Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza performanţelor economico-financiare

Profesorii Niculescu şi Lavalette definesc performanţa economică a unei


firme ca reprezentând "echilibru instabil rezultat din evoluţia conceptelor de
eficienţă şi eficacitate.
Eficienţa cunoaşte forme diverse:
- productivitatea - când se evaluează eficienţa muncii cheltuite în procesul de
producţie;
- rentabilitatea - când se evaluează capacitatea unei firme de a obţine profit;
- randamentul - în privinţa eficienţei utilizării mijloacelor fixe;
- gradul de valorificare productivă a materialelor – în privinţa eficienţei utilizării
materiilor prime şi materialelor în procesul de producţie;
- ratele de gestiune sau de rotaţie - când se urmăreşte eficienţa utilizării
elementelor patrimoniale (active şi capitaluri).
Eficacitatea poate fi definită ca nivelul de satisfacere a exigenţelor externe,
respectiv ale clienţilor, statului, furnizorilor, salariaţilor, acţionarilor.
O întreprindere devine performantă atunci când s-a optimizat capacitatea ei
de a produce un bun sau un serviciu la un moment dat. O întreprindere este
performantă atunci cînd este, în acelaşi timp, şi eficientă şi eficace.
Performanţa = Eficienţă x Eficacitate
Pentru a evalua starea şi evoluţia unei întreprinderi, se folosesc o serie de
indicatori, care sunt descompuşi şi grupaţi în concordanţă cu scopul analizei:
a) după caracterul lor :
- indicatori cantitativi :
- rentabilitatea
- eficienţa
- productivitatea muncii
- indicatori calitativi:
- măsura în care clienţii sunt satisfăcuţii
- reclamaţii aduse de clienţii
b)după conţinut : - indicatori de rezultate
- indicatori de eficienţă
- indicatori de eficienţă
c)după frecvenţa utilizării:
- indicatori tradiţionali :
- cifra de afaceri
- excedentul brut de exploatare
- profitul
- productivitatea
- marja comercială
- ratele de rentabilitate
- indicatori moderni :
- valoarea adăugată economică
- valoarea adăugată sub formă de cash-flow
- dezvoltarea durabilă
d) după modul de exprimare :-în mărime absolută
- în mărime relativă
1
Analiza rezultatelor pe baza contului de profit şi pierderi

Societatea analizată este o societate comercială cu răspundere limitată,


activitatea preponderentă,, Lucrări de construcţii alte proiecte inginereşti" –cod şi
denumire clasa CAEN- 4299. Sediul social este în localitatea Slatina, judeţul Olt.

1. Indicatorii activităţii de producţie şi comercializare

1.1 Producţia exerciţiului


-reflectă producţia totală ( producţia neterminată, semifabricatele, produse
finite, lucrări, servicii) realizate de o întreprindere într-o perioadă de timp, destinată
a fi vândută în afară sau pentru consumul propriu al întreprinderii
- cuprinde următoarele elemente:
- valoarea producţiei vândute( Qv), exprimată în preţuri de vânzare;
- variaţia producţiei stocate ( ΔQs), care cuprinde stocurile de
produse finite, semifabricate şi producţie neterminată;
- valoare producţiei imobilizate ( Qi), care cuprinde imobilizările
corporale şi necorporale realizate în regie proprie şi consumul intern de
semifabricate şi produse finite din producţia proprie, evaluate în costuri de
producţie;

-relaţia de calcul : Qe = Qv ± ΔQs + Qi

Modificari absolute Modificari relative


Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Qv 19.502.212 25.850.308 28.843.409 6.348.096 2.993.101 32,55% 11,58%
Var Qs 2.546.419 5.835.287 6.834.300 3.288.868 999.013 129,16% 17,12%
Qi 925.178 906.599 206.587 -18.579 -700.012 -2,01% -77,21%
22.973. 32.592. 35.884.
Qe 809 194 296 9.618.385 3.292.102 41,87% 10,10%

40.000.000
206.587
35.000.000 906.599 6.834.300
30.000.000 5.835.287

25.000.000 925.178
2.546.419 Qi
Qe 20.000.000
Var Qs
28.843.409
15.000.000 25.850.308 Qv
19.502.212
10.000.000
5.000.000
0
2006 2007 2008
Anul

2
În procesul de analiză, se calculează şi ponderile acestor componente în
producţia exerciţiului:
Ratele de structură:
Qv
GQv = 100
Qe
∆Qs
G∆Qs = 100
Qe
Q
GQi = i 100
Qe

Modificari absolute Modificari relative


Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Ponderea Qv 84,89% 79,31% 80,38% -5,57% 1,06%
Ponderea Qs 11,08% 17,90% 19,05% 6,82% 1,14%
Ponderea Qi 4,03% 2,78% 0,58% -1,25% -2,21%

Anul 2006

4,03%
11,08%

Ponderea Qv
Ponderea Qs
Ponderea Qi

84,89%

Anul 2007

2,78%
17,90%

Ponderea Qv
Ponderea Qs
Ponderea Qi

79,31%

3
Anul 2008

0,58%
19,05%

Ponderea Qv
Ponderea Qs
Ponderea Qi

80,38%

Concluzii
Se observa ca productia exercitiului a crescut in anul 2007 cu 41,87% fata de
anul 2006, iar in anul 2008 cu 10,10% fata de anul 2007. Aceasta se datoreaza in
principal cresterii productiei vandute.
Desi productia vanduta creste ponderea sa in productia exercitiului scade de
la 84,89 % in anul 2006 la 80,38 % in anul 2008, dar in acelasi timp creste
ponderea productiei stocate de la 11,08 % in anul 2006 la 19,05 % in anul 2008. De
aici se deduce ca exista riscul de nevandabilitate a productiei si cresterea
imobilizarilor de resurse in stocuri.
Pentru a avea o imagine cat mai corecta aceste date trebuie corectate cu
indicele de inflatie.

1.2 Cifra de afaceri

- exprimă volumul total al vânzărilor din activitatea de producţie şi de comerţ,


realizate de către o firmă într-o anumită perioadă de timp.
- reliefează puterea concurenţială a firmei şi poziţia sa pe piaţă
- poate fi privită ca :- cifră de afaceri totală ( CAt)
- cifră de afaceri medie ( CA)
- cifra de afaceri marginală ( CAm)
- cifra de afaceri critică ( CAcr)
Cifra de afaceri totală ( CAt)
- exprimă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate în preţurile pieţei
sau curente
- cuprinde: - valoarea producţiei vândute ( Qv)
- venituri din vânzarea mărfurilor ( Vm)
- venituri din subvenţii de exploatare aferente
vânzărilor (Se ) relaţie de calcul: CAt = Qv + Vm + Se
Cifra de afaceri medie ( CA ) : - reprezintă încasarea medie pe unitatea de
produs sau serviciu
-relaţia de calcul :
( CA) = CA
q
Cifra de afaceri marginală ( CAm) : -exprimă variaţia vânzărilor unei firme
generată de creşterea cu o unitatea a volumului vânzărilor
- relaţia de calcul:

4
∆CA
CAm =
∆q
Cifra de afaceri critică ( CAcr): - reprezintă acel nivel al vânzărilor la care
se asigură acoperirea în totalitate a cheltuielilor efectuate, iar profitul este egal cu
zero
-relaţia de calcul:
CF CF
CAmin = =
1 − Rv 1 − Cv
CA

Modificari absolute Modificari relative


Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Qv 19.502.212 25.850.308 28.843.409 6.348.096 2.993.101 0,33 0,12
Vm 177.521 173.905 612.760 -3.616 438.855 -0,02 2,52
Vse 2.937 7.893 181.092 4.956 173.199 1,69 21,94
CA 19.682.670 26.032.106 29.637.261 6.349.436 3.605.155 0,32 0,14

181.092
30.000.000 7.893 612.760
173.905
25.000.000 2.937

20.000.000 177.521

28.843.409 Vse
CA 15.000.000 25.850.308
Vm
19.502.212
10.000.000 Qv

5.000.000

0
2006 2007 2008
Anul

Ratele de structură:
Qv
GQv = 100
CA
V
GVm = m 100
CA
S
GSe = e 100
CA
Modificari absolute Modificari relative
Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Ponderea Qv 99,08% 99,30% 97,32% 0,22% -1,98%
Ponderea Qm 0,90% 0,67% 2,07% -0,23% 1,40%
Ponderea Vse 0,01% 0,03% 0,61% 0,02% 0,58%

5
Anul 2008

0,61%
2,07%

Ponderea Qv
Ponderea Qm
Ponderea Vse

97,32%

Concluzii
Se observă că CA a crescut în anul 2007 cu 6.348.096 lei ( 0,33%) faţă de anul
2006; în anul 2008, creşterea fiind de doar 2.993.101 lei ( 0,12%) faţă de anul
2007.
Această scădere în anul 2008, se datorează scăderii ponderi Qv, de la 99,3% la
97,32%, concomitent cu creşterea producţiei stocate, ceea ce indică că deşi firma a
produs, nu a reuşit să vândă.Un lucru nefavorabil este şi faptul că subvenţiile de
exploatare au crescut de la 0,01% în anul 2006, la 0,61% în anul 2008, deşi
recomandat este ca acestea să se păstreze la acelaşi nivel.
Q
Dacă se calculează raportul static: Rs = Q
v

19502212
Rs 2006 = = 0,84
22973809

25850308
Rs 2007 = = 0, 79
32592194

28843409
Rs 2008 = = 0,80
35884296

Se observă că Rs< 1, ceea ce arată că stocul de produse finite şi producţia în curs


de execuţie au crescut în anul 2008 cu cca 50%.

1.3 Valoarea adăugată

- este un indicator sintetic


- exprimă valoarea nou creată în activitatea productivă şi de comerţ a unei firme în
decursul unei perioade de timp
- concepte: - valoarea adăugată din activitatea de comerţ
- valoarea adăugată din activitatea de producţie
- valoarea adăugată operaţională
- valoarea adăugată realizată
- valoarea adăugată atrasă sau dobândită
- valoarea adăugată globală

6
Valoarea adăugată din activitatea de comerţ - este reprezentată de marja
comercială generată de activitatea de comerţ a firmelor.
Valoarea adăugată din activitatea de producţie - este generată de activitatea
de producere de bunuri, prestări servicii, execuţii de lucrări.
Valoarea adăugată operaţională - reprezintă valoarea adăugată obţinută din
activitatea de bază.
Valoarea adăugată realizată - este reprezentată de valoarea adăugată
operaţională aferentă cifrei de afaceri sau vânzărilor.
Valoarea adăugată atrasă sau dobândită - se aplică întreprinderilor care obţin
şi alte venituri decât cele din activitatea operaţională( venituri financiare sub formă
de dividende, dobânzi sau creşteri de curs ale acţiunilor deţinute)
Valoarea adăugată globală cuprinde:
- valoarea adăugată operaţională;
- valoarea adăugată atrasă sau dobândită
-se determină prin două metode:
- indirect prin metoda deductivă
- direct prin metoda analitică

I. Metoda deductivă: VA = Mc + ( Qe – Ci) = Mc + VAp


VAp = valoarea adăugată din activitatea de producţie
Mc – arată sporul de valoare adăugată sau valoare nou creată de
către activitatea de comerţ
Marja comercială - arată sporul de valoare adăugată sau valoare nou creată de
către activitatea de comerţ
- se determină ca diferenţă între valoarea mărfurilor vândute şi
costul mărfurilor vândute
- relaţia de calcul: Mc= Vm- Cmv
Consumurile intermediare - reprezintă expresia valorică a materiilor prime,
materialelor, energiei, combustibililor, etc. consumate în procesul de producţie şi
care provin de la terţi.
Modificari absolute Modificari relative
Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Vm 177.521 173.905 612.760 -3.616 438.855 -2,04% 252,35%
Cmv 168.689 166.179 563.019 -2.510 396.840 -1,49% 238,80%
Qe 22.973.809 32.592.194 35.884.296 9.618.385 3.292.102 41,87% 10,10%
Ci 15.374.357 20.660.422 23.588.841 5.286.065 2.928.419 34,38% 14,17%
-
12,52 543,81
Mc 8.832 7.726 49.741 -1.106 42.015 % %
7.599.4 11.931. 12.295.4 4.332.3 57,01
Vap 52 772 55 20 363.683 % 3,05%
7.608.2 11.939. 12.345.1 4.331.2 56,93
VA 84 498 96 14 405.698 % 3,40%

7
40.000.000

35.000.000

30.000.000 Vm
Cm v
25.000.000
Qe

12.345.196
11.939.498

12.295.455
20.000.000

11.931.772
Ci

35.884.296
23.588.841
15.000.000 M c = V m -Cm v
7.599.452
7.608.284

20.660.422
32.592.194
V ap= Q e-Ci
10.000.000
15.374.357
22.973.809

V A = M c + V ap
177.521
168.689

563.019
173.905
166.179

612.760

49.741
5.000.000

7.726
8.832

0
2006 2007 2008

Valoarea adăugată realizată - se calculează deoarece rezultatele activităţii de


producţie pot fi confirmate sau infirmate de piaţă. Pentru aceasta trebuie să se
stabilească nivelul consumurilor intermediare aferente producţiei vândute, lucru
destul de dificil deoarece sistemul contabil românesc prevede înregistrarea totală a
cheltuielilor cu materiile prime şi materialele consumate, indiferent dacă produsele
obţinute au fost vândute sau nu.
Relaţia de calcul: VAr = CA- C’
Valoarea adăugată atrasă sau dobândită- problema constă în identificarea
cheltuielilor aferente, apelându-se la contabilitatea de gestiune.
Relaţia de calcul: VAd = Vf – C
Vf = venituri financiare din plasamente financiare efectuate
C = cheltuielile efectuate pentru obţinerea veniturilor fin.
Valoarea adăugată globală-deşi uneori este dificilă determinarea separată a celor
două valori adăugate, este importantă deoarece permite identificarea clară a două
tipuri de performanţe a întreprinderi:
- în calitate de unitate de producţie sau de comerţ
- în calitate de receptoare a veniturilor altor întreprinderi
Relaţia de calcul: VAg = VA + Vad
II. Metoda analitică ( aditivă): - se determină prin însumarea veniturilor
participanţilor (direcţi sau indirecţi) la crearea valorii adăugate: salariaţi, creditorii,
acţionarii, statul şi întreprinderea în sine.
Relaţia de calcul: VA = Cp + Cf + IT + A + Pn

Indic Modificari absolute Modificari relative


atori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Cs 1.746.304 4.843.350 5.713.042 3.097.046 869.692 177,35% 17,96%
Cf 339.536 857.543 2.699.471 518.007 1.841.928 152,56% 214,79%
8
IT 1.062.573 1.831.343 1.958.832 768.770 127.489 72,35% 6,96%
A 1.874.474 2.536.297 3.580.095 661.823 1.043.798 35,31% 41,15%
Pn 2.757.428 1.755.338 263.500 -1.002.090 -1.491.838 -36,34% -84,99%
VA* 7.780.315 11.823.871 14.214.940 4.043.556 2.391.069 401,23% 195,88%
VA-VA* -172.031 115.627 -1.869.744

16.000.000

14.000.000

14.214.940
12.000.000
Cs

11.823.871
10.000.000 Cf

5.713.042
4.843.350
8.000.000 IT

3.580.095
7.780.315

A
2.757.428

2.536.297

2.699.471
6.000.000

1.958.832
1.755.338
1.831.343
1.874.474
1.746.304

Pn
1.062.573

857.543
4.000.000 VA*
339.536

263.500
2.000.000

0
2006 2007 2008

Ratele de structură după destinaţie:


1. Rata de remunerare a personalului
Cheltuieli cu personalul
x100
Valoarea adaugata
2. Rata de remunerare a statului
Im pozite si taxe
x100
Valoarea adaugata
3. Rata de remunerare a capitalului tehnic
Cheltuieli cu amortizarea
x100
Valoarea adaugata

4. Rata de remunerare a creditorilor


Cheltuieli financiare
x100
Valoarea adaugata
5. Rata de remunerare a acţionarilor
Pr ofit net
x100
Valoarea adaugata
Indicatori 1 2 3 Modificari absolute Modificari relative
2/1 3/2 2/1 3/2
RATE DE
STRUCTURA
ponderea Cs 22,45 40,96 40,19 18,52 -0,77
ponderea Cf 4,36 7,25 18,99 2,89 11,74
ponderea IT 13,66 15,49 13,78 1,83 -1,71
ponderea A 24,09 21,45 25,19 -2,64 3,73

9
ponderea Pn 35,44 14,85 1,85 -20,60 -12,99
Anul 2006

22,45%

35,44% ponderea Cs
ponderea Cf
4,36% ponderea IT
ponderea A
ponderea Pn
13,66%

24,09%

Anul 2007 Anul 2008

1,85%
14,85%
25,19%
ponderea Cs ponderea Cs
40,96% 40,19%
ponderea Cf ponderea Cf

21,45% ponderea IT ponderea IT


ponderea A ponderea A
ponderea Pn ponderea Pn
13,78%

15,49% 7,25% 18,99%

Ratele de structură după provenienţă:


1.Ponderea marjei comerciale
Marja comerciala
x100
Valoarea adaugata
2.Ponderea valorii adăugate de producţie
Valoarea adaugata de productie
x100
Valoarea adaugata

Indicatori 1 2 3 Modificari absolute Modificari relative


2/1 3/2 2/1 3/2
RATE
STRUC.PROVENIENTA
PONDEREA MARJEI
COM 0,12 0,06 0,40
PONDEREA VA de
productie 99,88 99,94 99,60

10
Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

0,12% 0,06% 0,40%

PONDEREA MA RJEI PONDEREA MA RJEI PONDEREA MARJEI


COM COM COM
PONDEREA V A de PONDEREA V A de PONDEREA V A de
productie productie productie

99,88% 99,94% 99,60%

Ratele financiare ale valorii adăugate:


1. Ratele marjei comerciale
Mc Mc
*
RMc = x100 **
RMc = x100
Vm Cmv
2. Ratele valorii adăugate de producţie
a) rata valorii adăugate de producţie faţă de producţia
exerciţiului (raport static)
VAp
RVAp = x100
Qe
b) rata consumurilor intermediare faţă de producţia exerciţiului
Ci
RCi = x100
Qe
3. Ratele valorii adăugate operaţionale:
a) rata de eficienţă a activelor totale folosite în activitatea de
exploatare
VAO
RVAO / At = x100
At
unde: At - activele totale medii anuale folosite.
b) gradul de integrare a activităţii operaţionale
VAO
RVAO = x100
Qe + Vm
4. Rata valorii adăugate realizate
VAr
R= x100
CA
5. Rata valorii adăugate dobândite
VAd
RVAd = x100
Vf

RATELE Marjei comerciale


R*MC 4,98 4,44 8,12
R**MC 5,24 4,65 8,83
Ratele VA de productie
Rata VA fata de Qe 33,08 36,61 34,26
Rata VA fata de Ci 49,43 57,75 52,12
Rata Ci fata de Qe 66,92 63,39 65,74
AE 15.518.207 20.482.172 35.722.643
Ae media 18.000.190 28.102.407,50
Rata de ef. a activelor 0,66 0,44

11
totale

Concluzii
Se observă că VA în anul 2007 a avut o creştere de 56,93% faţă de anul 2006,
urmând ca în anul 2008 această creştere să fie de doar 3,40%.Acest lucru se
datorează în principal creşteri consumurilor intermediare de la 168.689 lei, în anul
2006 la 563.019 lei ( 238,8%) în anul 2008, într-un ritm mai mare decât Qe.Din
compararea Mc şi Vap se observă că ponderea cea mai mare la crearea VA o are
activitatea de producţie, de la 99,88% în anul 2006 faţă de 0,12% ponderea
activităţii de comerţ, la 99,6% în anul 2008 faţă de 0.4% ponderea activităţii de
comerţ.
Deasemenea se observă că ponderea profitului scade de la 35,44% în anul 2006, la
1,85% în anul 2008, ca urmare a creşteri datoriilor pe termen scurt şi lung. Acest
lucru se poate justifica prin faptul că firma a achiziţionat active corporale deoarece
imobilizările corporale au crescut dar într-un ritm mai mic, crescând în acelaşi timp
şi activele circulante.
Ponderea cheltuielilor cu personalul a crescut de la 22,45% în anul 2006 la 40,19%
în anul 2008, lucru nefavorabil deoarece profitul s-a redus.
Ponderea impozitelor şi taxelor s-au menţinut în aceleaşi limite, cu o creştere în
anul 2007, ca urmare a creşteri presiuni fiscale.
Ponderea cheltuielilor financiare a crescut de la 4,36% în anul 2006 la 18,99% în
anul 2008, ceea ce semnifică creşterea gradului de îndatorare a firmei, aspect
nefavorabil .
Ponderea amortizării a crescut de la 24,09% în anul 2006 la 25,19% în anul 2008,
ceea ce arată că, creditele contractate au fost folosite şi pentru acoperirea altor
cheltuieli ( cumpărarea de materii prime, salarii ).

2. Indicatorii rentabilităţii în mărime absolută

2.1. Rezultatul brut din exploatare


Rezultatul (excedentul sau deficitul ) brut din exploatare exprimă
rezultatul economic monetar ( încasabil ) ce se obţine din activitatea de exploatare
a întreprinderii.Este un indicator folosit pentru compararea rezultatelor economico-
financiare ale firmelor şi în construcţia mai multor rate ale rentabilităţii.
Se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor de exploatare care implică
încasări şi plăţi potenţiale.
Relaţia de calcul: a) plecând de la valoarea adăugată
EBE = VA + Se – IT – Cp
în care:
VA = valoarea adăugată ( operaţională)
Se = subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri
IT = cheltuielile cu alte impozite şi taxe datorate ( mai puţin
impozitul pe profit şi TVA)
Cp = cheltuielile cu personalul( salarii brute + contribuţiile la
bugetul statului)
Modificari absolute Modificari relative
Indicatori 1 2 3

12
2/1 3/2 2/1 3/2
Va 7.608.284 11.939.498 12.345.196 4.331.214 405.698 56,93 3,40
Se 2.937 7.893 181.092 4.956 173.199 168,74 2194,34
IT 591.001 1.571.836 1.958.832 980.835 386.996 165,96 24,62
Cs 1.746.304 4.843.350 5.713.042 3.097.046 869.692 177,35 17,96
EBE 5.273.916 5.532.205 4.854.414 258.289 -677.791 4,90 -12,25

14.000.000

12.000.000

12.345.196
11.939.498
10.000.000
Va
8.000.000 Se
IT
7.608.284

6.000.000
Cs
1.746.304

1.958.832
5.273.916

1.571.836

4.000.000 5.532.205
EBE=Va+Se-IT-Cs
4.843.350

5.713.042

4.854.414
591.001
2.937

181.092
7.893

2.000.000

0
2006 2007 2008

b) prin compararea veniturilor de exploatare care


implică încasări (Ve* )cu cheltuielile de exploatare care generează plăţi ( Ce* )
EBE = Ve* - Ce*

Ratele financiare ale EBE :


1. Rata amortizării
Amortizare
RA = x100
EBE
2. Rata cheltuielilor financiare
Cheltuieli financiare
RCf = x100
EBE
3. Rata dividentelor
Divdende
RDiv = x100
EBE
4. Rata autofinanţări
Autofinantare
RAt = x100
EBE
5. Rata marjei brute a exploatării – arată rezultatul monetar de
exploatare obţinut la 100 lei producţie a exerciţiului
EBE
RM = x100
Qe
6. Rata capacităţii de dezvoltare –arată ce parte din valoarea adăugată
este folosită pentru finanţarea dezvoltării firmei, prin reţinerea
amortismentelor şi a profitului net, dar şi pentru remunerarea
creditorilor financiari ( cheltuielile cu dobânzile)
13
EBE
Rcd = x100
VA
7. Rata creării de bogăţie de către salariaţi –exprimă capacitatea
factorului uman de a genera resursele necesare supravieţuirii şi
dezvoltării firmei.
EBE
Rcb = x100
Salarii
Concluzii:
Se observă că EBE în anul 2008 a scăzut la 4.854.414 lei faţă de 5.273.916 lei în
anul 2006.

2.2.Rezultatul din exploatare


Rezultatul din exploatare- este reprezentat de surplusul ( deficitul) generat
de activitatea de exploatare, stabilit prin compararea totalului veniturilor de
exploatare cu ansamblu cheltuielilor de exploatare. Rezultatul din exploatare
exprimă rezultatele realizate din activitatea de bază, ţinând cont de politica de
amortizare şi fiscală a întreprinderii.
Se poate calcula prin două metode:
a) cu ajutorul Contului de Profit şi Pierderi
Re = Ve – Ce
b) cu ajutorul Soldurilor Intermediare de Gestiune
Re = EBE + Ave – ( Aj + Cdda )
În care:
Ave = alte venituri de exploatare
Aj = ajustări privind provizioanele şi amortizările de exploatare
Cdda = cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate

2.3.Rezultatul exerciţiului ( Profitul brut)


Profitul brut ( rezultatul brut al exerciţiului ) şi profitul net ( rezultatul net al
exerciţiului ) reprezintă indicatori sintetici prin care se apreciază, în formă
absolută, rentabilitatea totală a unei firme.

Rt ( Pb) = Vt – Ct

Vt = Ve + Vf + Vex

Ct = Ce + Cf + Cex

Rt = Re + Rf + Rex = (Ve – Ce) +( Vf – Cf) + ( Vex – Cex)

Rezultatul curent: Rc = Re + Rf

Rezultatul net ( profit net) : Rn (Pn) = Rb( Pb) - Ip

Indicatori 1 2 3 Modificari absolute Modificari relative

14
2/1 3/2 2/1 3/2
Ve 23.814.557 33.488.035 37.567.895 9.673.478 4.079.860 40,62 12,18
Ce 20.297.377 30.649.597 34.783.435 10.352.220 4.133.838 51,00 13,49
Re 3.517.180 2.838.438 2.784.460 -678.742 -53.978 -19,30 -1,90
Vf 51.356 33.950 178.511 -17.406 144.561 -33,89 425,81
Cf 339.536 857.543 2.699.471 518.007 1.841.928 152,56 214,79
Rf -288.180 -823.593 -2.520.960 -535.413 -1.697.367 185,79 206,09
Vex 0 0 0 0 0
Cex 0 0 0 0 0
Rex 0 0 0 0 0
Rc 3.229.000 2.014.845 263.500 -1.214.155 -1.751.345 -37,60 -86,92
Rt 3.229.000 2.014.845 263.500 -17.406 -1.751.345 -0,54 -86,92
Ip 471.572 259.507 0 518.007 -259.507 109,85 -100,00
Rn 2.757.428 1.755.338 263.500 -535.413 -1.491.838 -19,42 -84,99

3.500.000

3.000.000
2.757.428
3.229.000

3.229.000

2.500.000

2.000.000 Rc
2.014.845

1.755.338
2.014.845

Rt
1.500.000
Rn
263.500

263.500

263.500
1.000.000

500.000

0
2006 2007 2008

2.4.Capacitatea de autofinanţare
Capacitatea de autofinanţare-măsoară aptitudinea unei firme de a degaja
resurse interne de finanţare din activitatea desfăşurată.
Capacitatea de autofinanţare se poate determina prin două metode:
I. metoda deductivă
CAF = EBE + ( Ave – Cdda) + ( Vf – Cf* ) + ( Vex – Cex ) – Ip

Dacă se are în vedere excedentul brut de exploatare:


CAF = RE + Aj + ( Vf – Cf* ) + ( Vex – Cex ) – Ip

CAF = Vt’- Ct’- Ip


În care:
Vt’= venituri monetare totale
Ct’= cheltuieli monetare totale
Ip = impozitul pe profit

II. Metoda aditivă


CAF = Rn + Cn - Vn

Ratele de structură ale capacităţii de autofinanţare:


1. ponderea ajustărilor privind amortizările şi provizioanele
15
Aj
RAj = x100
CAF
2. ponderea profitului net
Pn
RAj = x100
CAF

Ratele financiare ale capacităţii de autofinanţare:


1. capacitatea de rambursare a datoriilor financiare
Datorii financiare
Crdf =
CAF
2. rata de finanţare a investiţiilor
CAF
R fi = x100
Investitii anuale
3. rata de acoperire a excedentului brut de exploatare
CAF
REBE = x100
EBE
4. rata de acoperire a rezultatului exerciţiului
CAF
RPb = x100
Pb
5. rata de acoperire a dividendelor
CAF
Rdiv = x100
Dividende

Modificari absolute Modificari relative


Indicatori 1 2 3
2/1 3/2 2/1 3/2
Pn 2.757.428 1.755.338 263.500 -1.002.090 -1.491.838 -36,34 -84,99
Aj 2.277.298 3.148.095 2.525.134 870.797 -622.961 38,24 -19,79
CAF 5.034.726 4.903.433 2.788.634 -131.293 -2.114.799 -2,61 -43,13

6.000.000

5.000.000

4.000.000
5.034.726

4.903.433

Rn
3.000.000
CAF
2.757.428

2.000.000
263.500

2.788.634
1.755.338

1.000.000

0
2006 2007 2008

2.5.Autofinanţarea
Autofinanţarea- reprezintă o sursă proprie destinată acoperirii nevoilor de
finanţare ale exerciţiilor următoare, expresie a bogăţiei create de întreprindere.
16
Relaţia de calcul:
Af = CAF - Div

Ratele financiare ale autofinanţării:


1.rata de autofinanţare a imobilizărilor corporale
Autofinantarea
RIC = x100
Im obilizari corporale achizitionate
2. rata de autofinanţare a imobilizărilor corporale şi financiare
Autofinantarea
RICF = x100
Im obilizari corporale si financiare achizitionate
3. rata de autofinanţare globală
Autofinantarea
RAFG = x100
Nevoia de finantare globala
sau
Autofinantarea
RAFG = x100
Investitii + Variatia nevoii de fond de rulment

17