Sunteți pe pagina 1din 11

CHA.

CHA-CHA

Este unul din cele mai cunoscute dansuri moderne- Foarte multe din melodiile de dans au ritmul ;i tempoul acestuia' Titlul cha-cha-cha cuprinde onomatopeea formulei ritmice de bazd, a grupei de trei pagi mdrun{i, pagi schimbafi, care, specifici dansurilor latino' americane, il caracterizeazd in mod deosebit pe acesta' Dansul ;i muzica sint inspirate din folclorul afro-cubanez, iar drept

creator al chalcha-cha-ului poate fi consi derat cunoscutul conducdtor de"orchestrd Chacubanez Enrique Jorrina, care, impreunS cu renumita sa orchestra,'E1 piese cha-cha,,, a dat muzicii de dans, incepind din i953, cele mai cunoscute

ale acestui dans.


DeEi tempoul nu este prea rapid, totu;i migcarea este vioaie, destul de o pregi' complexd, antrenind intregul corp ;i bra{ele, cerind astfel dansatorilor o bunl execuJie' tire mai deosebitd pentru a se ob{ine
DESCRIEREA DANSULUI

fa![' cha-cha-cha este un dans de perechi, in care partenerii se afld fafd in Mi;carea deb,azd este simpld, compusd din trei pa;i mirun{i' urmati de al{i
Deplasarea partenerilor se face de obicei inainte 9i inapoi, dar exisid 9i figuri in care se executi deplasdri laterale sau in care fetele se rotesc sub mina

doi cu o duratd dubli.

baiatutul. Pe lingl {inuta bralelor specifici tangoului, la cea mai mare parte din figurile acestui dans partenerii au un bra! liber, linindu-se cu o singurd min5. Dansul, atunci cind migcarea este bine cunoscutd 9i insu;itd de interpteli are un caracter de elegan{i ;i gra{ie deosebitS'

Au lost 6escrise trei din figurile ce]e mai speciiice acestui dans. Mdsura rrruzicall csit,rk' 414, iar tcmpoul de 30-35 mdsuri pe minut.
123

Figura I

Folo 23.

PASUL DE BAZA DE CHA-CHA-CHA


Fata ;i bdiatui stau fatd in ia1d, pringi in linuta speciiici de tango, sau cu o singurd mind (mina siingi a biiatului in dreapta fetei) la inaljimea mijlocutrui, celdlalt bra{ rdminind liber lingd corp. Bdiatul porne;te inapoia sa, iar fata il vrmeazd, mergind cu fa{a.
RTTMUL pA$rLOR

,
\

t
#

s tt

/o'-

ANALTZA Mr$CARTLOR

Pasul biiatului Mdsura I 1. Optime

2. Optime

in spate pe perni{5, o datd cu rotarea corpului 45o spre dreapta. Siingul rlmine pe loc. FoIo 22. Se apropie piciorul siing pe perni{5 de cel drept. Corpul rdmine in pozi{ia anterioard (rotit 45" spre dreapta). Dreptul rimine pe loc.
Pas cu piciorul drept

3. Pdtrime

4. Pitrime 5. Pitrime

piciorul drept pe perni{d in spate, o datl cu revenirea corpului din pozi{ia anterioard (rotit 4b' spre dreapta). Stingul se ridicd in aer ;i se aduce lingd dreptul. Pas cu piciorul sting pe perni{d in spate, o dati cu rotarea corpului 45o spre stinga. Dreptul se ridicd in aer. troto 23. Pas pe loc cu piciorul drept. Stingul se ridicd in aer gi se aduce lingi dreptul. Corpul revine din rotafie de 45" spre stinga.
Pas cu

&$dsura I I

6. Optime 7. Optime

Pas cu

8. Fatrime

Foto 22.

Se apropie piciorul drept pe perni{d de cel sting. Corpul rdmine in pozif,ia anterioard (rotit 45" spre dreapta). Stingul rdmine pe loc. Pas cu piciorul sting in fald pe pernild, o datd cu re\renirea corpului din pozi\ia anterioard (rotit 45. spre dreapta). Dreptul se ridicd in aer gi se aduce tringd. stingul.
l?5

piciorul sting in fafd pe pernild, o datd cu rota_ rea corpului 45'spre dreapta. Dreptul rdmine pe loc.

9. Pdtrime
10. Pitrime

Pas cu piciorul drept

in fa!d, pe perni{d, o datd cu

rotarea corpului 45' spre stinga. Stingul se ridicS

Pas pe loc cu piciorul siing pe toatd talpa' Dreptul se ridicd in aer ;i se aduce lingi stingul' Corpul revine din rotatia de 45" spre stinga.

in

aer.

Figura
Pozilia

parteneri-

lor
Pasul

rt u
SD

bdialului

q
4.t"

4t"

Pasul
fetei

6;' -13-

-B-,_-r

-__-l

Figura

I.

Pasul bdiatultti.

126

127

Pnsul fetei
Mdsura

Varianta figurii I

I nr. 1-5

Figuralareovarianti

care

diferi de aceasta prin repetarea de doui ori

Se repeti migcdrile analizale la pasul bdiatului, rnlsura II. (nr. 6-10). Pentru nr. i foto 22. Penttu nr. 4 foto 23.
analizate

grupei de pagi schimbali


RITMUL PA$ILOR

Mdsura I I

nr. 6-10
Figura I
se

*Se repeti migcdrile mdsura I (nr. l-5)

la pasul bdiatului,

o I

repetd dupd dorinta interpre{ilor de cite ori vor.

lii Mtisura I

/e

/J

/t

lt

,6

/7 M /8

rg

_-*_ffi
20 2t ?t -.-

ANALTZA MTSCARTLOR

Pasul b5iatului

l.

OPtinie

2. Optime 3. Pdtrime

4. Optime
5. Optime

mi;cirile analizale la figura I, misura (nr" l). Se repeti rni;cdrile analizate la figura l, mdsura (nr. 2)" Se repetl miqcirile analizate la figura I, mhsura (nr.3). Pas cu piciorul sting in spate, pe pernifd, o dati cu rotarea corpului 45o spre. stinga. Dreptul rimlne
Se repeti

pe loc, __ Se apropie

6. Pdtrime

piciorul drept pe pernifd de cel sting' Corpul rimine in pozilia anterioard (rotit 45' spre stinga). Stingul rdmine Pe loc. Pas cu piciorul sting in spate, o datd cu revenirea corpului din pozi{ia anterioard (rotat 45'spre stfnga}Dreptul se ridici in aer gi se aduce llngl stingul"
Se repetd rniqcdrile analizate

Mdsura I I

nr.7-1l
Mtisura I I I 12. Optime

la figura tr, rnf,sura

tr

(nr.

l-5).
I I
(pasul triia{pasul hfiia.

--"Se repetd rni;cdrile analizale la figura

tului), nrisura
Figura

II

(nr. 6).

13. Optirne

Pasul fetei

Se repetd rniqcdrile analizate la (nr. 7). tului), mdsura

figura

II

"128

t29

[4. Fltrime
15. Optime

* *

Se repeti

migclrile analizate la figura I (pasul triiatului), mhsura lI (nr. 8). Pas cu piciorul drept in fa{I pe pernild, o dati cu. rotarea corpului 45o spre sttnga. Stingul rimine
pe loc. Se apropie piciorul sting pe pernitd de cel drept. Corpul rimine in pozifia anterioard (rotit 45" spre stinga). Dreptul rdirine pe loc. Pas cu piciorul drept in fa{5, o datd cu revenirea corpului din pozifia anterioari (rotat 45" spre stinga). Stingul se ridicd in aer gi se aduce lingd dreptul.

16. Optirne
.

figurii I.
sntlnuare

V*rianta

17. Pdtrime

Mdsura

IV nr. l&-22

Se repetd migcdrile analizate

tului), mdsura

Ii

la figura I (nr. 6-10).

(pasul bbia'

,,..

.:i

.{

figarii I
Pazilia
part,,:nef

Varianta

t! J

Ior
P{tsul

A' i' \^

tu
150

/tJ

\^

bd,iatuiui

SD

Pasul fetei a:i" _.\

25.

SD

Jfi-::g-F

Varianta
Vari.antu

figurii I

figurii

Cantirutare

4f' /'\

PP \\A

r'e.

lil

lAi l.sI i-ff


-\ ---l- l_----;

7t4 wil -it/- l]t


\t
18

it

t!

/#;r

lllr

\;s

| \l \ -/t-- f;'h \l \-- liI


;

-l\-\-r-

\\,__1
Pasul letei Mdsurile

PAi

Si
I

Il *
qi Se repet5 rnigcdrile analizate mai sus la pasulbdiatu-

nr. l--l
Mdsurile

lui, rndsurile ItrI

;i IV (nr. 12*22).

tdl
'*

III

IV
__ Se repet:i migciirile analizale mai sus, la pasul biiia.

nr. 12--22

tului, mlsurile I ;i
132

II

(nr. 1-ll).

\t

Figura

lI

Fota 25.

PASUL DE C}IA.CFTA-CIIA CU DEPLASART I.,ATfi RALE Partenerii danseazd fa{5 in fa{5, pringi de miini, cu bralele jos, depdrlatc" lateral (nrina dreaptd a bdiatuiui fine rnina stingl a fetei, iar mina dreaptd a fetei in stinga bdiatului). Ei executd deplasiri laterale.
RI?i$11-IL pA$lL{.} R

ANALTZA

eti$CAlillon

tlasul bliatultti
Mdsura I l. Optime

Fas cu piciorul drept pe perni!fr, spre stlnga, trn fa{a piciorului sting, depdgindu-I. Stingul rlmine pe loo* Corpul este lntors cu 45o spre stinga. Foto 24.

2. 0ptime

* * * * ;-

mic lateral spre stinga, cu piciorul stfng in spatele piciorului drept pe pernild, pittd lingd dreptul care rlmlne pe loc. Corpul este ?ntors cu 45o spre
Pas

3. Pfitrirne
4. Pdtrime 5. Fdtrinre
I

stinga. Se repeti miqcarea analizatd ia nr. l" Corpul este intors cu 45" spre stinga Pas rnare lateral cdtre stinga. cu piciorul siing pe perni{d. Dreptul rimine pe loc. Corpul revine di* intoarcerea de 4,5o spre stinga. Foto 25" Se executd un pas cu piciorul drept pe pernifd, pinl lingd piciorul sting, care rdmine pe loc.

'Ytrdsura

6" Optime

7. Optinre
Foto 24

8. Pltrirne

Pas cu piciorul sting pe pcrni{d, spre dreapta, ln fa{a piciorului drept, depigindu-l. Dreptul rdmlne pe loc. Corpul este intors cu 45" spre dreapta. Pas mic lateral spre dreapta cu piciorul drept pe perni{d, pind lingd piciorul sting, care rdmlne pe loc. Corpul este intors cu 45" spre dreapta. Se repetd migcarea analizalf la nr. 6. Corpul este intors cu 45" spre dreapta.
r35

9. Fdtrinte
10. f'ritrinre

Pas marc latcral cdtre dreapta cu piciorul drepl pe perni{d. Stingul rdmine pe loc. Cor"pul revine din intoarcerea de 45" spre dreapta. Se executi un pas cu piciorul sting pind iingi piciorul

drept, care rimine pe loc.


Pasul fetei

illrtsura t

N --'r-

nr. i--5
Mrisura I I

Se executa mi;clrile analizate la pasul bdiatului, m[sura II (nr. 6-10). Pentru nr. I Foto 24. Pentru nr. 4 Foto 25. Se executl rni;carile analizate

nr.

mXsura I (nr. 1-5). Figura I se repetd dupd dorinfa partenerilcr.


I{

6.--l{-}

la

pasul bAiatului,

Figur*

Fazi lict partenerilor

^s w

Figura
Pasul

II.

bdialului

qn

Pasul baialuhti Pasul fetei

I :aI

Pusul fetei

6 ttu1 *T=l---

-i---r --lj\j-L
i

4-==-.-l

i- -- i-----i
A
i

Irignra

Ill

&$"dsura I I

p,As{JL nH CI{A,Cr[A-CE-'A CU &flPI-ASARE LATERALA

FEIEI PN SUB ftTINA EAIATT.JLUI


Parienerri! siau

$l

R$1"ARHA

12. Optime
tr3" Optime

* * * *
--

Se repet5 migcdrlie analizate Se repe[H rnigcarile analizate

la figura tri, pasul hil.


27.

iatului, rnlsu;a 1I (nr. 6). F'oto


iatului, misui;r II (nr.
7).

'bdiatului, in tirnp ce fata exe. letei. Ei se tleplaseazd dou,i rndsuri spre stinga *utd o rotare spre elreapta gi apoi revin ln pozi{ia de unde au plecat, prin depla" .5dre spre ciieapta bdiatului, [:rta eNecut?nd acum rotarea spre stinga. La mdsuriltl II qi IV, partenerii men!in aceea;i tinuti a bratelor.
RIT&"Il-lL PA$IL0f4

fa{i in fa{i, bliatul

{ine cu mfna dreaptl rn?na dreaptii a

la figur:a

II,

pasLil !:fr'

14"

Pitriile
Cptin:e

!5.

16. Optirrre

'El t-*i
1':

,1n I

41,:--a3--3'---

l. Li
ffi

-t

----pl.---.14F-j--*L..-_}*_-

I I tJ

6:[

Le

#--,+_-***'

i I l

tut

u
i

17. Pitrirne !ilrtsura IV

* *

iatului, mdsura iI (nr. B). Pas ruic lateral spre dreapta cu piciorul drept pe' perni{d. $tingul rdmine pe loe. C-orpul este intors 45o spre dreapta. Iras mic cu piciorul sting pe pelni{d, spre dreapte, tn fa{a piciorului drept, pind ltngd acesta. DreptuX rlniiue pe loc. Liorpui este intors E:u 45o spre siinga. Se repet.:-e mi,sc.irile analizate la nr. 15.
Se repeid migcdrile analizate la pasul bdiatului, figura trI, mlsura Il (nr. 6-10)"
Fasul feiei

Se repeti miqciirile analizate

ia figLrra II, pasul bil'

lil

nr. 18-22
Ar{.qLizA Asr$cARil-oR

Pasul bEiatului
&{dsura I Optirne

h$&surs

t
Optime Optime

l.
II,
pasul
ba

* * * * *

l.

* * * * *

2. Optime 3. Pdtrirne 4. 0piirne 5. Optime

iatului, rnisura I (nr. 2). Se iepeti mi;cdrile analizate la figura II, pasul biiiatului, mdsura I (nr. 3). Foto 26" Pas mic lateral spre stinga cu piciorul sting pe per' ni{d. Dreptul rdmine pe trcc. Corpui este lntors cu

Se repetd rnigcirile analizate la figura iatului, mdsura I (nr. 1). Falo 24. Se repeiS nrigciirile analizate la figura

II,

pasul bir'

3. Pdtrime

,t. Optime

6. Pltrime
Mdsura I I

45" spre stinga. Pas mic cu piciorul drept pe pernit5, spre stirrg* in fa{a piciorului sting, pind lingd acesta. Stingltl rdm?ne pe loc. Corpul este intnrs cu 45o spre stinga, "_ Se repetd mi;chrile analizate la nr. 4.

(
6.

Optirne

Pitrime

in fa{a piciorului Dreptul rirnine pe loc. Foto 96. drept, deplqindu-1. Pas cu piciorul drept lingi stingul, cir rotarea c{rrpinlui spre dreapta. Stingul rdrnine pe 1oc. Fas cr"l piciorul sting depS;ind pi: dreptul, cu rotarea corpului spre dreapta. Dreptul rdrnine pe ioc. Cir acegti paqi (nr. l-3) fata er,ecutd o rotare de tr,$i)" fafd de pozi{ia ini{iald spre dieapta ei. Foto !6. Pas eu piciorul drepi spre dreapta, cu rotarea corpului 45o spre dreapta. St?ngrrl rlmine pe loc. Fas cu piciorul sting pinl lingd dreptul. Dreptul rdmine pe loc. Pas cu piciorul drept spre dreapta, depdgindu-l pestingul, cu rotarea corpului 45o spre dreapta.
Pas cu piciorul stitig spre dreapta,

tutfi,sura

II
-Pas cu piciorul sting depigindu-l rotarea corpului 45o spre dreapta.
139

nr.7-ll

Se repetd mi;cdrile analizate figura II, mSsura i (nr. l-5).


t3B

la

pasul

7. Optime

pe dreptui,

cr&

15" Optirne

._

Pas cu piciorul stirrg spre stinga, cu rotarea corpului 45' spre stinga. Dreptul rdmine pe loc.
cu

n6. Optime

_- Pas

piciorul drept pind lingd stingul. Stingul

rdrnine pe loc.

17. Fitrimc

Pas cu piciorul sting spre stitrga, deplgindu-l pe dreptul, cu rotarea corpului 45o spre stinga.

Mdsura

ll
Pas cu piciorul drept deplgindu-l pe stingul, cu rotarea corpului 45o spre stinga. Pas cu piciorul sting pe pernild lingi dreptul, cu rotarea corpului 45" spre stinga. Pas cu piciorul drept pe perniiS, spre stinga, in fa{a piciorului sting. Stingul rimine pe loc, corpu} este intors 45" spre stinga. Pas mare lateral cdtre stinga cu piciorul sting pe pernifd. Dreptul rimine pe loc. Corpul revine din intoarcerea de 45' spre stinga. Se executd un pas cu piciorul drept pind lingd picio-

Optime 19. Optime lB.


20.

Fdtrime Pitrime Pitrime


a rrr.a

Foto 26. B. Optirne

Fato

27

21.

9. Pdtrime
10. Pltrime

11. Pdtrime
Mctsu.ra ! I I 12. Optime

Pas cu piciorul drept pe pernifi lingd stingul, cu rotarea corpului 45o spre dreapta. piciorul sting pe perni{5 spre dreapta, in - Pas cu fa{a piciofului drept. Dreptul rdmine pe loc" Corpul este intors 45o spre dreapta. ._ Pas mare lateral cdtre dreapta, cu piciorul drept pe pernifd. Stingul rimine pe loc, corpul revine din intoarcerea de 45o spre dreapta. un pas cu piciorul sting pini lingi picio- Se executi care rimtne pe loc. rul drept,

22.

Figura

*d#;T:n

:ffi?TT,J'",.i:-

Figura I I I

13. Optime
14. Pitrime

Pas cu piciorul drept spre stinga, in fala piciorului sting, depSgindu-1. Stingul rdmine pe loc. trota 27, Pas cu piciorul sting lingd dreptul, cu rotarea corpului spre stinga. Dreptul rdmine pe loc.

partenerilor \A

Pozitin 1-

bdiatului Sn

Pasul

Pas cu piciorul drept depd;indu-l pe stingul, cu ro-

tarea corpului spre stinga. Stirrgul rintinc pc loc, Cu acqti pagi (nr. 12-14) fater cxccuiii o rotare de 180" fa{d de pozilia ini{ialir sprc stinga ci.
140

Pasul Ictui

I4I

Figura

III
/^$ d{+{ S\F\FV\^t)
-

Cantinuare

ftl

\
/4!

: -- -%

----

---$- -

ft

: --{ : : : -s{ :-:-

vclnf'f,'e
::
-

Figura

III.

Pasul bdiatului Pasul fetei

-ff- ----$

:ff::34-:

#*:%:
fso'

S-ar putea să vă placă și