozit pe profit: 16.SA în suma de 125 lei. conform reglementarilor contabile.01. cu prioritate. societatea a realizat un profit net de 204639 lei.16 - 33397.

cu ocazia Paştelui. Aceste cheltuieli sociale sunt prevăzute în Codul Fiscal la art. ajutoare acordate La un fond de salarii înregistrat cumulat până la luna martie 2010 în sumă de 9328 lei ( cont 641) aplicând procentul de 2%.” In Codul Fiscal în Capitolul III. ci sunt admise ca şi cheltuieli deductibile aferente procesului de producţie. în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane. produse reziduale nu sunt considerate perisabilităţi cu deductibilitate limitată.Venituri din salarii la art. Aceste cheltuieli intră în categoria de cheltuieli sociale ce trebuie să se încadreze în plafonul de 2% aplicat la fondul de salarii.cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori şi salariaţilor .35 „Nu sunt considerate perisabilităţi pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau obţinerea unui serviciu”. 36 .21 alin (3) litera c). De asemenea s-a verificat calculul diferenţelor de preţ aferente producţiei şi nu s-au constatat diferente. pierderile tehnologice concretizate în deşeuri. nu depăşeşte 150 lei”. inclusiv transportul pentru salariaţi proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. rezultă o sumă de 187 lei care poate fi acordată de unitate încadrându-se la cheltuieli sociale integral deductibile şi poate fi ridicată din societate fără să se plătească nici un impozit. Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Premii. In concluzie. zilei de 1 iunie. precum şi cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. „In cadrul acestei limite pot fi deduse cheltuieli reprezentând : .55 aliniatul 4 se menţionează că nu se includ în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă. cu orice ocazie în cele de mai sus.S-au făcut verificări în ceea ce priveşte soldurile din evidenţa cantitativă şi valorică a stocurilor din gestiune cu soldurile din balanţa de verificare contabilă şi nu s-au constatat diferenţe. art. în înţelesul impozitului pe venit : „Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor. Baza legală în ceea ce priveşte deductibilitatea produselor reziduale (deşeurile) rezultate din activitatea de producţie este norma la Codul fiscal.

permit determinarea. Tabloul de bord şi metodele de gestiune asociate pot deveni instrumente principale de mobilizare şi luare la cunoştinţă. care îi ajută în realizarea proceselor de planificare. Prin sistemele integrate. de luare a deciziilor şi de control. Sistemele de gestiune care se depărtează de contabilitate prezintă o informaţie discutabilă şi incertă. Trebuie determinaţi sistematic indicatori financiari normalizaţi care să fie în relaţie directă cu realitatea contabilă pertinentă. fiind una din puţinele firme care şi-a consolidat poziţia pe piaţă în condiţiile economice actuale precare. cât şi în metodele şi sistemele sale. Observatorul calităţii contabile are drept obiectiv să promoveze contabilitatea în serviciul gestiunii. Pe ansamblu. Managementul unei întreprinderi nu se rezumă numai la calitatea raportării şi pertinenţa comentariilor stabilite adesea într-un timp scurt. In plus. evident de fiecare dată când contabilitatea de gestiune nu poate oferi indicatori utili luării deciziilor. situaţia financiară a companiei este bună. In plus. Dacă se admite ideea potrivit căreia contabilitatea este instrumentul de informare financiară cel mai bine adaptat. forma şi conţinutul rapoartelor interne pot fi determinate de către conducere. dar şi de informaţiile cuprinse în rapoartele financiar contabile. firma ocupând un loc fruntaş în „Top Profit Romania Microintreprinderi” în cadrul judeţului Suceava. Lipsa de participare a contabilităţii la definirea regulilor gestiunii arată că 75% din responsabilii contabili prezintă rezultatele direcţiei generale şi în jur de 70% se declară solicitaţi de direcţiile operaţionale pentru a oferi informaţii de gestiune. Managerii societăţilor sunt interesaţi în primul rând de informaţiile din rapoartele interne de activitate. Tratamentul structurat al informaţiei financiar-contabile necesită un minimum de precauţie pentru a ajunge la calitatea dorită şi pentru a evita aplicarea soluţiilor complexe şi costisitoare. generând astfel rezultate economice pozitive. Controlul de gestiune se sprijină pe soluţiile contabile cele mai simple. chiar dacă au acces la informaţii financiare şi de gestiune suplimentare.contabile sunt cele care fac legătura între producătorul şi beneficiarii de informaţie contabilă având un rol important în susţinerea procesului de adoptare a deciziilor în cadrul unei entităţi economice. activitatea firmei este una profitabilă. astfel încât aceasta să-ţi satisfacă propriile necesităţi.CONCLUZII SI PROPUNERI Rapoartele financiar . rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de 37 . a celor slabe în manifestarea tuturor funcţiilor unei entităţi. rentabilităţii entităţii. Acestea cuprind documentele care stau la baza stabilirii unui diagnostic asupra situaţiei financiare. Ratele de rentabilitate economică şi de rentabilitate financiară au înregistrat creşteri. confirmarea şi infirmarea punctelor tari. Societatea Dim Construct joacă un rol important pe piata suceaveană. Celelalte sisteme de măsurare nu trebuie să fie utilizate decât în completarea sistemului de gestiune economică şi financiară. ceea ce înseamnă că societatea a gestionat eficient cheltuielile cu productia. Unele studii arată că responsabilii contabili sunt încă puţin implicaţi în definirea contabilităţii de gestiune. contabilitatea şi informatica trebuie să fie asociate cât mai mult posibil în definirea regulilor de gestiune şi a proceselor de tratare a informaţiei. situaţie evidenţiată şi de indicatorii specifici calculaţi. se observă că metodele de gestiune condiţionează direct contabilitatea integrată atât în organizare. Dacă rapoartele externe care conţin informaţii comune destinate tuturor utilizatorilor trebuie întocmite şi prezentate în conformitate cu anumite considerente generale. Considerăm că evoluţiile constatate trebuie apreciate mai întâi în corelaţie directă cu indicatorii obţinuţi din contabilitate. care poate conduce la decizii eronate.

societatea dispune de lichidităţi suficiente pentru acoperirea eventualelor datorii şi pentru asigurarea bunei desfăşurării a activităţii de producţie a elemente din beton pentru construcţii. se recomandă corectarea înregistrărilor contabile a cheltuielilor facturate în baza contractului de prestări servicii nr. a ajutoarelor acordate şi a produselor reziduale (deşeurile) rezultate din activitatea de producţie. se recomandă includerea acestora în categoria cheltuielilor deductibile. Cât priveşte fondul de rulment şi Trezoreria neta. Referitor la contabilitatea creanţelor şi a datoriilor curente. In concluzie. am concluzionat că societatea ar putea face faţă cu usurinţă ratelor şi dobânzilor aferente în eventualitatea accesării unui credit bancar. In plus. care face parte din categoria utilajelor grele. In urma analizei riscului de credit.SA în suma de 125 lei. ceea ce demonstrează un management eficient al cheltuielilor de producţie. P45676/15. aspect favorabil pentru societate. ea nu se afla în situaţia de a nu obţine nici profit. In ceea ce priveşte incidenta fiscala a premiilor.UtilajImport. se recomandă mărirea ritmului de încasare a creanţelor.politică monetară de 9%. putem afirma că societatea Dim Construct este o întreprindere profitabilă. Pe baza rezultatelor analizei cifrei de afaceri şi a pragului de rentabilitate. Singurul impediment este reprezentat de viteza de rotaţie a stocurilor. In ceea ce priveste contabilitatea datoriilor curente. iar managementul societăţii conduce în mod eficient politica de gestionare a riscurilor la care este supusă activitatea firmei. cifra de afaceri depăşeşte cu mult pragul de rentabilitate. Rata îndatorării evidenţiază faptul că activele întreprinderii sunt finanţate din resurse externe în proporţie de 23%.5d Concept. De asemenea.2010 ce are ca obiect un cilindru compactor. coroborat cu politica în domeniul stocurilor. De asemenea. se recomanda corectarea înregistrărilor contabile ocazionate de încheierea contractului de leasing financiar încheiat cu SC.2009 încheiat între SC.06. se recomandă adoptarea unei politici mai prudente pe viitor cu privire la investiţii.DIM CONSTRUCT SRL şi SC. subliniind faptul că societatea a deţinut o rezervă de disponibilităţi băneşti. prin prezentul raport se atestă că societatea Dim Construct desfăsoară o activitate rentabilă din punct de vedere financiar. nici pierdere. aceşti indicatori au înregistrat valori pozitive până în anul 2010 inclusiv. Pentru ca acest indicator să înregistreze creşteri. 38 . Aceste recomandări au drept scop evitarea situaţiei ca firma să plătească penalităţi sau amenzi datorită înregistrărilor contabile incorecte.SRL la data de 1.01.

ANEXE 39 .

creanţe . din care: . 1 Tendinţele înregistrate de elementele patrimoniale Activ financiar Imobilizări nete Stocuri Alte active circulante.disponibilităţi .Anexa nr.cheltuieli în avans Tendinţa Pasiv financiar Creştere Capital propriu Scădere (capital permanent) Scădere Datorii pe termen lung Creştere Datorii pe termen scurt Scădere Scădere Tendinţa Creştere Creştere Scădere Scădere 40 .

5+6+10) 12 capital 13 rezerve si reevaluări (ct.117) 15 Profitul exerciţiului financiar (121) 16 Repartizarea profitului ( ct.105+106) 14 Profit sau pierdere reportată ( ct.131) 20 Total pasiv Anexa nr. 2 Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Nr.7+8+9) 7 Stocuri 8 Creanţe clienţi 9 Disponibil Casă si Bancă 10 Cheltuieli în avans ( ct 471) 11 total Activ (rd.129) 17 datorii pe termen lung 18 datorii pe termen scurt 19 subvenţii pentru investiţii (ct. 3 1689229 713364 974878 325939 614727 34212 987 1689229 50200 105914 194737 -5420 0 217458 1126340 2008 932608 219244 2009 1570826 135828 0 0 1434998 820583 231810 491273 97500 441 2256022 50200 1013445 189316 204639 0 274458 523964 0 2256022 2010 1570826 148753 276919 27692 1671300 851749 243401 501098 107250 500 2523549 50200 1013445 393955 243683 0 120000 453039 249227 2523549 2011 1790826 189370 553207 55321 2099343 884666 255571 511120 117975 500 2675992 50200 1013445 637638 279083 0 80000 117739 497886 2675991 2012 1790826 285307 830407 83041 2252885 919464 268349 521343 129773 500 2710790 50200 1013445 500000 329220 0 30000 40559 747366 2710790 2013 1790826 464286 830407 83041 2073907 956286 281767 531770 142750 500 2747612 50200 1013445 600000 355561 0 0 64080 664326 2747612 2014 1790826 643264 830407 83041 1894928 995285 295855 542405 157025 500 2786611 50200 1013445 650000 443863 0 0 47817 581285 2786610 2015 1790826 822242 830407 83041 1715950 1036628 310648 553253 172727 500 2827954 50200 1013445 850000 381273 0 0 34791 498244 2827954 41 . Denumire date financiare Active imobilizate iniţiale până la 2009 1 inclusiv 2 Amortizare iniţială până la 2009 inclusiv 3 Active investite prin proiect 2010-2012 4 Amortizare proiect pe ani 2010-2012 5 Total imobilizări nete (active-amz) 6 Active circulante (rd.Anexa nr. crt.

scopuri proprii(ct.Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Nr.721+722) Alte venituri ( ct 741+758)venituri din 4 subvenţii investiţii 5 Total venituri din exploatare (rd1+2+4) Chelt cu materii prime şi mat.635) Total cheltuieli de exploatare 12 (rd6+7+8+9+10+11) 13 Profit din exploatare (rd5-12) 14 Venituri financiare 42 . crt.61111 628.681) Alte ch. Denumire date financiare 2008 625398 145928 771326 24568 0 191816 242070 122978 0 534270 26746 127880 73559 28397 416611 120746 3 22317 3845 2009 389517 228657 618174 28203 0 -2124 55380 699633 110998 59202 205715 16960 12925 130652 536452 163181 374582 2010 467420 251523 718943 31023 0 0 27692 777658 232822 65122 137633 18656 40617 60000 554850 222808 187291 2011 560904 252523 813427 34126 0 0 55321 902874 279387 71634 138180 27984 95938 64800 677923 224951 187291 2012 673085 253523 926608 37538 0 0 83041 1047187 335264 78798 138728 30782 178978 50000 812550 234637 187291 2013 740394 254523 994917 41292 0 0 83041 1119249 340000 90000 139275 45000 178978 90000 883253 235996 187291 2014 814433 255523 1069956 45421 0 0 83041 1198418 350000 99000 139822 49500 178978 40000 857300 341118 187291 2015 895877 256523 1152399 49963 0 0 83041 1285403 460000 125000 140369 54450 178978 60000 1018798 266606 187291 Producţie 1 vândută(701+702+703+704+705+706) 2 Venituri din vanzarea marfurilor 3 Cifra de afaceri (rd1+2) Variaţia stocurilor de produse finite Sold C Variaţia stocurilor de produse finite Sold D producţia realizată ptr. 6 Consumabile (ct 601+602) Alte chelt.607) 9 Cheltuieli cu personalul 10 Cheltuieli cu amortizarea ( ct. 7 Materiale(603+604+605+605+608-7413) 8 Cheltuieli privind mărfurile (ct.658. de exploatare ( ct.

Cheltuieli financiare (dif.de curs)(4. 43 .credite termen lung 16 Profitul sau pierderea financiara (14-15) 17 Venituri totale (rd5+14) 18 Cheltuieli totale (rd12+15) 19 Profit brut (rd17-18) 20 Impozit pe profit 21 Profit net (rd19-20) 31582 -27737 123362 5 123904 5 -5420 0 -5420 291087 83495 1074215 827539 246676 42037 204639 120000 67291 964949 674850 290099 46416 243683 80000 107291 1090165 757923 332242 53159 279083 30000 157291 1234478 842550 391928 62708 329220 0 187291 1306540 883253 423287 67726 355561 0 187291 1385709 857300 528409 84545 443863 0 187291 1472694 1018798 453897 72623 381273 N. menţinându-se acelaşi trend crescător al profitului..4-4.3) 15 euro+dobanzi af.: S-a luat ca marja o creştere a ciferi de afaceri cu aproximativ 10% în fiecare an şi o creştere a cheltuielilor cu 5%.B.

800 6.000 33.000 5.500 4.629 amortizari pe an =val.val in lei fara TVA 121.euro fara tva 1E=4.2012 276.100 0 0 27.active/ 10 ani.800 0 28.180 0 2.407 197.200 suma anuala de amortizat pe ani amortizari pe an =val.Anexa nr.783 4.600 277.000 21.000 65.716 276.val in lei fara TVA 121.000 .000 0 AN 2011 VALOARE .700 0 0 0 .320 10.000 0 AN 2012 VALOARE .720 83041 val.116 2.2012 total in euro 2010 .180 4.active/ 10 ani.2 LEI 29. an 2010 12.849 1.500 2. an 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 2.849 0 0 0 0 10.933 total in lei 2010 .active/ 10 ani.euro fara tva 1E=4.800 41.860 13.160 28.071 3.489 18.932 1.489 0 0 0 0 105.710 36.val in lei fara TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.2 LEI 29.euro fara tva 1E=4.289 lei euro 66.550 8.000 .600 138.783 0 0 0 0 25.amz.proiect anuala incepand cu 2012 44 .000 9.540 0 0 0 6. an 2011 12.2 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.890 1. 4 Plan de investiţii realizat pe ani 2010-2012 AN 2010 VALOARE .654 0 0 0 0 27.783 830.860 27.692 Caracteristici Buldoexcavator cilindru compactor pachet scule pentru montaj pavele placi vibratoare placi vibratoare aparat taiat asfalt excavator mici dimensiuni incarcator frontal placi vibratoare excavator mare cilindru compactor Totaluri pe ani UM 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 amortizari pe an =val.900 19.919 65.

Bucuresti. prezentarea si analiza performantei intreprinderii. Silvia Evaluarea.. Editura Irecson. Editura Rentrop&Straton.în Buletin ştiinţific. 2003 7. 2008 Negocierea în procesul managerial. Câmpeanu.XX. Jianu. Gearba.Vol. editia a II-a.ro 45 .seria A.& al..contabilizat. 2006 www. Lazăr I. 2008 2. Bucureşti. Sonea A. Editura CECCAR. Mortan Maria.Baia Mare. Vereş V. Bucuresti. 2005 Analiza si diagnostic financiar.E.BIBLIOGRAFIE 1. Consilier: Management Bucuresti. Editura CECCAR. Cluj Napoca.Universitatea de Nord. Bucuresti. Editura Economică. Robert Burciu A. 2005 financiar. Introducere în management. Ghid teoretico-aplicativ. Iulia Petrescu. Editura Dacia.Reglementari contabile conforme cu directivele europene-ghid practic.. *** *** Ministerul Finanţelor Publice . 3.2003 Management general. Ştiinţe Economice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful