METODE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR MANAGERIALE LA NIVELUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE

CUPRINS
INTRODUCERE.............................................................................................................................3 CAPITOLUL 1. SISTEMUL DECIZIONAL.................................................................................5 1.1. Elementele şi etapele procesului decizional.........................................................................5 1.2. Tipologia deciziilor..............................................................................................................6 1.3. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale...............................................7 1.4. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional...........................................8 1.5. Precondiţiile fundamentării deciziilor................................................................................10 CAPITOLUL 2. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE.................................................................12 2.1. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii.......................................12 2.2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil............................................14 2.3. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice.................................................................................................................................16 CAPITOLUL 3. Consiliere financiar-contabilă la .......................................................................21 SC.DIM CONSTRUCT .SRL.......................................................................................................21 3.1. Descrierea societăţii DIM CONSTRUCT........................................................................22 3.2. Consiliere financiară..........................................................................................................23 3.2.1.Analiza structurală a situaţiilor financiare.......................................................................23 3.2.2.Analiza cost-volum-beneficiu..........................................................................................29 3.2.3. Analiza indicatorilor de gestiune....................................................................................30 3.2.4.Analiza şi evaluarea riscului de credit.............................................................................32 3.3. Consilierea contabilă..........................................................................................................33 3.4.Consilierea fiscala...............................................................................................................35 CONCLUZII SI PROPUNERI.....................................................................................................37 BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................45

2

INTRODUCERE
Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele care se ridică legate de:  investirea şi recuperarea capitalului avansat,  atragerea de resurse suplimentare de dezvoltare,  vadul comercial. Luarea de decizii este un proces lent şi complex în multe organizaţii. Strategiile se schimbă deseori odată cu desfăşurarea evenimentelor şi devin şabloane abia după discuţii, experimente, repetări şi subtilizări. Discuţiile strategice, uneori, nu sunt nici măcar împărtăşite şi strategiile sunt comunicate incomplet şi limitat. Agendele personale şi politice influenţează, de asemenea, logica şi comportamentul distorsionat, care poate afecta eficacitatea implementării. Pentru luarea deciziilor privind entitatea (strategice, tactice sau operative), managementul în general şi cel financiar în special utilizează informaţii oferite de contabilitatea entităţii, precum şi informaţii oferite de contabilitatea altor entităţi, în principal prin intermediul situaţiilor financiare anuale. Practic, sunt puţine cazuri în care o decizie nu se bazează şi pe informaţia contabilă. Intro perioadă în care contabilitatea încă mai poartă stigmatul perioadei trecute, contabilitatea fiind considerată mai mult o obligaţie decât o forţă a entităţii, aceasta se datorează şi pregătirii slabe ale managerilor. Forumul CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) care se ocupă cu îmbunătăţirea luării de decizie, a avertizat liderii de afaceri că un eşec în încercarea de schimbare a funcţiilor financiare poate dauna competitivităţii. Cum pieţele mondiale permit companiilor din întreaga lume accesul la resurse similare, şi în timp ce competiţia în continuă creştere face ca procesele de afaceri să se concentreze asupra unor standarde asemănătoare, luarea de decizie rămâne o legătură crucială în lanţul de valori, aducând venituri superioare. CIMA argumentează ideea potrivit căreia o companie care nu îşi transformă funcţia financiar-contabilă spre o eficientizare a luării de decizie îşi pune în pericol poziţia sa competitivă. Aceasta părere este susţinuta de un număr mare de studii. De exemplu, cercetarea făcute în domeniu de acest institut a arătat că există o corelaţie de peste 70% între afacerile performante şi perfecţionarea funcţiilor sale financiare1). Un studiu al Economist Intelligence pentru KPMG a descoperit că în mod comparativ cu colegii lor, departamentele de finanţe ale companiilor de top pun mai mult accent pe decizie. Rezultatele acestui studiu pot fi sintetizate în figura nr.1, de mai jos, ce ilustrează procesul de luare a deciziilor.

1

CIMA,2007 3

Figura nr. 1 Procesul de luare a deciziilor

Sursa: Boghean F., 2010 De aici, putem deduce că:  luarea deciziilor nu reprezintă finalitatea procesului, ci se extinde în vederea obţinerii rezultatelor, fiind un proces continuu;  profesionistul contabil contribuie la planificarea strategică şi la definirea strategiei de guvernare a companiei, care reprezintă elementul ce clarifică poziţia competitivă a afacerii şi obiectivele;  contextele personale individuale şi atitudinea pot deteriora luările de decizie, dar partenerii de afaceri pot discuta această problemă prin susţinerea luării deciziilor bazate pe dovezi;  partenerii de afaceri pot ajuta la ‚,încadrarea’’ unei decizii; pot furniza informaţii manageriale; pot contribui cu idei şi analize alternative pentru a ajuta la luarea decizie; pot sprijini compania împotriva riscului managerial şi în favoarea managementului de performanţa. Oferta de informaţii necesare luării deciziilor provine, în principal, din contabilitatea entităţii, având trei surse principale de documentare:  Surse neprelucrate, reprezentate de documentele primare şi care se adresează în principal utilizatorilor interni de informaţii şi mai puţin utilizatorilor externi;  Surse prelucrate de către entitate şi prezentate după anumite reguli şi proceduri a datelor din documentele primare, care oferă informaţii pentru întocmirea documentelor de sinteză;  Surse de sinteză, ce oferă informaţii utilizatorilor externi şi se bazează pe sursele de informaţii prelucrate în entitate.

4

seria A. Decizia constituie punctul central al activităţii de management deoarece ea se regăseşte în toate funcţiile acestuia. a elementelor de influenta având în vedere condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea fiecare firmă în parte. Ştiinţe Economice. SISTEMUL DECIZIONAL 1. Utilităţile consecinţelor se exprimă în aceeaşi unitate de măsură a căror valoare variază între 0 şi 1.CAPITOLUL 1.& al.. 2 3 Burciu A. Sonea A. o măsurare precisă şi o analiză temeinică a condiţiilor în care urmează să se adopte deciziile. Decizia este definite de majoritatea specialiştilor ca o linie de acţiune aleasă în mod conştient de către conducerea întreprinderii în scopul de a ajunge la un anumit rezultat. Sistemul decizional este reprezentat de ansamblul elementelor interdependente care determină elaborarea şi fundamentarea deciziilor. 2008 Câmpeanu. • Mediul ambiant.. Decizia poate fi definite ca un act raţional de alegere a unei linii de acţiune.. În orice process decizional se deosebesc următoarele elemente:3 • Decidentul – poate fi o persoană sau un grup de persoane puse în situaţia de a lua o decizie.. Vereş V. 2003 4 Lazăr I. Elementele şi etapele procesului decizional Conducerea unei firme este în permanenţă pusă în situaţia de a alege mai multe posibilităţi şi de a lua decizii în consecinţă. Decizia este un act de creaţie în care se împleteşte gândirea logică şi factorii psihologici... Bucureşti. Vol. Editura Dacia. utilitatea reprezentând folosul aşteptat de decident în urma faptului că o anumită consecinţă se realizează. Introducere în management. În elaborarea şi fundamentarea deciziilor se parcurg în mod logic următoarele etape4: • Identificarea şi definirea problemelor. • Stabilirea criteriilor şi obiectivelor decizionale. XX. cu caracteristici specific domeniului şi complexităţii firmei. în Buletin ştiinţific. Negocierea în procesul managerial. E. Universitatea de Nord. respectiv sesizarea necesităţii luării deciziei. 2003 5 . Management general. Cluj Napoca. Întreaga activitate de conducere este o înlănţuire de decizii fără de care întreprinderea nu ar putea să funcţioneze normal2. prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor. Fiind un proces complex de cunoaştere.1. ţinându-se cont de resursele disponibile şi condiţiile concrete. Baia Mare. Mortan Maria. ele având unităţi de măsură specifice. Consecinţele alternativelor se întâlnesc la intersecţia criteriilor cu variantelor. Deciziile trebuie să fie rezultatul unui proces de gândire precedat de o informare şi o analiză temeinică a tuturor datelor problemei. Editura Economică. • Mulţimea alternativelor – cuprinde toate variantele posibile de acţiune în vederea realizării obiectivelor propuse. • Utilitatea fiecărei consecinţe a diferitelor variante. judecată şi acţiune. managementul se exercită prin decizii. • Obiectivul – sau obiectivele urmărite prin adoptarea deciziei. Conducerea oricărei activităţi sau domeniu economic necesită o informare cât mai complexă. • Consecinţele variantelor. Elementele component ale sistemului decizional din cadrul firmelor sunt aproximativ aceleaşi. • Mulţimea criteriilor decizionale – reprezentată de punctele de vedere ale decidentului cu ajutorul cărora se izolează aspecte ale realităţii economice în cadrul procesului decizional.

Editura Economică. Tipologia deciziilor Importanţă practică a clasificării deciziilor microeconomice rezidă în faptul că.. Adoptarea acestor decizii se face prin metode matematice pe baza unor evaluări medii.& al. Deciziile în condiţii de certitudine se caracterizează prin aceea că fiecare acţiune conduce la un rezultat determinat. tehnici şi instrumente specific fiecărei categorii. se face folosind metode. Introducere în management. 0<pg<1 Deciziile în condiţii de incertitudine se caracterizează prin aceea că probabilitatea rezultatelor aşteptate este necunoscută. Elementul esenţial în adoptarea deciziei în condiţii de risc îl constituie gradul de precizie în aproximarea probabilităţii de apariţie a unui fenomen. în general. Elementele implicate în luarea acestor decizii sunt preponderant de tipul variabilelor controlabile. Aceste decizii se întâlnesc mai frecvent la nivelul conducerii medii şi al execuţiei. ü Decizii în condiţii de risc.k. ü Decizii în condiţii de incertitudine. 1. Diversitatea problemelor cu care sunt confruntaţi managerii duce la individualizarea deciziilor într-o multitudine de categorii. probabilitatea sinteză P(Nk). Deci. Cunoaşterea elementelor ce deosebesc aceste tipuri de decizii este foarte importantă. • Alegerea variantei optime. 2008 6 . în exercitarea conducerii operative a producţiei.. consecinţele calculându-se pentru fiecare din acţiunile parţiale. 5 Burciu A. a “K” stări de condiţii rezultă următoarea relaţie: P(Nk)=p1+p2+…+pg+…+pk=1 Unde: Pg = probabilitatea de apariţie a stării intermediare de condiţii Ng. 0<pg<1 Riscul este dat de condiţiile care determină că pentru un anumit rezultat şi o anumită soluţie să se producă o consecinţă cu probabilitatea de realizare între 0 şi 1. Aceste decizii au loc când una din strategiile complexului de condiţii are probabilitatea de realizare egală cu 1.2. În acest caz. când hotărârile se iau pe termen relativ scurt.• Stabilirea variantelor decizionale posibile. Bucureşti. Fundamentarea deciziilor în condiţii de incertitudine se face prin intermediul unor reguli specific jocurilor strategice. astfel5: a) După gradul de cunoaştere a mediului ambiant de către decident şi după natura variabilelor ce influenţează rezultatele potenţiale se deosebesc trei tipuri de decizii: ü Decizii în condiţii de certitudine. elaborarea şi fundamentarea acestora şi în mod deosebit alegerea variantei optime. Efectul deciziei depinde în întregime de acţiunea unor factori ce nu pot fi estimaţi nici chiar cu un grad redus de probabilitate. mai ales dacă se are în vedere complexitatea factorilor ce influenţează decizia şi accesul limitat la unele informaţii cu privire la elementele viitoare. g= 1. • Aplicarea variantei optime. în condiţiile de certitudine avem: P(N1)=1 Deciziile în condiţii de risc se caracterizează prin existent mai multor stări de condiţii obiective. cu probabilităţi diferite “Pg”. cu caracteristici şi evoluţii cunoscute. pe care le-am putea împărţi după diferite criterii.

problemele decizionale se pot rezolva prin mai multe categorii de metode: tradiţionale. fiind de competenţa conducătorilor executivi. ü Curente. ü Decizii parţiale. comparative şi de optimizare. Strategiile determină recurgerea la o mare diversitate de decizii tactice. Între deciziile strategice şi cele tactice există interdependenţe. sub formă derivată pot constitui elemente de fundamentare şi finalizare a deciziilor strategice. g) După posibilitatea anticipării sunt: ü Decizii anticipate. Deciziile individuale atunci când sunt fundamentate ştiinţific. Deciziile tactice individuale constituie mecanismul esenţial de interacţiune a conducerii operative. Aceste decizii se iau mai mult în condiţii de risc şi incertitudine. Ele se iau. pentru a căror rezolvare sunt necesare soluţii originale. Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale În situaţii concrete. ü Decizii multicriteriale.6 6 Ilieş L. Deciziile tactice care sunt mai importante se elaborează în colective restrânse. într-o pondere crescută. c) După numărul persoanelor ce participă la adoptarea deciziei avem: ü Decizii individuale (unipersonale). e) Ţinând seama de numărul criteriilor decizionale ele se pot grupa în: ü Decizii unicriteriale. Importanţa deciziilor creşte pe măsură ce se urcă pe scară ierarhică. Deciziile tactice se referă la situaţii concrete şi fără un grad sporit de complexitate. asigură o operativitate sporită a acţiunilor de conducere. risc şi incertitudine. acestea pot fi elaborate în cele 3 condiţii: certitudine. Deciziile de grup prezintă o serie de avantaje care le fac oricând preferabile deciziilor individuale. f) După sfera de cuprindere şi obiectivul managerial avem: ü Decizii globale. Management. în condiţii de certitudine şi risc. Scopul urmărit este prefigurarea în timp a relaţiei: resurse – satisfacerea nevoilor generale ale grupului de acţionari şi ale societăţii. dar abuzul în aplicarea lor poate avea consecinţe nefavorabile. Informaţiile cu care se fundamentează deciziile tactice. ü Decizii de grup (colective). Cluj Napoca. Editura RisoPrint.3.b) După orizontul de timp pentru care se adoptă şi în raport cu implicaţiile deciziilor asupra obiectului condus există 3 categorii de decizii: ü Strategice. În funcţie de cunoaşterea probabilităţii rezultatelor aşteptate. ü Decizii prospective. 1. ü Decizii de rutină. Fără deciziile individuale nu se poate conduce organizaţia. ü Decizii imprevizibile. d) În funcţie de periodicitatea elaborării se întâlnesc: ü Decizii unice. a căror pondere creşte pe măsură ce se coboară pe scară ierarhică. Deciziile strategice se referă cu precădere la probleme noi. realizându-se şi trecerea de la deciziile tactice la cele strategice. ü Decizii locale. Sunt specifice nivelurilor de execuţie. de complexitate sporită. 2009 7 . ü Tactice..

Contabilitatea în procesul de asistare a deciziilor. 1. PRINCIPALELE FORME DE RISC.  riscul investiţional.  lipsa informaţiilor şi  lipsa timpului. sunt:  riscul creşterii inflaţiei. Prin utilizarea matematicii în fundamentarea deciziilor managerial. Metodele tradiţionale se folosesc la nivelul execuţiei. prin aceste procedee este calitatea şi personalitatea decidentului. 2. Modelarea matematică a situaţiilor decizionale din unităţile economice reprezintă un instrument ştiinţific de cunoaştere şi transformare. iar probabilitatea unui anumit rezultat este cunoscută sau poate fi estimată. Acestea se aplică sub forma confruntării unor elemente (indicatori) rezultate din comparaţii. în perioade trecute. Metodele comparative se utilizează pentru fundamentarea unor decizii pe baza principiului continuităţii fenomenelor. cuprinse în planuri. Acestea sunt determinate de evoluţiile contextuale ale entităţii şi de nivelul calitativ al activităţii economice desfăşurate în cadrul său.  se cunoaşte mai mult decât un rezultat posibil al unei decizii. Riscul apare în procesul de luare a deciziilor atunci când survin următorii factori:  lipsa controlului din partea decidentului. 2010 8 . 7 Boghean F. 1. economice şi sociale. În măsura în care calităţile personale sunt însoţite de o bună documentaţie şi informare se accentuează şi conţinutul ştiinţific al deciziei. datorită falimentului şi a unor cheltuieli foarte mari. Acestea sunt aferente obţinerii şi utilizării capitalurilor împrumutate şi capitalurilor proprii. care îşi pun amprenta asupra tuturor deciziilor elaborate.  riscul de exploatare economică referitor la încadrarea în pragul de rentabilitate.Metode tradiţionale sunt specific conducerii unipersonale şi se bazează pe un ansamblu de procedee şi pe decidenţi individuali. Riscuri economice.. mai ales în sfera deciziilor tactice. Metodele comparative cunosc o arie mărită de răspândire. Principalele categorii de riscuri asociate procesului decizional Riscurile se referă în situaţia în care există 7:  un rezultat posibil al unei decizii. Metodele de optimizare folosesc instrumentul matematic şi urmăresc ca în procesul decizional să se utilizeze căi şi mijloace care să conducă la obţinerea unui optim economic. procesul decizional trece în domeniul modelării matematice.  riscul neasigurării rentabilităţii. iar cele mai frecvent întâlnite sunt:  riscul rămânerii fără lichidităţi. cu elemente prestabilite. iar probabilitatea unui anumit rezultat nu este cunoscută şi nu poate fi estimată.  mai mult decât un rezultat posibil pentru o decizie. Cele mai des întâlnite riscuri din această categorie.4.  riscul amplificării ratei dobânzilor la credite. programe etc. Riscuri financiare. iar pe la nivelele superioare de conducere ele pot constitui prima etapă de abordare şi familiarizare cu problema decizională. cu aplicaţii în domeniile conducerii tehnice. Cluj Napoca.  riscul modificării cursului de schimb valutar. Elementul predominant în fundamentarea deciziilor. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. reflectare a variabilităţii indicatorilor de rezultate financiare sub incidenţa structurii financiare a întreprinderii.

Sunt de menţionat ca riscuri de fabricaţie. pot fi enumerate:  riscul de preţ. Acestea sunt asociate operaţiunilor de aprovizionare şi vânzare pe piaţa internă şi externă. ci şi de natură economică. 9 .  riscul tehnologic invizibil (chimic. ca urmare a relaţiilor stabilite cu personalul întreprinderii şi a comportamentului acestuia. Riscuri sociale. tacticii şi acţiunilor curente ale factorilor politici din propria ţară (la nivel naţional. toxic. 5. Riscuri de fabricaţiei. Riscuri comerciale. 7.  riscul de vânzare. Riscurile politice.  riscul de a plăti impozite şi taxe suplimentare sau majorate. Sunt generate de disfuncţionalităţi tehnologice şi organizatorice în cadrul activităţii de producţie. Dintre cele mai importante.  riscul referitor la sechestrarea şi / sau rechiziţionarea unor bunuri aparţinând unor agenţi economici străini. Riscuri juridice. Cele mai frecvent manifestate riscuri politice sunt independente de acţiunile întreprinderii şi pot fi:  riscuri de restrângere a importurilor şi / sau exporturilor.  riscul generat de posibilitatea producerii accidentelor de muncă.  riscul pierderii proprietăţii.  riscul conturării unei culturi organizaţionale antieconomice.  riscul de a nu realiza. menţionez:  riscul demotivării personalului. 4. Se referă la acele riscuri care afectează decizia managerială. şi pot fi:  riscul pierderii sau distrugerii mărfurilor şi produselor. ce se manifestă cu o intensitate superioară:  riscul de nerespectare a nivelului calitativ prevăzut. Acestea decurg din modificările strategiei.  riscul de ţară.  riscul de transport.  riscul de a depăşi consumurile specifice normate.  riscul de neîncasare a unor sume cuvenite pentru operaţiuni economice efectuate. a celei internaţionale asupra activităţilor întreprinderii. care reflectă nu numai factori de natură politică. producţia prevăzută. nuclear). din punct de vedere cantitativ.  riscul apariţiei rebuturilor şi a refuzurilor comenzilor (consecinţă a nerespectării calităţii).  riscul refuzului admiterii produselor firmei pe teritoriul anumitor state.  riscul limitării transferului valutar.  riscul pierderii poziţiilor manageriale de către conducători. din ţările cu care întreprinderea are contacte directe şi indirecte şi ale marilor organizaţii internaţionale. regional şi local). socială. riscul îndatorării excesive. 3. 6. Dintre acestea. Acestea decurg din incidenţa legislaţiei naţionale şi mai rar.  riscul creşterii cheltuielilor cu personalul peste limita maximă admisă.

în funcţie de încadrarea problemei decizionale în una din cele trei situaţii: de certitudine. de cunoştinţele. este necesară regăsirea mai multor parametri calitativi. 2001 10 . de cunoştinţele.Figura nr.  apelarea unui instrumentar decizional adecvat. Verboncu. calităţile şi aptitudinile managerilor pe care aceştia trebuie să le posede. astfel8 :  fundamentarea ştiinţifică a deciziei. calităţile şi aptitudinile profesionale şi. incertitudine sau risc.5. este asigurată prin:  valorificarea unui material informaţional relevant şi transmis operativ. Editura Tehnică.. „Diagnosticarea firmei. 2010 1.. 8 I.  competenţa managerilor dată. Teorie şi aplicaţii”. Riscurile majore cu care se confruntă managerii. Sursa: Boghean F. pe de o parte. Bucureşti. pe de altă parte. Precondiţiile fundamentării deciziilor Dat fiind impactul deosebit al deciziilor de management asupra funcţionării şi eficientizării domeniului condus. 2.

precum: obiectivul decizional. după caz. data adoptării şi aplicării deciziei. cele referitoare la:  volumul capitalului existent. asigurată prin stabilirea unor obiective decizionale integrate în sistemul categorial de obiective al firmei. Indiferent de natura lor e bine ca acesta să înregistreze un ecart cât mai mic pentru că numai într-un astfel de context se poate spune că managementul se înfăptuieşte în condiţii de eficienţă. Evaluarea impactului pe care decalajul înregistrat îl produce asupra evoluţiei viitoare a entităţii.  formularea corespunzătoare a deciziei. Motivarea înlăturării decalajului.  credibilitatea financiară pe care entitatea o prezintă în faţa partenerilor de afaceri. respectiv adoptarea şi aplicarea acesteia într-un interval considerat optim. Evaluarea accesului firmei la resurse suplimentare de capital ce urmează a fi utilizate într-o acţiune eficientă. 2. 9 Ioan I. Orice depăşire a acestuia poate genera ineficienţă şi implicit. locul aplicării. decidentul. de reconsiderare a parametrilor în cadrul cărora ea evoluează. În cazul minusului de resurse pentru a se menţine ritmul activităţii.  integrarea deciziei în ansamblul deciziilor. trebuie fundamentată prin utilizarea unei informaţii de calitate. în general. Odată stabilite aceste precondiţii şi evaluate aspectele ce ţin de necesitatea adoptării şi fundamentării unei noi decizii. din care fac parte obiective fundamentale. 4. specifice şi individuale. să procedeze la un nou efort de gândire. modalitatea de realizare. Înregistrarea unui decalaj între realizări şi obiectivele propuse anterior printr-o strategie: existenţa unui decalaj poate fi un factor pozitiv sau unul negativ în acţiunea entităţii. prin impactul pe care-l au. mai ales când acesta poate avea influenţă negativă asupra situaţiei economico-financiare. este necesar a se căuta noi resurse de capital. Aceste precondiţii pot fi redate astfel9: 1. împuternicirea deciziei. Această precondiţie trebuie bazată pe argumente reale.  oportunitatea deciziei. derivate. responsabilul cu aplicarea deciziei. 3. trebuiesc identificate nişte precondiţii care să-l determine pe manager. a susţine tendinţele favorabile înregistrate. în sensul adoptării sale de către persoana sau grupul de persoane cărora le sunt trasate asemenea competenţe. Accesul la noi resurse de capital este permis numai în măsura în care firma înregistrează anumite performanţe şi răspunde unor criterii de bonitate financiară. la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. nerealizarea obiectivelor asumate (situaţie întâlnită în stilul de conducere centralizat). urmează ca managerul financiar să identifice modelul şi tehnica specifică în vederea adoptării deciziei. Nonaccesul la noi resurse de capital este sinonim cu acţiunea de restrângere treptată a activităţii firmei. 11 . „Fundamente ale managementului financiar”. De regulă ecarturile înregistrate se referă la minusul sau plusul de capital necesar pentru a revigora acţiunile economice. la nevoie inclusiv prin atragerea lor de pe piaţă. 2007. Trenca. în sensul regăsirii mai multor elemente de definire a acesteia. Se specifică cu precădere aspectele de natură financiară.  masa profitului obţinut. Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei decizii.

„Contabilitatea ca instrument de putere”. reducerea comenzilor. de asemenea. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARCONTABILE DE CĂTRE MANAGEMENTUL ENTITĂŢILOR ECONOMICE 2. 10 Minu Mihaela. fiind responsabilă de întocmirea şi difuzarea situaţiilor financiare. a interesului managerilor. Conducerea întreprinderii foloseşte informaţiile contabile nu numai pentru a lua decizii. sistemul contabil al întreprinderii trebuie să servească fundamentării deciziilor managerilor. În categoria informaţiilor private se includ toate informaţiile a căror difuzare ar genera procese. Costurile de proprietate pe care le antrenează divulgarea informaţiilor private sunt reprezentate de pierderile generate de difuzarea acestor informaţii. Conducerea entităţii are un statut privilegiat pe piaţa informaţiilor contabile. revizuirea ratei dobânzii (în sensul creşterii acesteia de către bancă) şi alte informaţii care au o importanţă strategică pentru întreprinderi.CAPITOLUL 2.  Informaţiile publice sunt cele a căror difuzare nu include costuri de proprietate şi pe care întreprinderea este dispusă / obligată să le difuzeze către utilizatorii externi.  este consumatoare de informaţie contabilă.1.2002 12 . ci şi ca pe o cale importantă de comunicare cu utilizatorii externi. incitarea sindicatelor. Difuzarea şi publicarea situaţiilor financiare reprezintă principalul mod de comunicare a informaţiilor contabile către aceştia. dat de dublul rol pe care îl joacă în calitatea ei de reprezentant legal al întreprinderii:  este producătoare de informaţiei contabilă. Sursele de informaţii financiar – contabile la dispoziţia entităţii Prin informaţiile pe care le oferă. a furnizorilor şi clienţilor de a renegocia contractele. Editura Economică. Bucureşti. Ţinând cont de gradul de difuzare şi de acces la informaţii vom spune că întreprinderea obţine şi utilizează două tipuri de informaţii: informaţii private şi informaţii publice10:  Informaţiile private sunt definite ca informaţii a căror difuzare reduce valoarea cash-flows-ului întreprinderii şi.

1. avize de expediţie facturi clienţi ordine de plată cecuri. etc.Tabel nr. etc. contul Cartea Mare Registrul Jurnal Registrul Inventar registrul de cumpărări registrul de vânzări registrul numerelor de inventar registrul acţionarilor liste de inventariere balanţa de verificare deconturi privind TVA Se întocmesc declaraţii privind impozitul pe profit periodic pe declaraţii privind taxele către bugetul asigurărilor parcursul de sănătate DE exerciţiului declaraţii privind taxele către Casa de Pensii raportări semestriale privind poziţia financiară raportări semestriale privind poziţia financiară şi performanţa 13 SURSE SINTEZĂ . Sursele de informaţii financiar contabile la nivelul entităţii comenzi facturi furnizori note de recepţie Documente de ordine de încasare şi plată intrare chitanţe cecuri. documente de consum documente privind mişcările de stocuri documente de salarii documente de mişcare a imobilizărilor SURSE PRIMARE Documente interne documente de urmărire consumurilor auto deconturi de cheltuieli a parcursurilor şi Documente de ieşire SURSE Conţin informaţii PRELUCRATE rezultate din prelucrarea documentelor primare registrul de casă registrul stocurilor documente de plată şi încasare numerar etc.

structurarea după criteriul etapelor procesului de producţie atunci componentele sistemului informaţional contabil sunt: aprovizionare.2001 14 . structurarea după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura în cadrul SIC vom avea: componenta cumpărări-vânzări. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil Pentru a putea furniza informaţii clare. componenta trezorerie.. structurarea pe cele două paliere specifice contabilităţii: financiare şi de gestiune. nr. Oprean (coordonator). imobilizări. componenta terţi. componenta extrabilanţieră.2. b. Organizarea unui sistem informaţional contabil al entităţii integrat care să furnizeze toate informaţiile contabile pe care entitatea este dispusă să le finanţeze şi să le difuzeze. complete si corecte despre activitatea unei entităti este neapărat necesar a cunoaste componentele SIC. Realizarea unui astfel de sistem informaţional contabil al entităţii este practic imposibil. Editura Intelcredo. componenta activităţii extraordinare. componenta activităţii financiare. terţi.. Deoarece. Westercamp Gh. structurarea după criteriul: natura elementelor patrimoniale vom avea: componenta capitaluri. 30/1971. Franţa. Structurarea sistemului informational contabil ar putea fi realizată după mai multe criterii11: a. Deva. 2. producţie. desfacere.bilanţul contul de profit şi pierdere Se întocmesc anual fiind recunoscute sub denumirea de rapoarte financiare anuale situaţia fluxurilor de trezorerie situaţia modificării capitalurilor proprii notele explicative 2. 1. citată în I. trezorerie. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România. d. pot să le producă şi să le controleze şi la care utilizatorii ar dori să aibă acces. e. componenta stocuri. Pe de altă parte. stocuri. Organizarea unor sisteme informaţionale contabile ale entităţii pe criterii de profitabilitate. componenta productie. componenta venituri şi cheltuieli. profesioniştii contabili care doresc. „Cele trei componente ale unui sistem informaţional”. Informatique et gestion. există limite economice sau de profitabilitate generate de faptul că din multitudinea informaţiilor pe care profesioniştii contabili doresc să le producă şi să le controleze la un anumit nivel de dotare tehnică entităţile nu doresc să le finanţeze şi/sau difuzeze. structurarea după criteriul: tipul activităţii desfăşurate în cadrul sistemului informaţional contabil delimităm: componenta activităţii de exploatare. componenta încasări-plăti. stocuri. componenta imobilizări. structurate pe două circuite: 11        Noyelle D. indiferent de dotarea tehnică şi gradul de pregătire al profesioniştilor contabili. chiar dacă entitatea ar fi dispusă să le finanţeze şi să le difuzeze. există informaţii pe care aceştia din urmă nu doresc şi/sau nu pot să le producă şi să le controleze. componenta operaţii diverse c.

controlul şi difuzarea acestor categorii de informaţii face obiectul contabilităţii patrimoniului economic. controlul şi difuzarea numai către manageri a acestor categorii de informaţii face obiectul contabilităţii de gestiune. circuitul informaţional confidenţial. Producerea. 2010 15 . Figura nr. Circuitul clasic al informaţiei contabile E venim en te D o cum en te justificative P relucrare datelo r conta bile S tocarea datelor Ie şirea datelor Înregistră ri în ju rnal În registră ri în cartea m are Întocm ire bala nţă Întocm ire a situaţii fin anciare şi ra poarte contabile Sursa: Boghean F.. format din informaţiile pe care entităţile sunt dispuse şi/sau obligate să le finanţeze şi să le difuzeze utilizatorilor din afara entităţii.  circuitul informaţional public. Producerea. 3. format din informaţiile pe care entităţile nu sunt dispuse să le difuzeze utilizatorilor din afara entităţii.

organisme fiscale etc.  a afla care este nivelul profitului şi cât din acesta se distribuie sub formă de dividende.  utilizatorii informaţiilor furnizate de contabilitate pentru a diagnostica şi lua decizii. Cadrul General al IASB ( International Accounting Standards Board) menţionează următoarele categorii de utilizatori de situaţii financiare: investitorii prezenţi şi potenţiali. Pentru îmbunătăţirea dialogului permanent cu investitorii.  profesioniştii contabili. Practica contabilă este o activitate desfăşurată în câmpul de acţiune al cel puţin trei protagonişti. furnizorii şi alţi creditori comerciali.2. publicul. armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate”. a securităţii locurilor de muncă şi a validităţii planurilor de pensii. creditori. Editura Intelcredo. salariaţi.  dezvoltarea tehnicilor de prezentare şi comunicare ale membrilor conducerii companiei.  eliminarea practicilor discriminatorii faţă de unii acţionari comparativ cu alţii.  managerii firmelor. Pop. guvernul şi instituţiile sale. 2002 13 P. Interesul angajaţilor pentru informaţiile degajate de situaţiile financiare au mai multe motivaţii13:  informaţiile contabile sunt relevante pentru aprecierea perspectivelor viitoare ale organizaţiei. marile companii au întreprins o serie de măsuri precum:  facilitarea accesului investitorilor la informaţiile ce vizează societatea. McLAney. respectiv persoanele însărcinate cu organizarea şi conducerea contabilităţii precum şi cu garantarea credibilităţii informaţiei contabile.3. să păstreze sau să vândă titlurile de valoare.  oferirea de informaţii relevante unor grupuri specifice de investitori. Deva. „Management accounting for decision makers”. de a vinde sau de a cumpăra acţiuni. Aceasta se datorează faptului că aproape toţi utilizatorii iau decizii economie pentru:  a hotărî când să cumpere. Investitorii. Informaţiile de care au nevoie sunt cele care îi sprijină în luarea deciziilor de a păstra. în calitate de ofertanţi de capital în condiţii de risc. sunt preocupaţi de riscul inerent al tranzacţiilor şi de beneficiul adus de investiţiile lor.  a elabora diferite statistici. clienţii. cum ar fi: asociaţi sau acţionari. 2005 16 . Pearson Education Limited. şi anume12.. creditorii.  a evalua capacitatea întreprinderii de a distribui şi plăti beneficiile angajaţilor săi. England. în al căror joc de interese apar adesea fenomene de divergenţă şi chiar de contradicţie. 12 A. generând mutaţii sau schimbări sociale. personalul angajat. Angajaţii.  a reglementa activitatea întreprinderilor. Atrill şi E. B.  diminuarea restricţiilor la exercitarea votului de către acţionari în adunările generale. Edinburgh Gate. Principalii utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile în fundamentarea deciziilor economice Contabilitatea produce situaţii financiare care au un impact asupra societăţii şi care modifică comportamentul indivizilor. clienţi. furnizori. A. „Contabilitatea financiară românească.

chiar dacă ideal ar fi. sportive. probabil. salariaţii şi sindicatele se interesează de performanţele şi perspectivele întreprinderii din punct de vedere al negocierii salariale şi al securităţii locurilor de muncă.  C. ca ventilarea informaţiilor să fie întinsă până la nivel de uzină. Referitor la forma de manifestare a interesului angajaţilor pentru informarea financiară. sau indirectă. de sănătatea entităţilor. informaţiile sectoriale pot fi deci. Această categorie de utilizatori ai informaţiilor financiare acordă o atenţie deosebită solvabilităţii întreprinderii. Nevoile de informare ale acestei categorii de utilizatori sunt centrate pe continuitatea activităţii întreprinderii. etc. pentru a asigura utilizatorilor informaţiilor financiare o calitate minimală a informaţiilor publicate. Guvernul şi instituţiile sale sunt interesate de modul de alocare a resurselor şi. sunt informaţii care stau la baza deciziei de creditare. astfel încât să descopere eventualele riscuri ce pot apărea în procesele de aprovizionare. Instituţiile statului se implică direct sau indirect în procesul de reglementare a contabilităţii. ca şi pentru investitori. Clienţii. ei au nevoie de informaţii privind performanţele sectoriale în scopul de a putea verifica şi înţelege deciziile managerilor privind extinderea sau restrângerea de activităţi particulare. de protecţie a mediului în comunitatea unde îşi desfăşoară activitatea. E. Publicul. exercitându-şi funcţia intervenţionistă şi fiscală. D. De altfel. Lipsa de informaţii poate genera neîncredere şi probleme în relaţiile industriale.  informarea este un drept natural al salariaţilor.  informarea îi ajută să-şi mărească implicarea în activitatea acesteia şi interesul pentru muncă. aceasta poate fi directă. pentru a determina politica fiscală şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi a altor indicatori statistici. în calitate de ofertanţi ai sistemului bancar şi ai pieţei financiare. numai în situaţia în care nu sunt dependenţi de continuarea activităţii companiei. Prin intermediul situaţiilor financiare. pe o perioadă mai scurtă de timp. După părerea mea statul ar trebui să se îngrijească după ce a pus un diagnostic. să aibă o atitudine mult mai vizibilă în acest sens. dar şi pentru a obţine informaţiile necesare în atingerea obiectivelor politicilor economice. Indiferent de modul de acces la informarea financiară. ca principal client. Furnizorii şi alţi creditori comerciali manifestă interes pentru informaţiile care le permit să aprecieze dacă partenerii lor comerciali vor respecta termenele de plată pentru sumele datorate. 17 . prin ocuparea forţei de muncă şi colaborarea cu furnizorii locali. sprijinirea activităţilor socio-culturale. la fel de pertinente pentru ei. F. implicit. solicită informaţii cu ajutorul cărora să determine dacă împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţă. prin intermediul sindicatelor. şi sistemul de garanţii şi determinare a riscului aferent operaţiunilor de creditare. motiv pentru care solicită informaţii pentru a reglementa activitatea întreprinderilor. Creditorii financiari. publicul obţine informaţii referitoare la activitatea recentă a companiilor. când numărul falimentelor este în creştere iar rata şomajului deasemenea. Spre deosebire de creditorii financiari. G.. mai ales acum în condiţii de criză economică şi financiară. creditorii comerciali solicită informaţii despre o companie. Companiile pot avea o contribuţie însemnată şi la dezvoltarea economiei locale. de activitatea companiilor. tendinţele legate de prosperitatea întreprinderii şi a sferei activităţilor acesteia.informaţiile financiare permit aprecierea corectitudinii salariilor plătite de către organizaţie. De asemenea.

Publicul Evaluarea impactului economic şi social al firmei. 2. în funcţie de tipul de activitate.  colaborarea pe termen lung. comerciali  creşterea. micşorarea sau menţinerea volumului vânzărilor. Informaţiile pe care entităţile trebuie să le furnizeze. adoptarea deciziilor. sub aspect cantitativ şi calitativ. decizii corecte pe baza unor informaţii oportune şi valabile. a pensiilor sau acordarea altor facilităţi. Managerii trebuie să decidă CE şi CUM trebuie făcut şi DACĂ rezultatele corespund planurilor iniţiale. Managerii. Creditorii Capacitatea de rambursare va determina:  majorarea. contribuţia la dezvoltarea comunităţii. astfel că deciziile fiecăruia diferă.  acordarea / anularea facilităţilor comerciale. Natura nevoilor informaţionale ale managerilor variază de la o întreprindere la alta.H. Nevoile lor informaţionale sunt acoperite în esenţă.  stagii de pregătire profesională. sunt diferite de la o ţară la alta. Guvernul prin Evaluarea entităţii în ansamblu pentru: instituţiile sale  majorarea/micşorarea taxelor şi impozitelor. Utilizatorii de informaţie cotabilă Decizii pe bază de informaţii financiar contabile Evaluarea corelaţiei risc-beneficiu va genera:  cumpărarea. Utilizatori Investitorii actuali sau potenţiali Fiecare categorie de utilizatori îşi promovează propriile interese. Diferenţele dintre cele două culturi contabile au determinat concepţii diferite în ceea ce priveşte satisfacerea nevoii decizionale. reducerea sau păstrarea constantă a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate. Clienţii Evaluarea continuităţii activităţii pentru:  cumpărarea produselor firmei.  determinarea indicatorilor macroeconomici. Furnizorii şi alţi Evaluarea solvabilităţii entităţii pentru: creditori  iniţierea de legături comerciale.  întocmirea planurilor de afaceri. Ei formează o categorie distinctă de utilizatori de informaţii contabile. dezvoltarea acesteia. Forma rapoartelor solicitate de manageri depinde de obiectivele urmărite de către aceştia. Salariaţii Stabilitatea şi profitabilitatea entităţii vor genera:  cerinţe de mărire a salariilor. Managerii Determinarea nivelului până / de la care strategiile şi operaţiunile pot fi realizate. ele sunt legate de îndeplinirea funcţiilor manageriale:  protejarea bunurilor aparţinând întreprinderii. conturarea bugetului de venituri şi cheltuieli. respectiv: 18 . Managerii iau în mod consecvent. Managerii reprezintă un grup de oameni ce poartă responsabilitatea totală privind exploatarea unei organizaţii şi atingerea obiectivelor acesteia.  determinarea capacităţii de a distribui dividende.  examinarea impactului firmei în mediul înconjurător. satisfacerea salariaţilor. prin rapoarte nepublicate ce au drept bază de date informaţiile din contabilitatea de gestiune cât şi cele din contabilitatea financiară. Tabel nr. determinând ca rezultatele comunicate să fie sensibil diferite şi să nu permită comparabilitatea.  controlul activităţii întreprinderii.  promovarea în cadrul entităţii. situaţie generată de numărul mare de responsabilităţi atribuite: creşterea performanţelor economice ale întreprinderii. vânzarea sau păstrarea de acţiuni.

7. Tabel nr. datorită procesului de optimizare a normalizării. principal al informaţiei contabile. Rolul guvernului Guvernul joacă un rol de prim Rolul guvernului Statelor plan. 2. determina veniturile să permită luarea deciziilor. . 19 Caracteristicile sistemului francez Guvernul. Utilizatorii Utilizatorii de informaţie Grupul de investitori este contabilă sunt foarte numeroşi considerat utilizatorul şi diverşi. Elemente specifice sistemelor contabile anglo-saxon şi celui francez Nr. Rolul utilizatorilor în Rolul majorităţii utilizatorilor Cu toate că este indirect. ea exercitând o normalizare. cât şi a guvernului. 3. mare influenţă asupra FASB. impozabile. Caracteristicile sistemului american Organismul principal Comisia Standardelor de de normalizare Contabilitate Financiară (FASB). normalizare este indirect. Existenţa unui cadru Sistemul normalizator francez În Statele Unite există un conceptual nu dispune de un cadru cadru conceptual explicit. 6. 4. consiliu care are şi rolul de a furniza opiniile referitoare la normele propuse. urmărit de FASB. contabile drept probă legală şi de a contabilitatea are ca obiectiv.  concepţia contabilă anglo-saxonă dă prioritate satisfacerii nevoilor de deciziei ale investitorilor. Rolul profesiei Profesia contabilă joacă un rol Profesia joacă un rol contabile secundar în procesul de determinant. 3. care este independentă. El se simte responsabil Unite este indirect. căreia guvernul i-a conferit puterea de reglementare a comunicării financiare. Valorilor Mobiliare (SEC). care FASB îl utilizează ca punct de plecare în formularea şi evaluarea normelor. important. Elemente 1. drept bună poziţie pentru atingerea exercitat prin Comisia acestui obiectiv. chiar rolul utilizatorilor este foarte semnificativ. pe conceptual de contabilitate. deoarece de „buna informare” a el deţine un drept de veto utilizatorului de date contabile asupra normelor contabile. aflată sub o relativă influenţă atât din partea profesiei. şi consideră că ocupă cea mai propuse de FASB. 5. concepţia contabilă continental europeană oferă un cadru mai formalist încercând satisfacerea a cât mai multor nevoi a tuturor categoriilor de utilizatori. Obiectivul normelor Obiectivul este acela de a servi Înainte de toate. prin intermediul Consiliului Naţional al Contabilităţii (CNC).

. mai ales. 9. judiciar Caracterul normelor Normele adoptate de Adunarea Obligatorii. Rolul aparatului Semnificativ. pentru naţională sunt obligatorii.8. societăţile cotate la bursă. Nesemnificativ. Sursa: Epstein Barry J. Mirza Abbos Ali. 2005 20 .

Analiza financiară vizează atât rentabilitatea în ansamblu. Lichiditatea măsoară capacitatea întreprinderii de a achita datoriile scadente la termen scurt şi presupune ca rotaţia activelor curente (adica lichiditatea lor progresiva ca urmare a exploatării) sa fie mai rapidă decât rotaţia datoriilor curente (adică exigibilitatea lor)15. Evaluarea. riscul de faliment. în sensul ca rentabilitatea este un indicator de performanţă al întreprinderii. Bucuresti. Ed. Lichiditatea poate fi analizată şi prin intermediul ratelor. prin studiul performanţelor exploatării înscrise în contul de rezultat. cele mai uzuale fiind lichiditatea generală şi lichiditatea imediată. 2008. Analiza indicatorilor de gestiune furnizează informaţii cu privire la: . CECCAR. Consiliere financiar-contabilă la SC. Rentabilitatea poate fi definită ca indicatorul economic ce exprima în mod cantitativ si sintetic rezultatele economice pozitive. . Acest indicator cunoaşte doua forme: rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară. obiectivul major al analizei evidenţiază riscurile susceptibile de a perturba activităţile viitoare ale firmei şi de a-i ameninţa supravieţuirea14. lichiditatea şi rentabilitatea. pag. cât şi impactul resurselor de finanţare utilizate în raport cu mijloacele folosite.viteza de rotaţie a activelor totale. De asemenea. CECCAR. pentru desăvârşirea procesului reproducţiei sociale. In acest context. însoţită de riscul de exploatare. indiferent de natura acesteia. Analiza si diagnostic financiar-contabil. rata de acoperire a dobânzii şi solvabilitatea patrimoniului. In termeni de diagnostic financiar-contabil. dar fără a fi neglijate şi alte aspecte în măsura în care pot influenţa capacitatea firmei de a-şi asigura echilibrul financiar. Silvia. riscul total. 425 21 . cum ar fi: flexibilitatea firmei.viteza de rotaţie a activelor imobilizate.CAPITOLUL 3. Solvabilitatea măsoara abilitatea întreprinderii de a genera suficient numerar pentru a-şi menţine capacitatea productivă şi pentru a deconta datoriile scadente şi cele pe termen lung Indicatorii utilizaţi pentru evaluarea gradului de îndatorare a întreprinderii sunt: rata îndatorării. pag. există o baza comuna a relaţiei rentabilitate-risc. Ed. Rentabilitatea exploatării.viteza de rotaţie a stocurilor.a. Scopul activităţii de consiliere este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii si performanţele acesteia. Indiferent de obiectivele vizate de utilizatorii diagnosticului financiar. prezentarea si analiza performantei intreprinderii. perspectivele de dezvoltare a activităţilor şi rezultatelor. iar contraperformanţa o expune la riscuri. 352 Jianu Iulia. 14 15 Petrescu.SRL Consilierea financiar-contabilă a firmei presupune existenţa unui ansamblu de instrumente şi metode la dispoziţia specialistului care permit aprecierea situaţiei financiare si a performanţelor unei entităţi economice. . de a oferi recomandări cu privire la îmbunătăţirea desfăşurării activităţilor şi cu privire la creşterea performanţelor financiare. se impune aprecierea garanţiilor firmei privind solvabilitatea. prin studiul rentabilităţii capitalurilor pe baza bilanţului. prin cheltuirea muncii sociale depuse în vederea trecerii bunurilor obţinute din sfera producţiei în sfera circulaţiei. Bucuresti. Unul din principalii indicatori de evaluare a lichidităţii este fondul de rulment. condiţionează nivelul celorlalte rentabilităţi şi riscuri aferente: riscul financiar.DIM CONSTRUCT . această activitate poate fi apreciată ca o analiză a riscului pe care şi-l asumă un partener extern ca urmare a relaţiilor sale de afaceri cu firma în cauză. reţeaua de împrumuturi la termen disponibile ş. 2007.

Societatea DIM CONSTRUCT este o societate cu răspundere limitată înregistrată conform Legii 31-1990. Societatea oferă servicii de înaltă calitate şi este caracterizată de promptitudine în ceea ce priveşte executarea lucrărilor. Analiza şi evaluarea riscului de credit presupune calculul urmatorilor indicatori: efectul de levier financiar. care poate fi determinată de condiţiile afacerii sau de situaţia generală a economiei. având cod CAEN corespondent 4941. Rentrop&Straton. riscul financiar. se impune o gestionare atentă a riscului de credit. rata de acoperire a dobânzilor. In anul 2009 societatea a obţinut un loc fruntaş (locul I) în Top Profit România Microintreprinderi. rata îndatorarii. trebuie avut în vedere şi următorii: fondul de rulment.a desfăşurat pe lângă activitatea de bază „Transportul rutier de mărfuri(intern şi internaţional) şi lucrări de construcţii (amenajări interioare şi exterioare) la diverse persoane juridice pe bază de comenzi sau contracte ferme.R. 3. Necesarul de fond de rulment reprezinta activele circulante care trebuie finanţate din fondul de rulment. Creditul bancar are ca principal avantaj costul mai redus şi în al doilea rând faptul că plafonul creditului poate fi negociat. F63 pag. Descrierea societăţii DIM CONSTRUCT. riscul economic (riscul de exploatare). Robert. Activitatea principală a societăţii este „Transportul rutier de mărfuri (intern şi internaţional).In cadrul analizei indicatorilor de gestiune.L. Pentru limitarea pierderilor care decurg din neîncasarea la scadenţă a creditelor şi dobânzilor aferente. Bucuresti. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca societatea să nu–şi onoreze obligaţiile faţă de banca creditoare la scadenţă. DIM CONSTRUCT S. SC. rata rentabilităţii economice. Trezoreria neta reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. în cadrul judeţului Suceava. este o societate cu capital integral privat înfiinţată in decembrie 2006. De la înfiinţare până în prezent societatea DIM CONSTRUCT.. 2005. domeniul 4334: Lucrări de vopsitorie. iar banii pot fi investiţi într-o oarecare măsura şi în activităţi conexe ( de exemplu administrative). 16 Gearba. ca urmare a degradării situaţiei financiare a acesteia.zugrăveli şi montări de geamuri (amenajări interioare şi exterioare). Consilier Management financiar.1. Ed. Dezavantajul constă în faptul că banca va încerca un control financiar (studierea periodica a documentelor contabile) asupra beneficiarului. Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente de exploatare16. 003 22 . necesarul de fond de rulment şi trezoreria neta. având codul unic de înregistrare RO20251228 şi un număr de îregistrare la Registrul Comerţului J33/1690/2006. Creditul bancar reprezintă unul din mijloacele principale utilizate în cazul unor investiţii mici. pe termen scurt şi mediu pe care întreprinderea doreşte sa le realizeze.

cheltuieli in avans Total ACTIV lei 713364 325939 649926 34212 614727 987 168922 9 % 42. 2 7 268353 97. 562889 3 12. 345431 4 33.8 98.2.2 3 19. 6 10.0 2 100 2012 lei % 225288 5 71 268349 651616 129773 521343 500 317285 0 8. 3 3 273879 98. 2 24.6 243401 5 608848 107250 501098 500 252354 9 24.3 22.3 26. 217458 9 112634 66.27 20.9 5 17. 9 0. 2 6 255825 95.3 0 38.5 21 4. 0 7 2009 lei % 145760 64. 3 4.06 100 2009 lei % 14399 14.4 3 18. 1 4. 2 5.1 1.0 2 100 2011 lei % 209934 70.4 2012 lei % 264023 1 97 267023 1 99 30000 40559 1. 4 9.7 120000 6 453039 18 2011 lei % 247825 92.5 255571 6 629595 117975 511120 500 298450 9 21.9 80000 9 117739 4. 2 6 2.1 16 0 10 0 2013 lei 207390 7 281767 675020 142750 531770 500 303069 4 % 68.1 0 100 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Tabelul 5. 0 6 173205 76.8 0 1.Analiza structurală a situaţiilor financiare Analiza structurală a bilanţului Tabelul 4.2. 9 0.3 11. 1 10. 0 3 207051 0 82 4. 1 3. 2 7 0 64080 0 2.3 9 0. 8 8 12. 1 50.0 5 100 2010 lei % 167130 66. 8 0 100 2015 lei 171595 0 310648 726480 172727 553253 500 275307 8 % 62. 8 9 23181 0 24 58921 4 97500 49127 3 441 96502 2 61. 1 0. 523964 2 2010 lei % 195051 77.4 7 2.1. 274458 2 23.disponibilitati .4 6.03 36.3. din care: .2 5 19.7 2 2015 lei 279316 3 279316 3 0 34791 % 98.23 23 .creante . 5 0 100 2014 lei 189492 8 295855 699930 157025 542405 500 289071 3 % 65. 0 2 9. 3 3 0 47817 0 1.3 3 2014 lei % 273879 98. 3 3 8.7 1 17. Consiliere financiară 3. Analiza structurală a pasivului financiar Pasiv financiar Capital propriu capital permanent Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt 2008 lei % 20. Analiza structurală a activului financiar 2008 Activ financiar Imobilizari nete Stocuri Alte active circulante.5 2013 lei % 268353 97.

Total PASIV 168922 9 100 225602 2 100 252354 9 100 267599 1 100 271079 0 10 0 274761 2 100 278661 0 100 282795 4 100 24 .

Tendinţa de creştere a disponibilităţilor reprezintă un aspect favorabil intrucât creanţele înregistrate din activitatea de bază s-au încasat la termenele stabilite. Totuşi. se observă că ponderea capitalului permanent este în continuă creştere.65%) faţă de anul de referinţă.. Totuşi. Evoluţia elementelor de activ 2500000 2000000 Lei 1500000 1000000 500000 0 2008 2008 2010 2011 Anul Imobilizari nete Stocuri Alte activ circulante e 2012 2013 2014 2015 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Analizând tabelele de mai sus şi anexa nr. capitalul propriu a crescut cu 1605079 lei (464. generând astfel surse de dezvoltare pentru societate. In concluzie. ponderea activelor fixe înregistrând o creştere continuă. activul a crescut pe seama imobilizarilor nete şi a disponibilităţilor . dar ar putea să scadă şi mai mult în favoarea disponibilităţilor. averea societăţii crescând de la an la an. ori acest lucru afectează în mod nefavorabil societatea in sensul că aceasta nu are marja de siguranţă. 25 . acest element de activ trebuie coroborat cu durata de încasare a clienţilor pentru a asigura o gestiune cât mai eficientă. ea trebuind sa recurgă la împrumuturi pe termen lung. în anul 2010. este în beneficiul societăţii DIM CONSTRUCT să adopte o politica mai prudentă pe viitor cu privire la investiţii. In plus. Creşterile înregistrate în pasiv sunt puse pe seama capitalului propriu.Grafic 1. Creanţele societăţii sunt în scădere faţă de anii precedenţi. Evoluţia elementelor de pasiv 10 2 10 0 Procent 8 0 6 0 4 0 2 0 0 20 08 20 09 21 00 21 01 Au nl Cp lp p a ita ro riu D to p te e lu g a rii e rm n n D to p te e scu a rii e rm n rt 21 02 21 03 21 04 21 05 Sursa: Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Analizând elementele de pasiv. evoluţia capitalului propriu in sensul creşterii este una benefică. se poate afirma că tendinţa de creştere a ponderii imobilizărilor nete reprezintă un aspect uşor favorabil. Grafic 2. 1.

26 .Analiza structurală a contului de profit şi pierdere. Raportând veniturile financiare la cele din exploatare. Evoluţia profitului net 500000 450000 400000 Valoarea (lei) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anul Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii DIM CONSTRUCT Evoluţia profitului net a fost una favorabilă până în prezent şi se preconizează menţinerea acestui trend până în anul 2015. De exemplu.. In contextul crizei economice ale cărei repercusiuni încă se resimt pe piaţa economică. In plus. veniturile din exploatare au crescut într-un ritm mai alert decât cheltuielile din exploatare. în anul 2010 veniturile din exploatare au crescut cu 11. se observa că acestea nu influenţează în mod categoric formarea profitului net. se observă faptul că cea mai mare parte a profitului este pusă pe seama rezultatului din exploatare.15% faţă de anul 2009 în condiţiile în care cheltuielile din exploatare au crescut doar cu 10% faţă de anul de referinţă. Evoluţia elementelor din contul de profit şi pierdere Element Venituri din exploatare Chelt. Tabelul 6. societatea DIM CONSTRUCT a demonstrat un management eficient al cheltuielilor de producţie . Grafic 3. din exploatare Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri totale Cheltuieli totale Profit net 2009 2010 2011 2012 2013 699633 777658 902874 1047187 1119249 536452 554850 677923 812550 883253 163181 222808 224951 234637 235996 374582 187291 187291 187291 187291 291087 120000 80000 30000 0 107421 109016 1233625 5 964949 5 1234478 1306540 1239045 827539 674850 757923 842550 883253 -5420 204639 243683 279083 329220 355561 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii DIM CONSTRUCT 2008 1229780 1207463 22317 3845 31582 2014 1198418 857300 341118 187291 0 1385709 857300 443863 2015 1285403 1018798 266605 187291 0 1472694 1018798 381273 Analizând informaţiile din tabelul de mai sus.

60 2.29 92.55 2014 1.24 16. Tabelul 7. rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de politică monetara de 9%. Tabelul 8. solvabilitate şi lichiditate.25 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct. Totuşi.72 0. acest indicator are un conţinut limitat deoarece nu arată care este motivul pentru care societatea Dim Construct înregistrează acest trend crescător.66 8.33 229.39 2.21 2015 9.65 Evoluţia pozitivă a ratei rentabilităţii economice de la 1.67 Rata sovabilităţii generale22 1.41 8. U % 2008 79.49 11.59 18 Rata rentabilităţii financiare % -1.77 81.0 393.55% în anul 2008 la 22.39 22.83 8.88 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct.47 13.26 12.32 7.28 2015 1. cu atât riscul unor eventuale pierderi în cazul unui faliment este mai mic.61 97.26 2.00 98. ceea ce înseamna că activele firmei sunt finanţate în proporţie de aproximativ 23% de creditori.00 Solvabilitatea patrimoniului 21 % 20.Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere pe baza indicatorilor de rentabilitate.43 13. lucru pozitiv pentru posibilii creditori. Analiza rentabilităţii financiare ne va permite însă acest lucru.28 Rata îndatorării înregistrează un trend descendent.Indicatorii de solvabilitate Indicatori de solvabilitate Rata îndatorării 19 2009 2010 2011 2012 2013 35.00 98.d.8 Rata de acoperire a dobânzilor 20 % 74. In plus.83 4. 17 18 RE=(Profit din exploatare/Activ)*100 RF=(Profit net/Capital propriu)*100 19 Ri=(Total datorie/Total active)*100 20 R.42 42.40 13.61 77.28 58. 2014 12.=(Profit brut+Ch cu dob)/Ch cu dob*100 21 Sp= (Capitaluri proprii/total pasive)*100 22 SG=Active totale/Datorii totale 27 .71% în prezent. Rata rentabilităţii financiare este mai ridicata doarece s-a luat în considerare şi rezultatul financiar pe lângă rezultatul din exploatare.45 64.53 38.40 97.83% în anul 2010 reflectă creşterea remunerarilor ansamblului de active utilizate de societate. Ratele de rentabilitate Indicatori de rentabilitate U 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata rentabilităţii economice 17 % 1. Rata a scazut de la 79.04 12. apariţia riscurilor speculative din partea proprietarilor afacerii este redusa tocmai datorită scăderilor înregistrate de aceast indicator.7 1855.32% în anul de referinţă la 8. In plus. Se observă că rezultatele obţinute de aceşti indicatori sunt diferite tocmai datorita modalităţii diferite de calcul.23 8.89 9 2 0 7 0. care preferă nivele mici ale acestei rate deoarece cu cât este mai mic acest raport.57 14.71 7.9 605.23 0.

85 250.57 1. Firma depăşeşte cu mult acest prag. limita minimă acceptată fiind 100%. ceea ce denotă faptul că firma va dispune de suficiente resurse financiare pentru a-şi dezvolta activitatea.69 167.92 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct 2014 958883 2105. în perioada analizată. Pentru această marjă s-a prognozat o continuă creştere.87 1.67 14.81 2015 943809 2812.94 ori dobânda pentru împrumuturi. acest indicator depăşeşte valoarea zero şi este în continuă creştere. Evoluţia ratei îndatorării 80 70 60 50 Procentul 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anul Rata indatorarii Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al soc.88 7.66 solicitată la finanţare. firma are o marjă mică de siguranţă în acoperirea cheltuielilor cu dobânzile. cererea de credite a societatăţii Dim Construct nu ar fi respinsă.3 2 20.80 Societatea are lichidităţi suficiente deoarece fluxul de numerar este încasat constant din prestările de servicii şi vânzările de mărfuri. Tabelul 9.06 1116.80 29. Valorile obţinute în cazul calculării ratei de acoperire a dobânzilor sunt destul de mari ceea ce indica faptul că în prezent.14 1903. Astfel. Totuşi. societatea poate acoperi din profitul brut de 3. Lichiditatea imediată în mărime relativă este cu atât mai bună cu cât ea este mai mare. Lichiditatea imediată în mărime absolută este cu atât mai bună cu cât ea este mai mare decât zero. exceptând anul de referinţă. înregistrând valori de peste 3%. ceea ce denotă faptul că societatea poate face faţă obligaţiilor de plată de orice natură.47 3510. iar din anul 2010 depăşeşte valoarea acceptată de 3.Grafic 4. La=As-Ps Lr=As/Ps*100 25 LC=Active curente/Pasive curente 23 24 28 .Dim Construct.51 22. Rata lichidităţii curente va depăşi în viitor pragul de 1% solicitat prin finanţare. Rata solvabilităţii generale depăşeşte media de 1. Indicatorii de lichiditate Indicatori de lichiditate U 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lichiditatea imediată în 35548 67984 119678 138311 115579 mărime absolută 23 lei -713086 9 0 4 9 1 Lichiditatea imediată în mărime relativă24 % 36.67 25 Rata lichidităţii curente 0. Cum valorile depăşesc limita minimă accepată. Solvabilitatea patrimoniului este considerată satisfăcătoare.

In cazul societăţii Dim Construct. putem afirma că acest trend nu influenţează negativ activitatea societăţii . Detalierea cheltuielor fixe şi a cheltuielor variabile Cheltuieli variabile Anul Ch cu mat prime Alte ch materiale Salarii pers. productiv Ch cu mărfurile Alte ch de exploatare Total ch. De exmeplu. analiza CVP constituie o metoda utilizată pentru a măsura performanţele departamentelor unei entităţi. Aceasta situaţie evidenţiază faptul că societatea este stabilă din punct de vedere financiar întrucât cifra de afaceri (CA) se situează mai departe de pragul de rentabilitate. Tabelul 10.2. rezultă că unitatea se adaptează repede la modificările mediului ambiant prin cantitatea producţiei obţinute exprimată în lei. pragul de rentabilitate se situează cu mult sub cifra de afaceri efectiva obţinută şi preconizată a se obţine. In cazul cheltuielor variabile şi fixe se înregistrează un trend ascendent. cât şi pentru controlul managerial. pragul de rentabilitate fiind în valoare de 568689 lei. Din punct de vedere valoric. De asemenea. fixe Total cheltuieli 2008 31582 28397 13559 73538 123904 5 2009 291087 12925 5960 309972 827539 2010 120000 40617 6267 166884 674850 2011 80000 95938 9453 185391 757923 2012 30000 178978 10564 219542 842550 2013 0 178978 14690 193668 883253 2014 0 178978 19600 198578 857300 2015 0 178978 22600 201578 1018797 2008 534270 26746 60000 127880 416611 116550 7 2009 110998 59202 11000 205715 130652 517567 2010 232822 65122 12389 137633 60000 507966 2011 279387 71634 18531 138180 64800 572532 2012 335264 78798 20218 138728 50000 623008 2013 340000 90000 30310 139275 90000 689585 2014 350000 99000 29900 139822 40000 658722 2015 460000 125000 31850 140369 60000 817219 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Având în vedere evoluţia cifrei de afaceri. managementul poate utiliza analiza CVP pentru calculul profitului aferent unui anumit volum al vânzărilor. variabile Cheltuieli fixe Anul Ch cu dobânda Ch cu amortizarea Salarii directori executivi Total ch. In tabelul de mai jos. In scopul efectuării controlului. In scopul planificării. dar corelat cu cifra de afaceri în continuă creştere. în anul 2010 societatea a înregistrat o cifra de afaceri de 718943 lei. 29 . s-a efectuat delimitarea cheltuielilor fixe şi a cheltuielor variabile pentru a putea fi utilizate în calculul indicatorilor specifici acestei metode de analiză. pragul de rentabilitate reprezintă cifra de afaceri pentru care societatea nu înregistrează nici profit nici pierdere.Analiza cost-volum-beneficiu Analiza cost-volum-profit este un instrument necesar atât pentru planificare.2. se observa că riscul de exploatare este mai redus datorită trendului ascendent al veniturilor obţinute.3.

2.6>=73538 (adevarat) 2010: 718943*29.27)>=309972 <=> 100577>=309972 (fals).3. In urma calculelor efectuate pentru primii patru ani analizaţi. 2.1.64 106478 9 2015 335180 29.89 713256 99.92 2010 210977 29. societatea Dim Construct se află în situaţia unei bune capacităţi de plată întrucât fondul de rulment (FRT) este mai mare ca zero.21 2011 240895 29. Ţinând cont de valorile înregistrate de aceşti indicatori.08 807166. Indicatorii echilibrului financiar Indicator FRT FRPtl FRPts NFR TN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -170475 297060 399210 458909 415346 609625 843865 -387933 22602 279210 378909 385346 609625 843865 -1296815 -226904 -53829 341170 374787 545545 796048 -185674 199119 291460 648952 749133 749456 790443 15199 97941 107750 -190043 -333787 -139831 53422 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct 2015 1077213 1077213 1042422 829110 248103 30 . var MCV% =MCV/CA*100 PR =Ch fixe/MCV% MSA=CA-PR MSR =(CA-PR)/CA CA (LEI) 2008 -394181 -51. în anul 2010 fondul de rulment este de aproximativ 400000 faţă de anul 2008.43 5166.61 6260.şi exigibilitatea potentială a pasivelor.1)>=73538 <=> 394147. se observă că societatea Dim Construct nu este într-o situaţie vulnerabilă vis-a-vis de structura cheltuielilor.37 2014 411234 38.3.6 3 988606 99. sau calculat urmatorii indicatori: marja de securitate absolută (MSA) şi marja de securitate relativă (MSR). Analiza indicatorilor de gestiune Intre activele circulante -ca lichidităţi potenţiale.28 2013 305332 30.98 772765 100. reflectă o gestiune eficace a cheltuielor (orice produs al societăţii contribuie atât la acoperirea cheltuielilor fixe.35 5686. De exmplu. 2008: 771326*(-51.0 5 599127.19 771326 2009 100607 16.5 7 919907 99.Tabelul 11. Tabelul 12. Verificarea inegalităţii CA * MCV%>=Ch fixe Această inegalitate evidenţiază urmatorul aspect: valoarea marjei costului variabil fiind pozitivă.53>=166884 <=> 212304>=166884 (adevarat) 2011: 813427*29.10 1438. sa constatat că acesta inegalitate a fost respectată.4 99. 9 99. cât şi la obţinerea rezultatului global). Pentru ca societatea să fie profitabilă trebuie să se respecte întodeauna urmatoarea inegalitate: CA * MCV%>=Ch fixe . firma înregistrează un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt şi dispune de un stoc-tampon de lichidităţi potenţiale.52 106995 618174 718943 813427 926608 994917 6 Sursa: Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Pentru a măsura vulnerabilitatea societăţii în raport cu modificarea nivelului de activitate. exceptând anul 2009 când situaţia era de următoarea manieră: (618174*16. 9 96.61>=185391 <=> 240856>=185391 (adevarat) Fig. 3. când a obţinut o valoare negativă.69 6310.55 1145468.27 19046. Astfel. Indicatorii esenţiali ai metodei cost-volum-profit Element MCV =CA-Ch.76 6700.23 2012 303600 32.09 6930.40 1152399 99. cu excepţia anului de referinţă.

Fondul de rulment cunoaşte mai multe forme. evidenţiază faptul că echilibrul financiar al societăţii este asigurat de datoriile pe termen lung. valorile înregistrate ale fondului de rulment propriu pe termen scurt sunt negative. Se recomandă mărirea numărului de rotaţii pentru asigurarea eficientizării activităţii societăţii prin realizarea unui volum mai mare de desfacere a produselor. se poate observa că viteza de rotaţie înregistrează un numar scăzut de rotaţii. printre care: fondul de rulment propriu pe termen lung (FRPtl) şi fondul de rulment propriu pe termen scurt (FRPts). Evoluţia fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment 1200000 1000000 Valoarea (lei) 800000 600000 400000 200000 0 -200000 -400000 A nul N FR FR T 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sursa:Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere Nevoia de fond de rulment (NFR) este inferioară fondului de rulment până în anul 2010.Valorile pozitive înregistrate de acest indicator sunt pozitive. ceea ce evidenţiază faptul că datoriile curente au putut fi achitate. Analizând evoluţia acestui indicator. In schimb.Trezoreria neta (TN) a înregistrat valori pozitive până în anul 2010. Grafic 5. Viteza de rotaţie a activelor circulante reflectă numărul de rotaţii ale stocului mediu de active circulante ce au loc pentru realizarea cifrei de afaceri. subliniind faptul că societatea a deţinut o rezervă de disponibilităţi băneşti. 31 . înregistrând valori pozitive. ceea ce reflecta o situaţie buna a firmei. O condiţie importantă a realizării şi menţinerii acestei situaţii favorabile în perioada 20112015 este ca activele circulante să se roteasca mai repede decât devin scadente datoriile. Până în anul 2010. fondul de rulment propriu pe termen lung. ceea ce reflectă un grad scăzut de autonomie în materie de finanţare a investiţiilor.

4075 Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sursa: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Viteza de rotaţie a activelor totale a înregistrat un trend descendent până în prezent. Criterii Rata rentabilităţii financiare Rata îndatorării Lichiditatea imediată (%) Solvabilitatea patrimoniului Rotaţia stocurilor Viteza de rotaţie a activelor circulante Profitabilitate neta Profitabilitate brută Valoarea criteriului 12.zile 2 286. Calculul performanţei economico-financiare a societăţii în anul 2010 Nr.55 4 182.Analiza şi evaluarea riscului de credit Pentru a putea formula o poziţie vis-a-vis de riscul de credit în situaţia în care societatea DIM CONSTRUCT ar contracta un imprumut bancar.4. 8.13% 47.83 Viteza de rotaţie a activelor totale29 0.s. 7.02 33. 6.21 3 202.89% 40.75% 41.=Cifra vanzarilor/Valoarea stocurilor 28 Rc=(creante/cifra de afaceri)*360 29 Viteza de rotatie a activelor totale= (Cifra de afaceri/Activ total) 32 .5 4 172.06% 77.Viteza de rotaţie a stocurilor este relativ mică.2849 0.55 4 192. cu efecte pozitive asupra cifrei de afaceri. 1. Rotaţia creanţelor dă un randament de încasare a facturilor la o medie de aproximativ 88 de zile. 3.3418 0.13% 43. indiferent dacă acesta este pe termen lung sau pe termen scurt trebuie sa avem în vedere indicatorii calculaţi în tabelul de mai jos.3840 0.97% 56. Indicatorii de gestiune Viteza de rotaţie a activelor circulante 26 108.49% 22.46% 67.29% 3 43. 4.3040 0.10 3 250.3621 0.2740 0. Tabelul 14. dar se preconizează o crestere a vitezei până în anul 2015. 3. crt.Tabelul 13.35% TOTAL Punctaj obţinut în anul 2010 2 3 4 1 5 1 4 4 24 de puncte Sursa: Bilanţul.91 3 286.r. 2. 5.92 3 226.02% 38.4566 0. Contul de profit şi pierdere şi tabele din prezentul raport 26 27 Viteza de rotatie a activelor circulante =(Cifra de afaceri/Active imobilizate)*100 R. însă în continuă creştere de la 2 în anul 2008 la 3 rulaje ale stocului în 2010.16% Indicatori Rata de rotaţie a Rotaţia creanţelor stocurilor27 (Rc) 28 .71% 250.2.08% 43.

41 7378. Consilierea contabilă Contractul de leasing financiar. nivelul acesteia este acceptabil şi va facilita accesarea unui credit. Graficul de rambursare Sold initial Dobanda 270000.00 23417.69 121802.06 333145.92 28500.00 24236.00 20406.75 28500.00 21860.00 25963.09 19645.00 250950.21 28500.06 270000 Sold final 250950.In ceea ce priveşte rata îndatorării.3. deci firma poate accesa un credit. Valoarea înregistrată de lichiditatea imediată demonstrează faptul că societatea poate achita obligaţiile sale către banca creditoare.) relevă că profitul net a crescut într-un ritm inferior creşterii capitalului propriu.00 8783. Singurul aspect nefavorabil şi cu influenţă negativă asupra riscului de credit este viteza relativ mică a rotaţiei stocurilor.00 9450.08 28500.29 97565.84 28500.06.05 Rata Principal 28500.96 19645.4. Totuşi.2.91 19645.34 6639.00 26871.37 72480.00 25085.92 189705. Acest lucru reprezintă un element important în reducerea riscului de credit.00 22625. iar profitabilitatea brută depăşeşte pragul de 10%. S-au efectuat verificări în ceea ce priveşte înregistrările contabile pentru contractul de leasing încheiat cu SC.SRL la data de 1.37 3414.34 167845.15 46516. indiferent dacă acestea sunt dobânzi.25 210826.15 2536. In concluzie.96 1628.05 0.16 210826.Analiza primului indicator (din tabelul de mai sus si tabelul nr. Pentru a putea corecta înregistrările contabile ocazionate de încheierea contractului.00 33 .25 8093.31 28500. trebuie să avem în vedere următoarele informaţii din graficul de rambursare: Tabelul 15.Utilaj-Import.60 5082. rate sau de orice natură.58 145219.06 19645. singura problemă fiind reprezentată de rotaţia stocurilor.42 28500.08 97565.00 28500. S-a constatat că dobânda aferentă contractului de leasing nu era evidenţiată şi în contul extrabilanţier 8051 „Dobânzi de plătit”. cifra înregistrată de solvabilitatea patrimoniului subliniază că firma este capabilă să facă faţă obligaţiilor de plată. Se precizează că obiectul contractului de leasing este reprezentat de un cilindru compactor.2010.03 145219.69 167845.81 46516.05 Total 63145. care face parte din categoria utilajelor grele.00 19050.41 189705. precum şi achitarea ratelor şi dobânzilor coerspunzătoare. 3. Analiza indicatorilor privind profitabilitatea evidenţiază urmatoarele: faptul că profitabilitatea netă depăşeşte cu mult nivelul minim de 5%.29 4263.79 72480. rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de politică monetară de 9%.00 231233.25 231233.31 28500.00 21121.19 28500. In plus.00 19716. riscul de credit este redus.03 5874.3.60 121802.

06.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 33232.2010: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile” 4426 „TVA deductibilă” extracontabil.02 19716. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 9450 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10.06.02 8783. Inregistrarea primei facturi pentru rata scadentă la data de 10.23 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10.25 4732.75 8783. Inregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat: 2131 = 167 „Instalaţii tehnice.09.64 20406. Primirea facturii pentru a doua rată în suma totala de 33232.02 3. Primirea facturii pentru a treia rată în suma totala de 33232. mijloace de transport” „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 270000 - evidenţierea dobânzii aferente contractului de leasing în cont extrabilanţier Debit cont 8051 „Dobânzi de plătit” 63145.25 - 33232.16 4897.Inregistrările trebuie corectate de maniera următoare: 1.05 2.02 lei: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile 4426 „TVA deductibilă” 34 33397.64 .02 lei: % = 404 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori de imobilizări” 666 „Cheltuieli privind dobânzile 4426 „TVA deductibilă” extracontabil.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 33072 19050 9450 4572 9450 - 33072 3. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 9783.84 8093.

01.401 lei − majorări întârziere TVA: 1. In data de 06.- extracontabil. societatea a realizat un profit net de 204639 lei.2010. în suma de 204639 lei.09. societatea a avut control fiscal de fond pentru perioada 01. Conturile de stocuri 35 . Sistemul fiscal în Romania este subiectul unor interpretări variate şi schimbări constante care pot fi şi retroactive. diminuarea dobânzii de plată cu suma de 8093.SRL şi SC.651 lei − TVA: 5.5d Concept.07. conform reglementarilor contabile. Astfel. In anumite situaţii autorităţile fiscale pot acţiona agresiv şi arbitrar in impunerea impozitelor şi penalităţilor.Consilierea fiscala Amenzi şi penalităţi. societatea Dim Construct va avea în vedere acoperirea. a pierderii obţinute din corectarea erorilor.200930.64 Cheltuieli omise la înregistrare S-au efectuat verificari ale conturilor de creanţe şi ale conturilor de datorii existente până la data de 31 decembrie 2010.2010: 404 = 5121 „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei” 8093. S-a constatat că s-a omis de la înregistrare în anul 2009 a cheltuielilor facturate în baza contractului de prestări servicii nr P45676/15. Societatea a înregistrat corect aceste obligaţii în contabilitate şi a facut plata lor în termenul impus în procesul verbal de control. 2.16 lei: Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit” achitarea facturii la data de 10.345 lei − majorări impozit pe profit: 2.SA în suma de 125 lei.2009. Repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii rezultate ca urmare a corectării erorii contabile: 1171 = 1174 125 „Rezultatul reportat reprezentând profitul „Rezultatul reportat provenit din corectarea nerepartizat sau pierderea neacoperită erorilor contabile” 3.12.Dim Construct. Inregistrările trebuie corectate de maniera urmatoare: 1. la repartizarea profitului net obţinut la finele anului 2010.11. cu prioritate.2009 încheiat între SC.171 lei. In procesul verbal de control s-au stabilit anumite obligaţii de plată suplimentare şi anume: − impozit pe profit: 16. La sfârşitul anului 2010. Inregistrarea în anul 2010 a cheltuielilor cu prestările de servicii aferente anului 2009: 1174 = 401 125 „Rezultatul reportat provenit din corectarea „Dobânzi de plătit” erorilor contabile” Din corectarea erorii aferente anului 2009 a rezultat o pierdere contabilă reportată de 125 lei.4.16 - 33397.

De asemenea s-a verificat calculul diferenţelor de preţ aferente producţiei şi nu s-au constatat diferente. Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Aceste cheltuieli intră în categoria de cheltuieli sociale ce trebuie să se încadreze în plafonul de 2% aplicat la fondul de salarii. nu depăşeşte 150 lei”.35 „Nu sunt considerate perisabilităţi pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau obţinerea unui serviciu”. Aceste cheltuieli sociale sunt prevăzute în Codul Fiscal la art.S-au făcut verificări în ceea ce priveşte soldurile din evidenţa cantitativă şi valorică a stocurilor din gestiune cu soldurile din balanţa de verificare contabilă şi nu s-au constatat diferenţe. Baza legală în ceea ce priveşte deductibilitatea produselor reziduale (deşeurile) rezultate din activitatea de producţie este norma la Codul fiscal.cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori şi salariaţilor . art. zilei de 1 iunie. pierderile tehnologice concretizate în deşeuri. ajutoare acordate La un fond de salarii înregistrat cumulat până la luna martie 2010 în sumă de 9328 lei ( cont 641) aplicând procentul de 2%. In concluzie.costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă. „In cadrul acestei limite pot fi deduse cheltuieli reprezentând : . în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane. produse reziduale nu sunt considerate perisabilităţi cu deductibilitate limitată. ci sunt admise ca şi cheltuieli deductibile aferente procesului de producţie. cu ocazia Paştelui. inclusiv transportul pentru salariaţi proprii şi pentru membrii de familie ai acestora.” In Codul Fiscal în Capitolul III.55 aliniatul 4 se menţionează că nu se includ în veniturile salariale şi nu sunt impozabile. precum şi cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. 36 . Premii. în înţelesul impozitului pe venit : „Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor.Venituri din salarii la art. cu orice ocazie în cele de mai sus. rezultă o sumă de 187 lei care poate fi acordată de unitate încadrându-se la cheltuieli sociale integral deductibile şi poate fi ridicată din societate fără să se plătească nici un impozit.21 alin (3) litera c).

care poate conduce la decizii eronate. se observă că metodele de gestiune condiţionează direct contabilitatea integrată atât în organizare. cât şi în metodele şi sistemele sale. dar şi de informaţiile cuprinse în rapoartele financiar contabile. confirmarea şi infirmarea punctelor tari. Managerii societăţilor sunt interesaţi în primul rând de informaţiile din rapoartele interne de activitate. evident de fiecare dată când contabilitatea de gestiune nu poate oferi indicatori utili luării deciziilor. chiar dacă au acces la informaţii financiare şi de gestiune suplimentare. permit determinarea. Sistemele de gestiune care se depărtează de contabilitate prezintă o informaţie discutabilă şi incertă. Tabloul de bord şi metodele de gestiune asociate pot deveni instrumente principale de mobilizare şi luare la cunoştinţă. a celor slabe în manifestarea tuturor funcţiilor unei entităţi. Ratele de rentabilitate economică şi de rentabilitate financiară au înregistrat creşteri. In plus. Trebuie determinaţi sistematic indicatori financiari normalizaţi care să fie în relaţie directă cu realitatea contabilă pertinentă.contabile sunt cele care fac legătura între producătorul şi beneficiarii de informaţie contabilă având un rol important în susţinerea procesului de adoptare a deciziilor în cadrul unei entităţi economice. Lipsa de participare a contabilităţii la definirea regulilor gestiunii arată că 75% din responsabilii contabili prezintă rezultatele direcţiei generale şi în jur de 70% se declară solicitaţi de direcţiile operaţionale pentru a oferi informaţii de gestiune. rata de rentabilitate financiară se apropie de rata dobânzii de 37 . fiind una din puţinele firme care şi-a consolidat poziţia pe piaţă în condiţiile economice actuale precare. Unele studii arată că responsabilii contabili sunt încă puţin implicaţi în definirea contabilităţii de gestiune.CONCLUZII SI PROPUNERI Rapoartele financiar . Tratamentul structurat al informaţiei financiar-contabile necesită un minimum de precauţie pentru a ajunge la calitatea dorită şi pentru a evita aplicarea soluţiilor complexe şi costisitoare. Societatea Dim Construct joacă un rol important pe piata suceaveană. contabilitatea şi informatica trebuie să fie asociate cât mai mult posibil în definirea regulilor de gestiune şi a proceselor de tratare a informaţiei. ceea ce înseamnă că societatea a gestionat eficient cheltuielile cu productia. Prin sistemele integrate. Acestea cuprind documentele care stau la baza stabilirii unui diagnostic asupra situaţiei financiare. situaţie evidenţiată şi de indicatorii specifici calculaţi. Considerăm că evoluţiile constatate trebuie apreciate mai întâi în corelaţie directă cu indicatorii obţinuţi din contabilitate. Dacă se admite ideea potrivit căreia contabilitatea este instrumentul de informare financiară cel mai bine adaptat. Managementul unei întreprinderi nu se rezumă numai la calitatea raportării şi pertinenţa comentariilor stabilite adesea într-un timp scurt. Observatorul calităţii contabile are drept obiectiv să promoveze contabilitatea în serviciul gestiunii. astfel încât aceasta să-ţi satisfacă propriile necesităţi. generând astfel rezultate economice pozitive. activitatea firmei este una profitabilă. Controlul de gestiune se sprijină pe soluţiile contabile cele mai simple. Celelalte sisteme de măsurare nu trebuie să fie utilizate decât în completarea sistemului de gestiune economică şi financiară. Dacă rapoartele externe care conţin informaţii comune destinate tuturor utilizatorilor trebuie întocmite şi prezentate în conformitate cu anumite considerente generale. de luare a deciziilor şi de control. firma ocupând un loc fruntaş în „Top Profit Romania Microintreprinderi” în cadrul judeţului Suceava. forma şi conţinutul rapoartelor interne pot fi determinate de către conducere. rentabilităţii entităţii. In plus. care îi ajută în realizarea proceselor de planificare. Pe ansamblu. situaţia financiară a companiei este bună.

Singurul impediment este reprezentat de viteza de rotaţie a stocurilor.UtilajImport. am concluzionat că societatea ar putea face faţă cu usurinţă ratelor şi dobânzilor aferente în eventualitatea accesării unui credit bancar. In plus. Aceste recomandări au drept scop evitarea situaţiei ca firma să plătească penalităţi sau amenzi datorită înregistrărilor contabile incorecte. putem afirma că societatea Dim Construct este o întreprindere profitabilă. In ceea ce priveşte incidenta fiscala a premiilor. nici pierdere. De asemenea. Cât priveşte fondul de rulment şi Trezoreria neta. societatea dispune de lichidităţi suficiente pentru acoperirea eventualelor datorii şi pentru asigurarea bunei desfăşurării a activităţii de producţie a elemente din beton pentru construcţii. De asemenea.DIM CONSTRUCT SRL şi SC. aspect favorabil pentru societate. se recomandă corectarea înregistrărilor contabile a cheltuielilor facturate în baza contractului de prestări servicii nr. ea nu se afla în situaţia de a nu obţine nici profit. P45676/15. se recomandă adoptarea unei politici mai prudente pe viitor cu privire la investiţii. se recomanda corectarea înregistrărilor contabile ocazionate de încheierea contractului de leasing financiar încheiat cu SC. Referitor la contabilitatea creanţelor şi a datoriilor curente.5d Concept.2009 încheiat între SC. se recomandă mărirea ritmului de încasare a creanţelor. aceşti indicatori au înregistrat valori pozitive până în anul 2010 inclusiv. subliniind faptul că societatea a deţinut o rezervă de disponibilităţi băneşti. prin prezentul raport se atestă că societatea Dim Construct desfăsoară o activitate rentabilă din punct de vedere financiar. Rata îndatorării evidenţiază faptul că activele întreprinderii sunt finanţate din resurse externe în proporţie de 23%. se recomandă includerea acestora în categoria cheltuielilor deductibile. Pentru ca acest indicator să înregistreze creşteri.2010 ce are ca obiect un cilindru compactor. coroborat cu politica în domeniul stocurilor. ceea ce demonstrează un management eficient al cheltuielilor de producţie. 38 . care face parte din categoria utilajelor grele. In ceea ce priveste contabilitatea datoriilor curente.01. In concluzie.politică monetară de 9%. In urma analizei riscului de credit. iar managementul societăţii conduce în mod eficient politica de gestionare a riscurilor la care este supusă activitatea firmei.SRL la data de 1. Pe baza rezultatelor analizei cifrei de afaceri şi a pragului de rentabilitate. cifra de afaceri depăşeşte cu mult pragul de rentabilitate. a ajutoarelor acordate şi a produselor reziduale (deşeurile) rezultate din activitatea de producţie.06.SA în suma de 125 lei.

ANEXE 39 .

cheltuieli în avans Tendinţa Pasiv financiar Creştere Capital propriu Scădere (capital permanent) Scădere Datorii pe termen lung Creştere Datorii pe termen scurt Scădere Scădere Tendinţa Creştere Creştere Scădere Scădere 40 . 1 Tendinţele înregistrate de elementele patrimoniale Activ financiar Imobilizări nete Stocuri Alte active circulante.disponibilităţi .creanţe .Anexa nr. din care: .

3 1689229 713364 974878 325939 614727 34212 987 1689229 50200 105914 194737 -5420 0 217458 1126340 2008 932608 219244 2009 1570826 135828 0 0 1434998 820583 231810 491273 97500 441 2256022 50200 1013445 189316 204639 0 274458 523964 0 2256022 2010 1570826 148753 276919 27692 1671300 851749 243401 501098 107250 500 2523549 50200 1013445 393955 243683 0 120000 453039 249227 2523549 2011 1790826 189370 553207 55321 2099343 884666 255571 511120 117975 500 2675992 50200 1013445 637638 279083 0 80000 117739 497886 2675991 2012 1790826 285307 830407 83041 2252885 919464 268349 521343 129773 500 2710790 50200 1013445 500000 329220 0 30000 40559 747366 2710790 2013 1790826 464286 830407 83041 2073907 956286 281767 531770 142750 500 2747612 50200 1013445 600000 355561 0 0 64080 664326 2747612 2014 1790826 643264 830407 83041 1894928 995285 295855 542405 157025 500 2786611 50200 1013445 650000 443863 0 0 47817 581285 2786610 2015 1790826 822242 830407 83041 1715950 1036628 310648 553253 172727 500 2827954 50200 1013445 850000 381273 0 0 34791 498244 2827954 41 . 2 Bilanţul societăţii DIM CONSTRUCT Nr.131) 20 Total pasiv Anexa nr. Denumire date financiare Active imobilizate iniţiale până la 2009 1 inclusiv 2 Amortizare iniţială până la 2009 inclusiv 3 Active investite prin proiect 2010-2012 4 Amortizare proiect pe ani 2010-2012 5 Total imobilizări nete (active-amz) 6 Active circulante (rd.5+6+10) 12 capital 13 rezerve si reevaluări (ct.Anexa nr.117) 15 Profitul exerciţiului financiar (121) 16 Repartizarea profitului ( ct.129) 17 datorii pe termen lung 18 datorii pe termen scurt 19 subvenţii pentru investiţii (ct. crt.7+8+9) 7 Stocuri 8 Creanţe clienţi 9 Disponibil Casă si Bancă 10 Cheltuieli în avans ( ct 471) 11 total Activ (rd.105+106) 14 Profit sau pierdere reportată ( ct.

7 Materiale(603+604+605+605+608-7413) 8 Cheltuieli privind mărfurile (ct.scopuri proprii(ct. Denumire date financiare 2008 625398 145928 771326 24568 0 191816 242070 122978 0 534270 26746 127880 73559 28397 416611 120746 3 22317 3845 2009 389517 228657 618174 28203 0 -2124 55380 699633 110998 59202 205715 16960 12925 130652 536452 163181 374582 2010 467420 251523 718943 31023 0 0 27692 777658 232822 65122 137633 18656 40617 60000 554850 222808 187291 2011 560904 252523 813427 34126 0 0 55321 902874 279387 71634 138180 27984 95938 64800 677923 224951 187291 2012 673085 253523 926608 37538 0 0 83041 1047187 335264 78798 138728 30782 178978 50000 812550 234637 187291 2013 740394 254523 994917 41292 0 0 83041 1119249 340000 90000 139275 45000 178978 90000 883253 235996 187291 2014 814433 255523 1069956 45421 0 0 83041 1198418 350000 99000 139822 49500 178978 40000 857300 341118 187291 2015 895877 256523 1152399 49963 0 0 83041 1285403 460000 125000 140369 54450 178978 60000 1018798 266606 187291 Producţie 1 vândută(701+702+703+704+705+706) 2 Venituri din vanzarea marfurilor 3 Cifra de afaceri (rd1+2) Variaţia stocurilor de produse finite Sold C Variaţia stocurilor de produse finite Sold D producţia realizată ptr.607) 9 Cheltuieli cu personalul 10 Cheltuieli cu amortizarea ( ct.Contul de profit şi pierdere al societăţii Dim Construct Nr. 6 Consumabile (ct 601+602) Alte chelt.658.681) Alte ch. de exploatare ( ct.635) Total cheltuieli de exploatare 12 (rd6+7+8+9+10+11) 13 Profit din exploatare (rd5-12) 14 Venituri financiare 42 .721+722) Alte venituri ( ct 741+758)venituri din 4 subvenţii investiţii 5 Total venituri din exploatare (rd1+2+4) Chelt cu materii prime şi mat. crt.61111 628.

4-4.3) 15 euro+dobanzi af.: S-a luat ca marja o creştere a ciferi de afaceri cu aproximativ 10% în fiecare an şi o creştere a cheltuielilor cu 5%. menţinându-se acelaşi trend crescător al profitului.B.credite termen lung 16 Profitul sau pierderea financiara (14-15) 17 Venituri totale (rd5+14) 18 Cheltuieli totale (rd12+15) 19 Profit brut (rd17-18) 20 Impozit pe profit 21 Profit net (rd19-20) 31582 -27737 123362 5 123904 5 -5420 0 -5420 291087 83495 1074215 827539 246676 42037 204639 120000 67291 964949 674850 290099 46416 243683 80000 107291 1090165 757923 332242 53159 279083 30000 157291 1234478 842550 391928 62708 329220 0 187291 1306540 883253 423287 67726 355561 0 187291 1385709 857300 528409 84545 443863 0 187291 1472694 1018798 453897 72623 381273 N. 43 .Cheltuieli financiare (dif.de curs)(4..

489 18.900 19.692 Caracteristici Buldoexcavator cilindru compactor pachet scule pentru montaj pavele placi vibratoare placi vibratoare aparat taiat asfalt excavator mici dimensiuni incarcator frontal placi vibratoare excavator mare cilindru compactor Totaluri pe ani UM 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 amortizari pe an =val.550 8.180 0 2.932 1.860 13.783 4.654 0 0 0 0 27.000 65.000 5.active/ 10 ani.919 65. 4 Plan de investiţii realizat pe ani 2010-2012 AN 2010 VALOARE . an 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.849 1.euro fara tva 1E=4.val in lei fara TVA 121.600 2.629 amortizari pe an =val.933 total in lei 2010 .2 LEI 29.710 36.289 lei euro 66.000 .860 27.116 2.320 10.720 83041 val.000 9.071 3.Anexa nr.600 138.amz.800 0 28.849 0 0 0 0 10.800 41.proiect anuala incepand cu 2012 44 .700 0 0 0 .val in lei fara TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.890 1.000 0 AN 2011 VALOARE . an 2010 12.783 0 0 0 0 25.500 4.000 0 AN 2012 VALOARE .540 0 0 0 6.200 suma anuala de amortizat pe ani amortizari pe an =val.100 0 0 27.000 21.2 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.active/ 10 ani. an 2011 12.489 0 0 0 0 105.500 2.2012 total in euro 2010 .716 276.160 28.2012 276.180 4.euro fara tva 1E=4.euro fara tva 1E=4.2 LEI 29.783 830.val in lei fara TVA 121.407 197.600 277.000 .active/ 10 ani.800 6.

Gearba.în Buletin ştiinţific.Reglementari contabile conforme cu directivele europene-ghid practic.contabilizat.BIBLIOGRAFIE 1. prezentarea si analiza performantei intreprinderii. Bucuresti. Lazăr I. 2005 financiar. Consilier: Management Bucuresti. Ştiinţe Economice. Bucureşti. Editura Economică. Editura CECCAR.& al. editia a II-a.. 2008 2. Editura Rentrop&Straton. Mortan Maria.. Bucuresti. Editura Dacia. Silvia Evaluarea.Universitatea de Nord. Sonea A.XX. Cluj Napoca.. 2006 www. Vereş V. 2005 Analiza si diagnostic financiar. *** *** Ministerul Finanţelor Publice . Editura CECCAR.2003 Management general. Introducere în management.Vol.Baia Mare. Robert Burciu A. 3.ro 45 . Ghid teoretico-aplicativ. 2003 7. Câmpeanu. Jianu. Iulia Petrescu. 2008 Negocierea în procesul managerial.E. Editura Irecson. Bucuresti.seria A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful