Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 1: SISTEMUL FISCAL: CONŢINUT ŞI FORME
Conţinutul SF SISTEMUL FISCAL = Ansamblul de concepte, principii, metode si procedee referitoare la proiectarea, legiferarea si perceperea impozitelor si taxelor gestionate de aparatul fiscal, conform legislatiei. COMPONENTELE SISTEMULUI FISCAL sunt: a. Sistemul de impozite si taxe cuprins intr-un act normativ elaborat de puterea legislativa (in prezent Codul Fiscal si legea finantelor locale); b. Mecanismul financiar - Metodele si procedeele de determinare, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor (veniturile bugetare convenite statului); c. Aparatul fiscal care reuneste si pune in miscare cele doua componente. Formele SF După concepţiile care au stat la baza conturării acestora, sistemele fiscale se clasifică în: a) SF de concepţie utopică sunt propunerile teoretice a căror idee centrală era instituirea impozitului unic, pornind de la: o Credinţa că este posibilă standardizarea prelevărilor fiscale, perioadă în care eforturile erau îndreptate în direcţia introducerii unui sistem unic de măsurare a timpului, a lungimilor, a unei monede unice la nivelul statelor în formare; o Influenţa unor curente teoretice care căutau să explice modul de formare a veniturilor; o Eliminarea numărului mare de impozite stabilite injust. Deşi impozitul unic este considerat de mulţi o utopie, acesta rămâne totuşi, o noţiune foarte complexă şi plină de învăţăminte. Expresia a fost adesea folosită în sens particular, acela de a căuta o bază unică de impozitare, care să permită evitarea cumulării impozitelor care cresc presiunea fiscală. Evoluţia impozitelor pe cifra de afaceri exprimă destul de bine această voinţă, pe de -o parte, de-a suprima sau reduce mult impozitele directe iar pe de altă parte, să-l înlocuiască cu un impozit general pe consum. Dar cele mai frecvente critici privesc problema ratei unui impozit, care, prin definiţie este destinat să înlocuiască toate celelalte impozite, ceea ce implică alegerea unui nivel de impozitare foarte ridica t pentru garantarea unor încasări fiscale cel puţin egale cu cele procurate prin impozitele ce ar urma să fie înlocuite. Criticile formulate împotriva impozitului unic nu întrunesc totuşi unanimitatea autorilor. Mulţi dintre susţinătorii impozitului unic înţeleg unicitatea mai mult ca un proces de simplificare a sistemelor fiscale sau de uşurare a presiunii fiscale. b) SF bazate pe concepţii funcţionale au în vedere caracteristicile dominante ale acestora. Clasificarea se poate face din două puncte de vedere: a naturii impozitelor predominante şi a intensităţii presiunii fiscale: b1). După natura impozitelor predominante, pot fi identificate:  SF în care predomină impozitele directe, ele incluzând:  SF rudimentare, de tip arhaic, specifice primelor entităţi administrativ - politice de tip statal;  SF ale celor mai avansate ţări din punct de vedere economic , care au la bază impozitul pe venitul net şi impozitul pe societate.  SF în care predomină impozitele indirecte, specifice ţărilor subdezvoltate, fostelor ţări socialiste, ţărilor aflate în perioade de criză economică sau de confruntări militare, ţărilor a căror economii tind spre stadiul dezvoltat. În unele sisteme fiscale sunt predominante impozitele directe, în timp ce în altele, predominante sunt cele indirecte. Este dificil să se asocieze unul sau altul din cele două tipuri de impozite gradului de dezvoltare economică a unei ţări. Cert este că orice stat aflat în dificultate în ceea ce priveşte veniturile fiscale apelează la anestezia fiscală a impozitelor indirecte, crescând ponderea acestor impozite în astfel de situaţii. Avantajele impozitelor directe sunt echitatea, certitudinea, comoditatea, cunoaşterea incidenţei şi flexibilitatea iar dezavantajele acestora privesc complexitatea, costul crescut al c onsimţirii la impozit, evaziunea fiscală, efecte nestimulative pentru muncă, investire şi economisire, precum şi rezistenţa la impozite a contribuabilului. Pe de altă parte, atuurile impozitelor indirecte sunt universalitatea, posibilitatea limitată de evaziune, natura opţională, flexibilitatea, simplicitatea şi costul scăzut al consimţirii. Dezavantajele 3

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ acestora constau în natura or regresivă, efectul inflaţionist şi în distorsionarea preferinţelor consumatorului.  SF cu predominanţă complexă, caracterizate prin ponderi apropiate ale impozitelor directe şi indirecte în cadrul veniturilor fiscale, în anumite perioade de timp. Acestea sunt specifice ţărilor dezvoltate economic, cu structuri economico-sociale echilibrate şi cu regimuri politice de tip social-democrat.  SF în care predomină impozitele generale, specifice celor mai dezvoltate ţări, în care predomină impozitele de tip general (impozitul pe venit, impozitul pe cifra de afaceri brută, taxa pe valoarea adăugată) şi în care există un aparat fiscal şi o contabilitate foarte bine organizată.  SF în care predomină impozitele particulare, caracteristice structurilor fiscale neevoluate, în care impozitele sunt aşezate pe anumite categorii de venituri, sub formă indiciară sau forfetară şi actualelor ţări subdezvoltate în care impozitele directe lovesc câteva venituri importante, iar cele indirecte anumite produse, destinate consumului intern sau exportului. b2). După intensitatea presiunii fiscale, se pot identifica:  SF grele, caracteristice ţărilor dezvoltate economic, în care participarea capitalului public comparativ cu cel privat în economia reală este redusă, iar serviciile publice sunt extinse. Deşi nu îndeplinesc condiţiile enunţate datorită randamentului redus al economiei, existenţei unor organisme administrative de tranziţie, marilor necesităţi financiare necesare reformelor, fostele ţări socialiste se caracterizează prin sisteme fiscale grele. Pentru ca un sistem fiscal să fie considerat de tip "greu", trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Ponderea prelevărilor fiscale în ansamblul prelevărilor publice să fie mare (80 -90%);  Ponderea mare a prelevărilor fiscale în PIB (peste 25-30%).  SF uşoare, specifice ţărilor subdezvoltate sau aflate în perioade de tranziţie spre stadiul dezvoltat, precum şi "oazelor fiscale", în care ponderea prelevărilor fiscale în PIB este mai redusă (10-15%). Dacă presiunea fiscală se ia drept criteriu de identificare a sistemelor fiscale, acesta trebuie întărit cu cel al repartiţiei tipurilor de prelevări în interiorul sistemului fiscal, care este considerat a fi elementul determinant al tipologiei sistemelor fiscale. Din punct de vedere al acestei repartiţii, predominanţa impozitului direct este, în general caracterizată ca principala caracteristică a fiscalităţii ţărilor dezvoltate. Este incontestabil faptul că fiscalitatea directă este dominantă în ţările cele mai dezvoltate şi, în special, în ţările superdezvoltate. Particularitatea constantă a ţărilor subdezvoltate o constituie o presiune fiscală redusă, combinată cu preponderenţa impozitelor indirecte. Factorii dezvoltării fiscale constau într -o serie de obstacole care ţin atât de motive istorice, cât şi economice sau sociologice. Precaritatea resurselor fiscale este, în plus, accentuată de evaziunea fiscală generalizată pe care o administraţie slabă şi adesea compromisă nu este în stare să o stăvilească. c) SF teoretico–proiective dau substanţă lucrărilor teoretice şi proiectelor guvernamentale, care abordează viitoarea configuraţie a structurilor fiscale şi vizează perfecţionarea sistemelor fiscale actuale în concordanţă cu dezvoltarea dinamică a structurilor economice şi sociale, în condiţiile asigurării resurselor necesare finanţării nevoilor sociale ale comunităţilor, a urmăririi realizării echităţii şi randamentului prelevărilor fiscale. Se pot încadra în această categorie, programele de reformă fiscală elaborate de guvernele ţărilor europene în scopul armonizării structurilor fiscale conform Directivelor CEE, programele de reformă fiscală elaborate de fostele ţări socialiste, sistemul fiscal tripolar elaborat de Maurice Allais. Scopul acestor proiecţii teoretice este de a gândi structuri fiscale, prin care să se asigure o mai bună repartiţie a prelevărilor fiscale asupra tuturor subiecţilor din economie, în condiţiile reducerii disfuncţionalităţilor generate de acestea, a eliminării riscului apariţiei unor confruntări sociale şi a asigurării permanenţei surselor de finanţare a nevoilor publice. Dar pentru a proiecta, trebuie analizate elementele şi relaţiile care apar în interiorul sistemului, factorii care influenţează asupra sa şi modul în care sistemul fiscal poate să fie modelat în vederea atingerii anumitor parametrii prestabiliţi. În contextul perfecţionării sistemelor fiscale, putem aprecia că procesul de modernizare a acestora, în etapa actuală, se caracterizează prin:  Trecerea de la impozitele analitice, sprijinite doar pe un element determinant al contribuabilului, la impozitele sintetice, stabilite în funcţie de o mărime economică considerată în totalitatea sa, ce aparţine contribuabilului (venit global, cifra de afaceri, patrimoniu);  Adoptarea de noi procedee de aşezare şi percepere a impozitelor; 4

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Creşterea randamentului fiscal; Folosirea impozitelor în scopul realizării unor obiective ale politicii generale a statelor .

Opoziţia dintre sistemele fiscale cu impozit unic şi sisteme fiscale cu impozit multiple

Opoziţia dintre impozitul direct şi impozitul indirect

CLASIFICĂRI TEHNICE

CLASIFICAREA SISTEMELOR FISCALE.

CLASIFICĂRI ECONOMICE

După natura impozitelor predominante

După intensitatea presiunii fiscale

După timpul vizat

- SF în care predomină impozitele directe; - SF în care predomină impozitele indirecte; - SF cu predominanţă directă; - SF în care predomină impozitele generale; - SF în care predomină impozitele particulare.

- SF grele; - SF uşoare.

SF teoretico – proiective

Reprezentarea grafică a clasificării sistemelor fiscale

5

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 2: FISCALITATEA CA ŞTIINŢĂ ŞI EVOLUŢIA EI
Conceptul de fiscalitate Există cel puţin două abordări ale conceptului: 1. Fiscalitatea este văzută ca totalitatea impozitelor şi taxelor dintr-un stat - Prima abordare se bucură de concizie şi expresivitate, permiţând o analiză pragmatică mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituită şi funcţionează. Astfel, o primă definiţie în cadrul acestei abordări consideră fiscalitatea ca fiind "Totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice". O altă definiţie vede fiscalitatea ca fiind "Totalitatea impozitelor instituite într-un stat, care-i procură acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifică şi un anumit rol regulator în economie”. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte fiscalitatea astfel: ,,Sistem de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc; Totalitatea obligaţiunilor fiscale ale cuiva.” Pentru alţi autori, "Fiscalitatea este totalitatea impozitelor în care componentele sunt în strânsă legătură între ele, ca şi cu sistemul politic şi aparatul socio-politic".
2.

Se pune accentul pe elementele definitorii ale sistemului fiscal în general, îl defineşte prin prisma relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem - Înscriindu-se pe linia celei de a doua abordări, unii autori consideră că sistemul fiscal „Cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o mulţime de elementc(materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali) între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului".

FISCALITATEA este, în mod normal, expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi în special, fiscale. Evoluţia fiscalităţii în România După anul 1990, fiscalitatea excesivă din România a descurajat simțitor investițiile și consumul, a aruncat în afara pieței un număr imens de firme care, pentru a supraviețui nu au avut decât varianta de a se refugia în economia subterană. Soluția unilaterală a constrângerilor monetare și fiscale pe care s-a bazat filozofia fondului Monetar Internațional s-a dovedit greșită în practică, ducând, într-o antrenare păguboasă, la scăderea atât a cererii, cât și a ofertei, la sărăcirea și la vlăguirea investi țională. O fiscalitate relaxată este esenţială pentru schimbarea mediului de afaceri, sporirea atractivității pentru investitorii naționali și străini și pentru relaxarea consumului. În același timp creșterea consumului fără o sporire a ofertei de bunuri și servicii va conduce, așa cum s-a întamplat în primii ani după 1990, la creșterea inflației. Pe de altă parte, o fiscalitate relaxată, în condi țiile unei oferte interne limitate, nu conduce numai la creșterea inflației, ci și la ieftinirea importurilor, dereglarea echilibrului prin creșterea deficitului comercial. O economie nerestructurată și anacronică ca cea a României, în care este viciat mediul concurenţial şi relaţiile de piaţă, perpetuează disfuncţionalităţile, necorelările dintre nivelul micro şi macroeconomic, tolerează şi chiar amlifică indisciplina fiscală, amputează investiţiile şi creează câmp de acţiune fenomenelor care inhibă dezvoltarea: inflaţia, deficitul bugetar şi cel comercial, presiunile salariale, scăderea puterii de cumpărare a monedei naţionale. Gradul de fiscalitate este foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a unei ţări. Astfel, o rată micşorată de impozitare poate atrage la buget dupa sine venituri cel puţin egale cu o rată mai ridicată. Cercetările efectuate, cât şi realitatea din ara noastră duc la concluzia că: „fiscalitatea nu poate fi un instrument al dezvoltării decât dacă este însoțită de ajustări structurale ale economiei”.

6

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 3: POLITICA FISCALĂ
Conceptul de politică fiscală POLITICA FISCALĂ = Ansamblul masurilor initiate si implementate de Guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia reala TRĂSĂTURILE PF  Este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare);  Este apanajul guvernului (prin intermediul, îndeosebi, a Ministerului Finantelor Publice);  Este aplicabila pe piata bunurilor si serviciilor (asupra economiei reale);  Se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne;  Este relativ rigida: modificarea ei este dificila si lenta;  Este relativ eficace: aplicarea ei este asigurata prin forta legii;  Efectul aplicarii politicii fiscale este imediat;  Este strict si total reglementata juridic. INSTRUMENTELE PF - Exista patru instrumente principale ale PF: 1. 2. 3. 4. Impozite; Taxe; Alte prelevari obligatorii; Cheltuieli guvernamentale.

IMPOZITELE Definiţie: Sume prelevate din venitul sau averea subiectilor economici, la dispozitia statului, pentru acoperirea cheltuielilor publice. Caracteristici:  Plata impozitului este obligatorie;  Plata impozitului este definitiva;  Plata impozitului este nerambursabila;  Plata impozitului nu implica contraprestatie din partea statului. Rol:    Financiar: Mijlocul principal de procurare a resurselor fondurilor publice Economic: Realizeaza cointeresari ale subiectilor economici (stimulari/inhibari) Social: Realizeaza redistribuirea venitului în societate, în acord cu politica de securitate sociala a Guvernului

Elemente constitutive:  Subiectul impozitului (platitorul): Subiectul de drept care achita impozitul;  Destinatarul impozitului (suportatorul): Subiectul de drept caruia i se diminueaza venitul sau averea cu marimea impozitului;  Obiectul impozitului: Materia economica (venit, avere etc.) supusa impozitarii;  Sursa impozitului: Materia economica din care se achita impozitul (venitul curent, venitul adus de avere etc.)  Unitatea de impozitare: Detalierea, dpv tehnic, a obiectului impozitului (pe m2, pe suma etc.)  Cota impozitului: Marimea impozitului aferent unei unitati de impunere  Asieta: Modul de stabilire a impozitului  Termenul de plată: Data pâna la care trebuie achitat impozitul Tipologie:  Impozite directe: Subiectul impozitului coincide cu destinatarul impozitului (ex: impozitul pe venitul global, impozitul pe profit);  Impozite indirecte: Subiectul impozitului difera de destinatarul impozitului (ex.: TVA, taxele vamale, accizele). TAXELE sunt prelevari obligatorii care implica o contraprestatie subechivalenta din partea statului. 7

Tipologie:  Cumparari (achizitii) guvernamentale. CARACTERISTICILE BP  Are putere de lege.  Subventii (ajutoare) guvernamentale.  Principiul anualitatii: Parlamentul autorizeaza încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor doar pentru un an bugetar (financiar). cu titlu gratuit (bunuri publice).  Principiul publicitatii: Aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului aprobat (în România.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ ALTE PRELEVĂRI OBLIGATORII sunt prelevari realizate din rezultatele financiare nete ale societatilor comerciale cu capital integral de stat (proprietatea privata a statului) CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE Definiţie: Sume monetare utilizate pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. fiind aprobat de Parlament.  Bugetul trezoreriei statului: Cuprinde veniturile si cheltuielile aferente activitatii trezoreriei statului. Bugetul public BUGETUL PUBLIC este un tablou comparativ. 8 .  Principiul unitatii: Toate veniturile si cheltuielile publice sunt trecute într-un document unic (imagine sinoptica).  Principiul neafectarii: Veniturile nu sunt afectate unor anumite cheltuieli ci sunt depersonalizate.  Cuprinde ansamblul fluxurilor financiare care privesc veniturile si cheltuielile publice. aceasta se realizeaza prin publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial).  Bugetele unor institutii publice cu caracter autonom: În conditii de echilibru financiar.  Constituie cadrul metodologic de exercitare a politicii fiscal. De macrostabilizare: inducerea de efecte de cointeresare în sensul realizarii.  Fondurile speciale: Cuprind venituri si cheltuieli publice cu destinatie prestabilita.  Bugetul asigurarilor sociale de stat: Cuprinde veniturile si cheltuielile publice aferente securitatii sociale. Rol:   Curent: satisfacerea nevoilor curente ale functionarii societatii în ansamblu.  Principiul specializarii: Diferentierea veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe destinatii.  Bugetele locale: Cuprind veniturile si cheltuielile publice unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica.  Investitii guvernamentale. de regula un an. mentinerii sau restabilirii echilibrului macroeconomic în economia reala. corelat si sintetic cu privire la veniturile si cheltuielile publice aferente unei perioade date. aprobarea.  Principiul echilibrului bugetar: Veniturile si cheltuielile publice trebuie balansate (daca acest lucru nu este posibil.  Transferuri. PRINCIPIILE BUGETARE = Principiile care guverneaza procesul bugetar (elaborarea. atunci balansarea se va face prin prevederea unui deficit bugetar – cheltuieli mai mari decât venituri – sau a unui excedent bugetar – venituri mai mari decât cheltuieli). executia si controlul):  Principiul universalitatii: Veniturile si cheltuielile sunt trecute cu sumele lor totale si nu doar cu soldurile. STRUCTURA BP (bugetului general consolidat)  Bugetul de stat: Cuprinde veniturile si cheltuielile aferente administratiei publice central.

 Fie în conditii de subocupare dar la buget echilibrat. dupa aparitia unei perturbatii în acest sens.Multiplicatorul investitiei autonome. ceea ce înseamna ca aceasta nu este decât o specie de cheltuiala guvernamentala. ceea ce înseamna ca cresterea cheltuielilor guvernamentale. fara interventia explicita a Guvernului CONDIŢII: SAF sunt proiectati sa functioneze:  Fie în conditii de ocupare deplina a factorilor de productie (PIB potential). realizeaza echilibrarea dinamica a bugetului. Pot aparea doua perturbaţii majore în economie:  Şomajul: PIB efectiv este mai mic decât PIB potential.  Variatia cheltuielilor bugetare.Politica fiscala are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor (economia reala) Multiplicatorii fiscali si bugetari MULTIPLICATORUL FISCAL (mf) . chiar sustinuta exclusiv de retragerea de masa monetara prin cresterea fiscalitatii.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ !Pe parcursul executiei bugetare (încasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor în cursul anului bugetar) pot fi aprobate legi rectificative ale bugetului. Stabilizatorii fiscali automaţi STABILIZATORII FISCALI AUTOMAŢI = Acele valori ale veniturilor si cheltuielilor publice care. Macrostabilizarea prin PF MACROSTABILIZARE = Restabilirea egalitatii dintre cererea agregata si oferta agregata. pot fi folosite:  Variatia veniturilor bugetare (prin intermediul impozitarii).Venitul (oferta) în economie scade odata cu cresterea ratei de impozitare directa si invers. MULTIPLICATORUL BUGETULUI ECHILIBRAT (mbe) . în cadrul mecanismului bugetar. contribuie la o crestere economica egala cu sporirea cheltuielilor guvernamentale. MACROSTABILIZAREA PRIN PF se obtine prin folosirea instrumentelor fiscale în scopul restabilirii egalitatii mentionate.Este egal cu 1. 9 . care modifica unele capitole de venituri sau/si de cheltuieli publice! Modelarea PF . MULTIPLICATORUL CHELTUIELII GUVERNAMENTALE (mg) . Pentru restabilirea echilibrului macroeconomic.  Inflaţia: PIB efectiv este mai mare decât PIB potential.

ECONOMIC impozitul reprezintă categoria economică reprezentată de transferurile băneşti definitive. care prin lege este plătitor de I SUPORTATORUL I = persoana care suportă efectiv I ! În cazul I directe.prin intermediul I statul redistribuie o parte din V în societate. Elementele I OBIECTUL I = materia supusă impozitării (averea. 20 lei/200 cm3 capacitate cilindrică)  C procentuale = exprimate în cifre relative şi pot fi:  Proporţionale = C procentuale unice aplicate la masa impozabilă indiferent de mărimea acesteea (16% asupra profitului impozabil)  Pogresive = C procentuale care cresc mai rapid decât masa impozabilă. simple = C procentuale diferite pentru anumite intervale de V o C. acestea sunt diferite ! SURSA I = izvorul I = ne arată din ce se plăteşte I UNITATEA DE IMPUNERE = ne arată ce în ce se măsoară obiectul impunerii (unitate monetară. compuse = pe tranşe = V se împarte în tranşe. D. din V persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale. CONSTANTIN TULAI defineşte impozitul ca fiind o obligaţie pecuniară definitivă.  Social . venitul. salariul. muncă şi uneori sub formă bănească. prin impozit se înţelegeau acele obligaţii:  Către: stat.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 4: IMPOZITUL ŞI ELEMENTELE IMPOZITULUI Conţinutul economic al impozitelor TERMENUL DE IMPOZIT provine din latinescul „imponere” = a stabili cu forţa. prin impozit se înţeleg acele dări făcute în bani pentru acoperirea anumitor nevoi ale statului. silită nerambursabilă şi fără contraprestaţie datorată statului. unitate de greutate. pe când în cazul I indirecte. subiectul I este una şi aceeaşi persoană cu suportatorul I.P. pot fi: o C.v. de la contribuabil la stat. nerambursabilă şi fără contraprestaţie. fiecăreia aplicându -se C de impozitare corespunzătoare 10 . IULIAN VĂCĂREL defineşte impozitul ca fiind o prelevare bănească silită. biserică nobilime. Rolul impozitelor ROLUL impozitelor  Principal mijloc de atragere a resurselor statului. serviciile consumate) SUBIECTUL I = persoana fizică/juridică.  Pârghie financiară . alte unităţi naturale) COTA I = I aferent unei unităţi de impunere:  C fixe = sume fixe aplicate pe unitatea de impunere ( 435 €/tonă benzină fără plumb.p. nerambursabile şi fără contraprestaţie. În PRECAPITALISM. bunurile consumate.  În: natură.prin care se pot încuraja/descuraja anumite activităţi economice.P. În CAPITALISM. unitate de suprafaţă. în funcţie de realţia cu masa impozabilă.

b) I pe avere . I locale .se aplică asupra resurselor P. municipii.  Taxe de timbru şi înregistrare.sarcina apasă asupra altei persoane decât plătitorul (subiect ≠ suportator). a) b) c) După organul care administrează I I federale . 5.  Termenul I (I trebuie plătit până la data de. 3.J.I sunt încasate de Guvern. După modul de aşezare a) I individuale . 6.la care statul apelează numai în anumite situaţii. După incidenţă (punct asupra căruia apasă sarcina fiscală) a) I directe . fie prin preluarea cu titlu gratuit/oneros de la alte persoane.folosite de stat pentru realizarea altor scopuri economice şi sociale. profesii libere. b) I indirecte .F.000 lei) PERIOADA ŞI TERMENUL I  Perioada I (pentru I/profit perioada I = 1 an.J. se percep cu ocazia vânzării unor bunuri şi servicii:  Taxa de consumaţie (TVA).  I pe K mobiliar.sunt defapt I pe consumul diferitelor bunuri şi servicii.se menţin în practică. c) I pe cheltuială ..F/P. Clasificarea I 1. 4.  I pe venit.sarcina apasă asupra plătitorului:  I. După frecvenţa încasărilor de către stat a) I permanente . 2. După materia impozabilă a) I pe venit . comercială. După scopul I a) I financiare ./P.în cazul statelor federaţii. I guvernamentale . b) I de ordine .) FACILITĂŢILE ŞI CONSTRÂNGERILE FISCALE  Facilităţile iau forma:  Reducerilor fiscale = părţi din I deja calculat care nu se mai plăteşte (partea de reinvestire a profitului)  Deducerilor fiscale = părţi din masa impozabilă ce se scot de la impunere (V minim neimpozabil)  Constrângerile iau forma:  Amenzilor.  Penalităţilor. care se reînnoiesc lunar.D. pe care acestea le -au obţinut fie prin folosirea unei părţi a V.  Monopoluri fiscale. pentru I/salar = o lună)..instituite cu singurul scop de a aduce V statului. 11 .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Regresive = C care scad pe măsură ce masa impozabilă creşte (I/vânzarea imobilelor în procent de 2% până la valoarea de 200. judeţe).se aplică asupra unui singur element generator de sarcină fiscală. b) I incidentale .  I..  Taxe vamale. personale  I pe avere (activ net).D. b) I globale .  I pe clădiri. reale  I funciar.000 lei şi 1% pentru valori mai mari d e 200.se aplică asupra situaţiei economice în ansamblu a subiectului.se aplică asupra patrimoniului unei P.I încasate de colectivităţile administrativ-teritoriale (comune.  I pe activitatea indistrială.

fabricii. 2.  V persoanelor juridice.  Diminuează venitul real. capitalului bănesc.  I pe avere:  I imobiliar.  Monopoluri fiscale.  I pe activităţi economice. magazinelor.accize.I. În funcţie de modul de aşezare.  I pe capital. se împart în: a) I reale = se stabilesc asupra obiectelor. 12 .  Se diminuează V nominal.  I pe clădiri. fără a se ţine seama însă de situaţia personală a contribuabilului (se impune proprietatea. IMPOZITELE DIRECTE = I în cazul cărora sarcina fiscală este suportată de plătitor  Subiectul impunerii este aceeaşi persoană cu suportatorul.  Taxe de cosumaţie . locuinţei. s-au introdus în 1918 (după Titulescu).  I pe capitalul mobiliar.  În România.  Afectează condumul → I pe cheltuială. clădirii. b) I personale = sunt aşezate pe persoană în legătură cu averea şi veniturile personale (aşezarea ţine cont de situaţia personală a subiectului → I subiective):  I pe venituri:  V persoanelor fizice. În funcţie de modul de aşezare şi de obiectul lor. asupra unor elemente ale proprietăţii contribuabilului/asupra activităţii. prin intermediul agenţilor economici şi suportate de consumator  Fac parte din preţul mărfurilor/tariful serviciilor → I invizibil. taxa de autorizare a cazanelor de ţuică):  I financiar. IMPOZITELE INDIRECTE = I percepute de stat. XIX în SUA (Războiul de Secesiune). iar în 1923 au fost introduse sub forma I pe lux şi pe CA (după Brătianu). pământului.  I pe transferul averii. pentru a şi asigura fondurile necesare redresării. generale. sub forma I pe circulaţia mărfii.  Au apărut în sec.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Impozitele directe şi indirecte 1.  Taxe vamale. distingem mai multe forme:  I. nu persoana → se mai numesc I obiective/I pe produs: taxa pe scaun la unităţile administrative.

PRINCIPIILE IMPUNERII = reguli.  S încasărilor fiscale .  Relativă = utilizarea cotelor procentuale (16% asupra profitului impozabil).  Cel mai comod şi simplu I este considerat I pe avere. a) Individualitatea  Porneşte de la axioma că într-o societate democrată. Utilizate astfel. alcool).F.  Cel mai productiv I este considerat I pe consum. 2. a. c) Elasticitatea = I să poată fi ajustat/modificat (Codul de procedură fiscală cere ca modificările să intre în vigoare după 6 luni).  Progresivitatea în materie de impozit. care promovează câştigurile nete .  I nu reprezintă doar o plată amorfă a contribuabililor către stat. Se ţine cont de chestiunea socială până în punctul în care nu se denaturează interesul de obţine V şi de a nu distorsiona repartiţia naţională a sarcinii fiscale. această calitate este dictată de 2 aspecte:  S fiscală .I este o lege fiscală care este cu atât mai bună. atunci când permite statului ca la nevoie să poată realiza V mai mari. pentru fiecare litru de alcool se va plăti o sumă fixă).mai mult I de la cei care realizează V crescute. cutume acceptate de-a lungul timpului în teoria şi practica fiscală 1. omul şi nu statul este valoarea esenţială. de declarat şi de plătit (C şi S conduc la plata sigură a I). I pot promova politici sociale sau economice.  Cel mai elastic I este considerat I pe consum.  Cel mai stabil I este considerat I pe avere. I trebuie să îndeplinescă 4 calităţi: a) Productivitatea = exprimă propriu-zis R impozitului.  M de certitudine. atunci când cunatumul său nu urmează oscilaţiile ciclului productiv/al unei conjuncturi oarecare.  M economiei şi randamentul I.  Poate fi restrâns consumul anumitor produse considerate ca fiind nocive pentru sănătate (tutun. 13 . 3. I trebui să fie cât mai mare şi să se realizeze cu C minime. P RANDAMENTULUI FISCAL = pentru a fi rentabil. d) Comoditatea şi simplitatea = I trebuie să fie uşor de calculat.„Avuţia naţiunilor”)  M de justiţie.  Să nu permită evaziunea şi repercursiunea I. Egalitatea în faţa Fiscului poate fi:  Absolută = fiecare contribuabil plăteşte aceeaşi sumă de bani (în cazul accizelor asupra alcoolului. să nu fie transformată egalitatea în egalitarism şi să nu fie inhibat interesul pentru muncă.  I este socotit E.. politicile fiscale moderne şi contemporane promovează anumite măsuri în numele echităţii:  Capacitatea contributivă a contribuabililor (nivelul V/averii. a de consuma). numărul membrilor familiei). P ECHITĂŢII FISCALE = face ca toţi cei care realizează o anumită masă impozabilă să plătească statului un I egal.  Statul trebuie să facă cât mai puţine C. P DE POLITICĂ ECONOMICO-SOCIALĂ  Prin intermediul I:  Statul poate influenţa concurenţa.  M comodităţii. mai puţin I de la cei care realizează V scăzute) ! Pentru eliminarea inegalităţilor. precum şi alte facilităţi fiscale.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 5: PRINCIPIILE IMPUNERII MAXIMELE IMPUNERII (Adam Smith . un I trebuie să aducă statului maximum de V cu C minime Pentru a se asigura R. ! Egalitate ≠ Egalitarism (reprezentat de cotele progresive. la realizarea P contribuie:  I să fie universal = să fie plătit de toţi cei care realizează masa impozabilă respectivă (când nu se respectă acest principiu → evaziune fiscală). stimula consumul/producţia. cu cât rezistă mai mult în timp. ele sunt capabile să declanşeze interese/reacţii din partea contribuabililor (de a economisi. pentru a fi productiv.se ştie că I indirecte sunt mai instabile decât I directe. b) Stabilitatea = I este considerat a fi stabil.î.

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ În acest context.F. atât pentru K public cât şi pentru cel privat) ! Constrângerile şi avantajele fiscale de tipul deducerilor/reducerilor fiscale promovează o discriminare pozitivă ! e) Legitimitatea = V nelegitime (nemeritate) ar trebui impuse mai aspru faţă de cele legitime (V provenind din: muncă.  14 . administrarea afacerilor. legea fiscală trebuie să fie echivocă. cât şi P. care jenează personalitatea umană).. d) Nediscriminarea = promovarea unor regului valabile pentru toţi. ci să fie favorabile realizării unei economii cât mai eficiente (I nu trebuie să reprezinte pentru contribuabil un motiv de a munci mai mult/de a renunţa în a consuma sau investi). fiscalitatea trebuie să reprezinte unul din mijloacele asigurării deplinei dezvoltări a personalităţii fiecărui cetăţean corespunzător propriei sale aspiraţii. astfel.J. care să nu dea naştere niciunui arbitrariu. b) Impersonalitatea = sunt preferate I analitice/impersonale (pe produs) faţă de I sintetice/personale (care nu pot fi aplicate decât având o v edere de ansamblu asupra activităţii contribuabilului. faţă de unii subiecţi/faţă de unele grupări sociale (acelaşi tratament atât pentru contribuabilii P. c) Neutralitatea = I să nu contravină unei mai bune gestionări a economiei. f) Lipsa arbitrariului = perceperea de I pe baza unor principii simple şi clare. să nu lase loc interpretărilor. I trebuie stabilite fără discriminări directe/indirecte. asumarea riscurilor).

după cunoaşterea materiei impozabile: a) Impunere prin cotitate = determinarea cunatumului I prin aplicarea cotelor de I asupra materiei impozabileM b) Impunerea prin repartiţie = se stabileşte mai întâi suma totală a I ce trebuie să ajungă la stat şi apoi acesta se repartizează din treptă în treaptă administrativă.procedee  M indiciară = pe baza indicilor. c) Aplicare timbre fiscale = P indirectă realizată prin intermediul unităţii care vinde T 15 . b) Stopaj la sursă = plătitorii de venituri reţin la sursă impozitele datorate de beneficiarul venitului (ex: impozit pe venit). Metode: a) M indirecte .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 6: TEHNICA FISCALĂ TEHNICA IMPUNERII/FISCALĂ = Ansamblul operaţiilor prin care are loc: constatarea şi evaluarea materiei impozabile. fără a fi dator să argumenteze ce a stat la baza acestei apr ecieri. LICHIDAREA = operaţia prin care se procedează la determinarea cuantumului I. 3.  Impozit cherabil = când contribuabilul se deplasează la organul fiscal.control permanent al organelor fiscale asupra materiei impozabile declarate de contribuabil.procedee  Evaluarea pe baza declaraţiei controlate a contribuabilului . statul stabileşte un anumit I. 2. în cazul I/salar angajaţilor săi). determinarea cunatumului I datorat şi perceperea I. PERCEPEREA = ansamblul operaţiilor prin care are loc trecerea I de la contribuabil în casieriile statului.  Perceperea 1. Metode: a) Percepere directă = relaţie nemijlocită cu organul fiscal:  Impozit portabil = când organul fiscal se deplasează la contribuabil. pe obiectele impunerii ce le deţin subiecţii impozabili.  Evaluarea forfetară = realizată de organele fiscale de comun acord cu contribuabilii.  Evaluarea pe baza declaraţiei unei terţe persoane . ASIETA = cuprinde operaţiile prin care se constată şi evaluează materia impozabilă. ETAPELE IMPUNERII  Asieta.  Lichidarea.  Evaluarea administrativă = fără niciun criteriu declarat. b) M directă . evaluarea materiei impozabile făcându -se pe baza prezumţiei (presupunerii).persoană implicată într-o formă sau alta în realizarea masei impozabile (pentronul.

administratiilor financiare. constatarea. In acelasi timp. prevazute de Legea nr. pentru stabilirea. ca autoritati administrative autonome. Legea nr. in cadrul atributiei sale constitutionaleccxxvi de a exercita “conducerea generala a administratiei publice”.72/1996 prevede posibilitatea acordarii de la bugetul de stat de cote sau sume defalcate din anumite venituri. consiliile locale si cele judetene sunt abilitateccxxx sa aprobe bugetele anuale in c are sunt prevazute veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale pentru fiecare an financiar. prin legea bugetara anuala. raspunde de realizarea bugetului de stat. in cazurile in care unitatile administrativ-teritoriale nu isi pot acoperi cheltuielile din venituri proprii. de luarea masurilor pentru asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului. In acelasi timp. ACTELE NORMATIVE FISCALE prevad competente si atributii in legatura cu stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor pentru administratia publica centrala si cea locala. urmarire si incasare a impozitelor si taxelor. controlul. in acest fel. Ministerul Finantelor Publice poate aproba reducerea sau scutirea de plata si alte inlesniri fiscale. In ce priveste VENITURILE DIN ALTE SURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE. situatie in care actioneaza in calitate de administratie fiscala. consiliilor judetene si ale Primariei generale. din care sa rezulte obligatiile de plata. executia bugetului public national si de a stabili masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar. bugetului fondurilor speciale si a bugetului asigurarilor sociale de stat de catre Parlament avand obligatia de a examina public situatia financiara pe economie. administratia publica are atributii pentru executarea. se pot stabili cote sau sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. inclusiv a majorarilor de intarziere.189/1998 privind finantele publice locale prevede competenta si raspunderea autoritatilor administratiei publice locale in ce priveste finantele publice locale. 16 . CONSILIILE LOCALE ŞI CELE JUDEŢENE. in virarea din conturile persoanelor juridice in contul bugetului de stat. bugetelor speciale si bugetelor locale. prin incasarea veniturilor publice. De altfel. prevazute de lege. Legea nr. in general. precum si a altor venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale. asigura administrarea finantelor comunelor. a bugetelor asigurarilor sociale de stat. a impozitelor si altor venituri publice neachitate la termen. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. pe baza unei evidente stricte pe fiecare contribuabil. circumscriptiilor fiscale orasenesti si perceptiilor rurale. precum si unele competente pentru a preciza prin norme modalitatile practice de stabilire. in vederea echilibrarii acestora. transferuri si cote aditionale la unele impozite directeccxxxii. dupa adoptarea bugetului de stat. republicata. Veniturile administratiei publice locale si ale judetelor sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acestora si din alte surse.27/1994. dupa caz. adica aplicarea legilor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 7: PROCEDURILE FISCALE Competenţa autorităţilor fiscale (Aparatul fiscal) APARATUL FISCAL reprezinta organele de stat care au atributii in aplicarea legislatiei fiscale. Ministerul Finantelor Publice are sarcini importante in asigurarea realizarii politicii fiscale. executia bugetului de stat. in acest sens. CONDUCEREA GENERALA A ACTIVITATII EXECUTIVE IN DOMENIUL FINANTELOR PUBLICE este exercitata de Guvern. sumele incasate si debitele ramase de incasat. dupa adoptarea lui de catre Parlament. Astfel. SURSELE LOCALE DE VENITURI PUBLICE sunt in principal impozitele si taxele locale. In exercitarea atributiilor sale fiscale. de identificare a veniturilor si de incasare a impozitelor si taxelor de la persoanele juridice si fizice. urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale. a municipiului Bucuresti. Aceste importante competente si raspunderi se aduc la indeplinire prin compartimente proprii de specialitate ale primariilor. oraselor si judetelor conform principiului autonomiei locale. in organizarea si exercitarea jurisdictiei fiscale. aparatul fiscal nefiind altceva decat mijlocul prin care statul isi aplica legile cu caracter fiscal. In acest scop. mentionam obligatia Ministerului Finantelor Publice de a organiza trezoreria centrala a finantelor publice. in organizarea stabilirii si incasarii publice. asigurand. in indrumarea si controlul modului de stabilire a impunerilor. Ca o atributie specifica si recenta. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE. Potrivit legii. LEGEA PRIVIND FINANTELE PUBLICE stabileste raspunderea Guvernului pentru realizarea prevederilor bugetare.

bugetului asigurarilor sociale. institutie suprema de control financiar si de jurisdictie in domeniul financiar. circumscriptiile financiare orasenesti si perceptiile comunale. asigurarea finantarii. administratiilor financiare. aplicand majorarile prevazute de lege in cazul nerespectarii termenelor de plata. asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din mijloace extrabugetare au fost legal stabilite si incasate la termenele prevazute de lege.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ precum si criterii de determinare a acestora pe unitati administrativ-teritoriale. Prin LEGILE BUGETARE ANUALE se pot stabili cote aditionale la unele impozite directe ale bugetului de stat si/sau ale bugetelor locale. la termenele stabilite. are largi si importante competente fiscale. cum sunt administratiile financiare. inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere datorate. In acest scop. Trezoreriile teritoriale ale finantelor publice sunt organizate in cadrul directiilor generale ale finantelor publice (judetene si a municipiului Bucuresti). De asemenea. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea inceperii executarii silite. taxele. consiliile judetene si locale. taxelor si a altor obligatii bugetare. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI. bugetelor fondurilor speciale. In cadrul acestei functiuni. 17 . Prin verificarile efectuate. precum si repartizarea acestora pe consilii locale si consilii judetene si al municipiului Bucuresti. Colegiul jurisdictional dispune si virarea sumelor datorate la aceasta. Atributii importante in ce priveste stabilirea. sumele incasate si debitele ramase de incasat. putand dispune varsarea la bugetul public a impozitelor si taxelor legal datorate. care sa constituie venituri ale bugetelor unitatilor administrativteritoriale. Curtea de Conturi constata daca veniturile statului. Controlul se efectueaza la toate persoanele juridice in ce priveste subventiile si alte forme de sprijin acordate de statccxxxviii. Acestea raspund de stabilirea impunerii. legea bugetara prevede nivelul maxim al cotelor aditionale si categoriile de impozite directe asupra carora se aplica. impozitele. pe plan local. DIRECTIILE GENERALE ALE FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (inclusiv Garda Financiara) au atributia de a verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatii comerciale si a ce lorlalti agenti economici. Curtea de Conturi controleaza formarea resurselor bugetului de stat ale bugetelor fondurilor speciale. ci numai de mijloc de proba. ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale. in conditiile legii. inclusiv institutiile publice din subordine. din care sa rezulte obligatia de plata. in cazul in care abaterea cu caracter financiar consta in neindeplinirea de catre o persoana juridica de drept public sau privat prevazuta de lege a obligatiilor financiare de stat. deoarece actul de control al organelor Curtii de Conturi nu are natura de titlu de creanta fiscala. urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor fiscale. unitatilor administrativ-teritoriale. precum si repartizarea pe judete a transferurilor. se creeaza pe cale judiciara si nu administrativ-fiscala. Curtea de Conturi isi exercita functiunea de control asupra modului de formare. In cadrul functiei jurisdictionale. TREZORERIILE TERITORIALE ALE FINANŢELOR PUBLICE au importante si largi atributii in executarea bugetului de stat. Pentru a se putea realiza aceste raspunderi. circumscriptiilor fiscale orasenesti si perceptiilor rurale. cum sunt: amanari si esalonari la plata impozitelor. din bugetul de stat se pot face transferuri catre unitati administrativ-teritoriale in scopul finantarii de investitii cu cara cter social sau edilitar-gospodaresc. Astfel. revin si altor organe ale Ministerului Finantelor Publice. urmaresc incasarea la termenele stabilite a impozitelor si taxelor datorate de catre agentii economici si ceilalti contribuabili. instantele de judecata ale Curtii de Conturi au competenta materiala in domeniul fiscal. taxelor si a celorlalte venituri publice. contributiile si celelalte venituri publice datorate bugetului de stat. s-a instituit obligatia generala a agentilor economici si a celorlalti contribuabili de a achita. controlul si urmarirea incasarii impozitelor. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale. ministerele. prin incasarea veniturilor publice pe baza unei evidente stricte pe fiecare contribuabil (persoana fizica sau juridica). au obligatia sa efectueze operatiunile de incasari si plati si sa pastreze disponibilitatile numai la trezoreria din raza teritoriala in care isi au sediul. constituirea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur. Consiliile locale si judetene au competenta de a acorda ÎNLESNIRI FISCALE. In acelasi timp. scutiri si reduceri de impozite si taxe. unitati administrativ-teritoriale sau institutiile publice. formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe. celelalte organe centrale. cat si in timpul efectuarii acesteia. Astfel.

in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.  Persoanele fizice platitoare de impozit pe venit se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative. desfasoara in Romania activitati cu caracter economic. cu exceptia celor realizate din vanzarea produselor agricole in stare naturala. sunt obligate sa se inregistreze la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. a declaratiei speciale sau a declaratiei globale. in raport de conditia personala si natura venitului sau a activitatii producatoare a acestuia.  Astfel. medici.  Persoanele fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala au obligatia. asociatii sau organizatii de orice fel care. precum si cele care. in scopul atribuirii codului fiscal si a obtinerii certificatului de inregistrare fiscala.  Reprezentantii fiscali ai contribuabililor. imputerniciti potrivit legii. asistenti medicali. persoanele fizice care obtin venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de comision.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Înregistrarea fiscală Contribuabilii au obligatia sa depuna unele declaraţii în legatură cu activitatea efectuată şi documente însoţitoare prin care aduc la cunostinta organelor fiscale anumite informatii in legatura cu activitatea lor producatoare de venituri sau obtinerea de bunuri impozabile. In ce priveste persoanele fizice. civic. social. contabili autorizati. In ce priveste contribuabilii persoane juridice.82/1998. asociatiile familiale si asociatiile civile. politic. ingineri. contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna o DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ. pe teritoriul Romaniei. sindical. avocati. Subiectii obligaţiei . arhitecti. din 18 . de mandat. subingineri.  Alte persoane decat cele prevazute la lit. sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit de aceasta natura. in vederea inregistrarii. potrivit legii au obligatia sa faca retinerea la sursa a impozitelor si taxelor. in functie de natura venitului obtinut. in termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a Romaniei.Aceasta obligatie revine urmatoarele persoane si entitati:  Persoanele juridice.93/2000. experti contabili. profesori. dactilografe si alte asemenea profesii). cultural. b) si c). O prima categorie de astfel de declaratii o constituie cele privind inregistrarea fiscala. Ordonanta Guvernului nr. dupa caz. Astfel.  Reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine.  Institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc atributii de ordonator de credite. precum si unitatile din subordinea acestora care functioneaza pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subventii de la bugetul de stat si care intocmesc bilant contabil distinct. filantropic ori religios.  In baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor forme de dare in exploatare.  Asociatiile familiale si asociatiile civile fara personalitate juridica. care modifica Ordonanta Guvernului nr. obtinute din productia proprie.  De asemenea.  Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine. codul de identitate fiscala este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne. autorizate.  Din organizarea activitatii in asociatii agricole fara personalitate juridica. pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania. in baza actului de constituire.a). de reprezentare si a altor asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului commercial. potrivit legii. tehnicieni.  Din practicarea unei profesii libere autorizate in mod individual sau in diverse forme de asociere (notari publici. obligatia de depunere a declaratiei de inregistrare fiscala are loc daca obtin venituri:  Din acte de comert.  Persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania prin intermediul unui sediu permanent. prevede unele particularitati privind obligatia de a completa si depune declaratie de inregistrare fiscala. precum si orice alte entitati care desfasoara activitati.

a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire. 19 . In cazul modificarilor privind sediul/domiciliul platitorii de impozite si taxe vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala au avut sediul/domiciliul initial. DECLARAŢII DE MENŢIUNI. inclusiv inregistrarea fiscala. potrivit legii. cum sunt. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. precum si scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se vor face potrivit legislatiei in materie de TVA. agentii sau alte asemenea sedii. In cazul in care noul sediu/domiciliu se afla in raza aceluiasi organ fiscal. impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala. platitorii de impozite si taxe vor depune o declaratie de mentiuni. De asemenea. Platitorii de impozite si taxe au indatorirea de a depune declaratii de mentiuni cand apar modificari:  In ce priveste datele declarate. dar cu inscrierea noului sediu/domiciliu. din vanzarea produselor provenite din silvicultura. care este imputernicit sa efectueze obligatiile fiscale care ii revin potrivit legii. in termen de 15 zile. Pentru persoanele fizice. Platitorii de impozite si taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie sa depuna pentru inregistrarea fiscala a acestora o declaratie de inregistrare fiscala la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sucursalei. atestarea acestei calitat i se va face in baza instiintarii de luare in evidenta ca platitor de TVA si a certificatului de inre gistrare fiscala care va contine codul numeric personal precedat de litera “R”.  Pentru comercianti. se va depune o singura declaratie de mentiuni. respectiv act de proprietate. dupa caz. cu sediul sau domiciliul in Romania. contract de inchiriere etc. in vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. cu aceleasi cod fiscal. ramasa definitiva. Inregistrarea. Contribuabilii care devin platitori de accize sau de impozit la titei si la gaze naturale din productia interna ulterior inregistrarii fiscale sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile inainte de inceperea activitatii de productie sau de import de bunuri pentru care se datoreaza accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia interna. certificatul de inmatriculare de la Oficiul registrului comertului. platitoare de TVA. care curge de la eliberarea certificatului de inmatriculareccxliv. Oorice persoana care realizeaza operatiuni impozabile in Romania. pe baza careia se vor corecta evidentele fiscale si se va elibera noul certificat de inregistrare fiscala. Organul fiscal la care s-a depus declaratia de inregistrare fiscala are obligatia ca in termen de 15 zile sa atribuie codul fiscal si sa elibereze certificatul de inregistrare fiscala. insotita de certificatul de inregistrare fiscala. insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a unitatii cu personalitate juridica. Declaratiile de inregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.  Dovada detinerii sediului. Dovada şi depunerea declaraţiei Informatiile inscrise in declaratia de inregistrare fiscala trebuie dovedite cu documente. La inregistrarea fiscala a societatilor comerciale cu statut de filiala este obligatoriu a se declara datele de identificare si codul fiscal al societatii comerciale care le-a infiintat. dar nu are sediul sau domiciliul in tara noastra este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal. certificata de Oficiul registrului comertului. in vederea inscrierii in evidentele fiscale in a carui raza teritoriala isi muta sediul/domiciliul.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ cresterea animalelor si a pasarilor. respectiv reprezentante. Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice romane. in termen de 15 zile de la infiintarea sucursalei. platitorii de impozite si taxe nu au obligatia sa le declare in vederea inregistrarii fiscale.  Inclusiv in privinta incetarii temporare sau definitive a activitatii. precum si din vanzarea produselor culese din flora si fauna spontana. spre exemplu:  Incheierea instantei de judecata de inmatriculare a contribuabilului.

persoane juridice sau fizice. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI constituie o obligatie a platitorului de impozit.500. c). b) si d) cu amenda de la 1. organele fiscale si alte institutii publice. de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. republicataccli si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2001. a impozitului pe profit. Astfel. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni. in raport de evolutia ratei inflatiei. Contraventiile se sancţionează dupa cum urmeaza:  Cele de la lit. oferte.  Cele de la lit. Textul se refera la unele impozite pe venit. spre exemplu impozitul pe venit. carora le revin potrivit legii.68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiei de impozite si taxe. trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. Codul fiscal reprezinta codul national de identificare a contribua bililor pentru efectuarea procedurilor in materie fiscala. d. anularea sau incetarea valabilitatii actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent . romane sau straine. taxa asupra mijloacelor de transport. CONTRAVENŢII In scopul asigurarii respectarii prevederilor legale privind inregistrarea fiscala.000. UTILIZAREA CODULUI FISCAL Contribuabilii au indatorirea de a folosi codul fiscal in toata activitatea. A). spre exemplu. Astfel se prevede ca: “Toti platitorii.  Bunurile si veniturile impozabile in cazul in care potrivit legii. stabileste un continut mai larg pentru declaratia de impunere si o denumire noua. Inscrierea pe documente a unor coduri fiscale false. obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetele locale. impozitul pe cladiri. obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului.000 lei. retine si varsa impozite si taxe. Ordonanta Guvernului nr.000 lei la 1. Ordonanta Guvernului nr.000 lei. impozitul pe veniturile din salarii sau impozitarea nerezidentilor. b. potrivit legii. in sensul ca bancile. OBIECTUL DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE il formeaza:  Impozitele si taxele datorate in cazul in care.  Impozitele colectate prin stopaj la sursa. Nerespectarea acestei obligatii are efecte juridice importante.113/1999cclii si prin Ordonanta Guvernului nr. accize. impozitul pe teren. persoanele inregistrate fiscal au obligatia ca in termen de 15 zile sa depuna declaratii de mentiuni si sa predea organelor fiscale. Nedepunerea in termen a declaratiei de inregistrare sau de mentiuni.000.000 lei la 2.82/1998. c. in vederea anularii. spre exemplu. codul fiscal trebuie mentionat pe facturi. Depunerea de declaratii de inregistrare fictive. certificatul de inregistrare fiscala. denumite in continuare DECLARAŢII DE IMPOZITE ŞI TAXE”. Declaraţia de impunere In prezent. scrisori. cu amenda de la 1. stabilirea impozitului si a taxei se face de catre organul fiscal sau. Este cazul. Dupa radierea din registrul comertului sau dupa suspendarea. contribuabilii si orice alte persoane interesate sunt indatorate sa nu accepte ca legale documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe daca acestea nu au inscris codul fiscal al platitorului obligat a se inregistra fiscal. dupa caz.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ In momentul incetarii calitatii de platitor de accize sau de import la titei si la gazele naturale din productia interna contribuabilul este obligat ca in termen de 15 zile sa depuna declaratie de mentiuni.500. Ea se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie platitorilor in mod gratuit de catre Ministerul 20 . daca se constata indeplinirea conditiilor legale. neconforme cu realitatea. taxei pe valoarea adaugata. comenzi sau orice alte documente. in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula. In aceasta grupa se include. Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului. prevede urmatoarele contravenţii: a. Prezentarea si primirea documentelor care nu au inscris codul fiscal.

dupa caz. CORECTAREA DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE reprezinta o obligatie lega la a platitorului. Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca modelul si continutul formularului.  Reorganizare prin divizare. Daca platitorul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor. Continutul si modelul formularelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publicecclv.11/2001). reprezentand TVA si accize. precum si termenul de depunere al acestuia.  Incetarea activitatii.  Cu 500. spre exemplu. numele si prenumele sau denumirea. pe luna raportata si pe cumul avand sume de rambursat de la bugetul de stat. 21 . Este instituita si DECLARAŢIA ÎN CURSUL ANULUI FISCAL.8 al Ordonantei Guvernului nr. de catre cei care. republicata. in a carui raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul. nu mai depun deconturi pentru taxele respective. domiciliul sau sediul. precum si de alte categorii de platitori care nu au obligatii de plata la bugetul de stat sau la bugetele locale (conform art.  Cu 30% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu.68/1997. in cazul reprezentantilor firmelor straine cu activitate pe teritoriul romaniei. conform legii. daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine platitorului. precum si ori de cate ori este necesar. PENALITĂŢILE pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe nu pot depasi suma de 10 milioane lei pentru persoanele fizice. cum sunt.  Cuantumul impozitelor sau al taxelor. inscriind clar. codul numeric personal sau codul fiscal. respectiv 50 milioane lei pentru persoanele juridice. conform prevederilor legale. care pot fi modificate si actualizate pe masura modificarii reglementarilor legale in materie de impozite si taxe. In cazuri deosebite Ministerul Finantelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaratiilor de impozite si taxe. dupa caz. dupa caz. Astfel. fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire. dupa caz. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE de catre platitor este cel stabilit prin legea speciala care reglementeaza impozitul sau taxa respectiva. In cazul in care legea speciala care instituie impozitul sau taxa respectiva nu prevede intocmirea si depunerea declaratiei de impozite si taxe. lichidare sau transformare. daca este cazul. dupa caz. platitorul este obligat sa depuna o declaratie de impozite si taxe si in cazul in care in cursul anului fiscal se afla in una din urmatoarele situatii:  Dizolvare. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. deci la organul fiscal competent. organul fiscale competent va stabili din oficiu obligatia de plata. retine si vira impozite si taxe. DECLARAŢIILE DE IMPOZITE ŞI TAXE SE DEPUN la organul de specialitate al primariilor locale. lizibil si complet informatiile prevazute de formulare. Astfel.  Cu 50% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. dupa caz.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Finantelor Publice sau de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. republicata.  Modificari intervenite in baza de impozitare. depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza dupa cum urmeaza:  Cu 10% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. Importanta declaratiei de impozite si taxe este subliniata de SANCŢIUNILE ce se aplica in caz de nerespectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit.  Baza de impozitare. DECLARAŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:  Datele necesare pentru stabilirea identitatii platitorului.  Modificari intervenite in baza de impozitare a impozitelor si taxelor locale. precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii.000 lei in cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil. dupa caz. prevede ca platitorii au obligatia de a intoc mi corect declaratiile de impozite si taxe. sau unde este luat in evidenta fiscala. 68/1997. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 60 de zile fata de termenul legal stabilit.  Semnaturile autorizate si stampila.  Incetarea obligatiei de a calcula. In acest sens Ordonanta Guvernului nr.

spre deosebire e titlul de creanta de drept civil care devine executoriu numai prin investirea cu formula executorie. daca nu au fost comise in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda intre 100.8 din Ordonanta Guvernului nr. investite cu solutionarea unor cai de atac. contributii. cat si impozitele pe care au obligatia de a le retine de la persoanele carora le platesc unele venituri prin procedeul retinerii la sursa. impozitul pe venit.  Are caracterul unui “titlu de creanta” intrucat constata existenta unei creante a bugetului public. intr-o anumita suma.  De asemenea. taxa pe valoarea adaugata.  Serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiilor publice locale intocmesc titluri de creanta fiscala pentru impozitele si taxele locale. declaratiile de impunere pentru anul urmator ce se depun de catre contribuabili la organele fiscale locale pentru unele impozite. Organele fiscale locale ale Ministerului Finantelor Publice intocmesc titlurile de creanta privind impozitele pe venit datorate mai ales de persoane fizice. urmatoarele fapte:  Nerespectarea obligatiei de a intocmi corect declaratiile de impozite si taxe.000 lei si 1.  Neprezentarea la organul fiscal. Legiuitorul a definit titlul de creanţă intr-un mod asemanator.Tehnica fiscală) Titlul de creanţă fiscală In doctrina fiscala. republicata). se constata si se individualizeaza obligatia de plata privind creante bugetare. adica a dreptului statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale de a primi o anumita suma de bani. In functie de specificul intocmirii lor. pentru ca obligatiile fiscale izvorasc exclusiv din normele fiscale. hotararile instantelor judecatoresti de drept comun. cum este cazul la impozitul pe profit. TITLUL DE CREANŢĂ FISCALĂ este definit ca fiind “actul juridic prin care se constata si individualizeaza obligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare”. legiuitorul defineste si creanţele bugetare la care s-a referit mai sus. titlurile de creanta fiscala. Aşezarea impunerii (vezi Subiectul 4 . ca fiind creantele constand in impozite.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Constituie CONTRAVENŢII.  Titlul de creanta fiscala este intocmit in forma scrisa de catre subiectele de drept carora le este incredintata calcularea sumelor datorate bugetului public.  Ministerul Finantelor Publice emite titluri de creanta fiscala prin actul care definitiveaza impozitele. in sensul de a inscrie clar. in care se includ: procese-verbale de impunere sau decizia de impunere intocmite de organele fiscale pentru impozitele datorate de populatie. precum si hotararile instantelor de judecata ale Curtii de Conturi. in termenul stabilit de acesta. taxele si alte plati datorate bugetului public.000 lei. fara a avea nevoie de vreo investire speciala in acest scop. intocmit de organele de specialitate sau de persoane imputernicite potrivit legii”. persoanele juridice intocmesc titlurile de creanta privind atat impozitele. amenzi si alte sume ce reprezinta resurse financiare publice. taxe.Elementele impozitului şi Subiectul 6 . potrivit legii.  Reprezinta un titlu executoriu. constituie titluri de creante fiscale. impozitul pe profit. Ca atare. lizibil si complet informatiile prevazute in formulare. titlul de creanta fiind acela care constata (nu creeaza) obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect de impunere (determinandu-se si cuantumul venitului public datorat).000. actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice imputernicite a efectua controlul 22 . si alte venituri publice pentru care se prevede competenta acestor organe. prin titlu de creanţă fiscală (numit si “bugetara”) se concretizeaza obligatia ce revine contribuabilului fata de bugetul public (bugetul de stat. potrivit legii. Caracterul de titlu executoriu al titlului de creanta fiscala era prevazut de legea finantelor. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ale acestui titlu:  Este un act juridic de natura declarativa de drepturi si obligatii. pentru litigiile fiscale date in competenta lor materiala. desi sunt in general diferite pentru fiecare dintre veniturile bugetului public pot fi grupate in doua CATEGORII: a. bugetele locale.68/1997. In acelasi timp. Titluri constituite exclusiv în scop fiscal. taxele si veniturile publice contestate de contribuabili. prevazandu-se ca este “actul prin care. pentru efectuarea corecturilor (art. contributiile pentru securitatea sociala si alte venituri publice. iar in prezent rezulta din actele normative care instituie impozitele sau taxele si reglementarea privind executarea creantelor bugetare. accizele. bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale) de a achita. In acest sens.

. deciziile directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si ale Ministerului Finantelor Publice. se constata si individualizeaza obligatii fiscale ale unor subiecti de impunere.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ asupra respectarii preve derilor din actele normative fiscale. Jurisdicţia fiscal . pe langa faptul ca ele constata sumele cuvenite persoanelor incadrate in munca. hotararile instantelor de judecata ale Curtii de Conturi. Bilantul contabil este actul prin care se individualizeaza obligatia certa a unor persoane fata de bugetul public. De asemenea. taxelor. a altor taxe si venituri publice ce se percep prin plata directa de catre debitor constituie atat mijloc de dovada a acestor plati cat si titlul de creanta fiscala. taxele vamale sau alte obligatii fiscale. In aceasta categorie mai pot fi mentionate actele prin care instantele judecatoresti. calculate. stabilesc taxele de timbru. organele vamale etc. majorarilor de intarz iere si a altor sume datorate bugetelor publice. retinute si varsate in contul bugetului public in temeiul acestor state. notariatele publice. 23 . precum si ale primariilor si al primarului general al municipiului Bucuresti. incasarea. concomitent cu stabilirea unor plati. iar in anumite cazuri ale instantelor de drept comun. care constata diferente in minus. alte impozite pe venit etc. b. ca in cazul in care nu s-a intocmit in prealabil vreun act de stabilire a cuantumului acestor plati.Caile de atac in materie fiscala (distingem trei situatii). individualizeaza si unele obligatii de venituri publice cum sunt: impozitul pe venit din salarii. prin care se solutioneaza contestatiile privind stabilirea. Actele care reprezintă implicit titluri de creanţă fiscală cum sunt: statele de plata a salariilor lunare precum si alte inscrisuri prin care.. drepturile banesti de ajutor etc. Statele de plata reprezinta si titluri de creanta fiscala deoarece. pentru anumite venituri publice. urmarirea impozitelor. chitante prin care se constata plata taxelor de timbru.

Ordonanta Guvernului nr. Astfel. in cazul reprezentantilor firmelor straine cu activitate pe teritoriul romaniei.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 8: DECLARAŢII DE IMPOZIT In prezent. romane sau straine.  Impozitele colectate prin stopaj la sursa. daca este cazul. DECLARAŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:  Datele necesare pentru stabilirea identitatii platitorului. dupa caz. lichidare sau transformare. dupa caz. precum si termenul de depunere al acestuia.  Modificari intervenite in baza de impozitare. codul numeric personal sau codul fiscal. sau unde este luat in evidenta fiscala. obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetele locale. stabilirea impozitului si a taxei se face de catre organul fiscal sau.  Reorganizare prin divizare.  Cuantumul impozitelor sau al taxelor. In cazuri deosebite Ministerul Finantelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaratiilor de impozite si taxe.  Semnaturile autorizate si stampila.113/1999cclii si prin Ordonanta Guvernului nr. Continutul si modelul formularelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publicecclv. In cazul in care legea speciala care instituie impozitul sau taxa respectiva nu prevede intocmirea si depunerea declaratiei de impozite si taxe. 24 . Ea se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie platitorilor in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice sau de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Este instituita si DECLARAŢIA ÎN CURSUL ANULUI FISCAL. Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca modelul si continutul formularului. precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii. dupa caz. dupa caz. platitorul este obligat sa depuna o declaratie de impozite si taxe si in cazul in care in cursul anului fiscal se afla in una din urmatoarele situatii:  Dizolvare. deci la organul fiscal competent. cum sunt. taxei pe valoarea adaugata. care pot fi modificate si actualizate pe masura modificarii reglementarilor legale in materie de impozite si taxe. a impozitului pe profit.68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiei de impozite si taxe. fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire. Este cazul. taxa asupra mijloacelor de transport.  Baza de impozitare. spre exemplu. in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI constituie o obligatie a platitorului de impozit. potrivit legii. impozitul pe veniturile din salarii sau impozitarea nerezidentilor. conform legii. de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. DECLARAŢIILE DE IMPOZITE ŞI TAXE SE DEPUN la organul de specialitate al primariilor locale. In aceasta grupa se include. spre exemplu. denumite in continuare DECLARAŢII DE IMPOZITE ŞI TAXE”. OBIECTUL DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE il formeaza:  Impozitele si taxele datorate in cazul in care. trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. accize.11/2001. numele si prenumele sau denumirea. spre exemplu. impozitul pe teren. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE de catre platitor este cel stabilit prin legea speciala care reglementeaza impozitul sau taxa respectiva. republicataccli si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. stabileste un continut mai larg pentru declaratia de impunere si o denumire noua. domiciliul sau sediul. retine si varsa impozite si taxe. daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine platitorului.  Incetarea obligatiei de a calcula. conform prevederilor legale. obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului. persoane juridice sau fizice. precum si ori de cate ori este necesar. retine si vira impozite si taxe. spre exemplu impozitul pe venit.  Incetarea activitatii. Textul se refera la unele impozite pe venit. in a carui raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul. Astfel se prevede ca: “Toti platitorii.  Bunurile si veniturile impozabile in cazul in care potrivit legii. impozitul pe cladiri. dupa caz. carora le revin potrivit legii.

prevede ca platitorii au obligatia de a intoc mi corect declaratiile de impozite si taxe. respectiv 50 milioane lei pentru persoanele juridice. dupa caz.68/1997. republicata). organul fiscale competent va stabili din oficiu obligatia de plata.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Modificari intervenite in baza de impozitare a impozitelor si taxelor locale.000 lei.8 al Ordonantei Guvernului nr. inscriind clar.000 lei in cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil. Importanta declaratiei de impozite si taxe este subliniata de SANCŢIUNILE ce se aplica in caz de nerespectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. urmatoarele fapte:  Nerespectarea obligatiei de a intocmi corect declaratiile de impozite si taxe. in termenul stabilit de acesta.  Cu 30% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu.000 lei si 1. CORECTAREA DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE reprezinta o obligatie lega la a platitorului. depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza dupa cum urmeaza:  Cu 10% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. in sensul de a inscrie clar.8 din Ordonanta Guvernului nr. reprezentand TVA si accize. pentru efectuarea corecturilor (art. Astfel. lizibil si complet informatiile prevazute de formulare. PENALITĂŢILE pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe nu pot depasi suma de 10 milioane lei pentru persoanele fizice. Daca platitorul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor. nu mai depun deconturi pentru taxele respective. dupa caz. daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit.  Neprezentarea la organul fiscal.000. 68/1997. de catre cei care. Constituie CONTRAVENŢII.  Cu 50% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. republicata. dupa caz. precum si de alte categorii de platitori care nu au obligatii de plata la bugetul de stat sau la bugetele locale (conform art. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 60 de zile fata de termenul legal stabilit.  Cu 500. daca nu au fost comise in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda intre 100. lizibil si complet informatiile prevazute in formulare.11/2001). In acest sens Ordonanta Guvernului nr. 25 . pe luna raportata si pe cumul avand sume de rambursat de la bugetul de stat. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit. republicata.68/1997.

 Neexpirarea termenelor de prescriptie stabilite în prezentul cod. Executarea silită a obligaţiei fiscale CONDIŢIILE DECLANŞĂRII EXECUTĂRII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  Existenta restantei. Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului. Prin lege sunt reglementate si unele proceduri speciale de executare silita.  Predarea silita a miscatoarelor si nemiscatoarelor. cu ajutorul constrangerii de stat. evacuarea dintr-o locuinta et.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 9: ETAPELE EXECUŢIEI SILITE A IMPOZITULUI EXECUTAREA SILITĂ = Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza.  Urmarirea fructelor prinse de radacini. Urmarire a datoriilor debitoare ale contribuabililor. pe principiul legalitatii. Directa sau în natură. in toate fazele ei. Urmarirea se efectueaza numai asupra patrimoniului debitorului. În raport cu natura bunurilor supuse urmaririi. executarea silita se aplica aspra intregului patrimoniu al debitorului. conform legislatiei. constand in incasarea de catre creditor a unor sume banesti obtinute prin vanzarea bunurilor debitorului ori prin poprire. Printre acestea se enumera reglementarile cu privire la:  Executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor. comercializare si ridicare). intemeindu-se. demolarea unei constructii. Indirecta sau prin echivalent.  Urmarirea veniturilor unui bun nemiscator. 26 . cu exceptia celor de pe conturile de credit si provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). Un mijloc pentru asigurarea legalitatii executarii silite il reprezinta si contestatia la executare. tinîndu-se cont de prevederile.  Executarea silita a creantelor banesti ale persoanelor juridice. Ridicare de la contribuabil a mijloacelor banesti în numerar. executarea silite poate avea mai multe forme. o importanta garantie a infaptuirii justitiei. legea excepteaza da la urmarire unele bunuri strict necesare pentru existenta sa si intretinerea familiei sale. Desi de regula. drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu. MODALITĂŢILE DE EXECUTARE SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE     Încasare a mijloacelor banesti de pe conturile bancare ale contribuabilului. legea ocroteste debitorul si orice alte persoane impotriva oricaror masuri execisve.  Contribuabilul nu se afla în proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depasire a insolvabilitatii. Executarea silita constituie faza ultima a procesului civil si reprezinta. Urmarire a bunurilor contribuabilului (Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare. pentru exercitarea meseriei sau profesiei ori alte bunuri cu destinatie speciala. fiind cu desavarsire interzisa orice masura de constrangere asupra persoanei acestuia.  Urmarirea bunurilor nemiscatoare.  Urmarirea si poprirea bunurilor miscatoare ale debitorului care se afla in posesia celui de al treilea. daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile. de exemplu: ridicarea de la debitor a unui bun pe care il detine fara drept. Executarea silita poate fi: a.  Necontestarea faptului de existenta a restantei si marimii ei. in tara noastra. prevazute de codul nostru civil:  Urmarirea bunurilor miscatoare ce se afla in posesia debitorului. b.

RIDICAREA DE LA CONTRIBUABIL A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN NUMERAR  Executarea silita a obligatiei fiscale prin ridicarea de mijloace banesti în numerar este aplicata contribuabilului persoana juridica sau persoana fizica subiect al activitatii de întreprinzator. REGULILE GENERALE DE EXECUTARE SILITA A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale se face în zile lucratoare. dosarul lui si hotarîrea de executare silita a obligatiei fiscale se remit acestuia în vederea continuarii procedurii.  În cazul în care contribuabilul nu detine la contul sau bancar mijloace banesti pentru a stinge.  Cheltuielile aferente executarii silite a obligatiei fiscale se efectueaza de la bugetul de stat. ordinul incaso a organului fiscal în decursul zilei operationale în care a fost primita. nici direct si nici prin intermediul organelor fiscal. iar aplicarea ulterioara a executarii silite este imposibila.  Daca bunurile sau debitorii contribuabilului se afla în diferite unitati administrativ-teritoriale. în limita sumelor directionate spre plata cheltuielilor aferente vînzarii bunului gajat si în limita creantelor care se platesc din produsul vînzarii bunului gajat. ORGANELE ABILITATE CU EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale.00. în modul prevazut de prezentul cod. urmînd sa fie recuperate din contul contribuabilului.  Nu se admite executarea silita a obligatiei fiscale de catre alte autoritati.00 si 22.  În cazul în care contribuabilul detine la contul sau bancar mijloace banesti.  În cazul în care contribuabilul a fost trecut. Procedura încasarii incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare se stabileste de Banca Nationala a Moldovei în comun cu Ministerul Finantelor. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) remite organului fiscal. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) informeaza imediat organul fiscal despre înscrierea în contul contribuabilului a mijloacelor banesti. obligatia fiscala. 27 . între orele 6. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) este obligata sa execute.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ În cazul în care. organul fiscal este în drept sa înainteze ordine incaso la conturile bancare (cu exceptia contului de împrumut. organul fiscal are dreptul sa initieze aplicarea modalitatilor de depasire a insolvabilitatii în conformitate cu legislatia. facînd pe ea mentiunea despre lipsa. totala sau partiala. organul fiscal va solicita interventia autoritatilor publice competente. în modul stabilit de prezentul cod. o efectueaza organul fiscal. complet sau partial. În cazul suspendarii operatiunilor la contul bancar pentru nestingerea obligatiei fiscale. obligatia fiscala a contribuabilului care desfasoara activitate de întreprinzator nu a fost stinsa în totalitate.  Organul fiscal este în drept sa aplice una sau mai multe modalitati de executare silita a obligatiei fiscale. a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social) precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator) ale contribuabilului daca acesta dispune de ele si daca organul fiscal le cunoaste. dupa ce s-au aplicat modalitatile de executare silita. Obligatia fiscala a persoanei fizice neînregistrate ca subiect al activitatii de întreprinzator se stinge în modul prevazut de prezentul cod. dupa caz. în ziua primirii.  Daca contribuabilul nu poate fi gasit pe adresele cunoscute. executarea silita a obligatiei fiscale o efectueaza organul fiscal de la locul de evidenta sau asistenta a contribuabilului si. la evidenta sau asistenta unui alt organ fiscal. ordinul incaso. total sau partial. a mijloacelor. ÎNCASAREA DE MIJLOACE BĂNEŞTI DE PE CONTURILE BANCARE ALE CONTRIBUABILULUI  Începînd cu ziua urmatoare celei în care a aparut restanta sau în care s-a aflat despre aparitia ei. în limita acestor mijloace. cu participarea functionarului fiscal de la locul aflarii bunurilor sau de la sediul (domiciliul) debitorului. Executarea silita în alt timp se admite în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui se eschiveaza de la ea.  Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul în care în contul bancar al contribuabilului sînt înscrise mijloace banesti încasate de la comercializarea bunurilor gajate. Executarea silita a obligatiei fiscale se face în temeiul unei hotarîri emise de conducerea organului fiscale pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Dupa ce instanta judecatoreasca emite o hotarîre de executare silita a obligatiei fiscale. Actele se întocmesc în doua exemplare. organul fiscal este în drept sa comercializeze bunurile sechestrate. al persoanei lui cu functie de raspundere ori în lipsa acestora a încaperilor si a altor locuri în care se afla bunurile. comercializarea bunurilor mentionate în contestatie sau în cererea de chemare în judecata se suspenda pîna la solutionarea cauzei. indiferent de locul aflarii lor. se efectueaza în prezenta a doi martori asistenti. nici chiar în temeiul unei hotarîri judecatoresti. ele vor fi predate casieriei organului fiscal pentru ca aceasta sa le transmita institutiei financiare în urmatoarea zi lucratoare. organul fiscal va intenta o actiune în justitie. în prezenta contribuabilului (a reprezentantului acestuia).     REGULI GENERALE DE SECHESTRARE A BUNURILOR  Îndeplinirea hotarîrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectueaza. care este obligata sa le primeasca si sa le transfere la bugetele respective pentru stingerea restantelor.  Sechestrarea bunurilor în temeiul hotarîrii organului fiscal este efectuata de functionarul fiscal.  Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se urmaresc de alte autoritati publice.  Daca bunurile contribuabilului se afla la domiciliul sau la resedinta lui sau a unor alte persoane. în încaperea izolata a casei. precum si în reteaua lui comerciala. Acestia sînt obligati sa prezinte documentele necesare si sa asigure accesul liber la seiful casei contribuabilului.  Daca persoana fizica nu permite accesul în domiciliul sau în resedinta sa pentru a i se sechestra bunurile. la ridicarea mijloacelor banesti în numerar participa casierul (gestionarul) sau un alt angajat care îl înlocuieste. cu exceptia celor care nu sînt sechestrabile.  Daca contribuabilul nu si-a stins obligatia fiscala si daca actiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 zile lucratoare din data sechestrarii. Pîna la sosirea acestora din urma. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului sau reprezentantului acestuia contra semnatura pe primul exemplar sau se expediaza recomandat contribuabilului în aceeasi zi sau în urmatoarea zi lucratoare. În cazul cînd actiunile organului fiscal sînt contestate. În astfel de cazuri. Daca depunerea mijloacelor banesti în numerar la institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) în ziua ridicarii lor este imposibila. aceasta se efectueaza fara consimtamîntul sau în absenta lor. aceasta este îndeplinita în conformitate cu legislatia de procedura civila. functionarul fiscal sigileaza locurile si localurile. sînt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului. În calitate de reprezentant al contribuabilului.  În cazul în care. sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimtamîntul contribuabilului sau al persoanei careia îi apartine domiciliul sau resedinta.  Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia). precum si reteaua lui comerciala. Valuta straina se preda la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei în ziua predarii. persoana lui cu functie de raspundere se eschiveaza de a fi prezenti la sechestrarea bunurilor. precum si sechestrarea lor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor banesti în numerar. inclusiv în valuta straina. Deschiderea fara consimtamîntul contribuabilului (reprezentantului acestuia). 28 . iar în cazul în care contribuabilul este persoana fizica neînregistrata ca subiect al activitatii de întreprinzator – a unui membru major al familiei lui. functionarul fiscal consemneaza faptul într-un act. Faptul ridicarii numerarului si al deschiderii locurilor si localurilor fara consimtamîntul reprezentantului contribuabilului este consemnat în acte semnate de cei prezenti. în urma examinarii contestatiei sau a cererii de chemare în judecata. Functionarul fiscal preda mijloacele banesti ridicate institutiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime. a persoanei lui cu functie de raspundere. Deschiderea fara consimtamîntul reprezentantului contribuabilului sau în lipsa acestuia a locurilor si localurilor în care se pastreaza numerarul se efectueaza în prezenta a 2 martori asistenti. organul fiscal este în drept sa sechestreze alte bunuri ale contribuabilului. daca legislatia nu prevede altfel. functionarul fiscal controleaza locurile si localurile în care contribuabilul pastreaza numerarul. de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul. SECHESTRAREA BUNURILOR CA MODALITATE DE ASIGURARE A EXECUT ĂRII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  În temeiul hotarîrii organului fiscal privind executarea silita a obligatiei fiscale.

si sa comunice în scris: o Informatii despre bunurile care nu apartin contribuabilului si despre proprietarii acestora. dupa caz. Contribuabilul (reprezentantul acestuia). o Alte bunuri care.           29 . Responsabili de pastrarea bunurilor sechestrate sînt contribuabilul (reprezentantul acestuia). Dupa trecerea în lista a bunurilor sechestrate. Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesara si suficienta pentru stingerea obligatiei fiscale. bunurile sechestrate se vor comercializa. semnele individuale si valoarea bunurilor. persoana lui cu functie de raspundere sînt obligati sa prezinte spre sechestrare toate bunurile. o Informatii despre bunurile gajate. pretul nominal si alte date cunoscute la momentul sechestrarii. precum si reziduurile din astfel de materiale. si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita. conform legislatiei de procedura civila. o Bunurile sechestrate de alte autoritati publice. functionarul fiscal întocmeste. Actul de sechestru contine somatia ca daca. În lista bunurilor sechestrate se indica denumirea. conform unei liste aprobate de Guvern. ce raspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligatiilor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Înainte de a se proceda la sechestrare. se admite remiterea bunurilor spre pastrare nemijlocit contribuabilului. nu tin evidenta contabila si cînd contribuabilul (reprezentantul acestuia). Bunurile sechestrate se lasa spre pastrare în locul aflarii lor la momentul sechestrarii: la contribuabil sau la o alta persoana. care este obligat sa le primeasca. Valorile mobiliare sînt sechestrate la pretul lor nominal. se întocmeste. o Informatii despre bunurile sechestrate de alte autoritati publice. emitentul. argint. iar în cazul domiciliului si resedintei – cu acordul persoanei careia îi apartine sau în baza hotarîrii instantei judecatoresti. La valorile mobiliare se indica numarul. sau persoana careia i-au fost încredintate sub semnatura bunurile sechestrate. cantitatea. bunurile pot fi remise spre pastrare unor alte persoane în baza de contract. dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. al caror termen de plata este stabilit pîna la sau la data comercializarii. pietrele pretioase si perlele. în doua exemplare. lista bunurilor sechestrate. Pentru determinarea cantitatii suficiente de bunuri ce urmeaza a fi sechestrate. conform legislatiei. La decizia functionarului fiscal. pentru achitarea impozitelor si taxelor aferente comercializarii bunurilor sechestrate. Cota-parte într-o societate se determina conform documentelor ei de constituire. în conformitate cu datele contabilitatii contribuabilului. în scris sau oral. o Informatii despre bunurile care apartin contribuabilului si care au fost date unor alte persoane la pastrare sau în folosinta. functionarul fiscal este în drept sa cerceteze locurile în care se presupune ca se afla acestea. persoanei lui cu functie de raspundere contra semnatura. contribuabilului (reprezentantului acestuia). platina si de metale din grupa platinei. persoanei lui cu functie de raspundere li se remite o copie de pe hotarîrea privind executarea silita a obligatiei fiscale si li se aduce la cunostinta. o Bunurile gajate pîna la momentul sechestrarii. Pentru depistarea bunurilor contribuabilului. inclusiv cele date unor alte persoane la pastrare sau în folosinta. sînt depuse spre pastrare la institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) de catre functionarul fiscal. persoana lui cu functie de raspundere se eschiveaza de a fi prezenti la sechestru sau lipsesc. nu sînt urmaribile. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului (reprezentantului acestuia). Bijuteriile si alte obiecte de aur. în doua exemplare. în termen de 30 zile lucratoare din data aplicarii sechestrului. Nu sînt sechestrabile urmatoarele bunuri: o Produsele agricole perisabile. contribuabilul nu va plati restantele. în momentul sechestrarii se stabileste pretul de sechestru al bunurilor dupa valoarea lor de bilant. actul de sechestru dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si se semneaza de participantii la sechestru. Fiecare foaie este semnata de participantii la sechestru. pretul de sechestru al bunurilor îl stabileste functionarul fiscal. Pentru constatarea starii tehnice pot fi invitati. specialisti în domeniu. persoana lui cu functie de raspundere sau persoana care o suplineste. sînt neurmaribile. În cazul cînd persoanele care. luînd în considerare starea lor tehnica si alte caracteristici. conform legislatiei. În cel de al doilea caz. În cazul sechestrarii bunurilor. ce drepturi si obligatii au în timpul sechestrarii. o Bunurile personale ale persoanei fizice care. carora li s-a adus la cunostinta faptul sechestrarii.

despre obligatia ei de a asigura integritatea lor si despre interdictia de a le transmite contribuabilului sau unor terti fara acordul organului fiscal. Daca contribuabilul nu dispune de bunuri care. acesteia i se remite o somatie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. Nota refuzului se confirma de regula prin semnatura martorilor asistenti. sechestrul nu se ridica de pe bunurile a caror valoare depaseste partea nestinsa a obligatiei fiscale. organul fiscal va remite copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care tine evidenta lor. Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia). în vederea urgentarii platii restantelor. fara acordul organului fiscal. Concomitent. se va întocmi un act de sechestru.  Daca.    SECHESTRAREA BUNURILOR CONTRIBUABILULUI CARE SE AFLĂ LA ALTE PERSOANE  Bunurile contribuabilului care se afla la alte persoane în baza unor contracte de împrumut. Dupa identificarea bunurilor. exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore. persoanei la care se afla bunurile i se remite o somatie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. dupa caz. suportate sau eventuale. solicitate pe piata.  În cazul stingerii partiale a obligatiei fiscale. o Emiterii unei decizii în acest sens de catre autoritatea care examineaza plîngerea daca se încalca procedura de sechestrare. în cadrul unor controale. Din acest moment. Dupa semnarea actului de sechestru. nici o operatiune cu valorile mobiliare sechestrate. se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. a obligatiei fiscale si al recuperarii de catre contribuabil a cheltuielilor de executare silita. acestea nu se restituie. o Stingerii. persoana lui cu functie de raspundere nu sînt prezenti la sechestru.  Dupa ridicarea sechestrului de pe bunuri. faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenta a 2 martori asistenti. o Încheierii cu organul fiscal a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligatiei fiscal. imediat dupa primirea copiei. 30 . organul fiscal le restituie contribuabilului daca le-a pus la pastrare în alt loc. nu se va mai face. conform legislatiei.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia). fiecare pagina fiind semnata de functionarul fiscal si de detinatorul bunurilor (reprezentantul lui). În cazul sechestrarii valorilor mobiliare. de arenda. Gradul depasirii se determina în functie de impozitele si taxele aferente comercializarii bunurilor si de cheltuielile de executare silita. COMERCIALIZAREA BUNURILOR SECHESTRATE  Comercializarea bunurilor sechestrate se efectueaza la licitatii. functionarul fiscal întocmeste un act de carenta. a obligatiei fiscale si al recuperarii cheltuielilor de executare silita prin alte modalitati de executare silita. Bunurile sînt examinate. În cazul absentei acestora. o Necesitatii sechestrarii unor alte bunuri. sînt sechestrabile. Acestia vor consemna în registrul respectiv. sechestrarea valorilor mobiliare. totale sau partiale. se descopera ca bunurile contribuabilului sînt detinute de o alta persoana si ca ele nu au fost sechestrate anterior. exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului. totale sau partiale. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut la persoana care le-a cumparat în modul stabilit de prezentul cod. actul de sechestru este semnat de functionarul fiscal. RIDICAREA SECHESTRULUI  Sechestrul de pe bunuri se ridica în cazul: o Stingerii. o Imposibilitatii comercializarii bunurilor. persoana lui cu functie de raspundere refuza sa semneze actul de sechestru. o Înstrainarii sau disparitiei bunurilor. se va întocmi o lista a acelor bunuri.  Dupa semnarea listei bunurilor detinute de o alta persoana. de închiriere. functionarul fiscal noteaza în dreptul numelui acestuia: "A refuzat sa semneze". functionarul fiscal o va verifica dupa documentele de evidenta contabila ale contribuabilului. la locul aflarii lor. de pastrare etc. despre obligatia ce-i revine de a asigura integritatea lor si despre interdictia de a le transmite contribuabilului sau unor terti fara acordul organului fiscal.

contribuabilului i se permite sa comercializeze bunurile sechestrate la un pret care sa nu fie mai mic decît pretul initial de comercializare stabilit de organul fiscal. fara plata acontului. evaluarea si comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului care fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor si ale altor obiecte cuprinse în programul de privatizare în care statul detine mai mult de o patrime din capitalul social se organizeaza de catre Agentia Proprietatii Publice de pe lînga Ministerul Economiei. al caror termen de plata este stabilit pîna la sau la data comercializarii lor. inclusiv cu eliberarea obligatorie a facturii fiscale. se efectueaza în conformitate cu legislatia. Excedentul se ramburseaza contribuabilului. În ordinul de plata se indica în calitate de platitor cumparatorul. instalatii si alte obiective. cu conditia virarii sau varsarii sumelor mijloacelor obtinute direct în contul stingerii obligatiei fiscale si al recuperarii cheltuielilor de executare silita. Din mijloacele obtinute din comercializarea bunurilor sechestrate se efectueaza succesiv recuperarea cheltuielilor de executare silita. iar la destinatia platii se indica. comercializarea se efectueaza în baza de contract încheiat cu organul fiscal la un pret care sa nu fie mai mic decît pretul initial. organul fiscal. va anunta o licitatie cu reducere. tainuirea. Comercializarea bunurilor sechestrate a caror valoare. în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de înscriere la licitatia la care nu s-a înscris nici un participant sau de la efectuarea licitatiei. organul fiscal va ridica sechestrul de pe bunurile necomercializate. constituie mai putin de 10000 lei (cu exceptia mijloacelor de transport. Daca si de data aceasta nu se înscrie nici un participant sau daca bunurile nu sînt vîndute. cladiri. a impozitelor si taxelor aferente comercializarii bunurilor sechestrate. conform actului de sechestru. Mijloacele banesti se vireaza sau se varsa la buget. Comercializarea terenurilor pe care sînt amplasate bazine de apa închise. comercializarea de catre organul fiscal a bunurilor sechestrate înseamna desfacerea si livrarea de marfuri cu toate consecintele ce decurg din aceste operatiuni. care nu pot fi mutate fara a se cauza pierderi directe destinatiei lor si terenului aferent necesar utilizarii lor normale. cu referinta la prezentul cod. 31             . Neasigurarea integritatii bunurilor sechestrate. Contribuabilul (reprezentantul acestuia). comercializare a patrimoniului mentionat si de varsare la buget a sumelor încasate se stabileste prin instructiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de înscriere la licitatia la care nu s-a înscris nici un participant sau de la efectuarea licitatiei. evaluare. deteriorarea. Cu cel putin 3 zile înainte de licitatie. Modul de ridicare. persoana lui cu functie de raspundere sau persoana la care s-au pastrat bunurile sechestrate nu poarta raspundere pentru pierderile suportate în limitele normelor de perisabilitate si în urma pieirii fortuite a bunurilor. constructii. a bunurilor calificate drept marfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10000 lei) se efectueaza prin intermediul unitatilor comerciale. plata restantelor la bugetele respective. În cazul înscrierii unui singur participant la licitatia cu strigare. Pentru contribuabil. Daca la licitatia cu reducere nu s-a înscris nici un participant sau daca bunurile nu au putut fi comercializate. decompletarea sau folosirea lor atrag raspunderea stabilita de legislatie. încheie cu ele contracte si le repartizeaza materialele pentru evaluare. de beneficiar – bugetul respectiv. a valorilor mobiliare. va anunta o licitatie repetata. Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind circulatia valorilor mobiliare si cu o instructiune aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si de Comisia Nationala a VPietei Financiare. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat selecteaza persoanele care dispun de licenta pentru activitatea respectiva. Bunurile sechestrate se comercializeaza la licitatia cu strigare. Daca la licitatia cu strigare nu s-a înscris nici un participant sau daca bunurile nu au putut fi comercializate. Bunurile sechestrate calificate drept marfuri bursiere se comercializeaza prin intermediul Bursei de marfuri în modul stabilit de Guvern. Expertiza. Pentru efectuarea evaluarii bunurilor si comercializarea lor la licitatie. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depasi 10% din mijloacele banesti obtinute din comercializarea bunurilor sechestrate. organul fiscal. în modul stabilit de prezentul cod.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Evaluarea si comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului se organizeaza de catre organul fiscal. eludîndu-se contul bancar al contribuabilului sau al debitorului acestuia. iar la licitatia cu reducere comercializarea se efectueaza în baza unui contract similar la un pret redus cu cel mult 10% fata de pretul initial. în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public. în contul carui contribuabil se efectueaza viramentul. a imobilului. înstrainarea. cu calcularea si plata posibilelor impozite si taxe aferente. predare. substituirea.

Din momentul semnarii actului de ridicare a bunurilor sechestrate. dupa ridicarea bunurilor. al doilea exemplar – cumparatorului. ridicarea bunurilor se opereaza dupa solutionarea litigiilor. ridicarea bunurilor se efectueaza în prezenta a 2 martori asistenti. în 3 exemplare. cumparatorul înregistreaza la organele de resort. În cazul în care dreptul de a 32 . ridicarea lor se va face separat pentru fiecare comparator. organul fiscal va efectua ridicarea lor fortata. organul fiscal va ridica bunurile sechestrate spre a le remite cumparatorului. contribuabilul este obligat sa prezinte organului fiscal lista debitorilor. substituirea sau degradarea calitativa a unor bunuri din lista bunurilor sechestrate. sau a altor informatii de care dispune organul fiscal.  În timpul ridicarii bunurilor sechestrate sau în cel mult 24 de ore dupa semnarea actului de ridicare.  Daca se constata lipsa. bunurile ridicate. contribuabilului (reprezentantului acestuia).  Urmarirea datoriei debitoare se efectueaza si atunci cînd însusi debitorul are restante. semnata de el (de reprezentantul sau).  Tranzactiile în urma carora bunurile sechestrate au fost înstrainate fara acordul scris al autoritatii fiscale pot fi declarate nule de instanta judecatoreasca din momentul încheierii lor. al actului de ridicare a bunurilor sechestrate si al certificatului de achitare integrala eliberat de organul fiscal. contribuabilul (reprezentantul acestuia). cumparatorul este obligat sa restituie acele bunuri. În cazul împiedicarii actiunilor de ridicare a bunurilor. Daca. iar primul exemplar va ramîne la organul fiscal care a ridicat bunurile. un act de un model stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În cazul absentei nemotivate a contribuabilului (a reprezentantului acestuia). datele din lista sînt confirmate documentar.  În baza datelor furnizate de contribuabil.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ RIDICAREA BUNURILOR  Dupa semnarea contractului de vînzare-cumparare. rezultatele licitatiei sînt.  În temeiul contractului de vînzare-cumparare. persoana lui cu functie de raspundere sînt obligati sa remita organului fiscal sau nemijlocit cumparatorului toate documentele referitoare la bunurile ridicate daca aceste documente nu au fost ridicate de organul fiscal o data cu sechestrarea bunurilor.  În cazul în care contribuabilul sau participantii la licitatie contesta rezultatele acesteia din motivul încalcarii procedurii de înscriere sau de desfasurare. contra semnatura. Raspunderea pentru pierderile suportate de acestea o poarta contribuabilul sau persoana care a înstrainat bunurile sau a decis înstrainarea lor. prezentate de contribuabil. iar cheltuielile de pastrare si de transportare a bunurilor. bunurile nu vor mai putea fi folosite în baza documentelor mentionate. organul fiscal verifica daca datoriile debitoare au devenit scadente si daca contribuabilul are dreptul sa ceara plata lor. a persoanei lui cu functie de raspundere. pot fi urmarite datoriile debitoare de la persoane din strainatate. contribuabilul efectueaza înregistrarile contabile în legatura cu comercializarea lor. Cumparatorul poate folosi bunurile si pîna la înregistrare (cu exceptia scoaterii lor din Republica Moldova) în baza contractului de vînzare-cumparare si a actului de ridicare. precum si de la debitorii autohtoni în beneficiul contribuabililor straini. La cererea organului fiscal.  Daca bunurile unui contribuabil au fost vîndute mai multor cumparatori.  Ridicarea bunurilor sechestrate se efectueaza în prezenta contribuabilului (a reprezentantului acestuia). Al treilea exemplar se remite. de perfectare a titlurilor de proprietate le suporta noul proprietar. bunurile sechestrate nu se vor ridica. dreptul de proprietate asupra acestora trece la cumparator. exceptie facînd situatiile în care substituirea sau degradarea bunurilor este neînsemnata si cumparatorul le-a acceptat la pretul din contractul de vînzare-cumparare. de persoana sa cu functie de raspundere.  În temeiul actului de ridicare a bunurilor sechestrate. organul fiscal este obligat sa remita organelor de urmarire penala materialele de rigoare. În astfel de situatii.  Asupra faptului ridicarii bunurilor sechestrate se va întocmi. În conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. în cazurile prevazute de legislatie. a persoanei lui cu functie de raspundere si a cumparatorului (a reprezentantului acestuia). Dupa expirarea termenului de plata stabilit în contractul de vînzare-cumparare.  Pentru urmarirea datoriei debitoare. URMĂRIREA DATORIEI DEBITOARE  Urmarirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor. persoanei lui cu functie de raspundere. Bunurile supuse accizelor se ridica cu conditia achitarii accizului în conformitate cu legislatia fiscala.

precum si suma obligatiilor fiscale stinse prin scadere sînt luate la o evidenta speciala. Daca suma datoriei debitoare a contribuabilului a fost confirmata sau daca ea a fost infirmata fara anexarea documentelor de rigoare. sa confirme sau sa infirme. actul de sechestru. contractul de vînzare-cumparare. actele ce confirma actiunile de executare silita a obligatiei fiscale se înscriu la organul fiscal în registre speciale de evidenta.   IMPOSIBILITATEA EXECUTARII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale se considera imposibila daca: o Persoana lichidata nu are succesor. Persoana care a primit somatia este obligata ca. o Persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de întreprinzator si-a parasit domiciliul. în modul stabilit de Guvern. de un model stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. în modul corespunzator. EVIDENŢA ACŢIUNILOR DE EXECUTARE SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE  Evidenta actiunilor de executare silita a obligatiei fiscale o tine organul fiscal în modul stabilit. ordinele incaso. alte documente referitoare la caz. precum si daca. nu poate fi gasita si nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol. procesulverbal privind rezultatele licitatiei. la scrisoare se anexeaza copiile de pe documentele de rigoare. pîna la expirarea termenului de prescriptie. Daca datoria este infirmata. tinute manual sau computerizat. o Persoana care desfasoara activitate de întreprinzator este declarata insolvabila si nu dispune de bunuri.  În ziua semnarii sau cel tîrziu în ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia.  Suma obligatiei fiscale a carei executare silita este imposibila. nu i s-a raspuns organului fiscal. partial ori total. la expirarea a 10 zile lucratoare de la primirea somatiei. asupra sumelor pe care el le datoreaza contribuabilului s-a aplicat sechestru în cuantumul obligatiei fiscale a acestuia si ca debitorul este obligat sa stinga obligatia fiscal. o Persoana fizica a decedat si nu exista alte persoane obligate prin lege sa-i stinga obligatia fiscal. în termen de 10 zile lucratoare.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ cere plata este confirmat. 33 . corespondenta cu contribuabilul si cu alte persoane. organul fiscal remite debitorului somatia ca. la data primirii ei. modalitatile de executare silita a obligatiei fiscale. se pastreaza hotarîrea organului fiscal despre executarea silita. o Persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de întreprinzator nu poseda bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol. datoria debitoare a contribuabilului indicata în somatie.  În dosarul contribuabilului caruia i s-a aplicat executarea silita a obligatiei fiscale. aceasta are dreptul sa aplice debitorului.

).  P.rezidenţa se stabileşte în funcţie de domiciu.rezidenţa se stabileşte în funcţie sediul social declarat la FISC. ! Legislaţia fiscală din România a consacrat procedeul creditării obişnuite sub forma creditului fiscal extern.J.. .  V din: dividende. în ţara de origine. rezidenţei:  P.I.I. cât şi pentru cele obţinute de P.presupune că pentru determinarea bazei impozabile în ţara de rezidenţă nu se iau în calcul V realizate în străinătate. dar numai până la nivelul cât s-ar fi datorat în ţara de rezidenţă pentru V respectiv.A. CRITERIILE PENTRU EVITAREA D.  Cetăţenia.  Naţionalitatea .  Înţelegerile bilaterale şi multilaterale între state stabilesc materia impozabilă. unde a avut loc spectacolul.  C.  Creditarea obişnuită . nu au efectul scontat → se recurge la înţelegerile între state).  V din spectacole . rente.presupune că I plătite în străinătate sunt recunoscute în totalitate în ţara de rezidenţă. temporal = perioada pentru care se procedează la evitarea D.I.se impun la sursă.presupune că I plătite în străinătate se recunosc în ţara de rezidenţă.  Indemnizaţii: o Jetoane (I ale membrilor C. atât pentru V obţinute de P.  Are efecte negative asupra liberei circulaţii a capitalurilor şi asupra desfăşurării activităţii economico-sociale.I. ! 34 .sunt impozitate în ţara unde desfăşoară activitatea respectivă.  V din dobânzi. chirii. o Tantiene (I primite de membrii C.A.  C. competenţa fiecărui stat şi modalităţile de percepere. în cazul în care P. Se impun în statele de provenienţă şi se regularizează în statele de destinaţie.F.  Scutirea totală . rezidenţa va fi domiciliul în care P.I.I.. = convenţii între state cu privire la:  Salarii.  V din practica profesiunilor libere . = fenomen prin care aceeaşi masă impozabilă este impusă în 2 state diferite. .presupune că pentru determinarea bazei impozabile şi a cotei I sunt luate în considerare V realizate în străinătate. PROCEDEE TEHNICE DE EVITARE A D. ! Contribuabilul care a obţinut V în străinătate.F.F. îşi va justifica V realizat şi plata I în străinătate pe baza unui Certificat fiscal obţinut de la organul fiscal din străinătate/pe baza unui Certificat de la plătitorul de V emis de organul fiscal ! SOLUŢII CONCRETE DE EVITARE A D. MĂSURI ÎMPOTRIVA D. perioadă care trebuie să fie aceeaşi. cotă a I care apoi se aplică doar asupra V realizate în ţara de rezidenţă. suveranitatea fiscală a fiecărui stat.sunt impozitate parţial în ţara de origine şi parţial în ţara de destinaţie.I. care nu fac parte din conducerea executivă a societăţii).  Scutirea progresivă . atunci organele fiscale din ţările unde acesta a realizat V se vor pune de acord.  Creditarea totală .J. pe baza Declaraţiilor contribuabilului. deţine mai multe domicilii..F. redevenţe .  C. spaţial = spaţiul naţional. îşi petrece cel mai mult timp.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 10: DUBLA IMPUNERE FISCALĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI CRITERII DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI D.  Premii. la teritoriul statului.dacă cetăţeanul este apatrid.  Măsurile unilaterale au ca scop atragerea de capital din V provenite din afară fără a fi impuse (de obicei.

declarând fals sau nedeclarând anumite sume de V. EVAZIUNEA FISCALĂ = fenomen fiscal finalizat cu neplata I către bugetul public. când I sunt plătite de agenţii economici şi suportate de ultimii consumatori.caz în care are loc o translaţie a I de la vânzător la cumpărător.apare atunci când transferul I de la plătitor la suportator se face o singură dată.caz în care are loc o translaţie a I de la cumpărător la vânzător. până când suportatorul este un cumpărător şi râmăne să suporte definitiv I respectiv (I funciar plătit de proprietarul pământului pe care l -a închiriat unui antreprenor care a construit pe el şi ar trebui să suporte I. este reglementată în România de Legea 241/2005). REPERCURSIUNEA FISCALĂ = fenomenul de transmitere a sarcinii fiscale de la plătitorul I alte PF/PJ.  E. nefrauduloasă = presupune interpretarea favorabilă de către contribuabil a legii fiscale (care a fost astfel concepută. în funcţie de gravitate fiind clasată ca fiind faptă civilă/penală. FORMELE R. când sarcina fiscală este transferată fără a fi prevăzută de lege (I pe chirii).F.F.apare în cazul I indirecte. o Alcătuirea registrelor contabile nereale.F.  Forme: 35 .  E.F. oficială . Hawai.F. o Nedeclararea masei impozabile. ceea ce presupune că suportatorul este o persoană care nu mai are posibilitatea să mai transfere asupra cuiva I ce l-a suportat (cumpărarea de bunuri de consum). FORME.F. cu serii diferite.  Prin includerea impozitului în preţul mărfurilor vândute . o Vânzări făcute fără Factură (economie subterană). încât să permită interpretarea). altul fictiv.  R.  E. 1. FORMELE E. o Întocmirea de documente de plăţi fictive. o Preţurile de transfer = mărfuri vândute de la o firmă la o alta. dintre care unele având de regulă destinaţie cu sediul în aşa -zisele „paradisuri fiscale” (Monaco. este echivalentă cu contravenţie/infracţiune. Irlanda.  Forme: o Întocmirea de declaraţii false.  Evaziunea fiscală. o Falsificarea Bilanţului contabil.F.F.  Nu se realizează cu încălcarea legii.  R.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 11: EVAZIUNEA FISCALĂ: CONŢINUT. 2.apare în cazul I directe.F. ci cu încălcarea principiului universalităţii al impunerii. neoficială .I este repercutat de mai multe ori. concretizat în nedeclararea masei impozabile şi neplata I.F.  Prin cumpărarea de materii prime şi materiale la preţuri cu mult mai mici decât cele normale existente pe piaţă . aspru pedepsită de lege (E. OFICIALĂ/NEOFICIALĂ  R. dar el are posibilitatea să transfere I prin chirie.  R.F. o Registru de evidenţă dublă: un exemplar real.F. la CĂILE DE REALIZARE A R. PREVEDERILE LEGII 24/2005 Formele de eludare a impozitului sunt:  Repercursiunea fiscală. R.F. Lichtenstein). frauduloasă = contribuabilii încalcă prevederile legale cu privire la impunere.  Se realizează cu încălcarea legii. simplă . o Declararea de V impozabile inferioare celor reale.F. asupra antreprenorului). în trepte . Cipru.

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ o o o Constituirea fondurilor de amortizare/rezervă într-un cuantum mai mare decât cel care se justifică d. statul pierde.p. Asocierile de familie . o ! Dacă în cazul E.impunerea separată a acestora.F. Scăderea din V impozabil a C de protocol.v. repartizarea V pe fiecare asociat ducând la micşorarea sarcinilor fiscale. în cazul R. statul nu pierde. micşorând astfel V impozabil. economic. indiferent dacă au avut loc/nu. doar că repartiţia oficială a sarcinii fiscale se modifică ! 36 . ceea ce duce la sustragerea unei părţi din V realizate de la impunere. reclamă şi publicitate. Folosirea în anumite limite a procedurilor legale cu privire la donaţiile filantropice. indiferent dacă au fost efectuate sau nu.F.

B. care elimină anumite prelevări cu scopul de a determina mai exact partea de venituri fiscale destinată finanţării activităţii administraţiilor publice. gradul de fiscalitate se reflectă prin raportul procentual dintre încasări le la buget sub forma impozitelor şi P. În sens larg. şi anume: o fiscalitate ridicată determină reducerea activităţii de producţie şi de investiţii a agenţilor economici. reducerea cererii de mărfuri şi servicii. stimulează creşterea economică. care elimină din prelevările obligatorii partea redistribuită direct agenţilor economici şi persoanelor fizice. contribuţia pentru asigurările sociale. se întâlnesc şi alţi indicatori de măsurare a gradului de fiscalitate.  Acest indicator permite realizarea unor compara ții între state. 37 . pe de o parte.B.I. frânarea creşterii economice.  La nivelul agentului economic. o Rata fiscalităţii nete. deoarece nu este indiferentă ponderea respectivelor impozite și contribu țiilor sociale în finanțarea securității sociale asigurată de către puterea publică. contribuţia pentru şomaj. Dimpotrivă. investiţiile. printre care: o Rata fiscalităţii consolidate.).  În practică. pe de altă parte. cât şi în funcţie de structura prelevărilor obligatorii (impozitul pe profit.  Între nivelul presiunii fiscale şi activitatea economică există o strânsă legătură. o fiscalitate moderată impulsionează activitatea de producţie.  Acest indicator are o accepțiune dublă: a. b. taxa asupra mijloacelor de transport etc.. cererea de mărfuri şi servicii. problema fiscalităţii trebuie analizată atât prin prisma ponderii prelevărilor obligatorii în valoarea adăugată. şi P. impozitul pe teren. gradul de fiscalitate (sau rata presiunii fiscale) la nivel macroeconomic poate fi exprimat ca raport între încasările la buget sub forma impozitelor şi contribuţiilor sociale. în special sub forma subvenţiilor pentru întreprinderi şi a prestaţiilor sociale pentru familii.I. În sens restrâns.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 12: GRADUL DE FISCALITATE/RATA FISCALITĂŢII RATA PRESIUNII FISCALE/RATA PRELEVĂRILOR OBLIGATORII  Este egală cu raportul dintre ansamblul impozitelor și contribu țiilor sociale efectiv încasate de administrația publică și PIB.

2.Impozitare progresivă pe tranşe. cheltuieli. Sferă cuprindere . 39  P.  P. pentru V obţinute în ţară şi străinătate. În funcţie de conţinutul şi aşezarea impozitului a) I. În funcţie de subiectul impunerii a) I.Deduceri Fiscale  Deduceri fiscale = sume fixe sub forma V neimpozabil: contribuţii sociale. urmată la sfârşitul anului de o regularizare pentru anumite V. Modalităţile de impunere 1.I proporţional pe salarii. urmând ca apoi V să fie impuse cumulat la sfârşitul anului. familială = impunerea per total a V căminului fiscal. V din premii şi jocuri de noroc. combinată = impunerea este separată în timpul anului. 8. 7. V din pensii. 5.Legea 571/2003). 2. b) I. c) I.  După Război-1990 . separată = impunerea se realizează distinct.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 13: IMPOZITUL PE VENITUL PF: MODALITĂŢI DE IMPUNERE.F. Bază impozabilă = obiectul I = venit net impozabil (diferă pe cele 9 categorii de V supuse acestui tip de I)  Regula de bază a calcului venitul net impozabil: VNI = Venit Brut .Art.Impozitarea separată (modelul sovietic). globală = impunerea la sfârşit de an a tuturor veniturilor realizate în anul respectiv .  După 1 ianuarie 2005 . V din cedarea folosinţei bunurilor (chirii).Impozitare progresivă (progresivitate simplă). cotă parte V.  1934-1939 . individuală = subiectul I este persoana/individul propriului V. 38 .  În prezent. rezidente. nerezidente care desfăşoară o activitate independentă (prin intermediul unui sediu permanent în România) şi activităţi dependente în România. 6.  După 1990 .F. V din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 41 1. V din alte surse. V din activităţi independente. ISTORIC . impunerea a luat diferite forme după anul 1905:  1905 . pentru fiecare tip de V în parte.  1997 . V din salarii. 3.Impozitare proporţională de 16% (Cod Fiscal . modalitatea de impunere practicată: separată în timpul anului (pe categorii de V). Contribuabili . V din activităţi agricole. 9.Impozitare combinată.Impozitare supracotă.În România. 4. b) I.  1923-1934 . V din investiţii.Art.

39 . ce presupune întocmirea unui Registru de încasări şi plăţi. justificate prin documente . care obţin cea de-a 3-a categorie de V nu trebuie să fie autorizate ! Baza de impozitare 1. o Mărci de fabrică şi de comerţ .Venituri obţinute din exercitarea profesiilor desfăşurate în mod independent. o Venituri din practicarea unei meserii. o Drepturi conexe dreptului de autor . 46-(4) o Brevete de invenţie . ! P. autorizate.F. o Venituri din prestări servicii (altele decât cele menţionate la veniturile din profesii libere) .  Să fie cuprinse în C exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite .  Pe bază de norme de V. IMPUNEREA V DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE (16%) Definire . o Know-how . pe baza căruia se va declara V net impozabil : VNI = VB .  Veniturile din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală provenite din . o Consultant fiscal .Art.CT + CNF VNI = Venit net impozabil = Rezultat fiscal VB = Venit brut = V încasate CT = Cheltuieli totale = CDF şi CNF CDF (deduse total/limitat) = Cheltuieli deductibile fiscal = C aferente V realizate CNF = Cheltuieli nedeductibile fiscal = C realizate şi înregistrate. în condiţiile legii . o Auditor financiar . în timp ce P.F. o Notar .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 16: IMPUNEREA CELOR 9 CATEGORII DE VENIT OBŢINUTE DE P. o Consultant de plasament în valori mobiliare . o Drepturi de autor . 46-(1)  Venituri sub forma beneficiilor comerciale obţinute din .  Veniturile din profesii libere . care obţin primele 2 categorii de V. 46-(3): o Profesii medicale . a) Evaluarea în sistem real .  Să respecte regulile privind amortizarea.Art.Art.F. 46-(2): o Venituri din fapte de comerţ ale contribuabililor .A.Art.A pot fi evaluate:  În sistem real. 48(1) = se face pe baza evidenţei contabile în partidă simplă (nu se foloseşte procedeul dublei înregistrări. o Alte profesii reglementate. o Arhitect .Art.CDF VNI = VB . o Desene şi modele .F. ci al simplei înregistrări) .F. 48(4)  Să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării V. V. ale P. o Expert contabil . o Contabil autorizat .I. o Procedee tehnice . dar nerecunoscute de legea fiscală CDF trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a putea fi deduse . o Avocat . o Mostre . sunt P.Art.

C pentru acordarea de burse private în limita unei cote de 5% din baza de calcul .  Pierderi privind bunurile perisabile în limitele prevăzute de actele normative în materie . V.  Sumele/valoarea bunurilor confiscate.  C cu prime de asigurare . Termen de plată . mecenat.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ CDF limitat . prime sau indemnizaţii obţinute de o P.F. 57(2a): VNI = VB .  C sociale în limita de până la 2% din fondul de salarii realizat anual . toate V în bani şi/sau în natură.N.Art. ale P. ce desfăşoară o activitate.DP VNI = Venit net impozabil.0. 40 . dobânzi. CNF . VB = Venit brut = salar tarifar lunar + sporuri + prime + indemnizaţii DF = Deduceri fiscale = contribuţii obligatorii aferente unei luni (C AS . în limita a de 2.I. care realizează V din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din VB a unei CDF de 40% di n VB. inclusiv: sporuri. în altă localitate/ţară/străinătate.10.Art.  Prima de asigurare voluntară de sănătate.F. 48(7)  Sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familei sale .5.Art.  Rate aferente creditelor angajate .  C privind bunurile constatate lipsă din gestiune/degradate şi neimputabile. penalităţi de întârziere . 50(1).000 lei inclusiv :  Fără persoane în întreţinere = 250 lei .DF . 49(2).V din activităţi independente (cu excepţia celor impuse la sursă) vor fi supuse impozitării şi plătite trimestrial.Presupune elaborarea normelor de V.  C cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în interese de servici.  C privind tichetele de masă acordate de angajatori . iar ceea ce rămâne se impune la sursă cu o cotă de 16% Art. respectiv de 50% din VB în cazul V provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală.  Cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul.(2) .F.  Amenzi. de către Ministerul Finanţelor Publice. în limita a echivalentului de 400€/persoană anual .  Donaţii de orice fel .Sunt considerate V din salarii.  Contribuţii efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative. confiscări.(3) .  4/mai multe persoane în întreţinere = 650 lei . Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice având obligaţia de a stabili şi publica aceste norme.Art.  C corespunzătoare V neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate . până la 1 ianuarie a anului în care urmează a se aplica normele respective 2. pe baza unei declaraţii anticipate. CFS .  C de protocol în limita unei cote de 2% din baza de calcul . Baza de impozitare . în limita a echivalentului de 250€/persoană anual .  3 persoane în întreţinere = 550 lei .5%) + Contribuţia la fondurile de pensii ocupaţionale (în limita a echivalentului de 200€) + Cotizaţia sindicală DP = Deducere personală se acordă astfel :  Pentru P. în baza unui Contract individual de muncă.  1 persoană în întreţinere = 350 lei .5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice . care realizeză BR lunar din salarii de până la 1.(2). urmând ca la sfârşitul anului să se realizeze regularizarea I prin Declaraţia 202 “Declaraţia specială privind V din activităţi independente”.Art.  2 persoane în întreţinere = 450 lei .5% . 48(5):  C de sponsorizare.Plăţi anticipate IMPUNEREA V DIN SALARII (16%) Definire . b) Evaluarea pe bază de norme de V . 55-(1). → I plată la sfârşit de an = I final datorat . CASS .5% .

 Obligaţia calculării. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care plătesc aceste V.Art.VNI . → I astfel plătit este de tip final = se regularizează la sfârşitul fiecărui an. C = Câştiguri înregistrate în cursul anului .  Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi alte operaţiuni similare .  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării.Art. 59(1). care realizeză BR lunar din salarii de peste 3. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare .(2). 16%) Definire .  Pentru P. P = Pierderi înregistrate în cursul anului .F. DF este degresivă :  Pentru P.Plătitorii de salarii şi V asimilate salariilor au obligaţia de a calcula. pe baza unei declaraţii anticipate. altele decât V din activităţi independente.Art.F.CD (25% din VB) Termen de plată . 2.Art. Cotă de impunere şi termen de plată 1. Baza de impozitare . de a reţine şi de a vira I aferent V din salarii ale fiecărei luni la bugetul de stat. DF = 0 lei.  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata . Termen de plată . 61 .Art. 62(2): VNI = VB .P CNA = Câştig net anual . provenind din cedarea folosinţei bunurilor imobile. reţinerii şi virării I revine societăţii de administrare a investiţiilor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ ! Condiţiile pentru ca o persoană să fie considerată în întreţinere sunt :  Persoana în cauză să fie la şcoală .Art.  Să nu deţină terenuri agricole de peste 1 Ha (la şes) şi de peste 2 Ha (la deal).  Obligaţia calculării şi reţinerii I revine plătitorului de astfel de V. care realizeză BR lunar din salarii între 1.V din cedarea folosinţei bunurilor vor fi supuse impozitării şi plătite trimestrial.000 lei. 67(1) :  Se reţin la sursă (16%) .  Obligaţia calculării şi reţinerii I revine PJ.Veniturile din investiţii cuprind :  Venituri din dividende .  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care a fost reţinut.Art. 41 . odată cu plata dividendelor către acţionari/asociaţi.Art. urmând ca la sfârşitul anului să se realizeze regularizarea I prin Declaraţia 206 „Declaraţia specială privind cedarea folosinţei bunurilor”. 67(2) :  Se reţin la sursă (1% şi 16%) . IMPUNEREA V DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR (16%) Definire .  Venituri din lichidarea unei persoane juridice. 65-(1) .  Câştiguri din transferul titlurilor de valoare.  Venituri impozabile din dobânzi . Câştig net = VB . 66-(5): CNA = C . iar câte 1 exemplar îl va distribui organului fiscal competent şi angajatului ! . 67(3a) :  Se reţin la sursă (1% şi 16%) . în bani şi/sau natură. Veniturile din dividende .I reprezintă plată anticipată. uzufructar/alt deţinător legal.000. întocmite obligatoriu de către angajator în 3 exemplare: 1 exemplar îl păstrează. 58 .V cedarea folosinţei bunurilor sunt V.3. Baza de impozitare .  Să nu aibă V de peste 250 lei .I ! Informaţiile referitoare la calculul I pe V din salarii sunt cuprinse în Fişele fiscale.000 lei inclusiv. 01 . 3. IMPUNEREA V DIN INVESTIŢII (1%.Art. V sub formă de dobânzi . obţinute de către proprietar.

69: VI = VP . 73(1). 42 .  Valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare.  Obligaţia calculării. plantelor decorative şi ciupercilor. SN = Sumă neimpozabilă.Art. 74(2):  Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă are obligaţia de a depune anual o declaraţie de venit la organul fiscal competent. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. de pe ternu rilor agricole proprietate privată sau luate în arendă.I reprezintă plată anticipată. 67(3d) :  Se reţin la sursă (16%) . pe bază de contract. avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică acestea . 68 .SN (1. 5.000 lei. ! Lichidarea presupune : inventarierea Activului şi Pasivului patrimonial. 67(3c) :  Se reţin la sursă (1%) . reţinerii şi virării I revine PJ . b) În cazul în care V se determină în sistem real . în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.Normele de V se stabilesc de către Direcţiile Teritoriale de Specialitate ale Ministerului Agriculturii. precum şi orice alte operaţiuni similare .  Exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole.I final) este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care se face plata.Art. reţinerii şi virării I revine intermediarilor.  Obligaţia calculării. urmând a fi regularizate de organul fiscal competent.Art.Art. care va emite o decizie de impunere anuală. în stare naturală. 71 .  Cultivarea şi valorificarea arbuştilor. Baza de impozitare . către unităţi specializate pentru colectare. Termen de plată a) În cazul în care V se determină pe baza normelor de V (I final) . actualizarea la zi a acestora şi acoperirea datoriei din Active ! IMPUNEREA V DIN PENSII (16%) Definire . Venituri din lichidarea unei persoane juridice . 72(1) . Normele de V se stabilesc.Art. 74(3): contribuabilul care obţine V din activităţi agricole are obligaţia de a efectua plăţi anticipate aferente acestor V. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. Baza de impozitare a) VN dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de V .  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care a fost reţinut.Art.Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi :  Cultivarea şi valorificarea florilor. legumelor şi zarzavaturilor.Art. VP = Venituri din pensii .Se impun doar V din pensii ce depăşesc suma de 1.  În cazul activităţii desfăşurate după data de 15 mai. până la data de 15 mai inclusiv a anului fiscal . astfel : Art.000 lei) VI = Venit impozabil . Termen de plată . declaraţia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data începerii desfăşurării activităţii. pentru utilizare ca atare. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  Termenul de virare I este până la data depunerii situaţiei financiare finale (întocmită de lichidatori) la Oficiul Registrului Comerţului.Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la findurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale. Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen.Art. b) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă poate opta şi pentru stabilirea VN în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă . IMPUNEREA V DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE (16%) Definire . se aprobă de DGFP teritoriale ale MFP. precum şi altele asemenea .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 4.I final.Termenul de virare I (se reţin la sursă . 70(3) .Art.

o Se impun cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net realizat într-o zi de acelaşi plătitor şi care depăşeşte cuantumul de 10.  4. b) Veniturile din jocuri de noroc .Art.000 lei .Art. 76: VNI = VPJN . IMPUNEREA V DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL Definire . Baza de impozitare . pentru valori de peste 200.Art. în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă).Art.Veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se referă la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.Termenul de virare al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. precum şi pentru precum terenurile de oric e fel fără construcţii. 77(6) .  Veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. cota de impunere este de :  3% pentru valori de până la 200.000 lei inclusiv. 771(4) .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPUNEREA V DIN PREMII ŞI JOCURI DE NOROC (16%. cota de impunere este de :  2% pentru valori de până la 200. 25%) Definire  Veniturile din premii cuprind . 77(1).Art. 77(2) : o Se impun cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net realizat într-o zi de acelaşi plătitor şi care nu depăşeşte cuantumul de 10. b) Art . Termen de plată . inclusiv cele de tip jack-pot. primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor. antrenorilor.000 lei inclusiv.  6.VN VNI = Venit net impozabil. VN = Venit neimpozabil.Art. Termenul de plată . precum şi pentru precum terenurile de orice fel fără construcţii. Cota de impozitare a) Art .Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.000 lei.771(1a) . prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. Baza de impozitare .000 lei inclusiv . 771(1) .Art.Termenul de virare al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. definite conform normelor metodologice . pentru valori de peste 200.000 lei inclusiv .Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.  Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc. Cotă de impunere a) Veniturile sub formă de premii se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu . tehnicienilor şi altor specialişti.000 lei inclusiv.Art.000 lei + 2% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.771(1b) . 43 . dobândite la o dată mai mare de 3 ani. 20%.Baza de impozitare a veniturilor din veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal o reprezintă valoare declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. VPJN = Venit din premii/jocuri de noroc .Art. 771(6) . 75(2). potrivit legii. 75(1):  Veniturile din concursuri (altele decât premiile.

Art. servicii şi alte drepturi. 44 . 84 . Termenul de plată . în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii .  Venituri primite de persoanele fizice pensionari. 79(3) .Baza de impozitare a veniturilor alte surse o reprezintă venitul brut realizat.  Câştiguri primite de la societăţile de asigurări.Art. potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi spaciale . 78(1) . Baza impozabilă . sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri. încheiate potrivit Codului Civil.I final) este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.Termenul de virare al impozitului (se reţine la sursă .  Venituri primite de persoanele fizice din activităţi desfăşurate pe baza contractelor/convenţiilor civile.  Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial .Veniturile din alte surse se referă la :  Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate. foşti salariaţi. ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPUNEREA V DIN ALTE SURSE (16%) Definire .Art. altele decât veniturile impozabile din activităţi independente.

21(3). 21(3).  C cu prime de asigurare socială voluntară în limita unei sume echivalente cu 250€ .5 ori plafonul acordat instituţiilor publice .Art. 21(3).  PJ străine care desfăşoară o activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.Art.Art. Organizaţiile non-profit.C = Sold final creditor cont 121 CNF .  C cu amortizarea.  C cu amortismentul peste limita legală .  PJ străine care realizează V din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România saun din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o PJ română. 18(1).Art.3).  C privind bunuri de natura stocurilor/a activelor corporale constatate lipsă din gestiune/degradate. Fondul de compensare a investitorilor .Art. 21(3). Fondurile de garantare a depozitelor bancare . 21(3). 45 .Art.Art.Art. penalităţi.Art. Scutiri       Trezoreria statului.  PJ străine şi PF nerezidente care desfăşoară activitate în România într -o asociere fără personalitate juridică.Art. b) Contribuabili care desfăşoară activităţi de natura: barurilor de noapte. Asociaţiile de proprietari şi PJ care plătesc I pe V microîntreprinderilor . pentru V realizate în România şi străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Bază de impozitare . 21(3). dar nu mai mult de 20% din I pe profit datorat . instituţiile publice .  C cu sponsorizările: deductibile în limita a 3‰ din cifra de afaceri.  C cu diurna/indemnizaţiile cu deplasarea: nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte de 2. cluburile de noapte. Cotă de impozitare a) Cota de I pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16% . 16(1). DF = Deduceri fiscale = C deductibile a) Deductibilitate limitată  Fondul de rezervă (rezerva legală) legală în limita a 5% din profitului brut realizat şi maxim 20% din Ks . Fundaţiile şi cultele religioase .Art.Art. 13  PJ rezidente .Art. b) Deductibilitate integrală  C cu dobânzile. patronale sunt scutite de la plata I/profit pentru V realizate într-un an fiscal până la echivalentul în lei a 15. sindicale.Art. discotecilor. în limita unei sume echivalente cu 400€ .  V aferente provizioanelor legale pentru garanţii de bună execuţie acoradte clienţilor şi pentru neîncasarea creanţelor în limite legale .21(4) = Cheltuieli nedeductibile fiscal  C cu impozitul datorat. 15(1). cazinourilor sau pariurilor sportive sunt obligaţi la plata unui impozit (I minim) de 5% . RNC = Rezultat net contabil = V . 22(1b). altele decât cele imputabile/asigurate. în cazul în care gradul de îndatorare a K este ≤ 3.Art. 19(1): PI = RNC + CNF . 22(1a).Art. BNR.Art. 15(1).  C cu contribuţia la pensiile facultative în numele unui angajat.DF PI = Profit anual impozabil.000€.Art.  C cu pierderile din perisabilităţi: nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte norma legală .  PF rezidente asociate cu PJ române. dar nu mai mult de 10% din restul V .Art. 15(1).Art.  C cu amenzi.  C cu protocolul: deductibile până la 2% din rezultatul intermediar şi nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte 2% . 15(1). 15(1). 21(3). 15(2.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 19 : IMPOZITUL PE PROFITUL SOCIETĂŢILOR Contribuabili .

103 şi dacă nu au mai fost plătitoare de de I/V. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. Opţiunea de a plăti I/V microîntreprinderilor 1.(2).V.  Au Ks deţinut de un acţionar sau asociat PJ cu peste 250 de angajaţi.M. 104(5):  Desfăşoară activităţi în domeniul bancar. Nu pot opta pentru sistemul de impunere pe V.Art.M.000€.  V realizate din despăgubiri. dacă îndeplinesc condiţiile Art. al pieţei de K.103 a şi d sunt îndeplinite la data înregistrării la Registrul Comerţului.M.(3) . d) Ks al PJ este deţinut de persoane. 107:  2% în 2007. b) Are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv. 104(1). se aplică asupra veniturilor obţinute de microîntreprinderi din orice sursă. dacă condiţiile prevăzute la Art. este . c) A realizat V care nu au depăşit echivalentul în lei a 100. iar condiţia prevăzută la Art. până la data de 31 ianuarie inclusiv.  Desfăşoară activităţii în domeniile asigurările şi reasigurărilor.Art. 108 (1) .  P. de la societăţi de asigurare. o constituie V din orice sursă. valoarea de achiziţie a acestora.  V din exploatare.M. care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la Art. 103 .:  Microîntreprinderile plătitoare de I/P pot opta pentru plata I/V.  2.  3% în 2009.PJ plătitoare de I/P comunică opţiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal.Baza impozabilă a I..Astfel.Art.  V rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului de stat. începând cu primul an fiscal. 105 . Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic .M. prin depunerea Declaraţiei de menţiuni pentru Pj. din care se scad:  V. pot plăti I.M.O microîntreprindere este o PJ română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii. care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. cazinourilor. reprezentând cota parte a subvenţiilor guvernamentale şi a a ltor resurse pentru finanţarea investiţiilor. altele decât statul. se deduce din baza impozabilă în trimestru l în care au fost puse în funcţiune.V. asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică. română care este nou înfiinţată poate opta pentru plata I/V. pariurilor sportive. 2.V. 104(4).Art. la data de 31 decembrie a anului fiscal respectiv: a) Realizează V. începând cu anul fiscal următor. 103 începând cu anul fiscal următor .Art.M.Art. I pe V. următoarele:  Microîntreprinderile plătitoare de I. 106(1). Procedura de declarare a opţiunii . Deduceri fiscale . 108(2) . cu excepţie PJ care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.M.Art.V. Cota de impozitare pe V.. în proporţie de 50% din VT. Aria de cuprindere .  V din provizioane.5% în 2008. 103b este îndeplintă în termen de 60 zile inclusiv de la data înregistrării.Art.  V din producţia de imobilizări corporale şi necorporale.Art.I.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 21: IMPOZITUL PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR Definiţia microîntreprinderii . 46 .Art.În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat. altele decât cele din consultanţă şi management.M.  PJ române care . din variaţia stocurilor. autorităţile locale şi instituţiile publice. 109(1) .  Desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. este opţional .J. Baza impozabilă .M.

PJ plătitoare de I/V. sunt obligate să evidenţieze contabil C de amortizare. 110  Calculul şi plata I/V.Art. până la termenul de plată al I.  Microîntreprinderile au obligaţia de a depune.Art. 112 . Declaraţia de I/V. Prevederi fiscale referitoare la amortizare . până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează I. 47 .M.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Plata I şi depunerea declaraţiilor fiscale .M. se efectuează trimestrial.

249(1). instalaţii.Art.(2). datorează anual I/clădire.50%.  Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a acesteia în patrimoniul proprietarului.  Clădirile afectate centralelor hidro-electrice.1% la valoarea impozabilă a clădirii . cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. obiecte. cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. 249(5).  Clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat/confesional sau particular.Art. Plata I . Scutiri . 249(3). iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul.Art.(3)  I/C se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. materiale.(2).  Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România. indiferent de denumirea ori de folsinţa sa şi care are 1/mai multe încăperi (spaţiul din interiorul unei clădiri) ce pot servi la adăpostirea de oameni. b) În cazul deţinerii a mai mulor clădiri . închiriate. animale. Pentru PJ . 250 .  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an. cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice.Art. Calculul I 1.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 24: IMPOZITUL PE: CLĂDIRI. în 2 rate egale. 255(1). care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. 253(1).Art. cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. Pentru PF a) În cazul deţinerii unei singure clădiri . TERENURI.  Cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. se stabileşte taxa pe clădire.  Clădirile clasate ca fiind monumente istorice/de arhitectură sau arheologie/muzee sau case memoriale. 251(1). date în administrare sau folosinţă.  Clădirile funerare din cimitire şi crematorii. 252(1)  Cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. către Bugetul local .Art.  Clădirile constituite ca lăcaşuri de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România.25% 1.Art.Aplicarea cotei de impozitare de 0. termo-electrice şi nuclearo-electrice.  Cota de impozit se stabileşte prin Hotărârea Consiliul local şi poate fi cuprinsă între 0. locatarilor.  Cu 100% pentru ce-a dea patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. indiferent de materialele din care sunt construite . cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice.Art. titularilor dreptului de administrare sau folosinţă .  Pentru clădirile proprietate publică/privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale: concesionate. se acordă o bonificaţie de până la 10%. MIJLOACE DE TRANSPORT IMPOZITUL PE CLĂDIRI Reguli generale  Clădirea este orice contrucţie situaţă desupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. inclusiv.  Cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. până la 31 martie a anului respectiv.(2)  Impozitul/taxa pe clădire se plăteşte anual. 48 .Clădirile pentru care nu se datorează I/clădire sunt:  Clădirile proprietate a statului/unităţilor administrativ-teritoriale/oricăror instituţii publice. echipamente şi altele asemenea.  Clădirile unităţilor sanitare publice. 2. produse.

în 2 rate egale. 265(1). aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari. 261(3). datorează anual I/mijloc de transport. 256(3).Art. drumuri europene.  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an. se acordă o bonificaţie de până la 10%. date în administrare sau folosinţă. în momentul încetării contractului de leasing financiar.Art. către Bugetul local . locatarilor. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România .I/MT nu se aplică pentru:  Autoturisme.  Navele fluviale de pasageri.Art. datorează anual I/ teren. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul PF cu domiciliul în Delta Dunării.Art.Art. categoria de folosinţă a terenului.(2). în 2 rate egale. 256(1). Insula Balta Ialomiţei.Art.  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an.I/MT se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. se stabileşte taxa pe teren. motociclete cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor (adaptate handicapului lor).Terenurile pentru care nu se datorează I/teren sunt:  Orice teren proprietate a statului/unităţilor administrativ-teritoriale/oricăror instituţii publice. Plata I .(2)  Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual.  Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. 49 . I este datorat de locator . pe întreaga durată a acestuia. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT Reguli generale  Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat în România.  Mijloacele de transport ale instituţiilor publice.  În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui leasing financiar. până la 31 martie a anului respectiv.  Pentru terenurile proprietate publică/privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale: concesionate. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPOZITUL PE TERENURI Reguli generale  Orice persoană care are în proprietate teren situat în România. 258(1) . până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  Orice teren al unui cult religios recunoscute oficial în România. 257 . titularilor dreptului de administrare sau folosinţă . conform încadrării făcute de Consiliul local. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. se acordă o bonificaţie de până la 10%.  Orice teren al unei unităţi sanitare publice.  Terenurile ocupate de autostrăzi. Scutiri . Plata I . Scutiri . Calculul I .Art.Art. drumuri naţionale.  Orice teren al unei instituţii de învăţământ de stat/confesional sau particular. până la 31 martie a anului respectiv. Insula Mare a Brăilei. 261(1). rangul localităţii şi zona în care este amplasat terenul.I/T se stabileşte luând în calcul: numărul de m2 de teren. Calculul I .(4). I se datorează de locatar. 263(1) .  Orice teren al unui cimitir şi crematoriu.Art.Art. 260(1). către Bugetul local .(2). 262 . închiriate.(2)  Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual.

Operaţiunile impozabile sunt constituite sau asimilate cu: 1. a servi ciilor prestate sau a lucrărilor executate. 129(3):  Închirieri de bunuri.  Stocuri degradate calitativ. 1.  Casarea mijloacelor fixe. 4. amortisment) şi impozitarea acestora. la preţul de facturare. 3.  Bunuri plasate în regimuri vamale suspensive. 50 . LIVRĂRI DE BUNURI efectuate cu plată .  Obiectul impozabil este valoarea bunurilor livrate. Achiziţie intracomunitară de bunuri. globală . 128(3):  Predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană. cu excepţia calamităţilor şi a perisabilităţii.  Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor.  Transfer de bunuri în baza unui contract de comision.presupune impozitara valorii adăugate determinată ca diferenţă între preţul de vânzare al bunurilor şi cheltuielile aferente (TVA de plată/recuperat):  Plătitorii sunt PFA/J care livrează bunuri.  Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. brevetelor. prestează servicii sau execută lucrări. OPERAŢIUNI IMPOZABILE. CALCUL. Nu se consideră livrări de bunuri efectuată cu plată . PRESTĂRI DE SERVICII efectuate cu plată . 5.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 2: TVA: CONŢINUT ECONOMIC. pe care o colectează de la clienţi. licenţelor.  Agentul economic face doar oficiul de administrare al TVA. datorat la bugetul statului.  Lipsa de gestiune. VALOAREA ADĂUGATĂ se determină prin 2 metode:  M.  Faptul generator al obligaţiei de plată este transferul proprietăţii. Import de bunuri.  Executarea silită. Livrare de bunuri.v. o plăteşte furnizorului şi reglează diferenţa cu organul fiscal.  Bunuri acordate gratuit din rezerva de stat.presupune însumarea elementelor valorii adăugate (manoperă. care d. contribuţoo.Art.  Intermedierea efectuată de comisionari. 2. analitică .Art.  Perisabilităţi în limite legale. cu excepţia contractelor de leasing.Art. 128(8):  Transfer de bunuri la fuziune/divizare.Art.  Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing.  M. dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de TVA.  Transmiterea folosinţei drepturilor de autor. juridic este momentul acceptării facturii/chitanţei fiscale. Activităţi asimilate cu livrarea de bunuri efectuată cu plată cu plată .p. Prestare de servicii. know-how-urilor. Schimb de bunuri sau servicii. DECLARARE ŞI PLATĂ Conţinut economic TVA = impozit indirect general asupra cifrei de afaceri netă.  Suportatorii sunt consumatorii finali.  Distribuiri de bunuri către asociaţi/acţionari. care nu mai pot fi valorificate. Operaţiuni impozabile . 2. 128(4):  Plata în rate.

1301(1) . SCHIMB DE BUNURI SAU SERVICII . cu excepţia TVA. desfăşurate de unităţi autorizate.  Achiziţionarea de către o PJ neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate şi transportate/expediate în alt stat membru decât cel în care s -a efectuat importul. Nu se consideră prestări de servicii efectuate cu plată .  Transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate. Este constituită din . de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător/furnizor. în vehicule special amenajate şi autorizate în acest scop. b) Cheltuieli accesorii: comisioane. 4. pentru uzul propriu/uzul personanlului civil din cadrul forţelor armate române. Activităţi asimilate cu achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu plată . 129(4):  Utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei pers oane impozabile.  Activitatea de învăţământ. că tre un stat membru al UE.  Servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanţie.Art.Operaţiunea care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii. activele distribuite asociaţilor/acţionarilor. 130 .Art. f) Valoarea de aport a bunului pentru aportul în natură. precum şi livrarea de proteze dentare efectuate de aceştia. e) Suma imputată pentru mijloacele fixe imputabile.Art. 137(2): a) Impozitele şi taxele. bunurile date gratuit.  Serviciile prestate gratuit de către o persoană impozabilă care nu fac parte din activitatea sa economică. 137(1): a) Contrapartidă obţinută sau urmează a fi obţinută de furnizor/prestator pentru bunurile livrate/serviciile prestate. b) Preţul de cost pentru: bunurile constatate lipsă.  Prestări de servicii în scopuri publicitare sau de stimulare a vânzărilor.Art.  Serviciile publice poştale. în contul furnizorului/cumpărătorului. d) Valoarea net contabilă pentru mijloacele fixe constatate lipsă neimputabile. altul decât cel de plecare al transportului/expediere a bunurilor. este considerată ca fiind o livrare de bunuri şi/sau prestare de servicii.  Preluarea de către forţele armate române de bunuri pe care le -au dobândit în alt stat membru. c) Contravaloarea suportată de salariaţi pentru: echipamentul de lucru sau de protecţia.Obţinerea dreptului de a dispune. 51 . 2. Baza de impozitare 1. de la cumpărător/beneficiar. din statul membru pe teritoriul căruia au fost produse/extrase/achiziţionate/dobândite/importate. cheltuieli de ambalare-transport-asigurare. îngirjirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea. 1301(2):  Utilizarea în România a unor bunuri transportate/expediate de către o persoană impozabilă.Art. Cuprinde . 141(1) .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Activităţi asimilate cu prestarea de servicii efectuată cu plată .  Meditaţiile acordate în particular de cadre didactice. bunurile achiziţionate şi utilizate pentru alte scopuri decât activitatea economică.  Prestările de servicii efectuate în cadrul profesiilor de stomatologi şi tehnicieni dentari.Art.  Prestările de servicii în domeniul protecţiei şi al asistenţei sociale. Scutiri .Art.Art. 3. în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică.Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:  Spitalizarea. în scopul desfăşurării activităţii economice proprii. sponsorizare sau mecenat. ca şi proprietar. ACHIZIŢIE INTRACOMUNITARĂ DE BUNURI efectuate cu plată . 129(5):  Prestări de servicii în limitele prevăzute de lege pentru protocol.

S.  R. d) Valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi. inclusiv a terenului pe care sunt construite. monumente istorice. 1521. 1562 (1) .Art.Art. grădini zoologice şi botanice. care au suprafaţa utilă maximă de 120 m2 şi valoarea maximă de 380. pentru aurul de investiţii .  R.  Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora.  Livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. destinate utilizării drept case de copii. târguri. un decont de taxă. inclusiv a terenului pe care sunt construite. c) Dobânzile percepute după data livrării/prestării. pentru plăţi cu întârziere.Art. Atunci când TVA deductibilă > TVA plată.S. prin schimb. cărţi. inclusiv a terenului pe care sunt construite. 152.Orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale. 1522. Cotele de taxă (SUBIECTUL 35 : COTELE TVA) 1.  Livrarea de produse ortopedice.000€ în anul calendaristic precedent). pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă/care nu sunt supuse cotelor reduse.Art. opere de artă. către primării. 157 .S.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 3. pentru bunurile second-hand. zire şi reviste. Nu cuprinde .  Cazarea în sectorul hotelier/al sectoarelor cu funcţie similară.Art.S. 2. case memoriale. achiziţionate de orice persoană necăsătorită/familie. ca parte a politicii sociale:  Livrarea de clădiri. 137(3): a) Rabaturile.Art. expoziţii şi evenimente culturale.  Livrarea de clădiri.  R. Regimuri speciale  R. inclusiv a terenului pe care sunt construite.  Livrarea de clădiri. remizele. COTE REDUSE a) Cota de 9% se aplică asupra bazei impozabile pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:  Servicii constând în accesul la: castele. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă . fără fac turare. de scutire pentru întreprinderile mici (cifra de afaceri < 35.000€/an) . 52 . destinate utilizării drept cămine de bătrâni şi pensionari. Declararea (Decontul de taxă) . centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap. inclusiv a terenului pe care sunt construite.S. Livrarea de clădiri. De ce optează agenţii economici pentru plata TVA la înfiinţare ? Pentru a deduce TVA aferent intrărilor. Plata taxei la buget .000 lei. obiecte de colecţie şi antichităţi . COTA STANDARD este de 19% şi se aplică asupra bazei impozabile. cinematografe. pentru persoanele impozabile nestabilite. monumente de arhitectură şi arheologie. agentul economic este interesat să devină plătitor de TVA. pentru agenţiile de turism .Persoanele înregistrate ca fiind plătitoare de TVA. 1523. risturnurile.  R. până la data la care are obligaţia depunerii Decontului de taxă. trebuie să depună la organele fiscale competente.Art. care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile . muzee. pentru fiecare perioadă fiscală (luna calendaristică sau trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care nu a depăşit plafonul cifrei de f acaeri de 100. sconturile şi alte reduceri de preţ.Art. b) Sume reprezentând daune-interes.  Livrarea de manuale şcolare. 1524. b) Cota de 5% se aplică asupra bazei impozabile pentru livrarea locuinţelor.

alcool etilic) A1 = Acciză specifică A2 = Acciză ad valorem K1 = Acciză K2 = Acciză ad valorem PA = Preţ cu amănuntul maxim = P la care produsul este vândut altor persoane decât comercianţii.Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor. atunci când sunt destinate pentru:  Livrarea în contextul relaţiilor consulare şi diplomatice.  Forţele armate aparţinând oricărui stat membru al NATO.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 39: ACCIZE: CATEGORII DE MĂRFURI ACCIZABILE. DECLARARE ŞI PLATĂ Categorii de mărfuri accizabile . COTE FIXE .  Arme de vânătoare. produse intermediare. d) Altele:  Alcool etilic. altele decât bere şi vin. c) Produse de largă utilitate/consum:  Carburanţi auto.000 bucăţi ţigarete.  400€/1 tonă benzină fără plumb. care include toate taxele şi impozitele Q1 = Cantitate în 1. REGIMUL ANTREPOZITELOR FISCALE. COTE PROCENTUALE .Art. Notând: A = Cunatumul accizei C = Număr grade Pluto K = Acciză unitară R = Curs de schimb Lei-Euro Q = Cantitate în litri (pentru: bere. Tipuri de cote 1. vin. care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă/de import: a) Produse considerate nocive consumului:  Bere.  Vin. MODALITĂŢI DE CALCUL.  Organizaţiile internaţionale recunoscute de autorităţile publice ale Românieim în limite le stabilite prin convenţii internaţionale. 162 . TIPURI DE COTE.accize specifice:  345€/1 tonă benzină.  Produse energetice.Art. b) Produse considerate de lux:  Blănuri.  Produse intermediare.98€/1.Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum. cu excepţia Forţelor Armate Române.  Tutun prelucrat. 2.ad valorem (la ţigarete) Modalităţi de calcul a) Baza impozabilă valorică (a preţului de vânzare). Scutiri la plata accizelor .  Cristale. 199(1) .  Băuturi fermentate. băuturi fermentate. b) Masa impozabilă este determinată cantitativ (cuantificată în mod natural).000 bucăţi Q2 = Număr pachete din Q 53 .  9.  Energie nucleară.

indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă Art. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia . deţinute. judeţene pentru cazanele cu ţuică. BĂUTURI FERMANTATE.G. 194(4).000 bucăţi) A = A1 + A2 A1 = K1 x R x Q1 A2 = K2 x PA x Q2 Regimul de antrepozitare fiscală ANTREPOZITUL FISCAL . Pentru ALCOOL ETILIC 4. 54 .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Art. Declararea  Orice plătitor de accize are obligaţia de a depune lunar la autoritatea fiscală competentă o Declaraţie de accize.  Declaraţiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către plătitorii de accize. Pentru ŢIGARETE (A datorată nu poate depăşi suma fixă de 19.92€/1. 194(1).Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care aaciza devine exigibilă. Plata .P. primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat. transformate. Poate funcţiona doar pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea fiscală competentă: Ministerul Finanţelor Publice/D. PRODUSE INTERMEDIARE 3. Pentru VINURI SPUMOASE.Art. 163(c) = locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente.Art.F. 193(1) . unde produsele accizabile sunt: produse. Pentru BERE 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful