Sunteți pe pagina 1din 250

Codul muncii - Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298 Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, umini!

a "ima, #ana Ca$an

Cu%&nt-'nainte A(re%ieri Titlul III - )impul de munc* +i timpul de odihn* Titlul IV - ,alari$area Titlul V - ,*n*tatea +i securitatea 'n munc* Titlul VI - -ormarea pro.esional* Titlul VII - "ialogul social Titlul VIII - Contractele colecti%e de munc* Titlul IX - Con.lictele de munc* Titlul X - Inspec!ia muncii Titlul XI - /*spunderea 0uridic* Titlul XII - 1urisdic!ia muncii Titlul XIII - "ispo$i!ii tran$itorii +i .inale
Cuvnt-nainte Cel de-al doilea %olum al Codului muncii comentat apare 'ntr-un moment 'n care de$(aterea pu(lic* din /om&nia +i 2uropa asupra raporturilor 0uridice de munc* din perspecti%a op!iunilor legislati%e este extrem de aprins*. 3Acomodarea4 caracterului protecti% al normelor dreptului muncii la exigen!ele competiti%it*!ii economice glo(ale, precum +i e.ectele negati%e ale cri$ei mondiale pun 'n mod serios, chiar dramatic, chestiunea a+a-numitei 3.lexi(ili$*ri4 a rela!iei de munc*. ,unt numeroase lu*rile de po$i!ie, at&t la ni%elul deci$iei politice, c&t +i la cel al opiniei doctrinare 'n .a%oarea unei 3relax*ri4 a cadrului normati% ce tutelea$* raportul 0uridic de munc*. "esigur, o anumit* tendin!* de li(erali$are a normati%it*!ii 'n domeniul social +i, 'n special, diminuarea normelor imperati%e, cunoscute su( denumirea generic* 3ordinea pu(lic* social*4, pare a .i parcursul miraculos al sal%gard*rii ini!iati%ei antreprenoriale +i 35oul "eal4 al ie+irii din recesiune +i al %iitoarei cre+teri economice dura(ile. Cre+terea 3puterilor4 patronale prin utili$area pe o scar* mult mai larg* a mecanismelor dreptului ci%il 'n materia contractului de munc* +i, 'n concret, exacer(area principiului li(ert*!ii contractuale ca .undament, dar +i ca .inalitate a 3'ncheg*rii4 +i a destructur*rii rela!iei 0uridice de munc* par, ast*$i, calea magistral* de urmat 'n legi.erarea muncii din /om&nia. "iminuarea rolului contractelor colecti%e de munc*, prin eliminarea reglement*rii contractelor colecti%e la ni%el na!ional, 3pari.icarea4 regimului 0uridic 'ntre toate tipurile de contracte de munc* prin negarea regulii priorit*!ii contractelor pe durat* nedeterminat*, ree%aluarea con!inutului normati% al dialogului social, precum +i limit*rile exerci!iului dreptului la gre%* sunt pre$entate ast*$i 'n de$(aterea pu(lic* din /om&nia drept elementele esen!iale ale 3decalogului4 modernit*!ii +i moderni$*rii raportului 0uridic de munc*. 3#.ensi%a4 'n direc!ia unui Cod al muncii 3suplu4 care s* a.irme principii +i s* promo%e$e doar norme 0uridice cu grad ridicat de generalitate, completat 'n detaliile semni.icati%e de reglement*ri cu caracter secundar sau chiar de 'n!elegerea p*r!ilor prin intermediul contractului indi%idual de munc* este o realitate care tre(uie serios examinat* +i, dac* este ca$ul, com(*tut*. 6n acest context, a+a-numita 3rigiditate4 a Codului muncii acu$at* de unii drept o piedic* 'n .unc!ionarea legilor economice ascunde, deseori, discon.ortul utili$atorului legii 'n pri%in!a exercit*rii poten!ial a(u$i%e a pre%ederilor codului. 5u socotim, desigur, pre$entul Cod al muncii o .orm* imua(il* +i, cu at&t mai pu!in, per.ect*, nesupus* 3ero$iunii4 la condi!ion*rile %remurilor +i necesit*!ile, 'n permanent* e%olu!ie, ale partenerilor sociali. ,untem con%in+i de .aptul c* adapta(ilitatea normei 0uridice la realitatea economic* +i social*, ca +i rolul s*u de sus!inere a tendin!elor unei societ*!i r*m&n calit*!ile principale ale dreptului 'n reali$area .unc!iunii sale de reglementare a raporturilor sociale. 5umai c* acest o(iecti% 'n procesul necesar de modi.icare a legisla!iei tre(uie s* !in* seama, 'n mod esen!ial, de .inalitatea conceptelor de adapta(ilitate +i per.ecti(ilitate, respecti%, de$%oltarea economic* +i social* a !*rii, ci%ilitatea mediului de munc*, consolidarea parteneriatului social. 7e de alt* parte, Codul muncii rom&nesc nu mai este doar expresia %oin!ei legiuitorului rom&n ci, prin integrarea a8uis-ului comunitar, e%oluea$* o(ligatoriu pe liniamentele ideatice, normati%e +i institu!ionale ale 9niunii 2uropene.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

#r, din aceast* perspecti%* conceptual*, Codul muncii tre(uie 'n!eles +i aplicat 'ntr-o leg*tur* direct* +i necondi!ionat* cu %alorile +i normele 0uridice care reglementea$* raporturile de munc* la ni%elul 9niunii 2uropene, dar +i al Consiliului 2uropei. #rice a(atere de la normati%ul european 'ndep*rtea$* nepermis +i cu e.ecte extrem de negati%e 3lumea muncii4 din /om&nia de comandamentele ci%ili$atoare ale regulilor muncii 'n 2uropa. 3,en$or4 sensi(il al muta!iilor din %ia!a practic* cotidian* a lucr*torilor, al 3(*t*liei4 economice mondiali$ate, codul tre(uie s* pre$er%e c&+tigurile esen!iale ale muncii ca expresie a dreptului la %ia!* +i demnitate al lucr*torului. "oar pri%ind lucrurile dintr-o asemenea perspecti%* se poate, 'n mod .ecund, deschide poarta unui dialog pri%ind ameliorarea +i dura(ilitatea p*cii sociale 'ntre partenerii rela!iei de munc*. 6ntr-o alt* ordine de idei, re.erindu-ne la con!inutul acestui al doilea %olum al c*r!ii noastre, preci$*m c* el parcurge, pe de o parte, 'ntr-o anali$* detaliat*, pe alocuri exhausti%*, principalele drepturi salariale >dreptul la salariu, timpul de munc* +i de odihn*, normarea muncii, igiena +i securitatea muncii, r*spunderea 0uridic* a p*r!ilor contractului de munc*?, precum +i rela!iile colecti%e de munc* +i reglementarea con.lictelor de munc*. "in punct de %edere metodologic +i .ormal, autorii au utili$at acelea+i reguli de redactare +i de utili$are a aparatului (i(liogra.ic, 'm(og*!ind con!inutul comentariilor prin apelul .rec%ent +i, credem noi, util la doctrina +i 0urispruden!a str*in*. A+adar, ne exprim*m speran!a c*, pe l&ng* pu(licul care a g*sit 'n primul %olum su.iciente moti%e de utilitate .ormati%* +i pro.esional*, cel de al doilea %olum %a atrage un num*r +i mai mare de cititori interesa!i de pro(lematica raporturilor 0uridice de munc*. 5e exprim*m gratitudinea .a!* de editorul nostru pentru r*(darea, competen!a +i exigen!a puse 'n slu0(a unei lucr*ri 'n care meritul nostru se 'ngem*nea$* .ericit cu aportul s*u. /epet*m, 'n 'ncheiere, urarea de0a tradi!ional* adresat* cititorilor no+tri de a a%ea o lectur* pl*cut* +i, mai ales, .olositoare pentru ast*$i, dar +i pentru m&ine.

Prof.univ.dr. Alexandru Athanasiu


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Abrevieri

alin. art. C.A. C.muncii ".C.C. dec. "reptul 2d. ;.A. I.C.C.1. 1.#.C.2. 1ud. lit. MM-7, #.A. #.9.A. #IM p. 7./. pct. /.".C. /./.". /./.".M. ,."./.

@ alineat>ul? @ articol>ul? @ Curtea de Apel @ Codul muncii @ "eci$ia Cur!ii Constitu!ionale @ deci$ia @ /e%ista "reptul @ 2ditura @ ;ot*r&rea Au%ernului @ 6nalta Curte de Casa!ie +i 1usti!ie @ 1urnalul #.icial al Comunit*!ilor 2uropene >seria ? @ 1udec*toria @ litera @ Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale @ #rdonan!a Au%ernului @ #rdonan!a de urgen!* a Au%ernului @ #rgani$a!ia Interna!ional* a Muncii @ pagina @ /e%ista 7andectele /om&ne @ punct>ul? @ /e%ista de drept comercial @ /e%ista /om&n* de "rept @ /e%ista /om&n* de "reptul Muncii @ /e%ista ,tudii de "rept /om&nesc

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

)ri(. <ucure+ti urm. %ol.

@ )ri(unalul <ucure+ti @ urm*toarele @ %olum>ul?

5.a.B -acem men!iunea c* la data redact*rii pre$entei nu s-a 'nregistrat un nou Contract colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pentru perioada 'ncep&nd cu 1 ianuarie 2011, .iind semnat 'n parte un act care ar conduce la prelungirea contractului anterior 'n aceea+i .orm*, doar cu modi.icarea %alorii salariului de (a$* minim pe economia na!ional* cuprins 'n art. C0. Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Titlul III Timpul de munc i timpul de odihn

Capitolul I - )impul de munc* Capitolul II - /epausuri periodice Capitolul III - Concediile


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I Timpul de munc

eciunea ! - "urata timpului de munc* eciunea a "#a - Munca suplimentar* eciunea a $#a - Munca de noapte eciunea a %#a - 5orma de munc*
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Seciunea 1 Durata timpului de munc

Art& !'(& - D"e.ini!ieE Art& !')& - D"urata normal* a timpului de munc*E Art& !!'& - D/eparti$area timpului de munc*E Art& !!!& - D"urata maxim* legal* a timpului de munc*E Art& !!"& - D"urata timpului de lucru pentru acti%it*!i speci.iceE Art& !!$& - D7rogramul de lucru inegalE Art& !!%& - DIn.ormarea salaria!ilor asupra programului de munc*E Art& !!*& - D7rogramul indi%iduali$at de munc*E Art& !!+& - D2%iden!a orelor de munc*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1 !.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"De#iniie$

Timpul de munc reprezint orice perioad n care salariatul presteaz munca, se afl la dispoziia angajatorului i ndeplinete sarcinile i atri uiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplica il i!sau ale legislaiei n vigoare. "ot# A se %edea egea nr. F1G1991 pri%ind sta(ilirea duratei timpului de munc* su( 8 ore pe $i pentru salaria!ii
care lucrea$* 'n condi!ii deose(ite @ %*t*m*toare, grele sau periculoase >M.#.. nr. HC din 2I martie 1991?.

$i liografie Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p.
J8C.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
A%&nd 'n %edere principiile 'nscrise 'n art. C1 alin. >2? +i >F? din Constitu!ia /om&niei, )itlul III, 'n integralitatea sa, sta(ile+te cerin!e minime cu pri%ire la organizarea timpului de lucru, (a$ate pe pre%ederile Con%en!iilor #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1G1919 pri%ind durata muncii +i nr. 1CG1921 pri%ind repausul s*pt*m&nal 'n industrie, rati.icate de /om&nia 'n data de 1H iunie 1921 +i respecti% 18 august 192F, ale "irecti%ei 7arlamentului 2uropean +i a Consiliului 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru, precum +i ale Cartei sociale europene re%i$uite, rati.icat* de /om&nia prin egea nr. ICG1999. "in anali$a tuturor acestor instrumente legislati%e de ni%el european sau interna!ional +i a %echiului Cod la muncii, g*sim o de.ini!ie a timpului de munc similar* cu cea pre%*$ut* la art. 108 C.muncii 'n "irecti%a 7arlamentului 2uropean +i a Consiliului 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru, care, la art. 2.1, pre%ede c* 3timpul de lucru repre$int* orice perioad* pe durata c*reia lucr*torul munce+te, la dispo$i!ia anga0atorului, +i '+i des.*+oar* acti%itatea sau '+i 'ndepline+te 'ndatoririle 'n con.ormitate cu legisla!ia +iGsau practica na!ional*4. -acem preci$area c* art. 18 al Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* 'n durata normal a timpului de munc nu intr* timpii consuma!i cu echiparea-de$echiparea la 'nceputul +i s.&r+itul programului. Oana Ileana Cazan

Art. 1 %. "Durata normal a timpului de munc$ >1? Pentru salariaii angajai cu norm ntreag durata normal a timpului de munc este de '

ore pe zi i de () de ore pe sptm*n. >2? +n cazul tinerilor n v*rst de p*n la ,' ani durata timpului de munc este de - ore pe zi i de .) de ore pe sptm*n. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"e+i "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru nu pre%ede o durat* normal* a timpului de lucru, sta(ile+te c*, pentru asigurarea prote0*rii securit*!ii +i s*n*t*!ii lucr*torilor, perioada de lucru s*pt*m&nal* %a .i limitat* prin regulamente sau pre%ederi administrati%e ori prin contracte colecti%e. 6ncep&nd cu 1990, /om&nia a trecut la s*pt*m&na de lucru de J $ile, prin adoptarea "ecretului- ege nr. 9JG1990 pri%ind trecerea la s*pt*m&na de lucru de J $ile 'n unit*!ile de stat, principiul celor 8 oreG$i +i C0 de oreGs*pt*m&n* .iind 'nscris 'n contractele colecti%e de munc* unice 'ncheiate la ni%el na!ional. Ast.el, art. 10 alin. >1? al Contractului colecti% unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, aplica(il tuturor salaria!ilor din economia na!ional*, pre%ede c* durata normal a timpului de munc este de 8 ore pe $i sau de C0 de ore pe s*pt*m&n*. Alineatul >F? al aceluia+i articol pre%ede c*, prin negocieri la ni%el de unitate, pentru a pune de

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

acord programul cu cerin!ele produc!iei, se poate sta(ili un program s*pt*m&nal de FH p&n* la CC de ore, cu condi!ia ca media lunar* s* .ie de C0 de ore pe s*pt*m&n*, iar programul sta(ilit s* .ie anun!at cu o s*pt*m&n* 'nainte. Alineatul >I? al art. 10 din Contractul colecti% unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 las* la ni%elul contractului colecti% de munc* la ni%el de ramur*, grupuri de unit*!i sau unit*!i sta(ilirea de .orme speci.ice de organi$are a timpului de lucru, dup* ca$, 'n tur*, tur* continu*, turnus, program .rac!ionat. "irecti%a Consiliului 9CGFF din 22 iunie 199C re.eritoare la protecia tinerilor n munc pre%ede limitarea timpului de munc al adolescenilor la H ore pe $i +i la C0 de ore pe s*pt*m&n*. 6n cuprinsul acestei directi%e adolescen!ii sunt de.ini!i ca .iind t&n*rul 'n %&rst* de 1J p&n* la 18 ani care nu mai .ace o(iectul +colari$*rii o(ligatorii impuse de legisla!ia na!ional*. "e asemenea, directi%a preci$ea$*, 'n interesul prote0*rii s*n*t*!ii acestei categorii de persoane, c* atunci c&nd t&n*rul este anga0at de mai mul!i patroni, $ilele de munc* +i orele de munc* e.ectuate sunt 'nsumate, urm*rindu-se ca acestea s* .ie su( limita maxim* impus* pentru timpul de munc* al adolescentului. ,olu!ia "irecti%ei a .ost preluat* 'n mod identic +i de legisla!ia rom&n*. Ast.el, ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc* pre%ede, 'n cadrul art. 10 c* durata timpului de munc* pentru tineri este de maximum H oreG$i +i F0 de oreGs*pt*m&n*. 6n situa!ia 'n care t&n*rul cumulea$* mai multe .unc!ii 'n (a$a unor contracte indi%iduale de munc*, timpul de munc* e.ectuat se 'nsumea$* +i nu poate dep*+i, cumulat, durata pre%*$ut* anterior. Oana Ileana Cazan

Art. 11 . "&eparti'area timpului de munc$ >1? /epartizarea timpului de munc n cadrul sptm*nii este, de regul, uniform, de ' ore pe

zi, timp de 0 zile, cu dou zile de repaus. >2? +n funcie de specificul unitii sau al muncii prestate se poate opta i pentru o repartizare inegal a timpului de munc, cu respectarea duratei normale a timpului de munc de () de ore pe sptm*n. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. J8J. &omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Aceast* pre%edere de principiu care sta(ile+te, ca regul*, c* repartizarea timpului de lucru este uniform, c&te 8 ore pe $i, timp de J $ile, este 'n str&ns* corela!ie cu articolul re.eritor la durata normal* a timpului de lucru, +i urm*re+te prote0area s*n*t*!ii salaria!ilor, prin asigurarea unei periodicit*!i $ilnice +i s*pt*m&nale a repausului la care ace+tia au dreptul pentru re.acerea capacit*!ii de munc*. 6n situa!ia 'n care se sta(ile+te, 'ntr-o anumit* $i lucr*toare din s*pt*m&n* o durat* de lucru su( 8 ore, timpul de lucru 'n celelalte $ile lucr*toare se m*re+te corespun$*tor, .*r* a dep*+i, con.orm art. 110 alin. >2? din cod, C0 de ore pe s*pt*m&n*. Alineatele >J? +i >H? al art. 10 din cadrul Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%*d c*, 'n .unc!ie de speci.icul unit*!ii sau al muncii prestate, se poate opta +i pentru o repartizare inegal a timpului de munc, cu respectarea duratei normale a acestuia de C0 de ore pe s*pt*m&n*. 6n ca$urile 'n care durata normal* a timpului de munc* se sta(ile+te potri%it pre%ederilor anterior men!ionate, durata $ilnic* nu poate dep*+i 10 ore. Oana Ileana Cazan

Art. 111. "Durata ma(im le)al a timpului de munc$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>1? %urata maxim legal a timpului de munc nu poate depi (' de ore pe sptm*n, inclusiv

orele suplimentare. >2? Prin excepie, durata timpului de munc, ce include i orele suplimentare, poate fi prelungit peste (' de ore pe sptm*n, cu condiia ca media orelor de munc, calculat pe o perioad de referin de . luni calendaristice, s nu depeasc (' de ore pe sptm*n. >21? Pentru anumite sectoare de activitate, uniti sau profesii sta ilite prin contractul colectiv de munc unic la nivel naional, se pot negocia, prin contractul colectiv de munc la nivel de ramur de activitate aplica il, perioade de referin mai mari de . luni, dar care s nu depeasc ,1 luni. >22? 2a sta ilirea perioadelor de referin prevzute la alin. 314 i 31 1) nu se iau n calcul durata concediului de odihn anual i situaii de suspendare a contractului individual de munc. >F? Prevederile alin. 3,4, 314 i 31 , 4 nu se aplic tinerilor care nu au mplinit v*rsta de ,' ani. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"irecti%a 7arlamentului 2uropean +i a Consiliului 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* perioada medie de lucru pentru .iecare perioad* de I $ile, inclusi% orele suplimentare, nu %a dep*+i C8 de ore. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede, 'n cuprinsul alin. >8? al art. 10 c* durata maxim* legal* a timpului de munc* nu poate dep*+i C8 de ore pe s*pt*m&n*, inclusi% orele suplimentare. 6n aplicarea articolului re.eritor la durata maxim* legal* a timpului de lucru, "irecti%a 200FG88GC2 d* posi(ilitatea statelor mem(re de a sta(ili, prin legisla!ia na!ional*, perioade de re.erin!* de maximum C luni. 7erioadele de concediu de odihn* anual +i perioadele de concediu medical nu %or .i incluse 'n calcularea mediei. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede aceea+i posi(ilitate de prelungire, prin excep!ie, a duratei timpului de munc* peste 8 ore pe $i +i peste C8 de ore pe s*pt*m&n*, inclusi% orele suplimentare, cu condi!ia ca media orelor de munc*, calculat* pe o perioad* de re.erin!* de trei luni, s* nu dep*+easc* C8 de ore pe s*pt*m&n*. "e asemenea, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 mai pre%ede o alt* excep!ie de la durata maxim a timpului de lucru , aplica(il* 'n ca$ul muncii 'n schim(uri. 6n aceast* situa!ie, durata timpului de munc* %a putea .i prelungit* peste 8 ore pe $i +i peste C8 de ore pe s*pt*m&n*, cu condi!ia ca media orelor de munc*, calculat* pe o perioad* maxim* de F s*pt*m&ni, s* nu dep*+easc* 8 ore pe $i sau C8 de ore pe s*pt*m&n*. Articolul 18 al "irecti%ei 200FG88GC2 pre%ede c*, prin intermediul 3acordurilor4 colecti%e, pot .i sta(ilite derog*ri de la perioada de re.erin!* de C luni, cu condi!ia asigur*rii de perioade echi%alente de repaus compensatorii sau, atunci c&nd acest lucru este imposi(il din moti%e o(iecti%e, lucr*torilor 'n cau$* le sunt asigurate m*suri de protec!ie adec%ate. )otu+i, aceast* derogare este limitat* prin art. 19 care pre%ede c* perioada de referin sta(ilit* 'n aplicarea articolului men!ionat nu poate dep*+i 12 luni. 7re%ederi similare se reg*sesc +i 'n legisla!ia rom&n*, cu deose(irea c* art. 111 alin. >2 1? C.muncii .ace re.erire la o perioad* de re.erin!* de numai F luni. 6n aplicarea pre%ederilor Codului muncii, p*r!ile semnatare al Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 au con%enit o list* a ramurilor +i a sectoarelor de acti%itate pentru care se pot negocia perioade de re.erin!* mai mari de trei luni, dar care s* nu dep*+easc* 12 luni. Aceast* list* se reg*se+te 'n Anexa H a Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I2010 +i cuprinde urm*toarele ramuri +i sectoare de acti%itateB 1. Agricultur*, piscicultur* +i pescuitN 2. ,il%icultur*, economia %&natului, apelor +i protec!ia mediuluiN F. Industria alimentar*, a (*uturilor +i tutunuluiN C. 2xploatarea +i prelucrarea lemnuluiN J. Construc!iiN H. Comer!N I. )urism, hoteluri +i restauranteN 8. )ransporturiN 9. Materiale de construc!ii +i cimentN 10. 2nergie electric*, termic*, petrol +i ga$eN

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

11. "in ramura chimie +i petrochimieB sectorul 'ngr*+*minte chimice. 7reci$*m c* aceste perioade de re.erin!* mai mari de F luni se pot negocia numai 'n cadrul contractelor colecti%e 'ncheiat la ni%el de ramur* de acti%itate. Acest ni%el de negociere este impus at&t de Codul muncii, c&t +i de pre%ederile art. 10 alin. >9? ale Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010. 6n plus, alin. >10? al aceluia+i articol pre%ede c* aceast* excep!ie poate .i aplica(il* +i altor ramuri sau sectoare de acti%itate care nu sunt pre%*$ute 'n Anexa H, la solicitarea comun* sau a uneia dintre p*r!ile negociatoare ale contractului colecti% de munc* la ni%el de ramur*. Comisia paritar* constituit* la ni%elul Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional se %a 'ntruni 'n regim de urgen!* +i se %a pronun!a asupra cererii de extindere a perioadei de referin. "irecti%a 200FG88GC2 pre%ede c*, pentru calculul perioadei de re.erin!* de maximum C luni, perioadele de concediu de odihn* anual +i perioadele de concediu medical nu %or .i incluse 'n calcularea mediei. "in anali$a textului "irecti%ei, putem conclu$iona c* pre%ederile Codului muncii nu sunt 'n concordan!* cu cele ale "irecti%ei 'ntruc&t extind s.era de aplica(ilitate a acestui articol +i la perioadele de re.erin!* mai mari de F luni @ perioada de re.erin!* pre%*$ut* de art. 111 alin. >2 1? de maximum 12 luni. Mai mult, directi%a .ace re.erire expres* la tipurile de concedii care sunt excluse din acest calcul, iar Codul muncii pre%ede c* toate situa!iile de suspendare a contractului de munc* sunt excluse de la calculul perioadei de re.erin!*, indi.erent dac* acestea sunt suspend*ri de drept, din ini!iati%a salariatului sau din ini!iati%a anga0atorului. )inerilor 'n %&rst* de p&n* la 18 ani le este sta(ilit* o durat* a timpului de munc* de H ore pe $i +i de F0 de ore pe s*pt*m&n*, .*r* a distinge 'ntre o durat* normal* sau maxim* a timpului de munc* pentru ace+tia. 6n consecin!*, durata maxim* de C8 de ore nu poate .i aplicat* dec&t persoanelor 'n %&rst* de peste 18 ani. Oana Ileana Cazan

Art. 11*. "Durata timpului de lucru pentru activiti +peci#ice$ >1? Pentru anumite sectoare de activitate, uniti sau profesii se poate sta ili prin negocieri

colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durat zilnic a timpului de munc mai mic sau mai mare de ' ore. >2? %urata zilnic a timpului de munc de ,1 ore va fi urmat de o perioad de repaus de 1( de ore. $i liografie 5. Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"e+i acest articol se re.er* la posi(ilitatea sta(ilirii unei durate $ilnice mai mici sau mai mari de 8 ore, consider*m c* interpretarea acestuia tre(uie .*cut* a%&nd 'n %edere at&t pre%ederile re.eritoare la o(liga!ia ca durata $ilnic* a timpului de munc* de 12 ore s* .ie urmat* de o perioad* de repaus de 2C de ore, c&t +i cele re.eritoare la durata maxim* a timpului de lucru de C8 de ore pe s*pt*m&n*, cu preci$*rile pe care le-am .*cut cu oca$ia anali$*rii art. 111. 7rin sta(ilirea unor reguli speci.ice pentru programul de lucru ce presupune ture de 12 ore, s-a urm*rit, pe de o parte, respectarea duratei maxime legale a timpului de lucru de C8 de ore pe s*pt*m&n*, +i pe de alt* parte, a dispo$i!iilor "irecti%ei 200FG88GC2 care sta(ile+te c* .iecare lucr*tor are dreptul la o perioad de repaus minim de ,, ore consecutive la fiecare 1( de ore . A%&nd 'n %edere aceast* dispo$i!ie comunitar*, precum +i pre%ederile Codului muncii redate mai sus, apreciem c* interpretarea acestui alineat tre(uie .*cut* 'n sensul c* nu se pot sta(ili durate $ilnice de lucru mai mari de 12 ore. Oana Ileana Cazan

Art. 11,. "-ro)ramul de lucru ine)al$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>1? 5odul concret de sta ilire a programului de lucru inegal n cadrul sptm*nii de lucru de ()

de ore, precum i n cadrul sptm*nii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munc la nivelul angajatorului sau, n a sena acestuia, va fi prevzut n regulamentul intern. >2? Programul de lucru inegal poate funciona numai dac este specificat expres n contractul individual de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, Codul muncii, p. 8HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d.
/osetti, <ucure+ti, 200C, p. J90.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
A+a cum am preci$at mai sus, acest articol re.eritor la programul de lucru inegal, tre(uie interpretat 'n str&ns* leg*tur* cu art. 110 alin. >2?. 6ntruc&t constituie o situa!ie excep!ional* de reparti$are a timpului de lucru 'n cadrul s*pt*m&nii, legiuitorul a considerat c* salaria!ii pot .i o(liga!i s* respecte un ast.el de program inegal numai cu condi!ia ca acesta s* .ie 'nscris 'n contractul individual de munc . 6n consecin!*, apreciem c* lipsa din cadrul contractului indi%idual de munc* a unei clau$e re.eritoare la programul de lucru inegal duce la imposi(ilitatea pentru anga0ator de a o(liga salariatul, 'n %irtutea prerogati%ei sale disciplinare, la respectarea programului de lucru inegal, chiar dac* acesta este negociat, potri%it alin. >1?, 'n Contractul colecti% de munc* sau pre%*$ut 'n regulamentul intern. 6n aplicarea pre%ederilor de mai sus, modelul cadru al contractului indi%idual de munc* apro(at prin #rdinul ministrului muncii +i solidarit*!ii sociale nr. HCG200F, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare, a pre%*$ut posi(ilitatea existen!ei unei ast.el de clau$e. Oana Ileana Cazan

Art. 11.. "In#ormarea +alariailor a+upra pro)ramului de munc$

Programul de munc i modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunotin salariailor i sunt afiate la sediul angajatorului. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, Codul muncii, p. 8HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d.
/osetti, <ucure+ti, 200C, p. J90.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 6n m*sura 'n care programul de munc +i modul de repartizare a acestuia pe zile sunt pre%*$ute 'n regulamentul intern, apreciem c* aceast* o(liga!ie de a le aduce la cuno+tin!* salaria!ilor se poate reali$a 'n mod e.icient odat* cu aducerea la cuno+tin!* a regulamentului intern, o(liga!ie pre%*$ut* 'n art. 2J9 C.muncii . 6n acela+i sens, Contractul colecti% de munc* la ni%el na!ional pentru anii 200I-2010 pre%ede c* orele de 'ncepere +i terminare a programului %or .i sta(ilite prin regulamentul intern. Oana Ileana Cazan

Art. 11/. "-ro)ramul individuali'at de munc$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>1? Angajatorul poate sta ili programe individualizate de munc, cu acordul sau la solicitarea

salariatului n cauz, dac aceast posi ilitate este prevzut n contractele colective de munc aplica ile la nivelul angajatorului sau, n a sena acestora, n regulamentele interne. >2? Programele individualizate de munc presupun un mod de organizare flexi il a timpului de munc. >F? %urata zilnic a timpului de munc este mprit n dou perioade# o perioad fix n care personalul se afl simultan la locul de munc i o perioad varia il, mo il, n care salariatul i alege orele de sosire i de plecare, cu respectarea timpului de munc zilnic. >C? Programul individualizat de munc poate funciona numai cu respectarea dispoziiilor art. ,)6 i ,,,. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, Codul muncii, p. 8HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d.
/osetti, <ucure+ti, 200C, p. J90.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
6ntruc&t articolul reglementea$* 'n detaliu programul individualizat de munc, %om anali$a deodat* toate alineatele acestuia. ,pre deose(ire de programul de lucru inegal care sta(ile+te un singur inter%al compact de timp pe durata c*ruia salariatul '+i des.*+oar* acti%itatea, di.erit 'n .iecare $i, cu respectarea duratei s*pt*m&nale a timpului de lucru, programul indi%iduali$at de lucru presupune 'mp*r!irea duratei $ilnice a timpului de munc* 'n dou* perioadeB o perioad fix 'n care to!i salaria!ii acelui anga0ator se a.l* simultan la locul de munc* +i o perioad varia il, mo(il*, 'n care salariatul '+i alege orele de sosire +i de plecare. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pentru anii 200I-2010 pre%ede c*, 'n toate ca$urile 'n care se do%ede+te c* este posi(il, anga0atorii +i sindicatele %or purta negocieri pentru a .ixa orare .lexi(ile de lucru +i modalit*!i de aplicare a acestora. 6n aplicarea principiului egalitii de tratament , este pre%*$ut c* sta(ilirea orarelor .lexi(ile de lucru nu %a a.ecta drepturile acestor salaria!i, drepturi pre%*$ute 'n Contractul colecti% de munc*. Acest program .lexi(il de munc* poate .i organi$at numai cu respectarea pre%ederilor re.eritoare la durata normal* +i maxim* a timpului de lucru. Oana Ileana Cazan

Art. 110. "1videna orelor de munc$

Angajatorul are o ligaia de a ine evidena orelor de munc prestate de fiecare salariat i de a supune controlului inspeciei muncii aceast eviden ori de c*te ori este solicitat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, Codul muncii, p. 8HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d.
/osetti, <ucure+ti, 200C, p. J90.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Modul concret de !inere a e%iden!ei orelor prestate se %a sta(ili prin regulamentul intern. Oana Ileana Cazan

Seciunea a *-a

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2unca +uplimentar

Art& !!2& - D"e.ini!ieE Art& !!(& - DCondi!iile e.ectu*rii muncii suplimentareE Art& !!)& - DCompensarea muncii suplimentareE Art& !"'& - D,porul la salariuE Art& !"!& - DInterdic!iiE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 113. "De#iniie$ >1? 5unca prestat n afar duratei normale a timpului de munc sptm*nal, prevzut la art.

,)6, este considerat munc suplimentar. >2? 5unca suplimentar nu poate fi efectuat fr acordul salariatului, cu excepia cazului de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor unui accident. $i liografie Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"e+i nu exist* o de.ini!ie a muncii suplimentare 'n cuprinsul "irecti%ei 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca util* pentru claritatea textului o ast.el de de.ini!ie, mai ales din cau$a .aptului c*, 'n ceea ce pri%e+te timpul de lucru +i sta(ilirea duratei acestuia, sunt .olosite dou* no!iuniB 3durat* normal* a timpului de munc*4 +i 3durat* maxim* a timpului de munc*4. 6n acest sens, munca suplimentar este de.init* ca munca prestat* peste durata normal* a timpului de munc* s*pt*m&nal de C0 de ore, dar .*r* dep*+irea duratei maxime s*pt*m&nale de C8 de ore. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional de.ine+te orele suplimentare ca .iind orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru sta(ilit 'n unitate. ,pre deose(ire de reglement*rile anterioare, 'n noul Cod al muncii nu mai sunt enumerate ca$urile 'n care munca suplimentar* era impus* salariatului. Ast.el, 'n cuprinsul art. 118 din egea nr. 10G19I2 >%echiul Cod al muncii? exista o enumerare care cuprindea, 'n principal, ca$urile de pre'nt&mpinare sau 'nl*turare a e.ectelor calamit*!ilor sau a altor ca$uri de .or!* ma0or*, cele de 'nl*turare a e.ectelor unor situa!ii nepre%*$ute, care ar d*una (unei .unc!ion*ri a ser%iciilor de apro%i$ionare cu ap* +i energie electric*, de canali$are, a ser%iciilor po+tale +i de telecomunica!ii, a c*ilor +i mi0loacelor de transport 'n comun etc. 7restarea orelor suplimentare 'n aceste ca$uri expres +i limitati% pre%*$ute de lege se dispunea de c*tre conducerea unit*!ii +i nu necesita acordul salariatului. 5umai 'n ca$ul 'n care munca suplimentar* era prestat* 'n alte situa!ii deose(ite, 'n leg*tur* cu interesele produc!iei +i ale muncii, 'n condi!iile art. 119, se impunea limita de 120 de ore pe an de persoan* +i era necesar* 3apro(area centralelor, ministerelor +i celorlalte organe centrale, comitetelor executi%e ale consiliilor populare 0ude!ene +i al municipiului <ucure+ti, cu acordul uniunilor sindicatelor de ramur*4. 6n ciuda schim(*rilor sur%enite dup* 1990 'n organi$area +i .unc!ionarea structurilor organelor administra!iei de stat, centrale sau locale, +i a dispari!iei unor institu!ii men!ionate 'n acest articol, pre%ederile lui continuau s* se aplice, .iind preluate 'n contractele colecti%e de munc* 'ncheiate la toate ni%elurile. 6n am(ele situa!ii reglementate de art. 118 +i art. 119 din %echiul Cod al muncii, este de o(ser%at .aptul c* acordul salariatului nu era pre%*$ut expres ca o(ligatoriu. 2l se presupune 'n cel de-al doilea ca$, a%&nd 'n %edere acordul o(!inut de la sindicatul la care acesta este a.iliat. Actualul cod statuea$* ca principiu c* munca suplimentar, 'n limitele men!ionate mai sus, nu poate fi efectuat fr acordul salariatului. ,ingurele excep!ii ale acestui principiu sunt cele care pot inter%eni 'n ca$ul .or!ei ma0ore +i a lucr*rilor urgente destinate pre%enirii producerii unor accidente sau 'nl*tur*rii consecin!elor unui accident. Alineatele >2? +i >F? al art. 1C din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* salaria!ii pot .i chema!i s* preste$e ore suplimentare numai cu consim!*m&ntul lor. Pentru prevenirea sau

nlturarea efectelor unor calamiti naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de for major, salariaii au o ligaia de a presta munca suplimentar cerut de cel care angajeaz.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

,u(liniem c* art. FF alin. >2? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede o excep!ie suplimentar* legat* de 3calitatea4 persoanei salariateB salariatele gra%ide, 'ncep&nd cu luna a V-a de sarcin*, precum +i cele care al*ptea$* nu %or .i chemate la ore suplimentare. Oana Ileana Cazan

Art. 11!. "Condiiile e#ecturii muncii +uplimentare$ >1? 2a solicitarea angajatorului salariaii pot efectua munc suplimentar, cu respectarea

prevederilor art. ,,, sau ,,1, dup caz. >2? 7fectuarea muncii suplimentare peste limita sta ilit potrivit prevederilor art. ,,, sau ,,1, dup caz, este interzis, cu excepia cazului de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlturrii consecinelor unui accident. "ot# A se %edea egea nr. 108G1999 pri%ind 'n.iin!area +i organi$area Inspec!iei Muncii, repu(licat* >M.#.. nr.
IC0 din 10 octom(rie 2002?.

$i liografie Al& ,iclea, Codul muncii comentat +i adnotat, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200C. &omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Aceea+i solu!ie conceptual* se desprinde din am(ele alineate ale acestui articol, +i anume aceea c* munca suplimentar se efectueaz numai la solicitarea angajatorului , acesta .iind singurul 'n m*sur* s* aprecie$e necesitatea supliment*rii programului normal de lucru. 6n consecin!*, simpla prestare a muncii peste programul normal de lucru +i 'n (a$a %oin!ei unilaterale a salariatului nu poate .i asimilat* muncii suplimentare. 6n acela+i timp, este pre%*$ut* imperati% interdic!ia de a e.ectua munc* suplimentar* peste limita de C8 de ore 'n medie pe s*pt*m&n*. 6n consecin!*, munca suplimentar* poate .i prestat* .*r* 'ns* ca ast.el s* se dep*+easc* durata maxim* a timpului de lucru. ,ingura excep!ie admis* la aceast* regul* se reg*se+te la alin. >2? din art. 118, +i .ace re.erire la inter%en!ia unor situa!ii excep!ionale >.or!a ma0or* +i lucr*ri urgente destinate pre%enirii producerii unor accidente ori 'nl*tur*rii consecin!elor unui accident? care impun prestarea muncii suplimentar +i peste durata maxim* a timpului de lucru. "in coro(orarea celor dou* articole, art. 11I alin. >2? +i art. 118 alin. >2?, putem conclu$iona c*, n cazul forei

majore sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlturrii consecinelor unui accident, efectuarea muncii suplimentare poate fi dispus at*t peste limita sta ilit de art. 111 sau art. 112, c*t i n lipsa acordului salariatului.
Aceea+i solu!ie se desprinde +i din art. 1C alin. >F? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 care pre%ede c* pentru pre%enirea sau 'nl*turarea e.ectelor unor calamit*!i naturale, ale unor accidente ori ale altor ca$uri de .or!* ma0or*, salaria!ii au o(liga!ia de a presta munca suplimentar* cerut* de cel care anga0ea$*. Oana Ileana Cazan

Art. 11%. "Compen+area muncii +uplimentare$ >1? 5unca suplimentar se compenseaz prin ore li ere pltite n urmtoarele .) de zile dup

efectuarea acesteia. >2? +n aceste condiii salariatul eneficiaz de salariul corespunztor pentru orele prestate peste programul normal de lucru. "ot# A se %edea egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, repu(licat*, cu modi.ic*rile +i
complet*rile ulterioare >M.#.. nr. 18C din 19 mai 1998?.

$i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009. &omentariu Principiul compensrii muncii suplimentare cu ore li ere pltite n urmtoarele .) de zile de la efectuarea acesteia se 'nscrie 'n categoria pre%ederilor de protec!ie a s*n*t*!ii salariatului, prin asigurarea
'ntr-un inter%al de timp su.icient de scurt, a timpului li(er corespun$*tor 'n %ederea re.acerii capacit*!ii de munc* a acestuia. Acest principiu tradi!ional era 'nscris +i 'n %echiul cod +i este pre%*$ut 'n cadrul art. 1J al Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pentru anii 200I-2010, prin preci$area c* orele suplimentare se compensea$* cu timp li(er corespun$*tor. )extul Codului muncii nu mai .ace distinc!ie 'ntre salaria!i, 'n .unc!ie de .aptul c* de!in sau nu o .unc!ie de conducere. 6n consecin!*, toate pre%ederile re.eritoare la munca suplimentar* se %or aplica +i acestei categorii de salaria!i. Ast.el, limitarea orelor suplimentare, precum +i excep!iile pre%*$ute de art. 118 se aplic* +i acestor categorii de salaria!i. Oana Ileana Cazan

Art. 1* . "Sporul la +alariu$ >1? +n cazul n care compensarea prin ore li ere pltite nu este posi il n termenul prevzut de

art. ,,6 alin. 3,4 n luna urmtoare, munca suplimentar va fi pltit salariatului prin adugarea unui spor la salariu corespunztor duratei acesteia. >2? 8porul pentru munca suplimentar, acordat n condiiile prevzute la alin. 3,4, se sta ilete prin negociere, n cadrul contractului colectiv de munc sau, dup caz, contractului individual de munc, i nu poate fi mai mic de 90: din salariul de az. "ot# A se %edea egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, repu(licat*, cu modi.ic*rile +i
complet*rile ulterioare >M.#.. nr. 18C din 19 mai 1998?.

$i liografie Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009. &omentariu
Vechiul Cod al muncii pre%edea, 'n cadrul art. 120, c* munca suplimentar* care 3nu a putut .i compensat*4 cu timp li(er corespun$*tor, 'n urm*toarele F0 de $ile, se %a retri(ui cu un spor. "at* .iind exprimarea actual*, se pune pro(lema dac* anga0atorul este o(ligat s* pl*teasc* sporul cu%enit numai dup* expirarea perioadei de F0 de $ile sau poate .ace aceast* plat* 'n luna 'n care aceste ore suplimentare au .ost e.ectuate, 'n condi!iile 'n care, din cau$a modului speci.ic de organi$are a timpului de lucru este imposi(il* compensarea orelor suplimentare cu timp li(er corespun$*tor. Consider*m c* orele suplimentare se pot pl*ti anterior expir*rii celor F0 de $ile. Interpretarea literar* a textului codului @ 3'n ca$ul 'n care compensarea prin ore li(ere pl*tite nu este posi(il*4 @ conduce la aceast* solu!ie. 7rin .olosirea timpului pre$ent, textul nu .ace re.erire la situa!ia 'n care aceast* compensare nu a .ost posi(il*, ceea ca ar .i 'nsemnat c* perioada tre(uie s* expire pentru ca sporul s* se poat* pl*tiN textul se re.er* la situa!ia 'n care anga0atorul, anterior expir*rii celor F0 de $ile, aprecia$*, pe (a$a num*rului de personal existent +i a modului de organi$are a timpului de lucru, c* acordarea de timp li(er corespun$*tor ar 'nsemna prestarea de ore suplimentare de c*tre al!i salaria!i, +i optea$* pentru acordarea sporului. -a!* de textul %echiului cod care pre%edea sporuri di.erite de J0P pentru primele 2 ore de dep*+ire a duratei normale a $ilei de lucru +i 100P pentru orele ce dep*+esc primele 2 ore +i pentru munca prestat* 'n $ilele de repaus s*pt*m&nal, $ilele de s*r(*toare legal* +i 'n celelalte $ile li(ere, actual text sta(ile+te numai un spor minim unic de IJP din salariul de (a$*, ni%el de la care se poate negocia colecti% sau indi%idual sporul e.ecti%. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional sta(ile+te la art. C1 alin. >F? lit. c? un spor pentru munca suplimentar de 100P din salariul de (a$*. Oana Ileana Cazan

Art. 1*1. "Interdicii$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Tinerii n v*rst de p*n la ,' ani nu pot presta munc suplimentar. $i liografie 5. Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*

&omentariu
"irecti%a Consiliului 9CGFF din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc* nu pre%ede posi(ilitatea ca aceste categorii de salaria!i s* preste$e munc* suplimentar*. 2ste .iresc ca aceast* pre%edere re.eritoare la munca suplimentar* s* nu se aplice +i tinerilor 'n %&rst* de p&n* la 18 ani, a%&nd 'n %edere necesitatea protejrii sntii i dezvoltrii lor fizice i mintale +i .aptul c* oricum ace+tia (ene.icia$* de o durat* normal* a timpului de lucru mai mic* dec&t cea recunoscut* 'n mod normal pentru salaria!ii Da se %edea art. 109 alin. >2? C.muncii E. Qi ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc* pre%ede o interdicie expres pentru acetia de a efectua munc suplimentar. Oana Ileana Cazan

Seciunea a ,-a 2unca de noapte

Art& !""& - D"e.ini!ie +i durat*E Art& !"$& - D/ecompensarea muncii de noapteE Art& !"%& - D2xamenul medicalE Art& !"*& - DInterdic!iiE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1**. "De#iniie i durat$ >1? 5unca prestat ntre orele 11,));-,)) este considerat munc de noapte.

3, , 4 8alariatul de noapte reprezint, dup caz# a? salariatul care efectueaz munc de noapte cel puin . ore din timpul su zilnic de lucru< (? salariatul care efectueaz munc de noapte n proporie de cel puin .): din timpul su lunar de lucru. >2? %urata normal a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depi o medie de ' ore pe zi, calculat pe o perioad de referin de maximum . luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul sptm*nal. 31 , 4 %urata normal a timpului de lucru, pentru salariaii de noapte a cror activitate se desfoar n condiii speciale sau deose ite de munc, sta ilite potrivit dispoziiilor legale, nu va depi ' ore pe parcursul oricrei perioade de 1( de ore, n care presteaz munc de noapte. >F? Angajatorul care, n mod frecvent, utilizeaz munca de noapte este o ligat s informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc. $i liografie A. -opescu, "reptul interna!ional al muncii, 2d. ;olding /eporter, <ucure+ti, 1998, p. CIJN I&T& /te.0nescu,
)ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010.

%irective europene
@ Con%en!ia #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1I1 din 1990 pri%ind munca de noapteN

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ "irecti%a Consiliului 92G8JGC22 pri%ind protec!ia special* a lucr*toarelor gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$*N @ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "e+i Codul muncii de.ine+te clar munca de noapte, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 men!ine o de.ini!ie di.erit* care cuprinde posi(ilitatea a(aterii, 'n ca$uri 0usti.icate, cu o or* 'n minus sau 'n plus .a!* de aceste limite. 6ntruc&t o de.ini!ie nu poate .ace o(iectul unor negocieri, consider*m c* se impune re%i$uirea tuturor contractelor colecti%e de munc* ce con!in ast.el de de.ini!ii, inclusi% a celui 'ncheiat la ni%el na!ional. ,uplimentar .a!* de de.ini!ia muncii de noapte, dup* inter%en!ia #.9.A. nr. JJG200H, Codul muncii de.ine+te +i conceptul de lucrtor de noapte ca .iind .ieB a? salariatul care, 'n inter%alul 10 p.m.-H a.m., lucrea$* cel pu!in F ore din timpul $ilnic de lucru >adic* prestea$* minimum F ore 'n program de noapte?, .ie (? lucr*torul care lucrea$* cel pu!in F0P din timpul s*u lunar de lucru 'n inter%alul 10 p.m.-H a.m. "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru de.ine+te munca 'n timpul nop!ii ca .iind munca prestat* 'n orice perioad* nu mai mic* de I ore +i care include, 'n orice ca$, perioada 'ntre mie$ul nop!ii +i J a.m. Mai mult, art. 8 al acestui act normati% comunitar pre%ede c* orele normale de lucru pentru lucr*torii de noapte nu %or dep*+i o medie de 8 ore 'ntr-o perioad* de 2C de ore. "e asemenea, "irecti%a de.ine+te lucrtorul de noapte ca .iind .ieB a? lucr*torul care, pe timpul nop!ii de.init ca mai sus, lucrea$* cel pu!in F ore din timpul $ilnic de lucru, .ie (? lucr*torul care %a lucra o anumit* propor!ie din timpul anual de munc* pe timpul nop!ii. Articolul 8 al "irecti%ei 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* orele normale de lucru pentru lucr*torii de noapte nu %or dep*+i o medie de 8 ore 'ntr-o perioad* de 2C de ore. 7re%ederile Codului muncii sunt preluate numai par!ial 'n cadrul art. 1H alin. >2?, >F? +i >C? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 care sta(ile+te .aptul c* durata normal* a timpului de munc* pentru salariatul 'n regim de noapte nu poate dep*+i o medie de 8 ore pe $i, calculat* pe o perioad de referin de maximum F luni calendaristice, cu respectarea pre%ederilor legale pri%ind repausul s*pt*m&nal. Ast.el, sta(ilirea unei perioade de re.erin!* mai mare dec&t perioada de 2C de ore sta(ilit* 'n mod imperati% de textul Codului muncii constituie o situa!ie de 'nc*lcare a principiului con.orm c*ruia prin contracte colecti%e nu se pot sta(ili drepturi la un ni%el mai sc*$ut dec&t cel asigurat prin lege. "e asemenea, Contactul colecti% unic la ni%el na!ional mai sta(ile+te c* pentru persoanele al c*ror program de lucru se des.*+oar* pe timpul nop!ii, durata timpului de munc* este mai mic* cu o or* dec&t durata timpului de munc* prestat* 'n timpul $ilei, .*r* diminuarea salariului de (a$* +i a %echimii 'n munc*, cu excep!ia salaria!ilor care lucrea$* 'n locuri de munc* cu condi!ii deose(ite, unde durata timpului de munc* este mai mic* de 8 ore. #(liga!ia anga0atorului care utili$ea$* .rec%ent munca de noapte, ast.el cum aceasta apare 'n art. 122 alin. >F? C.muncii , este similar* celei pre%*$ute de "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru care sta(ile+te c* anga0atorul care .olose+te .rec%ent lucr*tori de noapte %a in.orma autorit*!ile competente despre acest lucru, la cererea acestora. Oana Ileana Cazan

Art. 1*,. "&ecompen+area muncii de noapte$

8alariaii de noapte eneficiaz# a? fie de program de lucru redus cu o or fa de durata normal a zilei de munc, pentru zilele n care efectueaz cel puin . ore de munc de noapte, fr ca aceasta s duc la scderea salariului de az< (? fie de un spor la salariu de minimum ,0: din salariul de az pentru fiecare or de munc de noapte prestat. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

A. -opescu, "reptul interna!ional al muncii, 2d. ;olding /eporter, <ucure+ti, 1998, p. CIJN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010.

%irective europene
@ Con%en!ia #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1I1 din 1990 pri%ind munca de noapteN @ "irecti%a Consiliului 92G8JGC22 pri%ind protec!ia special* a lucr*toarelor gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$*N @ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c*, prin legisla!ie na!ional*, se pot sta(ili anumite garan!ii pentru anumite categorii de lucrtori de noapte, 'n ca$ul 'n care riscurile la care sunt supu+i ace+tia au leg*tur* cu munca de noapte. 6n acest sens, pre%ederile tradi!ionale existente +i 'n %echiul Cod al muncii 'n cadrul art. 11C au .ost men!inute, cu singura di.eren!* care const* 'n .aptul c* de aceste m*suri alternati%e (ene.icia$* salaria!ii care lucrea$* cel pu!in F ore 'n program de noapte, .a!* de %echiul cod care sta(ilea c* (ene.iciarii sunt salaria!ii care lucrea$* cel pu!in 0um*tate din programul normal de lucru, ceea ce 'nsemna cel pu!in C ore munc* de noapte. -acem preci$area c* aceste m*suri de reducere a programului sau de acordare a unui spor la salariu sunt alternati%e +i nu cumulati%e +i c* se aplic* numai salaria!ilor care prestea$* cel pu!in F ore de munc* de noapte. 6n consecin!*, cei care prestea$* mai pu!in de F ore 'n inter%alul 10 p.m.-H a.m. nu (ene.icia$* de niciuna dintre m*surile pre%*$ute de lege. 6n Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional se pre%ede, pe de o parte, 'n cadrul art. 1H alin. >F?, reducerea cu o or* a duratei timpului de munc*, .*r* diminuarea salariului de (a$* +i a %echimii 'n munc*. 7e de alt* parte, art. C1 alin. >F? lit. e? din contract, sta(ile+te sporul negociat la ni%el na!ional pentru munca prestat* 'n timpul nop!ii, acesta .iind de 2JP din salariul de (a$* pentru munca prestat* 'n aceste condi!ii. ,uplimentar .a!* de Codul muncii, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede, 'n cadrul art. 1H alin. >C? c* reducerea duratei timpului de munc nu se aplic* salaria!ilor care lucrea$* 'n locuri de munc* cu condi!ii deose(ite, unde durata timpului de munc* este mai mic* de 8 ore. Oana Ileana Cazan

Art. 1*.. "1(amenul medical$ >1? 8alariaii care urmeaz s desfoare munc de noapte n condiiile art. ,11 alin. 3,

4 sunt supui unui examen medical gratuit nainte de nceperea activitii i dup aceea, periodic. >2? &ondiiile de efectuare a examenului medical i periodicitatea acestuia se sta ilesc prin regulament apro at prin ordin comun al ministrului muncii i solidaritii sociale i al ministrului sntii i familiei. >F? 8alariaii care desfoar munc de noapte i au pro leme de sntate recunoscute ca av*nd legtur cu aceasta vor fi trecui la o munc de zi pentru care sunt api. $i liografie A. -opescu, "reptul interna!ional al muncii, 2d. ;olding /eporter, <ucure+ti, 1998, p. CIJN I&T& /te.0nescu,
)ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010.

%irective europene
@ Con%en!ia #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1I1 din 1990 pri%ind munca de noapteN @ "irecti%a Consiliului 92G8JGC22 pri%ind protec!ia special* a lucr*toarelor gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$*N @ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* lucrtorii de noapte au dreptul la o evaluare medical gratuit 'nainte de 'ncheierea contractului +i dup* aceea, la inter%ale regulate. /eglement*ri similare se reg*sesc +i 'n cuprinsul art. 1H alin. >H? +i >I? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

;ot*r&rea Au%ernului nr. FJJG200I pri%ind supra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor pre%ede c* aceast* acti%itate se reali$ea$* prin servicii medicale profilactice precumB examenul medical la anga0area 'n munc*, de adaptare, periodic, la reluarea acti%it*!ii, promo%area s*n*t*!ii la locul de munc*. Aceste ser%icii medicale se reali$ea$* pe (a$a celor cuprinse 'n .i+ele medicale corespun$*toare condi!iilor de munc*, .i+e medicale ce se reg*sesc 'n Anexa 1 a hot*r&rii de gu%ern. Ast.el, -i+a nr. 1CJ .ace re.erire la examenele necesare celor ce urmea$* s* preste$e acti%itatea 'n tur* de noapte >inter%alul de timp 22,00-H,00?. "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* lucr*torii de noapte care au pro(leme medicale recunoscute ca .iind 'n leg*tur* cu munca de noapte sunt trans.era!i, c&nd este posi(il, la un program de lucru de $i, con.orm preg*tirii lor pro.esionale. "at .iind .aptul c* prin Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 se reiau pre%ederile art. 12C alin. >F? C.muncii .*r* s* pre%ad* modalitatea concret* de executare a acestei o(liga!ii, consider*m c*, pe (a$a unei recomandri medicale care s* ateste pro(lemele medicale +i leg*tura acestora cu munca de noapte, anga0atorul este o(ligat s* trans.ere salariatul la o munc* de $i pentru care este apt, din punct de %edere medical, 'n m*sura 'n care de!ine un ast.el de post disponi(il. A%&nd 'n %edere caracterul imperati% al acestei reglement*ri, consider*m c* modi.icarea contractului indi%idual de munc* poate inter%eni +i unilateral, 'n temeiul art. C8 C.muncii , .*r* a necesita acordul salariatului, at&ta %reme c&t urm*re+te protec!ia acestuia. )otu+i, 'n interesul prote0*rii drepturilor salaria!ilor, contractele colecti%e de munc* care pre%*d o procedur* de urmat 'n asemenea ca$uri sunt aplica(ile. Consider*m aplica(ile 'n acest ca$ +i pre%ederile cu caracter general din ;.A. nr. FJJG200I pri%ind supra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor care dau posi(ilitatea medicului de medicina muncii s* .ac* propuneri, 'n .unc!ie de re$ultatul examenului medical, 'n sensulB a? adapt*rii postului de munc* la caracteristicile anatomice, .i$iologice, psihologice +i la starea de s*n*tate a lucr*torului, 'n situa!ia pre%*$ut* la art. 1J lit. (? din actul normati%N (? 'ndrumarea persoanei care urmea$* a .i anga0at* c*tre alte locuri de munc*N c? includerea 'n circuitul in.orma!ional +i opera!ional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesit* o supra%eghere medical* deose(it*. Oana Ileana Cazan

Art. 1*/. "Interdicii$ >1? Tinerii care nu au mplinit v*rsta de ,' ani nu pot presta munc de noapte. >2? =emeile gravide, luzele i cele care alpteaz nu pot fi o ligate s presteze munc de

noapte. $i liografie A. -opescu, "reptul interna!ional al muncii, 2d. ;olding /eporter, <ucure+ti, 1998, p. CIJN I&T& /te.0nescu,
)ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010.

%irective europene
@ Con%en!ia #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1I1 din 1990 pri%ind munca de noapteN @ "irecti%a Consiliului 92G8JGC22 pri%ind protec!ia special* a lucr*toarelor gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$*N @ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc* pre%ede inter$icerea muncii adolescen!ilor .ie 'ntre orele 10 p.m. +i H a.m., .ie 'ntre 11 p.m. +i I a.m. Codul muncii de.ine+te pentru toate categoriile de salaria!i, inclusi% pentru tineri, munca de noapte ca .iind munca prestat* 'ntre orele 22,00H,00. Ca atare, interdic!ia pre%*$ut* 'n cuprinsul alin. >1? al art. 12J este 'n deplin* concordan!* cu textul directi%ei care las* la aprecierea statului de a alege inter%alul de timp de noapte pe durata c*ruia munca tinerilor s* .ie inter$is*. Interdic!ia cuprins* 'n art. 12J alin. >1? se reg*se+te 'n mod similar +i 'n art. 12 alin. >1? din ;.A. nr. H00G200I. 6n plus, con.orm art. 12 alin. >2? ale aceluia+i act normati%, copiii nu pot presta munc* 'ntre orele 20,00 +i H,00. Men!ion*m c* prin copil se 'n!elege orice persoan* care nu a atins %&rsta de 1J ani sau orice t&n*r 'n %&rst* de

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

cel pu!in 1J ani +i de cel mult 18 ani care .ace 'nc* o(iectul +colari$*rii o(ligatorii pe (a$* de program integral, sta(ilit de lege. Copiii 'n %&rst* de cel pu!in 1H ani, care .ac o(iectul +colari$*rii o(ligatorii, pe (a$* de program integral, pot 'ncheia, 'n condi!iile legii, un contract indi%idual de munc* 'n calitate de salariat pentru des.*+urarea de munci u+oare, de.inite potri%it aceluia+i act normati%. Copilul care .ace o(iectul +colari$*rii o(ligatorii pe (a$* de program integral poate 'ncheia un contract indi%idual de munc* +i la 'mplinirea %&rstei de 1J ani, cu acordul p*rin!ilor sau al repre$entan!ilor legali, pentru des.*+urarea de acti%it*!i potri%ite cu de$%oltarea .i$ic*, aptitudinile +i cuno+tin!ele sale, dac* ast.el nu 'i sunt periclitate s*n*tatea, de$%oltarea +i preg*tirea pro.esional*. 6n ce pri%e+te situa!ia prest*rii muncii de noapte 'n ca$ul .emeii gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$*, dorim s* su(liniem noutatea legislati%* adus* de Codul muncii care las* posi(ilitatea .emeii s* lucre$e totu+i 'n program de noapte dac* starea de s*n*tate 'i permite acest lucru. "irecti%a Consiliului 92G8JGC22 pri%ind introducerea m*surilor de 'ncura0are a 'm(un*t*!irii securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc* a lucr*toarelor gra%ide, l*u$e sau care al*ptea$* pre%ede c* statele sunt o(ligate s* adopte m*surile necesare ast.el 'nc&t salariatele a.late 'n aceast* situa!ie s* nu .ie o(ligate s* des.*+oare munc* de noapte pe durata gra%idit*!ii +i pe o perioad* ce urmea$* na+terii copilului, perioad* care %a .i determinat* de autoritatea na!ional* competent* 'n domeniul s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc*, su( re$er%a pre$ent*rii, 'n con.ormitate cu procedurile na!ionale, a unui certi.icat medical ce atest* c* aceasta este necesar* pentru securitatea +i s*n*tatea lucr*toarei respecti%e. #rdonan!a de urgen!* a Au%ernului nr. 9HG200F pri%ind protec!ia maternit*!ii la locul de munc*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare, pre%ede, 'n cadrul art. 19, c* salariatele gra%ide, cele care au n*scut recent, precum +i cele care al*ptea$* nu pot .i o(ligate s* preste$e munc* de noapte. 6n ca$ul 'n care s*n*tatea lucr*toarei este a.ectat* de munca de noapte, anga0atorul este o(ligat s* o trans.ere la program de lucru pe timp de $i. Acest trans.er are loc pe (a$a cererii scrise al salariatei +i nu a.ectea$* salariul de (a$* al acesteia. Cererea %a .i 'nso!it* de un certi.icat medical care s* speci.ice perioada pe durata c*reia s*n*tatea salariatei este a.ectat* de munca de noapte. Atunci c&nd trans.erul nu este posi(il, din moti%e o(iecti%e, salariata %a (ene.icia de concediu +i indemnizaie de risc maternal, potri%it legii. )re(uie preci$at c* toate aceste drepturi operea$* numai 'n m*sura 'n care salariata in.ormea$* 'n scris anga0atorul despre situa!ia sa +i pune la dispo$i!ia acestuia un document medical emis de medicul de .amilie sau de medicul specialist care s* ateste starea de gra%iditate, sau, dup* ca$, care s* pre%ad* data 'nceperii +i termin*rii perioadei de al*ptare. Oana Ileana Cazan

Seciunea a .-a 4orma de munc

Art& !"+& - D"e.ini!ieE Art& !"2& - D-ormeE Art& !"(& - D"omeniul de explicareE Art& !")& - D2la(orarea +i reexaminarea normelor de munc*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1*0. "De#iniie$

"orma de munc exprim cantitatea de munc necesar pentru efectuarea operaiunilor sau lucrrilor de ctre o persoan cu calificare corespunztoare, care lucreaz cu intensitate normal, n condiiile unor procese tehnologice i de munc determinate. "orma de munc cuprinde timpul productiv, timpul pentru ntreruperi impuse de desf; urarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale n cadrul programului de munc. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. C0HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. C21. &omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Aceast* de.ini!ie este aproape neschim(at* .a!* de cea pre%*$ut* de %echiul Cod al muncii, 'n cadrul art. 92 care pre%edea c* norma de munc exprim* cantitatea de munc* necesar* pentru e.ectuarea opera!iilor sau lucr*rilor de c*tre o persoan* cu cali.icare corespun$*toare, care lucrea$* cu intensitate normal*, 'n condi!iile unor procese tehnologice +i de munc* determinate. 2a cuprinde timpul producti%, timpul pentru 'ntreruperile impuse de des.*+urarea procesului tehnologic sta(ilit +i de organi$area ra!ional* a muncii, timpul pentru odihn* 'n cadrul programului de munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 1*3. "5orme$

"orma de munc se exprim, n funcie de caracteristicile procesului de producie sau de alte activiti ce se normeaz, su form de norme de timp, norme de producie, norme de personal, sfer de atri uii sau su alte forme corespunztoare specificului fiecrei activiti. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. C0HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. C21. &omentariu
# reglementar* similar* se reg*se+te +i 'n Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pentru anii 200I2010 care pre%ede, 'n cadrul art. 20 alin. >2? c* normele de munc* se exprim* @ 'n .unc!ie de caracteristicile procesului de produc!ie sau ale altor acti%it*!i ce se normea$* @ su( .orm* de norme de timp, norme de producie, norme de personal, sfere de atri uii sau su( alte .orme corespun$*toare speci.icului .iec*rei munci. Oana Ileana Cazan

Art. 1*!. "Domeniul de e(plicare$

"ormarea muncii se aplic tuturor categoriilor de salariai. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. C0HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. C21. &omentariu
)ot art. 20 alin. >2? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* normarea muncii se aplic* tuturor categoriilor de salaria!i @ muncitori, tehnicieni, ingineri, economi+ti, cadre de alt* specialitate +i lucr*tori din acti%itatea administrati%* @ at&t pentru cei salari$a!i 'n acord, c&t +i pentru cei salari$a!i 'n regie. Oana Ileana Cazan

Art. 1*%. "1laborarea i ree(aminarea normelor de munc$ >1? "ormele de munc se ela oreaz de ctre angajator, conform normativelor n vigoare, sau,

n cazul n care nu exist normative, normele de munc se ela oreaz de ctre angajator cu acordul sindicatului sau, dup caz, al reprezentanilor salariailor.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

3, , 4 +n cazul unui dezacord cu privire la normele de munc, prile vor apela la ar itrajul unui ter ales de comun acord. >2? +n situaia n care normele de munc nu mai corespund condiiilor tehnice n care au fost adoptate sau nu asigur un grad complet de ocupare a timpului normal de munc, acestea vor fi supuse unei reexaminri. >F? Procedura de reexaminare, precum i situaiile concrete n care poate interveni se sta ilesc prin contractul colectiv de munc aplica il sau prin regulamentul intern. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. C0HN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. C21. &omentariu
Aceast* modi.icare adus* Codului muncii de #.9.A. nr. HJG200J elimin* posi(ilitatea ar(itrariului cu oca$ia ela orrii normelor de munc, prin recurgerea la normati%ele tehnice care 'nso!esc echipamentele sau liniile tehnologice de produc!ie. 6n m*sura 'n care aceste normati%e exist*, acordul sindicatului nu este necesar. Acest acord este totu+i necesar atunci c&nd nu exist* normati%e 'n %igoare. -a!* de aceste pre%ederi legale, consider*m c* pre%ederile art. 20 alin. >2? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, care solicit* acordul organi$a!iilor sindicale la momentul ela(or*rii normelor de munc*, sunt 'nc* un exemplu al lipsei armoni$*rii contractului colecti% cu pre%ederile legale. Mai mult dec&t at&t, tot Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pre%ede c* normele de munc* apro(ate de conduc*torul unit*!ii constituie anex* la contractul colecti% de munc* +i se .ac cunoscute salaria!ilor cu cel pu!in J $ile 'nainte de aplicare. 7ornind de la dispo$i!iile art. 129 alin. >1?, consider*m c* dispo$i!iile cuprinse 'n alin. >1 1? din acela+i articol sunt aplica(ile numai 'n ca$ul 'n care nu exist* normati%e 'n %igoare pe (a$a c*rora s* .ie ela(orate normele de munc*, iar acordul sindicatului este necesar pentru adoptarea acestora. 6ntruc&t legea nu pre%ede care este regimul 0uridic al solu!iei propuse de ar(itrul ales, s-ar putea considera c*, 'n m*sura 'n care p*r!ile nu sunt de acord cu solu!ia o.erit* de ar(itru, acestea nu sunt o(ligate s* o adopte. Ar re$ulta deci c* soluiile ar itrajului au un caracter de recomandare pentru p*r!i. 6n interesul aplic*rii acestui alineat, se impune reglementarea clar* 'n cuprinsul legii a naturii +i .or!ei 0uridice a ar(itra0ului. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* 'n toate situa!iile 'n care normele de munc nu asigur* un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesi%* sau, dup* ca$, nu corespund condi!iilor pentru care au .ost ela(orate se impune reexaminarea lor. Aceasta poate .i cerut* at&t de patron, c&t +i de sindicate. 6n ca$ de di%ergen!* 'n ceea ce pri%e+te calitatea normelor de munc* se %a recurge la o expertiz tehnic ce %a .i sta(ilit* de comun acord. Conclu$iile experti$ei tehnice sunt o(ligatorii pentru am(ele p*r!i. /eexaminarea normelor de munc* nu %a putea conduce la diminuarea salariului de (a$* negociat. Cheltuielile oca$ionate de soluionarea divergenelor cu pri%ire la modi.icarea normelor de munc* %or .i suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor. Oana Ileana Cazan

Capitolul II &epau+uri periodice

Art& !")!& - D"e.ini!ieE eciunea ! - 7au$a de mas* +i repausul $ilnic eciunea a "#a - /epausul s*pt*m&nal eciunea a $#a - ,*r(*torile legale
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1*%1. "De#iniie$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Perioada de repaus reprezint orice perioad care nu este timp de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul Muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Aceast* de.ini!ie a perioadei de repaus este transpus* din "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru care, 'n cadrul art. 2 alin. >2? pre%ede c* orice perioad* care nu este timp de munc* repre$int* perioad de repaus. Oana Ileana Cazan

Capitolul II &epau+uri periodice

Art& !")!& - D"e.ini!ieE eciunea ! - 7au$a de mas* +i repausul $ilnic eciunea a "#a - /epausul s*pt*m&nal eciunea a $#a - ,*r(*torile legale
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1*%1. "De#iniie$

Perioada de repaus reprezint orice perioad care nu este timp de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul Muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Aceast* de.ini!ie a perioadei de repaus este transpus* din "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru care, 'n cadrul art. 2 alin. >2? pre%ede c* orice perioad* care nu este timp de munc* repre$int* perioad de repaus. Oana Ileana Cazan

Seciunea 1 -au'a de ma+ i repau+ul 'ilnic

Art& !$'& - D7au$a de mas* +i alte pau$eE Art& !$!& - D/epausul $ilnicE Art& !$!!& - DMunca 'n schim(uriE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art. 1, . "-au'a de ma+ i alte pau'e$ >1? +n cazurile n care durata zilnic a timpului de munc este mai mare de - ore, salariaii au

dreptul la pauz de mas i la alte pauze, n condiiile sta ilite prin contractul colectiv de munc aplica il sau prin regulamentul intern. >2? Tinerii n v*rst de p*n la ,' ani eneficiaz de o pauz de mas de cel puin .) de minute, n cazul n care durata zilnic a timpului de munc este mai mare de ( ore i jumtate. >F? Pauzele, cu excepia dispoziiilor contrare din contractul colectiv de munc aplica il i din regulamentul intern, nu se vor include n durata zilnic normal a timpului de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
"irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* statul %a lua m*surile necesare pentru a asigura .iec*rui lucr*tor dreptul la o pau$*, acolo unde $iua de lucru este mai lung* de +ase ore, pau$* ale c*rei detalii, inclusi% durata +i condi!iile 'n care se acord*, se sta(ilesc prin contracte colecti%e sau acorduri 'ntre cei doi parteneri sociali sau, 'n lipsa acestora, prin legisla!ia na!ional*. 6n spiritul acestei directi%e, legiuitorul a sta(ilit, prin intermediul legii, o(liga!ia anga0atorului de a asigura tuturor salaria!ilor a c*ror $i de lucru este mai mare de H ore pe $i o pauz a c*rei durat* +i condi!ii de acordare, spre deose(ire de %echiul cod care pre%edea o durat* de cel mult o 0um*tate de or*, sunt l*sate la li(era negociere dintre p*r!i, cu oca$ia 'ncheierii contractului colecti% de munc*, sau pre%*$ute 'n regulamentul intern, 'ntocmit de anga0ator cu consultarea salaria!ilor. 7otri%it art. JC alin. >2? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, repausul pentru luarea mesei nu poate .i mai mic de 1J minuteN repausul pentru luare mesei de 1J minute se include 'n programul de lucru. A%&nd 'n %edere aplica(ilitatea acestor pre%ederi tuturor salaria!ilor din economia na!ional*, consider*m c* toi angajatorii au o ligaia acordrii acestei pauze de ,0 minute, inclus n programul de lucru. <ine'n!eles, pre%ederi mai .a%ora(ile ale unor contracte colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el in.erior >ramur*, grup de unit*!i sau unitate? %or .i aplica(ile anga0atorului semnatar al contractului, 'n ca$ul contractului colecti% de munc* 'ncheiat .ie la ni%el de unitate sau de grup de unit*!i, ori anga0atorului al c*rui o(iect de acti%itate .ace parte din ramura la ni%elul c*reia este 'ncheiat contractul. 6n ceea ce pri%e+te alte pau$e care pot .i acordate salaria!ilor, acestea pot .i sta(ilite numai prin contractul colecti% de munc* aplica(il sau prin regulamentul intern. "irecti%a Consiliului 9CGFF din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc* pre%ede c* tinerii %or (ene.icia, 'n ca$ul 'n care timpul de munc* $ilnic este mai mare de C ore +i 0um*tate, de un timp de pauz de cel puin .) de minute, dac* este posi(il consecuti%e. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 a preluat integral, 'n cadrul art. JC alin. >F?, dreptul tinerilor 'n %&rst* de p&n* la 18 ani de a (ene.icia de o pau$* de mas* de cel pu!in F0 de minute, 'n ca$ul 'n care durata $ilnic* a timpului de munc* este mai mare de C ore +i 0um*tate. Acelea+i pre%ederi sunt preluate +i 'n cadrul ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc*.

&a regul general, pauza de mas nu se asimileaz programului de lucru pltit . )otu+i, art. JC din
Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 sta(ile+te c* repausul pentru luarea mesei cu o durat* de 1J minute se include 'n programul de lucru. 6n consecin!*, 'n ca$ul unui repaus mai mare de 1J minute >de exemplu F0 de minute? +i 'n condi!iile 'n care nu se speci.ic* dac* 'ntreaga perioad* de pau$* este inclus* 'n programul de lucru, consider*m c*, 'n lumina pre%ederilor Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, .rac!iunea de 1J minute din aceasta %a .i inclus*, iar restul >'n exemplul nostru 1J minute, p&n* la completarea celor F0?, nu %a .i inclus* 'n programul de lucru. Oana Ileana Cazan

Art. 1,1. "&epau+ul 'ilnic$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>1? 8alariaii au dreptul ntre dou zile de munc la un repaus care nu poate fi mai mic de ,1 ore

consecutive. >2? Prin excepie, n cazul muncii n schim uri, acest repaus nu poate fi mai mic de ' ore ntre schim uri. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
7otri%it "irecti%ei 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru, statele se asigur* ca .iecare lucr*tor s* ai(* dreptul la o perioad de repaus minim* de 11 ore consecuti%e la .iecare 2C de ore. 6n ca$ul tinerilor, perioada minim* de repaus dintre dou* $ile de munc* este de 12 ore consecuti%e, con.orm pre%ederilor ;.A. nr. H00G200I. 7otri%it aceluia+i act normati%, copiii 'ncadra!i 'n munc* (ene.icia$* de o perioad* minim* de repaus de 1C ore consecuti%e 'ntre dou* $ile de munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 1,11. "2unca n +chimburi$ >1? 5unca n schim uri reprezint orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit

cruia salariaii se succed unul pe altul la acelai post de munc, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, i care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implic*nd pentru salariat necesitatea realizrii unei activiti n intervale orare diferite n raport cu o perioad zilnic sau sptm*nal, sta ilit prin contractul individual de munc. >2? 8alariat n schim uri reprezint orice salariat al crui program de lucru se nscrie n cadrul programului de munc n schim uri. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Aceast* de.ini!ie a .ost introdus* 'n legisla!ia na!ional* 'ntruc&t "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru de.ine+te, 'n cadrul art. 2 alin. >J? +i >H?, munca n schim uri +i salariatul n schim uri. Oana Ileana Cazan

Seciunea a *-a &epau+ul +ptmnal

Art& !$"& - DCondi!ii de acordareE Art& !$$& - DCa$uri de suspendareE


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art. 1,*. "Condiii de acordare$ >1? /epausul sptm*nal se acord n dou zile consecutive, de regul s*m ta i duminica. >2? +n cazul n care repausul n zilele de s*m t i duminic ar prejudicia interesul pu lic sau

desfurarea normal a activitii, repausul sptm*nal poate fi acordat i n alte zile, sta ilite prin contractul colectiv de munc aplica il sau prin regulamentul intern. >F? +n situaia prevzut la alin. 314, salariaii vor eneficia de un spor la salariu sta ilit prin contractul colectiv de munc sau, dup caz, prin contractul individual de munc. >C? +n situaii de excepie, zilele de repaus sptm*nal sunt acordate cumulat, dup o perioad de activitate continu ce nu poate depi ,( zile calendaristic e, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munc i cu acordul sindicatului sau, dup caz, al reprezentanilor salariailor. >J? 8alariaii al cror repaus sptm*nal se acord n condiiile alin. 3(4 au dreptul la du lul compensaiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2). $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* statele mem(re %or lua m*surile necesare pentru a se asigura c*, pentru .iecare perioad* de I $ile, .iecare lucr*tor are dreptul la o perioad de odihn ne'ntrerupt* de minimum 2C de ore plus perioada de 11 ore de odihn* $ilnic* o(ligatorie. 7erioada minim* de odihn* la care se re.er* primul paragra. %a include, 'n principiu, duminica. Articolul J2 alin. >1? +i >2?, din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* 'n .iecare s*pt*m&n*, salariatul are dreptul, de regul*, la 1 zile consecutive de repaus sptm*nal. /epausul s*pt*m&nal se acord*, de regul*, s&m(*ta +i duminica. ;ot*r&rea Au%ernului nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc* pre%ede aceea+i regul* pentru tineri de a (ene.icia de o perioad* de repaus s*pt*m&nal de dou* $ile consecuti%e, de regul* s&m(*ta +i duminica. 7rima te$* a art. J2 alin. >F? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* 'n ca$ul 'n care acti%itatea de la locul de munc*, 'n $ilele de s&m(*t* +i duminic*, nu poate .i 'ntrerupt*, prin contractul colecti% de munc* la ni%el de unitate se %or sta(ili condi!iile 'n care $ilele de repaus s*pt*m&nal s* .ie acordate +i 'n alte $ile ale s*pt*m&nii. A%&nd 'n %edere .aptul c* 'n contractul colecti% de munc* nu este pre%*$ut cuantumul sporului la care au dreptul salaria!ii 'n aceast* situa!ie, acesta %a putea .i sta(ilit 'n cuprinsul contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el in.eriorB ramur*, grup de unit*!i sau unitate. 6n m*sura 'n care nu exist* contract colecti% de munc* aplica(il, cuantumului sporului %a .i pre%*$ut 'n contractul indi%idual de munc* )e$a a II-a art. J2 alin. >F? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* 'n ca$ul 'n care acti%itatea de la locul de munc*, 'n $ilele de s&m(*t* +i duminic*, nu poate .i 'ntrerupt*, prin contractul colecti% de munc* la ni%el de unitate se %or sta(ili condi!iile 'n care $ilele de repaus s*pt*m&nal s* .ie acordate cumulat pe o perioad* mai mare. 2ste de o(ser%at .aptul c* 'n condi!iile art. 1F2 alin. >C? C.muncii, 'n m*sura 'n care pe o perioad* de maximum 1C $ile nu se acord* repausul s*pt*m&nal de dou* $ile consecuti%e, este necesar acordul inspectoratului de munc* +i a sindicatului. 6n t*cerea legii, s-ar putea aprecia c* autoritatea %a putea emite acordul 'n m*sura 'n care, de exemplu, 'n Contractul colecti% de munc* de la ni%elul unit*!ii sunt preci$ate anumite condi!ii legate de posi(ilitatea de am&nare a acord*rii repausului s*pt*m&nal, condi!ii pe care anga0atorul este o(ligat s* le respecte. 2.ortul salaria!ilor 'ntr-o ast.el de situa!ie tre(uie recompensat cu un spor, a c*rui %aloare %a .i du lul sporului cuvenit pentru munca suplimentar @ art. 120 alin. >2?. Oana Ileana Cazan

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art. 1,,. "Ca'uri de +u+pendare$ >1? +n cazul unor lucrri urgente, a cror executare imediat este necesar pentru organizarea

unor msuri de salvare a persoanelor sau unurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru nlturarea efectelor pe care aceste accidente le;au produs asupra materialelor, instalaiilor sau cldirilor unitii, repausul sptm*nal poate fi suspendat pentru personalul necesar n vederea executrii acestor lucrri. >2? 8alariaii al cror repaus sptm*nal a fost suspendat n condiiile alin. 3,4 au dreptul la du lul compensaiilor cuvenite potrivit art. ,1) alin. 314. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. %irective europene
@ "irecti%a Consiliului 9CGFFGC2 din 22 iunie 199C re.eritoare la protec!ia tinerilor 'n munc*N @ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
A%&nd 'n %edere lipsa din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 a unor clau$e 'n acest sens, se impun unele preci$*ri. 6n primul r&nd, prin suspendarea repausului sptm*nal 'n!elegem nee.ectuarea de c*tre salariat a repausului s*pt*m&nal 'n $ilele de s&m(*t* +i duminic* sau 'n celelalte $ile ale s*pt*m&nii sta(ilite prin contract colecti% de munc* aplica(il. ,pre deose(ire de situa!ia acord*rii cumulate a repausului s*pt*m&nal Dart. 1F2 alin. >C? +i >J?E, nu este necesar* nici autori$area din partea inspectoratului teritorial de munc*, nici acordul sindicatului sau al repre$entan!ilor salaria!ilor +i nici nu este o(ligatorie perioada de acti%itate continu* de maximum 1C $ile calendaristice. Ceea ce determin* situa!ia pre%*$ut* de art. 1FF C.muncii , este tocmai e%enimentul a c*rui consecin!e tre(uie 'nl*turate. /epausul s*pt*m&nal se %a acorda 'n acest ca$ la 'ncetarea moti%elor care au condus la suspendarea acestuia.

8porul care se acord* 'n acest ca$ este acela+i cu cel acordat 'n situa!ia acord*rii cumulate a $ilelor de repaus s*pt*m&nalB du lul sporului cuvenit pentru munca suplimentar @ art. 120 alin. >2?.
Oana Ileana Cazan

Seciunea a ,-a Srbtorile le)ale

Art& !$%& - DRilele de s*r(*toare legal*E Art& !$*& - DAsigurarea asisten!ei sanitare +i a apro%i$ion*riiE Art& !$+& - D9nit*!ile cu .oc continuuE Art& !$2& - D/ecompensarea muncii prestate 'n $ilele de s*r(*tori legaleE Art& !$(& - DAlte $ile li(ereE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1,.. "6ilele de +rbtoare le)al$ >1? >ilele de sr toare legal n care nu se lucreaz sunt#

? , i 1 ianuarie< ? prima i a doua zi de Pati< ? , mai< ? prima i a doua zi de /usalii<

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

? Adormirea 5aicii %omnului< ? , decem rie< ? prima i a doua zi de &rciun< ? 1 zile pentru fiecare dintre cele dou sr tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dec*t cele cretine, pentru persoanele aparin*nd acestora. >2? Acordarea zilelor li ere se face de ctre angajator. $i liografie I.). /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
# anali$* comparat* >anali$* pu(licat* pe site-ul MMM.europa.eu.?a legisla!iei statelor mem(re ale 9niunii 2uropene rele%* .aptul c* cele mai multe state (ene.icia$* de 1F $ile de s*r(*toare legal* >Austria, -inlanda, ituania, 7ortugalia, 7olonia +i ,uedia? +i de 11 $ile >-ran!a, 2stonia, Italia, "anemarca +i /om&nia?, respecti% de 1J $ile >Cipru, ,lo%acia, <ulgaria, etonia +i ,lo%enia?, urmate de statele care (ene.icia$* de 12 $ile >Arecia, 9ngaria +i /epu(lica Ceh*?, de 1C $ile >Malta +i ,pania?. <elgia este statul cu cel mai mare num*r de $ile de s*r(*toare legal* @ 2F. Irlanda are 10 $ile de s*r(*toare legal*, Aermania are 9, #landa @ 8, iar uxem(urg @ I. #(liga!ia acord*rii acestor zile li ere este 'n sarcina anga0atorului, 'n ca$ul nerespect*rii acestei o(liga!ii .iind pre%*$ut* 'n Codul muncii, la art. 2IH alin. >1? lit. .?, sanciunea amenzii contravenionale de la J.000 de lei la 10.000 de lei. Oana Ileana Cazan

Art. 1,/. "A+i)urarea a+i+tenei +anitare i a aprovi'ionrii$

Prin hotr*re a @uvernului se vor sta ili programe de lucru adecvate pentru unitile sanitare i pentru cele de alimentaie pu lic, n scopul asigurrii asistenei sanitare i, respectiv, al aprovizionrii populaiei cu produse alimentare de strict necesitate, a cror aplicare este o ligatorie. "ot# A se %edea #rdinul nr. 8I0G200C pentru apro(area /egulamentului pri%ind timpul de munc*, organi$area +i
e.ectuarea g*r$ilor 'n unit*!ile pu(lice din sectorul sanitar >M.#.. nr. HI1 din 2H iulie 200C?.

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. &omentariu 2xist* anumite servicii pu lice care nu pot .i cu totul 'ntrerupte 'n zilele de sr toare legal . ,unt a%ute
'n %edere acele ser%icii indispensa(ile popula!iei, care se %or des.*+ura 'n continuare +i 'n $ilele de s*r(*toare legal*, dar con.orm unui program special, presta(ilit prin hot*r&re de Au%ern. Oana Ileana Cazan

Art. 1,0. "7nitile cu #oc continuu$

Prevederile art. ,.( nu se aplic n locurile de munc n care activitatea nu poate fi ntrerupt datorit caracterului procesului de producie sau specificului activitii. "ot# A se %edea #rdinul nr. 8I0G200C pentru apro(area /egulamentului pri%ind timpul de munc*, organi$area +i
e.ectuarea g*r$ilor 'n unit*!ile pu(lice din sectorul sanitar >M.#.. nr. HI1 din 2H iulie 200C?.

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. &omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

6n unit*!ile cu .lux continuu 'ns*+i speci.icul unit*!ii determin* imposi(ilitatea opririi lucrului. 2ste ca$ul a+anumitelor uniti cu flux continuu. 6n ca$ul acestora, natura acti%it*!ii impune continuarea programului de lucru, con.orm gra.icelor, chiar +i 'n zilele de sr toare legal. Oana Ileana Cazan

Art. 1,3. "&ecompen+area muncii pre+tate n 'ilele de +rbtori le)ale$ >1? 8alariailor care lucreaz n unitile prevzute la art. ,.0, precum i la locurile de munc

prevzute la art. ,.- li se asigur compensarea cu timp li er corespunztor n urmtoarele .) de zile. >2? +n cazul n care, din motive justificate, nu se acord zile li ere, salariaii eneficiaz, pentru munca prestat n zilele de sr toare legal, de un spor la salariul de az ce nu poate fi mai mic de ,)): din salariul de az corespunztor muncii prestate n programul normal de lucru. "ot# A se %edea #rdinul nr. 8I0G200C pentru apro(area /egulamentului pri%ind timpul de munc*, organi$area +i
e.ectuarea g*r$ilor 'n unit*!ile pu(lice din sectorul sanitar >M.#.. nr. HI1 din 2H iulie 200C?.

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. &omentariu
ocurile de munc* unde acti%itatea nu poate .i 'ntrerupt* pot .i pre%*$ute prin acte normati%e sau prin contract colecti% de munc* aplica(il. 6n acest ca$, salaria!ilor li se asigur* compensarea cu timp li er corespun$*tor 'n urm*toarele F0 de $ile. 6n situa!ia 'n care, din moti%e 0usti.icate, nu se acord* $ile li(ere, salaria!ii (ene.icia$*, pentru munca prestat* 'n $ilele de s*r(*toare legal*, de un spor la salariul de az ce nu poate .i mai mic de 100P din salariul de (a$* corespun$*tor muncii prestate 'n programul normal de lucru. Oana Ileana Cazan

Art. 1,!. "Alte 'ile libere$

Prin contractul colectiv de munc aplica il se pot sta ili i alte zile li ere. "ot# A se %edea #rdinul nr. 8I0G200C pentru apro(area /egulamentului pri%ind timpul de munc*, organi$area +i
e.ectuarea g*r$ilor 'n unit*!ile pu(lice din sectorul sanitar >M.#.. nr. HI1 din 2H iulie 200C?.

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J. &omentariu 6n .unc!ie de speci.icul .iec*rei ramuri de acti%itate, au .ost pre%*$ute zile li ere pltite 'n mai multe contracte
colecti%e de munc* 'ncheiate la acest ni%el, ast.elB @ comer! @ turism @ industria alimentar* @ industria chimic* +i petrochimic* @ construc!ii de ma+ini @ construc!ii @ monta0 @ electronic* +i electrotehnic* @ industria materialelor de construc!ii +i ciment @ energie electric*, termic*, petrol +i ga$e @ sticl* +i ceramic* .in* @ agricultur*, piscicultur* +i pescuit

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ gospod*rie comunal* +i transporturi locale. "e regul*, s-au acordat $ile li(ere pl*tite cu oca$ia Rilei meseriei, expres men!ionat* 'n Contract colecti% de munc* la ni%elul ramurii respecti%e. Oana Ileana Cazan

Capitolul III Concediile

eciunea ! - Concediul de odihn* anual +i alte concedii ale salaria!ilor eciunea a "#a - Concediile pentru .ormare pro.esional*
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Seciunea 1 Concediul de odihn anual i alte concedii ale +alariailor

Art& !$)& - D"reptul la concediu de odihn* anualE Art& !%'& - D"urata concediului de odihn* anualE Art& !%!& - D2.ectuarea +i compensarea concediului de odihn*E Art& !%"& - DConcediul de odihn* suplimentarE Art& !%$& - D7rogramarea concediului de odihn*E Art& !%%& - D2.ectuarea 'n natur* a concediului de odihn*E Art& !%*& - DIndemni$a!ia de concediu de odihn*E Art& !%+& - D6ntreruperea concediului de odihn*E Art& !%2& - DRilele li(ere pl*titeE Art& !%(& - DConcediul .*r* plat*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1,%. "Dreptul la concediu de odihn anual$ >1? %reptul la concediu de odihn anual pltit este garantat tuturor salariailor. >2? %reptul la concediu de odihn anual nu poate forma o iectul vreunei cesiuni, renunri sau

limitri. "ot# A se %edea ;.A. nr. 2J0G1992 pri%ind concediul de odihn* +i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia
pu(lic*, din regiile autonome cu speci.ic deose(it +i din unit*!ile (ugetare, repu(licat*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare >M.#.. nr. 118 din 1F iunie 199J?, precum +i ;ot*r&rea nr. F2JG200J pentru apro(area /egulamentului pri%ind concediile 0udec*torilor +i procurorilor, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare >M.#.. nr. 81J din 8 septem(rie 200J?.

$i liografie Al& ,iclea, "reptul muncii. Culegere de practic* 0udiciar*, 2d. /osetti, <ucure+ti, 2001, p. 22H-22IN O& ,inca,
9nele o(ser%a!ii re.eritoare la dreptul salariatului, la concediul anual de odihn* pl*tit 'n lumina reglement*rilor 9niunii 2uropene, 'n "reptul nr. IG2009.

%irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

&omentariu
"irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* statele sunt o(ligate s* ia m*surile necesare pentru a se asigura c* .iecare lucr*tor are dreptul la un concediu anual pltit de cel pu!in patru s*pt*m&ni, a+a cum este pre%*$ut 'n legisla!ia +iGsau practica na!ional*. 7rincipiul enun!at 'n cadrul alin. >2? tre(uie interpretat ca .iind de larg* aplica(ilitate, 'ntruc&t salariatului 'nsu+i 'i este inter$is* renun!area sau cedarea dreptului la concediu anual de odihn*. 6n consecin!*, clau$ele unor contracte colecti%e sau indi%iduale de munc* prin care se renun!* sau se limitea$*, 'n orice mod, dreptul la concediu anual de odihn* sunt nule. "e alt.el, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I2010 pre%ede, 'n cadrul art. J9 alin. >J?, c* orice con%en!ie prin care se renun!* total sau 'n parte la dreptul la concediul de odihn* este inter$is*. Oana Ileana Cazan

Art. 1. . "Durata concediului de odihn anual$ >1? %urata minim a concediului de odihn anual este de 1) de zile lucrtoare. >2? %urata efectiv a concediului de odihn anual se sta ilete prin contractul colectiv de

munc aplica il, este prevzut n contractul individual de munc i se acord proporional cu activitatea prestat ntr;un an calendaristic. >F? 8r torile legale n care nu se lucreaz, precum i zilele li ere pltite sta ilite prin contractul colectiv de munc aplica il nu sunt incluse n durata concediului de odihn anual. >C? !rogat . $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede, la art. JH, c* salaria!ii au dreptul 'n .iecare an calendaristic la un concediu de odihn pltit, de minimum 21 de $ile lucr*toare. )otu+i, sunt pre%*$ute c&te%a excep!ii de la pre%ederile de mai sus pentruB a? salaria!ii care au %&rsta su( 18 ani au dreptul, 'n .iecare an calendaristic, la un concediu pl*tit de 2C de $ile lucr*toareN (? salaria!ii nou-anga0a!i, pentru primul an de acti%itate 'nscris 'n cartea de munc* au dreptul la un concediu de odihn* pl*tit cu o durat* minim* de 20 $ile lucr*toare. A%&nd 'n %edere .aptul c* pre%ederile Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional se aplic* tuturor salaria!ilor din economia na!ional*, 'n con.ormitate cu pre%ederile egii nr. 1F0G199H pri%ind contractele colecti%e de munc*, apreciem c* durata minim* a concediului de odihn* pe care to!i anga0atorii sunt o(liga!i s* o acorde este de 1, de zile lucrtoare, cu excep!ia pre%*$ut* mai sus la lit. (?. 7ornind de la principiul li erei negocieri, contractul colecti% de munc* aplica(il %a sta(ili durata e.ecti%* a concediului de odihn*, cu respectarea duratei minime pre%*$ut* de Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional sau a legii. "e regul*, contractele colecti%e de munc* sta(ilesc durate di.erite ale concediului de odihn*, 'n .unc!ie de %echimea 'n munc* sau 'n acea unitate a salariatului. Contractul indi%idual de munc* %a cuprinde, printre clau$ele minime o(ligatorii pre%*$ute de lege, +i durata concediului de odihn* acordat* salariatului respecti%. Concediul de odihn* se acord* propor!ional cu acti%itatea prestat* 'ntr-un an calendaristic. 6n consecin!*, salariatul care se 'ncadrea$* la un anga0ator 'n timpul anului, %a (ene.icia de concediu de odihn proporional cu activitatea pe care a prestat;o sau %a urma s* o preste$e p&n* la s.&r+itul anului calendaristic. "e asemenea, 'n lipsa unor dispo$i!ii contrare cuprinse 'n legi speciale, contracte colecti%e de munc* aplica(ile, contracte indi%iduale de munc* sau regulamente interne, perioadele de suspendare a contractului indi%idual de munc*, dat .iind principalul e.ect de suspendare a prest*rii muncii salariatului, nu pot .i considerate perioade de acti%itate prestat*, util* la calculul duratei e.ecti%e a concediului de odihn anual. 6n %irtutea principiului potri%it c*ruia prin contracte colecti%e de munc* se pot pre%edea drepturi mai .a%ora(ile salaria!ilor +i a%&nd 'n %edere lipsa din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional a unor dispo$i!ii 'n acest sens, apreciem c*, prin intermediul contractelor colecti% de munc* 'ncheiate la ni%el in.erior, se poate pre%edea,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

ca o m*sur* de protec!ie a salaria!ilor, c* anumite ca$uri de suspendare a contractului indi%idual de munc* >de exemplu, incapacitatea temporar* de munc*, concediul de maternitate sau de 'ngri0ire a copilului 'n %&rst* de p&n* la 2 ani etc.? sunt considerate perioade de acti%itate prestat* +i nu conduc la reducerea propor!ional* a num*rului de zile de concediu de odihn a.erente respecti%ului an calendaristic. A%&nd 'n %edere .aptul c* 'n cadrul procesului muncii tre(uie s* .unc!ione$e +i un repaus sptm*nal, de%ine a(solut explica(il* dispo$i!ia art. 1C0 alin. >F? C.muncii. "e alt.el, din dispo$i!iile art. 1C0 alin. >1? re$ult* c* zilele de concediu de odihn se calculeaz n zile lucrtoare +i nu 'n $ile calendaristice. Oana Ileana Cazan

Art. 1.1. "1#ectuarea i compen+area concediului de odihn$ >1? &oncediul de odihn se efectueaz n fiecare an. >2? Prin excepie de la prevederile alin. 3,4, efectuarea concediului n anul urmtor este permis

numai n cazurile expres prevzute de lege sau n cazurile prevzute n contractul colectiv de munc aplica il. >F? Angajatorul este o ligat s acorde concediu, p*n la sf*ritul anului urmtor, tuturor salariailor care ntr;un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihn la care aveau dreptul. >C? &ompensarea n ani a concediului de odihn neefectuat este permis numai n cazul ncetrii contractului individual de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. %irective europene
@ "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru.

&omentariu
7entru a-+i reali$a .inalitatea, concediul de odihn tre(uie e.ectuat 'n .iecare anN presta!iile succesi%e re$ultate din executarea contractului indi%idual de munc* pe durata unui an dau dreptul salariatului la un num*r de $ile de odihn*. )otu+i, admi!&nd existen!a unor situa!ii deose(ite 'n care anga0atorul nu ar putea respecta o(liga!ia de a acorda anual concediu de odihn* tuturor salaria!ilor, legiuitorul a pre%*$ut ca, 'n anumite ca$uri expres determinate de lege sau de contractele colecti%e de munc* aplica(ile, e.ectuarea concediului s* se poat* reali$a, 'n mod o(ligatoriu, p&n* la s.&r+itul anului urm*tor. 6n opinia noastr*, aceast* excep!ie asigur* .lexi(ilitate execut*rii contractului indi%idual de munc*, respect&nd interesele anga0atorului, dar +i pe cele ale salaria!ilor, de re.acere a capacit*!ii de munc* +i de recreare. 7e de alt* parte, legiuitorul sta(ile+te o o(liga!ie expres* 'n sarcina anga0atorului, o o(liga!ie cu caracter excep!ional, concreti$at* 'n acordarea concediului de odihn* cel mai t&r$iu p&n* la s.&r+itul anului urm*tor, ast.el .iind 'nc* odat* inter$is* orice 'ncetare de compensare a concediului de odihn* nee.ectuat 'n anul calendaristic corespun$*tor, prin (ani. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pre%ede, 'n cuprinsul art. H0, c* este posi(il* fracionarea concediului anual de odihn, la solicitarea salariatuluiN una din .rac!iuni %a tre(ui s* .ie de cel puin ,0 zile lucrtoare. Cealalt* parte %a tre(ui acordat* +i luat* p&n* la s.&r+itul anului 'n curs. C&nd din moti%e neimputa(ile salariatului acesta nu +i-a e.ectuat integral concediul de odihn* pe anul 'n curs, restul de concediu se %a acorda p&n* la s.&r+itul anului urm*tor, 'n perioada solicitat* de salariat. A%&nd 'n %edere importan!a deose(it* a exerci!iului e.ecti% a dreptului la concediu de odihn*, compensarea n ani este permis* numai 'n ca$ul 'ncet*rii contractului indi%idual de munc*. "irecti%a 200FG88GC2 pri%ind anumite aspecte ale organi$*rii timpului de lucru pre%ede c* perioada minim* de concediu pl*tit anual nu poate .i 'nlocuit* cu o indemni$a!ie, cu excep!ia ca$ului c&nd raporturile de munc* 'ncetea$*. -a!* de reglementarea anterioar* @ egea nr. HG1992 @ care pre%edea expres 'nc* dou* ca$uri 'n care compensarea era posi(il*B c&nd salariatului era chemat pentru 'ndeplinirea ser%iciului militar +i atunci c&nd acest lucru era pre%*$ut 'n mod expres 'ntr-o lege special*, Codul muncii sta(ile+te numai un singur ca$ 'n care compensarea 'n (ani a concediului este posi(il*. )otu+i, con.orm principiului potri%it c*ruia norma special* poate

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

deroga de la norma general*, compensarea 'n (ani este posi(il* 'n m*sura 'n care aceast* modalitate este pre%*$ut* 'ntr-o lege special* aplica(il* unei categorii restr&nse de salaria!i. "eoarece legea nu distinge, iar dreptul la concediu se realizeaz zi de zi, pe msura prestrii muncii , compensa!ia se pl*te+te oricare ar .i moti%ul 'ncet*rii contractului de munc* +i se acord* propor!ional cu perioada cuprins* 'ntre 'nceputul anului calendaristic +i data 'ncet*rii contractului indi%idual de munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 1.*. "Concediul de odihn +uplimentar$

8alariaii care lucreaz n condiii grele, periculoase sau vtmtoare, nevztorii, alte persoane cu handicap i tinerii n v*rst de p*n la ,' ani eneficiaz de un concediu de odihn suplimentar de cel puin . zile lucrtoare. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede, 'n cadrul art. JI, c* salariaii ncadrai n grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihn suplimentar cu o durat* de F $ile, iar salariaii nevztori cu o durat* de H $ile. "e asemenea, salariaii care i desfoar activitatea n condiii deose ite (ene.icia$* de concedii de odihn* suplimentare de minimum F $ile pe an.
C&te%a preci$*ri se impun. 7rimul ca$ reglementat 'n cadrul art. 1C2 C.muncii se re.er* la salaria!ii care lucrea$* 'n condiii grele, periculoase sau vtmtoare N pornind de la terminologia .olosit*, suntem de p*rere c* aceste condi!ii sunt cele reglementate de egea nr. F1G1991, iar 3condiiile deose ite4 la care .ace re.erire contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional sunt cele reglementate de egea nr. 2HFG2010 pri%ind sistemul unitar de pensii pu(lice. 6n consecin!*, am(ele categorii de salaria!i, at&t cei care '+i des.*+oar* acti%itate 'n condi!ii grele, periculoase sau %*t*m*toare potri%it egii nr. F1G1991, c&t +i cei care lucrea$* 'n condi!ii deose(ite potri%it egii nr. 2HFG2010, au dreptul la un concediu suplimentar de cel pu!in F $ile lucr*toare. "reptul la concediu suplimentar al primei categorii de salaria!i se na+te ex lege, iar dreptul celei de-a doua categorii se na+te din pre%ederea Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional. Aceea+i di.eren!* terminologic* este 'ntre 3persoana cu handicap4 la care .ace re.erire Codul muncii +i 3salariatul ncadrat n grad de invaliditate 4. 7otri%it egii nr. 2HFG2010, numai pensionarii de in%aliditate gradul III se pot 'ncadra 'n munc* cu contract indi%idual de munc* cu timp par!ial de maximum C oreG$i. 7ersoanele cu handicap de.inite de egea nr. CC8G200H pri%ind protec!ia +i promo%area drepturilor persoanelor cu handicap, cu modi.ic*rile ulterioare, pot .i 'ncadrate 'n munc* con.orm preg*tirii lor pro.esionale +i capacit*!ii de munc*, atestate prin certi.icatul de 'ncadrare 'n grad de handicap, emis de comisiile de e%aluare de la ni%el 0ude!ean sau al sectoarelor municipiului <ucure+ti. Mai mult, legea pre%ede c*, numai 'n contextul 'ncadr*rii 'n munc*, prin 3persoan* cu handicap4 se 'n!elege +i persoana in%alid* de gradul III. A+adar, date .iind aceste pre%ederi, dreptul la concediul suplimentar de F $ile lucr*toare pe an se %a acorda persoanelor cu handicap +i persoanelor pensionate de in%aliditate gradul III, 'n m*sura 'n care acestea %or cumula pensia cu salariul, 'n condi!iile egii nr. 2HFG2010 pri%ind sistemul unitar de pensii pu(lice, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare. ,alaria!ii ne%*$*tori %or a%ea dreptul, 'n con.ormitate cu pre%ederile Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, la un concediu suplimentar de H $ile. 6n ceea ce pri%e+te lipsa preci$*rii, 'n contractul colecti% de munc*, a naturii zilelor concediului de odihn suplimentar @ calendaristice sau lucr*toare @ suntem de p*rere c* acestea sunt lucr*toare 'ntruc&t textul Codului muncii constituie (a$a legal* minim* o(ligatorie a oric*ror clau$e contractuale negociate 'n mod colecti% sau indi%idual. 6n ceea ce pri%e+te dreptul tinerilor n v*rst de p*n la ,' ani la concediul de odihn suplimentar , consider*m aplica(ile pre%ederile Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 care sta(ile+te c* ace+tia au dreptul, 'n .iecare an calendaristic, la un concediu pl*tit de 2C de $ile lucr*toare, .a!* de minimul o(ligatoriu pre%*$ut de Codul muncii de 2F de $ile lucr*toare, re$ultate prin ad*ugarea celor F $ile lucr*toare la durata minim* a concediului de 20 de $ile lucr*toare. Aceast* solu!ie se impune +i 'n considerarea .aptului c* art. 1J alin. >1? din ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc* pre%ede c* ace+tia (ene.icia$* de un concediu de odihn* suplimentar de cel pu!in F $ile lucr*toare.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

6n ca$ul 'n care anga0atorii 'ncadrea$* copii 'n condi!iile pre%*$ute la art. J alin. >2? +i >F? din ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc*, anga0atorii se asigur* c* perioada li(er* de orice munc* este inclus*, 'n m*sura posi(ilului, 'n cadrul %acan!elor +colare ale copiilor care .ac o(iectul +colari$*rii o(ligatorii pe (a$* de program integral, impus* de legisla!ia na!ional*. Articolul J8 din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede posi(ilitatea ca prin contractele colecti%e de munc* la celelalte ni%eluri s* se sta(ileasc* criteriile pe (a$a c*rora salaria!ii s* poat* (ene.icia de concedii de odihn* anuale +i de concedii de odihn* suplimentare mai mari. Oana Ileana Cazan

Art. 1.,. "-ro)ramarea concediului de odihn$ >1? 7fectuarea concediului de odihn se realizeaz n

aza unei programri colective sau individuale sta ilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor pentru programrile colective ori cu consultarea salariatului pentru programrile individuale. Programarea se face p*n la sf*ritul anului calendaristic pentru anul urmtor. >2? Prin programrile colective se pot sta ili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de . luni pe categorii de personal sau locuri de munc. >F? Prin programare individual se poate sta ili data efecturii concediului sau, dup caz, perioada n care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioad care nu poate fi mai mare de . luni. >C? +n cadrul perioadelor de concediu sta ilite conform alin. 314 i 3.4 salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puin -) de zile anterioare executrii acestuia. >J? +n cazul n care programarea concediilor se face fracionat, angajatorul este o ligat s sta ileasc programarea astfel nc*t fiecare salariat s efectueze ntr;un an calendaristic cel puin ,0 zile lucrtoare de concediu nentrerupt. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu Articolul 1CF C.muncii introduce sistemul programrii o ligatorii a concediului de odihn , preci$&nd totodat* c* programarea concediului este de competena angajatorului, sindicatul sau, dup* ca$, salariatul
a%&nd numai inter%en!ie consultati%*. 7rogramarea colecti%* se reali$ea$* cu consultarea sindicatului sau, dup* ca$, a repre$entan!ilor salaria!ilor +i are drept scop sta(ilirea unei perioade mai mari de F luni pe durata c*reia .iecare salariat al unei anumite categorii %a e.ectua concediul la care au dreptul. Aceast* modalitate de programare poate .i util* societ*!ilor a c*ror .unc!ionare, potri%it o(iectului de acti%itate, este condi!ionat* de se$oanele anului >de exemplu, 'n construc!ii?N 'n acest ca$, este deose(it de util* pre%ederea unor ast.el de program*ri pentru salaria!ii a c*ror acti%itate nu se poate des.*+ura din cau$a condi!iilor meteorologice de.a%ora(ile. ,u(liniem .aptul c* programarea colectiv nu presupune i efectuarea colectiv a concediilor de odihn .

Programarea individual poate fi realizat n dou modaliti alternative , .ie prin sta(ilirea datei de
e.ectuare a concediului @ ca +i p&n* 'n pre$ent @, .ie prin sta(ilirea unui inter%al de timp de p&n* la F luni 'n*untrul c*ruia salariatul este o(ligat s* e.ectue$e concediul, pe (a$a solicit*rii cu cel pu!in H0 de $ile anterioare datei execut*rii acestuia. Aceast* ultim* modalitate pre$int* a%anta0e 'ntruc&t permite salariatului s* e.ectue$e concediul de o manier* mai .lexi(il*.

A ligaia salariatului de a solicita efectuarea concediului cu cel puin -) de zile anterioare executrii acestuia poate su($ista numai 'n ca$ul program*rilor colecti%e +i a program*rilor indi%iduale prin
sta(ilirea perioadei mai mici de F luni. 6n ca$ul 'n care, prin programare indi%idual* a .ost sta(ilit* data exact* a 'nceperii concediului, nu consider*m c* salariatul este o(ligat s* solicite e.ectuarea acestuia. Articolul H0 alin. >1? din cadrul Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede posi ilitatea fracionrii, la solicitarea salariatului, a concediului anual de odihnN una din .rac!iuni %a tre(ui s* .ie de cel pu!in 1J $ile lucr*toare. Cealalt* parte %a tre(ui acordat* +i luat* p&n* la s.&r+itul anului 'n curs.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Oana Ileana Cazan

Art. 1... "1#ectuarea n natur a concediului de odihn$

8alariatul este o ligat s efectueze n natur concediul de odihn n perioada n care a fost programat, cu excepia situaiilor expres prevzute de lege sau atunci c*nd, din motive o iective, concediul nu poate fi efectuat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
7entru salaria!ii din administra!ia pu(lic*, din regiile autonome cu speci.ic deose(it +i din unit*!ile (ugetare >potri%it art. 10 din ;.A. nr. 2J0G1992, repu(licat* 'n 199J, pri%ind concediul de odihn* +i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia pu(lic*, din regiile autonome cu speci.ic deose(it +i din unit*!ile (ugetare? se pre%ede c* programarea concediilor de odihn %a .i modi.icat*, la cererea salariatului, 'n urm*toarele ca$uriB a? salariatul se a.l* 'n concediu medicalN (? salariatul cere concediu de odihn* 'nainte sau 'n continuarea concediului de maternitateN c? salariatul este chemat s* 'ndeplineasc* 'ndatoriri pu(liceN d? salariatul este chemat s* satis.ac* o(liga!ii militare, altele dec&t ser%iciul militar 'n termenN e? salariatul urmea$* sau tre(uie s* urme$e un curs de cali.icare, recali.icare, per.ec!ionare sau speciali$are 'n !ar* sau 'n str*in*tateN .? salariatul are recomandare medical* pentru a urma un tratament 'ntr-o sta!iune (alneo-climateric*, ca$ 'n care data 'nceperii concediului de odihn* %a .i cea indicat* 'n recomandarea medical*N g? salariata se a.l* 'n concediu pl*tit pentru 'ngri0irea copilului 'n %&rst* de p&n* la un an. 7reci$*m c* modi.icarea este posi(il* numai 'n ca$ul 'n care solicitarea salariatului este anterioar* datei e.ectu*rii concediului. 6n situa!ia 'n care ast.el de moti%e inter%in pe parcursul execut*rii concediului, acesta se 'ntrerupe, .iind aplica(ile dispo$i!iile art. 1CH alin. >1?. "at* .iind importan!a moti%elor pre$entate mai sus, consider*m c* este posi(il* extinderea acestora +i altor categorii de salaria!i, prin cuprinderea 'n cadrul contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el de unitate, grup de unit*!i sau ramur*, a unor pre%ederi 'n acest sens. Oana Ileana Cazan

Art. 1./. "Indemni'aia de concediu de odihn$ >1? Pentru perioada concediului de odihn salariatul

eneficiaz de o indemnizaie de concediu, care nu poate fi mai mic dec*t salariul de az, indemnizaiile i sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiv, prevzute n contractul individual munc. >2? Bndemnizaia de concediu de odihn reprezint media zilnic a drepturilor salariale prevzute la alin. 3,4 din ultimele . luni anterioare celei n care este efectuat concediul, multiplicat cu numrul de zile de concediu. >F? Bndemnizaia de concediu de odihn se pltete de ctre angajator cu cel puin 0 zile lucrtoare nainte de plecarea n concediu. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Modi.ic*rile pe care #.9.A. nr. HJG200J le aduce alin. >1? repre$int* o re%enire la situa!ia anterioar* adopt*rii, 'n anul 200F, a Codului muncii. Aceast* %eche reglementare de dinainte de 200F pre%edea c* indemnizaia de concediu nu poate .i mai mic* dec&t salariul de (a$*, sporul de %echime +i indemni$a!ia de conducere luate 'mpreun*. C&te%a comentarii se impunB indemni$a!ia de concediu nu repre$int* o compensa!ie, ci un su(stitut al drepturilor salariale cu%enite salariatului pe perioada concediului de odihn . 6n consecin!*, solu!ia ini!ial* adoptat* de Codul muncii care pre%edea c* indemni$a!ia nu poate .i mai mic* dec&t %aloarea total* a drepturilor salariale cu%enite pentru perioada respecti%* putea .i considerat*, de principiu, echita(il*. )otu+i, aplica(ilitatea acestui text de lege s-a do%edit a .i imposi(il de reali$at, dat .iind .aptul c*, 'n .apt, este greu de determinat %aloarea total* a drepturilor salariale, .iind posi(il ca un salariat s* (ene.icie$e de sporuri, adaosuri sau indemni$a!ii la salariul de (a$* care nu au caracter permanent +i al c*ror cuantum nu se poate determina 'n a%ans >de exemplu, sporul de noapte sau sporul pentru orele suplimentare la care ar .i a%ut dreptul salariatul respecti%, dac* ar .i lucrat 'n aceast* perioad*?. Aceast* modi.icare adus* de #.9.A. nr. HJG200J a .ost (ine%enit* 'ntruc&t a adus claritate unui text imposi(il de aplicat, a c*rui .ormulare de.ectuoas* a n*scut contro%erse legate de interpretarea +i aplicarea lui. "e+i acest prim alineat a .ost modi.icat, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede 'n cadrul alin. >2? al art. J9 c* indemni$a!ia de concediu nu poate .i mai mic* dec&t salariul de (a$*, sporul de %echime +i indemni$a!ia pentru .unc!ia de conducere, luate 'mpreun*, corespun$*tor num*rului de $ile de concediu. 6n opinia noastr*, indemni$a!ia pentru .unc!ia de conducere nu este o indemni$a!ie cu caracter permanent, spre deose(ire de sporul de %echime care, odat* 'ndeplinite condi!iile de acordare a acestuia, se pl*te+te pe toat* durata derul*rii raporturilor de munc* cu anga0atorul care 'l acord*, p&n* la eliminarea acestuia din contractul colecti% de munc* aplica(il acelui anga0ator. )otu+i, 'n m*sura 'n care inten!ia p*r!ilor semnatare ale contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional sau ale unor contracte 'ncheiate la ni%el in.erior a .ost de a introduce indemni$a!ia pentru .unc!ia de conducere 'n calculul indemni$a!iei de conducere, suntem de p*rere c* aceasta tre(uie luat* 'n calcul, de+i Codul muncii nu o pre%ede. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 preia, 'n cadrul art. J9 alin. >1?, actualul alin. >2? al art. 1CJ C.muncii cu o singur* di.eren!* 'n ceea ce pri%e+te aza de calcul a indemnizaiei . Ast.el, 'n timp ce legea pre%ede c* (a$a de calcul este media $ilnic* a drepturilor salariale din ultimele trei luni, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pre%ede c* (a$a de calcul este media $ilnic* a %eniturilor din ultimele trei luni anterioare. "e+i exist* o di.eren!* 'ntre s.era 3drepturilor salariale4 +i cea a 3%eniturilor4, putem considera, 'n interesul aplic*rii legii c* aceste dou* no!iuni se suprapun, 'ntruc&t %enitul generat de existen!a raporturilor de munc* repre$int*, 'n .apt, drepturile salariale sta(ilite prin negociere indi%idual* sau colecti%*. Ceea ce pre%ede Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 'n plus .a!* de Codul muncii este posi(ilitatea ca, prin contractele colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el in.erior, 'n raport cu posi(ilit*!ile economico-.inanciare ale unit*!ii, s* se pl*teasc*, pe l&ng* indemni$a!ia de concediu, +i o prim de vacan. 6n ceea ce pri%e+te persoanele 'ncadrate cu contract individual de munc cu timp parial , indemni$a!ia %a .i calculat* a%&ndu-se 'n %edere drepturile salariale 'nscrise 'n contractul indi%idual de munc*. 6n ceea ce pri%e+te data plii indemnizaiei de concediu, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* aceasta +i, dup* ca$, prima de vacan se pl*tesc 'nainte de plecarea 'n concediu, .*r* 'ns* a sta(ili un termen limit* a+a cum pre%ede Codul muncii. Oana Ileana Cazan

Art. 1.0. "8ntreruperea concediului de odihn$ >1? &oncediul de odihn poate fi ntrerupt, la cererea salariatului, pentru motive o iective. >2? Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihn n caz de for major sau

pentru interese urgente care impun prezena salariatului la locul de munc. +n acest caz angajatorul are o ligaia de a suporta toate cheltuielile salariatului i ale familiei sale, necesare n vederea revenirii la locul de munc, precum i eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a ntreruperii concediului de odihn. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu 6n considerarea drepturilor salaria!ilor, rechemarea din concediu este reglementat restrictiv N aceasta tre(uie s* se .ac* numai din dispoziia angajatorului i numai n cazul forei majore sau pentru interese urgente care impun pre$en!a salariatului la locul de munc*. )re(uie men!ionat c*, 'n ca$ul
nerespect*rii o(liga!iei de restituire a cheltuielilor salariatului +i ale .amiliei sale necesare 'n %ederea re%enirii la locul de munc*, precum +i 'n ca$ul desp*gu(irii pentru e%entualele prejudicii su.erite de acesta, anga0atorul r*spunde patrimonial, 'n termenii +i condi!iile pre%*$ute de Codul muncii. 6n lipsa unor pre%ederi 'n cadrul Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, contractele colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el de unitate pot cuprinde pre%ederi care s* reglemente$e 'n detaliu aspecte legate de reprogramarea concediului i regularizarea sumelor reprezent*nd indemnizaia de concediu, pltit nainte de efectuarea concediului ast.el 'ntrerupt. Oana Ileana Cazan

Art. 1.3. "6ilele libere pltite$ >1? +n cazul unor evenimente familiale deose ite, salariaii au dreptul la zile li ere pltite, care

nu se includ n durata concediului de odihn. >2? 7venimentele familiale deose ite i numrul zilelor li ere pltite sunt sta ilite prin lege, prin contractul colectiv de munc aplica il sau regulamentul intern. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Articolul H1 din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* salaria!ii au dreptul la zile li ere pltite pentru evenimente deose ite n familie sau pentru alte situa!ii, dup* cum urmea$*B a? c*s*toria salariatului @ J $ileN (? c*s*toria unui copil @ 2 $ileN c? na+terea unui copil @ J $ile S 10 $ile dac* a urmat un curs de puericultur*N d? decesul so!ului, copilului, p*rin!ilor, socrilor @ F $ileN e? decesul (unicilor, .ra!ilor, surorilor @ 1 $iN .? donatorii de s&nge @ con.orm legiiN g? la schim(area locului de munc* 'n cadrul aceleia+i unit*!i, cu mutarea domiciliului 'n alt* localitate @ J $ile. "e asemenea, ;.A. nr. 2J0G1992, repu(licat* 'n 199J, pri%ind concediul de odihn* +i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia pu(lic*, din regiile autonome cu speci.ic deose(it +i din unit*!ile (ugetare pre%ede ast.el de $ile li(ere pl*tite pentru e%enimente .amiliale deose(ite. 9n caz special de concediu pltit este pre%*$ut de egea nr. CCHG200H pri%ind preg*tirea popula!iei pentru ap*rare care pre%ede, 'n cadrul art. IJ, c* tinerii chema!i la recrutare, recru!ii +i militarii re$er%i+ti care au calitatea de salaria!i +i sunt chema!i la centrele militare, pentru clari.icarea situa!iei militare, au dreptul la concediu pl*tit de maximum J $ile. "e asemenea, egea nr. 210G1999 pre%ede dreptul tatlui la concediu paternal 'n scopul asigur*rii particip*rii e.ecti%e a acestuia la 'ngri0irea nou-n*scutului. "urata concediului paternal este de J $ile lucr*toare pl*tite +i se acord* la cerere 'n primele 8 s*pt*m&ni de la na+terea copilului, dac* tat*l se a.l* 'n situa!ia de asigurat 'n cadrul sistemului asigur*rilor sociale de stat. 6n ca$ul 'n care tat*l a o(!inut atestatul de a(sol%ire a cursului de puericultur*, durata concediului paternal se ma0orea$* cu 10 $ile lucr*toare.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Oana Ileana Cazan

Art. 1.!. "Concediul #r plat$ >1? Pentru rezolvarea unor situaii personale salariaii au dreptul la concedii fr plat. >2? %urata concediului fr plat se sta ilete prin contractul colectiv de munc aplica il sau

prin regulamentul intern. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200IN 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 6n plus .a!* de pre%ederea cu caracter general cuprins* la art. H1 alin. >F? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, pre%edere care acord* dreptul salariailor la concedii fr plat pentru rezolvarea unor situaii personale, exist* pre%*$ut* o situa!ie special* 'n care salariata poate solicita concediu .*r* plat*B este %or(a despre salariatele mame care, 'n a.ara concediului legal pl*tit pentru 'ngri0irea copiilor 'n %&rst* de p&n* la doi ani, pot (ene.icia de 'nc* un an de concediu .*r* plat*. 7e aceast* perioad* nu i se %a putea des.ace contractul de munc*, iar pe postul s*u nu %or putea .i anga0ate alte persoane, dec&t cu contract de munc* pe durat* determinat*. 2%ident, un rol co%&r+itor 'n reglementarea condi!iilor concrete 'n care concediile .*r* plat* pot .i acordate, precum +i durata maxim* a acestora, 'l are contractul colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el de unitate, grup de unit*!i sau ramur*. 9n act normati% special care cuprinde pre%ederi re.eritoare la concediile .*r* plat* este ;.A. nr. 2J0G1992, repu(licat* 'n 199J, pri%ind concediul de odihn* +i alte concedii ale salariailor din administraia pu lic , din regiile autonome cu speci.ic deose(it +i din unit*!ile (ugetare. Ace+ti salaria!i au dreptul la concediu fr plat, 'n urm*toarele ca$uriB a? ngrijirea copilului olnav n v*rst de peste . ani , 'n perioada indicat* 'n certi.icatul medicalN de acest drept (ene.icia$* at&t mama salariat*, c&t +i tat*l salariat, dac* mama copilului nu (ene.icia$*, pentru acelea+i moti%e, de concediu .*r* plat*N (? tratamentul medical efectuat n strintate pe durata recomandat de medic , dac* cel 'n cau$* nu are dreptul, potri%it legii, la indemni$a!ia pentru incapacitate temporar* de munc*, precum +i pentru 'nso!irea so!ului sau, dup* ca$, a so!iei ori a unei rude apropiate @ copil, .rate, sor*, p*rinte @ pe timpul c&t ace+tia se a.l* 'n tratament 'n str*in*tate, cu a%i$ul o(ligatoriu al Ministerului ,*n*t*!ii. 7rima situa!ie reglementat* mai sus tre(uie corelat* cu dispo$i!iile egii nr. 2HFG2010 pri%ind sistemul unitar de pensii pu(lice, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare, dispo$i!ii care pre%*d dreptul asiguratului la un concediu @ de asigur*ri sociale @ pentru 'ngri0irea copilului (olna% 'n %&rst* de p&n* la I ani, iar 'n ca$ul copilului cu handicap, pentru a.ec!iunile intercurente, p&n* la 'mplinirea %&rstei de 18 ani. Oana Ileana Cazan

Seciunea a *-a Concediile pentru #ormare pro#e+ional

Art& !%)& - D"reptul la concedii pentru .ormare pro.esional*E Art& !*'& - DAcordarea concediilor pentru .ormarea pro.esional*E Art& !*!& - DCondi!iile +i e.ectuarea concediului .*r* plat* pentru .ormare pro.esional*E Art& !*"& - DConcediul pl*tit pentru .ormarea pro.esional*E Art& !*$& - DAsimilarea concediului pentru .ormarea pro.esional* unei perioade de munc* e.ecti%*E

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1.%. "Dreptul la concedii pentru #ormare pro#e+ional$ >1? 8alariaii au dreptul s eneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesional. >2? &oncediile pentru formare profesional se pot acorda cu sau fr plat.

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu Aceast* pre%ede de principiu statuea$* dreptul salaria!ilor de a (ene.icia de concedii de formare profesional, cu sau fr plat , a%&ndu-se 'n %edere o(liga!ia general* a anga0atorilor de a asigura accesul periodic la formare profesional.
Oana Ileana Cazan

Art. 1/ . "Acordarea concediilor pentru #ormarea pro#e+ional$ >1? &oncediile fr plat pentru formare profesional se acord la solicitarea salariatului, pe

perioada formrii profesionale pe care salariatul o urmeaz din iniiativa sa. >2? Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dup caz, cu acordul reprezentanilor salariailor i numai dac a sena salariatului ar prejudicia grav desfurarea activitii. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede dreptul salaria!ilor la .) de zile concediu fr plat, acordat o singur* dat*, pentru pregtirea i susinerea lucrrii de diplom n nvm*ntul superior. A%&nd 'n %edere .aptul c* aceasta este singura dispo$i!ie de natur* con%en!ional*
aplica(il* la ni%el na!ional re.eritoare la concediul .*r* plat* pentru .ormare pro.esional*, toate celelalte situa!ii pentru care salaria!ii au dreptul la ast.el de concedii se %or sta(ili prin contractele colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el in.erior, 'n .unc!ie de posi(ilit*!ile economice ale anga0atorului +i cu respectarea pre%ederilor de mai sus care dau dreptul acestuia s* resping* solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dup* ca$, cu acordul repre$entan!ilor salaria!ilor +i numai dac* a(sen!a salariatului ar pre0udicia gra% des.*+urarea acti%it*!ii. 7reci$*m c* aceste dou* condi!ii tre(uie 'ndeplinite cumulati%. Oana Ileana Cazan

Art. 1/1. "Condiiile i e#ectuarea concediului #r plat pentru #ormare pro#e+ional$ >1? &ererea de concediu fr plat pentru formare profesional tre uie s fie naintat

angajatorului cu cel puin o lun nainte de efectuarea acestuia i tre uie s precizeze data de

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

ncepere a stagiului de formare profesional, domeniul i durata acestuia, precum i denumirea instituiei de formare profesional. >2? 7fectuarea concediului fr plat pentru formare profesional se poate realiza i fracionat n cursul unui an calendaristic, pentru susinerea examenelor de a solvire a unor forme de nvm*nt sau pentru susinerea examenelor de promovare n anul urmtor n cadrul instituiilor de nvm*nt superior, cu respectarea condiiilor sta ilite n alin. 3,4. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu
"ispo$i!iile procedurale de mai sus ale alin. >1? asigur* anga0atorului un cadru optim de organi$are a acti%it*!ii salaria!ilor, prin o(ligarea persoanei care dore+te s* (ene.icie$e de un concediu .*r* plat* pentru .ormare pro.esional*, la 'naintarea cererii scrise cu cel pu!in o lun* 'naintea datei de e.ectuare a acestuia. "e asemenea, d* posi(ilitatea anga0atorului de a cunoa+te +i %eri.ica temeinicia cererii salariatuluiN totu+i, consider*m c* ar .i putut .i 0usti.icat* +i introducerea o(liga!iei de a aduce +i do%ada a(sol%irii stagiului, la data termin*rii acestuia. 6n ceea ce pri%e+te concediul fr plat pentru formare profesional pentru sus!inerea examenelor de a(sol%ire a unor .orme de 'n%*!*m&nt sau pentru sus!inerea examenelor de promo%are 'n anul urm*tor 'n cadrul institu!iilor de 'n%*!*m&nt superior, acesta se %a acorda 'n condi!iile sta(ilite de contractul colecti% de munc* aplica(il, cu respectarea dispo$i!iilor Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pentru anii 200I-2010 men!ionate mai sus. Oana Ileana Cazan

Art. 1/*. "Concediul pltit pentru #ormarea pro#e+ional$ >1? +n cazul n care angajatorul nu i;a respectat o ligaia de a asigura pe cheltuiala sa

participarea unui salariat la formare profesional n condiiile prevzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesional pltit de angajator de p*n la ,) zile lucrtoare sau de p*n la ') de ore. >2? +n situaia prevzut la alin. 3,4 indemnizaia de concediu va fi sta ilit conform art. ,(0. >F? Perioada n care salariatul eneficiaz de concediul pltit prevzut la alin. 3,4 se sta ilete de comun acord cu angajatorul. &ererea de concediu pltit pentru formare profesional va fi naintat angajatorului n condiiile prevzute la art. ,0, alin. 3,4. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu %reptul la concediu pltit pentru formare profesional este str&ns legat de 'ndeplinirea de c*tre
anga0ator a o(liga!iei de .ormare pro.esional* a propriilor salaria!i. 6n m*sura 'n care salariatul (ene.icia$* de .ormare pro.esional* pl*tit* de c*tre anga0ator, acesta din urm* nu este o(ligat s* acorde concedii pl*tite pentru .ormare pro.esional*. 6n ceea ce pri%e+te durata concediului pl*tit pentru .ormare pro.esional*, consider*m c* .ormularea imperati%* a textului nu 'mpiedic* p*r!ile s* negocie$e, colecti% sau indi%idual, o durat* mai mare de 10 $ile lucr*toare sau de 80 de ore. "e+i anga0atorul nu poate .i o(ligat s* acorde concediu pltit pentru .ormare pro.esional* pe o durat* mai mare de 10 $ile lucr*toare, anga0atorul poate acorda concediu fr plat, 'n condi!iile art. 1J0, pentru perioada din stagiu care dep*+e+te cele 10 $ile lucr*toare acoperite de concediul pl*tit. 7reci$*m c* acest concediu se acord* numai 'n ca$ul 'n care salariatul dore+te s* participe la stagiu de .ormare pro.esional* pe cheltuiala sa. 6n situa!ia 'n care anga0atorul suport* cheltuielile .orm*rii pro.esionale, %or .i aplica(ile dispo$i!iile Codului muncii re.eritoare la .ormarea pro.esional*.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"ispo$i!iile re.eritoare la calculul indemni$a!iei de concediu de odihn* sunt aplica(ile +i acestei indemni$a!iei de concediu pl*tit pentru .ormare pro.esional*. Bndemnizaia de concediu pltit pentru formare profesional se pl*te+te de c*tre anga0ator cu cel pu!in J $ile lucr*toare 'nainte de plecarea 'n concediu.

/egulile procedurale re.eritoare la o(liga!ia salariatului de a 'nainta cererea scris cu cel pu!in o lun*
'naintea datei de e.ectuare a concediului, de a preci$a data de 'ncepere a stagiului de .ormare pro.esional*, domeniul +i durata acestuia, precum +i denumirea institu!iei de .ormare pro.esional* sunt aplica(ile +i 'n acest ca$. "e+i textul pre%ede c* perioada 'n care salariatul %a (ene.icia de concediu pl*tit se sta(ile+te de comun acord cu salariatul, consider*m c* anga0atorul este o(ligat s* 'l acorde 'n perioada pre%*$ut* 'n cerere, a%&nd 'n %edere c* anga0atorului poate re.u$a numai cererile de concediu .*r* plat* pentru .ormare pro.esional*, cu 'ndeplinirea cumulati%* a condi!iilor pre%*$ute la art. 1J0 alin. >2?. Oana Ileana Cazan

Art. 1/,. "A+imilarea concediului pentru #ormarea pro#e+ional unei perioade de munc e#ectiv$

%urata concediului pentru formare profesional nu poate fi dedus din durata concediului de odihn anual i este asimilat unei perioade de munc efectiv n ceea ce privete drepturile cuvenite salariatului, altele dec*t salariul. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200JN I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2010N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009N 3& Voiculescu, "rept comunitar al muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2009. &omentariu %urata concediului de formare profesional , indi.erent dac* acesta este pl*tit sau .*r* plat*, nu poate .i
sc*$ut* din durata concediului de odihn* anual la care are dreptul salariatulN 'n consecin!*, num*rul de $ile de concediu de odihn* nu poate .i a.ectat de .aptul c* salariatul a (ene.iciat de concediu de .ormare pro.esional* pe parcursul unui an calendaristic.

%repturile cuvenite salariatului +i recunoscute acestuia pot .i drepturi de natur* salarial*, altele dec&t
salariul @ ca, de exemplu, dreptul la spor pentru %echime 'n munc* @ sau pot .i alte drepturi acordate, de regul* ca urmare a prest*rii e.ecti%e a muncii, ca, de exemplu, dreptul la concediu de odihn* integral. Oana Ileana Cazan

Titlul I9 Salari'area

Capitolul I - "ispo$i!ii generale Capitolul II - ,alariul de (a$* minim (rut pe !ar* garantat 'n plat* Capitolul III - 7lata salariului Capitolul IV - -ondul de garantare pentru plata crean!elor salariale Capitolul V - 7rotec!ia drepturilor salaria!ilor 'n ca$ul trans.erului 'ntreprinderii, al unit*!ii sau al unor p*r!i ale acesteia
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I Di+po'iii )enerale

Art& !*%& - D"e.ini!ia salariuluiE

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art& !**& - DComponentele salariuluiE Art& !*+& - D7rioritatea pl*!ii salariilorE Art& !*2& - D,ta(ilirea salariuluiE Art& !*(& - DCon.iden!ialitatea salariuluiE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1/.. "De#iniia +alariului$ >1? 8alariul reprezint contraprestaia muncii depuse de salariat n

aza contractului individual de munc. >2? Pentru munca prestat n aza contractului individual de munc fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat n ani. >F? 2a sta ilirea i la acordarea salariului este interzis orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, v*rst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsa ilitate familial, apartenen ori activitate sindical. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
Con.orm art. F8 alin. >1? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, pentru munca prestat* 'n condi!iile pre%*$ute 'n contractul indi%idual de munc*, .iecare salariat are dreptul la un salariu 'n (ani con%enit la 'ncheierea contractului de munc*. 6n con.ormitate cu dispo$i!iile art. >1? din Con%en!ia nr. 9JG19C9 asupra protec!iei salariului a #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii, salariul, indi.erent de denumirea sa @ remunera!ie, retri(u!ie etc. @ repre$int* suma de (ani dat* de patron salariatului 'n temeiul unui contract indi%idual de munc* pentru munca e.ectuat* ori pentru ser%iciile 'ndeplinite. "reptul la salariu este considerat corolarul dreptului la munc*, el este a.irmat 'n declara!ia 9ni%ersal* a "reptului #mului >adoptat* de Adunarea Aeneral* a #rgani$a!iei 5a!iunilor 9nite la 10 decem(rie 19C8?, potri%it c*reia 3cel care munce+te are dreptul la un salariu echita(il +i su.icient care s* 'i asigure lui +i .amiliei sale o existen!* con.orm* cu demnitatea uman*4 Dart. 2F alin. >F?E. ,alariul este preul muncii prestate, exprimat* 'n (ani. Atunci c&nd munca se des.*+oar* pentru sine este o munc* independent* +i produce %enit, 'n situa!ia 'n care se reali$ea$* pentru o ter!* persoan* este o munc* dependent* +i produce salariu. ,alariul repre$int* o iect, dar +i cauza contractului individual de munc. 2ste o(iect deoarece el constituie contrapresta!ia pentru munca e.ectuat* de c*tre salariatN este cau$* pentru c* 'n %ederea o(!inerii lui persoana .i$ic* s-a 'ncadrat 'n munc*. Al*turi de .elul muncii +i de locul muncii, salariul este un element esenial al contractului de munc , o parte component* a o(liga!iilor asumate de unitate .a!* de salariat +i, totodat*, cau$a pentru care salariatul prestea$* munca. 2l constituie totalitatea drepturilor (*ne+ti cu%enite pentru munca prestat*. Articolul 1JC alin. >F? C.muncii su(linia$* principiul nondiscriminrii la sta(ilirea +i acordarea salariului, principiu constitu!ional cons.in!it +i de art. C1 alin. >1? din Constitu!ia /om&niei. 7rincipiul egalit*!ii de tratament 'n domeniul salari$*rii '+i g*se+te o deplin* aplicare nu numai 'n acte normati%e, ci +i 'n contractele colecti%e de munc*. "e+i nu sunt 'nscrise pre%ederi exprese 'n aceast* direc!ie, aplicarea concret* a principiului este asigurat* prin condi!ii unice nediscriminatorii. Oana Ileana Cazan

Art. 1//.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"Componentele +alariului$

8alariul cuprinde salariul de az, indemnizaiile, sporurile, precum i alte adaosuri. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "in pre%ederile Codului muncii re$ult* c* salariul are urm*toarele componente principaleB a? 8alariul de az nu este altce%a dec&t partea principal* a salariului total, ce se cu%ine pentru .iecare salariat, lu&nd 'n considerare de regul* ni%elul studiilor, cali.icarea +i preg*tirea pro.esional*, importan!a postului, caracteristicile sarcinilor +i competen!ele pro.esionale. 2l constituie nu numai partea .ix* +i principal* a salariului, ci +i un element de re.erin!* 'n raport cu care se calculea$* celelalte drepturi ale anga0a!ilor, cum ar .i de exemplu, di.erite indemni$a!ii, sporuri, chirii, (urse etc. ,alariul de (a$* se deose(e+te de salariul rut care const* 'n suma primit* de anga0at +i care cuprinde toate drepturile salariale nea.ectate de impo$ite, taxe, alte re!ineri de acest gen, dar +i de salariul net care cuprinde suma de (ani pe care salariatul o prime+te e.ecti% dup* ce au .ost sc*$ute >re!inute? cotele legale su( .orma impo$itului pe salariu, contri(u!ia de asigur*ri sociale, contri(u!ia pentru constituirea -ondului pentru plata indemni$a!iei de +oma0 etc. (? Bndemnizaiile repre$int* sumele pl*tite salaria!ilor peste salariul de (a$*, cu scopul de a compensa cheltuielile pe care ace+tia sunt ne%oi!i a le e.ectua cu oca$ia 'ndeplinirii unor sarcini de ser%iciu. Indemni$a!ii pot .i acordate +i cu scopul de a compensa un anumit regim de munc* speci.ic. Indemni$a!iile pot .iB pentru persoanele care 'ndeplinesc .unc!ii de conducere, pentru delegare, pentru deta+are, pentru personalul trimis 'n misiune permanent* 'n str*in*tate, pentru nonconcuren!* etc. c? 8porurile constituie un element accesoriu al salariului de (a$* pre%*$ut 'n legisla!ie +i contractele colecti%e de munc*N ele repre$int* anumite procente din salariul de (a$*, +i sunt acordate, dup* ca$, 'n raport cu %echimea 'n munc*, cu condi!iile de munc*, pentru orele prestate suplimentar peste programul normal de lucru sau 'n timpul nop!ii, pentru sta(ilitate, con.iden!ialitate etc. d? Adaosurile pot .i +i ele considerate elemente accesorii ale salariului de (a$*, pre%*$ute 'n legisla!ie +i 'n contractele colecti%e de munc* +i care se acord* %aria(il, 'n .unc!ie de di.erite criterii, cum ar .i re$ultate o(!inute, ca adaos 'n ca$ul muncii prestate 'n acord, ca premii, pentru cointeresarea salaria!ilor etc. Adaosurile +i sporurile la salariul de (a$* .ormea$* partea %aria(il* a salariului pentru c* se pl*tesc 'n raport cu per.orman!ele +iGsau calit*!ile indi%iduale ale .iec*rui salariat, precum +i pentru timpul 'n care munca este prestat* 'n anumite condi!ii deose(ite >pentru compensarea pe aceast* cale a e.ortului depus 'n plus sau a riscului ridicat pe care 'l presupune munca?. Oana Ileana Cazan

Art. 1/0. "-rioritatea plii +alariilor$

8alariile se pltesc naintea oricror alte o ligaii neti ale angajatorilor. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200CN Al& Ticlea, "reptul muncii, culegere de practic* 0udiciar*, 2d.
/osetti, 2001.

&omentariu
6n scopul ocrotirii drepturilor pri%ind salarizarea muncii, legisla!ia 'n %igoare cuprinde o serie de reglement*ri. )oate drepturile (*ne+ti cu%enite salaria!ilor se pl*tesc 'naintea oric*ror o(liga!ii (*ne+ti ale unit*!ii, sta(ilindu-se ast.el caracterul lor de crean privilegiat. 6ns*, con.orm art. 12F pct. 2 din egea nr. 8JG200H pri%ind

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

procedura insol%en!ei, pentru anga0atorii a.la!i su( inciden!a acestei legi, crean!ele i$%or&te din raporturile de munc* se a.l* pe locul 2 al ordinii de prioritate, iar aceasta doar pentru sumele datorate pe cel mult H luni anterioare deschiderii procedurilor legii amintite, restul situ&ndu-se pe locul 8 al ordinii de prioritate >alte crean!e chirogra.are?. 6n ceea ce pri%e+te existen!a celor dou* texte, se deduce c* art. 1JH C.muncii constituie legea general*, 'n timp ce art. 12F din egea nr. 8JG200H repre$int* legea special*, aceasta din urm* aplic&ndu-se exclusi% 'n situa!ia declan+*rii procedurilor de insol%en!*. Oana Ileana Cazan

Art. 1/3. "Stabilirea +alariului$ >1? 8alariile se sta ilesc prin negocieri individuale sau!i colective ntre angajator i salariai

sau reprezentani ai acestora. >2? 8istemul de salarizare a personalului din autoritile i instituiile pu lice finanate integral sau n majoritate de la ugetul de stat, ugetul asigurrilor sociale de stat, ugetele locale i ugetele fondurilor speciale se sta ilete prin lege, cu consultarea organizaiilor sindicale reprezentative. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
5egocierea salariilor este o consecin!* a principiului constitu!ional potri%it c*ruia este garantat dreptul la negocieri colecti%e 'n cadrul raporturilor de munc* Dart. C1 alin. >J? din Constitu!ia /om&nieiE. Codul muncii, concreti$&nd acest drept, pre%ede c* sta(ilirea salariilor se .ace prin negocieri, indi%iduale sauG+i colecti%e 'ntre anga0ator +i salaria!i sau repre$entan!i ai acestora Dart. 1JI alin. >1? C.munciiE. egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc* dispune c* acest contract repre$int* con%en!ia dintre patroni +i salaria!i prin care se sta(ilesc, 'n limitele pre%*$ute de lege, clau$ele pri%ind condi!iile de munc*, salari$area +i alte drepturi +i o(liga!ii ce decurg din raporturile de munc* >art. 1?. /e$ult* c* o(iecti%ul negocierilor colecti%e 'l repre$int* reglementarea de principiu a salari$*rii anga0a!ilor c*rora le sunt aplica(ile contractele colecti%e, iar o(iectul negocierilor indi%iduale purtate cu prile0ul 'ncheierii contractului indi%idual de munc* este sta(ilirea concret* a salariului persoanei 'n cau$*. 7otri%it art. 1JI alin. >2? C.muncii , sistemul de salarizare se sta(ile+te, deci, prin negocieri individuale i!sau colective la societ*!ile comerciale +i regiile autonome, altele dec&t cele cu speci.ic deose(it, ori prin lege pentru personalul din administraia pu lic >acte normati%e speci.ice care reglementea$* salari$area poli!i+tilor, diploma!ilor, controlorilor .inanciari, .unc!ionarilor pu(lici, personalul clerical etc.?. Ca no!iune a dreptului nostru, consider*m c* sistemul de salari$are este ansam(lul normelor prin care sunt sta(ilite principiile, o(iecti%ele, elementele +i .ormele salari$*rii muncii, reglement&nd totodat* mi0loacele +i instrumentele de 'n.*ptuire ale acestora, prin determinarea condi!iilor de sta(ilire +i de acordare a salariilor >salariul de (a$*, adaosurile +i sporurile la acest salariu?. 7resta(ilirea salariilor prin acte normati%e pentru anumite categorii de personal constituie o excep!ie de la principiul negocierii, .iind 0usti.icat de .aptul c* presupune salari$area de la (ugetul statului. Oana Ileana Cazan

Art. 1/!. "Con#idenialitatea +alariului$ >1? 8alariul este confidenial, angajatorul av*nd o ligaia de a lua msurile necesare pentru

asigurarea confidenialitii.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>2? +n scopul promovrii intereselor i aprrii drepturilor salariailor, confidenialitatea

salariilor nu poate fi opus sindicatelor sau, dup caz, reprezentanilor salariailor, n strict legtur cu interesele acestora i n relaia lor direct cu angajatorul. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
7rincipiul con.iden!ialit*!ii deri%* din caracterul indi%idual, personal al contractului indi%idual de munc*, din principiul negocierii directe a salariului. Con.iden!ialitatea 0oac* un rol stimulati% pentru salaria!i +i permite patronului s* pl*teasc* salarii con.orm per.orman!elor indi%iduale +i re$ultatelor muncii .iec*ruia .*r* con%ulsii la locul de munc*. A%&nd 'n %edere principiul confidenialitii salariului , aceasta 'nseamn* c* el nu poate .i comunicat niciunei alte persoane .i$ice sau 0uridice +i, mai mult, patronul tre(uie s* ia m*suri ca asemenea persoane s* nu poat* lua cuno+tin!* de %enitul unui anumit salariat. 6n unele contracte colecti%e de munc* este pre%*$ut* expres clau$a de con.iden!ialitate. Mai mult, 'n practic*, exist* regulamente care pre%*d sanc!ionarea disciplinar* a persoanelor cu atri(u!ii de ser%iciu 'n domeniul salari$*rii care nu respect* principiul con.iden!ialit*!ii salariilor. 6n scopul ap*r*rii drepturilor salaria!ilor, con.iden!ialitatea salariilor nu poate .i opus* sindicatelor sau, dup* ca$ repre$entan!ilor salaria!ilor, 'n strict* leg*tur* 'ns* cu interesele acestora +i 'n rela!ia lor direct* cu anga0atorul. Oana Ileana Cazan

Capitolul II Salariul de ba' minim brut pe ar )arantat n plat

Art& !*)& - D,ta(ilirea +i condi!iile de acordareE Art& !+'& - DAcordarea 'n natur*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1/%. "Stabilirea i condiiile de acordare$ >1? 8alariul de

az minim rut pe ar garantat n plat, corespunztor programului normal de munc, se sta ilete prin hotr*re a @uvernului, dup consultarea sindicatelor i a patronatelor. +n cazul n care programul normal de munc este, potrivit legii, mai mic de ' ore zilnic, salariul de az minim rut orar se calculeaz prin raportarea salariului de az rut pe ar la numrul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru apro at. >2? Angajatorul nu poate negocia i sta ili salarii de az prin contractul individual de munc su salariul de az minim rut orar pe ar. >F? Angajatorul este o ligat s garanteze n plat un salariu rut lunar cel puin egal cu salariul de az minim rut pe ar. Aceste dispoziii se aplic i n cazul n care salariatul este prezent la lucru, n cadrul programului, dar nu poate s i desfoare activitatea din motive neimputa ile acestuia, cu excepia grevei. >C? 8alariul de az minim rut pe ar garantat n plat este adus la cunotin salariailor prin grija angajatorului. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

&omentariu
6n raportul reuniunii exper!ilor con%oca!i de Consiliul de Administra!ie al #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii >#.I.M.? s-a sta(ilit c* prin salariul minim se 'n!elege ni%elul de remunera!ie su( care nu se %a putea co(or' nici 'n drept, nici 'n .apt, indi.erent care ar .i modul s*u de calcul. 2ste salariul care, 'n .iecare !ar*, are .or!a legii +i care este aplica(il su( pedeapsa sanc!iunii penale sau a altor sanc!iuni speci.ice. ,alariul minim este considerat ca su.icient pentru satis.acerea necesit*!ilor %itale de alimente, 'm(r*c*minte, educa!ie etc. ale salaria!ilor. Constitu!ia /om&niei pre%ede la art. C1 alin. >2? caB 3instituirea unui salariu minim (rut pe !ar*4 s* asigure cet*!enilor un ni%el de trai decent.

8alariul minim rut pe ar garantat 'n plat* este sta(ilit prin hot*r&re de Au%ern.
,ta(ilirea, pentru personalul 'ncadrat prin 'ncheierea unui contract indi%idual de munc*, de salarii de (a$* su( ni%elul celui sta(ilit de pre$enta hot*r&re constituie contra%en!ie +i se sanc!ionea$* cu amend*. Con.orm art. 1J9 C.muncii , angajatorul nu poate negocia i sta ili salariul de az prin contractul individual de munc su salariul de az minim rut orar pe ar . 2l este o(ligat s* garante$e 'n plat* un salariu (rut lunar cel pu!in egal cu salariul de (a$* minim (rut pe !ar*. Aceste dispo$i!ii se aplic* +i 'n ca$ul 'n care salariatul este pre$ent la lucru, 'n cadrul programului, dar nu poate s*-+i des.*+oare acti%itatea din moti%e neimputa(ile lui, cu excep!ia gre%ei. Oana Ileana Cazan

Art. 10 . "Acordarea n natur$

Pentru salariaii crora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munc, le asigur hran, cazare sau alte faciliti, suma n ani cuvenit pentru munca prestat nu poate fi mai mic dec*t salariul minim rut pe ar prevzut de lege. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
"in aceast* reglementare re$ult* c* indi.erent de alte .acilit*!i pe care le poate acorda anga0atorul salaria!ilor s*i, acestea nu pot a.ecta ni%elul +i cuantumul salariului minim (rut pe !ar*. )otodat*, !in&nd seama de principiul negocierii 'n rela!iile de munc*, de .aptul c* pre%ederile legii sunt praguri minimale care tre(uie respectate de partenerii sociali +i c* un salariu minim mai ridicat este 'n interesul salaria!ilor, tre(uie acceptat* ideea c* prin contractele colective de munc se pot sta ili salarii minime rute mai ridicate dec*t cele precizate de hotr*rea @uvernului , acestea .iind %ala(ile numai pentru p*r!ile la care se re.er* aceste contracte. Oana Ileana Cazan

Capitolul III -lata +alariului

Art& !+!& - D"ata +i modalit*!ile de plat*E Art& !+"& - D7ersoana 'ndrept*!it* la plata salariuluiE Art& !+$& - D"o%ada pl*!ii salariuluiE Art& !+%& - D/e!inerile din salariuE Art& !+*& - DInadmisi(ilitatea renun!*rii la drepturile salarialeE Art& !++& - D7rescrip!ia dreptului la ac!iune cu pri%ire la drepturile salarialeE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art. 101. "Data i modalitile de plat$ >1? 8alariul se pltete n

ani cel puin o dat pe lun, la data sta ilit n contractul individual de munc, n contractul colectiv de munc aplica il sau n regulamentul intern, dup caz. >2? Plata salariului se poate efectua prin virament ntr;un cont ancar, n cazul n care aceast modalitate este prevzut n contractul colectiv de munc aplica il. >F? Plata n natur a unei pri din salariu, n condiiile sta ilite la art. ,-), este posi il numai dac este prevzut expres n contractul colectiv de munc aplica il sau n contractul individual de munc. >C? +nt*rzierea nejustificat a plii salariului sau neplata acestuia poate determina o ligarea angajatorului la plata de daune;interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu A ligaia principal a angajatorului este aceea de plat a salariului . Aceast* o(liga!ie are un caracter sinalagmatic, deoarece ea repre$int* contrapresta!ia pentru munca 'ndeplinit* de salariat.
,alariul se pl*te+te 'n (ani, iar art. F8 alin. >2? din Contractul colecti% unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* la unit*!ile produc*toare de produse agricole o parte din salariu se poate pl*ti +i 'n natur*, dar aceasta nu poate dep*+i F0P din salariu. ,alariul tre(uie pl*tit 'n lei. Con.orm reglement*rilor <*ncii 5a!ionale a /om&niei, niciun cet*!ean rom&n, domiciliat 'n !ar*, nu poate .i pl*tit cu un salariu 'n %alut* de c*tre orice societate comercial*, inclusi% de c*tre cele cu capital integral str*in. /egimul este acela+i +i pentru persoanele 0uridice .*r* scop lucrati%. 7rin excep!ie, salariul poate .i pl*tit +i 'n %alut*, 'n total sau 'n parte, atunci c&nd cet*!enii rom&ni sunt 'ncadra!i 'n munc* la am(asadele, consulatele ori la organi$a!ii interna!ionale care .unc!ionea$* 'n !ara noastr*. "e asemenea, este salari$at 'n %alut* personalul rom&n trimis 'n misiune permanent* 'n str*in*tate.

Plata salariului se face periodic, cel pu!in o dat* pe lun* con.orm art. CC din Contractul colecti% de munc*
unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, care pre%ede c* plata salariilor se .ace la datele care se sta(ilesc prin contractul colecti% de munc* la ni%elul unit*!ii sau institu!iei. 6nt&r$ierea ne0usti.icat* a pl*!ii salariului sau neplata acestuia poate determina o(ligarea anga0atorului la plata de daune;interese. Oana Ileana Cazan

Art. 10*. "-er+oana ndreptit la plata +alariului$ >1? 8alariul se pltete direct titularului sau persoanei mputernicite de acesta. >2? +n caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate p*n la data decesului sunt

pltite, n ordine, soului supravieuitor, copiilor majori ai defunctului sau prinilor acestuia. %ac nu exist niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt pltite altor motenitori, n condiiile dreptului comun. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 7lata se .ace direct titularului drepturilor de salari$are sauG+i persoanei 'mputernicite de acesta, .ie pe (a$* de procur* autenti.icat*, special* sau general*, .ie @ 'n ca$ul 'n care plata se .ace unui mem(ru de .amilie sau unei alte persoane 'ncadrate 'n aceea+i unitate @ 'n temeiul unei 'mputerniciri %i$at* de +e.ul ierarhic al titularului respecti%. "in .ormularea textului art. 1H2 alin. >2? C.muncii , re$ult* c*, pe de o parte, drepturile neti ale defunctului titular se pl*tesc persoanelor men!ionate 'n text, independent de calitatea lor de mo+tenitori legali sau re$er%atari +i de 'mpre0urarea dac* au acceptat sau nu succesiunea ori au solicitat sau nu e.ectuarea procedurii succesoraleN pe de alt* parte, se consider* c* indi.erent de calitatea drepturilor lor la mo+tenire, tre(uie respectat* ordinea 'nscris* 'n art. 1H2 alin. >2? C.muncii . A+adar, dac* exist* un so! supra%ie!uitor, toat* suma se achit* acestuia, chiar dac* acesta nu este (ene.iciarul 'ntregii mo+teniri. "oar 'n ca$ul 'n care nu exist* niciuna din persoanele enumerate, drepturile se pl*tesc celorlal!i mo+tenitori 'n condi!iile dreptului comun. Oana Ileana Cazan

Art. 10,. "Dovada plii +alariului$ >1? Plata salariului se dovedete prin semnarea statelor de plat, precum i prin orice alte

documente justificative care demonstreaz efectuarea plii ctre salariatul ndreptit. >2? 8tatele de plat, precum i celelalte documente justificative se pstreaz i se arhiveaz de ctre angajator n aceleai condiii i termene ca n cazul actelor conta ile, conform legii. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu 8emnarea statelor de plat atest* .aptul c* salariatul se a.l* 'n rela!ie de munc* cu anga0atorul s*u,
indi.erent de existen!a scris* a contractului indi%idual de munc*. ,emnarea statelor de plat* este do%ada cea mai clar* a prest*rii acti%it*!ii de c*tre anga0at +i a .aptului c* acel salariat +i-a 'ndeplinit condi!ia corelati%* .a!* de anga0atorul s*u pentru a (ene.icia de plata salariului. Oana Ileana Cazan

Art. 10.. "&einerile din +alariu$ >1? "icio reinere din salariu nu poate fi operat, n afara cazurilor i condiiilor prevzute de

lege. >2? /einerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate dec*t dac datoria salariatului este scadent, lichid i exigi il i a fost constatat ca atare printr;o hotr*re judectoreasc definitiv i irevoca il. >F? +n cazul pluralitii de creditori ai salariatului va fi respectat urmtoarea ordine# a? o ligaiile de ntreinere, conform &odului familiei< (? contri uiile i impozitele datorate ctre stat< c? daunele cauzate proprietii pu lice prin fapte ilicite< d? acoperirea altor datorii. >C? /einerile din salariu cumulate nu pot depi n fiecare lun jumtate din salariul net. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
"in reglementarea alin. >2? re$ult* c* nu poate .i operat* nicio re!inere cu titlu de daun* din salariu, .*r* ca existen!a datoriei s* .i .ost sta(ilit* prin hot*r&re 0udec*toreasc* de.initi%* +i ire%oca(il*. 6n condi!iile statului de drept, rspunderea patrimonial pentru daune se impune s* se sta(ileasc* de c*tre instan!ele de 0udecat*. a .el, orice executare silit* tre(uie s* ai(* la (a$* un titlu executoriu %ala(il. Aceasta 'ns* nu le$ea$* li(ertatea contractual*, deoarece p*r!ile contractante pot con%eni de comun acord asupra modalit*!ilor de executare sau de stingere a o(liga!iilor reciproce. 6n ca$ul pluralitii de creditori tre(uie respectat* ordinea 'nscris* 'n art. 1HC alin. >F? C.muncii . 6n s.&r+it, dispo$i!iile art. 1HC alin. >C? C.muncii tre(uie interpretate 'n deplin* concordan!* cu cele cuprinse 'n art. C09 C.proc.ci%. Oana Ileana Cazan

Art. 10/. "Inadmi+ibilitatea renunrii la drepturile +alariale$

Acceptarea fr rezerve a unei pri din drepturile salariale sau semnarea actelor de plat n astfel de situaii nu poate avea semnificaia unei renunri din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin n integralitatea lor, potrivit dispoziiilor legale sau contractuale. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
7re%ederile art. 1HJ C.muncii repre$int* aplicarea normei de principiu a art. F8 al aceluia+i act normati%, 'n sensul c* orice tranzacie privind renunarea la drepturile recunoscute de lege este lovit de nulitate . Aceste drepturi sunt ap*rate de lege 'mpotri%a oric*ror 'nc*lc*ri +i a oric*ror mani.est*ri de su(iecti%ism sau ar(itrariu. "e aceea, legiuitorul a sta(ilit c* simplul accept al salariatului 'n tot sau 'n parte, prin semnarea statului de plat*, nu poate echi%ala cu o renun!are din partea salariatului de a mai ini!ia orice preten!ie cu pri%ire la drepturile salariale care consider* c* i se cu%in. Oana Ileana Cazan

Art. 100. "-re+cripia dreptului la aciune cu privire la drepturile +alariale$ >1? %reptul la aciune cu privire la drepturile salariale, precum i cu privire la daunele rezultate

din neexecutarea n totalitate sau n parte a o ligaiilor privind plata salariilor se prescrie n termen de . ani de la data la care drepturile respective erau datorate. >2? Termenul de prescripie prevzut la alin. 3,4 este ntrerupt n cazul n care intervine o recunoatere din partea de itorului cu privire la drepturile salariale sau deriv*nd de la plata salariului. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Articolul 1HH alin. >1? C.muncii reglementea$* existen!a termenului de prescripie extinctiv de F ani 'n ceea ce pri%e+te dreptul la ac!iune cu pri%ire la drepturile salariale, precum +i cu pri%ire la daunele re$ultate din 'nc*lcarea o(liga!iilor pri%ind plata drepturilor salariale. Alineatul >2? al art. 1HH C.muncii sta(ile+te .*r* echi%oc aplicarea 'n materie a principiului 'nscris 'n art. 1H alin. >1? lit. a? din "ecretul nr. 1HIG19J8, pri%itor la prescrip!ia extincti%*. "e men!ionat c* recunoa+terea de(itorului tre(uie s* atrag* 'ntreruperea curgerii termenului de prescrip!ie extincti%* nu numai 'n ipote$a nepl*!ii drepturilor salariale, ci +i 'n toate celelalte ca$uri de r*spundere patrimonial* pentru orice pre0udicii materiale. Oana Ileana Cazan

Capitolul I9 5ondul de )arantare pentru plata creanelor +alariale

Art& !+2& - D/eglement*ri specialeE Art& !+(& - A(rogat.


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 103. "&e)lementri +peciale$

&onstituirea i utilizarea fondului de garantare pentru plata creanelor salariale se vor reglementa prin lege special. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

&omentariu
Con.orm egii nr. 200G200H pri%ind constituirea +i utili$area =ondului de garantare pentru plata creanelor salariale, se reglementea$* condi!iile pri%ind constituirea, gestionarea, utili$area +i controlul -ondului de garantare pentru plata crean!elor salariale. "in -ondul de garantare se asigur* plata crean!elor salariale ce re$ult* din contractele indi%iduale de munc* +i din contractele colecti%e de munc* 'ncheiate de salaria!i cu anga0atorii 'mpotri%a c*rora au .ost pronun!ate hot*r&ri 0udec*tore+ti de.initi%e +i ire%oca(ile de deschidere a procedurii insol%en!ei +i .a!* de care a .ost dispus* m*sura ridic*rii totale sau par!iale a dreptului de administrare. Constituirea, gestionarea +i utili$area -ondului de garantare are la (a$* urm*toarele principiiB a? principiul contri(uti%it*!ii, con.orm c*ruia -ondul de garantare se constituie pe (a$a contri(u!iilor datorate de anga0atoriN (? principiul o(ligati%it*!ii, potri%it c*ruia anga0atorii au, con.orm legii, o(liga!ia de a participa la constituirea -ondului de garantareN c? principiul reparti!iei, pe (a$a c*ruia .ondul reali$at se redistri(uie pentru plata drepturilor salariale datorate de anga0atorii 'n stare de insol%en!*N d? uni%ersalitatea o(liga!iei de plat* a creanelor salariale, indi.erent de 'ndeplinirea sau ne'ndeplinirea o(liga!iei de contri(u!ie a anga0atorilorN e? -ondul de garantare este independent de resursele gestionate de institu!ia de administrareN .? -ondul de garantare nu poate .ace o(iectul m*surilor asiguratorii sau al execut*rii silite. Aceast* lege '+i are sorgintea 'n pre%ederile cuprinse 'n "irecti%a Consiliului 9niunii 2uropene nr. 80G98IC2G20.11.1980.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Con.orm dispo$i!iilor Con%en!iei nr. 1IFG1992 pri%ind protec!ia crean!elor lucr*torilor 'n ca$ de insol%a(ilitate a celui care anga0ea$*, termenul 3insol%a(ilitate4 desemnea$* situa!iile 'n care 'n con.ormitate cu legisla!ia +i cu practica na!ional* a .ost deschis* o procedur* pri%ind acti%ele unei persoane care anga0ea$* 'n scopul de a pl*ti 'n mod colecti% creditorii s*i. Con.orm acestei con%en!ii, 'n ca$ de insol%a(ilitate a celui care anga0ea$*, crean!ele lucr*torilor 'n calitatea lor de anga0a!i tre(uie prote0ate printr-un pri%ilegiu, ast.el 'nc&t ele s* .ie pl*tite din acti%ele celui care anga0ea$* +i care este insol%a(il 'nainte s* pl*teasc* cota-parte a creditorilor nepri%ilegia!i. egisla!ia oric*rui stat mem(ru poate limita s.era pri%ilegiului crean!elor lucr*torilor la o sum* prescris* care nu tre(uie s* .ie in.erioar* unui prag accepta(il din punct de %edere social. A+adar, con.orm legisla!iei na!ionale 'n %igoare resursele .inanciare ale -ondului de garantare se constituie dinB contri(u!ia anga0atorilor, %enituri repre$ent&nd do(&n$i ma0or*ri de 'nt&r$iere pentru neachitarea 'n termenul de plat* a contri(u!iei la -ondul de garantare, sume pro%enite din recuperarea de(itelor altele dec&t cele pro%enind din contri(u!ia de la -ondul de garantare. /esursele .inanciare constituite potri%it reglement*rilor 'n %igoare se pre%*d distinct la partea de %enituri a (ugetului asigur*rilor pentru +oma0. A+adar, anga0atorii au o(liga!ia de a pl*ti lunar o contri(u!ie la -ondul de garantare 'n cot* de 0,2JP aplicat* asupra sumei %eniturilor care constituie (a$a de calcul a contri(u!iei pentru +oma0. "in resursele .ondului se suport* 'n principal urm*toarele categorii de crean!eB salariile restante, compensa!ii (*ne+ti restante >de exemplu pentru concediul de odihn* nee.ectuat de salaria!i?, pl*!i compensatorii restante etc. ,uma total* a crean!elor salariale suportate din -ondul de garantare nu poate dep*+i cuantumul a F salarii medii (rute pe economie pentru .iecare salariat. Oana Ileana Cazan

Art. 10!. Abro)at. Oana Ileana Cazan

Capitolul 9 -rotecia drepturilor +alariailor n ca'ul tran+#erului ntreprinderii: al unitii +au al unor pri ale ace+teia

Art& !+)& - D"repturile +i o(liga!iile salaria!ilorE Art& !2'& - D#(liga!ia de in.ormareE


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 10%. "Drepturile i obli)aiile +alariailor$ >1? 8alariaii

eneficiaz de protecia drepturilor lor n cazul n care se produce un transfer al ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acesteia ctre un alt angajator, potrivit legii. >2? %repturile i o ligaiile cedentului, care decurg dintr;un contract sau raport de munc existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. >F? Transferul ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individual sau colectiv a salariailor de ctre cedent ori de ctre cesionar.
Oana Ileana Cazan

Art. 13 .

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

";bli)aia de in#ormare$

&edentul i cesionarul au o ligaia de a informa i de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor cu privire la implicaiile juridice, economice i sociale asupra salariailor, decurg*nd din transferul dreptu lui de proprietate. $i liografie Al& Athanasiu, C& Moarc04, Muncitorul +i legea >dreptul muncii?, 2d. #scar 7rint, <ucure+ti, 1999N 5h& 1rehoi, A& -opescu, 5oul sistem de salari$are, 2d. ,cripta, <ucure+ti, 1991N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii,
%ol. 2, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F.

%irective europene
@ "irecti%a 2001G2FGC2 pri%ind apropierea legisla!iei statelor mem(re re.eritoare la men!inerea drepturilor lucr*torilor 'n ca$ul trans.erului de 'ntreprinderi, unit*!i sau p*r!i de 'ntreprinderi ori unit*!i.

&omentariu
6n aceast* materie, normele de drept intern al muncii sunt puse de acord cu %irectiva 1)),!1.!&7 re.eritoare la apropierea legisla!iei statelor mem(re cu pri%ire la men!inerea drepturilor salaria!ilor 'n ca$ de transfer al ntreprinderii, al unit*!ii sau al unor p*r!i ale 'ntreprinderii ori unit*!ii. "irecti%a Consiliului 2uropei men!ionea$* c* normele 'n aceast* materie se aplic* tuturor contractelor indi%iduale de munc*, indi.erent dac* sunt 'ncheiate pe durat* nedeterminat* sau determinat*, cu timp par!ial sau integral de lucru. A+adar, noul proprietar preia contractele indi%iduale de munc* 'n condi!iile 'n care ele au .ost negociate +i 'ncheiate cu salaria!ii de c*tre cedent. 6n sensul "irecti%ei, este considerat trans.er acel act prin care entitatea economic* '+i men!ine identitatea ca un ansam(lu organi$at de mi0loace 'n %ederea des.*+ur*rii unei acti%it*!i economice care poate .i esen!ial* sau accesorie. "ispo$i!iile "irecti%ei sunt aplica(ile 'n ca$ul trans.erului re$ultat dintr-o cesiune con%en!ional* sau dintr-o .u$iune. "irecti%a nu se aplic* 'n ca$ul 'n care cedentul .ace o(iectul unei proceduri de .aliment sau insol%a(ilitate. Con.orm legii, drepturile +i o(liga!iile cedentului care decurg din contractele indi%iduale de munc* +i din contractul colecti% de munc* aplica(il, existente la data trans.erului, %or .i trans.erate integral cesionarului. )re(uie preci$at c* la data trans.erului de proprietate, drepturile +i o(liga!iile salaria!ilor se men!in nemodi.icate pe perioada c&t exist* contractul colecti% de munc* negociat +i 'ncheiat la ni%elul cedentului. "ac* 'ns* sindicatul sau repre$entantul salaria!ilor este de acord, clau$ele contractului colecti% de munc* pot .i renegociate ulterior dar, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 9 din egea nr. HIG200H pri%ind protec!ia drepturilor salaria!ilor 'n ca$ul trans.erului 'ntreprinderii, al unit*!ii sau al unor p*r!i ale acestora, nu mai de%reme de un an de la data e.ectu*rii trans.erului. )rans.erul dreptului de proprietate asupra ac!iunilor sau p*r!ilor sociale nu tre(uie s* ascund* un moti% de concediere a salaria!ilor de c*tre cedent sau cesionar. # ast.el de m*sur* de protec!ie este pre%*$ut* at&t 'n cuprinsul Codului muncii Dart. 1H9 alin. >F?E, c&t +i 'n cuprinsul egii-cadru > egea nr. HIG200H?. Ast.el, con.orm art. I din egea nr. HIG200H, trans.erul 'ntreprinderii, al unit*!ii sau unei p*r!i a acesteia nu poate constitui moti% de concediere indi%idual* sau colecti%* a salaria!ilor c*tre cedent ori c*tre cesionar. Cedentul are o(liga!ia, anterior datei trans.erului, de a noti.ica cesionarul cu pri%ire la toate drepturile +i o(liga!iile care urmea$* a .i trans.erate acestuia. "e+i legea pre%ede o ast.el de o(liga!ie, nerespectarea acesteia nu %a a.ecta trans.erul drepturilor +i o(liga!iilor c*tre cesionar +i nici drepturile salaria!ilor. Oana Ileana Cazan

Titlul 9 Sntatea i +ecuritatea n munc

Capitolul I - /eguli generale Capitolul II - Comitetul de securitate +i s*n*tate 'n munc* Capitolul III - 7rotec!ia salaria!ilor prin ser%icii medicale
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

&e)uli )enerale

Art& !2!& - D#(liga!iile +i r*spunderea anga0atoruluiE Art& !2"& - D/eglement*ri speciale pri%ind protec!ia munciiE Art& !2$& - DM*suri +i principii pentru prote0area securit*!ii +i s*n*t*!ii salaria!ilorE Art& !2%& - D#rgani$area acti%it*!ii de asigurare a s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc*E Art& !2*& - DAsigurarea salaria!ilor pentru risc de accidente de munc* +i (oli pro.esionaleE Art& !2+& - DInstruirea anga0a!ilorE Art& !22& - DAarantarea securit*!ii +i s*n*t*!ii salaria!ilor la locurile de munc*E Art& !2(& - DInterdic!ii +i controale pentru asigurarea securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 131. ";bli)aiile i r+punderea an)a<atorului$ >1?

!rogat .

>2? Angajatorul are o ligaia s asigure securitatea i sntatea salariailor n toate aspectele

legate de munc. >F? %ac un angajator apeleaz la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu l exonereaz de rspundere n acest domeniu. >C? A ligaiile salariailor n domeniul securitii i sntii n munc nu pot aduce atingere responsa ilitii angajatorului. >J? 5surile privind securitatea i sntatea n munc nu pot s determine, n nici un caz, o ligaii financiare pentru salariai. $i liografie A. -opescu, "reptul interna!ional al muncii, 2d. ;olding reporter, <ucure+ti, 1998N A& -opescu, M& Voicu, M& -opoac0, "reptul muncii. Con%en!ii interna!ionale, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2001N Al& ,iclea, C& Tu.an, 7rotec!ia muncii 'n /om&nia, 2d. umina ex, <ucure+ti, 199I. &omentariu 7re%ederile Codului muncii sunt detaliate prin dispo$i!iile 2egii nr. .,6!1))- ? 2egea sntii i securitii n munc. Aceast* lege repre$int* cadrul general de reglementare 'n domeniu +i are ca scop
instituirea de m*suri pri%ind promo%area 'm(un*t*!irii securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc* a salaria!ilor. Aceasta sta(ile+te principii generale re.eritoare la pre%enirea riscurilor pro.esionale, protec!ia s*n*t*!ii +i securitatea salaria!ilor, eliminarea .actorilor de risc +i accidentare, in.ormarea, consultarea, participarea echili(rat* potri%it legii, instruirea salaria!ilor +i a repre$entan!ilor lor, precum +i direc!iile generale pentru implementarea acestor principii. egea nr. F19G200H se aplic* 'n toate sectoarele de acti%itate, at&t pu(lice, c&t +i pri%ate, cu excep!ia ca$urilor 'n care particularit*!ile inerente ale anumitor acti%it*!i speci.ice din ser%iciile pu(lice, cum ar .i .or!ele armate sau poli!ia, precum +i ca$urile de de$astre, inunda!ii +i pentru reali$area m*surilor de protec!ie ci%il*, %in 'n contradic!ie cu aceast* lege. Mai mult, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* p*r!ile se o(lig* s* depun* toate e.orturile pentru aplicarea riguroas* a sistemului institu!ionali$at prin legisla!ia 'n %igoare, 'n %ederea amelior*rii permanente a condi!iilor de munc*. 6n acest scop, p*r!ile contractante %or asigura includerea 'n contractele colecti%e a m*surilor pre%*$ute de egea nr. F19G200H. 6n aplicarea pre%ederilor de mai sus, C.@. nr. ,(10!1))- pentru apro area "ormelor metodologice de aplicare a prevederilor 2egii securitii i sntii n munc nr. .,6!1))- detalia$* aceste o(liga!ii +i sta(ile+te c* organi$area acti%it*!ilor de pre%enire +i protec!ie este reali$at* de anga0ator 'n urm*toarele moduriB 1. prin asumarea de c*tre acesta a atri(u!iilor pentru reali$area m*surilor pre%*$ute de legeN 2. prin desemnarea unuia sau mai multor lucr*tori pentru a se ocupa de acti%it*!ile de pre%enire +i protec!ieN F. prin 'n.iin!area unui ser%iciu intern de pre%enire +i protec!ieN C. prin apelarea la ser%icii externe de pre%enire +i protec!ie.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Oana Ileana Cazan

Art. 13*. "&e)lementri +peciale privind protecia muncii$ >1? %ispoziiile prezentului titlu se completeaz cu dispoziiile legii speciale, ale contractelor

colective de munc aplica ile, precum i cu normele i normativele de protecie a muncii. >2? "ormele i normativele de protecie a muncii pot sta ili# a? msuri generale de protecie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc i a olilor profesionale, aplica ile tuturor angajatorilor< (? msuri de protecie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activiti< c? msuri de protecie specifice, aplica ile anumitor categorii de personal< d? dispoziii referitoare la organizarea i funcionarea unor organisme speciale de asigurare a securitii i sntii n munc. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu Cadrul legal general care reglementea$* domeniul sntii i securitii n munc 'l repre$int* egea nr.
F19G200H @ egea s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc*, 5ormele metodologice de aplicare a egii nr. F19G200H, norme apro(ate prin ;.A. nr. 1C2JG200H, ;.A. nr. 11CHG200H pri%ind cerin!ele minime de securitate +i s*n*tate pentru utili$area 'n munc* de c*tre lucr*tori a echipamentelor de munc*, ;.A. nr. FJJG200I pri%ind supra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor. ,unt, de asemenea, rele%ante 'n acest domeniu egea nr. FCHG2002 pri%ind asigurarea pentru accidente de munc* +i (oli pro.esionale, precum +i ;.A. nr. H00G200I pri%ind protec!ia tinerilor la locul de munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 13,. "2+uri i principii pentru prote<area +ecuritii i +ntii +alariailor$ >1? +n cadrul propriilor responsa iliti angajatorul va lua msurile necesare pentru protejarea

securitii i sntii salariailor, inclusiv pentru activitile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare i pregtire, precum i pentru punerea n aplicare a organizrii proteciei muncii i mijloacelor necesare acesteia. >2? 2a adoptarea i punerea n aplicare a msurilor prevzute la alin. 3,4 se va ine seama de urmtoarele principii generale de prevenire# a? evitarea riscurilor< (? evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate< c? com aterea riscurilor la surs< d? adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea locurilor de munc i alegerea echipamentelor i metodelor de munc i de producie, n vederea atenurii, cu precdere, a muncii monotone i a muncii repetitive, precum i a reducerii efectelor acestora asupra sntii< e? luarea n considerare a evoluiei tehnicii< .? nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos< g? planificarea prevenirii<

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

h? adoptarea msurilor de protecie colectiv cu prioritate fa de msurile de protecie

individual< i? aducerea la cunotin salariailor a instruciunilor corespunztoare. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 7otri%it art. I din egea s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc*, anga0atorul are o(liga!ia de a lua msurile necesare
pentruB a? asigurarea securit*!ii +i protec!ia s*n*t*!ii salaria!ilorN (? pre%enirea riscurilor pro.esionaleN c? in.ormarea +i instruirea salaria!ilorN d? asigurarea cadrului organi$atoric +i a mi0loacelor necesare securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*. "e asemenea, acesta are o(liga!ia s* urm*reasc* adaptarea m*surilor pre%*$ute mai sus, !in&nd seama de modi.icarea condi!iilor, +i pentru 'm(un*t*!irea situa!iilor existente. egea preia 'n integralitate +i principiile de pre%enire enumerate la alin. >2? din cadrul art. 1IF C.muncii . 5ormele metodologice de aplicare a legii, apro(ate prin ;.A. nr. 1C2JG200H, pre%*d moduri di.erite de realizare a activitilor din domeniul securitii i sntii n munc , 'n .unc!ie de num*rul de salaria!i ai anga0atorului, ast.elB 1. n cazul ntreprinderilor cu p*n la 6 lucrtori inclusiv , anga0atorul poate e.ectua acti%it*!ile dac* se 'ndeplinesc cumulati% urm*toarele condiiiB a? acti%it*!ile des.*+urate 'n cadrul 'ntreprinderii nu sunt dintre cele pre%*$ute 'n Anexa nr. J din 5ormele metodologiceN (? anga0atorul '+i des.*+oar* acti%itatea pro.esional* 'n mod e.ecti% +i cu regularitate 'n 'ntreprindere +iGsau unitateN c? anga0atorul 'ndepline+te cerin!ele minime de preg*tire 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, corespun$*toare cel pu!in ni%elului de (a$*, con.orm pre%ederilor art. CI-J1 din 5ormele metodologice. 6n situa!ia 'n care nu sunt 'ndeplinite condi!iile pre%*$ute mai sus, anga0atorul tre(uie s* desemne$e unul sau mai mul!i lucr*tori, sau poate organi$a ser%iciul intern de pre%enire +i protec!ie +iGsau s* apele$e la ser%icii externe. 6n situa!ia 'n care sunt 'ndeplinite condi!iile de mai sus dar anga0atorul nu reali$ea$* 'n totalitate acti%it*!ile de pre%enire +i protec!ie, pentru acti%it*!ile pe care nu le reali$ea$* anga0atorul tre(uie s* apele$e la ser%icii externe. 2. n cazul ntreprinderilor care au ntre ,) i (6 de lucrtori inclusiv , anga0atorul poate e.ectua acti%it*!ile din domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, dac* se 'ndeplinesc cumulati% urm*toarele condiiiB a? acti%it*!ile des.*+urate 'n cadrul 'ntreprinderii nu sunt dintre cele pre%*$ute 'n anexa nr. J din 5ormele metodologiceN (? riscurile identi.icate nu pot genera accidente sau (oli pro.esionale cu consecin!e gra%e, ire%ersi(ile, respecti% deces sau in%aliditateN c? anga0atorul '+i des.*+oar* acti%itatea pro.esional* 'n mod e.ecti% +i cu regularitate 'n 'ntreprindere +iGsau unitateN d? anga0atorul 'ndepline+te cerin!ele minime de preg*tire 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc* corespun$*toare cel pu!in ni%elului de (a$*, con.orm pre%ederilor art. CI-J1 din 5ormele metodologice. 6n situa!ia 'n care nu sunt 'ndeplinite condi!iile pre%*$ute mai sus, anga0atorul tre(uie s* desemne$e unul sau mai mul!i lucr*tori sau poate organi$a ser%iciul intern de pre%enire +i protec!ie +iGsau s* apele$e la ser%icii externe. 6n situa!ia 'n care sunt 'ndeplinite condi!iile pre%*$ute mai sus, dar anga0atorul, lucr*torii desemna!i sau ser%iciul intern nu reali$ea$* 'n totalitate acti%it*!ile de pre%enire +i protec!ie pre%*$ute la art. 1J din 5ormele metodologice, anga0atorul tre(uie s* apele$e la ser%icii externe. F. n cazul ntreprinderilor i!sau unitilor ntre 0) i ,(6 de lucrtori , anga0atorul tre(uie s* desemne$e unul sau mai mul!i lucr*tori sau s* organi$e$e ser%iciu intern de pre%enire +i protec!ie pentru a se ocupa de acti%it*!ile de pre%enire +i protec!ie din cadrul 'ntreprinderii. 6n ca$ul acestor 'ntreprinderi care des.*+oar* acti%it*!i dintre cele pre%*$ute 'n Anexa nr. J, anga0atorul tre(uie s* organi$e$e ser%iciu intern de pre%enire +i protec!ie. 6n ca$ul 'n care lucr*torii desemna!iGser%iciul intern de pre%enire +i protec!ie nu au capacit*!ile +i aptitudinile necesare pentru e.ectuarea tuturor acti%it*!ilor de pre%enire

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

+i protec!ie pre%*$ute la art. 1J din 5ormele metodologice, anga0atorul tre(uie s* apele$e la unul sau mai multe ser%icii externe. C. n cazul ntreprinderilor i!sau unitilor care au peste ,0) de lucrtori , anga0atorul tre(uie s* organi$e$e ser%iciul intern de pre%enire +i protec!ie. 6n ca$ul 'n care ser%iciul intern de pre%enire +i protec!ie nu are capacit*!ile +i aptitudinile necesare pentru e.ectuarea tuturor acti%it*!ilor de pre%enire +i protec!ie pre%*$ute la art. 1J din 5ormele metodologice, anga0atorul tre(uie s* apele$e la unul sau mai multe ser%icii externe. Oana Ileana Cazan

Art. 13.. ";r)ani'area activitii de a+i)urare a +ntii i +ecuritii n munc$ >1? Angajatorul rspunde de organizarea activitii de asigurare a sntii i securitii n

munc. >2? +n cuprinsul regulamentelor interne sunt prevzute n mod o ligatoriu reguli privind securitatea i sntatea n munc. >F? +n ela orarea msurilor de securitate i sntate n munc angajatorul se consult cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor, precum i cu comitetul de securitate i sntate n munc. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu
6n acest sens, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* la sta(ilirea m*surilor %i$&nd condiiile de munc, p*r!ile implicate %or !ine seama de urm*toareleB a? m*surile incluse 'n contractul colecti% de munc* s* .ie de natur* s* reali$e$e cel pu!in asigurarea condiiilor de munc la nivelul parametrilor minimali prevzui n norme N dac* acest lucru nu este posi(il la un moment dat, se %or sta(ili programe pe termen scurt sau mediu pentru reali$are, p&n* la asigurarea parametrilor minimali salaria!ii (ene.iciind de compens*ri (*ne+ti sau de alt* natur*N (? m*surile pri%ind ameliorarea condiiilor de munc %or .i sta(ilite 'mpreun* cu repre$entan!ii sindicali, 'ncheindu-se anexe speciale la contractele colecti%e de munc*. "e asemenea, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede posi(ilitatea ca patronatele +i sindicatele s* organi$e$e, 'n comun, la ni%elul ramurilor, grupurilor de unit*!i +i unit*!ilor, ser%icii de securitate +i s*n*tate 'n munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 13/. "A+i)urarea +alariailor pentru ri+c de accidente de munc i boli pro#e+ionale$

Angajatorul are o ligaia s asigure toi salariaii pentru risc de accidente de munc i oli profesionale, n condiiile legii. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7otri%it egii nr. FCHG2002 pri%ind asigurarea pentru accidente de munc* +i (oli pro.esionale, sunt asigurate o(ligatoriu prin e.ectul legiiB a? persoanele care des.*+oar* acti%it*!i pe (a$a unui contract indi%idual de munc*, indi.erent de durata acestuia, inclusi% .unc!ionarii pu(liciN (? persoanele care '+i des.*+oar* acti%itatea 'n .unc!ii electi%e sau care sunt numite 'n cadrul autorit*!ii executi%e, legislati%e ori 0udec*tore+ti, pe durata mandatului, precum +i mem(rii cooperatori dintr-o organi$a!ie a coopera!iei me+te+ug*re+ti, ale c*ror drepturi +i o(liga!ii sunt asimilate, 'n condi!iile legii, cu ale persoanelor pre%*$ute la lit. a?N c? +omerii, pe toat* durata e.ectu*rii practicii pro.esionale 'n cadrul cursurilor organi$ate potri%it legiiN d? ucenicii, ele%ii +i studen!ii, pe toat* durata e.ectu*rii practicii pro.esionale. Oana Ileana Cazan

Art. 130. "In+truirea an)a<ailor$ >1? Angajatorul are o ligaia s organizeze instruirea angajailor si n domeniul securitii i

sntii n munc. >2? Bnstruirea se realizeaz periodic, prin modaliti specifice sta ilite de comun acord de ctre angajator, mpreun cu comitetul de securitate i sntate n munc i cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor. >F? Bnstruirea prevzut la alin. 314 se realizeaz o ligatoriu n cazul noilor angajai, al celor care i schim locul de munc sau felul muncii i al celor care i reiau activitatea dup o ntrerupere mai mare de - luni. +n toate aceste cazuri instruirea se efectueaz nainte de nceperea efectiv a activitii. >C? Bnstruirea este o ligatorie i n situaia n care intervin modificri ale legislaiei n domeniu. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 7otri%it art. 19 din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9;1),) , nicio
m*sur* pri%ind s*n*tatea +i securitatea 'n munc* nu este e.icient* dac* nu este cunoscut*, 'nsu+it* +i aplicat* 'n mod con+tient de salaria!i. Ast.el, anga0atorul este o(ligat s* asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organi$atoric pentru instruirea, testarea +i per.ec!ionarea pro.esional* a salaria!ilor cu pri%ire la normele de s*n*tate +i securitate 'n munc*. "e asemenea, p*r!ile contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el de unitate sunt o(ligate s* pre%ad* 'n cuprinsul acestor contracte m*suri speci.ice, periodicitatea, metodologia, o(liga!iile +i r*spunderile, precum +i controalele proprii, 'n con.ormitate cu dispo$i!iile egii nr. F19G200H, reglement*rile ela(orate de Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale +i cu normele proprii. )impul a.erent acestor acti%it*!i, inclusi% orele de instructa0, se include 'n timpul de munc* +i este salari$at. a anga0area unui salariat sau la schim(area locului de munc* sau a .elului muncii, acesta %a .i instruit +i testat e.ecti% cu pri%ire la riscurile ce le presupune noul s*u loc de munc* +i la normele pri%ind s*n*tatea +i securitatea 'n munc*, pe care este o(ligat 'n procesul muncii s* le cunoasc* +i s* le respecte. ,alaria!ii tre(uie s* .ie instrui!i +i 'n ca$urile 'n care, 'n procesul muncii, inter%in schim(*ri ce impun aplicarea unor norme noi de s*n*tate +i securitate 'n munc*. egea nr. F19G200H cuprinde o sec!iune special* care se re.er* la informarea salariailor. Ast.el, !in&nd seama de m*rimea 'ntreprinderii +iGsau a unit*!ii, anga0atorul tre(uie s* ia m*suri corespun$*toare, ast.el 'nc&t salaria!ii +iGsau repre$entan!ii acestora s* primeasc*, 'n con.ormitate cu pre%ederile legale, toate in.orma!iile necesare pri%indB a? riscurile pentru securitate +i s*n*tate 'n munc*, precum +i m*surile +i acti%it*!ile de pre%enire +i protec!ie at&t la ni%elul 'ntreprinderii +iGsau unit*!ii, 'n general, c&t +i la ni%elul .iec*rui post de lucru +iGsau .iec*rei .unc!iiN (? m*surile luate de desemnare a salaria!ilor care aplic* m*surile de prim a0utor, de stingere a incendiilor +i de e%acuare a salaria!ilor.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"e asemenea, anga0atorul tre(uie s* ia m*suri corespun$*toare ast.el 'nc&t anga0atorii salaria!ilor din orice 'ntreprindere +iGsau unitate exterioar*, care des.*+oar* acti%it*!i 'n 'ntreprinderea +iGsau 'n unitatea sa, s* primeasc* in.orma!ii adec%ate pri%ind aspectele la care s-a .*cut re.erire la mai sus, care pri%esc ace+ti salaria!i. Anga0atorul tre(uie s* ia m*suri corespun$*toare pentru ca salaria!ii desemna!i sau repre$entan!ii salaria!ilor, cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii salaria!ilor, 'n %ederea 'ndeplinirii atri(u!iilor +i 'n con.ormitate cu pre%ederile legii, s* ai(* acces laB a? e%aluarea riscurilor +i m*surile de protec!ie, pre%*$ute la art. 12 alin. >1? lit. a? +i (? din egea nr. F19G200HN (? e%iden!a +i rapoartele pre%*$ute la art. 12 alin. >1? lit. c? +i d? din egea nr. F19G200HN c? in.orma!ii pri%ind m*surile din domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, precum +i in.orma!ii pro%enind de la institu!iile de control +i autorit*!ile competente 'n domeniu. Oana Ileana Cazan

Art. 133. "=arantarea +ecuritii i +ntii +alariailor la locurile de munc$ >1? 2ocurile de munc tre uie s fie organizate astfel nc*t s garanteze securitatea i sntatea

salariailor. >2? Angajatorul tre uie s organizeze controlul permanent al strii materialelor, utilajelor i su stanelor folosite n procesul muncii, n scopul asigurrii sntii i securitii salariailor. >F? Angajatorul rspunde pentru asigurarea condiiilor de acordare a primului ajutor n caz de accidente de munc, pentru crearea condiiilor de prent*mpinare a incendiilor, precum i pentru evacuarea salariailor n situaii speciale i n caz de pericol iminent. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 2egea nr. .,6!1))- pre%ede o serie de o ligaii instituite 'n sarcina anga0atorului n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea accidentelor de munc i a olilor profesionaleB
a? s* adopte, din .a$a de cercetare, proiectare +i execu!ie a construc!iilor, a echipamentelor de munc*, precum +i de ela(orare a tehnologiilor de .a(rica!ie, solu!ii con.orme pre%ederilor legale 'n %igoare pri%ind securitatea +i s*n*tatea 'n munc*, prin a c*ror aplicare s* .ie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare +i de 'm(oln*%ire pro.esional* a salaria!ilorN (? s* 'ntocmeasc* un plan de pre%enire +i protec!ie compus din m*suri tehnice, sanitare, organi$atorice +i de alt* natur*, (a$at pe e%aluarea riscurilor, pe care s* 'l aplice corespun$*tor condi!iilor de munc* speci.ice unit*!iiN c? s* o(!in* autori$a!ia de .unc!ionare din punctul de %edere al securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, 'nainte de 'nceperea oric*rei acti%it*!i, con.orm pre%ederilor legaleN d? s* sta(ileasc* pentru salaria!i, prin .i+a postului, atri(u!iile +i r*spunderile ce le re%in 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, corespun$*tor .unc!iilor exercitateN e? s* ela(ore$e instruc!iuni proprii, 'n spiritul legii, pentru completarea +iGsau aplicarea reglement*rilor de securitate +i s*n*tate 'n munc*, !in&nd seama de particularit*!ile acti%it*!ilor +i ale locurilor de munc* a.late 'n responsa(ilitatea lorN .? s* asigure +i s* controle$e cunoa+terea +i aplicarea de c*tre to!i salaria!ii a m*surilor pre%*$ute 'n planul de pre%enire +i de protec!ie sta(ilit, precum +i a pre%ederilor legale 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, prin salaria!ii desemna!i, prin propria competen!* sau prin ser%icii externeN g? s* ia m*suri pentru asigurarea de materiale necesare in.orm*rii +i instruirii salaria!ilor, cum ar .i a.i+e, pliante, .ilme +i dia.ilme cu pri%ire la securitatea +i s*n*tatea 'n munc*N h? s* asigure in.ormarea .iec*rei persoane, anterior anga0*rii 'n munc*, asupra riscurilor la care aceasta este expus* la locul de munc*, precum +i asupra m*surilor de pre%enire +i de protec!ie necesareN i? s* ia m*suri pentru autori$area exercit*rii meseriilor +i a pro.esiilor pre%*$ute de legisla!ia speci.ic*N

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

0? s* anga0e$e numai persoane care, 'n urma examenului medical +i, dup* ca$, a test*rii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc* pe care urmea$* s* o execute +i s* asigure controlul medical periodic +i, dup* ca$, controlul psihologic periodic, ulterior anga0*riiN =? s* !in* e%iden!a $onelor cu risc ridicat +i speci.ic pre%*$ute la art. I alin. >C? lit. e? din legeN l? s* asigure .unc!ionarea permanent* +i corect* a sistemelor +i dispo$iti%elor de protec!ie, a aparaturii de m*sur* +i control, precum +i a instala!iilor de captare, re!inere +i neutrali$are a su(stan!elor noci%e dega0ate 'n des.*+urarea proceselor tehnologiceN m? s* pre$inte documentele +i s* dea rela!iile solicitate de inspectorii de munc* 'n timpul controlului sau al e.ectu*rii cercet*rii e%enimentelorN n? s* asigure reali$area m*surilor dispuse de inspectorii de munc* cu prile0ul %i$itelor de control +i al cercet*rii e%enimentelorN o? s* desemne$e, la solicitarea inspectorului de munc*, salaria!ii care s* participe la e.ectuarea controlului sau la cercetarea e%enimentelorN p? s* nu modi.ice starea de .apt re$ultat* din producerea unui accident mortal sau colecti%, 'n a.ar* de ca$urile 'n care men!inerea acestei st*ri ar genera alte accidente ori ar periclita %ia!a accidenta!ilor +i a altor persoaneN 8? s* asigure echipamente de munc* .*r* pericol pentru securitatea +i s*n*tatea salaria!ilorN r? s* asigure echipamente indi%iduale de protec!ieN s? s* acorde o(ligatoriu echipament indi%idual de protec!ie nou, 'n ca$ul degrad*rii sau al pierderii calit*!ilor de protec!ie. 6n aplicarea pre%ederilor de mai sus, C.@. nr. ,,(-!1))- pri%ind cerin!ele minime de securitate +i s*n*tate pentru utili$area 'n munc* de c*tre lucr*tori a echipamentelor de munc* pre%ede c* anga0atorul este o(ligat s* ia m*surile necesare pentru ca echipamentul de munc* pus la dispo$i!ia lucr*torilor din 'ntreprindere +iGsau unit*!i s* corespund* lucrului prestat ori s* .ie adaptat acestui scop +i s* poat* .i utili$at de c*tre lucr*tori, .*r* a pune 'n pericol securitatea sau s*n*tatea lor. a alegerea echipamentelor de munc* pentru asigurarea securit*!ii +i s*n*t*!ii lucr*torilor, anga0atorul este o(ligat s* acorde o aten!ie deose(it* tuturor condi!iilor de munc*, caracteristicilor speci.ice acestora, precum +i riscurilor existente, 'n special la locurile de munc* din cadrul 'ntreprinderii +iGsau unit*!ii, +iGsau riscurilor care sunt suscepti(ile s* apar* la utili$area echipamentelor de munc*. 6n situa!ia 'n care nu este posi(il s* se asigure c* echipamentele de munc* sunt utili$ate .*r* niciun risc pentru s*n*tatea +i securitatea lucr*torilor, anga0atorul este o(ligat s* ia m*suri corespun$*toare pentru reducerea riscurilor. Mai mult, anga0atorul este o(ligat s* ia m*surile necesare pentru ca echipamentele de munc* a c*ror securitate depinde de condi!iile de instalare s* .ie supuse unei %eri.ic*ri ini!iale, dup* instalare +i 'nainte de prima punere 'n .unc!iune +i unei %eri.ic*ri dup* .iecare montare 'ntr-un loc de munc* nou sau pe un nou amplasament, e.ectuate de persoane competente, 'n con.ormitate cu legisla!ia +iGsau cu practicile na!ionale, 'n scopul asigur*rii unei instal*ri corecte +i a (unei .unc!ion*ri a acestor echipamente de munc*. Acest act normati% pre%ede +i o o(liga!ie a anga0atorului de a lua m*surile necesare pentru ca salaria!ii s* dispun* de in.orma!ii adec%ate +i, dac* este ca$ul, de .i+e de lucru re.eritoare la echipamentele de munc* utili$ate la locul de munc*. Bnformaiile i fiele de lucru tre(uie s cuprind un numr minim de date referitoare la securitate i sntate privindB a? condi!iile de .olosire a echipamentelor de munc*N (? situa!iile anormale pre%i$i(ileN c? conclu$iile care pot .i trase, acolo unde este ca$ul, din experien!a acumulat* 'n urma utili$*rii echipamentelor de munc*. ucr*torii tre(uie s* .ie aten!iona!i 'n leg*tur* cu riscurile la care sunt expu+i, cu echipamentele de munc* din imediata %ecin*tate a locului lor de munc*, precum +i asupra modi.ic*rilor pre%*$ute a .i e.ectuate, 'n m*sura 'n care aceste modi.ic*ri a.ectea$* echipamentele de munc* situate 'n imediata %ecin*tate a locului lor de munc*, chiar dac* ace+ti lucr*tori nu utili$ea$* direct aceste echipamente. In.orma!iile +i .i+ele tehnice tre(uie s* .ie pe 'n!elesul lucr*torilor %i$a!i. 6n plus .a!* de pre%ederile legale, &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9; 1),) pre%ede, 'n cadrul art. 1' c* anga0atorul%a suporta integral contra%aloarea echipamentului de protec!ie, potri%it pre%ederilor legale +i celor din contractele colecti%e de munc* de la celelalte ni%eluri. 6n toate ca$urile 'n care, 'n a.ara echipamentului de lucru pre%*$ut de lege, patronul cere o anumit* %estimenta!ie special*, ca echipament de lucru, contra%aloarea acesteia se suport* integral de c*tre anga0ator. 7rin contractele colective de munc la nivel de unitate sau instituie se %or sta(ili parametrii de microclimat care %or .i urm*ri!i la .iecare loc de munc*, 'n %ederea lu*rii m*surilor de protec!ie a muncii speci.ice, precum +i programele de control al reali$*rii m*surilor sta(ilite.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"e asemenea, Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 pre%ede c* anga0atorul este o(ligat s* ia urm*toarele msuri de amena0are ergonomic* a locului de munc*, 'n %ederea men!inerii +i 'm(un*t*!irii condi!iilor de des.*+urare a acti%it*!iiB a? asigurarea condi!iilor de mediu >iluminat, microclimat, $gomot, %i(ra!ii, temperatur*, aerisire, umiditate?N (? amena0area anexelor sociale ale locurilor de munc* >%estiare, (*i, grupuri sanitare, s*li de repaus?N c? diminuarea p&n* la eliminarea treptat* a emisiilor poluante. M*surile concrete, 'n sensul celor de mai sus, se sta(ilesc 'n contractele colecti%e de munc* din unit*!i +i institu!ii. ,alaria!ii sunt o(liga!i s* p*stre$e 'n (une condi!ii amena0*rile e.ectuate de patron, s* nu le deteriore$e +i s* nu le descomplete$e ori s* sustrag* componente ale acestora. Oana Ileana Cazan

Art. 13!. "Interdicii i controale pentru a+i)urarea +ecuritii i +ntii n munc$ >1? Pentru asigurarea securitii i sntii n munc instituia a ilitat prin lege poate dispune

limitarea sau interzicerea fa ricrii, comercializrii, importului ori utilizrii cu orice titlu a su stanelor i preparatelor periculoase pentru salariai. >2? Bnspectorul de munc poate, cu avizul medicului de medicin a muncii, s impun angajatorului s solicite organismelor competente, contra cost, analize i expertize asupra unor produse, su stane sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoate compoziia acestora i efectele pe care le;ar putea produce asupra organismului uman. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu
egea nr. 108G1999 pentru 'n.iin!area +i organi$area Inspec!iei Muncii pre%ede urm*toarele atri(u!ii 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*B a? e.ectuea$* sau solicit* m*sur*tori +i determin*ri, examinea$* pro(e de produse +i de materiale 'n unit*!i +i 'n a.ara acestora, pentru clari.icarea unor situa!ii de pericolN (? dispune sistarea acti%it*!ii sau scoaterea din .unc!iune a echipamentelor tehnice, 'n ca$ul 'n care constat* o stare de pericol iminent de accidentare sau de 'm(oln*%ire pro.esional*, +i sesi$ea$*, dup* ca$, organele de urm*rire penal*N c? controlea$* aplicarea dispo$i!iilor legale re.eritoare la certi.icarea produselor, ma+inilor, utila0elor +i a echipamentelor de protec!ie din punct de %edere al securit*!ii 'n munc*, la intrarea acestora pe teritoriul na!ional, prin inspectorii de munc* sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ocialeN 6n %ederea 'ndeplinirii acestor atri(u!ii, inspectorii de munc au urm*toarele drepturiB a? s* ai(* acces li(er, permanent +i .*r* 'n+tiin!are preala(il*, 'n sediul persoanei 0uridice +i 'n orice alt loc de munc* organi$at de aceastaN (? s* solicite conducerii persoanei 0uridice sau persoanei .i$ice documentele +i in.orma!iile necesare pentru reali$area controlului sau pentru e.ectuarea cercet*rii accidentelor de munc*N c? s* procure do%e$i, s* e.ectue$e in%estiga!ii sau examene, s* cear* pre$entarea documenta!iei pe care o consider* necesar*, s* reali$e$e m*sur*tori sau s* prele%e$e mostre de su(stan!e utili$ate 'n procesul de produc!ieN d? s* impun* ca a(aterile constatate 'n domeniu s* .ie remediate pe loc sau 'ntr-un timp limitatN e? s* cear*, acolo unde este ca$ul, modi.icarea instala!iilor sau a proceselor tehnologice utili$ate, dac* acestea nu asigur* securitatea lucr*torilor la locul de munc*N .? s* dispun* 'ntreruperea sau suspendarea imediat* a proceselor de munc* atunci c&nd constat* o stare de pericol iminent de accident sau de 'm(oln*%ire pro.esional* pentru lucr*torii care particip* la procesul de produc!ie sau pentru alte persoaneN g? s* apele$e la organisme agreate pentru a %eri.ica starea locurilor de munc* sau a materialelor .olositeN h? s* dispun* m*suri atunci c&nd conduc*torul persoanei 0uridice nu '+i 'ndepline+te o(liga!iile legaleN

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

i? s* sesi$e$e organele de urm*rire penal* cu pri%ire la ca$urile de a(ateri considerate in.rac!iuniN 0? s* intre 'n toate locurile 'n care se e.ectuea$* lucr*ri ce implic* riscuri pentru securitatea +i s*n*tatea lucr*torilorN =? s* cear* in.orma!ii, .ie singuri, .ie 'n pre$en!a martorilor, de la orice persoan* +i despre orice pro(lem* care constituie o(iectul controluluiN l? s* propun* retragerea autori$a!iei de .unc!ionare din punct de %edere al securit*!ii 'n munc* dac* constat* c*, prin modi.icarea condi!iilor care au stat la (a$a acesteia, nu se respect* pre%ederile legisla!iei 'n %igoare. Oana Ileana Cazan

Capitolul II Comitetul de +ecuritate i +ntate n munc

Art& !2)& - DConstituire +i rolE Art& !('& - D#(ligati%itatea constituiriiE Art& !(!& - D/eglement*ri specialeE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 13%. "Con+tituire i rol$ >1? 2a nivelul fiecrui angajator se constituie un comitet de securitate i sntate n munc, cu

scopul de a asigura implicarea salariailor la ela orarea i aplicarea deciziilor n domeniul proteciei muncii. >2? &omitetul de securitate i sntate n munc se constituie n cadrul persoanelor juridice din sectorul pu lic, privat i cooperatist, inclusiv cu capital strin, care desfoar activiti pe teritoriul /om*niei. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu egea nr. F19G200H preia o(liga!ia general* de a constitui comitete de securitate i sntate n munc 'n
scopul consult*rii salaria!ilor +iGsau a repre$entan!ii lor +i pentru a permite participarea acestora la discutarea tuturor pro(lemelor re.eritoare la securitatea +i s*n*tatea 'n munc*. 7otri%it legii, aceast* o(liga!ie implic*B a? consultarea salaria!ilorN (? dreptul salaria!ilor +iGsau repre$entan!ilor lor s* .ac* propuneriN c? participarea echili(rat*.

8alariaii i!sau reprezentanii alei , selecta!i sau desemna!i de ace+tia, 'n con.ormitate cu pre%ederile
legale, s* 'i repre$inte 'n ceea ce pri%e+te pro(lemele re.eritoare la protec!ia securit*!ii +i s*n*t*!ii iau parte 'n mod echili(rat sau sunt consultai 'n preala(il +i 'n timp util de c*tre anga0ator cu pri%ire laB a? orice m*sur* care ar a.ecta semni.icati% securitatea +i s*n*tatea 'n munc*N (? desemnarea salaria!ilor la care s-a .*cut re.erire la art. 8 alin. >1? +i la art. 10 alin. >2? din lege, precum +i cu pri%ire la acti%it*!ile la care s-a .*cut re.erire la art. 8 alin. >1? din legeN c? in.orma!iile la care s-a .*cut re.erire 'n art. 12 alin. >1?, art. 1H +i art. 1I din legeN d? recurgerea, dup* ca$, la ser%icii externe, con.orm art. 8 alin. >C? din legeN e? organi$area +i plani.icarea instruirii pre%*$ute la art. 20 +i art. 21 din lege.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

/epre$entan!ii salaria!ilor cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii salaria!ilor au dreptul s* solicite anga0atorului s* ia m*suri corespun$*toare +i s* pre$inte propuneri 'n acest sens, 'n scopul diminu*rii riscurilor pentru salaria!i +iGsau al elimin*rii surselor de pericol. Oana Ileana Cazan

Art. 1! . ";bli)ativitatea con+tituirii$ >1? &omitetul de securitate i sntate n munc se organizeaz la angajatorii persoane juridice

la care sunt ncadrai cel puin 0) de salariai. >2? +n cazul n care condiiile de munc sunt grele, vtmtoare sau periculoase, inspectorul de munc poate cere nfiinarea acestor comitete i pentru angajatorii la care sunt ncadrai mai puin de 0) de salariai. >F? +n cazul n care activitatea se desfoar n uniti dispersate teritorial, se pot nfiina mai multe comitete de securitate i sntate n munc. "umrul acestora se sta ilete prin contractul colectiv de munc aplica il. >C? &omitetul de securitate i sntate n munc coordoneaz msurile de securitate i sntate n munc i n cazul activitilor care se desfoar temporar, cu o durat mai mare de . luni. >J? +n situaia n care nu se impune constituirea comitetului de securitate i sntate n munc, atri uiile specifice ale acestuia vor fi ndeplinite de responsa ilul cu protecia muncii numit de angajator. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu
7otri%it art. 19 din egea nr. F19G200H @ egea securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, anga0atorul are o(liga!ia constituirii unui comitet de securitate i sntate, 'n scopul reali$*rii o(liga!iei de a in.orma +i de a permite consultarea +i participarea salaria!ilor la discutarea tuturor pro(lemelor din acest domeniu. Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 preia o(liga!ia anga0atorilor cu cel pu!in J0 de salaria!i s* constituie un ast.el de comitet, 'n con.ormitate cu pre%ederile legale. Oana Ileana Cazan

Art. 1!1. "&e)lementri +peciale$

&omponena, atri uiile specifice i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc sunt reglementate prin hotr*re a @uvernului. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu
#rgani$area, .unc!ionarea, atri(u!iile precum +i o(liga!iile generale ale anga0atorului re.eritoare la comitet sunt pre%*$ute 'n cuprinsul art. JI-IF din C.@. nr. ,(10!1))- pentru apro area "ormelor metodologice de aplicare a 2egii nr. .,6!1))-.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Ast.el, comitetul de securitate i sntate n munc este constituit din repre$entan!ii lucr*torilor cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii lucr*torilor, pe de o parte, +i anga0ator sau repre$entantul s*u legal +iGsau repre$entan!ii s*i 'n num*r egal cu cel al repre$entan!ilor lucr*torilor +i medicul de medicina muncii, pe de alt* parte. ucr*torul desemnat sau repre$entantul ser%iciului intern de pre%enire +i protec!ie este secretarul comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc*. /epre$entan!ii lucr*torilor 'n comitetul de securitate +i s*n*tate 'n munc* %or .i ale+i pe o perioad* de 2 ani. 6n ca$ul 'n care unul sau mai mul!i repre$entan!i ai lucr*torilor cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii lucr*torilor se retrag din comitetul de securitate +i s*n*tate 'n munc*, ace+tia %or .i 'nlocui!i imediat prin al!i repre$entan!i ale+i. Modalitatea de desemnare a repre$entan!ilor lucr*torilor 'n comitetele de securitate +i s*n*tate 'n munc* se sta(ile+te prin contractul colecti% de munc*, regulamentul intern sau regulamentul de organi$are +i .unc!ionare.

/eprezentanii lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc sunt desemnai de


c*tre lucr*tori dintre repre$entan!ii lucr*torilor cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul securit*!ii +i s*n*t*!ii lucr*torilor, dup* cum urmea$*B a? de la J0 la 100 de lucr*tori @ 2 repre$entan!iN (? de la 101 la J00 de lucr*tori @ F repre$entan!iN c? de la J01 la 1.000 de lucr*tori @ C repre$entan!iN d? de la 1.001 la 2.000 de lucr*tori @ J repre$entan!iN e? de la 2.001 la F.000 de lucr*tori @ H repre$entan!iN .? de la F.001 la C.000 de lucr*tori @ I repre$entan!iN g? peste C.000 de lucr*tori @ 8 repre$entan!i. Anga0atorul are o(liga!ia s* acorde .iec*rui repre$entant al lucr*torilor 'n comitetele de securitate +i s*n*tate 'n munc* timpul necesar exercit*rii atri(u!iilor speci.ice. Timpul alocat acestei acti%it*!i %a .i considerat timp de munc* +i va fi de cel puinB a? 2 ore pe lun* 'n unit*!ile a%&nd un e.ecti% de p&n* la 99 de lucr*toriN (? J ore pe lun* 'n unit*!ile a%&nd un e.ecti% 'ntre 100 +i 299 de lucr*toriN c? 10 ore pe lun* 'n unit*!ile a%&nd un e.ecti% 'ntre F00 +i C99 de lucr*toriN d? 1J ore pe lun* 'n unit*!ile a%&nd un e.ecti% 'ntre J00 +i 1.C99 de lucr*toriN e? 20 de ore pe lun* 'n unit*!ile a%&nd un e.ecti% de 1.J00 de lucr*tori +i peste. Instruirea necesar* exercit*rii rolului de mem(ru 'n comitetul de securitate +i s*n*tate 'n munc* tre(uie s* se reali$e$e 'n timpul programului de lucru +i pe cheltuiala unit*!ii. Anga0atorul sau repre$entantul s*u legal este pre+edintele comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc*. Mem(rii comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* se nominali$ea$* prin deci$ie scris* a pre+edintelui acestuia, iar componen!a comitetului %a .i adus* la cuno+tin!* tuturor lucr*torilor. a 'ntrunirile comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* %or .i con%oca!i s* participe lucr*torii desemna!i, repre$entan!ii ser%iciului intern de pre%enire +i protec!ie +i, 'n ca$ul 'n care anga0atorul a contractat unul sau mai multe ser%icii externe de pre%enire +i protec!ie, repre$entan!ii acestora. a 'ntrunirile comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* pot .i in%ita!i s* participe inspectori de munc*. Comitetul de securitate +i s*n*tate 'n munc* .unc!ionea$* 'n (a$a regulamentului de funcionare propriu. Anga0atorul are o(liga!ia s* asigure 'ntrunirea comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* cel pu!in o dat* pe trimestru +i ori de c&te ori este necesar. ,ecretarul comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* transmite inspectoratului teritorial de munc*, 'n termen de 10 $ile de la data 'ntrunirii, o copie a procesului-%er(al 'ncheiat.

&omitetul de securitate i sntate n munc are cel pu!in urm*toarele atri uiiB
a? anali$ea$* +i .ace propuneri pri%ind politica de securitate +i s*n*tate 'n munc* +i planul de pre%enire +i protec!ie, con.orm regulamentului intern sau regulamentului de organi$are +i .unc!ionareN (? urm*re+te reali$area planului de pre%enire +i protec!ie, inclusi% alocarea mi0loacelor necesare reali$*rii pre%ederilor lui +i e.icien!a acestora din punct de %edere al 'm(un*t*!irii condi!iilor de munc*N c? anali$ea$* introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lu&nd 'n considerare consecin!ele asupra securit*!ii +i s*n*t*!ii, lucr*torilor, +i .ace propuneri 'n situa!ia constat*rii anumitor de.icien!eN d? anali$ea$* alegerea, cump*rarea, 'ntre!inerea +i utili$area echipamentelor de munc*, a echipamentelor de protec!ie colecti%* +i indi%idual*N e? anali$ea$* modul de 'ndeplinire a atri(u!iilor ce re%in ser%iciului extern de pre%enire +i protec!ie, precum +i men!inerea sau, dac* este ca$ul, 'nlocuirea acestuiaN .? propune m*suri de amena0are a locurilor de munc*, !in&nd seama de pre$en!a grupurilor sensi(ile la riscuri speci.iceN

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

g? anali$ea$* cererile .ormulate de lucr*tori pri%ind condi!iile de munc* +i modul 'n care '+i 'ndeplinesc atri(u!iile persoanele desemnate +iGsau ser%iciul externN h? urm*re+te modul 'n care se aplic* +i se respect* reglement*rile legale pri%ind securitatea +i s*n*tatea 'n munc*, m*surile dispuse de inspectorul de munc* +i inspectorii sanitariN i? anali$ea$* propunerile lucr*torilor pri%ind pre%enirea accidentelor de munc* +i a 'm(oln*%irilor pro.esionale, precum +i pentru 'm(un*t*!irea condi!iilor de munc* +i propune introducerea acestora 'n planul de pre%enire +i protec!ieN 0? anali$ea$* cau$ele producerii accidentelor de munc*, 'm(oln*%irilor pro.esionale +i e%enimentelor produse +i poate propune m*suri tehnice 'n completarea m*surilor dispuse 'n urma cercet*riiN =? e.ectuea$* %eri.ic*ri proprii pri%ind aplicarea instruc!iunilor proprii +i a celor de lucru +i .ace un raport scris pri%ind constat*rile .*cuteN l? de$(ate raportul scris, pre$entat comitetului de securitate +i s*n*tate 'n munc* de c*tre conduc*torul unit*!ii cel pu!in o dat* pe an, cu pri%ire la situa!ia securit*!ii +i s*n*t*!ii 'n munc*, la ac!iunile care au .ost 'ntreprinse +i la e.icien!a acestora 'n anul 'ncheiat, precum +i propunerile pentru planul de pre%enire +i protec!ie ce se %a reali$a 'n anul urm*tor.

Articolul .- alin. 314 din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9;1),) pre%ede c* din Comitetul de s*n*tate +i securitate 'n munc* %or .ace parte reprezentanii desemnai de sindicatele reprezentative din unitate , pe de o parte, +i angajator sau reprezentanii si desemna!i,
'n num*r egal cu cel al repre$entan!ilor salaria!ilor, pe de alt* parte. /epre$entan!ii 'n comitetele de s*n*tate +i securitate 'n munc* sunt desemna!i de sindicatele repre$entati%e din unitate sau, acolo unde acestea nu exist*, sunt ale+i de c*tre salaria!i +i poart* denumirea de salaria!i delega!i ai salaria!ilor cu r*spunderi speci.ice 'n domeniul s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc* sau salaria!i desemna!i. ,alaria!ii delega!i pre%*$u!i la alineatul precedent sunt ale+i pentru un mandat de 2 ani, cu posi(ilitatea prelungirii. Ace+tia pot .i retra+i sau 'nlocui!i 'n acelea+i condi!ii 'n care au .ost desemna!i. "ac* 'ntr-o unitate apare un sindicat repre$entati%, salaria!ii delega!i 'n Comitetul de s*n*tate +i securitate 'n munc* sunt desemna!i de acesta. )impul de munc* a.ectat acti%it*!ii 'n comitetele de s*n*tate +i securitate 'n munc* se consider* timp de lucru e.ecti% prestat +i se sta(ile+te 'n contractul colecti% de munc* la ni%el de unitate. Acti%itatea comitetelor de s*n*tate +i securitate 'n munc* se des.*+oar* 'n (a$a reglement*rilor-cadru 'n %igoare +i a regulamentelor proprii. Oana Ileana Cazan

Capitolul III -rotecia +alariailor prin +ervicii medicale

Art& !("& - D#(ligati%itatea ser%iciului medical de medicin* a munciiE Art& !($& - D#rgani$area ser%iciului de medicin* a munciiE Art& !(%& - DMedicul de medicin* a munciiE Art& !(*& - DAtri(u!iile medicului de medicin* a munciiE Art& !(+& - D7rogramul pentru 'm(un*t*!irea mediului de munc*E Art& !(2& - D/eglementarea ser%iciilor de medicin* a munciiE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1!*. ";bli)ativitatea +erviciului medical de medicin a muncii$

Angajatorii au o ligaia s asigure accesul salariailor la serviciul medical de medicin a muncii. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001.

&omentariu
egea nr. F19G200H pre%ede c* m*surile prin care se asigur* supra%egherea corespun$*toare a s*n*t*!ii lucr*torilor 'n .unc!ie de riscurile pri%ind securitatea +i s*n*tatea 'n munc* se sta(ilesc potri%it reglement*rilor legale. Acestea %or .i sta(ilite ast.el 'nc&t .iecare salariat s* poat* (ene.icia de supra%egherea s*n*t*!ii la inter%ale regulate. ,upra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor este asigurat* prin medicii de medicin* a muncii. ;ot*r&rea Au%ernului nr. FJJG200I pri%ind supra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor pre%ede c* anga0atorul tre(uie s* se a.le 'n posesia unei e%alu*ri a riscului asupra s*n*t*!ii lucr*torilor. 7valuarea riscului asupra sntii se actuali$ea$* dac* s-au produs schim(*ri semni.icati%e din cau$a c*rora e%aluarea ar .i dep*+it* sau atunci c&nd re$ultatele supra%egherii s*n*t*!ii o impun. Anga0atorii din orice domeniu de acti%itate, at&t din sectorul pu(lic, c&t +i din sectorul pri%at, sunt o(liga!i s* respecte reglement*rile 'n %igoare pri%ind supravegherea sntii lucrtorilor. Anga0atorii sunt o(liga!i s* asigure .ondurile +i condi!iile e.ectu*rii tuturor ser%iciilor medicale pro.ilactice necesare pentru supra%egherea s*n*t*!ii lucr*torilor, ace+tia ne.iind implica!i 'n niciun .el 'n costurile a.erente supra%egherii medicale pro.ilactice speci.ice riscurilor pro.esionale. Oana Ileana Cazan

Art. 1!,. ";r)ani'area +erviciului de medicin a muncii$ >1? 8erviciul medical de medicin a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator

sau un serviciu asigurat de o asociaie patronal. >2? %urata muncii prestate de medicul de medicin a muncii se calculeaz n funcie de numrul de salariai ai angajatorului, potrivit legii. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 2egea nr. (,'!1))( privind statutul profesional al medicului de medicin a muncii , cu modi.ic*rile
+i complet*rile ulterioare, pre%ede c* 'n ora+ele re+edin!* de 0ude! se organi$ea$* sec!ii sau compartimente de medicin* a muncii +i (oli pro.esionale, 'n .unc!ie de datele de mor(iditate +i mortalitate prin (oli pro.esionale +i ale expunerii la .actorii de risc pro.esionali, la propunerea direc!iilor de s*n*tate pu(lic* +i cu apro(area Ministerului ,*n*t*!ii. Aceste sec!ii +i compartimente de medicin* a muncii se a.l* 'n su(ordinea spitalelor. ,er%iciile de medicin* a muncii sunt .urni$ate +i de ca(inetele medicale organi$ate con.orm legii +i de ca(inetele de medicin* a muncii de 'ntreprindere organi$ate de c*tre anga0ator.

Activitatea medicului de medicin a muncii 'n cadrul unui ser%iciu medical de medicin* a muncii include
urm*toarele aspecteB a? conducerea echipeiN (? recomand*ri asupra implic*rii altor speciali+ti 'n e%aluarea riscurilorN c? coordonarea supra%egherii st*rii de s*n*tate +i a monitori$*rii (iologice 'n rela!ie cu mediul de munc* +i al!i .actori de risc e%alua!iN d? promo%area acti%it*!ii +tiin!i.ice multidisciplinare pe (a$a datelor colectate cu pri%ire la expunerea la .actori de risc pro.esionali.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Oana Ileana Cazan

Art. 1!.. "2edicul de medicin a muncii$ >1? 5edicul de medicin a muncii este un salariat, atestat n profesia sa potrivit legii, titular al

unui contract de munc ncheiat cu un angajator sau cu o asociaie patronal. >2? 5edicul de medicin a muncii este independent n exercitarea profesiei sale. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 7otri%it egii nr. C18G200C pri%ind statutul pro.esional al medicului de medicin* a muncii, funcia de medic de medicin a muncii este exercitat numai de medicul specialist sau primar de medicin a muncii, cu drept de li er practic.
Medicul de medicin* a muncii este preg*tit prin re$iden!iat, prin parcurgerea unui program complet 'n preg*tirea de specialitate, apro(at de Ministerul ,*n*t*!ii +i Colegiul Medicilor din /om&nia +i con.irmat prin promo%area examenului de specialitate. Medicul de medicin* a muncii poate .i anga0at 'n sectorul pu(lic +iGsau pri%at, con.orm preg*tirii sale. 6n sectorul pu(lic, ocuparea posturilor de medicin* a muncii se .ace prin concurs, con.orm reglement*rilor emise de Ministerul ,*n*t*!ii, iar 'n sectorul pri%at, anga0area medicului de medicin* a muncii se .ace pe (a$a unui contract indi%idual 'ncheiat 'ntre medic +i anga0ator. Medicul de medicin* a muncii este su(ordonat anga0atorului pe linie administrati%*, iar acti%itatea sa este 'n concordan!* cu principiile de etic* +i deontologie medical*. Medicul de medicin* a muncii ap*r* interesele unit*!ii, ale anga0a!ilor +i nu i se poate cere s* .oloseasc* conclu$iile medicale 'n scopuri care pre0udicia$* anga0atul. 7otri%it pre%ederilor con%en!iilor +i recomand*rilor #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii, medicul de medicin* a muncii '+i %a des.*+ura acti%itatea .*r* %reo ingerin!* 'n ceea ce pri%e+te aplicarea cuno+tin!elor sale +i nu i se poate cere s* %eri.ice %eridicitatea lipsei de la ser%iciu a anga0a!ilor pe moti%e de 'm(oln*%ire. Oana Ileana Cazan

Art. 1!/. "Atribuiile medicului de medicin a muncii$ >1? 8arcinile principale ale medicului de medicin a muncii constau n# a? prevenirea accidentelor de munc i a olilor profesionale< (? supravegherea efectiv a condiiilor de igien i sntate n munc< c? asigurarea controlului medical al salariailor at*t la angajarea n munc, c*t i pe durata

executrii contractului individual de munc. >2? +n vederea realizrii sarcinilor ce i revin medicul de medicin a muncii poate propune angajatorului schim area locului de munc sau a felului muncii unor salariai, determinat de starea de sntate a acestora. >F? 5edicul de medicin a muncii este mem ru de drept n comitetul de securitate i sntate n munc. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu egea nr. C18G200C pri%ind statutul pro.esional al medicului de medicin* a muncii pre%ede c* medicul specialist de medicin a muncii este principalul consilier al angajatorului i al reprezentanilor angajailor n pro leme de promovare a sntii n munc i n m untirea mediului de munc din punct de vedere al sntii n munc. Acesta identi.ic* .actorii de risc +i particip* la ac!iunile de e%aluare a acestora prin urm*toarele aciuni principaleB
a? recomand* in%estiga!iile adec%ate necesare pentru a sta(ili diagnosticul (olilor pro.esionale +iGsau al celor legate de pro.esieN (? sta(ile+te diagnosticul (olilor pro.esionale +i al celor legate de pro.esieN c? cola(orea$* cu speciali+ti din alte domenii 'n sta(ilirea diagnosticului (olilor pro.esionale. Medicul de medicin* a muncii supravegheaz sntatea angajailor pe (a$a pre%ederilor legale +i a riscurilor pro.esionale pentru s*n*tatea anga0a!ilor, respect&nd principiile de etic*, ast.elB a? e.ectuea$* examin*ri medicale la 'ncadrarea 'n munc*, de adaptare, periodice, la reluarea muncii +i la 'ncetarea acti%it*!ii pro.esionale 'n respecti%ul loc de munc*N (? coordonea$* monitori$area (iologic* a expunerii pro.esionale +i a e.ectelor (iologice consecuti%e expunerii, dup* o preala(il* selec!ie a celor mai adec%ate teste, pe (a$a parametrilor de sensi(ilitate, speci.icitate +i a %alorii lor predicti%eN c? !ine e%iden!a +i supra%eghea$* (olile pro.esionale, (olile legate de pro.esie +i supra%eghea$* (olile cronice 'n rela!ie cu muncaN d? declar* ca$urile de (oli pro.esionale, con.orm metodologiei apro(ate de Ministerul ,*n*t*!iiN e? 'nregistrea$* (olile legate de pro.esie, con.orm metodologiei ela(orate de Ministerul ,*n*t*!iiN .? sta(ile+te aptitudinea 'n munc*, cu oca$ia oric*rei examin*ri medicale. Medicul de medicin* a muncii organizeaz supravegherea strii de sntate a angajailor , concordant cu particularit*!ile expunerii la .actorii de risc. 6n acest scop, medicul de medicin* a munciiB a? particip* la e%aluarea riscurilor pri%ind (olile pro.esionale +i (olile legate de pro.esieN (? %i$itea$* locurile de munc* pe care le are 'n supra%eghere. Medicul de medicin* a muncii cola(orea$* cu anga0atorul, repre$entan!ii anga0a!ilor +i comitetul de s*n*tate +i securitate 'n munc*, al c*rui mem(ru de drept este, 'n toate ca$urile 'n care starea de s*n*tate a anga0atului impune schim(area locului de munc*, a .elului muncii ori adoptarea unor alte solu!ii. Oana Ileana Cazan

Art. 1!0. "-ro)ramul pentru mbuntirea mediului de munc$ >1? 5edicul de medicin a muncii sta ilete n fiecare an un program de activitate pentru

m untirea mediului de munc din punct de vedere al sntii n munc pentru fiecare angajator. >2? 7lementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator i sunt supuse avizrii comitetului de securitate i sntate n munc. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

&omentariu
7otri%it egii nr. C18G200C, 'n cadrul comitetului de s*n*tate +i securitate 'n munc*, medicul de medicin a muncii particip* la sta(ilirea programelor de s*n*tate la locul de munc*, prin urm*toarele aciuniB a? consilia$* repre$entan!ii anga0atorului +i ai anga0a!ilor asupra programelor de s*n*tate +i securitate 'n munc*N (? recomand* consultarea sistematic* cu repre$entan!ii anga0a!ilor 'n pro(leme de medicin* +i sociologie a munciiN c? consilia$* asupra modului de alegere +i de.inire a programelor de s*n*tate, securitate +i de mediu, care se %or reali$a de c*tre anga0atorN d? coordonea$* discu!iile pri%ind s*n*tatea 'n munc* ast.el 'nc&t s* conduc* la un acord de opinii 'ntre anga0ator +i repre$entan!ii anga0a!ilorN e? consilia$* asupra mi0loacelor de monitori$are +i de e%aluare a programelor de s*n*tate adaptate la locul de munc*. Oana Ileana Cazan

Art. 1!3. "&e)lementarea +erviciilor de medicin a muncii$

Prin lege special vor fi reglementate atri uiile specifice, modul de organizare a activitii, organismele de control, precum i statutul profesional specific al medicilor de medicin a muncii. $i liografie C. 1uga, 7rotec!ia muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 1980N 5h& Cadariu, 1& 1arhad, 3& 5a6rilescu, Igiena muncii, 2d. Medical*, <ucure+ti, 19HIN & 5himpu, I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 5h& Mohanu, "reptul muncii, 2d. Qtiin!i.ic* +i 2nciclopedic*, <ucure+ti, 19I8N T&C& Medeanu, 6n!elesul no!iunii accidente de munc* 'n legisla!ia rom&n*, 'n "reptul nr. IG1998N V& -opa, 3& Mirco6ici, "reptul muncii. Accidentul de munc* 'n practica interna!ional*, 2d. Aetic, <ucure+tiN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200FN Al& ,iclea, C& Tu.an, "reptul muncii, 2d. Alo(al ex, <ucure+ti, 2001. &omentariu 2egea special la care .ace re.erire textul este 2egea nr. (,"#200$ privind statutul profesional al medicului de medicin a muncii.
Aceast* lege reglementea$* statutul pro.esional speci.ic al medicului de medicin* a muncii, anga0area +i atri(u!iile sale, drepturile medicului de medicin* a muncii +i rela!iile sale cu anga0atorul, principii de etic* +i deontologie 'n practica medicinii muncii, organi$area ser%iciilor medicale de medicin* a muncii, o(iecti%ele +i atri(u!iile Inspec!iei muncii, organi$area acesteia, statutul inspectorului de munc*, drepturile +i o(liga!iile sale, precum +i sanc!iunile aplica(ile pentru nerespectarea dispo$i!iilor acestei legi. Oana Ileana Cazan

Titlul 9I 5ormarea pro#e+ional

Capitolul I - "ispo$i!ii generale Capitolul II - Contracte speciale de .ormare pro.esional* organi$at* de anga0ator Capitolul III - Contractul de ucenicie la locul de munc*
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Di+po'iii )enerale

Art& !((& - D#(iecti%eE Art& !()& - D-ormeE Art& !)'& - DAccesul salaria!ilor la .ormarea pro.esional*E Art& !)!& - D7lanul de .ormare pro.esional*E Art& !)"& - A(rogat. Art& !)$& - D7lanul de .ormare pro.esional*E Art& !)%& - DAspecte .inanciare legate de .ormarea pro.esional*E Art& !)*& - D#(liga!ii ale salaria!ilor ulterior .orm*rii pro.esionaleE Art& !)+& - D7reg*tirea pro.esional* din ini!iati%a salariatuluiE Art& !)2& - DA%anta0e 'n natur* pentru salaria!iE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1!!. ";biective$ >1? =ormarea profesional a salariailor are urmtoarele o iective principale# a? adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc< (? o inerea unei calificri profesionale< c? actualizarea cunotinelor i deprinderilor specifice postului i locului de munc i

perfecionarea pregtirii profesionale pentru ocupaia de az< d? reconversia profesional determinat de restructurri socio;economice< e? do *ndirea unor cunotine avansate, a unor metode i procedee moderne, necesare pentru realizarea activitilor profesionale< .? prevenirea riscului omajului< g? promovarea n munc i dezvoltarea carierei profesionale. >2? =ormarea profesional i evaluarea cunotinelor se fac pe aza standardelor ocupaionale. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 22J +i urm.N C& 57lc0, Codul muncii, 2d. C.;. <ec=, <ucure+ti, 2008, p. CC9 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IC +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2C0 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 1IC +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n
/./.".M. nr. 2G200J, p. 29 +i urm.

&omentariu D,. 8copul formrii profesionale a salariailor


-ormarea pro.esional* a salaria!ilor este reglementat* pentru a satis.ace at&t interesele salaria!ilor, c&t +i pe cele ale anga0atorilor. 7e de o parte, salaria!ii sunt spri0ini!i 'n o(!inerea unei cali.ic*ri pro.esionale, schim(area cali.ic*rii pro.esionale, adaptarea la cerin!ele postului etc., 'n scopul pre%enirii +oma0ului, al cre+terii gradului de ocupare +i al e%it*rii concedierilor pentru necorespundere pro.esional*. 7e de alt* parte, se asigur* anga0atorilor posi(ilitatea de a (ene.icia de un personal sta(il, care se adaptea$* continuu cerin!elor pro.esionale, precum +i, 'n general, de a g*si cu u+urin!* salaria!i cali.ica!i, care s* corespund* pro.esional cerin!elor sta(ilite. Ast.el, con.orm #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor, formarea profesional a adulilor se organi$ea$* 'n mod distinct pe ni%eluri de preg*tire, pro.esii, ocupa!ii, meserii +i specialit*!i, !in&nduse seama de ne%oile anga0atorilor, de competen!ele de (a$* ale adul!ilor, de cerin!ele posturilor pe care ace+tia le ocup* +i de posi(ilit*!ile lor de promo%are sau de 'ncadrare 'n munc*, precum +i de cerin!ele de pe pia!a muncii +i aspira!iile adul!ilor.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

D1. Tipuri de formare profesional a salariailor


-ormarea pro.esional* a salaria!ilor se reali$ea$* 'n cadrul celor dou* componente ale sistemului na!ional de .ormare pro.esional*B sistemul na!ional de 'n%*!*m&nt +i modalit*!ile de .ormare pro.esional* organi$ate, potri%it legii, 'n a.ara sistemului na!ional de 'n%*!*m&nt. -ormarea pro.esional* a salaria!ilor constituie o parte a .orm*rii pro.esionale a adul!ilor. -ormarea pro.esional* a adul!ilor este reglementat* prin #.A. nr. 129G2000 ca .iind .ormarea pro.esional* a persoanelor care au %&rsta la care pot sta(ili raporturi de munc*, organi$at* prin alte .orme dec&t cele speci.ice sistemului na!ional de 'n%*!*m&nt. 2a cuprinde .ormarea pro.esional* ini!ial* +i .ormarea pro.esional* continu*. "ispo$i!iile #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor sunt aplica(ile .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor +i completea$* pre%ederile Codului muncii.

=ormarea profesional iniial asigur* preg*tirea necesar* pentru do(&ndirea competen!elor pro.esionale
minime necesare pentru o(!inerea unui loc de munc*.

=ormarea profesional continu este ulterioar* .orm*rii ini!iale +i asigur* adul!ilor .ie de$%oltarea
competen!elor pro.esionale de0a do(&ndite, .ie do(&ndirea de noi competen!e. 7otri%it #.A. nr. 129G2000, competena profesional repre$int* capacitatea de a reali$a acti%it*!ile cerute la locul de munc* la ni%elul calitati% speci.icat 'n standardul ocupa!ional. Competen!ele pro.esionale se do(&ndesc, 'n ca$ul .orm*rii pro.esionale ini!iale, sau se de$%olt*, 'n ca$ul .orm*rii pro.esionale continue, ast.elB @ pe cale .ormal* @ prin parcurgerea unui program organi$at de un .urni$or de .ormare pro.esional*, @ pe cale non-.ormal* @ prin practicarea unor acti%it*!i speci.ice direct la locul de munc* sau autoinstruire +i @ pe cale in.ormal* @ prin modalit*!i de .ormare pro.esional* neinstitu!ionali$ate, nestructurate +i neinten!ionate, respecti% printr-un contact nesistematic cu di.erite surse ale c&mpului socio-educa!ional, .amilie, societate sau mediu pro.esional. -ormarea pro.esional* a salaria!ilor poate s* se reali$e$e .ie ca .ormare pro.esional* ini!ial*, .ie ca .ormare pro.esional* continu*, 'n raport cu scopurile urm*riteB o(!inerea unei cali.ic*ri pro.esionale, recon%ersia pro.esional* sau, dup* ca$, adaptarea salariatului la cerin!ele postului, per.ec!ionarea preg*tirii pro.esionale, promo%area 'n munc* etc. Codul muncii reglementea$* numai drepturile +i o(liga!iile anga0atorilor +i ale salaria!ilor 'n leg*tur* cu .ormarea pro.esional* a acestora din urm*. )extele nu se re.er* la .ormarea pro.esional* a +omerilor sau a altor categorii sociale. )otu+i, dispo$i!iile Codului muncii se completea$* +i cu pre%ederile egii nr. IHG2002 pri%ind sistemul asigur*rilor pentru +oma0 +i stimularea ocup*rii .or!ei de munc*. 7otri%it dispo$i!iilor acestei legi, de pre%ederile sale (ene.icia$* persoanele a.late 'n c*utarea unui loc de munc*, .*r* a se distinge 'n raport cu calitatea de +omeri sau de salaria!i a acestor persoane.

D.. A iectivele formrii profesionale a salariailor


7rincipalele o(iecti%e ale .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor sunt identi.icate de Codul muncii, .*r* ca enumerarea s* .ie exhausti%*. "e asemenea, +i #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor .ace re.erire la o parte din aceste o(iecti%e. a? Adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc poate .i necesar* 'n ca$urile 'n care, de+i au .ost %eri.icate aptitudinile pro.esionale +i personale ale salariatului +i s-a do%edit c* acesta are cali.icarea necesar* +i corespunde su( aspect pro.esional postului, salariatul tre(uie s* se adapte$e unor cerin!e sta(ilite de anga0ator, care !in .ie de speci.icul muncii, .ie de organi$area intern* din cadrul unit*!ii, .ie de e%olu!ia +tiin!ei +i tehnicii 'n domeniul respecti%. (? A inerea unei calificri profesionale repre$int* un drept al oric*rui salariat +i are la (a$* principiul li(ert*!ii muncii. ,alaria!ii au dreptul s* o(!in* cali.icarea pro.esional* pe care +i-o doresc +i s* des.*+oare acti%itatea care s* le aduc* satis.ac!ii materiale +i pro.esionale, 'n cadrul aceleia+i unit*!i sau, e%entual, 'ntr-o alt* unitate. #(!inerea acestei cali.ic*ri de c*tre salaria!i este +i 'n a%anta0ul anga0atorilor care, 'n consecin!*, (ene.icia$* de un personal interesat de munca des.*+urat*, mai implicat +i mai e.icient. c? Actualizarea cunotinelor i deprinderilor specifice postului i locului de munc i perfecionarea pregtirii profesionale pentru ocupaia de az sunt necesare 'n contextul unei continue e%olu!ii a +tiin!ei +i tehnicii, a legisla!iei aplica(ile 'n di.erite domenii, a in.orma!iei 'n general. Ast.el, este posi(il ca un salariat, care a corespuns ini!ial su( aspect pro.esional postului pe care a .ost 'ncadrat, dar nu +i-a actuali$at ulterior cuno+tin!ele +i deprinderile speci.ice postului +i nu +i-a per.ec!ionat preg*tirea pro.esional*, dup* o perioad* de timp s* nu mai corespund* pro.esional postului respecti%. # ast.el de situa!ie este at&t 'n de$a%anta0ul salariatului, care %a putea .i concediat pe moti%ul necorespunderii pro.esionale, c&t +i 'n de$a%anta0ul anga0atorului, care %a tre(ui s* caute o alt* persoan* pentru postul 'n cau$*. Actuali$area cuno+tin!elor +i deprinderilor speci.ice postului +i per.ec!ionarea preg*tirii pro.esionale pre$int* pentru salariat a%anta0ul e%it*rii concedierii pentru necorespundere pro.esional* +i al sta(ilit*!ii locului de munc*, iar pentru anga0ator a%anta0ul unui personal sta(il +i cali.icat 'n raport cu cerin!ele din orice moment ale postului >acti%it*!ii?.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

d? /econversia profesional determinat de restructurri socio;economice este necesar* pentru e%itarea +oma0ului 'n ca$urile 'n care cali.icarea a%ut* de salaria!i nu mai corespunde cererii de pe pia!a muncii. 6n urma recon%ersiei pro.esionale, salaria!ii do(&ndesc cali.ic*ri ce corespund cererii anga0atorilor, ceea ce 'i a0ut* s* o(!in* mai repede un alt loc de munc*. Anga0atorii au ast.el a%anta0ul de a g*si mai repede personal cali.icat pentru posturile pe care inten!ionea$* s* .ac* anga0*ri. 5ecesitatea recon%ersiei poate .i determinat* +i de mo(ilitatea social* +i de modi.ic*ri ale capacit*!ii de munc* a salaria!ilor. e? %o *ndirea unor cunotine avansate, a unor metode i procedee moderne, necesare pentru realizarea activitilor profesionale poate determina cre+terea e.icien!ei salaria!ilor, a competiti%it*!ii .or!ei de munc*, diminuarea e.orturilor depuse de salaria!i 'n prestarea muncii +i, 'n consecin!*, cre+terea pro.itului unit*!ii. .? Prevenirea riscului omajului se reali$ea$* .ie prin do(&ndirea unei cali.ic*ri pro.esionale noi, .ie prin per.ec!ionarea preg*tirii pro.esionale, .ie prin do(&ndirea unor cuno+tin!e a%ansate, a unor metode +i procedee moderne etc., pentru ca 'n ca$ul e%entualului risc al +oma0ului salaria!ii s*-+i poat* g*si un alt loc de munc*. g? Promovarea n munc i dezvoltarea carierei profesionale repre$int* pentru salaria!i satis.ac!ii pro.esionale +i, (ine'n!eles, materiale. 6n acest scop, ei '+i pot per.ec!iona preg*tirea pro.esional* sau pot do(&ndi cali.ic*ri suplimentare care s* constituie un a%anta0 'n raport cu ceilal!i salaria!i din perspecti%a promo%*rii +i a do(&ndirii unor noi responsa(ilit*!i. Anga0atorii au ast.el a%anta0ul de a promo%a 'n ierarhia unit*!ilor pe salaria!ii cei mai (ine preg*ti!i, care s* de!in*, e%entual, +i cuno+tin!e adiacente domeniului lor de acti%itate >management, resurse umane etc.?, utile pentru des.*+urarea acti%it*!ii corespun$*toare noului loc de munc*. 7rin toate aceste o(iecti%e .ormarea pro.esional* a salaria!ilor, a+a cum este ea reglementat* de dispo$i!iile legale 'n %igoare, asigur*, nu 'n ultimul r&nd, .acilitarea integr*rii sociale a indi%i$ilor 'n concordan!* cu aspira!iile lor pro.esionale +i cu necesit*!ile pie!ei muncii. #(iecti%ele .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor sunt 'n concordan!* cu dispo$i!iile #.A nr. 129G2000 care enumer* ca principale o(iecti%e ale .orm*rii pro.esionale a adul!ilor urm*toareleB a? .acilitarea integr*rii sociale a indi%i$ilor 'n concordan!* cu aspira!iile lor pro.esionale +i cu necesit*!ile pie!ei munciiN (? preg*tirea resurselor umane capa(ile s* contri(uie la cre+terea competiti%it*!ii .or!ei de munc*N c? actuali$area cuno+tin!elor +i per.ec!ionarea preg*tirii pro.esionale 'n ocupa!ia de (a$*, precum +i 'n ocupa!ii 'nruditeN d? schim(area cali.ic*rii, determinat* de restructurarea economic*, de mo(ilitatea social* sau de modi.ic*ri ale capacit*!ii de munc*N e? 'nsu+irea unor cuno+tin!e a%ansate, metode +i procedee moderne necesare pentru 'ndeplinirea sarcinilor de ser%iciu.

D(. 8tandardele ocupaionale


-ormarea pro.esional* +i e%aluarea cuno+tin!elor se .ac pe (a$a standardelor ocupa!ionale +i a standardelor de preg*tire pro.esional*. 7otri%it dispo$i!iilor #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor, programele de .ormare pro.esional* asigur* do(&ndirea unor competen!e pro.esionale 'n con.ormitate cu standardele ocupa!ionale, respecti% standardele de preg*tire pro.esional*, recunoscute la ni%el na!ional.

8tandardul ocupaional este documentul care preci$ea$* competen!ele pro.esionale necesare practic*rii
unei ocupa!ii.

8tandardul de pregtire profesional este documentul care preci$ea$* competen!ele pro.esionale


speci.ice unei cali.ic*ri. -urni$orii de .ormare pro.esional* care solicit* organi$area de programe de .ormare pro.esional* 'n ocupa!ii pentru care nu exist* standarde ocupa!ionale, respecti% standardele de preg*tire pro.esional*, pot ela(ora proiecte de standarde care %or .i supuse spre apro(are 'n condi!iile reglement*rilor legale 'n %igoare. Acti%itatea de ela(orare a standardelor ocupa!ionale este coordonat* +i controlat* la ni%el na!ional de Consiliul 5a!ional de -ormare 7ro.esional* a Adul!ilor ce .unc!ionea$* 'n temeiul egii nr. 1F2G1999, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare. Aceast* institu!ie are printre atri(u!iiB apro(area noilor standarde ocupa!ionale +i actuali$area celor existente, ela(orarea criteriilor speci.ice +i a procedurilor unitare pri%ind reali$area +i utili$area standardelor ocupa!ionale, ela(orarea metodologiei de e%aluare +i certi.icare a competen!elor pro.esionale ale adul!ilor pe (a$a standardelor ocupa!ionale, autori$area centrelor de e%aluare a competen!elor pro.esionale +i certi.icarea e%aluatorilor de competen!e. -ormarea pro.esional* se organi$ea$* 'n con.ormitate cu &lasificarea ocupaiilor din /om*nia . 9tili$area acestei clasi.ic*ri este o(ligatorie pentru to!i anga0atorii. 7otri%it dispo$i!iilor art. 11 din #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor +i ale 5ormelor metodologice de aplicare a acestora, programele de .ormare pro.esional* se organi$ea$* de .urni$orii de .ormare pro.esional* pentru ocupa!ii cuprinse 'n C#/, precum +i pentru competen!e pro.esionale comune mai multor ocupa!ii. 7rogramele de .ormare pro.esional* prin care se reali$ea$* cali.icarea sau recali.icarea adul!ilor se organi$ea$* pentru cali.ic*rile cuprinse 'n /egistrul na!ional al cali.ic*rilor pro.esionale din /om&nia, apro(at +i actuali$at prin hot*r&re de Au%ern.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7otri%it Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, .ormarea pro.esional* a lucr*torilor se organi$ea$* pentru ocupa!ii, meserii, specialit*!i +i pro.esii @ numite la modul general ocupa!ii @ cuprinse 'n 3Clasi.icarea #cupa!iilor din /om&nia4 @ C#/, pe (a$a 3standardelor ocupa!ionale4 +i a clasi.ic*rilor ela(orate de comitetele sectoriale. &omitetele sectoriale de formare profesional sunt structuri de dialog social autonom, care de$%olt*, actuali$ea$* +i %alidea$* cali.ic*rile din ramura respecti%* de acti%itate. 7*r!ile con%in s* acorde 'ntregul spri0in pentru 'n.iin!area comitetelor sectoriale pentru .ormare pro.esional* la ni%elul ramurilor, a+a cum acestea sunt sta(ilite de legisla!ia 'n %igoare. Luminia Dima

Art. 1!%. "5orme$

=ormarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele forme# a? participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii de servicii de formare profesional din ar sau din strintate< (? stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc< c? stagii de practic i specializare n ar i n strintate< d? ucenicie organizat la locul de munc< e? formare individualizat< .? alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 228 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IJ +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J2 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii.
Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 180 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F9 +i urm.

&omentariu D,. =ormele de realizare a formrii profesionale a salariailor


7otri%it #.A. nr. 129G2000, .ormarea pro.esional* a adul!ilor se organi$ea$* prin programe de ini!iere, cali.icare, recali.icare, per.ec!ionare, speciali$are, de.inite ast.elB a? iniierea repre$int* do(&ndirea uneia sau mai multor competen!e speci.ice unei cali.ic*ri con.orm standardului ocupa!ional sau de preg*tire pro.esional*N (? calificarea, respecti% recalificarea, repre$int* preg*tirea pro.esional* care conduce la do(&ndirea unui ansam(lu de competen!e pro.esionale care permit unei persoane s* des.*+oare acti%it*!i speci.ice uneia sau mai multor ocupa!iiN c? perfecionarea, respecti% specializarea, repre$int* preg*tirea pro.esional* care conduce la de$%oltarea sau completarea cuno+tin!elor, deprinderilor sau competen!elor pro.esionale ale unei persoane care de!ine de0a o cali.icare, respecti% de$%oltarea competen!elor 'n cadrul aceleia+i cali.ic*ri, do(&ndirea de competen!e noi 'n aceea+i arie ocupa!ional* sau 'ntr-o arie ocupa!ional* nou*, do(&ndirea de competen!e .undamentaleGcheie sau competen!e tehnice noi, speci.ice mai multor ocupa!ii. -ormele de reali$are a .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor se 'ncadrea$* 'ntr-una dintre modalit*!ile de do(&ndire a competen!elor pro.esionale >.ormare pro.esional* ini!ial*? sau de$%oltare a competen!elor pro.esionale >.ormare pro.esional* continu*?. Codul muncii enumer* .ormele 'n care se poate reali$a .ormarea pro.esional* a salaria!ilorB a? participarea la cursuri organi$ate de c*tre anga0ator sau de c*tre .urni$orii de ser%icii de .ormare pro.esional* din !ar* sau str*in*tate. -ormarea pro.esional* se poate reali$a de c*tre persoane 0uridice de drept pu(lic sau pri%at denumite .urni$ori de .ormare pro.esional*. -urni$orii de .ormare pro.esional* pot presta ser%icii de .ormare pro.esional* cu respectarea standardelor de preg*tire pro.esional*. -urni$ori de .ormare pro.esional* pot .i +i centrele de .ormare pro.esional*, cu sau .*r* personalitate 0uridic*, 'n.iin!ate, potri%it legii, de persoane 0uridice de drept pu(lic sau pri%at. "e asemenea, anga0atorii pot organi$a cursuri, 'n cadrul unit*!ilor proprii. (? stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc . Aceste stagii repre$int* modalit*!i non-.ormale de do(&ndire sau de$%oltare a unor competen!e pro.esionale, .*r* aportul unui .urni$or de .ormare pro.esional*N

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

c? stagii de practic i specializare 'n !ar* +i 'n str*in*tateN d? ucenicie organi$at* la locul de munc*. 6n ca$ul uceniciei la locul de munc*, .ormarea pro.esional* se reali$ea$* de c*tre persoane .i$ice 'n calitate de .urni$ori de .ormare pro.esional*N e? formare individualizatN .? alte forme de pregtire con%enite 'ntre anga0ator +i salariat. 6n aceast* categorie intr* orice alte .orme de reali$are a .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor, ne'ncadrate 'n %reuna dintre categoriile anali$ate mai sus. -ormarea pro.esional* a adul!ilor se reali$ea$* prin programe de .ormare pro.esional* ce cuprind totalitatea acti%it*!ilor de preg*tire teoretic* +iGsau practic* 'n %ederea reali$*rii o(iecti%elor de .ormare de competen!e pentru un anumit domeniu. -ormarea pro.esional* a adul!ilor se organi$ea$* 'n mod distinct pe ni%eluri de preg*tire, pro.esii, ocupa!ii, meserii +i specialit*!i, !in&ndu-se seama de ne%oile anga0atorilor, de competen!ele de (a$* ale adul!ilor, de cerin!ele posturilor pe care ace+tia le ocup* +i de posi(ilit*!ile lor de promo%are sau de 'ncadrare 'n munc*, precum +i de cerin!ele de pe pia!a muncii +i aspira!iile adul!ilor. ,alaria!ii pot participa +i la .ormele de reali$are a .orm*rii pro.esionale a persoanelor a.late 'n c*utarea unui loc de munc* reglementate de egea nr. IHG2002 pri%ind sistemul asigur*rilor pentru +oma0 +i stimularea ocup*rii .or!ei de munc*, 'n condi!iile pre%*$ute de acest act normati%.

D1. =urnizorii de formare profesional


-ormarea pro.esional* se poate reali$a, 'n condi!iile pre%*$ute de #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor, de c*tre persoane 0uridice de drept pu(lic sau pri%at denumite .urni$ori de .ormare pro.esional*. -urni$ori de .ormare pro.esional* pot .i +i centrele de .ormare pro.esional*, cu sau .*r* personalitate 0uridic*, 'n.iin!ate, potri%it legii, de persoane 0uridice de drept pu(lic sau pri%at. -urni$orii de .ormare pro.esional* care organi$ea$* programe .inali$ate cu certi.icate de cali.icare recunoscute la ni%el na!ional 'ncheie contracte de .ormare pro.esional* cu participan!ii la aceste programe. Modelul contractului de .ormare pro.esional* este pre%*$ut 'n normele metodologice de aplicare a #.A. nr. 129G2000. -urni$orii de .ormare pro.esional* au o(liga!ia s* 'nregistre$e contractele de .ormare pro.esional* la direc!iile teritoriale de munc*, solidaritate social* +i .amilie. -urni$orii de .ormare pro.esional* au dreptul de a organi$a programe de .ormare pro.esional*, .inali$ate prin certi.icate de cali.icare sau de a(sol%ire cu recunoa+tere na!ional*, numai dac* au pre%*$ut 'n statut sau, dup* ca$, 'n autori$a!ia pentru des.*+urarea unor acti%it*!i independente, acti%it*!i de .ormare pro.esional* +i sunt autori$a!i 'n condi!iile legii. Anga0atorii pot organi$a programe de .ormare pro.esional* pentru salaria!ii proprii, 'n (a$a c*rora eli(erea$* certi.icate de a(sol%ire recunoscute numai 'n cadrul unit*!ilor respecti%e. Aceste certi.icate au recunoa+tere na!ional* numai dac* anga0atorii sunt autori$a!i ca .urni$ori de .ormare pro.esional*. Acti%itatea de autori$are a .urni$orilor de .ormare pro.esional* este coordonat* de Consiliul 5a!ional de -ormare 7ro.esional* a Adul!ilor, care poate 'n.iin!a 'n acest scop comisii de autori$are. Autori$area .urni$orilor de .ormare pro.esional* se .ace pe (a$a unor criterii de e%aluare care au 'n %edere urm*toarele elementeB a? programul de .ormare pro.esional*N (? experien!a .urni$orilor de .ormare pro.esional* +i re$ultatele acti%it*!ii lor anterioare o(!inerii autori$*rii sau 'n alte programe de .ormare pro.esional* pe care le-au reali$at, dac* este ca$ulN c? resursele necesare des.*+ur*rii programelor de .ormare pro.esional*. 7entru a .i autori$a!i, .urni$orii de .ormare pro.esional* tre(uie s* .ac* do%ada c* reali$ea$* programele de .ormare pro.esional* cu .ormatori care au pro.iluri sau specialitatea corespun$*toare programei de preg*tire. 6ncep&nd cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a .i autori$a!i .urni$orii de .ormare pro.esional* %or tre(ui s* .ac* do%ada c* reali$ea$* programele de .ormare pro.esional* cu .ormatori care au preg*tirea pedagogic* speci.ic* .orm*rii pro.esionale a adul!ilor +i preg*tirea de specialitate corespun$*toare programei de preg*tire. Autori$area .urni$orilor de .ormare pro.esional* se acord* pentru o perioad* de C ani, pentru .iecare dintre ocupa!iile pentru care ace+tia organi$ea$* programe de .ormare pro.esional*. -ilialele .urni$orilor de .ormare pro.esional* +i centrele de .ormare pro.esional*, .*r* personalitate 0uridic*, sunt considerate unit*!i distincte +i se supun separat procedurii de autori$are. Autori$area poate .i retras* de comisia de autori$are dac* se constat* nerespectarea condi!iilor de autori$are +i a programelor pentru care .urni$orul de .ormare pro.esional* a .ost autori$at sau dac*, 'n mod repetat, re$ultatele la examenele de a(sol%ire sunt nesatis.*c*toare. -urni$orul de .ormare pro.esional* c*ruia i s-a retras autori$area poate s* solicite o nou* autori$are numai dup* un an de la data comunic*rii retragerii. -urni$orul de .ormare pro.esional* c*ruia i s-a retras de dou* ori autori$area pentru aceea+i ocupa!ie pierde dreptul de a mai organi$a programe de .ormare pro.esional* pentru aceasta. Consiliul 5a!ional de -ormare 7ro.esional* a Adul!ilor 'ntocme+te /egistrul na!ional al .urni$orilor de .ormare pro.esional* a adul!ilor, care cuprinde to!i .urni$orii de .ormare pro.esional* autori$a!i.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

D.. 7valuarea i certificarea formrii profesionale a adulilor


7otri%it art. 28 din #.A. nr. 129G2000, participan!ii la programele de .ormare pro.esional* sus!in examene de a(sol%ire la terminarea stagiilor de preg*tire teoretic* sau practic*. 2xamenul de a(sol%ire const* 'ntr-un set de pro(e teoretice +iGsau practice prin care se constat* do(&ndirea competen!elor speci.ice programului de .ormare pro.esional*. 2xamenul de a(sol%ire se sus!ine 'n .a!a unei comisii constituite din 2GF speciali+ti din a.ara .urni$orilor de .ormare pro.esional* +i 1GF repre$entan!i ai .urni$orilor de .ormare pro.esional* care au organi$at programul de .ormare pro.esional*. a examen pot asista +i repre$entan!i ai (ene.iciarilor programelor de .ormare pro.esional*. -urni$orul de .ormare pro.esional* autori$at poate eli(era, 'n .unc!ie de tipul programului +i de .ormele de reali$are a .orm*rii pro.esionale, urm*toarele tipuri de certi.icateB a? pentru cursuri de cali.icare sau recali.icare +i pentru ucenicie la locul de munc*, certi.icat de cali.icare pro.esional*N (? pentru cursuri +i stagii de ini!iere, precum +i pentru cursuri +i stagii de per.ec!ionare sau de speciali$are, certi.icat de a(sol%ire. Certi.icatele de cali.icare pro.esional* +i de a(sol%ire sunt tip*rite de Ministerul Muncii, ,olidarit*!ii ,ociale +i -amiliei, poart* antetul Ministerului Muncii, ,olidarit*!ii ,ociale +i -amiliei +i al Ministerului 2duca!iei +i Cercet*rii +i au regimul actelor de studii. Aceste certi.icate se eli(erea$* 'nso!ite de o anex* 'n care se preci$ea$* competen!ele pro.esionale do(&ndite. 2%aluarea +i certi.icarea competen!elor pro.esionale o(!inute pe alte c*i dec&t cele .ormale se .ac 'n centre de e%aluare a competen!elor pro.esionale. Consiliul 5a!ional de -ormare 7ro.esional* a Adul!ilor autori$ea$* +i monitori$ea$* centrele de e%aluare a competen!elor pro.esionale +i certi.ic* e%aluatori de competen!e pro.esionale, %eri.icatori interni +i %eri.icatori externi. Luminia Dima

Art. 1% . "Acce+ul +alariailor la #ormarea pro#e+ional$ >1? Angajatorii au o ligaia de a asigura participarea la programe de formare profesional

pentru toi salariaii, dup cum urmeaz# a? cel puin o dat la 1 ani, dac au cel puin 1, de salariai< (? cel puin o dat la . ani, dac au su 1, de salariai. >2? &heltuielile cu participarea la programele de formare profesional, asigurat n condiiile alin. 3,4, se suport de ctre angajatori. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FF +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IJ +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J1 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii.
Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 20C +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F9 +i urm.

&omentariu D,. %reptul salariailor la acces la formare profesional


9nul dintre principalele drepturi ale salariatului este, potri%it art. F9 alin. >1? lit. g? C.muncii, 3 dreptul la acces la formarea profesional4. Acestui drept al salariatului 'i corespunde o(liga!ia corelati%* a anga0atorului de a-i asigura accesul la .ormare pro.esional*. 6n con.ormitate cu dispo$i!iile art. 190 alin. >1? C.muncii , anga0atorii au o(liga!ia de a asigura participarea la programe de .ormare pro.esional* pentru to!i salaria!ii, cel pu!in o dat* la 2 ani sau cel pu!in o dat* la F ani 'n raport cu num*rul de salaria!i pe care 'i au. Aceast* o(liga!ie incum(* tuturor anga0atorilor, indi.erent dac* sunt persoane .i$ice sau 0uridice, iar cheltuielile cu participarea la programele de .ormare pro.esional* se suport* de c*tre anga0atori. 7articiparea la .ormare pro.esional* poate a%ea loc la ini!iati%a anga0atorului sau la ini!iati%a salariatului.

D1. /olul sindicatului n formarea profesional a salariailor

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Articolul 8C din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 de$%olt* pre%ederile Codului muncii. 7otri%it acestui text, la 'ncheierea contractelor colecti%e de munc* la ni%el de unit*!i, pentru partea pri%ind .ormarea pro.esional* %or .i a%ute 'n %edere c&te%a reguli, printre careB a? identi.icarea posturilor pentru care este necesar* .ormarea pro.esional*, a c*ilor de reali$areN adoptarea programului anual +i controlul aplic*rii acestuia se %or .ace de comun acord de c*tre sindicat +i anga0atorN cheltuielile pentru acti%itatea de .ormare pro.esional* a salaria!ilor se suport* de c*tre unit*!iN (? sindicatul %a participa, prin 'mputernici!ii s*i, la orice .orm* de examinare organi$at* 'n %ederea a(sol%irii unui curs de .ormare pro.esional* 'n cadrul unit*!iiN c? 'n ca$ul 'n care unitatea urmea$* s*-+i schim(e par!ial sau total pro.ilul de acti%itate, aceasta %a in.orma +i %a consulta sindicatul cu cel pu!in 2 luni 'nainte de aplicarea m*surii +i %a o.eri propriilor salaria!i posi(ilitatea de a se cali.ica sau recali.ica 'nainte de a apela la anga0*ri de .or!* de munc* din a.ar*N d? 'n ca$ul 'n care un salariat identi.ic* un curs de .ormare pro.esional* pe care ar dori s*-l urme$e, organi$at de un ter!, anga0atorul %a anali$a cererea 'mpreun* cu sindicatul, r*m&n&nd la aprecierea anga0atorului dac* +i 'n ce condi!ii %a suporta contra%aloarea cursuluiN e? la sta(ilirea programelor de .ormare pro.esional*, anga0atorii +i sindicatele %or adopta m*surile necesare pentru 'ncura0area +i 'nlesnirea particip*rii .emeilor la acestea. Luminia Dima

Art. 1%1. "-lanul de #ormare pro#e+ional$ >1? Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 1) de salariai ela oreaz anual i aplic

planuri de formare profesional, cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor. >2? Planul de formare profesional ela orat conform prevederilor alin. 3,4 devine anex la contractul colectiv de munc ncheiat la nivel de unitate. >F? 8alariaii au dreptul s fie informai cu privire la coninutul planului de formare profesional. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FFN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IJ +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a III-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J2N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 20H +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F8 +i urm. &omentariu D,. 7la orarea i controlul planului de formare profesional
Anga0atorul persoan* 0uridic* care are mai mult de 20 de salaria!i are o(liga!ia s* ela(ore$e anual +i s* aplice planuri de .ormare pro.esional*, cu consultarea sindicatului sau, dup* ca$, a repre$entan!ilor salaria!ilor. 7lanul anual de .ormare pro.esional* ast.el ela(orat constituie anex* la contractul colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el de unitate. "ispo$i!iile art. 191 alin. >2? C.muncii , potri%it c*rora planul de .ormare pro.esional* este anex* la contractul colecti% de munc*, au exclusiv rolul de a consacra planului de formare profesional ela orat de angajator aceeai for juridic cu cea pe care o are contractul colectiv de munc . 6n consecin!*, planul de .ormare pro.esional* este aplica(il 'n raport cu to!i salaria!ii din unitate, chiar dac* unii salaria!i au .ost anga0a!i ulterior ela(or*rii lui. Ast.el, legiuitorul nu a inten!ionat s* impun* planului de .ormare pro.esional* caracter negocia(il +i nici s* condi!ione$e existen!a +i aplica(ilitatea acestuia de existen!a contractului colecti% de munc*. )otu+i, prin Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional p*r!ile au con%enit c* adoptarea programului anual +i controlul aplic*rii acestuia se %or .ace de comun acord de c*tre sindicat +i anga0ator. 7rin urmare, 'n acele unit*!i 'n care salaria!ii sunt repre$enta!i prin sindicate, indi.erent dac* acestea au sau nu statut de sindicate repre$entati%e, planul >programul? de .ormare pro.esional* se ela(orea$* cu acordul sindicatului.

D1. Bnformarea salariailor


Anga0atorul care a ela(orat planul de .ormare pro.esional* este o(ligat s* in.orme$e salaria!ii cu pri%ire la con!inutul acestuia.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7otri%it Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010, programele de .ormare pro.esional* adoptate de c*tre anga0ator cu acordul sindicatului %or .i aduse la cuno+tin!a tuturor salaria!ilor 'n termen de F $ile de la adoptare, prin a.i+are 'n interiorul unit*!ii, 'n locuri adec%ate +i u+or accesi(ile pentru anga0a!i. Luminia Dima

Art. 1%*. Abro)at. Luminia Dima

Art. 1%,. "-lanul de #ormare pro#e+ional$ >1? Participarea la formare profesional poate avea loc la iniiativa angajatorului sau la iniiativa

salariatului. >2? 5odalitatea concret de formare profesional, drepturile i o ligaiile prilor, durata formrii profesionale, precum i orice alte aspecte legate de formarea profesional, inclusiv o ligaiile contractuale ale salariatului n raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional, se sta ilesc prin acordul prilor i fac o iectul unor acte adiionale la contractele individuale de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FF +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IJ +i urm.N Al& ,iclea, Codul
muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 20I +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esionala, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F9N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J2 +i urm.

&omentariu D,. =ormarea profesional la iniiativa angajatorului


Con.orm art. 190 C.muncii , anga0atorii au o(liga!ia de a asigura participarea la programe de formare profesional pentru to!i salaria!ii. Aceast* o(liga!ie le re%ine anga0atorilor cel pu!in o dat* la 2 ani, dac* au cel pu!in 21 de salaria!i, respecti% cel pu!in o dat* la F ani, dac* au su( 21 de salaria!i. Cheltuielile cu participarea la programele de .ormare pro.esional* la ini!iati%a anga0atorilor se suport* de c*tre ace+tia. Codul muncii reglementea$* numai dreptul salaria!ilor la acces la .ormare pro.esional* @ art. F9 alin. >1? lit. g?. 5u se pre%ede expres o(liga!ia salariatului de a participa la programele de .ormare pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului. 6n consecin!*, este recomandat* includerea unei ast.el de o(liga!ii 'n contractul indi%idual de munc*, contractul colecti% de munc* aplica(il sau regulamentul intern. 6ntr-o ast.el de situa!ie, 'nc*lcarea de c*tre salariat a o(liga!iei sale de a participa la .ormarea pro.esional* organi$at* de c*tre anga0ator repre$int* a(atere disciplinar*. 6n ca$ul 'n care contractul indi%idual de munc*, contractul colecti% de munc* aplica(il sau regulamentul intern nu pre%*d o(liga!ia salariatului de a participa la .ormarea pro.esional* organi$at* de anga0ator, iar salariatul re.u$* s* participe la programele de .ormare pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului, exist* riscul ca, 'n lipsa per.ec!ion*rii preg*tirii sale pro.esionale, acesta s* nu mai corespund* su( aspect pro.esional locului de munc* 'n care este 'ncadrat. 6ntr-o ast.el de situa!ie, dac* se constat* necorespunderea sa pro.esional* 'n condi!iile pre%*$ute de lege, salariatul %a putea .i concediat pentru necorespundere profesional, iar m*sura luat* de anga0atorul care i-a o.erit participarea la programul respecti% de per.ec!ionare a preg*tirii pro.esionale nu %a putea .i considerat* a(u$i%*.

D1. =ormarea profesional la iniiativa salariatului


,alaria!ii pot urma programe de .ormare pro.esional* la ini!iati%a lor. 7e perioada .orm*rii pro.esionale pe care salariatul o urmea$* din ini!iati%a sa, el poate solicita concediu fr plat pentru .ormare pro.esional*.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Anga0atorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dup* ca$, cu acordul repre$entan!ilor salaria!ilor +i numai dac* a(sen!a salariatului ar pre0udicia gra% des.*+urarea acti%it*!ii. 7e de alt* parte, salariatul are dreptul la un concediu pentru .ormare pro.esional*, pltit de anga0ator, 'n ca$ul 'n care anga0atorul nu +i-a respectat o(liga!ia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la .ormare pro.esional* 'n condi!iile pre%*$ute de lege. "urata acestui concediu de .ormare pro.esional* pl*tit este de p&n* la 10 $ile lucr*toare sau de p&n* la 80 de ore. Indemni$a!ia de concediu %a .i sta(ilit* con.orm regulilor aplica(ile pentru sta(ilirea indemni$a!iei de concediu de odihn*. 7erioada 'n care salariatul (ene.icia$* de acest concediu pl*tit se sta(ile+te de comun acord cu anga0atorul. Cererea de concediu cu sau .*r* plat* pentru .ormare pro.esional* tre(uie s* .ie 'naintat* anga0atorului cu cel pu!in o lun* 'nainte de e.ectuarea acestuia +i tre(uie s* preci$e$e data de 'ncepere a stagiului de .ormare pro.esional*, domeniul +i durata acestuia, precum +i denumirea institu!iei de .ormare pro.esional*. 7otri%it art. 1JF C.muncii , durata concediului pentru .ormare pro.esional* nu poate .i dedus* din durata concediului de odihn* anual +i este asimilat* unei perioade de munc* e.ecti%* 'n ceea ce pri%e+te drepturile cu%enite salariatului, altele dec&t salariul.

D.. &ondiiile formrii profesionale< drepturile i o ligaiile prilor


A%&nd 'n %edere c* art. 19F C.muncii nu .ace nicio distinc!ie, at&t .ormarea pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului, c&t +i .ormarea pro.esional* la ini!iati%a salariatului pot presupune scoaterea din acti%itate a acestuia >concediu cu sau .*r* plat*? sau pot a%ea loc .*r* scoaterea salariatului din acti%itate. Articolul 19F alin. >2? C.muncii sta(ile+te regula potri%it c*reia modalitatea concret* de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale, precum +i orice alte aspecte legate de .ormarea pro.esional*, inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, se sta(ilesc prin acordul prilor. )oate aceste detalii .ac o(iectul unor acte adi!ionale la contractele indi%iduale de munc*. Chiar dac* 'n cuprinsul contractului indi%idual de munc* exist* pre%ederi cu pri%ire la participarea salariatului la programe de .ormare pro.esional*, pentru .iecare program de .ormare pro.esional* este recomandat s* .ie 'ncheiat un act adiional la contractul de munc* prin care s* .ie reglementate condi!iile +i regulile speci.ice aplica(ile particip*rii salariatului la programul de .ormare pro.esional* respecti%. 7*r!ile pot con%eni 'ncheierea unui act adi!ional at&t 'n ca$ul .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a anga0atorului, c&t +i 'n ca$ul .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a salariatului. 7rin actul adi!ional se pot sta(ili durata +i perioada .orm*rii pro.esionale, o(liga!ia salariatului de a participa la cursurile respecti%e, o(liga!ia salariatului .a!* de anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* de a nu a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc* pentru o anumit* perioad* de timp +i, respecti%, dreptul anga0atorului, 'n ca$ul 'n care salariatul nu respect* aceast* o(liga!ie, de a recupera aceste cheltuieli. )otu+i, 'n ca$ul .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a salariatului, dac* anga0atorul nu a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, ast.el de drepturi +i o(liga!ii ce s-ar 0usti.ica numai 'n ca$ul 'n care anga0atorul ar .i suportat, total sau par!ial, cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, nu sunt aplica(ile. Luminia Dima

Art. 1%.. "A+pecte #inanciare le)ate de #ormarea pro#e+ional$ >1? +n cazul n care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional este iniiat de

angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast participare sunt suportate de ctre acesta. >2? +n cazul n care, n condiiile prevzute la alin. 3,4, participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional presupune scoaterea parial din activitate, salariatul participant va eneficia de drepturi salariale astfel# a? dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad ce nu depete 10: din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va eneficia, pe toat durata formrii profesionale, de salariul integral corespunztor postului i funciei deinute, cu toate indemnizaiile, sporurile i adaosurile la acesta< (? dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad mai mare de 10: din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va eneficia de salariul de az i, dup caz, de sporul de vechime. >F? %ac participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesional presupune scoaterea integral din activitate, contractul individual de munc al salariatului respectiv se suspend,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

acesta eneficiind de o indemnizaie pltit de angajator, prevzut n contractul colectiv de munc aplica il sau n contractul individual de munc, dup caz. >C? Pe perioada suspendrii contractului individual de munc n condiiile prevzute la alin. 3.4, salariatul eneficiaz de vechime la acel loc de munc, aceast perioad fiind considerat stagiu de cotizare n sistemul asigurrilor sociale de stat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FCN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IIN Al& ,iclea, Codul muncii.
Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 209 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F9 +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2JF +i urm.

&omentariu
)exul reglementea$* o(liga!ia anga0atorului de a suporta toate cheltuielile oca$ionate de participarea salariatului la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional* 'n ca$ul 'n care aceast* participare este iniiat de angajator, precum +i drepturile salariale care se cu%in salariatului 'ntr-o ast.el de situa!ie. Articolul 19C are 'n %edere numai situa!iile 'n care salariatul este scos par!ial sau integral din acti%itate, deoarece scopul reglement*rii este de a asigura salariatului, 'n situa!ia 'n care durata timpului de lucru se diminuea$* sau, dup* ca$, salariatul nu mai prestea$* munc*, un anumit ni%el al drepturilor sale salariale. # ast.el de reglementare nu inter$ice participarea salariatului la cursuri +i stagii de .ormare pro.esional* 'n a.ara timpului de lucru, dac* acesta este de acord +i o ast.el de situa!ie este reglementat* 'n cuprinsul actului adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*, 'n condi!iile art. 19F alin. >2? C.muncii. 6n acest ca$ anga0atorul %a suporta toate cheltuielile oca$ionate de participarea salariatului la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional*, iar salariatul %a (ene.icia de drepturile salariale cu%enite pentru acti%itatea prestat* con.orm contractului indi%idual de munc*, contractului colecti% de munc* aplica(il +i legisla!iei 'n %igoare. "ac* participarea salariatului la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional* presupune scoaterea par!ial* din acti%itate a salariatului, contractul de munc* al acestuia nu se suspend*. Ast.el, salariatul %a (ene.icia de toate drepturile a.erente statutului de salariat, de %echime 'n munc*, de stagiu de coti$are 'n sistemele de asigur*ri sociale, drepturile salariale .iind supuse pl*!ii contri(u!iilor pre%*$ute de lege 'n aceste sisteme. Cuantumul drepturilor salariale ale salariatului este sta(ilit de lege 'n .unc!ie de perioada pentru care acesta este scos din acti%itate. Ast.elB a? dac* participarea salariatului la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional* presupune scoaterea par!ial* din acti%itate a salariatului pentru o perioad* ce nu dep*+e+te 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru, acesta %a (ene.icia, pe toat* durata .orm*rii pro.esionale, de salariul integral corespun$*tor postului +i .unc!iei de!inute, cu toate indemni$a!iile, sporurile +i adaosurile la acestaN (? dac* participarea presupune scoaterea din acti%itate a salariatului pentru o perioad* mai mare de 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru, acesta %a (ene.icia de salariul de (a$* +i, dup* ca$, de sporul de %echime. ,alariatul nu %a (ene.icia de sporul de %echime dac* nu (ene.icia$* de un ast.el de drept sau dac* acest spor a .ost inclus 'n salariul de (a$*. )otu+i, textul nu pre%ede dec&t drepturile salariale minime care se cu%in salariatului 'ntr-o ast.el de situa!ie. 7e de o parte, 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional* se pot negocia +i sta(ili +i alte drepturi. "e exemplu, salariatul %a putea (ene.icia +i de indemni$a!ii +i adaosuri care se calculea$* 'n .unc!ie de re$ultatele reali$ate prin prestarea acti%it*!ii 'n perioada 'n care nu este scos din acti%itate. 7e de alt* parte, drepturile care se acord* potri%it legii 'n raport cu acti%itatea prestat* se %or cu%eni salariatului, cum este ca$ul sporului pentru munca de noapte, al sporului pentru condi!ii deose(ite de munc* etc. "ac* participarea salariatului la cursurile sau la stagiul de .ormare pro.esional* presupune scoaterea integral* din acti%itate, contractul indi%idual de munc* al salariatului respecti% se suspend*. 6ntr-o ast.el de situa!ie, potri%it art. C9 alin. >F? C.muncii, pe durata suspend*rii pot continua s* existe alte drepturi +i o(liga!ii ale p*r!ilor dec&t prestarea muncii +i plata drepturilor de natur* salarial*, dac* acestea sunt pre%*$ute prin legi speciale, prin contractul colecti% de munc* aplica(il, prin contracte indi%iduale de munc* sau prin regulamente interne. A%&nd 'n %edere aceast* dispo$i!ie, art. 19C alin. >F? sta(ile+te dreptul salariatului de a (ene.icia de o indemnizaie pltit de angajator, pre%*$ut* 'n contractul colecti% de munc* aplica(il sau 'n contractul indi%idual de munc*, dup* ca$, iar art. 19C alin. >C? pre%ede dreptul salariatului de a (ene.icia de %echime, perioada suspend*rii pe durata scoaterii din acti%itate .iind considerat* stagiu de coti$are 'n sistemul asigur*rilor sociale de stat. "ac* indemni$a!ia cu%enit* salariatului pe durata particip*rii sale la cursuri sau la stagii de .ormare pro.esional* cu scoatere integral* din acti%itate nu este pre%*$ut* de lege, contractul colecti% de munc* aplica(il, contractul indi%idual de munc* sau regulamentul intern, cuantumul acesteia se %a putea negocia +i sta(ili 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*. # ast.el de indemni$a!ie intr* 'n categoria %eniturilor asimilate salariilor Dpct. H8 lit. n 2? din 5ormele metodologice de aplicare a Codului .iscal, apro(ate prin ;.A. nr. CCG200C, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioareE, .iind supus* pl*!ii impo$itului +i contri(u!iilor sociale aplica(ile %eniturilor salariale.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Luminia Dima

Art. 1%/. ";bli)aii ale +alariailor ulterior #ormrii pro#e+ionale$ >1? 8alariaii care au

eneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional mai mare de -) de zile n condiiile art. ,6( alin. 314 lit. 4 i alin. 3.4 nu pot avea iniiativa ncetrii contractului individual de munc o perioad de cel puin . ani de la data a solvirii cursurilor sau stagiului de formare profesional. >2? %urata o ligaiei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional, precum i orice alte aspecte n legtur cu o ligaiile salariatului, ulterioare formrii profesionale, se sta ilesc prin act adiional la contractul individual de munc. >F? "erespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la alin. 3,4 determin o ligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregtirea sa profesional, proporional cu perioada nelucrat din perioada sta ilit conform actului adiional la contractul individual de munc. >C? A ligaia prevzut la alin. 3.4 revine i salariailor care au fost concediai n perioada sta ilit prin actul adiional, pentru motive disciplinare, sau al cror contract individual de munc a ncetat ca urmare a arestrii preventive pentru o perioad mai mare de -) de zile, a condamnrii printr;o hotr*re judectoreasc definitiv pentru o infraciune n legtur cu munca lor, precum i n cazul n care instana penal a pronunat interdicia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FJ +i urm.N 8& asu, Are+eli 'n interpretarea Codului muncii cu pri%ire la .ormarea pro.esional*, 'n C.1. nr. 2G2009, p. 8H +i urm.N 8& asu, Cheltuielile de .ormare pro.esional*, 'n )ri(una 2conomic* nr. C9G200H, p. C9 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1IIN Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 211 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C0 +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a Fa, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J +i urm.

&omentariu D,. Principiile care stau la aza reglementrii


"e+i textul se re.er* expres la posi(ilitatea sta(ilirii o(liga!iei salariatului care a (ene.iciat de .ormare pro.esional* de 3a nu a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc*4 o anumit* perioad* de la data a(sol%irii cursurilor sau stagiului de .ormare pro.esional*, o ast.el de pre%edere nu reprezint o limitare a li ertii muncii. Ast.el, din interpretarea coro(orat* a alin. >1? +i >F? ale art. 19J, re$ult* c* salariatul poate a%ea oric&nd ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* 'ns*, dac* acest lucru se 'nt&mpl* mai de%reme de expirarea unui termen sta(ilit de comun acord de p*r!i 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*, el %a .i o(ligat s* suporte toate cheltuielile oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*, propor!ional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* con.orm actului adi!ional la contractul indi%idual de munc*. # ast.el de reglementare este 0usti.icat* +i echita(il*, a%&nd la (a$* urm*torul ra!ionamentB prin suportarea cheltuielilor oca$ionate de preg*tirea pro.esional* a salariatului, anga0atorul .ace, .*r* 'ndoial*, o in%esti!ie 'n (ene.iciul salariatuluiN totu+i, !in&nd cont c* rolul anga0atorului nu este exclusi% acela de a asigura .ormarea pro.esional* a salaria!ilor pe cheltuiala lui, prin reglementarea o(liga!iei anga0atorului de a asigura .ormarea pro.esional* a salaria!ilor s*i, legiuitorul a a%ut 'n %edere interesele am(elor p*r!iN 'n consecin!*, nu este echita(il ca .ormarea pro.esional* s* pro.ite numai salariatului care, dup* ce s-a 3'm(un*t*!it4 pro.esional, ar putea s* plece oric&nd de la anga0ator, .*r* ca anga0atorul s* poat* (ene.icia de in%esti!ia pe care a .*cut-o. 6n consecin!*, 'nainte ca salariatul s* participe la cursul sau stagiul de .ormare pro.esional* respecti%, p*r!ile pot con%eni asupra perioadei 'n care anga0atorul, prin munca prestat* de salariat dup* a(sol%irea cursului sau stagiului de .ormare pro.esional*, '+i poate 3recupera4 in%esti!ia .*cut*. 6n concret, perioada sta(ilit* de p*r!i 'n care salariatul care a (ene.iciat de .ormare pro.esional* are o(liga!ia 3a nu a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc*4 repre$int* de .apt perioada 'n care anga0atorul urmea$* a-+i recupera investiia .*cut* prin munca prestat* de salariat.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Acesta este moti%ul pentru care textul pre%ede c* 'n ca$ul 'n care salariatul are ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc* mai de%reme de expirarea unui termen sta(ilit de comun acord de p*r!i 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*, el %a .i o(ligat s* suporte toate cheltuielile oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*, numai proporional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* con.orm actului adi!ional la contractul indi%idual de munc*. Cu alte cu%inte, pe perioada c&t salariatul a des.*+urat acti%itate, anga0atorul +i-a recuperat 'n parte in%esti!ia prin munca depus* de salariat, iar pentru partea r*mas* nerecuperat* salariatul %a tre(ui s* suporte, propor!ional, cheltuielile.

D1. A ligaiile salariatului n raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesional %reptul comun 'n materia regulilor aplica(ile .orm*rii pro.esionale 'l constituie dispo$i!iile art. 19F C.muncii,
care reglementea$* at&t situa!ia .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a anga0atorului, c&t +i pe cea a .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a salariatului. )extul sta(ile+te cu caracter general .aptul c* modalitatea concret* de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale, precum +i orice alte aspecte legate de .ormarea pro.esional*, inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, se sta(ilesc prin acordul prilor +i .ac o(iectul unor acte adiionale la contractele indi%iduale de munc*. Articolul 19J C.muncii reglementea$* o situaie special, +i anume cea 'n care salariatul (ene.icia$* de un curs sau un stagiu de .ormare pro.esional* mai mare de H0 de $ile 'n condi!iile art. 19C alin. >2? lit. (? +i alin. >F?, adic* la ini!iati%a anga0atorului, cu scoaterea par!ial* din acti%itate a salariatului pentru o perioad* mai mare de 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru +i, respecti%, cu scoaterea integral* din acti%itate a acestuia. 7entru o ast.el de situa!ie, legea sta(ile+te c* salariatul 'n cau$* nu poate a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* o perioad* de cel pu!in F ani de la data a(sol%irii cursurilor sau stagiului de .ormare pro.esional*, nerespectarea de c*tre salariat a acestei o(liga!ii determin&nd o(ligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*, propor!ional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* con.orm actului adi!ional la contractul indi%idual de munc*. 6n consecin!*, art. 19J nu restr&nge dreptul p*r!ilor de a sta(ili prin actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional* o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* a acestuia, inclusi% suportarea cheltuielilor oca$ionate de .ormarea sa pro.esional* 'n ca$ul 'n care salariatul are ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc*, 'ns* numai 'n situa!ia 'n care cursul sau stagiul de .ormare pro.esional* este mai mare de H0 de $ile +i salariatul este scos din acti%itate integral sau pentru o perioad* mai mare de 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru. Aceast* conclu$ie este sus!inut* de urm*toarele argumenteB a? "in interpretarea sistematic a textelor pri%ind .ormarea pro.esional*, re$ult* c* art. 19J se re.er* numai la regulile aplica(ile 'n anumite situa!ii de .ormare pro.esional*, pe care le men!ionea$* 'n mod expres. Ast.el, primul text care reglementea$* modul 'n care se sta(ilesc o(liga!iile contractuale ale salariatului care (ene.icia$* de .ormare pro.esional*, respecti% art. 19F, pre%ede regulile cu caracter general, respecti% dreptul p*r!ilor de a sta(ili prin act adi!ional orice aspecte legate de .ormarea pro.esional*, inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, 'n toate ca$urile, at&t situa!ia .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a anga0atorului, c&t +i pe cea a .orm*rii pro.esionale la ini!iati%a salariatului. Articolul 19C reglementea$* o(liga!ia anga0atorului de a suporta toate cheltuielile oca$ionate de participarea salariatului la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional*, precum +i drepturile salariale care se cu%in salariatului 'ntr-o ast.el de situa!ie, 'n ca$ul 'n care aceast* participare este ini!iat* de anga0ator. Mai departe, art. 19J reglementea$* o(liga!iile salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* 'n ca$ul concret 'n care salariatul (ene.icia$* de un curs sau un stagiu de .ormare pro.esional* mai mare de H0 de $ile la ini!iati%a anga0atorului, cu scoaterea par!ial* din acti%itate a salariatului pentru o perioad* mai mare de 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru +i, respecti%, cu scoaterea integral* din acti%itate a acestuia. (? Articolul 19J alin. >1? pre%ede c* salaria!ii care au (ene.iciat de un curs sau un stagiu de .ormare pro.esional* 'n anumite condi!ii nu pot a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* o perioad* de cel pu!in F ani de la data a(sol%irii cursurilor sau stagiului de .ormare pro.esional*, 'ns* nu pre%ede c* numai pentru ace+ti salaria!i se poate sta(ili c* nu pot a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc*.

-er a contrario, 'n alte situaii dec&t cele men!ionate expres de art. 19J alin. >1?, p*r!ile pot conveni alte reguli pri%ind o(liga!iile salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea
pro.esional*, con.orm pre%ederilor generale cuprinse 'n art. 19F C.muncii . "ac* scopul textului ar .i .ost s* limite$e posi(ilitatea sta(ilirii unei interdic!ii pentru salariat de a nu a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* >cu consecin!a recuper*rii de c*tre anga0ator a cheltuielilor 'n ca$ul nerespect*rii acestei o(liga!ii? numai la o anumit* situa!ie, ar .i pre%*$ut 'n mod expres acest lucru. a? "urata pentru care salaria!ii respecti%i nu pot a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc* este pre%*$ut* ca durat* minim*, or o ast.el de pre%edere nu este .a%ora(il* salariatului. "ac* scopul ar .i .ost protec!ia salariatului,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

nu s-ar .i pre%*$ut o durat* minim* a interdic!iei, ci o durat* .ix* sau o durat* maxim*. /e$ult* c* scopul textului nu a .ost s* limite$e posi(ilitatea sta(ilirii unei interdic!ii >cu consecin!a recuper*rii cheltuielilor 'n ca$ul nerespect*rii ei de c*tre salariat? numai la situa!ia cursurilor de minim H0 de $ile, ci s protejeze angajatorul 'n ca$ul 'n care durata formrii profesionale este .oarte mare, respecti% mai mare de -) de zile, ca$ 'n care se 0usti.ic* sta(ilirea unei durate minime a interdic!iei. ,copul textului de a sta(ili o durat* minim* a interdic!iei 'ntr-o ast.el de situa!ie concret* re$ult* +i din dispo$i!iile art. 19J alin. >F? potri%it c*rora durata o(liga!iei salariatului de a presta munc* 'n .a%oarea anga0atorului care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, precum +i orice alte aspecte 'n leg*tur* cu o(liga!iile salariatului, ulterioare .orm*rii pro.esionale, se sta(ilesc prin act adi!ional la contractul indi%idual de munc*. ,igur c* p*r!ile pot sta(ili o durat* a interdic!iei mai mic* de F ani, deoarece o ast.el de pre%edere ar .i 'n .a%oarea salariatului. 7rin urmare, p*r!ile pot sta(ili prin actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional* o(liga!ia salariatului ca 'n situa!ia 'n care are ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc* 'nainte de expirarea unui termen con%enit de p*r!i, s* .ie o(ligat la restituirea cheltuielilor oca$ionate de .ormarea pro.esional* i n alte situaii dec&t cele a%ute 'n %edere de art. 19J alin. >1?, respecti% at&t 'n situa!ia 'n care salariatul particip*, la iniiativa angajatorului, la un curs sau un stagiu de .ormare pro.esional* mai mic de -) de zile +iGsau cu scoaterea parial din activitate a salariatului pentru o perioad* mai mic de 10: din durata $ilnic* a timpului normal de lucru, c&t +i 'n situa!ia 'n care participarea la cursul sau stagiul de .ormare pro.esional* are loc la iniiativa salariatului , dar anga0atorul este de acord s* suporte cheltuielile oca$ionate de aceasta. )otu+i, la sta(ilirea unei ast.el de o(liga!ii, p*r!ile ar tre(ui s* ai(* 'n %edere ra!iunea reglement*rii care le d* dreptul de a pre%edea o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, 'n ca$ contrar instan!a 0udec*toreasc* put&nd s* constate un a uz de drept din partea anga0atorului.

D.. 8ituaii asimilate ncetrii contractului de munc la iniiativa salariatului


Articolul 19J alin. >C? asimilea$* 'ncet*rii contractului de munc* la ini!iati%a salariatului +i situa!iile 'n care salariatul a .ost concediat 'n perioada sta(ilit* prin actul adi!ional, pentru moti%e disciplinare, sau al c*rui contract indi%idual de munc* a 'ncetat ca urmare a arest*rii pre%enti%e pentru o perioad* mai mare de H0 de $ile, a condamn*rii printr-o hot*r&re 0udec*toreasc* de.initi%* pentru o in.rac!iune 'n leg*tur* cu munca lor, precum +i 'n ca$ul 'n care instan!a penal* a pronun!at interdic!ia de exercitare a pro.esiei, temporar sau de.initi%. )oate aceste situa!ii repre$int* ca$uri de 'ncetare a contractului de munc* din culpa salariatului. 7entru identitate de ra!iune, 'n reglementarea o(liga!iei salariatului la restituirea cheltuielilor oca$ionate de .ormarea pro.esional* +i 'n alte situa!ii dec&t cele pre%*$ute de art. 19J alin. >1?, respecti% 'n temeiul art. 19F, pot .i a%ute 'n %edere at&t ca$ul 'n care salariatul are ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* mai de%reme de expirarea termenului sta(ilit de comun acord de par!i 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*, c&t +i cele 'n care contractul de munc* 'ncetea$* din culpa salariatului 'nainte de expirarea termenului respecti%.

D(. Alte condiii pentru recuperarea cheltuielilor a? &ursurile sau stagiile de formare profesional. 5ici art. 19F +i nici art. 19J nu .ac nicio distinc!ie 'ntre
tipurile de cursuri sau stagii de .ormare pro.esional* >modalitatea concret* de .ormare pro.esional*?. 6n consecin!*, o(liga!ia salariatului la restituirea cheltuielilor oca$ionate de .ormarea pro.esional* poate .i sta(ilit* indi.erent dac* aceste cursuri sau stagii de .ormare pro.esional* au .ost sau nu organi$ate de un .urni$or de ser%icii de .ormare pro.esional* autori$at potri%it legii rom&ne. Ast.el, con.orm art. 189 C.muncii , .ormele prin care se poate reali$a .ormarea pro.esional* a salaria!ilor suntB participarea la cursuri organi$ate de c*tre anga0ator sau de c*tre .urni$orii de ser%icii de .ormare pro.esional* din !ar* sau din str*in*tateN stagii de adaptare pro.esional* la cerin!ele postului +i ale locului de munc*N stagii de practic* +i speciali$are 'n !ar* +i 'n str*in*tateN ucenicie organi$at* la locul de munc*N .ormare indi%iduali$at*N alte .orme de preg*tire con%enite 'ntre anga0ator +i salariat. 6n consecin!*, dac* se poate do%edi a(sol%irea cursului sau a stagiului de .ormare pro.esional*, des.*+urat 'ntruna din aceste .orme, 'n !ar* sau 'n str*in*tate, salariatul poate .i o(ligat s* restituie cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* 'n situa!ia 'n care are ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* mai de%reme de expirarea termenului sta(ilit de comun acord de p*r!i 'n actul adi!ional cu pri%ire la .ormarea pro.esional*. (? &heltuielile. ,alariatul poate .i o(ligat s* restituie cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* numai cu condi!ia ca anga0atorul care a suportat aceste cheltuieli s* poat* do%edi cuantumul cheltuielilor respecti%e. 6n categoria acestor cheltuieli pot intraB contra%aloarea cursului, cheltuielile de transport, ca$are, mas* >diurna, dac* este ca$ul?, indemni$a!ia pl*tit* salariatului pe durata suspend*rii contractului s*u de munc* dac* participarea la .ormare pro.esional* presupune scoaterea sa integral* din acti%itate, alte drepturi acordate salariatului pe aceast* perioad* +i 'n leg*tur* cu .ormarea pro.esional*.

Eurispruden

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

1. A ligaiile salariailor. 8tagiu de formare profesional. 8uportarea unor cheltuieli de ctre angajator. 5unca forat. Curtea Constitu!ional* a respins excep!ia de neconstitu!ionalitate a dispo$i!iilor art. 19J alin. >1?, >2? +i >F? din egea nr. JFG200F @ Codul muncii, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare. Curtea a apreciat c* dispo$i!iile legale criticate reglementea$* 'ndatoririle salaria!ilor care au (ene.iciat de un curs sau de un stagiu de .ormare pro.esional* cu durat* mai mare de H0 de $ile, 'n condi!iile 'n care toate cheltuielile oca$ionate de preg*tirea pro.esional* au .ost suportate de c*tre anga0ator. 7otri%it art. 19F C.muncii , toate aceste 'ndatoriri tre(uie s* .ie pre%*$ute 'ntr-un act adi!ional la contractul indi%idual de munc*, asupra c*ruia p*r!ile au con%enit de comun acord. Curtea a re!inut c* alin. >1? al art. 19J C.muncii con!ine o norm* prohi(iti%*, prin aceea c* inter$ice anga0atului care a (ene.iciat de un curs sau de un stagiu de preg*tire pro.esional* 'n condi!iile legii s* ai(* ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* o perioad* de F ani. Aceast* norm* prohi(iti%* nu este 'ns* una a(solut*, impun&ndu-se a .i coro(orat* cu pre%ederile alin. >F? al aceluia+i articol, care instituie sanc!iunea pentru nerespectarea interdic!iei sus-men!ionate, +i anume suportarea de c*tre anga0at a tuturor cheltuielilor oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*, propor!ional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* con.orm actului adi!ional la contractul indi%idual de munc*. Ast.el, Curtea a constatat c*, 'n condi!iile 'n care salariatul a (ene.iciat de un curs sau de un stagiu de .ormare pro.esional* cu durat* mai mare de H0 de $ile, acesta poate a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc*, dar cu respectarea unei o(liga!ii asumate printr-un act adi!ional la contractul indi%idual de munc*. 7entru nerespectarea o(liga!iilor asumate prin actul adi!ional, salariatul suport* consecin!ele pre%*$ute 'n acel contract, cu care a .ost de acord 'nainte de 'nceperea cursului sau a stagiului de .ormare pro.esional*. Ca atare, nu se poate sus!ine o 'ngr*dire a dreptului la munc* sau a li(ert*!ii alegerii locului de munc*, consacrate de art. C1 alin. >1? din egea .undamental*. 6n ceea ce pri%e+te pretinsa supunere la munc* .or!at*, Curtea a constatat c* aceste sus!ineri ale autorilor excep!iei nu pot .i primite, 'ntruc&t art. 19J alin. >1? C.muncii 'i inter$ice salariatului doar ini!ierea 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* 'nainte de expirarea timpului pre%*$ut 'n actul adi!ional, 'n care tre(uie s* preste$e munca 'n .olosul anga0atorului care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea sa pro.esional*. ,alariatul nu este !inut cu .or!a la acela+i loc de munc*, dar, dac* nu-+i respect* anga0amentul luat prin actul adi!ional, poate .i o(ligat s* restituie anga0atorului cheltuielile suportate de acesta, propor!ional cu perioada nelucrat*. /e.eritor la 'nc*lcarea dreptului la 'n%*!*tur*, pre%*$ut de art. F2 din Constitu!ie, repu(licat*, Curtea a constatat c* dispo$i!iile art. 19J alin. >1?, >2? +i >F? C.muncii nu pre%*d nicio 'ngr*dire a exerci!iului acestui drept .undamental social-cultural, ci, dimpotri%*, ele stimulea$* chiar exercitarea dreptului la 'n%*!*tur* prin posi(ilitatea particip*rii anga0a!ilor la stagii sau cursuri de .ormare pro.esional*, toate cheltuielile oca$ionate de aceast* participare .iind suportate de c*tre anga0ator. 7otri%it art. F2 din Constitu!ie, .ormele organi$atorice prin care se reali$ea$* dreptul la 'n%*!*tur* sunt urm*toareleB 'n%*!*m&ntul general o(ligatoriu, 'n%*!*m&ntul liceal, 'n%*!*m&ntul pro.esional, 'n%*!*m&ntul superior +i alte .orme de instruc!ie +i de per.ec!ionare, iar con.orm alin. >C? al acestei pre%ederi constitu!ionale, 'n%*!*m&ntul de stat este gratuit. 7e perioada 'n care salariatul urmea$* cursul ori este 'n stagiul de .ormare pro.esional*, el '+i p*strea$* calitatea de salariat +i prime+te salariul sau o indemni$a!ie suportat* de anga0ator >D&C&C& nr& "2! din "" iunie "''%, 7n C&9& nr& 2#(:"''%, p& *'#*! ?. 2. %urata limit a cursului de formare profesional pentru ca salariatul s fie o ligat sau scutit de achitarea contravalorii cursului. 7rin deci$ia ci%il* nr. F990 din 21 noiem(rie 200I, Curtea de Apel <ucure+ti a apreciat c* pre%ederile art. 19J alin >1? C.muncii sunt instituite 'n scopul protejrii anga0atorului care a suportat cheltuielile legate de .ormarea pro.esional* a salariatului ce a (ene.iciat de cursuri de .ormare pro.esional* pe o durat* de peste H0 de $ile, 'n condi!iile 'n care acesta nu poate (ene.icia de cuno+tin!ele salariatului a c*rui preg*tire a asigurat-o. Cu toate acestea, s-a considerat c* dispo$i!iile legale amintite nu inter$ic 'ncheierea 'ntre p*r!ile raportului de munc* a unor acte adiionale care s* pre%ad* o(liga!ia salariatului care a (ene.iciat de cursuri de .ormare pro.esional*, a%&nd o durat* mai mic* de H0 de $ile, de a munci pentru anga0atorul ce a suportat asemenea cheltuieli. Mai mult, s-a ar*tat c* potri%it dispo$i!iilor art. 19F C.muncii , participarea salariatului la .ormarea pro.esional* poate a%ea loc la ini!iati%a anga0atorului sau a salariatului, iar modalitatea concret* de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale +i orice ale aspecte, inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suporta cheltuielile de .ormare pro.esional*, se sta(ilesc prin acordul p*r!ilor +i .ac o(iectul unor acte adi!ionale la contractele indi%iduale de munc*. 6n raport de dispo$i!iile art. 19F C.muncii , care pre%*d 'n mod expres posi(ilitatea ca 'ntre anga0ator +i anga0at s* inter%in* acte adi!ionale care s* reglemente$e inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului .a!* de anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea sa pro.esional*, instan!a de recurs a re!inut c* actul adi!ional nr. I (is din 1 august 200H la contractul indi%idual de munc* 'ncheiat de recurent* cu intimatul este legal, %alid >ne.iind anulat sau re$iliat de p*r!i? +i apt a produce e.ecte 0uridice. 6n consecin!*, constat&nd ne'ndeplinirea culpa(il* a o(liga!iei asumate de intimat .a!* de recurenta ce a suportat cheltuielile legate de .ormarea sa pro.esional*, de a lucra cel pu!in 1 an dup* a(sol%irea cursului sus-men!ionat la 2xploatare )ransport 2lectrice, 'n raport +i de dispo$i!iile art. 9H9 C.ci%., Curtea a apreciat c* 'n sarcina

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

intimatului a luat na+tere o(liga!ia alternati%* de a suporta cheltuielile de .ormare 'n sum* de JII,H0 lei > C&A& 1ucure4ti, dec& ci6& nr& $))':"''2, 7n ;&;&D&M& nr& +:"''(, p& !%)#!*' ?. F. %urata limit a cursului de formare profesional pentru ca salariatul s fie o ligat sau scutit de achitarea contravalorii cursului. 7rin deci$ia nr. 1HFJ din 1H mai 2008 pronun!at* de c*tre Curtea de Apel <ucure+ti, s-a admis recursul .ormulat de c*tre reclamant* 'mpotri%a sentin!ei primei instan!e, re!in&ndu-se c* dispo$i!iile art. 19J C.muncii nu pot .i interpretate ca inter$ic&nd o(ligarea anga0atului la plata cheltuielilor de .ormare pro.esional*, 'n ipote$a 'n care stagiul de .ormare pro.esional* a a%ut o durat* mai mic* de H0 de $ile. ,u( acest aspect, s-a moti%at .aptul c* prin dispo$i!iile art. 19F alin. >2? C.muncii se stipulea$* 'n mod expres 3modalitatea concret* de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale, precum +i orice alte aspecte legate de .ormarea pro.esional*, inclusi% o(liga!iile contractuale ale salariatului 'n raport cu anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*, se sta(ilesc prin acordul p*r!ilor +i .ac o(iectul unor acte adi!ionale la contractele indi%iduale de munc*4. A+adar, s-a ar*tat c* nu numai c* legea nu inter$ice 'ncheierea unor ast.el de con%en!ii pri%itoare la o(liga!iile anga0atorului +i salariatului 'n leg*tur* cu .ormarea pro.esional*, ci dimpotri%*, sta(ile+te c* toate aceste aspecte .ac o(iectul unor acte adi!ionale la contractele indi%iduale de munc*. ,-a su(liniat c* ra!iunea art. 19J C.muncii este aceea de a-l prote0a pe anga0ator, 'n ipote$a 'n care cursul de .ormare pro.esional* pl*tit de acesta are o durat* mai mare H0 de $ile, situa!ie 'n care salariatul nu poate a%ea ini!iati%a 'ncet*rii contractului indi%idual de munc* o perioad* de cel pu!in F ani de la data a(sol%irii cursurilor, pentru c* o ast.el de ini!iati%* ar .i de natur* s* pre0udicie$e gra% interesele anga0atorului. ,-a ar*tat c* prima instan!* a apreciat 'n mod gre+it +i contrar sensului reglement*rii legale re.eritoare la .ormarea pro.esional*, c* actul adi!ional la contractul indi%idual de munc* al intimatului-p&r&t sta(ile+te drepturi su( ni%elul minim pre%*$ut de art. 19J alin. >1? C.muncii +i c*, pe cale de consecin!*, nu ar a%ea putere de lege 'ntre p*r!i, hot*r&rea atacat* .iind pronun!at* cu aplicarea gre+it* a legii. 6n consecin!*, Curtea a admis 'n parte ac!iunea +i a o(ligat p&r&tul s* pl*teasc* reclamantului suma de F.12C lei repre$ent&nd parte din cheltuielile oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*. Curtea a apreciat c* pre%ederile art. 19J alin. >F? C.muncii , re.eritoare la consecin!ele nerespect*rii o(liga!iei asumate prin actul adi!ional, sunt pe deplin aplica(ile +i 'n ca$ul cursurilor de .ormare pro.esional* cu o durat* mai mic* de H0 de $ile, ast.el 'nc&t p&r&tul %a suporta cheltuielile oca$ionate de preg*tirea sa numai propor!ional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* prin con%en!ie > C&A& 1ucure4ti, dec& ci6& nr& !+$*:"''(, 7n ;&;&D&M& nr& +:"''(, p& !*'#!*!?. C. %urata limit a cursului de formare profesional pentru ca salariatul s fie o ligat sau scutit de achitarea contravalorii cursului. 7rin sentin!a ci%il* nr. 902 din J iunie 200H, )ri(unalul C*l*ra+i a admis ac!iunea reclamantei ,C 2.2.". ,A 'n contradictoriu cu p&r&tul 7./. +i l-a o(ligat pe p&r&t la plata c*tre reclamant* a sumei de FH81,8H lei cu titlu de cheltuieli de +colari$are, re!in&nd c* salariatul a (ene.iciat de un curs de .ormare pro.esional* mai mic de H0 de $ile, pentru care a semnat actul adi!ional, .iind !inut s* r*spund* 'n %irtutea r*spunderii patrimoniale 'n ca$ul 'n care nu respect* acest contract, care este legea p*r!ilor. 7rin deci$ia ci%il* nr. FC01 din 1J noiem(rie 200H, pronun!at* de c*tre Curtea de Apel <ucure+ti, s-a men!inut aceast* hot*r&re, re!in&ndu-se c* interpretarea pe care instan!a de .ond a dat-o dispo$i!iilor art. 19J C.muncii este corect*. ,-a ar*tat de c*tre instan!a de recurs c* 'n sarcina p*r!ilor incum(* o(liga!ia legal* de a 'ncheia un act adi!ional, 'n condi!iile art. 19J alin. >1? C.muncii , atunci c&nd cursul de preg*tire pro.esional* are o durat* de peste H0 de $ile +i a.ectea$* mai mult de 2JP din perioada $ilnic* de acti%itate a anga0atului.

-er a contrario, 'n ca$ul 'n care aceste condi!ii nu sunt 'ndeplinite cumulati%, nu exist* o(liga!ia legal* a
'ncheierii unui act adi!ional care s* stipule$e plata cheltuielilor de +colari$are 'n ca$ul nerespect*rii termenului de F ani lucra!i la acela+i anga0ator. ,-a sus!inut c*, 'n lipsa unei o(liga!ii legale, este %ala(il* +i '+i produce e.ecte 0uridice o o(liga!ie con%en!ional*. Ast.el, s-a ar*tat c* legea nu inter$ice 'ncheierea unor con%en!ii ce decurg din raporturile 0uridice de munc* derulate 'ntre p*r!i, prin care acestea sta(ilesc drepturi +i o(liga!ii reciproce. ,-a 'n%ederat c* o ast.el de con%en!ie este +i contractul 'ncheiat 'ntre p*r!i prin care recurentul p&r&t s-a o(ligat s* achite cheltuielile de +colari$are 'n ca$ul 'n care nu '+i men!ine statutul de salariat al reclamantei pentru o perioad* de F ani, contract ce repre$int*, a+a cum a ar*tat +i instan!a de .ond, legea p*r!ilor. 6n pri%in!a criticii .ormulate de recurentul p&r&t re.eritoare la .aptul c* termenul de F ani este mult prea 'mpo%*r*tor, Curtea a re!inut c* acesta nu a creat cadrul procesual necesar anali$*rii %ala(ilit*!ii acestui contract +i nu a 'n%estit instan!a cu solu!ionarea acestei excep!ii de neexecutare a contractului. 6n ceea ce pri%e+te institu!ia r*spunderii patrimoniale, Curtea a apreciat c* aceasta repre$int* o .orm* special* de r*spundere contractual*, iar pre0udiciul cau$at anga0atorului a .ost e%aluat anticipat la semnarea actului adi!ional, care a de.init +i o(liga!ia a c*rei nerespectare atrage inciden!a acestuia > C&A& 1ucure4ti, dec& ci6& nr& $%'!:"''+, 7n ;&;&D&M& nr& +:"''(, p& !*!#!*" ?.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

J. &urs de formare profesional online. 2ipsa rspunderii patrimoniale. ,-a apreciat c* participarea p&r&tei la acest curs nu a implicat scoaterea sa din acti%itatea de la locul de munc*. Ast.el, reclamanta nu a reali$at do%ada c*, 'n spe!a dedus* 0udec*!ii cursul la care a participat p&r&ta, des.*+urat on-line, se circumscrie no!iunii de .ormare pro.esional* 'n sensul dispo$i!iilor art. 188-189 C.muncii +i dispo$i!iilor #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional*, 'ntruc&t nu a .ost organi$at de un .urni$or de ser%icii de .ormare pro.esional* autori$at*. #r, dispo$i!iile art. 19J C.muncii @ consider* tri(unalul @ ce reglementea$* un ca$ special al r*spunderii patrimoniale a salariatului pentru pre0udiciul cau$at anga0atorului, pre%*d condi!iile 'n care salaria!ii care au (ene.iciat de un curs de .ormare pro.esional* pot .i o(liga!i s* restituie cheltuielile e.ectuate de anga0ator cu aceast* .ormare pro.esional*, respecti% cursul s* .ie mai mare de H0 de $ile, iar participarea la curs s* .i presupus scoaterea din acti%itate a salariatului mai mare de 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru. Alineatul >1? al art. 19J C.muncii con!ine o norm* prohi(iti%*, prin aceea c* inter$ice salariatului care a (ene.iciat de un curs de preg*tire pro.esional* 'n condi!iile legii s* ai(* ini!iati%a 'ncet*rii contractului de munc* o perioad* de F ani. Aceast* norm* prohi(iti%* nu este una a(solut*, impun&ndu-se a .i coro(orat* cu pre%ederile alin. >F? al aceluia+i articol, care instituie sanc!iunea pentru nerespectarea interdic!iei sus-men!ionate +i anume, suportarea de c*tre anga0at a tuturor cheltuielilor oca$ionate de preg*tirea sa pro.esional*, propor!ional cu perioada nelucrat* din perioada sta(ilit* con.orm actului adi!ional la contractul indi%idual de munc*. Ast.el, se constat* c* pentru nerespectarea o(liga!iilor asumate prin actul adi!ional, salariatul suport* consecin!ele pre%*$ute la acel contract cu care a .ost de acord 'nainte de 'nceperea cursului sau a stagiului de .ormare pro.esional*. #r, 'n spe!a dedus* 0udec*!ii @ cum legal a statuat prima instan!* @ nu sunt 'ntrunite condi!iile impuse de art. 19J C.muncii , ce instituie un ca$ special de r*spundere patrimonial*, 'ntruc&t participarea la cursul 9ni%ersit*!ii "elaMare s-a reali$at pe internet, nu a dep*+it H0 de $ile +i nu a presupus dislocarea p&r&tei de la locul de munc*, cursul des.*+ur&ndu-se 'n timpul programului de munc*. "e alt.el, normele ce reglementea$* r*spunderea patrimonial* a salariatului sunt norme legale imperati%e, ast.el c* nu pot .i modi.icate prin clau$e derogatorii de la lege, respecti% prin clau$e ale contractului indi%idual de munc*. 5u pot .i re!inute 'ns* ap*r*rile recurentei 'n sensul c* 'n situa!ia cursurilor de .ormare pro.esional* pe o perioad* mai mic* de H0 de $ile, anga0atorul +i salariatul ar putea con%eni asupra unor o(liga!ii de aceast* natur* con.orm dispo$i!iilor art. 9H9 C.ci%. care consacr* principiul li(ert*!ii actelor 0uridice ci%ile, 'n ca$ contrar pre%ederile art. 19F alin. >2? ar .i lipsite de con!inut +i nu +i-ar mai produce niciodat* e.ectele. "impotri%*, alin. >2? al art. 19F C.muncii , dup* modi.icarea sa prin #.9.A. nr. HJG200J, adaug* pentru p*r!i posi(ilitatea ca prin act adi!ional - a+adar cu o(liga!ii contractuale, s* sta(ileasc* 'ndatoririle salariatului .a!* de anga0atorul care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional*. Ast.el de 'ndatoriri ale salariatului tre(uie s* se 'ncadre$e 'ns* 'n pre%ederile exprese ale art. 19J C.muncii , r*mas 'n %igoare nemodi.icat, deci modalitatea de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale, inclusi% o(liga!iile contractuale a anga0atorului care a suportat cheltuielile oca$ionate de .ormarea pro.esional* pot .i sta(ilite prin acordul p*r!ilor, dar 'n condi!iile imperati% impuse de art. 19H C.muncii , ceea ce 'n spe!* nu s-a reali$at. Cum 'n cau$* nu sunt 'ntrunite condi!iile pre%*$ute de art. 19J C.muncii, legal a constatat tri(unalul c* nu poate .i anga0at* r*spunderea patrimonial* a salariatului >C&A& 1ucure4ti, sec& a VII#a ci6il0 4i pentru cauze pri6ind

con.licte de munc0 4i asigur0ri sociale, dec& nr& *'!!:; din !! decem<rie "''(, 7n ;&;&D&M& nr& !:"''), p& !+"#!+*?.
Luminia Dima

Art. 1%0. "-re)tirea pro#e+ional din iniiativa +alariatului$ >1? +n cazul n care salariatul este cel care are iniiativa participrii la o form de pregtire

profesional cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor. >2? Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit alin. 3,4, n termen de ,0 zile de la primirea solicitrii. Totodat angajatorul va decide cu privire la condiiile n care va permite salariatului participarea la forma de pregtire profesional, inclusiv dac va suporta n totalitate sau n parte costul ocazionat de aceasta. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FC +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1II +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2JFN Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 21J +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. F9. &omentariu ,alaria!ii pot urma, la ini!iati%a lor, programe de formare profesional cu scoatere din acti%itate. 6n acest
scop, salaria!ii au dreptul s* (ene.icie$e, la cerere, de concedii pentru .ormare pro.esional*, cu sau .*r* plat*. Atunci c&nd salariatul este cel care are ini!iati%a particip*rii la o .orm* de preg*tire pro.esional* cu scoatere din acti%itate, anga0atorul %a anali$a solicitarea salariatului, 'mpreun* cu sindicatul sau, dup* ca$, cu repre$entan!ii salaria!ilor +i %a decide 'n termen de 1J $ile de la primirea solicit*rii. #pinia sindicatului sau, dup* ca$, a repre$entan!ilor salaria!ilor are caracter consultati%. )otu+i, Codul muncii nu pre%ede nicio sanc!iune pentru nerespectarea acestei o(liga!ii la luarea deci$iei cu pri%ire la solicitarea salariatului pri%ind participarea la o .orm* de preg*tire pro.esional* din ini!iati%a sa. Articolul 19H alin. >2? C.muncii sta(ile+te regula potri%it c*reia anga0atorul %a decide cu pri%ire la condi!iile 'n care %a permite salariatului participarea la .orma de preg*tire pro.esional*, inclusi% dac* %a suporta 'n totalitate sau 'n parte costul oca$ionat de aceasta. Anga0atorul are li(ertate deplin* 'n luarea deci$iei 'n situa!ia 'n care ini!iati%a particip*rii la o .orm* de preg*tire pro.esional* cu scoatere din acti%itate apar!ine salariatului. )otu+i, Codul muncii cuprinde +i anumite pre%ederi cu caracter de excep!ie, ast.elB @ 'n ca$ul 'n care anga0atorul nu +i-a respectat o(liga!ia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la .ormare pro.esional* 'n condi!iile pre%*$ute de lege, salariatul are dreptul, con.orm art. 1J2 C.muncii , la un concediu pentru .ormare pro.esional*, pltit de anga0ator, de p&n* la 10 $ile lucr*toare sau de p&n* la 80 de ore. 7erioada 'n care salariatul (ene.icia$* de acest concediu pl*tit se sta(ile+te de comun acord cu anga0atorulN @ salariatul poate solicita concediu fr plat pentru .ormare pro.esional* pe perioada .orm*rii pro.esionale pe care acesta o urmea$* din ini!iati%a sa, potri%it art. 1J0 C.muncii . "ac* salariatul solicit* concediu .*r* plat*, anga0atorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dup* ca$, cu acordul repre$entan!ilor salaria!ilor +i numai dac* a(sen!a salariatului ar pre0udicia gra% des.*+urarea acti%it*!ii. A%&nd 'n %edere .aptul c* art. 19F alin. >2? C. muncii nu .ace nicio distinc!ie 'ntre .ormarea pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului +i .ormarea pro.esional* la ini!iati%a salariatului, 'n toate ca$urile p*r!ile pot sta(ili prin acte adi!ionale la contractul de munc* modalitatea concret* de .ormare pro.esional*, drepturile +i o(liga!iile p*r!ilor, durata .orm*rii pro.esionale, precum +i orice alte aspecte legate de .ormarea pro.esional*. Luminia Dima

Art. 1%3. "Avanta<e n natur pentru +alariai$

8alariaii care au ncheiat un act adiional la contractul individual de munc cu privire la formarea profesional pot primi n afara salariului corespunztor locului de munc i alte avantaje n natur pentru formarea profesional. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FJN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2JFN Al& ,iclea, Codul muncii.
Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 21HN Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C0.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "e+i art. 19I C.muncii se re.er* la 3salariul corespun$*tor locului de munc*4, drepturile salariale la care este 'ndrept*!it salariatul care particip* la un program de .ormare pro.esional* sunt reglementate de art. 19C alin. >2? +i >F? C.muncii. Ast.elB @ dac* .ormarea pro.esional* nu presupune scoaterea din acti%itate a salariatului sau salariatul este scos par!ial din acti%itate, el este 'ndrept*!it la plata drepturilor salariale, 'n con.ormitate cu art. 19C alin. >2? C.munciiN @ dac* .ormarea pro.esional* presupune scoaterea total* din acti%itate a salariatului, acesta are dreptul la plata unei indemnizaii, con.orm dispo$i!iilor art. 19C alin. >F? C.muncii .

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7e de alt* parte, con.orm art. 19C alin. >1? C.muncii , salariatul (ene.icia$* de aceste drepturi numai 'n ca$ul 'n care participarea la cursurile sau stagiile de .ormare pro.esional* este ini!iat* de anga0ator, 'ntr-o ast.el de situa!ie toate cheltuielile oca$ionate de aceast* participare .iind suportate de c*tre anga0ator. 6n plus, con.orm art. 19H C.muncii , 'n situa!ia 'n care salariatul este cel care are ini!iati%a particip*rii la o .orm* de preg*tire pro.esional* cu scoatere din acti%itate, anga0atorul este cel care decide dac* %a suporta, 'n totalitate sau 'n parte, costul oca$ionat de aceasta. 6n consecin!*, potri%it regulii de interpretare sistematic* a dispo$i!iilor Codului muncii re.eritoare la drepturile (*ne+ti la care este 'ndrept*!it salariatul care particip* la o .orm* de preg*tire pro.esional*, salariatul (ene.icia$* de salariul corespun$*tor locului de munc* numai dac* participarea la .ormarea pro.esional* nu presupune scoaterea din acti%itate a salariatului sau dac* participarea presupune scoaterea din acti%itate a salariatului pentru o perioad* ce nu dep*+e+te 2JP din durata $ilnic* a timpului normal de lucru. )otu+i, +i 'n celelalte ca$uri se poate sta(ili prin actul adi!ional la contractul de munc* .aptul c* salariatul %a (ene.icia de alte a%anta0e 'n natur* pentru .ormarea pro.esional*. )oate aceste drepturi acordate de anga0ator salariatului intr* 'n s.era no!iunii de cheltuieli ocazionate de formarea profesional. Luminia Dima

Capitolul II Contracte +peciale de #ormare pro#e+ional or)ani'at de an)a<ator

Art& !)(& - DContractele speciale de .ormare pro.esional*E Art& !))& - DContractul de cali.icare pro.esional*E Art& "''& - DAutori$area anga0atorilor pentru 'ncheierea contractelor de cali.icare pro.esional*E Art& "'!& - DContractul de adaptare pro.esional*E Art& "'"& - D"urata contractului de adaptare pro.esional*E Art& "'$& - D5o!iunea de .ormatorE Art& "'%& - DAtri(u!iile .ormatoruluiE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. 1%!. "Contractele +peciale de #ormare pro#e+ional$

8unt considerate contracte speciale de formare profesional contractul de calificare profesional i contractul de adaptare profesional. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FH +i urm.N V& -opa,
Contracte de munc* specialeB contractul de ucenicie +i contractul de .ormare pro.esional*. /eglement*ri din dreptul rom&n, italian +i spaniol. Anali$* comparati%*, 'n /.".C. nr. 10G200F, p. FH +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2JI +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 21I +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C1 +i urm.N O& ,inca, Contractele speciale de .ormare pro.esional* organi$at* de anga0ator, 'n "reptul nr. FG200C, p. 12C +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 9nul dintre drepturile principale ale salaria!ilor enumerate de art. F9 C.muncii este dreptul la acces la .ormarea pro.esional*. Anga0atorii au o(liga!ia corelati%* de a asigura participarea la programe de .ormare pro.esional* pentru to!i salaria!ii.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7rintre o(iecti%ele principale ale .orm*rii pro.esionale a salaria!ilor, art. 188 C.muncii indic* expres adaptarea salaria!ilor la cerin!ele postului sau ale locului de munc* +i, respecti%, o(!inerea unei cali.ic*ri pro.esionale, iar potri%it art. 189 .ormarea pro.esional* se poate reali$a prin participarea la cursuri organi$ate de anga0ator, stagii de adaptare pro.esional* la cerin!ele postului +i ale locului de munc*, precum +i prin alte .orme de preg*tire con%enite 'ntre anga0ator +i salariat. A%&nd 'n %edere aceste o(iecti%e +i .orme ale .orm*rii pro.esionale, Codul muncii reglementea$* dou* contracte de formare profesional organizat de angajator B contractul de cali.icare pro.esional* +i contractul de adaptare pro.esional*. Luminia Dima

Art. 1%%. "Contractul de cali#icare pro#e+ional$ >1? &ontractul de calificare profesional este cel n

aza cruia salariatul se o lig s urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru do *ndirea unei calificri profesionale. >2? Pot ncheia contracte de calificare profesional salariaii cu v*rsta minim de ,- ani mplinii, care nu au do *ndit o calificare sau au do *ndit o calificare ce nu le permite meninerea locului de munc la acel angajator. >F? &ontractul de calificare profesional se ncheie pentru o durat cuprins ntre - luni i 1 ani. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FH +i urm.N V& -opa,
Contracte de munc* specialeB contractul de ucenicie +i contractul de .ormare pro.esional*. /eglement*ri din dreptul rom&n, italian +i spaniol. Anali$* comparati%*, 'n /.".C. nr. 10G200F, p. FH +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J8N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 21I +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C1 +i urm.N O& ,inca, Contractele speciale de .ormare pro.esional* organi$at* de anga0ator, 'n "reptul nr. FG200C, p. 128 +i urm.

&omentariu D,. "atur juridic &ontractul de calificare profesional nu este un contract de munc*, ci un contract distinct, de .ormare
pro.esional*, a+a cum este cali.icat expres de pre%ederile Codului muncii. Ast.el, o(iectul acestui contract este distinct de o(iectul contractului de munc* +i const* 'n asigurarea de c*tre anga0ator a cursurilor de .ormare pro.esional* pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri pro.esionale +i participarea salariatului la aceste cursuri, 'n timp ce o(iectul unui contract de munc* 'l repre$int*, 'n principal, prestarea muncii de c*tre salariat +i plata salariului de c*tre anga0ator. "in cerin!a legal* potri%it c*reia salariatul este cel care se o(lig* 'n (a$a contractului de cali.icare pro.esional* s* urme$e cursurile organi$ate de anga0ator nu re$ult* natura 0uridic* de contract de munc* a contractului de cali.icare pro.esional*. Aceast* pre%edere legal* impune numai o condi!ie de 'ncheiere a contractului de cali.icare pro.esional*, ceea ce determin* caracterul acestuia de a .i accesoriu al contractului indi%idual de munc*.

D1. +ncheierea contractului de calificare profesional. &ondiii


7ersoana care urmea$* a participa la cursurile de .ormare pro.esional* tre(uie s* 'ndeplineasc* urm*toarele condiiiB a? s* .ie salariat @ persoanele .i$ice care nu sunt salaria!i ai anga0atorului respecti% care organi$ea$* cursurile de .ormare pro.esional* nu pot 'ncheia contracte de cali.icare pro.esional* +i nu pot participa la ast.el de cursuriN (? s* .i 'mplinit %&rsta de 1H ani @ prin urmare, salaria!ii cu %&rsta cuprins* 'ntre 1J +i 1H ani nu pot 'ncheia contracte de cali.icare pro.esional*N c? s* nu ai(* o cali.icare sau, de+i a do(&ndit o cali.icare, aceasta s* nu 'i permit* men!inerea locului de munc* la anga0ator @ re$ult* c* pot 'ncheia un contract de cali.icare pro.esional* persoanele .i$ice care p&n* 'n momentul 'ncheierii acestui contract nu au do(&ndit prin studii o cali.icare >o pro.esie sau o meserie?, precum +i persoanele care au do(&ndit de0a o cali.icare, 'ns* 'n ca$ul acestor persoane contractul se poate 'ncheia numai dac* este ne%oie s*-+i schim(e cali.icarea pentru a-+i men!ine calitatea de salariat la anga0atorul respecti%.

Angajatorul tre(uie s* 'ndeplineasc*, la r&ndul s*u, urm*toarele condiiiB

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

a? s* .ie anga0atorul salariatului care particip* la cursuriN (? s* .ie autori$at de Ministerul Muncii, ,olidarit*!ii ,ociale +i -amiliei +i de Ministerul 2duca!iei +i Cercet*rii pentru a 'ncheia contracte de cali.icare pro.esional*. A%&nd 'n %edere condi!iile de 'ncheiere a contractului de cali.icare pro.esional* pre%*$ute de lege, acest contract poate .i 'ncheiat la momentul 'ncheierii contractului de munc* sau oric&nd pe parcursul execut*rii acestuia.

D.. %urata contractului de calificare profesional


Contractul de cali.icare pro.esional* este un contract pe durat determinat, care se 'ncheie pentru o perioad* cuprins* 'ntre H luni +i 2 ani. egea pre%ede at&t un maxim al duratei contractului, c&t +i un minim al acesteia. "ac* sunt 'ndeplinite condi!iile pre%*$ute de lege pentru 'ncheierea unui ast.el de contract +i se poate do%edi inten!ia p*r!ilor de a 'ncheia un ast.el de contract, 'ns* perioada pentru care a .ost 'ncheiat este mai mic* de H luni sau mai mare de 2 ani, a%&nd 'n %edere c* 'n dreptul rom&n regula o constituie nulitatea par!ial*, partea interesat* poate solicita instan!ei 0udec*tore+ti competente >instan!a competent* s* 0udece con.licte de munc*? constatarea nulit*!ii clau$ei pri%ind durata contractului, iar 'n ca$ul constat*rii nulit*!ii se aplic* pre%ederile Codului muncii, respecti% H luni 'n prima situa!ie +i 2 ani 'n cea de-a doua situa!ie. A%&nd 'n %edere c* nu exist* dispo$i!ii legale exprese, nimic nu opre+te p*r!ile s* prelungeasc* un contract de cali.icare pro.esional* de mai multe ori, 'ns* cu condi!ia ca durata total* s* respecte maximul de 2 ani pre%*$ut de lege. 7e de alt* parte, nimic nu opre+te p*r!ile s* 'ncheie un alt contract de cali.icare pro.esional* dup* 'ncetarea unui contract de cali.icare pro.esional* anterior, 'ns* 'ntr-o ast.el de situa!ie tre(uie 'ndeplinit* condi!ia ca, de+i salariatul a do(&ndit o cali.icare, aceasta s* nu 'i permit* men!inerea locului de munc* la anga0ator.

D(. &oninutul contractului de calificare profesional


"e+i legea nu cuprinde pre%ederi exprese dec&t cu pri%ire la o(liga!ia salariatului de a participa la cursurile de .ormare organi$ate de anga0ator pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri pro.esionale +i cu pri%ire la durata contractului, p*r!ile pot include 'n contract clau$e pri%ind organi$area particip*rii salariatului la ast.el de cursuri +i drepturile +i o(liga!iile ce re%in p*r!ilor 'n (a$a unui ast.el de contract. "e asemenea, regulile generale pri%ind participarea la cursuri sau stagii de .ormare pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului sunt aplica(ileB de exemplu, anga0atorul este cel care suport* cheltuielile oca$ionate de participarea salariatului la .ormarea pro.esional* respecti%* @ art. 19C alin. >1? C.muncii @, p*r!ile pot con%eni reguli pri%ind o(liga!ia salariatului de a presta munc* 'n .a%oarea anga0atorului care a suportat cheltuielile pentru o anumit* perioad* de la data a(sol%irii cursurilor @ art. 19J alin. >2? C.muncii @ etc.

D0. +ncetarea contractului de calificare profesional -iind un accesoriu al contractului de munc , contractul de cali.icare pro.esional* 'ncetea$* la data 'ncet*rii
contractului de munc* al salariatului respecti%, indi.erent de modalitatea sau cau$a 'ncet*rii. 7e de alt* parte, ne.iind un contract de munc*, contractul de cali.icare pro.esional* poate 'nceta +i 'n alte situa!ii, con.orm %oin!ei p*r!ilor exprimate 'n cuprinsul clau$elor acestuia. 2ste discuta(il dac* un ast.el de contract poate 'nceta prin denun!are unilateral* de c*tre anga0ator, anga0atorul .iind cel care se o(lig* s* asigure participarea salariatului la cursuri de .ormare pro.esional* pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri pro.esionale, 'n special 'n ca$ul 'n care de do(&ndirea acestei cali.ic*ri pro.esionale depinde men!inerea calit*!ii de salariat la anga0atorul respecti%, legalitatea unei denun!*ri unilaterale din partea anga0atorului urm&nd a .i anali$at* din perspecti%a a(u$ului de drept. Luminia Dima

Art. *

"Autori'area an)a<atorilor pentru ncheierea contractelor de cali#icare pro#e+ional$ >1? Pot ncheia contracte de calificare profesional numai angajatorii autorizai n acest sens de

5inisterul 5uncii i 8olidaritii 8ociale i de 5inisterul 7ducaiei i &ercetrii. >2? Procedura de autorizare, precum i modul de atestare a calificrii profesionale se sta ilesc prin lege special. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FHN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J8N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 218 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C2.

&omentariu
# condi!ie esen!ial* pe care tre(uie s* o 'ndeplineasc* anga0atorul pentru 'ncheierea %ala(il* a contractului de cali.icare pro.esional* este s* .ie autori$at 'n acest sens de Ministerul Muncii +i ,olidarit*!ii ,ociale +i de Ministerul 2duca!iei +i Cercet*rii. 6n concret, anga0atorul tre(uie s* .ie autori$at s* organi$e$e cursuri de cali.icare.

Procedura autorizrii este reglementat* prin #rdinul nr. FJFGJ.202G200F al Ministrului Muncii, ,olidarit*!ii
,ociale +i -amiliei +i Ministrului 2duca!iei, Cercet*rii +i )ineretului de apro(are a Metodologiei de autori$are a .urni$orilor de .ormare pro.esional* a adul!ilor, modi.icat prin #rdinul nr. 80GF.F28G200J. 7otri%it acestei metodologii, autori$area .urni$orilor de .ormare pro.esional* se .ace pe (a$a criteriilor de e%aluare pre%*$ute 'n cuprinsul metodologiei, pentru o perioad* de C ani, pentru .iecare dintre cali.ic*rile, ocupa!iile, grup*rile de competen!e pentru care .urni$orii de .ormare pro.esional* organi$ea$* programe de .ormare pro.esional*.

%urata minim a programului de formare profesional , exprimat* 'n ore de preg*tire, pentru preg*tirea
teoretic* +i practic*, pentru care se eli(erea$* certi.icat de cali.icare pro.esional*, pe ni%eluri de cali.icare, este deB a? FH0 de ore pentru ni%elul 1 de cali.icareN (? I20 de ore pentru ni%elul 2 de cali.icareN c? 1.080 de ore pentru ni%elul F de cali.icare. )impul alocat programului de .ormare pro.esional* %a .i corelat cu scopul, o(iecti%ele, con!inuturile +i strategiile de reali$are. Luminia Dima

Art. * 1. "Contractul de adaptare pro#e+ional$ >1? &ontractul de adaptare profesional se ncheie n vederea adaptrii salariailor de utani la o

funcie nou, la un loc de munc nou sau n cadrul unui colectiv nou. >2? &ontractul de adaptare profesional se ncheie o dat cu ncheierea contractului individual de munc sau, dup caz, la de utul salariatului n funcia nou, la locul de munc nou sau n colectivul nou, n condiiile legii. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FIN V& -opa,
Contracte de munc* specialeB contractul de ucenicie +i contractul de .ormare pro.esional*. /eglement*ri din dreptul rom&n, italian +i spaniol. Anali$* comparati%*, 'n /.".C nr. 10G200F, p. FH +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2F0 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C2 +i urm.N O& ,inca, Contractele speciale de .ormare pro.esional* organi$at* de anga0ator, 'n "reptul nr. FG200C, p. 128 +i urm.

&omentariu D,. "atur juridic &ontractul de adaptare profesional are o natur* 0uridic* distinct*. 5u este un contract de munc*, ci un
contract de .ormare pro.esional*, a+a cum este cali.icat expres de pre%ederile Codului muncii. Ast.el, o(iectul acestui contract nu 'l repre$int* prestarea muncii de c*tre salariat +i plata salariului de c*tre anga0ator, ci asigurarea de c*tre anga0ator a .orm*rii pro.esionale necesare >in.ormarea, 'ndrumarea salariatului prin intermediul .ormatorului? +i, respecti%, o(liga!ia salariatului de a-+i 'nsu+i 'ndrum*rile primite, 'n %ederea adapt*rii salariatului de(utant 'ntr-o .unc!ie, 'ntr-un loc de munc* sau 'n cadrul unui colecti% ori 'ntr-o .unc!ie nou*, 'ntr-un loc de munc* nou sau 'n cadrul unui colecti% nou, la acela+i anga0ator, la .unc!ia, locul de munc* sau colecti%ul respecti%. 7otri%it Codului muncii, contractul de adaptare pro.esional* are 'n %edere adaptarea salaria!ilor de(utan!i, 'ns* din aceast* pre%edere legal* nu re$ult* natura 0uridic* de contract de munc* a contractului de adaptare pro.esional*.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Aceast* pre%edere legal* impune numai o condi!ie de 'ncheiere a contractului de adaptare pro.esional*, respecti% calitatea de salariat +i anga0ator a p*r!ilor contractuale, ceea ce determin* caracterul acestuia de a .i accesoriu al contractului indi%idual de munc*.

D1. +ncheierea contractului de adaptare profesional. &ondiii


7entru 'ncheierea contractului de adaptare pro.esional*, legea pre%ede condi!ia ca salariatul s* de(ute$e 'ntr-o .unc!ie nou*, 'ntr-un loc de munc* nou sau 'n cadrul unui colecti% nou. Aceast* situa!ie poate a%ea loc .ie la 'ncheierea contractului de munc*, .ie la modi.icarea acestuia dac* salariatul respecti% de(utea$* 'ntr-o .unc!ie nou*, 'ntr-un loc de munc* nou sau 'n cadrul unui colecti% nou, la acela+i anga0ator. # alt* condi!ie care re$ult* implicit din dispo$i!iile Codului muncii este ca acest contract s* se 'ncheie 'ntre salariat +i anga0atorul s*u. egea nu impune salariatului condi!ia unei anumite %&rste minime +i nici anga0atorului s* .ie autori$at de Ministerul Muncii +i ,olidarit*!ii ,ociale +i de Ministerul 2duca!iei +i Cercet*rii.

D.. &oninutul contractului de adaptare profesional


"e+i legea nu cuprinde pre%ederi exprese dec&t cu pri%ire la scopul 'ncheierii acestui contract, la durata acestuia +i la posi(ilitatea e%alu*rii salariatului la expirarea termenului contractului, p*r!ile pot include 'n contract clau$e pri%ind organi$area .orm*rii pro.esionale a salariatului pe durata contractului +i drepturile +i o(liga!iile ce re%in p*r!ilor 'n (a$a unui ast.el de contract. "e asemenea, regulile generale pri%ind participarea la cursuri sau stagii de .ormare pro.esional* la ini!iati%a anga0atorului sunt aplica(ile.

D(. +ncetarea contractului de adaptare profesional -iind un accesoriu al contractului de munc , contractul de adaptare pro.esional* 'ncetea$* la data 'ncet*rii
contractului de munc* al salariatului respecti%, indi.erent de modalitatea sau cau$a 'ncet*rii. 7e de alt* parte, ne.iind un contract de munc*, contractul de adaptare pro.esional* poate 'nceta +i 'n alte situa!ii, con.orm %oin!ei p*r!ilor exprimate 'n cuprinsul clau$elor acestuia. 2ste discuta(il dac* un ast.el de contract poate 'nceta prin denun!are unilateral* de c*tre anga0ator, anga0atorul .iind cel care se o(lig* s* asigure .ormarea pro.esional* necesar* >in.ormarea, 'ndrumarea salariatului prin intermediul .ormatorului?, 'n %ederea adapt*rii salariatului de(utant la .unc!ia, locul de munc* sau colecti%ul respecti%, 'n special a%&nd 'n %edere .aptul c* 'n .unc!ie de adaptarea salariatului se poate sta(ili dac* acesta corespunde pro.esional locului de munc* respecti%. 6n consecin!*, legalitatea unei denun!*ri unilaterale din partea anga0atorului %a .i anali$at* din perspecti%a a(u$ului de drept. Luminia Dima

Art. * *. "Durata contractului de adaptare pro#e+ional$ >1? &ontractul de adaptare profesional este un contract ncheiat pe durat determinat, ce nu

poate fi mai mare de un an. >2? 2a expirarea termenului contractului de adaptare profesional salariatul poate fi supus unei evaluri n vederea sta ilirii msurii n care acesta poate face fa funciei noi, locului de munc nou sau colectivului nou n care urmeaz s presteze munca. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FIN V& -opa,
Contracte de munc* specialeB contractul de ucenicie +i contractul de .ormare pro.esional*. /eglement*ri din dreptul rom&n, italian +i spaniol. Anali$* comparati%*, 'n /.".C. nr. 10G200F, p. FH +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2F1 +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. C2N O& ,inca, Contractele speciale de .ormare pro.esional* organi$at* de anga0ator, 'n "reptul nr. FG200C, p. 129 +i urm.

&omentariu D,. %urata contractului de adaptare profesional


Contractul de adaptare pro.esional* este un contract pe durat determinat, care se 'ncheie pentru o perioad* de maxim 1 an.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"ac* sunt 'ndeplinite condi!iile pre%*$ute de lege pentru 'ncheierea unui contract de adaptare pro.esional* +i se poate do%edi inten!ia p*r!ilor de a 'ncheia un ast.el de contract, 'ns* perioada pentru care a .ost 'ncheiat este mai mare de 1 an, a%&nd 'n %edere c* 'n dreptul rom&n regula o constituie nulitatea par!ial*, partea interesat* poate solicita instan!ei 0udec*tore+ti competente s* 0udece con.licte de munc* constatarea nulit*!ii clau$ei pri%ind durata contractului, iar 'n ca$ul constat*rii nulit*!ii se aplic* pre%ederile Codului muncii, respecti% o durat* a contractului de adaptare pro.esional* de 1 an. A%&nd 'n %edere c* nu exist* dispo$i!ii legale exprese, nimic nu opre+te p*r!ile s* prelungeasc* un contract de adaptare pro.esional* de mai multe ori, 'ns* cu condi!ia ca durata total* s* respecte maximul de 1 an pre%*$ut de lege.

D1. 7valuarea salariatului la e%pirarea termenului contractului


7otri%it dispo$i!iilor alin. >2?, la expirarea termenului contractului de adaptare pro.esional* salariatul poate .i supus unei evaluri 'n %ederea sta(ilirii m*surii 'n care acesta poate .ace .a!* .unc!iei noi, locului de munc* nou sau colecti%ului nou 'n care urmea$* s* preste$e munca. "ac*, de+i a urmat stagiul de .ormare pro.esional* 'n %ederea adapt*rii, 'n urma e%alu*rii re$ult* c* salariatul nu .ace .a!* .unc!iei noi, locului de munc* nou sau colecti%ului nou 'n care urmea$* s* preste$e munca +i, din acest moti%, a%&nd 'n %edere atri(u!iile din .i+a postului, precum +i cuno+tin!ele, competen!ele, a(ilit*!ile +i calit*!ile necesare pentru 'ndeplinirea atri(u!iilor respecti%e, salariatul nu corespunde pro.esional locului de munc* 'n care este 'ncadrat, acesta poate .i concediat pe moti%ul necorespunderii pro.esionale Dart. H1 lit. d? C.munciiE, 'ns* cu respectarea tuturor cerin!elor procedurale pre%*$ute de lege. # e%aluare anterioar* expir*rii termenului contractului nu se 0usti.ic* +i ar putea .i considerat* drept a(u$i%*, a%&nd 'n %edere c* prin sta(ilirea duratei contractului de adaptare pro.esional* p*r!ile au estimat, de comun acord, perioada necesar* pentru adaptarea salariatului.

D.. &ontractul de adaptare profesional i perioada de pro Contractul de adaptare pro.esional* nu poate .i con.undat cu perioada de pro . Ast.elB
a? scopul lor este di.erit @ 'n timp ce contractul de adaptare pro.esional* se 'ncheie 'n %ederea adapt*rii salariatului de(utant 'ntr-o .unc!ie, 'ntr-un loc de munc* sau 'n cadrul unui colecti% ori 'ntr-o .unc!ie nou*, 'ntr-un loc de munc* nou sau 'n cadrul unui colecti% nou, la acela+i anga0ator, la .unc!ia, locul de munc* sau colecti%ul respecti%, perioada de pro(* repre$int* o clau$* 'n contractul indi%idual de munc* ce are drept scop +i d* dreptul anga0atorului la %eri.icarea aptitudinilor pro.esionale +i personale ale salariatului 'n cau$*N (? durata maxim* pentru care se pot 'ncheia este di.erit* @ 'n timp ce contractul de adaptare pro.esional* se poate 'ncheia pe o perioad* de maxim 1 an, durata maxim* a perioadei de pro(* poate .i, dup* ca$, 'ntre F0 de $ile >'n ca$ul anga0*rii salaria!ilor pe .unc!ii de execu!ie? +i H luni >'n ca$ul anga0*rii a(sol%en!ilor la de(utul lor 'n pro.esie?N c? e.ectele cu pri%ire la continuarea sau 'ncetarea contractului de munc* pe care le-ar putea determina contractul de adaptare pro.esional* +i, respecti%, perioada de pro(*, sunt di.erite @ pe de o parte, la expirarea termenului contractului de adaptare pro.esional* salariatul poate .i supus unei e%alu*ri 'n %ederea sta(ilirii m*surii 'n care acesta poate .ace .a!* .unc!iei noi, locului de munc* nou sau colecti%ului nou 'n care urmea$* s* preste$e munca, iar dac*, 'n urma acestei e%alu*ri, re$ult* c* salariatul nu corespunde pro.esional locului de munc* 'n care este 'ncadrat, el poate .i concediat pentru necorespundere pro.esional*. A+a cum am men!ionat, o e%aluare anterioar* expir*rii termenului contractului ar putea .i considerat* drept a(u$i%*. 7e de alt* parte, potri%it art. F1 alin. >C1? C.muncii, oric&nd pe durata sau la s.&r+itul perioadei de pro(*, contractul de munc* poate 'nceta numai printr-o noti.icare scris* la ini!iati%a oric*reia dintre p*r!i. "eose(irile dintre contractul de adaptare pro.esional* +i perioada de pro(* nu exclud de principiu coexistena acestora >'ncheierea unui contract de adaptare pro.esional* la anga0are sau la trecerea pe o .unc!ie nou* ori 'ntr-un loc de munc* cu condi!ii grele, %*t*m*toare, periculoase, 'n acela+i timp cu includerea 'n contractul de munc* a unei perioade de pro(*?. )otu+i, concedierea salariatului a.lat 'n perioad* de pro(* 'n temeiul art. F1 alin. >C1? C.muncii, numai printr-o noti.icare scris*, poate .i considerat* a(u$i%*, 'n condi!iile 'n care anga0atorul +i-a asumat o(liga!ia asigur*rii .orm*rii pro.esionale necesare 'n %ederea adapt*rii salariatului la .unc!ia, locul de munc* sau colecti%ul respecti%. Luminia Dima

Art. * ,. "4oiunea de #ormator$ >1? =ormarea profesional la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face

de ctre un formator.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>2? =ormatorul este numit de angajator dintre salariaii calificai, cu o experien profesional de

cel puin 1 ani n domeniul n care urmeaz s se realizeze formarea profesional. >F? Fn formator poate asigura formarea, n acelai timp, pentru cel mult . salariai. >C? 7xercitarea activitii de formare profesional se include n programul normal de lucru al formatorului. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FIN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a III-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J9N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2F2N Al& ,iclea, -ormarea
pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. CF.

&omentariu D,. =ormatorul ? noiune, condiii =ormatorul este persoana .i$ic* prin care anga0atorul asigur* .ormarea pro.esional* a salariatului 'n (a$a
contractului de cali.icare pro.esional* +i a contractului de adaptare pro.esional*. 7entru ca persoana .i$ic* respecti%* s* do(&ndeasc* calitatea de .ormator, tre(uie s* .ie 'ndeplinite urm*toarele condiiiB a? s* .ie salariat al anga0atorului salariatului care (ene.icia$* de .ormarea pro.esional*N (? s* .ie cali.icat +i s* ai(* o experien!* pro.esional* de cel pu!in 2 ani 'n domeniul 'n care urmea$* s* se reali$e$e .ormarea pro.esional*, respecti% cursurile de cali.icare pro.esional* sau, dup* ca$, adaptarea pro.esional*N c? s* .ie de acord cu modi.icarea contractului s*u de munc*, respecti% a .i+ei postului, 'n sensul do(&ndirii atri(u!iilor de .ormator pentru asigurarea .orm*rii pro.esionale a salariatuluiGsalaria!ilor respecti%Grespecti%i @ de+i legea pre%ede c* .ormatorul este numit, din moment ce acesta do(&nde+te atri(u!ii speci.ice, modi.icarea .elului muncii sale prin ad*ugarea unor atri(u!ii de .ormare pro.esional* a altor salaria!i nu poate a%ea loc .*r* acordul s*u.

D1. Activitatea de formare profesional


6n ceea ce pri%e+te acti%itatea sa 'n calitate de .ormator, legea sta(ile+te un num*r maxim de salaria!i pentru care .ormatorul poate asigura .ormarea pro.esional* 'n acela+i timp, 'ns* nu distinge 'ntre ei dup* tipul de .ormare pro.esional* care li se asigur*. Ast.el, .ormatorul poate asigura .ormarea pro.esional* at&t 'n (a$a unor contracte de cali.icare pro.esional* >cursuri de cali.icare?, c&t +i 'n (a$a unor contracte de adaptare pro.esional* >in.orma!ii, 'ndrum*ri, supra%eghere, 'n %ederea adapt*rii salariatului?. 2xercitarea acti%it*!ii de .ormare pro.esional* .ace parte din atri uiile de serviciu ale salariatului care are calitatea de .ormator. 6n consecin!*, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile legale re.eritoare la durata normal* a timpului de lucru, exercitarea acti%it*!ilor care corespund atri(u!iilor de .ormator se include 'n programul normal de lucru al .ormatorului. #rice ast.el de acti%itate des.*+urat* cu dep*+irea duratei normale a timpului de lucru repre$int* munc* suplimentar*, iar .ormatorul are dreptul la compensarea acesteia, potri%it legii. Luminia Dima

Art. * .. "Atribuiile #ormatorului$ >1? =ormatorul are o ligaia de a primi, de a ajuta, de a informa i de a ndruma salariatul pe

durata contractului special de formare profesional i de a supraveghea ndeplinirea atri uiilor de serviciu corespunztoare postului ocupat de salariatul n formare. >2? =ormatorul asigur cooperarea cu alte organisme de formare i particip la evaluarea salariatului care a eneficiat de formare profesional. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2FIN I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I8N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2J9N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2F2 +i urm.N Al& ,iclea,
-ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. CF.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

&omentariu
-ormatorului 'i re%in urm*toarele o ligaii principaleB a? s* primeasc*, s* a0ute, s* in.orme$e +i s* 'ndrume salariatul pe durata contractului special de .ormare pro.esional*N (? s* supra%eghe$e 'ndeplinirea de c*tre salariatul 'n .ormare a atri(u!iilor de ser%iciu corespun$*toare postului ocupat de acestaN c? s* asigure cooperarea cu alte organisme de .ormareN d? s* participe la e%aluarea salariatului care a (ene.iciat de .ormare pro.esional*. 6n .i+a postului .ormatorului pot .i incluse +i alte o(liga!ii re.eritoare la organi$area .orm*rii pro.esionale 'n (a$a contractului de cali.icare pro.esional* sau a contractului de adaptare pro.esional*. "ac* %reuna dintre o(liga!iile men!ionate mai sus nu sunt pre%*$ute expres 'n .i+a postului, aceste o(liga!ii re%in .ormatorului 'n temeiul legii, dac* salariatul respecti% a .ost numit .ormator +i a .ost de acord s* do(&ndeasc* aceast* calitate +i s* do(&ndeasc*, pe l&ng* atri(u!iile sale corespun$*toare .unc!iei ocupate, +i atri(u!iile speci.ice calit*!ii de .ormator. Luminia Dima

Capitolul III Contractul de ucenicie la locul de munc

Art& "'*& - DContractul de ucenicieE Art& "'+& - A(rogat. Art& "'2& - D,tatutul de ucenicE Art& "'(#"!"& - A(rogate. Art& "!$& - D/eglement*ri specialeE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. * /. "Contractul de ucenicie$ >1? Fcenicia la locul de munc se organizeaz n aza contractului de ucenicie. >2? &ontractul de ucenicie la locul de munc este contractul individual de munc de tip

particular, n temeiul cruia# a? angajatorul persoan juridic sau persoan fizic se o lig ca, n afara plii unui salariu, s asigure formarea profesional a ucenicului ntr;o meserie potrivit domeniului su de activitate< (? ucenicul se o lig s se formeze profesional i s munceasc n su ordinea angajatorului respectiv. >F? &ontractul de ucenicie la locul de munc se ncheie pe durat determinat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2F8 +i urm.N A&5& Mese4an, Contractul de ucenicie la locul de munc* @ tr*s*turi caracteristice, 'n 7./. nr. FG200I, p. 2F9 +i urm.N M&M& Moceanu, 5oul Cod al muncii. )ipuri de contracte de munc*, 'n /.M. nr. 1G200C, p. C9N V& -opa,
Contracte de munc* specialeB contractul de ucenicie +i contractul de .ormare pro.esional*. /eglement*ri din dreptul rom&n, italian +i spaniol. Anali$* comparati%*, 'n /.".C nr. 10G200F, p. FF +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. C2I +i urm.N I&T& /te.0nescu, Contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n /.".C. nr. I-8G200H, p. 2F +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2H0 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2FF +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. CF +i urm.N O& ,inca, Comentarii re.eritoare la reglementarea contractului de ucenicie, 'n

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"reptul nr. 9G200H, p. C8 +i urm.N O& ,inca, Contractul de ucenicie 'n dreptul comparat +i dreptul comunitar, 'n /./.".M. nr. 2G200F, p. J1 +i urm.N D& ,op, 7osi(ilitatea persoanelor .i$ice care des.*+oar* acti%it*!i economice 'n mod independent de a 'ncheia contracte de ucenicie la locul de munc*, 'n /.".C. nr. I-8G200H, p. 8IN D& ,op, 9nele considera!ii teoretice pri%ind contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n 7./. nr. JG200J, p. 20I +i urm.N D& ,op, #pinii 'n leg*tur* cu reglementarea contractului de ucenicie 'n proiectul noului Cod al muncii, 'n /./.".M. nr. 2G2002, p. 2C.

&omentariu D,. "oiunea contractului de ucenicie la locul de munc


At&t Codul muncii, c&t +i egea nr. 2I9G200J pri%ind ucenicia la locul de munc*, de.inesc contractul de ucenicie la locul de munc* drept un contract de munc de tip particular. 7otri%it Codului muncii, contractul de ucenicie presupune, pe de o parte, prestarea muncii de c*tre ucenic +i plata salariului de c*tre anga0ator, iar, pe de alt* parte, o(liga!ia ucenicului de a se .orma pro.esional +i asigurarea .orm*rii pro.esionale de c*tre anga0ator. egea nr. 2I9G200J pre%ede c* ucenicia la locul de munc* repre$int* .ormarea pro.esional* reali$at* 'n (a$a unui contract de ucenicie la locul de munc*, iar contractul de ucenicie la locul de munc* este un contract indi%idual de munc* de tip particular, 'ncheiat pe durat* determinat*, 'n temeiul c*ruia o persoan* .i$ic*, denumit* ucenic, se o(lig* s* se preg*teasc* pro.esional +i s* munceasc* pentru +i su( autoritatea unei persoane 0uridice sau .i$ice denumite anga0ator, care se o(lig* s*-i asigure plata salariului +i toate condi!iile necesare .orm*rii pro.esionale.

D1. %urata contractului de ucenicie la locul de munc Contractul de ucenicie se 'ncheie pe durat determinat. 6ncheierea contractului de ucenicie pe durat*
determinat* nu contra%ine dispo$i!iilor Codului muncii. Ast.el, art. 81 C.muncii care enumer* ca$urile 'n care contractul de munc* se poate 'ncheia pe durat* determinat*, .ace re.erire expres* la lit. e? la 3alte ca$uri pre%*$ute expres de legi speciale4. "urata contractului de ucenicie la locul de munc* nu poate .i mai mare de F ani +i mai mic* de H luni. "urata contractului de ucenicie la locul de munc* se sta(ile+te 'n .unc!ie de ocupa!iaGcali.icarea pentru care urmea$* s* se preg*teasc* ucenicul +i de competen!ele do(&ndite anterior de c*tre ucenic, .*r* a putea .i mai mic* deB a? H luni, 'n ca$ul 'n care ucenicia la locul de munc* se organi$ea$* pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri de ni%el 1N (? 12 luni, 'n ca$ul 'n care ucenicia la locul de munc* se organi$ea$* pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri de ni%el 2 sau pentru do(&ndirea competen!elor speci.ice ocupa!iilor cuprinse 'n grupele ma0ore J, H, I +i 8 din Clasi.icarea ocupa!iilor din /om&niaN c? 2C de luni, 'n ca$ul 'n care ucenicia la locul de munc* se organi$ea$* pentru do(&ndirea unei cali.ic*ri de ni%el F sau pentru do(&ndirea competen!elor speci.ice ocupa!iilor cuprinse 'n grupele ma0ore F +i C din Clasi.icarea ocupa!iilor din /om&nia. Luminia Dima

Art. * 0. Abro)at. Luminia Dima

Art. * 3. "Statutul de ucenic$ >1? Persoana ncadrat n munc n aza unui contract de ucenicie are statut de ucenic. >2? Fcenicul

eneficiaz de dispoziiile aplica ile celorlali salariai, n msura n care ele nu sunt contrare celor specifice statutului su. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2C0 +i urm.N A&5& Mese4an, Contractul de ucenicie la locul de munc* @ tr*s*turi caracteristice, 'n 7./. nr. FG200I, p. 2C0 +i urm.N

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. C29 +i urm.N I&T& /te.0nescu, Contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n /.".C. nr. I-8G200H, p. 2J +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2HJ +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2FI +i urm.N Al& ,iclea, -ormarea pro.esional*, 'n /./.".M. nr. 2G200J, p. CCN O& ,inca, Comentarii re.eritoare la reglementarea contractului de ucenicie, 'n "reptul nr. 9G200H, p. J2 +i urm.N O& ,inca, Contractul de ucenicie 'n dreptul comparat +i dreptul comunitar, 'n /./.".M. nr. 2G200F, p. J1 +i urm.N D& ,op, 9nele considera!ii teoretice pri%ind contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n 7./. nr. JG200J, p. 209 +i urm.N D& ,op, #pinii 'n leg*tur* cu reglementarea
contractului de ucenicie 'n proiectul noului Cod al muncii, 'n /./.".M. nr. 2G2002, p. 2J.

&omentariu D,. Fcenicul ? condiii pentru ncadrarea n munc 7otri%it egii nr. 2I9G200J, ucenicul este persoana .i$ic* 'ncadrat* 'n munc* 'n (a$a unui contract de ucenicie la
locul de munc*. 7oate .i 'ncadrat* ca ucenic orice persoan* .i$ic* ce 'ndepline+te urm*toarele condiiiB a? a 'mplinit %&rsta de 1H ani, dar nu mai mult de 2J de ani. 7ersoana .i$ic* poate 'ncheia un contract de ucenicie la locul de munc*, 'n calitate de ucenic, +i la 'mplinirea %&rstei de 1J ani, cu acordul scris al p*rin!ilor sau al repre$entan!ilor legali, pentru acti%it*!i potri%ite cu de$%oltarea .i$ic*, aptitudinile +i cuno+tin!ele sale, dac* ast.el nu 'i sunt periclitate s*n*tatea, de$%oltarea +i preg*tirea pro.esional*. ipsa acordului p*rin!ilor sau al repre$entan!ilor legali atrage dup* sine nulitatea a(solut* a contractului de ucenicie. (? nu de!ine o cali.icare pentru ocupa!ia 'n care se organi$ea$* ucenicia la locul de munc*. c? 'n ca$ul programelor de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc* organi$ate pentru ocupa!iile cuprinse 'n Clasi.icarea ocupa!iilor din /om&nia la grupele ma0ore F, C, J, H, I +i 8, condi!iile de acces sunt date de ni%elul educa!ional, ast.elB pentru grupele ma0ore F +i C @ minimum liceul cu diploma de (acalaureatN pentru grupele ma0ore J, H, I +i 8 @ minimum 'n%*!*m&ntul o(ligatoriu. ,e pot 'ncadra 'n munc* 'n calitate de ucenici +i urm*toarele categoriiB a? cet*!enii str*ini, precum +i apatri$ii care au o(!inut permis de munc* 'n /om&nia, con.orm reglement*rilor legale 'n %igoareN (? cet*!enii statelor mem(re ale 9niunii 2uropene, ai statelor semnatare ale Acordului pri%ind ,pa!iul 2conomic 2uropean +i mem(rii de .amilie ai acestora.

D1. 8tatutul de ucenic 9cenicul este un salariat +i (ene.icia$* de dispo$i!iile legale aplica(ile celorlal!i salaria!i, 'n m*sura 'n care ele
nu sunt contrare celor speci.ice statutului s*u. 7otri%it egii nr. 2I9G200J, statutul de ucenic 'i con.er* acestuia toate drepturile +i o(liga!iile pre%*$ute de legisla!ia muncii, precum +i drepturile +i o(liga!iile pre%*$ute de aceast* lege special*. Luminia Dima

Art. * !-*1*. Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole Actuali$are Abro)ate. Luminia Dima

Art. *1,. "&e)lementri +peciale$

Arganizarea, desfurarea i controlul activitii de ucenicie se reglementeaz prin lege special. $i!liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii. Curs uni%ersitar, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2F8 +i urm.N A&5& Mese4an, Contractul de ucenicie la locul de munc* @ tr*s*turi caracteristice, 'n 7./. nr. FG200I, p. 2F9 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. C2I +i urm.N I&T& /te.0nescu, Contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n /.".C. nr. I-8G200H, p. 22 +i urm.N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a F-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2009, p. 2H0 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii. Comentat +i adnotat cu legisla!ie, doctrin* +i 0urispruden!*, %ol. II, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2008, p. 2C0 +i urm.N O& ,inca, Comentarii re.eritoare la reglementarea contractului de ucenicie, 'n "reptul nr. 9G200H, p. C8 +i urm.N O& ,inca, Contractul de ucenicie 'n dreptul comparat +i dreptul comunitar, 'n /./.".M. nr. 2G200F, p. J1 +i urm.N D& ,op, 9nele considera!ii teoretice pri%ind contractul de ucenicie la locul de munc*, 'n 7./. nr. JG200J, p. 20J +i
urm.

&omentariu
"ispo$i!iile Codului muncii pri%ind contractul de ucenicie la locul de munc* se completea$* cu pre%ederile egii nr. 2I9G200J pri%ind ucenicia la locul de munc*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare, +i ale 5ormelor Metodologice de aplicare a pre%ederilor egii nr. 2I9G200J, apro(ate prin ;.A. nr. 2FCG200H, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare.

D,. &ontractul de ucenicie la locul de munc A. Trsturi Contractul de ucenicie la locul de munc* este un contract de munc de tip particular +i 'ntrune+te toate
tr*s*turile unui contract de munc*. Cau$a contractului de ucenicie la locul de munc* este unic*, dar complex*, cuprin$&nd at&t prestarea muncii +i plata salariului, c&t +i .ormarea pro.esional* a ucenicului. <. =orm

&ontractul de ucenicie la locul de munc* se 'ncheie o(ligatoriu 'n form scris, 'n lim(a rom&n*, +i se
'nregistrea$* 'n termen de 20 de $ile la inspectoratul teritorial de munc*. #(liga!ia de 'ncheiere a contractului de ucenicie la locul de munc*, 'n .orm* scris*, re%ine anga0atorului. Ca 'n situa!ia oric*rui contract de munc*, nerespectarea .ormei scrise nu determin* nulitatea contractului. 6n ca$ul 'n care anga0atorul '+i 'ncalc* o(liga!ia 'ncheierii contractului 'n .orm* scris*, acesta poate .i sanc!ionat cu amend* contra%en!ional*. Contractul de ucenicie la locul de munc* se 'nregistrea$* 'n registrul general de e%iden!* a salaria!ilor, cu men!iunea 3C9 M4. C. &oninut Contractul de ucenicie la locul de munc* tre(uie s* con!in* toate clau$ele o(ligatorii pre%*$ute la art. 1I alin. >2? C.muncii. 7e l&ng* aceste elemente, con.orm egii nr. 2I9G200J, contractul de ucenicie la locul de munc* cuprinde +i clau$e cu pri%ire laB a? cali.icarea, respecti% competen!ele pe care urmea$* s* le do(&ndeasc* uceniculN (? numele maistrului de ucenicie +i cali.icarea acestuiaN c? locul 'n care se des.*+oar* acti%itatea de .ormare pro.esional*N d? reparti$area programului de preg*tire practic* +i a celui de preg*tire teoretic*, dup* ca$N e? durata necesar* o(!inerii cali.ic*rii sau competen!elorN .? a%anta0ele 'n natur* acordate ucenicului. Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munc* este pre%*$ut 'n anexa 1 la 5ormele Metodologice de aplicare a egii nr. 2I9G200J. Contractul de ucenicie la locul de munc* poate con!ine +i alte clau$e speci.ice, cu respectarea legisla!iei 'n %igoare. "e exemplu, potri%it art. 8 alin. >2? din egea nr. 2I9G200J, la 'ncheierea contractului de ucenicie, anga0atorul poate solicita a(sol%entului anga0area o(liga!iei de a r*m&ne 'n unitatea respecti%* cu contract de munc* pe o perioad* negociat* 'ntre p*r!i, 'n ca$ contrar, ucenicul .iind o(ligat s* ram(urse$e contra%aloarea cheltuielilor .*cute de anga0ator cu .ormarea sa pro.esional*. 6n .ine, potri%it 5ormelor Metodologice, programul de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc* constituie parte integrant* a contractului de ucenicie la locul de munc*. ". %urat Contractul de ucenicie la locul de munc* se 'ncheie pe durat determinat, care nu poate .i mai mare de F ani +i mai mic* de H luni. "urata contractului de ucenicie la locul de munc* repre$int* durata necesar* do(&ndirii competen!elorGcali.ic*rii de c*tre ucenic, inclusi% perioada necesar* e%alu*rii .inale a ucenicului. 2. Perioad de pro

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

9cenicul poate .i supus unei perioade de pro(* care nu %a dep*+i F0 de $ile lucr*toare. Perioada de pro la care poate .i supus ucenicul .ace parte integrant* din durata pentru care se 'ncheie contractul de ucenicie la locul de munc*. 7e acela+i loc de munc* nu pot .i anga0a!i succesi% mai mult de F ucenici pe perioad* de pro(*. 7otri%it dispo$i!iilor 5ormelor Metodologice, contractul de ucenicie la locul de munc* poate 'nceta din ini!iati%a anga0atorului la data expir*rii perioadei de pro(*, atunci c&nd se constat* c* ucenicul nu corespunde procesului de preg*tire prin munc*. Ast.el, prin excep!ie de la dispo$i!iile Codului muncii potri%it c*rora at&t pe durata, c&t +i la s.&r+itul perioadei de pro(* contractul indi%idual de munc* poate 'nceta numai printr-o noti.icare scris* la ini!iati%a oric*reia dintre p*r!i, 'n ca$ul contractului de ucenicie, acesta nu poate 'nceta dec&t la data expir*rii perioadei de pro(*. )otu+i, a%&nd 'n %edere normele de tehnic* legislati%*, nu se pot sta(ili excep!ii de la dispo$i!iile cuprinse 'ntr-o lege printr-un act normati% cu .or!* in.erioar* legii. Ast.el, din moment ce hot*r&rile de gu%ern sunt adoptate 'n %ederea organi$*rii aplic*rii legii, o ast.el de pre%edere cuprins* 'n 5ormele Metodologice apro(ate prin ;.A. nr. 2FCG200H nu poate .i aplica(il* 'n lipsa unei pre%ederi legale care s* instituie o ast.el de excep!ie. 7rin urmare, dispo$i!iile art. F1 alin. >C 1? C.muncii sunt deplin aplica(ile +i 'n ca$ul instituirii unei perioade de pro(* 'ntr-un contract de ucenicie. 6n ca$ul 'n care contractul de ucenicie la locul de munc* 'ncetea$* dup* expirarea perioadei de pro(*, dar 'naintea expir*rii termenului pentru care a .ost 'ncheiat, anga0atorul este o(ligat s* acorde ucenicului toate drepturile sta(ilite prin contract, pentru perioada lucrat*. -. Alte reguli 6ncheierea, executarea, modi.icarea, suspendarea +i 'ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc* se supun reglement*rilor egii nr. JFG200F @ Codul muncii re.eritoare la contractul indi%idual de munc*. A. Pri 7*r!ile contractului de ucenicie la locul de munc* sunt ucenicul +i anga0atorul. 9cenic poate .i orice persoan* .i$ic* ce a 'mplinit %&rsta de 1H ani >sau 1J ani, cu acordul scris al p*rin!ilor sau al repre$entan!ilor legali?, dar nu mai mult de 2J de ani, +i nu de!ine o cali.icare pentru ocupa!ia 'n care se organi$ea$* ucenicia la locul de munc*. 7ot 'ncheia contracte de ucenicie la locul de munc*, 'n calitate de anga0atori, numai persoanele 0uridice +i persoanele .i$ice autori$ate de Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale. 7ot 'ncadra 'n munc* ucenici +iB a? persoana .i$ic* autori$at*, dac* .ace do%ada c* prestea$* de cel pu!in un an acti%itatea pentru care a .ost autori$at*N (? asocia!ia .amilial*, prin repre$entantul acesteia, dac* .ace do%ada c* prestea$* de cel pu!in un an acti%itatea pentru care s-a constituit ca asocia!ie .amilial*. 7ersoana .i$ica autori$at*, respecti% asocia!ia .amilial*, pot organi$a ucenicie la locul de munc* pentru maximum trei ucenici care se preg*tesc concomitent +i numai pentru ni%elul 1 de cali.icare. Qi 'n aceste ca$uri este necesar* o(!inerea autori$*rii Ministerului Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale. 7rin derogare de la pre%ederile #.A. nr. 129G2000 pri%ind .ormarea pro.esional* a adul!ilor, repu(licat*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare, pot .i autori$a!i pentru a 'ncadra 'n munca ucenici +i anga0atorii care nu au pre%*$ut 'n statut sau, dup* ca$, 'n autori$a!ia pentru des.*+urarea unor acti%it*!i independente acti%it*!i de .ormare pro.esional*.

Autorizarea angajatorului +i atestarea maistrului de ucenicie se reali$ea$* de Ministerul Muncii,


-amiliei +i 7rotec!iei ,ociale, prin direc!iile teritoriale, 'n (a$a a%i$ului comisiei de autori$are a .urni$orilor de .ormare pro.esional* 0ude!ene, respecti% a municipiului <ucure+ti. Autori$area anga0atorului +i atestarea maistrului de ucenicie se .ac pentru o perioad* de C ani, cu posi(ilitatea de prelungire. 5ormele Metodologice reglementea$* procedura autori$*rii anga0atorilor +i a atest*rii mai+trilor de ucenicie.

%repturile i o ligaiile angajatorului i ale ucenicului se sta(ilesc prin contractul de ucenicie la locul de
munc*, ce se completea$* cu pre%ederile din cuprinsul contractului colecti% de munc* aplica(il +i prin regulamentele interne, dup* ca$.

D1. 5aistrul de ucenicie


Maistrul de ucenicie nu este parte 'n contractul de ucenicie la locul de munc*, ci este persoana desemnat* de anga0ator pentru coordonarea acti%it*!ii de .ormare pro.esional* a ucenicului.

5aistrul de ucenicie este salariat al anga0atorului care organi$ea$* ucenicia la locul de munc*. 6n ca$ul 'n
care ucenicia la locul de munc* este organi$at* de c*tre o persoan* .i$ic* autori$at* s* des.*+oare acti%it*!i economice 'n mod independent sau o asocia!ie .amilial*, maistrul de ucenicie este chiar persoana .i$ic* autori$at* sau un mem(ru al asocia!iei .amiliale. Maistrul de ucenicie tre(uie s* .ie atestat pentru a des.*+ura aceast* acti%itate de Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale, prin direc!iile teritoriale, 'n (a$a a%i$ului comisiei de autori$are a .urni$orilor de .ormare pro.esional* 0ude!ene, respecti% a municipiului <ucure+ti.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7ersoana care solicit* atestarea ca maistru de ucenicie tre(uie s* 'ndeplineasc* urm*toarele condiii cumulati%eB a? s* de!in* o cali.icare pentru ocupa!iaGcali.icarea pentru care dore+te s* o(!in* atestareaN (? s* ai(* o experien!* pro.esional* de cel pu!in F ani din ultimii J ani 'n ocupa!iaGcali.icarea pentru care solicit* atestareaN 'n ca$ul persoanelor .i$ice autori$ate s* des.*+oare acti%it*!i economice independente, s* ai(* o experien!* pro.esional* de 1 an din ultimii 2 aniN c? s* .i participat la cursuri de .ormare a .ormatorilor, .inali$ate cu certi.icateN d? s* nu ai(* ca$ier 0udiciarN e? s* .ie apt din punct de %edere medical. Atri(u!iile, drepturile +i o(liga!iile maistrului de ucenicie 'n raport cu acti%itatea de coordonare a acti%it*!ii de .ormare pro.esional* a ucenicului se sta(ilesc prin act adi!ional la contractul indi%idual de munc* al maistrului de ucenicie. Maistrul de ucenicie are, 'n principal, urm*toarele o ligaiiB a? s* asigure condi!iile necesare preg*tirii practice a ucenicului +i s* 'l 'ndrume pro.esional, 'n concordan!* cu standardul ocupa!ional sau cu standardul de preg*tire pro.esional* con.orm c*ruia se reali$ea$* preg*tireaN (? s* e%alue$e periodic progresul 'nregistrat de ucenic 'n preg*tirea practic*N c? s* men!in* permanent leg*tura +i s* cola(ore$e cu .urni$orul de .ormare pro.esional* care asigur* preg*tirea teoretic* a uceniculuiN d? s* men!in* leg*tura cu p*rin!ii sau cu tutorele ucenicului minor pentru a se in.orma reciproc cu pri%ire la e%olu!ia pro.esional* a acestuiaN e? s* monitori$e$e permanent e%olu!ia ucenicului +i s* raporte$e periodic anga0atorului stadiul de preg*tire al acestuiaN .? s* nu dispun* ucenicului sarcini care nu au leg*tur* cu programa de preg*tire pro.esional*N g? s* nu pun* 'n pericol %ia!a, integritatea +i persoana uceniculuiN h? s* asigure respectarea tuturor drepturilor ucenicului la locul de munc*N i? s* ela(ore$e programul de preg*tire 'n concordan!* cu standardul ocupa!ional sau cu standardul de preg*tire pro.esional*. Maistrul de ucenicie are, 'n principal, urm*toarele drepturiB a? s* coordone$e acti%itatea de preg*tire pro.esional* a uceniculuiN (? s* sta(ileasc* sarcinile de lucru ale ucenicului 'n con.ormitate cu programa de preg*tireN c? s* propun* acordarea de stimulente sau sanc!ionarea uceniculuiN d? s* solicite .urni$orului de .ormare pro.esional* care asigur* preg*tirea teoretic* a ucenicului in.orm*ri cu pri%ire la progresele 'nregistrate de acestaN e? s* solicite anga0atorului asigurarea condi!iilor necesare do(&ndirii de c*tre ucenic a competen!elor speci.ice ocupa!ieiGcali.ic*rii pentru care a .ost 'ncheiat contractul de ucenicie la locul de munc*N .? s* ai(* acces prioritar la .ormarea pro.esional* 'n domeniul s*u de acti%itate. Maistrul de ucenicie poate a%ea +i alte atri(u!ii dec&t cele corespun$*toare acestei calit*!i.

D.. Fcenicia ? modalitate de formare profesional A. %omeniu de aplicare


9cenicia la locul de munc* se organi$ea$* pentru cali.ic*rile sta(ilite prin legisla!ia 'n %igoare >ni%elurile 1, 2 +i F de cali.icare? +i pentru ocupa!iile cuprinse 'n Clasi.icarea #cupa!iilor din /om&nia, pentru care exist* standarde de preg*tire pro.esional*, respecti% standarde ocupa!ionale. Cali.ic*rile pentru care se poate organi$a ucenicia la locul de munc* sunt cele pre%*$ute de 5omenclatorul cali.ic*rilor pentru care se pot organi$a programe .inali$ate cu certi.icate de cali.icare, apro(at prin #rdinul ministrului muncii, solidarit*!ii sociale +i .amiliei +i al ministrului educa!iei, cercet*rii +i tineretului nr. FJGF.112G200C. #cupa!iile pentru care se poate organi$a ucenicia la locul de munc* sunt cele cuprinse 'n Clasi.icarea ocupa!iilor din /om&nia la grupele ma0ore F, C, J, H, I si 8. <. &oninutul formrii profesionale 7otri%it egii nr. 2I9G200J, formarea profesional prin ucenicie la locul de munc cuprinde preg*tirea teoretic* +i preg*tirea practic* sau numai preg*tirea practic*. 7reg*tirea teoretic* se des.*+oar* la un .urni$or de .ormare pro.esional* autori$at, con.orm pre%ederilor legale 'n %igoare pentru cali.icarea sau ocupa!ia respecti%*, iar preg*tirea practic* se des.*+oar* 'n locuri de munc* care s* permit* do(&ndirea tuturor competen!elor pre%*$ute de standardul ocupa!ional, respecti% de standardul de preg*tire pro.esional*.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

6n %ederea .orm*rii pro.esionale a ucenicului, anga0atorul are o(liga!ia s* asigure ucenicului accesul la preg*tire teoretic* +i practic*, precum +i toate condi!iile necesare pentru ca maistrul de ucenicie s*-+i 'ndeplineasc* sarcinile 'n ceea ce pri%e+te .ormarea ucenicului. Con.orm legii speciale, este inter$is* utili$area ucenicilor la prestarea altor acti%it*!i +iGsau exercitarea altor atri(u!ii 'n a.ara celor care au ca o(iect preg*tirea teoretic* +i practic* con.orm contractului de ucenicie la locul de munc*. C. Programul de ucenicie la locul de munc #rgani$area uceniciei la locul de munc* se .ace 'n con.ormitate cu programul de ucenicie la locul de munc* pentru care a .ost autori$at anga0atorul. /esponsa(ilitatea ela(or*rii +i des.*+ur*rii programului de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc* re%ine anga0atorului care solicit* autori$area. 7entru ela(orarea programului de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc*, anga0atorul poate cola(ora cu al!i anga0atori, asocia!ii pro.esionale sau .urni$ori de .ormare pro.esional* autori$a!i. 7rogramul de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc* este anex* la contractul de ucenicie, cuprinde planul +i programa de preg*tire pentru ocupa!iaGcali.icarea respecti%* +i se ela(orea$* pe (a$a standardului ocupa!ional sau pe (a$a standardului de preg*tire pro.esional*, apro(ate 'n condi!iile pre%ederilor legale. Maistrul de ucenicie consemnea$* o(ser%a!iile sale cu pri%ire la reali$area programului de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc*, precum +i progresele 'nregistrate de .iecare dintre ucenici 'n 1urnalul de ucenicie. Modelul 1urnalului de ucenicie este pre%*$ut 'n anexa la 5ormele Metodologice de aplicare a egii nr. 2I9G200J, are regimul documentelor cu regim special +i se p*strea$* 'n arhi%a unit*!ii J ani. ". /egimul juridic aplica il ucenicului

8tatutul de ucenic 'i con.er* acestuia toate drepturile +i o(liga!iile pre%*$ute de legisla!ia muncii, precum +i
drepturile +i o(liga!iile pre%*$ute de egea nr. 2I9G200J. 7otri%it legii speciale, timpul necesar preg*tirii teoretice a ucenicului este inclus 'n programul normal de munc*. 7rogramul normal de munc* pentru persoanele 'ncadrate 'n (a$a unui contract de ucenicie la locul de munc* este de maximum 8 ore pe $i, 'n regim de maximum J $ile pe s*pt*m&n*. ,alariul de (a$* lunar, sta(ilit prin contractul de ucenicie la locul de munc*, este cel pu!in egal cu salariul de (a$* minim (rut pe !ar*, 'n %igoare pentru un program de 8 ore pe $i, respecti% de C0 de ore 'n medie pe s*pt*m&n*. 7e perioada 'ncadr*rii 'n munc* 'n (a$a contractului de ucenicie la locul de munc*, anga0atorul are o(liga!ia s* asigure ucenicului care are domiciliul sta(il 'n alt* localitate, .*r* posi(ilit*!i de na%et* $ilnic*, condi!ii de ca$are +i de mas* 'n regim de F mese pe $i, 'n unit*!i de pro.il autori$at, con.orm legii. Condi!iile de ca$are tre(uie s* .ie asigurate de c*tre anga0ator +i suportate de ucenic, iar contra%aloarea acestora nu poate dep*+i J0P din %enitul net salarial reali$at de c*tre ucenic la locul de munc*, con.orm contractului de ucenicie.

Fcenicul poate fi delegat 'n urm*toarele situa!iiB


a? 'n ca$ul 'n care maistrul de ucenicie este delegat +i la anga0atorul cesionar se poate organi$a acti%itatea 'n a+a .el 'nc&t se poate asigura preg*tirea teoretic* +i practic* a uceniculuiN 'n aceast* situa!ie anga0atorul de ucenici este o(ligat s* anun!e direc!iei teritoriale de munc* modi.icarea condi!iilor de des.*+urare a programului de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc*, cu minimum F0 de $ile calendaristice 'naintea producerii acestoraN (? 'n ca$ul 'n care raporturile de munc* ale maistrului de ucenicie se suspend* sau 'ncetea$* +i anga0atorul are posi(ilitatea s* asigure 'n continuare preg*tirea ucenicului 'n alt* loca!ieN c? 'n ca$ul 'n care preg*tirea teoretic* sau practic* impune delegarea ucenicului. 9cenicul nu poate .i deta+at. Contractul de ucenicie la locul de munc* nu poate .i cumulat cu un alt contract de ucenicie la locul de munc*. 2. 7valuarea final

7valuarea final a pregtirii teoretice i practice a ucenicului este organi$at* de anga0ator.


Anga0atorul %a comunica comisiei de autori$are 0ude!ene, respecti% a municipiului <ucure+ti, cu cel pu!in F0 de $ile 'nainte de data e%alu*rii .inale, data propus* pentru sus!inerea pro(elor de e%aluare +i %a solicita nominali$area comisiei de examinare. Comisia de autori$are %a selecta din listele de speciali+ti dou* persoane, speciali+ti 'n domeniul de acti%itate 'n care s-a reali$at .ormarea pro.esional* a ucenicului, care, 'mpreun* cu maistrul de ucenicie, %or alc*tui comisia de examinare. "eci$ia pri%ind componen!a comisiei de examinare %a .i comunicat* anga0atorului cu cel pu!in 10 $ile 'nainte de data sta(ilit* pentru e%aluarea .inal*. Anga0atorul poate participa personal sau printr-un repre$entant, 'n calitate de in%itat, la e%aluarea .inal*. 9cenicul care a o(!inut minimum nota .inal* H la pro(ele de examinare este declarat 3promo%at4 +i prime+te certi.icatul pre%*$ut de legisla!ia 'n %igoare. A(sol%en!ilor programelor de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc*, organi$ate pentru cali.ic*rile cuprinse 'n 5omenclatorul cali.ic*rilor pentru care se pot organi$a programe de .ormare pro.esional* .inali$ate cu certi.icate de cali.icare, li se eli(erea$* certi.icate de cali.icare pro.esional*. A(sol%en!ilor programelor de .ormare pro.esional* prin ucenicie la locul de munc*, organi$ate pentru ocupa!iile cuprinse 'n Clasi.icarea ocupa!iilor din

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

/om&nia la grupele ma0ore F, C, J, H, I +i 8, li se eli(erea$* certi.icate de a(sol%ire, a%&nd %aloarea unor certi.icate de cali.icare par!ial*. "ac* ucenicul nu promo%ea$* e%aluarea, contractul s*u 'ncetea$* de drept la expirarea termenului D'n temeiul art. JH lit. 0? C.munciiE.

D(. 8usinerea financiar a uceniciei la locul de munc


Anga0atorii care 'ncadrea$* 'n munc* persoane 'n (a$a unui contract de ucenicie la locul de munc* primesc lunar, la cerere, din (ugetul asigur*rilor pentru +oma0, pe perioada derul*rii contractului de ucenicie, pentru .iecare persoan*B a? o sum* egal* cu J0P din %aloarea indicatorului social de re.erin!* al asigur*rilor pentru +oma0 +i stimul*rii ocup*rii .or!ei de munc* 'n %igoare, pre%*$ut de egea nr. IHG2002 pri%ind sistemul asigur*rilor pentru +oma0 +i stimularea ocup*rii .or!ei de munc*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioareN aceast* sum* se acord* anga0atorilor propor!ional cu timpul e.ecti% lucrat de ucenic @ respecti% cu durata munciiB norm* 'ntreag* sau .rac!iune de norm* >n.n.? @, precum +i pentru perioada concediului anual de odihn* al ucenicului. (? o sum* egal* cu contra%aloarea lunar* a ser%iciilor de instruire teoretic* a ucenicului, .*r* a putea dep*+i 20P din %aloarea indicatorului social de re.erin!* al asigur*rilor pentru +oma0 +i stimul*rii ocup*rii .or!ei de munc* 'n %igoare, pre%*$ut de egea nr. IHG2002 pri%ind sistemul asigur*rilor pentru +oma0 +i stimularea ocup*rii .or!ei de munc*, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare. Aceste dispo$i!ii nu se aplic* pe perioada de pro(* pre%*$ut* 'n cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munc*, pe perioada 'n care raporturile de munc* sunt suspendate, precum +i 'n situa!ia 'n care, anterior 'ncheierii contractului de ucenicie la locul de munc*, anga0atorul a a%ut cu persoana 'n cau$* 'ncheiat un alt contract de ucenicie la locul de munc*. Anga0atorii care (ene.icia$* de aceste .acilit*!i sunt o(liga!i s* men!in* raporturile de munc* ale ucenicilor respecti%i pe perioada contractului de ucenicie la locul de munc* 'ncheiat. 6n situa!ia 'n care raporturile de munc* 'ncheiate 'ntre anga0ator +i ucenic 'ncetea$* anterior datei expir*rii contractului de ucenicie la locul de munc*, anga0atorii sunt o(liga!i s* restituie, 'n totalitate, agen!iei pentru ocuparea .or!ei de munc* 0ude!ene, respecti% a municipiului <ucure+ti, sumele 'ncasate de la (ugetul asigur*rilor pentru +oma0 pentru .iecare ucenic, plus do(&nda de re.erin!* a <*ncii 5a!ionale a /om&niei, 'n %igoare la data 'ncet*rii raporturilor de munc*, dac* 'ncetarea acestora a a%ut loc din moti%ele pre%*$ute la art. JJ lit. (?, art. JH lit. e? +i .? +i art. HJ din egea nr. JFG200F @ Codul muncii, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare.

D0. +ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc


Con.orm pre%ederilor 5ormelor Metodologice, contractul de ucenicie la locul de munc* poate 'nceta 'n condi!iile pre%*$ute de egea nr. JFG200F @ Codul muncii, cu modi.ic*rile +i complet*rile ulterioare. Ast.el, contractul de ucenicie poate 'nceta de drept, prin acordul p*r!ilor, prin demisie sau prin concediere, dac* sunt 'ntrunite condi!iile pre%*$ute de lege. 9n caz specific de ncetare de drept a contractului de ucenicie 'l constituie situa!ia retragerii autori$a!iei anga0atorului sau a atestatului maistrului de ucenicie, dac* anga0atorul nu poate asigura coordonarea acti%it*!ii de .ormare pro.esional* a ucenicului printr-un alt salariat care s* .ie atestat 'n acest sens. 6n acest ca$, contractul de ucenicie 'ncetea$* de drept 'n temeiul art. JH lit. h? C.muncii, de la data retragerii de c*tre autorit*!ile sau organismele competente a a%i$elor, autori$a!iilor ori atest*rilor necesare pentru exercitarea pro.esiei.

D-. "atura juridic a conflictelor dintre pri


7otri%it art. 2J din egea nr. 2I9G200J, con.lictele 'n leg*tur* cu 'ncheierea, executarea, modi.icarea, suspendarea +i 'ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc* se solu!ionea$* con.orm pre%ederilor legale pri%ind con.lictele de munc*. 7rin urmare, con.lictele dintre p*r!ile contractului de ucenicie sunt conflicte de drepturi. Luminia Dima

Titlul 9II Dialo)ul +ocial

Capitolul I - "ispo$i!ii generale Capitolul II - ,indicatele Capitolul III - /epre$entan!ii salaria!ilor Capitolul IV - 7atronatul

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I Di+po'iii )enerale

Art& "!%& - D#(iecti%eE Art& "!*& - DConsiliul 2conomic +i ,ocialE Art& "!+& - DComisiile de dialog socialE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. *1.. ";biective$

Pentru asigurarea climatului de sta ilitate i pace social, prin lege sunt reglementate modalitile de consultri i dialog permanent ntre partenerii sociali. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J2 +i urm.N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9 +i urm.N & 5himpu, Al& ,iclea, "reptul muncii, ed. a 2-a, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 2001, p. HJ1 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. I, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 11I +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1F8 +i urm.N O& ,inca, 7reocup*ri pentru ampli.icarea dialogului social 'n 9niunea 2uropean*. Acordul-cadru asupra tele-muncii, 'n /.".C. nr. JG200F, p. HC-IFN O& ,inca, Comentarii la
egea nr. CHIG200H pri%ind sta(ilirea cadrului general de in.ormare +i consultare a anga0a!ilor, 'n /./.".M. nr. FG200I, p. 11-18N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. 281 +i urm.N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I1-191N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia 9ni ,.A.,.)., <ra+o%, 1999, p. 2H2 +i urm.N 1#C2 nr. 80 din 2F martie 2002.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. &adrul general de informare i consultare


-undamental 'n cadrul rela!iilor colecti%e de munc* este echili(rul care tre(uie s* .unc!ione$e 'ntre partenerii sociali, 'ntre repre$entan!ii capitalului +i repre$entan!ii intereselor sociale. C&nd acest echili(ru se rupe se a0unge la con.lict. Ideal ar .i 'ns* ca echili(rul s* se men!in* 'n permanen!*, ast.el con.igur&ndu-se pacea social. 7entru ca echili(rul s* se men!in*, este necesar dialogul social, dialog care se derulea$* prin proceduri speci.ice +i 'ntr-un cadru institu!ionali$at. 6n ce pri%esc procedurile care .ac .unc!ional dialogul social, acestea se concreti$ea$* prin informri i proceduri de consultare. 6ncep&nd cu data de 1 ianuarie 200I, /om&nia a transpus 'n lege %irectiva Parlamentului 7uropean i a

&onsiliului 1))1!,(!&7 de sta ilire a unui cadru informal de informare i consultare a salariailor din &omunitatea european. Ast.el, a .ost adoptat* 2egea nr. (-9!1))- >M.#.. nr. 100H din 18 decem(rie 200H?, lege care reglementea$* con.orm primului articol din cuprinsul ei, cadrul general n care se exercit la nivel minimal, dreptul de informare i dreptul de consultare pe care l are orice angajat .
6n 'n!elesul legii, anga0atul poate .i salariatul sau orice alt* persoan* care prestea$* o acti%itate 'n cadrul unui raport 0uridic de munc* +i care (ene.icia$* de sta(ilirea unui cadru general prin inciden!a unui contractGacord colecti% de munc*. Ast.el, 'n categoria anga0a!ilor sunt a%u!i 'n %edere at&t salaria!ii, c&t +i .unc!ionarii pu(lici. "reptul la in.ormare +i consultare al anga0a!ilor este exercitat de ace+tia prin intermediul propriilor repre$entan!i, .ie ei sindicate constituite 'n condi!iile legii sau repre$entan!i ai salaria!ilor care, dac* solicit* consultarea +i in.ormarea pe orice aspecte, sunt repre$entan!i ai salaria!ilor constitui!i 'n condi!iile art. 22C +i urm. C.muncii sau, dac* solicit* in.ormarea sau consultarea exclusi% pe aspectele ce !in de negocierea contractului colecti% de munc*, pot .i +i repre$entan!i ale+i 'n condi!iile art. 20 din egea nr. 1F0G199H.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

6n cadrul procedurilor de informare i consultare, con.orm egii nr. CHIG200H particip* pe de o parte anga0a!ii prin repre$entan!ii lor, iar pe de alt* parte anga0atorul de la ni%elul oric*rei 'ntreprinderi. 7ornind de la dispo$i!iile "irecti%ei 2002G1CGC2, art. F din egea nr. CHIG200H de.ine+te cel*lalt partener social ca .iind anga0atorul, adic* persoana .i$ic* sau 0uridic* a.lat* 'n raporturi de munc* cu anga0atul dar +i conceptul de 'ntreprindere, 'n acest concept reg*sindu-se entitatea pu(lic* sau pri%at* care des.*+oar* o acti%itate cu sau .*r* scop lucrati%. -a!* de de.ini!iile legale sunt de .*cut dou* remarci esen!ialeB @ pe de o parte, conceptul de ntreprindere are 'n %edere at&t mediul pu(lic, c&t +i mediul pri%at. 9n ast.el de aspect este lesne de 'n!eles cu at&t mai mult cu c&t egea nr. CHIG200H are 'n %edere lucr*torii, anga0a!ii at&t din mediul pu(lic, c&t +i din cel pri%at, 'n conceptul de anga0a!i .iind inclu+i at&t su(ordona!ii 'n (a$a contractului indi%idual de munc*, c&t +i cei a.la!i su( autoritatea unui raport de ser%iciuN @ 'n ce pri%e+te activitatea ntreprinderii, sunt a%ute 'n %edere at&t 'ntreprinderile constituite pentru o(!inerea pro.itului, c&t +i cele non pro.it, ast.el raport&ndu-ne la conceptul de anga0ator .iind a%ut 'n %edere at&t comercian!ii, c&t +i orice organism non pro.it. /aportat la conceptul de anga0ator, tre(uie s* o(ser%*m c* procedurile de consultare i informare sunt o ligatorii +i la ni%elul angajatorilor persoane fizice 'n m*sura 'n care sunt 'ndeplinite condi!iilor impuse de lege. Ast.el, art. C din egea nr. CHIG200H sta(ile+te pentru ce categorii de anga0atori procedurile de in.ormareconsultare au caracter o(ligatoriu. "in dispo$i!iile textului de lege re$ult* c* ast.el de proceduri sunt o(ligatorii pentru orice .el de anga0ator persoan* .i$ic* sau 0uridic*, din mediul pu(lic sau pri%at, cu scop lucrati% sau non pro.it cu excep!ia celor care au mai pu!in de 20 de anga0a!i >cu contract indi%idual de munc* sau care prestea$* o munc* 'n (a$a unui alt raport de ser%iciu? +i cu excep!ia situa!iilor 'n care se pune pro(lema anga0a!ilor din personalul na%igant al marinei comerciale a.lat 'n misiune. Condi!ia num*rului de anga0a!i la ni%elul entit*!ii 'ntreprindere are 'n %edere numai ntreprinderile cu sediul pe teritoriul /om*niei. /aportarea la 'ntreprindere ca entitate pune 'n discu!ie o pro(lem* de practic*B sucursalele anga0atorilor str*ini 'n /om&nia nu au personalitate 0uridic*, dar repre$int* entit*!i care des.*+oar* o acti%itate 'n /om&nia. Aceste entit*!i ale unui anga0ator str*in se supun reglement*rilor legale cu pri%ire la procedurile de in.ormare-consultare con.orm egii nr. CHIG200H sau con.orm reglement*rii anga0atorului str*inT -a!* de redactarea actual* a textului, tindem s* consider*m c* at&ta %reme c&t art. F lit. a? din egea nr. CHIG200H nu de.ine+te 'ntreprinderea dec&t 'n sens o(iecti% ca acti%itate 'n cadrul unei entit*!i, re$ult* c* +i anga0atorilor str*ini cu 'ntreprinderi 'n /om&nia li se aplic* tot egea nr. CHIG200H. Articolul F din egea nr. CHIG200H de.ine+te +i conceptele de informare, respecti% consultare, in.ormarea repre$ent&nd o transmitere de date de la anga0ator la repre$entan!ii anga0a!ilor .*cut* cu scopul ca ace+tia din urm* s* .ie 'n cuno+tin!* de cau$* 'n cadrul e%entualelor consult*ri sau de$(ateri pe pro(lematica respecti%* +i s* se .amiliari$e$e cu o(iectul discu!iilor %iitoare. Articolul J alin. >2? men!ionea$* 'n mod expres c* in.ormarea tre(uie ast.el reali$at* 'nc&t s* permite anga0a!ilor s* examine$e pro(lema supus* discu!iilor 'n mod adec%at +i s* se preg*teasc* ast.el pentru etapa urm*toare a consult*rilor. 5erespectarea o(liga!iilor pri%ind in.ormarea este sanc!iona(il* con.orm legilor speciale, legea rom&n* consider&nd c* este contravenie transmiterea cu rea-credin!* de in.orma!ii incorecte sau incomplete, de natur* a permite repre$entan!ilor anga0a!ilor .ormularea unui punct de %edere adec%at pentru preg*tirea consult*rilor ulterioare. # ast.el de .apt* este sanc!ionat* con.orm art. 9 lit. c? din egea nr. CHIG200H cu amend de la J000 la J0.000 lei. 2ste ade%*rat c* anga0atorul are o(liga!ia in.orm*rii repre$entan!ilor anga0a!ilor, ast.el 'nc&t ace+tia s* participe la discu!iile ulterioare 'n cuno+tin!* de cau$*. 6n plus, este de o(ser%at +i .aptul c*, transmiterea incorect* sau incomplet* a unor in.orma!ii este de natur* s* conduc* la r*spundere contra%en!ional*, 'n m*sura 'n care se demonstrea$* reaua-credin!* a anga0atorului 'n transmiterea de in.orma!ii.

D1. A ligaiile partenerilor sociali


Aceste dispo$i!ii sanc!ionatorii tre(uie 'n!elese 'ns* 'n coro(orare cu dispo$i!iile re.eritoare la o ligaia de confidenialitate, ce incum(* (ene.iciarilor de in.orma!ii +i participan!ilor la consult*ri. "e alt.el, rela!ia 'ntre o(liga!ia anga0atorului de a transmite in.orma!ii +i o(liga!ia reciproc* a salaria!ilor de a p*stra con.iden!ialitatea cu pri%ire la in.orma!iile primite re$id* +i din reglement*rile generale re.eritoare la o(liga!iile principale ale anga0atorului, ast.el cum acestea sunt pre%*$ute 'n art. C0 alin. >2? C.muncii . Ast.el, con.orm art. C0 alin. >2? lit. d? C.muncii, ast.el cum acest text a .ost modi.icat prin egea nr. FI1G200J, angajatorului 'i re%ine o ligaia general* de principiu de a comunica periodic salariailor situaia economic i financiar a unitii , dar sunt exceptate din o(iectul o(liga!iei de in.ormare o(liga!iile sensi(ile sau secrete care, prin di%ulgare, sunt de natur* s* pre0udicie$e acti%itatea unit*!ii. Acest text de principiu este .unc!ional +i raportat de o(liga!ia de in.ormare ce re$id* din egea nr. CHIG200H. Ast.el, .aptul c* un anga0ator nu transmite anumite in.orma!ii pe care le consider* sensi(ile sau secrete, nu este de natur* a determina automat aplicarea dispo$i!iilor sanc!ionatorii pre%*$ute de art. 9 lit. c? din egea nr. CHIG200H.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

)extul cuprins 'n art. C0 alin. >2? lit. d? C.muncii tre(uie coro(orat cu dispo$i!ia art. I alin. >2? din egea nr. CHIG200H, con.orm c*reia o(liga!ia de a comunica in.orma!ii +i, pe cale de consecin!*, de a 'ntreprinde consult*ri nu are caracter a(solut. Ast.el, anga0atorul este 'ndrept*!it de a nu comunica in.orma!ii +i de a nu 'ntreprinde consult*ri 'n condi!iile 'n care, ast.el de demers ar .i de natur* a d*una gra% .unc!ion*rii 'ntreprinderii sale sau ar .i denatur* a pre0udicia interesele >a se %edea larghe!ea celei de a doua situa!ii 'n care anga0atorul este 'ndrept*!it s* re.u$e in.ormarea, respecti% consultarea @ 3pre0udicierea intereselor4?. 6n situa!ia de excepie, 'n care anga0atorul este 'n m*sur* s* re.u$e in.ormarea, respecti% consultarea, deci$ia sa tre(uie (ine moti%at* 'n .a!a repre$entan!ilor anga0a!ilor ast.el 'nc&t, 'n m*sura 'n care ace+tia consider* c* este ne.ondat*, s* o poat* ataca. 7e de alt* parte, art. C0 alin. >2? lit. a? C.muncii impune, tot cu titlu de o(liga!ie principal* 'n sarcina anga0atorului, ca acesta s informeze salariaii asupra condiiilor de munc i asupra elementelor ce privesc desfurarea relaiilor de munc. Qi aceast* o(liga!ie principal* tre(uie pri%it* tot prin prisma dispo$i!iilor de$%oltate 'n cuprinsul egii nr. CHIG200H, dar +i 'n reciprocitate cu o(liga!ia de con.iden!ialitate ce re$ult* 'n sarcina repre$entan!ilor salaria!ilor con.orm art. I din egea nr. CHIG200H. 6n aceast* ipote$*, anga0atorul transmite in.orma!iile solicitate repre$entan!ilor salaria!ilor, dar este 'ndrept*!it s* le impun* acestora asumarea o(liga!iilor de con.iden!ialitate. Articolul I din egea nr. CHIG200H .ormulea$* o ligaia 'n sarcina reprezentanilor angajailor ca +i a oric*rui expert care particip* sau asist* p*r!ile 'n cadrul procedurilor de consultare sau negociere, 'n sensul interdiciei divulgrii a oricror informaii .urni$ate 'n cadrul discu!iilor cu titlu con.iden!ial. #(liga!ia poate .i impus* at&t pe durata derul*rii consult*rilor sau negocierilor, c&t +i ulterior dup* 'ncetarea acestor proceduri. Modalitatea concret* de .unc!ionare a o(liga!iei de con.iden!ialitate, categoriile de in.orma!ii ce pot .i supuse con.iden!ialit*!ii, durata de asumare a o(liga!iei de con.iden!ialitate, precum +i orice aspecte concrete legate de con.iden!ialitate sunt con%enite 'ntre partenerii socialiB @ .ie prin con%en!ii +i protocoale 'ncheiate cu titlu generic de c*tre ace+tia pentru toate procedurile comune 'ncheiate 'ntre partenerii socialiN @ .ie prin intermediul unor acorduri, protocoale, con%en!ii speci.ice 'ncheiate pentru derularea unei proceduri anumite de consultare sau negociereN @ .ie chiar prin intermediul dispo$i!iilor agreate de c*tre partenerii sociali 'n cuprinsul contractului colecti% de munc* aplica(il. 2sen!ial este ca regulile cu pri%ire la con.iden!ialitate s* .ie asumate prin acordul p*r!ilor. #(liga!ia de con.iden!ialitate asumat* de c*tre repre$entan!ii anga0a!ilor ca +i de orice alt* persoan* @ expert, participant la discu!ie @ este incident* at&t raportat la oricare ter!, c&t +i .a!* de anga0a!i. Cu pri%ire la acest aspect, 'n practic s-a ridicat pro(lema imposi ilitii pstrrii confidenialitii fa de mem rii organizaiei reprezentante a angajailor. ,-a considerat c*, 'n (a$a regulilor generale ale mandatului, at&ta %reme c&t repre$entan!ii anga0a!ilor @ mandatari @ sunt 'mputernici!i de mem(rii lor s* participe la dialogul cu anga0atorul, au o(liga!ia de a in.orma mandan!ii, care 'n spe!* sunt anga0a!ii, cu pri%ire la toate discu!iile. 6n consecin!*, o(liga!ia de con.iden!ialitate nu poate .i asumat*. "e asemenea, exist* situa!ii 'n care este necesar* o modi.icare de mandat, 'n sensul c* pentru (una derulare a discu!iilor se impune ca repre$entan!ii anga0a!ilor s* ai(* un mandat mai larg. 7entru o(!inerea acestui mandat, con.orm statutelor proprii de .unc!ionare, ar putea .i necesar acordul adun*rii generale, ast.el in.orma!iile de care repre$entan!ii salaria!ilor au luat la cuno+tin!* 'n cadrul discu!iilor ar tre(ui transmise adun*rii generale, pentru ca aceasta s* poat* hot*r' cu pri%ire la limitele mandatului 'n cuno+tin!* de cau$*, consecin!a ar putea .i nerespectarea o(liga!iei de con.iden!ialitate. )ocmai pentru aceste ra!iuni, nu se poate considera c* orice in.orma!ie despre care ia cuno+tin!* repre$entan!ii salaria!ilor 'n cadrul procedurilor de in.ormare, consultare pot .i considerate in.orma!ii con.iden!iale, ci numai acelea care prin natura lor ar .i .*cute pu(lice ar putea d*una anga0atorului. Con.orm art. I alin. >F? din egea nr. CHIG200H, actul anga0atorului de a re.u$a .urni$area de in.orma!ii rele%ante, de a re.u$a ini!ierea consult*rilor sauG+i de a impune pentru anumite in.orma!ii con.iden!ialitatea, 'n ca$ contrar urm&nd ca acestea s* nu .ie transmise, poate .i atacat 'n instanele de drept comun competente. "e+i legiuitorul .ace re.erire la instan!ele de drept comun, noi consider*m c* un ast.el de litigiu repre$int* un litigiu de munc*, .apt ce impune inter%en!ia 0urisdic!iei muncii. Ast.el, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 281 C.muncii , con.orm c*rora 0urisdic!ia muncii are ca o(iect +i solu!ionarea con.lictelor de munc* +i a cererilor pri%ind raporturile 0uridice dintre partenerii sociali, +i !in&nd cont de .aptul c* 'n con.ormitate cu dispo$i!iile art. 282 lit. (? +i c? C.muncii pot .i p*r!i 'n con.lictele de munc* anga0atorii, precum +i sindicatele +i patronatele, este e%ident c* un con.lict n*scut din nepre$entarea in.orma!iilor, neini!ierea consult*rilor sau re.u$ul transmiterii in.orma!iilor pentru neasumarea o(liga!iilor de con.iden!ialitate sunt de natur* a na+te un con.lict de drepturi supus procedurilor speci.ice dreptului muncii.

D.. Bnformarea i consultarea ntre partenerii sociali


7rin conceptul de consultare se 'n!elege, con.orm art. F lit. .? din egea nr. CHIG200H, un dialog care tre(uie s* .unc!ione$e 'ntre anga0ator +i repre$entan!ii anga0a!ilor. egea sta(ile+te 'n mod expres care sunt aspectele cu pri%ire la care se impune informarea i consultarea. Ast.el, sunt a%ute 'n %edereB

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ e%olu!ia recent* +i e%olu!ia pro(a(il* a acti%it*!ilor +i situa!iei economice a 'ntreprinderiiN @ situa!ia, structura +i e%olu!ia pro(a(il* a ocup*rii .or!ei de munc* 'n cadrul 'ntreprinderii, precum +i anticiparea e.ectelor negati%e asupra anga0a!ilor, atunci c&nd se pune pro(lema amenin!*rii locurilor lor de munc*N @ deci$iile care pot determina modi.ic*ri importante 'n organi$area muncii, rela!iile contractuale sau raporturile de munc*, inclusi% 'n ca$ul concedierilor colecti%e +i al trans.erului de 'ntreprindere. )otu+i, con.orm art. 12 din egea special*, dispo$i!iile legii cu pri%ire la cadrul general de in.ormare +i consultare a anga0a!ilor nu sunt de natur* a aduce 'n %reun .el atingere dispo$i!iilor pri%ind concedierea colecti%*, ast.el cum acestea re$ult* din art. H8 +i urm. C.muncii, precum +i din reglement*ri speci.ice, respecti% dispo$i!iilor cuprinse 'n art. 1H9 +i 1I0 C.muncii +i a celor cuprinse 'n egea nr. HIG200H, 'n ceea ce pri%e+te institu!ia trans.erului de 'ntreprindere. "e asemenea, dispo$i!iile egii nr. CHIG200H nu sunt aplica(ile raportat la reglement*rile re.eritoare la constituirea Comitetului 2uropean de 6ntreprindere +i procedurile de in.ormare +i consultare a anga0a!ilor din 'ntreprinderile de dimensiune comunitar* +i 'n grupurile de 'ntreprinderi de dimensiune comunitar*.

D(. /eglementri specifice de informare i consultare


Mai mult, 'n domenii speci.ice reglementarea procedurilor de in.ormare +i consultare tre(uie reali$at* prin reglementri specifice. 6n acest sens, a .ost adoptat* C.@. nr. ,'9!1))9 privind procedurile de

informare, consultare i alte modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii europene >M.#.. nr. 1H1 din I martie 200I?, respecti% C.@. nr. ,''!1))9 privind procedurile de informare, consultare i alte modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii cooperative europene >M.#.. nr. 1H2 din I martie 200I?. D0. %erularea consultrilor
7entru ca o consultare s* reali$e$e scopurile urm*rite de lege, ea tre(uie s* se derule$e 'ntr-o anume modalitate +i s* presupun* un con!inut de natur* a permite repre$entan!ilor anga0a!ilor s* examine$e 'n mod real pro(lema pus* 'n discu!ie +i s* .ormule$e propriul punct de %edere .a!* de pro(lema discutat*. "in acest punct de %edere tre(uie ca +i loca!ia 'n care se derulea$* consult*rile s* r*spund* acestor necesit*!i. ,-ar putea ast.el considera c*, dac* se alege o loca!ie 'ndep*rtat* +i costisitoare pentru repre$entan!ii salaria!ilor, aceasta ar putea .ace imposi(il* participarea lor, consider&ndu-se c* 'n acest mod anga0atorul nu +i-a respectat o(liga!ia de consultare asumat*. "e asemenea, la consult*ri tre(uie s* participe repre$entan!i ai anga0atorului care s* poat* discuta 'n mod real pro(lemele asupra c*rora se derulea$* consultarea. 5i%elul repre$ent*rii anga0atorului 'n cadrul consult*rilor este esen!ial pentru c*, dac* la consult*ri sunt trimi+i repre$entan!i ai anga0atorului care nu au mandat pentru asumarea unor aspecte ce re$ult* din discu!ii, practic consultarea nu se reali$ea$* 'n condi!iile impuse de lege. "erularea consult*rilor tre(uie s* ai(* la (a$* in.orma!iile .urni$ate de anga0ator 'n (a$a o(liga!iei acestuia de in.ormare +i 'n condi!iile egii nr. CHIG200H sau a regulilor interne de la ni%elul unit*!ii. "e asemenea, dac* a inter%enit o coresponden!* anterioar* 'ntre anga0ator +i repre$entan!ii salaria!ilor, concreti$at* 'n transmiterea in.orma!iilor de c*tre anga0ator +i .ormularea unui punct de %edere de c*tre repre$entan!ii salaria!ilor, atunci consult*rile 'ntre partenerii sociali %or a%ea la (a$* aceast* coresponden!*. Con.orm art. J alin. >F? lit. d? din egea nr. CHIG200H, consult*rile tre(uie ast.el derulate 'nc&t s* permit* repre$entan!ilor anga0a!ilor s* se 'nt&lneasc* cu repre$entan!ii anga0atorului +i s* o(!in* de la anga0ator po$i!ia moti%at* a acestuia cu pri%ire la toate punctele de %edere pe care le-a .ormulat dup* o(!inerea in.orma!iilor sau pe care le .ormulea$* 'n cadrul discu!iilor. Alt.el spus, repre$entan!ii anga0atorului tre(uie s* ai(* competen!a, 'mputernicirea +i cuno+tin!ele pentru a r*spunde tuturor punctelor de %edere exprimate de repre$entan!ii anga0a!ilor 'n cadrul consult*rilor.

D-. Bnformarea i consultarea n cadrul negocierilor ntre partenerii sociali


6n s.&r+it, prin consult*ri se urm*re+te negocierea 'ntre partenerii sociali cu scopul de a se reali$a un acord 'ntre ace+tia, dac* sunt puse 'n discu!ie deci$ii ale anga0atorului de natur* a determina modi.ic*ri importante 'n cadrul raporturilor de munc*, inclusi% deci$ii 'n ce pri%e+te negocierea colecti%* +i trans.erul de 'ntreprindere. 2ste de su(liniat .aptul c* deci$ia cu pri%ire la concedierea colecti%* sau trans.erul de 'ntreprindere este +i r*m&ne deci$ia anga0atorului, .undamentat* pe prerogati%a organi$atoric* a acestuia, procedurile de consultare urm*resc ca solu!ie ideal* reali$area unui acord 'ntre partenerii sociali cu pri%ire la aspectele care !in de concedierea colecti%* sau trans.erul de 'ntreprindere, 'n special negocierile ce pri%esc diminuarea impactului negati% asupra anga0a!ilor asupra unor ast.el de m*suri adoptate de anga0ator. Alt.el spus, o concediere colecti%* sau un trans.er colecti% nu presupune +i nu %a putea presupune niciodat* inter%en!ia deci$ional* a repre$entan!ilor anga0a!ilor pentru c* ast.el, credem noi, s-ar 'nc*lca .lagrant prerogati%a organi$atoric* a acestora. 7artenerii sociali au 'ns* o o(liga!ie de diligen!* 'n sensul de a discuta cu (un*credin!* pentru a g*si m*suri de comun acord acceptate 'n %ederea diminu*rii impactului negati% al unor m*suri de natur* a determina m*suri importante 'n raporturile de munc*. 6n s.&r+it, .acem preci$area c* modaliti de informare i consultare 'ntre partenerii sociali pot .i de.inite oric&nd 'n condi!ii speci.ice, prin intermediul contractelor colective de munc aplica(ile acestora. 7rin intermediul contractelorGacordurilor colecti%e regulile, procedurile, e.ectele +i condi!iile de derulare ale in.orm*rii +i consult*rii %or .i cele con%enite de c*tre p*r!i. ,ingura impunere a legii .iind aceea a respect*rii drepturilor +i

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

o(liga!iilor reciproce ale partenerilor sociali, recunoscute de lege +i luarea 'n considerare 'n permanen!* a intereselor am(elor p*r!i, respecti% at&t a intereselor 'ntreprinderii, c&t +i a intereselor anga0a!ilor. Magda Volonciu

Art. *1/. "Con+iliul 1conomic i Social$

&onsiliul 7conomic i 8ocial este instituie pu lic de interes naional, tripartit, autonom, constituit n scopul realizrii dialogului social la nivel naional. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J2 +i urm.N /& 1eligr0deanu,
Impactul egii nr. 109G199I pri%ind organi$area +i .unc!ionarea Consiliului 2conomic +i ,ocial asupra legisla!iei muncii, 'n "reptul nr. 8G199I, p. F +i urm.N /& 1eligr0deanu, I&Tr& /te.0nescu , Consecin!ele nesolicit*rii a%i$ului consultati% al Consiliului 2conomic +i ,ocial sau al Consiliului egislati% cu pri%ire la proiectele actelor normati%e, 'n "reptul nr. IG200H, p. J8-I0N & 5himpu, Al& ,iclea, "reptul muncii, ed. a 2-a, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 2001, p. HJ1 +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1C2 +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. 281 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Consiliul 2conomic +i ,ocial +i rela!iile de munc*, /aporturi de munc* nr. 8G199I, p. F-HN I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. I, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 11I +i urm.N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I1-191N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia 9ni ,.A.,.)., <ra+o%, 1999, p. 2H2 +i urm.

&omentariu D,. /ealizarea dialogului social prin intermediul &onsiliului 7conomic i 8ocial. /olul consultativ a ni%el na!ional, dialogul social este reali$at prin intermediul Consiliului 2conomic +i ,ocial. &onsiliul 7conomic i 8ocial .unc!ionea$* 'n (a$a 2egii nr. ,)6!,669 >M.#.. nr. 1C1 din I iulie 199I?. Cele mai importante modi.ic*ri au .ost aduse acestei legi prin 2egea nr. 0'!1)). pentru modi.icarea +i completarea egii
nr. 109G199I pri%ind organi$area +i .unc!ionarea Consiliului 2conomic +i ,ocial >M.#.. nr. 1I9 din 21 martie 200F?. Consiliul 2conomic +i ,ocial este o instituie pu lic cu personalitate juridic, de interes naional, autonom +i care .unc!ionea$* 'n (a$a principiilor tripartitismului. Consiliul 2conomic +i ,ocial este constituit cu scopul reali$*rii dialogului social la ni%el na!ional +i pentru men!inerea climatului de sta(ilitate +i pace social*. -iind un organism de dialog, 'n condi!iile 'n care dialogul presupune partenerii sociali, respecti% anga0atorul +i repre$entan!ii anga0a!ilor, inter%en!ia statului nu ar putea .i alta dec&t una neutr*, Au%ernul prin repre$entan!ii s*i .iind chemat s* medie$e dialogul 'ntre parteneri. ,tatul poate a%ea un rol direct 'n dialogul social, numai 'n m*sura 'n care s-ar pune pro(lema calit*!ii sale de anga0ator pentru anga0a!ii din sistemul pu(lic, ca$ 'n care, de principiu, legea nu ar tre(ui s* .ac* niciun .el de di.eren!* 'ntre statul anga0ator +i orice .el de anga0ator, partener social. Consiliul 2conomic +i ,ocial are rol consultativ +i 'n ceea ce pri%e+te acti%itatea legislati%*. Ast.el, a%i$ul Consiliul 2conomic +i ,ocial este o(ligatoriu pentru orice proiect de act normati% din domeniul s*u de competen!*, precum +i pentru proiectele de programe +i strategii na!ionale. 6n domeniul de competen!* ale Consiliului 2conomic +i ,ocial sunt a%ute 'n %edereB @ restructurarea +i de$%oltarea economiei na!ionaleN @ pri%ati$area, .unc!ionarea +i cre+terea competiti%it*!ii agen!ilor economiciN @ rela!iile de munc* +i politica social*N @ protec!ia social* +i ocrotirea s*n*t*!iiN @ 'n%*!*m&ntul, cercetarea +i culturaN @ politicile monetare, .inanciare, .iscale +i de %enituri.

D1. Atri uiile &onsiliului 7conomic i 8ocial


Con.orm art. I alin. >1? din egea nr. 109G199I, orice ini!iator al unui proiect de act normati% sau al unui program de strategie na!ional* sau sectorial* pe domeniile de competen!* ale Consiliului 2conomic +i ,ocial este o(ligat s* solicite avizul consultativ al Consiliului, a%i$ ce %a 'nso!i actul sau programul respecti% p&n* la adoptarea

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

acestuia. "e aceea 'n sarcina Consiliului 2conomic +i ,ocial sunt preci$ate termene concrete de transmitere a avizelor consultative pentru .iecare de act normati% 'n parte, ast.elB @ pentru ca$ul proiectelor de legi ordinare, ordonan!e de Au%ern sau hot*r&ri de Au%ern, Consiliul 2conomic +i ,ocial %a transmite a%i$ul s*u consultati% 'n termen de 10 $ile calendaristice de la momentul 'n care a .ost sesi$atN @ 'n ca$ul proiectelor de legi organice +i 'n ca$ul proiectelor de programe +i strategii nemateriali$ate 'n acte normati%e 'n termen de 20 de $ile calendaristice de la sesi$are. "ac* Consiliul 2conomic +i ,ocial nu respect* termenele preci$ate mai sus, ini!iatorul proiectului de act normati% sau ini!iatorul programului sau strategiei na!ionale sau sectoriale nemateriali$at 'n act normati% este 'ndrept*!it s* transmit* proiectul mai departe 'n %ederea adopt*rii, .*r* o(!inerea a%i$ului consultati% al consiliului cu men!iunea expres* a acestei situa!ii. "e asemenea, Consiliul 2conomic +i ,ocial este 'ndrept*!it s* semnali$e$e Au%ernului sau 7arlamentului .enomene economice +i sociale care impun inter%en!ia unor acte normati%e. Consiliul 2conomic +i ,ocial poate, din proprie ini!iati%* sau la solicitarea Au%ernului sau 7arlamentului, s* ela(ore$e anali$e +i studii pri%ind realitatea economic* +i social* sau poate ela(ora +i sus!ine implementarea de noi strategii, programe, metodologii sau standarde 'n leg*tur* cu dialogul social. 6ntre atri uiile Consiliul 2conomic +i ,ocial se reg*sesc +i cele care presupun o component internaional, 'n acest sens consiliul anali$&nd +i .iind 'ndrept*!it s* propun* m*suri pentru 'm(un*t*!irea modului de aplicare a acordurilor +i con%en!iilor interna!ionale la care /om&nia este parte, precum +i a programelor de asisten!* ini!iate de organisme de specialitate pentru domeniul speci.ic de acti%itate. 6n s.&r+it, Consiliul urm*re+te 'n permanen!* respectarea de c*tre /om&nia a o(liga!iilor ce-i re%in din con%en!iile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii pri%itoare la consult*rile tripartite destinate s* promo%e$e aplicarea normelor interna!ionale ale muncii. Consiliul 2conomic +i ,ocial se organi$ea$* +i .unc!ionea$* prin intermediul structurilor proprii, constituite con.orm legii +i regulamentului de organi$are +i .unc!ionare. Magda Volonciu

Art. *10. "Comi+iile de dialo) +ocial$

+n cadrul ministerelor i prefecturilor funcioneaz, n condiiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, ntre administraia pu lic, sindicate i patronat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J2 +i urm.N & 5himpu, Al& ,iclea, "reptul muncii, ed. a 2-a, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 2001, p. HJ1 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. I, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 11I +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1CH +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. 281 +i urm.N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1I1-191N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia 9ni ,.A.,.)., <ra+o%, 1999, p. 2H2 +i urm. &omentariu D,. &onstituirea comisiilor de dialog social Comisiile de dialog social constituite la ni%elul ministerelor +i pre.ecturilor .unc!ionea$* 'n condi!iile C.@. nr. .-6!1))6 privind constituirea i funcionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraiei pu lice centrale i la nivel teritorial >M.#.. nr. 22I din I aprilie 2009?.
Institu!iile 'n cadrul c*rora ast.el de comisii pot .i constituite sunt cele expres men!ionate 'n Anexa nr. 1 la ;.A. nr. FH9G2009. ,unt a%ute 'n %edere toate ministerele +i Autoritatea 5a!ional* pentru Valori.icarea Acti%elor ,tatului, precum +i Autoritatea 5a!ional* pentru /eglementarea +i Monitori$area Achi$i!iilor 7u(lice. 6n ca$ul comisiilor de dialog social constituite la ni%elul ministerelor, acestea sunt 'ndrept*!ite con.orm actului normati% s* 'n.iin!e$e chiar +i su(comisii la ni%el de grup de lucru. Acestea %or .i constituite din persoane desemnate expres de c*tre plenul comisiei constituite la ni%el de minister. "e asemenea, ast.el de comisii de dialog social sunt constituite la nivelul fiecrui jude +i la nivelul municipiului $ucureti.

D1. &omponena comisiilor de dialog social

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Articolul F alin. >1? din ;.A. nr. FH9G2009 sta(ile+te expres componena comisiilor constituite la ni%elul ministerelor +i institu!iilor pu(lice centrale, precum +i la ni%el 0ude!ean +i al municipiului <ucure+ti. a ni%el comisiilor de dialog social constituite la nivelul ministerelor i al celorlalte instituii pu lice centrale con.orm ;.A. nr. FH9G2009 'n componen!a comisiilor de dialog social se reg*sescB @ repre$entan!i ai acelor institu!ii pu(lice centrale, expres numi!i prin ordin al ministrului sau, dup* ca$, al conduc*torului agen!iei centraleN @ repre$entan!i ai patronatului, numi!i de con.edera!iile patronale repre$entati%e la ni%el na!ionalN @ repre$entan!i ai sindicatelor, expres nominali$a!i de con.edera!iile sindicale de la ni%el na!ionalN 7re+edin!ii con.edera!iile sindicale sau patronale repre$entati%e la ni%el na!ional sunt mem(ri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la ni%el de ministere sau la ni%elul agen!iilor na!ionale. "in comisiile de la nivelul judeelor, respectiv a municipiului $ucureti .ac parteB @ pre.ectul +i repre$entan!i ai pre.ectului +i ai ser%iciilor pu(lice deconcentrate ale ministerelor +i celorlalte organe de specialitate ale administra!iei pu(lice centrale, numi!i prin ordin de c*tre pre.ectN @ pre+edintele consiliului 0ude!ean, respecti% primarul general al municipiului <ucure+tiN @ repre$entatul numit al con.edera!iilor patronale repre$entati%e la ni%el na!ionalN @ repre$entatul numit al con.edera!iilor sindicale repre$entati%e la ni%el na!ionalN Qi 'n ca$ul comisiilor de dialog de la ni%el 0ude!ean sau al municipiului <ucure+ti pre+edin!ii con.edera!iilor patronale +i sindicale repre$entati%e la ni%el na!ional sunt mem(rii de drept ai acestor comisii.

D.. &onducerea comisiilor de dialog social Preedinia comisiilor este asigurat* la nivel de minister de c*tre un secretar de stat nominali$at de
ministru. 6n situa!ii speciale, +i dac* exist* acordul partenerilor sociali de la ni%elul comisiilor respecti%e, prin ordin al ministrului poate .i 'mputernicit* o alt* persoan* spre a asigura conducerea comisiei de dialog social respecti%. a ni%elul ageniilor naionale, pre%*$ute 'n Anexa nr. 1 la ;.A. nr. FH9G2009, pre+edin!ia comisiei de dialog social este asigurat* de un reprezentant numit de conductorul instituiei centrale respecti%e. a ni%el teritorial, conducerea comisiilor de dialog social este asigurat* 'n (a$a principiului copre+edin!iei, ast.el comisia este condus* de c*tre prefect i preedintele consiliului judeean, respecti% primarul general al municipiului $ucureti. Ast.el, la conducerea comisiei particip* at&t repre$entatul local, c&t +i repre$entatul Au%ernului 'n teritoriu. ,ecretariatul comisiilor este asigurat con.orm art. C alin. >2? 'ntotdeauna de c*tre institu!ia pu(lic* la ni%elul c*reia s-a constituit comisia de dialog social.

D(. Activitatea comisiilor de dialog social


Acti%itatea comisiei de dialog social %a a%ea 'ntotdeauna caracter consultativ. Comisiile de dialog social sunt chemate s* asigure rela!iile de parteneriat social, dialog +i pace social* 'ntre patron +i sindicate. )otodat*, prin intermediul acestor comisii se urm*re+te in.ormarea reciproc* 'ntre partenerii sociali +i 'ntre partenerii sociali +i administra!ia pu(lic* local* sau central*, asupra pro(lemelor ce interesea$* partenerii sociali +iGsau administra!ia central* sau local* pentru asigurarea p*cii +i sta(ilit*!ii sociale. #rice ini!iati%* legislati%* ce ar sur%eni de la ni%elul unui minister sau administra!ie local* presupune consultarea o(ligatorie a partenerilor sociali, 'n m*sura 'n care aceast* ini!iati%* are caracter economico-social +i este de natur* a determina in.luen!e asupra partenerilor sociali. 6n s.&r+it, orice pro(lem* din acti%itatea administra!iei pu(lice centrale, la ni%el de 0ude! sau a municipiului <ucure+ti, poate .i supus* consult*rii 'n cadrul comisiilor de dialog social at&ta %reme c&t partenerii sociali con%in 'n acest sens. ;ot*r&rea Au%ernului nr. FH9G2009 sta(ile+te reguli speci.ice pri%ind raportarea acti%it*!ii comisiilor de dialog social, controlul acestor acti%it*!i .iind asigurat de Ministerul Muncii, -amiliei +i 7rotec!iei ,ociale. Magda Volonciu

Capitolul II Sindicatele

Art& "!2& - D"e.ini!ie +i regim 0uridicE Art& "!(& - DAtri(u!iiE Art& "!)& - D i(ertatea de asociereE

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art& ""'& - DAarantarea exerci!iului dreptului sindicalE Art& ""!& - DInter$icerea limit*rii drepturilor sindicaleE Art& """& - D/epre$entarea salaria!ilor 'n con.lictele de drepturiE Art& ""$& - D7rotec!ia repre$entan!ilor ale+i 'n organele de conducere a sindicatelorE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. *13. "De#iniie i re)im <uridic$ >1? 8indicatele sunt persoane juridice independente, fr scop patrimonial, constituite n scopul

aprrii i promovrii drepturilor colective i individuale, precum i a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale i sportive ale mem rilor lor. >2? &ondiiile i procedura de do *ndire a personalitii juridice de ctre organizaiile sindicale se reglementeaz prin lege special. >F? Arganizaiile sindicale au dreptul de a;i reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere i gestiune, cu condiia ca statutele s fie adoptate printr;o procedur democratic, n condiiile legii. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, <ucure+ti, p. 8I +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. HIC-HIIN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a II-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1HJ-1HIN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a II-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. ICC-IC8N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1IF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti,
2008, p. 8F +i urm.

&omentariu D,. 7voluia temeiului legal i definiia legal


Articolul 21I C.muncii de.ine+te 'nc* din primul s*u alineat conceptul de 3 sindicat4, sta(ilind 'n cuprinsul de.ini!iei caracteristicele sindicatului ca persoan* 0uridic*, precum +i scopul principal pentru care o ast.el de persoan* 0uridic* se constituie. "up* anul 1989, au inter%enit dou* reglement*ri succesi%e care au creat cadrul legal de .unc!ionare a sindicatelor, respecti% egea nr. JCG1991 +i, actualmente 'n %igoare, egea nr. JCG200F >M.#.. nr. IF din J .e(ruarie 200F?. /emarca(il este .aptul c*, din punct de %edere al legii, sindicatele s-au organi$at mult mai repede dec&t patronatul, ast.el de la 'nceput cre&ndu-se su( acest aspect un de$echili(ru 'ntre partenerii sociali negociatori ai contractului colecti% de munc*. "e+i .*r* scop lucrati%, ca +i celelalte persoane 0uridice nonpro.it, +i 'n ca$ul sindicatelor este permis* derularea acti%it*!ilor economice +i chiar constituirea unor societ*!i comerciale, cu condi!ia 'ns* ca toate %eniturile ast.el o(!inute s* .ie rein%estite tot 'n scopul nonpro.it declarat la momentul constituirii. 6n acest sens, art. 2J lit. d? din egea nr. JCG200F sta(ile+te c* organismul sindical, constituit indi.erent de ni%el, este 'ndrept*!it 3s* 'n.iin!e$e +i s* administre$e, 'n condi!iile legii, 'n interesul mem(rilor s*i, unit*!i de cultur*, 'n%*!*m&nt +i cercetare 'n domeniul acti%it*!ii sindicale, uniti economico;sociale, comerciale, de asigurri, precum i anc proprie pentru operaiuni financiare n lei i n valut 4. DArticolul 2J din egea nr. JCG200F preci$ea$* 'n cuprinsul alin. >1? toate op!iunile pe care le poate a%ea un sindicat pentru a o(!ine %enituri necesare scopului nelucrati% propus. Ast.elB 3#rgani$a!ia sindical* poate, 'n condi!iile pre%*$ute de statutB a? s* spri0ine material mem(rii s*i 'n exercitarea pro.esiuniiN (? s* constituie case de a0utor propriiN c? s* edite$e +i s* tip*reasc* pu(lica!ii proprii, 'n %ederea cre+terii ni%elului de cunoa+tere al mem(rilor s*i +i pentru ap*rarea intereselor acestoraN d? s* 'n.iin!e$e +i s* administre$e, 'n condi!iile legii, 'n interesul mem(rilor s*i, unit*!i de cultur*, 'n%*!*m&nt +i cercetare 'n domeniul acti%it*!ii sindicale, unit*!i economico-sociale, comerciale, de asigur*ri, precum +i (anc* proprie pentru opera!iuni .inanciare 'n lei +i 'n %alut*N e? s* constituie .onduri proprii pentru a0utorarea mem(rilor s*iN .? s* organi$e$e +i s* spri0ine material +i .inanciar acti%itatea sporti%* 'n asocia!ii +i 'n clu(uri sporti%e, precum +i acti%it*!i cultural-artistice4. Mai mult dec&t at&t, con.orm alin. >2? din cadrul aceluia+i articol, o organi$a!ie sindical* este 'ndrept*!it* +i la o(!inerea unor credite necesare reali$*rii acti%it*!ilor preci$ate la alin. >1?. 6n consecin!*, sindicatul are op!iunea de 3a lucra4 ca un comerciant, singura condi!ie de esen!* impus*

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

.iind ca pro.itul ast.el .olosit s* .ie 'ntotdeauna rein%estit 'n scopul nelucrati% propus de cei asocia!i la momentul constituirii sindicatului.E 2ste de o(ser%at .aptul c*, pornind de la dispo$i!iile de principiu ale legii-cadru, Codul muncii a sta(ilit o de.ini!ie sintetic* +i coerent* a conceptului, de.ini!ie a(solut necesar* 'n cadrul unui studiu teoretic. 6n cuprinsul de.ini!iei, sunt e%iden!iate at&t scopul principal pentru care se constituie +i .unc!ionea$* un sindicat >3ap*rarea +i promo%area drepturilor colecti%e +i indi%iduale, precum +i a intereselor pro.esionale, economice, sociale, culturale +i sporti%e ale mem(rilor lor?, c&t +i tr*s*turile caracteristice ale unui sindicat, respecti% independen!a +i caracterul social, nonpro.it.

D1. Bndependena sindical


Ca persoan* 0uridic*, sindicatul este o persoan fr scop lucrativ, 'nsu+i scopul pentru care se constituie 'nl*tur&nd caracterul 3speculati%4 al opera!iunilor derulate, a+a cum se 'nt&mpl* 'n ca$ul persoanelor 0uridice constituite pentru o(!inerea de pro.it. Ca persoan* 0uridic* .*r* scop patrimonial, sindicatul se remarc* prin speci.icul s*u deose(it, .apt ce a determinat reglementarea sa printr;o lege special , di.erit* de dreptul comun 'n domeniu asigurat de #.A. nr. 2HG2000. D"e alt.el, art. 1 alin. >F? din #.A. nr. 2HG2000 cu pri%ire la asocia!ii +i .unda!ii >M.#.. nr. F9 din F1 ianuarie 2000?, preci$ea$* 'n mod clar c*B 37artidele politice, sindicatele +i cultele religioase nu intr* su( inciden!a pre$entei ordonan!e4.E 6n ce pri%e+te independena sindicatului, aceasta tre(uie pri%it* at&t 'n raport cu autorit*!ile, c&t +i 'n raport cu alte persoane 0uridice, din aceea+i categorie sau persoane constituite pentru o(!inerea de pro.it. 5u 'n ultimul r&nd, tre(uie su(liniat* +i independen!a sindicatului chiar +i de existen!a propriilor mem(rii, 'n contextul scopului presta(ilit pentru care se constituie. 2ste de su(liniat .aptul c* 'n reglementarea anterioar* > egea nr. JCG1991? nu se .*cea re.erire nici la .aptul c* sindicatul este o persoan* 0uridic* nonpro.it +i nici la independen!a acestei persoane 0uridice, su(liniindu-se numai caracterul apolitic al unui sindicat. Consider*m de.ini!ia legal* actual* mai corect* +i mai complet* dec&t cea existent* anterior, .iind, practic, un re$ultat al solu!iilor 'naintate de doctrin* 'n acest domeniu. Independen!a sindical* re$ult* +i din dispo$i!iile art. 21I alin. >F? C.muncii. Ast.el, pornind de la principiile sta(ilite prin legea-cadru, un sindicat se organi$ea$* +i .unc!ionea$* con.orm propriilor reguli, ast.el cum acestea au .ost sta(ilite de c*tre mem(rii grup*rii asociati%e, 'n cuprinsul propriului statut. "e alt.el, ast.el se organi$ea$* +i .unc!ionea$* orice persoan* 0uridic*, independen!a .a!* de alte persoane 0uridice .iind asigurat* +i prin dreptul de a se organi$a con.orm %oin!ei proprii +i 'n (a$a reglement*rilor statutare adoptate de mem(rii care o compun.

D.. &onstituirea gruprilor sindicale


,indicatele o(!in personalitatea 0uridic*, con.orm art. 18 din egea nr. JCG200F, la momentul 'nregistr*rii 'n registrul special al hot*r&rii 0udec*tore+ti de.initi%e prin care s-a admis cererea .ondatorilor. A+a cum s-a ar*tat mai sus, pentru constituirea unui sindicat este su.icient acordul de %oin!* al unui num*r de minimum 1J .ondatori, care se asocia$* pentru a reali$a 'n comun scopul sta(ilit de lege +i de$%oltat 'n statutul de organi$are +i .unc!ionare a acelui sindicat. Mem(rii .ondatori 'mputernicesc dintre ei un repre$entant, expres nominali$at 'n cadrul unui proces-%er(al 'ncheiat cu oca$ia +edin!ei de constituire a .ondatorilor. 7ersoana ast.el 'mputernicit* .ace o cerere 'n instan!*, prin care solicit* s* se constate c* gruparea sindical* 'ndepline+te toate condi!iile legale pentru a de%eni persoan* 0uridic* +i se poate dispune 'nregistrarea ei ca atare, 'n registrul special a.lat la gre.a instan!ei. Instan!a competent* este 0udec*toria din ra$a teritorial* a sediului organismului care solicit* personalitatea 0uridic*. Al*turi de cerere, 'mputernicitul %a depune statutul sindicatului, ta(elul cu primii mem(rii ai organismelor de conducere +i cu toate elementele de identi.icare a acestora, procesul%er(al din care re$ult* %oin!a comun* a cel pu!in 1J mem(ri .ondatori 'n %ederea constituirii sindicatului >procesul%er(al de constituire, care tre(uie s* .ie semnat de to!i participan!ii la +edin!a de constituire? +i procura autentic* a persoanei 'mputernicite de c*tre .ondatori +i nominali$at* 'n procesul-%er(al de constituire, 'mputernicit care se %a ocupa de 'nregistrarea 0uridic* a sindicatului. Instan!a sesi$at* cu cererea de o(!inere a personalit*!ii 0uridice %a %eri.ica legalitatea actelor depuse +i 'n special legalitatea constituirii sindicatului, prin prisma legalit*!ii statutului apro(at 'n +edin!a de constituire de c*tre mem(rii .ondatori. 7rocedura derulat* 'n .a!a instan!ei 0udec*tore+ti pentru o(!inerea personalit*!ii 0uridice presupune celeritate. Ast.el, art. 1J din egea nr. JCG200F sta(ile+te termene .oarte stricte +i inter%ale scurte de timp 'ntre di.eritele opera!iuni impuse de procedura legal*. #dat* sesi$at*, instan!a competent* este chemat* s* %eri.ice actele depuse de 'mputernicitul .ondatorilor +i legalitatea statutului 'ntr-un termen de J $ile. 6n ca$ul 'n care 0udec*torul constat* neregularit*!i %a chema 'mputernicitul 'n Camera de Consiliu +i 'i %a solicita acestuia 'n scris remedierea neregularit*!ilor constatate. 6mputernicitul are la dispo$i!ia sa pentru remedierea neregularit*!ilor un termen de I $ile. 6n m*sura 'n care instan!a constat* c* sunt 'ndeplinite toate cerin!ele legii, %a cita 'mputernicitul +i .ondatorii, urm&nd 3s* 0udece4 e.ecti% 'ntr-un termen de 10 $ile. Instan!a %a pronun!a o hot*r&re de admitere sau respingere, aceasta .iind necesar a .i moti%at*. ;ot*r&rea sta(ile+te o situa!ie de.initi%* +i se comunic* semnatarului cererii de o(!inere a personalit*!ii 0uridice 'ntr-un termen de J $ile de la pronun!are.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

6n m*sura 'n care instan!a admite cererea, %a constata 'ndeplinirea condi!iilor de legalitate +i %a dispune 'nregistrarea persoanei 0uridice @ sindicat 'n registrul special de la sediul 0udec*toriei. 6nregistrarea 'n registru se .ace 'n (a$a hot*r&rii de.initi%e a instan!ei, 'n mod automat, 'ntr-un termen de I $ile de la data pronun!*rii hot*r&rii 0udec*tore+ti de c*tre instan!a sesi$at*. Con.orm art. 18 din egea nr. JCG200F, organizaia sindical

do *ndete personalitate juridic de la data nscrierii n registrul special a hotr*rii judectoreti definitive de admitere a cererii. ;ot*r&rea de.initi%* a 0udec*toriei poate .i atacat* numai cu recurs, la tri(unalul corespun$*tor 'n termen de 1J
$ile de la comunicarea hot*r&rii din .ond. /ecursul urmea$* s* se 0udece, la r&ndul s*u, 'n procedur* de urgen!*, 'n acest sens art. 1H alin. >F? din egea nr. JCG200F sta(ilind pentru 0udecarea cau$ei 'n .a$a de recurs un termen de CJ de $ile. /ecursul se 0udec* cu citarea 'mputernicitului .ondatorilor. Instan!a de recurs, dup* ce redactea$* hot*r&rea, restituie dosarul instan!ei de .ond 'n termen de J $ile. "ac*, de exemplu, la ni%elul instan!ei de .ond s-a dispus 'nregistrarea sindicatului 'n registrul special, iar instan!a de recurs a in.irmat hot*r&rea instan!ei de .ond, atunci 'n deci$ia tri(unalului se %a dispune +i cu pri%ire la radierea 'nregistr*rii din registrul special. "impotri%*, dac* instan!a de .ond a dat o hot*r&re de respingere a cererii, dar instan!a de recurs a admis cererea, aceasta %a .i +i cea care dispune 'nregistrarea 'n registrul special a.lat la sediul 0udec*toriei din ra$a teritorial* a sediului sindicatului 'n constituire. A%&nd 'n %edere .aptul c* 'n con.ormitate cu dispo$i!iile art. 18 din egea nr. JCG200F sindicatul do(&nde+te personalitate 0uridic* la momentul 'nregistr*rii 'n registrul special, dispo$i!ia instan!ei, indi.erent de gradul acesteia, tre(uie s* a0ung* la 0udec*toria competent* la care se a.l* registrul special de 'nregistrare a persoanelor 0uridice @ sindicat, con.orm art. 1I din egea nr. JCG200F. egea special* nr. JCG200F sta(ile+te +i regulile +i condi!iile pentru constituirea grup*rilor sindicale asociati%e superioare, respecti% federaii i confederaii. 6n ca$ul acestora, competen!a pentru constatarea legalit*!ii constituirii lor +i dispunerea 'nregistr*rii lor 'n registru apar!ine tri(unalelor din ra$a teritorial* a sediului .edera!iilor, respecti% )ri(unalul <ucure+ti 'n ca$ul con.edera!iilor. /egistrele 'n care se 'nregistrea$* persoanele 0uridice .edera!ii sau con.edera!ii se reg*sesc la ni%elul tri(unalelor care 0udec* cererea de 'n.iin!are 'n prim* instan!*.

D(. Adoptarea statutelor pe aze democratice i n condiiile legii


Interesant* este condi!ionarea impus* de art. 21I alin. >F? C.muncii, 'n sensul recunoa+terii .unc!ion*rii independente a unui sindicat numai 'n m*sura 'n care statutul s*u a .ost adoptat pe (a$e democratice. )extul de lege acord* dreptul de organi$are pentru grup*rile sindicale, numai 'n m*sura 'n care statutele lor au .ost adoptate 3pe aze democratice, n condiiile legii 4. #r, legea > egea nr. JCG200F, legea-cadru 'n domeniu? nu reglementea$* nic*ieri condi!iile 'n care poate .i adoptat statutul unui sindicat, ast.el 'nc&t procedura de adoptare s* .ie con.orm* cu legea. egea-cadru sta(ile+te elementele de con!inut pe care tre(uie s* le cuprind* 'n mod o(ligatoriu un statut. D6n acest sens, art. H alin. >1? din egea nr. JCG200F sta(ile+te c* 'n cuprinsul unui statut tre(uie s* se reg*seasc*B a? scopul constituirii, denumirea +i sediul organi$a!iei sindicaleN (? modul 'n care se do(&nde+te +i 'ncetea$* calitatea de mem(ru al organi$a!iei sindicaleN c? drepturile +i 'ndatoririle mem(rilorN d? modul de sta(ilire +i 'ncasare a coti$a!ieiN e? organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere +i de re%ocare, durata mandatelor +i atri(u!iile lorN .? condi!iile +i normele de deli(erare pentru modi.icarea statutului +i de adoptare a hot*r&rilorN g? m*rimea +i compunerea patrimoniului ini!ialN h? di%i$area, comasarea sau di$ol%area organi$a!iei sindicale, transmiterea ori, dup* ca$, lichidarea patrimoniului, cu speci.icarea c* (unurile date 'n .olosin!* de c*tre stat %or .i restituite acestuia. )otodat*, legea preci$ea$* c* orice pre%edere contrar* legii este inter$is*.E /e$ult* c* nendeplinirea condiiei de coninut impus de lege este de natur a nu permite funcionarea legal a sindicatului. "e alt.el, 'ndeplinirea condi!iilor de con!inut impuse pentru statutul sindicatului este supus* +i controlului 0urisdic!ional necesar pentru constituirea persoanei 0uridice. Ast.el, con.orm art. 1C din egea nr. JCG200F, pentru constituirea unui sindicat >la ni%elul de (a$*? @ constituire autori$at* prin hot*r&re 0udec*toreasc* @, se depun la instan!a competent* procesul-%er(al de constituire a grup*rii semnat de to!i participan!ii >ast.el .*c&ndu-se do%ada 'ndeplinirii num*rului minim de asocia!i @ 1J @ +i a existen!ei %oin!ei .ondatorilor 'n sensul constituirii grup*rii asociati%e?, lista cu mem(rii primelor organe de conducere +i 'mputernicirea primului repre$entant mandatat cu opera!iunile de constituire ale sindicatului. Controlul 0urisdic!ional reali$at de instan!a competent* are 'n %edere existen!a la dosar a actelor mai sus-men!ionate +i legalitatea statutului Dlegalitate ce presupune, de principiu, existen!a con.orm* cu legea a elementelor de con!inut enun!ate de art. H alin. >1? din egea nr. JCG200FE. -a!* de cele pre$entate mai sus, r*m&ne aceia+i 'ntre(are legat* de interpretarea textului art. 21I alin. >F? C.muncii B cum se poate aprecia cu privire la legalitatea procedurii de adoptare a statutului gruprii sindicaleT Consider*m c* pot exista numai urm*toarele interpret*riB @ .ie se poate considera c* autorul a a%ut 'n %edere legalitatea constituirii sindicatului +i nicidecum legalitatea procedurii de adoptare a statutului sindicatului, textul de lege .iind, din acest punct de %edere, redactat de.ectuosN @ .ie, printr-o interpretare ad literam, se acord* posi(ilitatea instan!elor de 0udecat* s* se pronun!e 'n echitate. Ast.el, ar .i posi(il, de exemplu ca cei minimum 1J mem(rii .ondatori ai unui sindicat s* sta(ileasc* de comun

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

acord c* orice modi.icare la statut este posi(il* prin %oin!a discre!ionar* a pre+edintelui acelui sindicat. a prima %edere, s-ar putea considera c*, din moment ce aceasta a .ost %oin!a comun* la constituirea sindicatului, ea este pe deplin %ala(il*, organi$area +i .unc!ionarea acelei grup*ri .iind ulterior supus* %oin!ei unei singure persoane. Ast.el, 'nsu+i caracterul asociati% al sindicatului ar disp*rea, .iind e%ident c* organi$area statutar* este lipsit* de o real* (a$* democratic*. 6ntr-o ast.el de ipote$*, instan!a ar putea anula dreptul sindicatului respecti% la autoorgani$are, at&ta %reme c&t adoptarea regulilor statutare de organi$are s-ar reali$a 'n mod %*dit nedemocratic. @ 'n s.&r+it, se poate considera c* singura procedur* de adoptare a reglement*rilor statutare are 'n %edere momentul ini!ial al constituirii grup*rii sindicale, ast.el 'nc&t instan!a este chemat* s* anali$e$e dac* statutul sindicatului, ast.el cum acesta a .ost depus la 'n.iin!are, repre$int* %oin!a comun* a mem(rilor .ondatori. /*m&nem totu+i la opinia c* redactarea textului art. 21I alin. >F? C.muncii este de.icitar*, .iind mult mai (ene.ic* +i corespun$*toare spiritului legii interpretarea extensi%* a textului, 'n sensul c* organi$area +i .unc!ionarea unui sindicat se reali$ea$* con.orm propriul statut, cu condi!ia ca acesta s* .ie con.orm legii. Magda Volonciu

Art. *1!. "Atribuii$

8indicatele particip prin reprezentanii proprii, n condiiile legii, la negocierea i ncheierea contractelor colective de munc, la tratative sau acorduri cu autoritile pu lice i cu patronatele, precum i n structurile specifice dialogului social. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JJ +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 8I +i urmN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. HII-HI9N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a II-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IC8-IJ1N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,
2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1IF +i urm.

&omentariu D,. Bnformarea sindicatelor cu ocazia participrii la negociere


6n %ederea reali$*rii scopului pentru care sunt constituite, una dintre principalele atri uii ale sindicatelor are 'n %edere participarea activ a acestora n cadrul relaiilor colective de munc , at&t 'n cadrul negocierilor, c&t +i 'n cadrul discu!iilor reali$ate la ni%elul structurilor de dialog social. "e alt.el, +i egea sindicatelor prin dispo$i!iile sale urm*re+te punerea 'n practic* a reglement*rii de principiu de acest tip din cadrul Codului muncii. Ast.el, pentru a se da su(stan!* prerogati%ei sindicatelor de a repre$enta interesele mem(rilor s*i 'n cadrul negocierii colecti%e, art. .) alin. 314 din 2egea nr. 0(!1)). impune anga0atorilor o ligaia de a da informaii sindicatelor, ast.el 'nc&t acestea s* poat* negocia 'n cuno+tin!* de cau$*. "ispo$i!ia din egea nr. JCG200F se 'mplete+te cu cea pre%*$ut* de art. C alin. >2? din 2egea nr. ,.)!,66- , repu(licat*, dispo$i!ie con.orm c*reia la prima reuniune a partenerilor sociali 'n %ederea negocierii colecti%e, sindicatul este 'ndrept*!it s* preci$e$e in.orma!iile pe care patronul urmea$* a i le pune la dispo$i!ie. Articolul C alin. >2? lit. a? din 2egea nr. ,.)!,66-, repu(licat*, concretizeaz informaiile pe care patronul tre uie s le pun la dispoziia sindicatelor n cadrul negoci erii, 'n sensul c* acestea tre(uie s* permit* 3o analiz comparat a situaiei locurilor de munc, a clasificrii profesiilor i

meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru i a organizrii programului de lucru4. Chiar dac* legiuitorul a 'ncercat o de$%oltare a in.orma!iilor pe care anga0atorul tre(uie s* le transmit*
sindicatelor 'n cadrul negocierii colecti%e, este de re!inut c* practica social* se con.runt* 'n continuare cu greut*!i datorit* am(iguit*!ii textului, .iind greu de determinat care ar .i acele in.orma!ii 'n (a$a c*rora, de exemplu, sindicatul ar putea s* reali$e$e o anali$* comparat* a locurilor de munc* sau a ni%elului de salari$are. 6n practic*, adeseori, sindicatul are tendin!a de a pretinde salariile efective ale salariailor. # ast.el de solu!ie 'ns* nu este nici corect* +i nici legal*. 5elegalitatea re$id* din dispo$i!iile art. 1J8 C.muncii , dispo$i!ii ce concreti$ea$* principiul confidenialitii salariului. Chiar dac* o asemenea con.iden!ialitate este circumstan!iat* 'n ca$ul sindicatelor, con.orm alin. >2? din art. 1J8 nu se poate considera c* principiul con.iden!ialit*!ii salariilor nu tre(uie respectat, chiar +i 'n cadrul negocierilor cu sindicatele repre$entati%e. 2ste de men!ionat 'n primul r&nd .aptul c* n cadrul unei negocieri colective sindicatele reprezentative

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

reprezint interesele tuturor salariailor, at&t a propriilor mem(ri, c&t +i a nemem(rilor sau a mem(rilor
unui sindicat nerepre$entati%. #r, este greu de admis c* 'n cadrul unei negocieri colecti%e anga0atorul ar .i 'ndrituit s* transmit* sindicatului cu care negocia$* salariul unui nemem(ru de sindicat. ,ensul dispo$i!iei cuprinse 'n art. 1J8 alin. >2? C.muncii ar consta mai cur&nd 'n imposi(ilitatea de a opune sindicatului principiul con.iden!ialit*!ii, atunci c&nd acesta l-a solicitarea unui mem(ru al s*u, ap*r* +i promo%ea$* interesele acelui mem(ru 'n negocierea direct* cu patronul. 5umai ast.el ar a%ea sens su(linierea legiuitorului 'n cuprinsul art. 1J8 alin. >2? 'n sensul c* confidenialitatea nu poate fi opus sindicatelor, dar numai n strict legtur cu interesele salariailor. 2ste de o(ser%at c* dispo$i!ia cuprins* 'n art. F0 alin. >2? din egea sindicatelor nr. JCG200F sta(ile+te o(liga!ie 'n sarcina anga0atorilor, 'n sensul c* ace+tia tre(uie s* transmit* sindicatelor repre$entati%e in.orma!iile necesare pentru negociere. 6n acest sens, este de o(ser%at c* legiuitorul reglementea$* art. F0 alin. >2? 'ntr-o modalitate imperati%*B sindicatele 3vor primi4 de la anga0ator in.orma!iile. "e alt.el, tot imperati% este +i textul art. C alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, care impune patronului s* pun* la dispo$i!ia sindicatelor anumite in.orma!ii. ,pre deose(ire de dispo$i!iile din lege, textul corespun$*tor din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional este mai nuan!at. Ast.el, art. '9

alin. 3,4 din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional sta(ile+te c* anga0atorul pune la dispo$i!ie sau asigur* accesul sindicatelor la in.orma!iile +i documentele necesare, sindicatului re%enindu-i 'ns* o ligaia de a pstra confidenialitatea cu pri%ire la datele ce i-au .ost ast.el transmise. ,olu!ia
negociat* de partenerii sociali la ni%el na!ional este oportun* +i echita(il*, deoarece, pe de o parte, impune sindicatului p*strarea con.iden!ialit*!ii cu pri%ire la documentele +i in.orma!iile la care are acces sau 'i sunt puse la dispo$i!ie pentru a negocia 'n cuno+tin!* de cau$*, iar, pe de alt* parte, conceptul de 3 a primi4 in.orma!ii de la anga0ator este de$%oltat 'n!eleg&ndu-se prin aceasta at&t punerea e.ecti%* la dispo$i!ia sindicatelor a in.orma!iilor, c&t +i numai accesul la anumite in.orma!ii +i documente necesare pentru negocierea 'n cuno+tin!* de cau$*. ,olu!iile legiuitorului rom&n 'ncearc* s* p*stre$e un echili(ru 'ntre interesele partenerilor sociali pentru c*B @ pe de o parte, o negociere este posi il a se derula pe poziii de egalitate numai n msura n

care am ii parteneri sociali au toate informaiile necesare pentru a;i concretiza n mod fundamentat o anumit poziie. Alt.el spus, pentru a con.eri sindicatului o po$i!ie egal* cu cea a
anga0atorului, legiuitorul a impus anga0atorului s*-i o.ere partenerului s*u de negociere toate in.orma!iile necesare pentru .undamentarea po$i!iei acestuia 'n negociereN @ pe de alt* parte, dreptul sindicatului de a pretinde informaii nu poate fi exercitat n mod a uziv . Ast.el, sindicatul nu poate cere orice in.orma!ii, unele in.orma!ii .iind ap*rate de principiul con.iden!ialit*!ii impus chiar de legiuitor. 2ste de o(ser%at +i .aptul c*, chiar dac* de principiu anga0atorul are o(liga!ia de a transmite in.orma!ii salaria!ilor s*i, aceast* o(liga!ie nu poate .i a(soluti$at*, 'n aceste sens art. C0 alin. >2? lit. d? C.muncii sta(ilind 'n mod expres c* angajatorul nu poate fi o ligat la transmiterea acelor o ligaii sensi ile sau secrete care prin divulgare sunt de natur s prejudicieze activitatea unitii . -a!* de dispo$i!iile legale +i con%en!ionale anali$ate ar re$ulta c*, de principiu, anga0atorul tre(uie s* asigure dreptul la in.ormare al sindicatului, dar un astfel de drept nu poate fi executat n mod a solut , +i acesta ar presupune corelati% +i asumarea o ligaiei de confidenialitate din partea sindicatului . "e alt.el, 'n practic*, din ce 'n ce mai mult ast.el de aspecte se reglea$* prin %oin!a p*r!ilor. 6n special 'n ca$ul negocierilor 3mari4, exist* (unul o(icei de a se 'ncheia o con%en!ie preala(il* 'ntre partenerii sociali prin care ace+tia s* sta(ileasc* 'n mod concret toate regulile ce %or gu%erna acea negociere, inclusi% in.orma!iile ce urmea$* a .i puse la dispo$i!ie, inclusi% o(liga!ia de con.iden!ialitate +i limitele acesteia asumate de c*tre sindicate. 7articiparea la negocierea contractului colectiv de munc poate repre$enta una dintre cele mai importante atri(u!ii ce re%in sindicatelor. )otu+i, este de men!ionat c* participarea la negociere nu repre$int* o atri(u!ie speci.ic* oric*rui sindicat. A%&nd 'n %edere dispo$i!iile de principiu ale egii nr. 1F0G199H, repu(licat*, lege prin care se instituie principiul repre$entati%it*!ii sindicatelor, negocierea contractului colecti% de munc* a de%enit un atri(ut speci.ic numai pentru sindicatele reprezentative. 2ste de o(ser%at 'n acest sens c*, de+i art. 218 C.muncii sta(ile+te cu titlu general .aptul c* sindicatele particip* prin propriii repre$entan!i la negocierea +i 'ncheierea contractelor colecti%e de munc*, 'n realitate particip* la negocierea colecti%* numai sindicatele repre$entati%e, art. C alin. >2? din egea nr. 1F0G199H sta(ilind 'n mod expres c* dreptul de a primi informaii aparine numai sindicatelor reprezentative >pentru de$%oltarea aspectelor legate de sindicatele repre$entati%e a se %edea in.ra p. 19C?.

D1. Bnformaii cu privire la constituirea i utilizarea fondurilor sociale


Con.orm art. F0 alin. >2? din egea nr. JCG200F, sindicatele repre$entati%e au dreptul de a primi in.orma!ii +i 'n leg*tur* cu constituirea +i .olosirea .ondurilor destinate 'm(un*t*!irii condi!iilor la locul de munc*, protec!iei muncii +i utilit*!ii sociale, asigur*rilor +i protec!iei sociale. a prima %edere s-ar putea considera c* art. F0 alin. >2?, te$a a II-a .ace re.erire la a+a-numitul .ond social, .ond ce se constituie de c*tre patron .iind administrat 'ns* cu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

consultarea sindicatelor >a se %edea 'n acest sens art. 9I din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010?. Acest .ond este menit s* acopere cheltuielile .iscale ast.el cum acestea sunt men!ionate de legile .iscale Da se %edea 'n acest sens art. 21 alin. >F? lit. c? C..isc., ast.el cum textul a .ost modi.icat prin #.9.A. nr. 109G2009E. 6ntr-ade%*r exist* o serie de cheltuieli pe care anga0atorul 'n!elege s* le e.ectue$e pentru a asigura +i o acoperire social* 'n .a%oarea salaria!ilor s*i, cheltuieli pe care statul la r&ndul s*u, 'n mod limitat, 'n!elege s* le considere a .i deducti(ile >la acest moment cheltuielile sociale sunt deducti(ile 'n limita unei cote de p&n* la 2P aplicat* asupra %alorii cheltuielilor cu salariile personalului?. 6n cuprinsul art. 21 alin. >F? lit. c? &.fisc. se .ace o distinc!ie 'ntre cheltuielile care s-ar reg*si 'n limita %alorii deducti(ile cu prioritate +i alte cheltuieli care la r&ndul lor ar putea .i deducti(ile 'n m*sura 'n care .ondul alocat de 2P nu este dep*+it. Ast.el, de exemplu, una dintre cele mai discutate categorii de cheltuieli

sociale pretinse de sindicat n cadrul negocierilor colective are n vedere costurile iletelor de odihn i tratament. "e regul*, se negocia$* 3str&ns4 cu pri%ire la cota din costul acestor (ilete ce urmea$* a
.i suportat* de anga0ator. )otu+i, acoperirea 'n tot sau 'n parte a costului (iletelor de odihn* +i tratament repre$int* o cheltuial* social* con.orm art. 21 alin. >F? lit. c? C..isc., dar o ast.el de cheltuial* %a .i .*cut* numai 'n m*sura 'n care .ondurile sociale constituite de anga0ator nu sunt consumate pentru cheltuieli sociale mai importante >ca, de exemplu, ajutoare pentru natere, pentru nmorm*ntare, pentru oli grave sau incura ile etc.?. 2ste ade%*rat c* partenerii sociali pot, teoretic, negocia un .ond social care s* acopere mai mult dec&t limita de 2P din cheltuielile cu salariile personalului, impus* de Codul .iscal. Ast.el, cheltuielile e.ectuate de anga0ator peste limita pre%*$ut* de lege nu mai sunt deducti ile +i este greu de cre$ut c* 'ntr-o ast.el de situa!ie patronul se %a anga0a s* +i le asume. ,uprapun&nd dispo$i!ia cuprins* 'n art. F0 alin. >2? te$a .inal* din egea nr. JCG200F pe dispo$i!iile din Codul .iscal, se o(ser%* c* nu toate categoriile de cheltuieli a%ute 'n %edere de acest text se reg*sesc 'n .ondul social. Ast.el, de exemplu, con.orm art. F0 alin. >2?, sindicatul este 'ndrept*!it s* solicite in.orma!ii +i cu pri%ire la modul de constituire +i .olosire a .ondurilor destinate 'm(un*t*!irii condi!iilor la locul de munc*, precum +i cele re.eritoare la protec!ia muncii. 2ste de o(ser%at c*, dac* 'n ca$ul cheltuielilor sociale la care .ace re.erire art. 9I din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional patronul are o(liga!ia de a se consulta cu sindicatul cu pri%ire la modul de utili$are a acestor .onduri, 'n ca$ul .ondurilor legate de 'm(un*t*!irea condi!iilor la locul de munc*, precum +i cele re.eritoare la protec!ia muncii, sindicatul nu are dreptul dec&t la in.ormare. #ricum, este de su(liniat c* un ast.el de drept este recunoscut 'n .a%oarea sindicatului 'n %ederea atingerii scopului pentru care se constituieB promo%area +i ap*rarea intereselor mem(rilor pe care 'i repre$int*. 5umai .iind in.ormat sau, dup* ca$, consultat cu pri%ire la anumite .onduri cu %alen!e sociale constituite de anga0ator, sindicatul poate pretinde 'n cadrul dialogului social solu!ii mai .a%ora(ile pentru cei pe care 'i repre$int*.

D.. Participarea sindicatelor la tratative sau acorduri 6n ce pri%e+te participarea sindicatelor la tratative sau acorduri este de o(ser%at c* este a%ut* 'n
%edere, 'n special, op!iunea generic* a sindicatelor de a participa 'n structuri tripartite 'n cadrul c*rora, al*turi de patroni +i gu%ernan!i, '+i asum* anumite responsa(ilit*!i ma0ore cu impact general asupra 'ntregii societ*!i. 5u 'n ultimul r&nd, este de su(liniat c* sindicatul particip* cu atri(u!ii importante +i 'n cadrul unor structuri tripartite instituionalizate >a se %edea supra, art. 21J?. 6n acest sens, este de remarcat participarea sindicatului 'n cadrul Consiliului 2conomic +i ,ocial. Magda Volonciu

Art. *1%. ">ibertatea de a+ociere$

8indicatele se pot asocia n mod li er, n condiiile legii, n federaii, confederaii sau uniuni teritoriale. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima , "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JF +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, <ucure+ti, p. 8I +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. HI9-H81N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 199 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IJ1-IJFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 211 +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 9I-99.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. Principiul li ertii de asociere


a (a$a constituirii +i .unc!ion*rii oric*rei grup*ri sindicale se reg*se+te principiul li ertii de asociere . ,indicatul repre$int* o persoan* 0uridic* +i, ca orice persoan* 0uridic*, cu excep!ia celor unipersonale, se constituie 'n (a$a consim!*m&ntului li(er exprimat de c*tre mem(ri s*i. Principiul li ertii de asociere este .unc!ional at&t 'n ce pri%e+te constituirea unei grup*ri sindicale, c&t +i 'n ce pri%e+te .unc!ionarea ei ulterioar*. Ast.el pentru constituirea unui sindicat se impune ca cel pu!in 1J persoane s* se asocie$e 'n mod li(er ca mem(ri .ondatori ai grup*rii respecti%e. a ni%elurile superioare, se pot constitui grup*ri sindicale 'n (a$a li(erei asocieri, cu luarea 'n considerare a dispo$i!iilor art. C1 din egea nr. JCG200F, ast.elB @ prin asocierea a dou* sau mai multe organi$a!ii sindicale din unit*!i di.erite, dar din cadrul aceleia+i ramuri de acti%itate sau din cadrul aceleia+i pro.esiuni se poate constitui o federaie sindical. -edera!iile sindicale se constituie de regul* la ni%elul grupului de unit*!i sau la ni%elul ramurii. @ prin asocierea a dou* sau mai multe .edera!ii din ramuri di.erite se poate constitui o confederaie sindical. "e principiu, con.edera!iile sindicale se constituie la ni%el na!ional, exist&nd 'ns* +i posi(ilitatea constituirii acestora la ni%el de ramur* 'n m*sura 'n care se unesc mai multe .edera!ii pro.esionale din cadrul aceleia+i ramuri. -a!* de dispo$i!iile art. C1 din egea nr. JCG200F, este de o(ser%at c* constituirea unei federaii sindicale presupune unirea a dou sau mai multe sindicate din uniti diferite . ,e pune pro(lema practic* cu pri%ire la ce repre$int* acele grup*ri sindicale de la ni%elul unit*!ilor .oarte mari >re$ultate de regul* 'n urma pri%ati$*rilor unor regii autonome? +i care sunt disipate 'n teritoriu. Ast.el de grup*ri sindicale repre$int* re$ultatul asocierii mai multor sindicate din unit*!ile care au .u$ionat 'ntr-o singur* companie, pier$&ndu-+i ast.el personalitatea 0uridic*. )eoretic, s-ar impune ca acela+i regim 0uridic s*-l cunoasc* +i sindicatul, 'n sensul c*, 'n urma fuziunii mai multor societ*!i comerciale 'ntr-una singur*, cu e.ectul pierderii personalit*!ii 0uridice, +i sindicatele de la ni%elul .iec*rei unit*!i s* .u$ione$e 'ntre ele dac* exist* acord 'n acest sens, contopindu-se 'ntrun singur sindicat reprezentativ la ni%elul unit*!ii nou create. "in p*cate, 'n practic*, exist* tendin!a ca ast.el de 3.u$ion*ri4 la ni%elul sindicatului s* conduc* la p*strarea 'n continuare a personalit*!ii 0uridice pentru sindicatele componente +i asocierea acestora 'n cadrul grup*rii .ederati%e. #r, o ast.el de solu!ie nu corespunde dispo$i!iilor art. C1 alin. >2? din egea sindicatelor, care sta(ile+te c* .edera!iile sindicale repre$int* re$ultatul asocierii 'ntre dou* sau mai multe sindicate de la ni%elul unor unit*!i diferite. 7rincipiul li(erei asocieri este incident +i 'n ce pri%e+te funcionarea sindicatelor deoarece o grupare sindical* poate s* se asocie$e cu o alt*Galte grup*ri sindicale constituind .edera!ii +i con.edera!ii, .iind 'ns* posi(il* +i aderarea unui sindicat la o grupare federativ sau confederativ de0a existent*, situa!ie ce inter%ine pe durata de .unc!ionare a sindicatelor +i tre(uie s* !in* cont, de principiu, at&t de %oin!a li(er exprimat* a celui care ader*, c&t +i de regulile constituite 'n acest scop de actele constituti%e proprii, at&t pentru gruparea sindical* ce ader*, c&t +i pentru gruparea sindical* la care se ader*. 2ste de su(liniat +i .aptul c*, 'ntre asociere +i aderare exist* o deose(ire de su(stan!*. Cei ce se asocia$* 'ntr-un sindicat, .edera!ie sau con.edera!ie au op!iunea de a sta(ili +i regulile unei asemenea asocieri, deoarece au calitatea de mem(ri .ondatori +i sunt cei care de la 'nceput sta(ilesc regulile de organi$are +i .unc!ionare ale grup*rii sindicale ce se constituie apro(&nd actul constituti%. 6n ca$ul unei ader*ri, cel care dore+te s* adere '+i exercit* dreptul la asociere .*r* 'ns* a putea in.luen!a 'n mod acti% la momentul ader*rii organi$area +i .unc!ionarea grup*rii la care ader*.

D1. &onstituirea uniunilor sindicale


At&t art. 219 C.muncii , c&t +i art. C1 alin. >C? din egea nr. JCG200F .ac re.erire la conceptul de uniuni sindicale. 9niunile sindicale nu sunt de.inite nic*ieri 'n cuprinsul legii, ele .iind posi(il a .i constituite at&t la ni%elul .edera!iilor, c&t +i la ni%elul con.edera!iilor. A%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 219 C.muncii se poate considera c* criteriul dup* care se constituie uniunile este criteriul teritorial. 2ste de o(ser%at +i .aptul c*, dac* 'n ca$ul .edera!iilor +i con.edera!iilor primea$* principiul li(erei asocieri, 'n ca$ul uniunii teritoriale acestea se constituie ca persoane 0uridice 'n (a$a cererii .edera!iei sau con.edera!iei ce dispune constituirea unei asemenea grup*ri sindicale. Alt.el spus, o uniune teritorial* nu se poate constitui 'n (a$a %oin!ei li(er exprimate a sindicatelor dintr-o anumit* $on*, ci ca urmare a deci$iei .edera!iei sau con.edera!iei din care .ace parte uniunea teritorial* respecti%*. -a!* de aceast* situa!ie se poate remarca o anumit* contradic!ie 'ntre dispo$i!iile art. 219 C.muncii +i cele cuprinse 'n art. C1 alin. >C? coro(orat cu art. CF din egea nr. JCG200F. 7rincipiul li(erei asocieri 'n ca$ul uniunilor sindicale ar putea .i e%entual a.irmat numai 'n mod indirect 'n sensul c*, at&ta %reme c&t .edera!iile sau

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

con.edera!iile ce dispun constituirea unei uniuni teritoriale s-au constituit +i .unc!ionea$* 'n (a$a li(erei asocieri, acela+i principiu al li(erei asocieri 3acoper*4 +i existen!a uniunilor teritoriale.

D.. Asocierea la nivel internaional


6n planul li(erei asocieri tre(uie a%ut* 'n %edere +i posi(ilitatea de asociere la nivel internaional, ast.el cum aceasta este reglementat* de art. J0 din egea nr. JCG200F. )extul pune 'n discu!ie dreptul organi$a!iilor sindicale, constituite 'n /om&nia indi.erent de ni%elul acestora de a se a.ilia la grup*ri sindicale similare la ni%el interna!ional. ,u(liniem .aptul c* art. J0 din egea nr. JCG200F .ace re.erire exclusi% la termenul de afiliere, acesta .iind din punctul nostru de %edere identic ca 'n!eles cu cel de aderare, ar tre(ui dedus mai departe c* o grupare sindical* din /om&nia nu se poate dec&t a.ilia >adera? la o grupare sindical* similar* interna!ional*, neexist&nd deci +i op!iunea ca o grupare sindical* din /om&nia al*turi de alte grup*ri sindicale din str*in*tate s* se asocie$e 'n %ederea constituirii unei grup*ri sindicale interna!ionale. 2%ident c* o asemenea solu!ie care ar re$ulta dintr-o interpretare rigid* a textului art. J0 din egea nr. JCG200F nu este de admis, legiuitorul a%&nd 'n %edere sensul larg al asocierii la ni%el interna!ional. Credem totu+i c*, pentru acurate!ea textului, aceast* interpretare extensi%* care re$ult* de (un sim! din anali$a textelor egii nr. JCG200F tre(uie surprins* ca atare +i de textul mai sus criticat, ast.el 'nc&t art. J0 s* permit* grup*rilor sindicale din /om&nia asocierea 'n general 'n orice grupare sindical* similar* ce .unc!ionea$* sau se constituie la ni%el interna!ional. Magda Volonciu

Art. ** . "=arantarea e(erciiului dreptului +indical$

7xerciiul dreptului sindical al salariailor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor i li ertilor garantate prin &onstituie i n conformitate cu dispoziiile prezentului cod i ale legilor speciale. $i liografie Al Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JF +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 8I +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H81-H82N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1I1 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IJF-IJ8N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,
2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 18F +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Articolul 220 C.muncii .ace re.erire la dreptul sindical, ca drept fundamental al cet*!enilor salaria!i, su(liniind c* un ast.el de drept este garantat de Constitu!ie, exerci!iul s*u derul&ndu-se 'n condi!iile legii. "reptul sindical tre(uie recunoscut +i respectat de to!i anga0atorii, indi.erent de categoria din care ace+tia .ac parte. Acest drept tre(uie s* se exercite 'n mod li(er la ni%elul oric*rui anga0ator, .*r* ca anga0atorul s* .ie 'ndrituit s*-l o(struc!ione$e 'n %reun .el. Cu toate acestea, dreptul sindical nu poate presupune un exerci!iu a(u$i%, el urm&nd a se derula 'n con.ormitate cu dispo$i!iile legii. egea rom&n* nu consacr* o de.ini!ie expres* a dreptului sindical, acesta .iind un conglomerat de drepturi, care toate 'mpreun* dau aceea+i re$ultant*B li ertatea aciunii sindicale derulate ntr;un cadru legal. Magda Volonciu

Art. **1. "Inter'icerea limitrii drepturilor +indicale$ >1? 7ste interzis orice intervenie a autoritilor pu lice de natur a limita drepturile sindicale

sau a le mpiedica exercitarea lor legal.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>2? 7ste interzis, de asemenea, orice act de ingerin al patronilor sau al organizaiilor

patronale, fie direct, fie prin reprezentanii sau mem rii lor, n constituirea organizaiilor sindicale sau n exercitarea drepturilor lor. $i liografie Al Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JF +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 8I +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H82-H8FN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1I1 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IJ8-IH0N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,
2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 18C +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 2xerci!iul dreptului sindical nu poate fi o strucionat nici de c*tre autorit*!i +i nici de c*tre anga0ator, cel care intr* 'n rela!ia direct* 'n cadrul ac!iunii sindicale. egiuitorul 'ns* su(linia$* atunci c&nd .ace re.erire la exerci!iul drepturilor sindicale interdic!ia oric*ror o(struc!ion*ri a acestora prin intermediul autorit*!ii, .*c&nd re.erire la .aptul c* interdic!ia este .unc!ional* at&ta %reme c&t exercitarea dreptului sindical este legal*. Cum autoritatea statal* este chemat* 'n ori +i ce situa!ie s* apere ordinea de drept, este e%ident .aptul c* atunci c&nd ac!iunea sindical* dep*+e+te cadrul legal, intervenia autoritii pentru sta ilirea legalitii este nu numai admis, ci i chiar necesar. 6n ca$ul interdic!iei ce .unc!ionea$* 'n leg*tur* cu anga0atorul este de remarcat .aptul c* art. 221 alin. >2? C.muncii inter$ice orice imixtiune direct* sau indirect* a patronului 'n acti%itatea sindical*. 6n practica social*, o ingerin!* direct* ar .i relati% greu de reali$at +i e%ident ar .i de natur* s* st&rneasc* opro(riul pu(lic. 6n schim(, ingerin!ele indirecte mai pu!in sesi$a(ile se pot reg*si 'n practic*, limita dintre ac!iunea legal* +i ingerin!a indirect* a patronului este destul de di.icil de reali$at. 2xist* tendin!a sindicatelor de a considera imixtiune patronal* orice 'ncercare a patronului de a a%ea o rela!ie direct* cu un salariat sindicalist. Ast.el, de exemplu, sindicatele

consider ca fiind o nclcare a drepturilor lor sindicale uneori chiar negocierea direct dintre salariat i patron, consider*nd c o astfel de negociere nu urmrete dec*t uzurparea poziiei de negociator al sindicatului. # ast.el de atitudine este explica(il* 'ntr-o societate 'n care partenerii sociali
nu au renun!at la po$i!iile lor tradi!ionale, rigide +i contrare. )otu+i, o .lexi(ili$are a acestor rela!ii se impune cu din ce 'n ce mai mult* necesitate .iind e%ident c*, a+a cum sindicatul, pentru a putea 'n mod real s* promo%e$e +i s* apere interesele propriilor mem(ri, se impune a .i partener de discu!ii pentru patron 'n adoptarea deci$iilor ma0ore ale acestuia din urm* de natur* s* a.ecte$e interesele salaria!ilor, la .el +i sindicatul tre(uie s* 'n!eleag* c* poate +i tre(uie s* existe +i o rela!ie direct* 'ntre anga0ator +i anga0a!ii s*i, chiar dac* aceasta iese din 3tiparele4 impuse de ac!iunea sindical*. "ispo$i!iile de principiu din Codul muncii se reg*sesc +i 'n cuprinsul legii cadru, egea sindicatelor nr. JCG200F. Ast.el, art. 1 alin. >2? din egea nr. JCG200F preci$ea$* cu titlu de principiu c* organi$a!iile sindicale sunt independente .a!* de autorit*!ile pu(lice, de partidele politice +i de patronate. Acest text nu .ace altce%a dec&t s* sinteti$e$e dispo$i!iile ce se reg*sesc 'n cele dou* alineate ale art. 221 C.muncii . Mai departe, art. 2 alin. >F? din egea sindicatelor de$%olt* li ertatea de asociere a individului care 'n!elege s* adere sau s* se asocie$e 'ntr-un sindicat su(liniind .aptul c* nicio persoan* nu poate .i constr&ns* la o ast.el de atitudine. ,e d* ast.el su(stan!* celor dou* %alen!e pe care le presupune li(ertatea de asociere, respecti% Go persoan nu poate fi forat s fac parte sau s nu fac parte dintr;un sindicatH . "e alt.el, 'ngr*direa li(erului exerci!iu al dreptului sindical, 'n sensul de li(er* organi$are sau asociere sindical* at&ta %reme c&t exerci!iul acestui drept se .ace 'n limitele legii, este inter$is, .apta .iind considerat* a .i infraciune de natur* a atrage pedeapsa cu 'nchisoarea de la H luni la 2 ani sau amend* de la 2000 la J000 lei. )ot in.rac!iune este considerat* +i .apta de condi!ionare sau constr&ngere 'n orice mod a unei persoane prin care se urm*re+te limitarea exercit*rii atri(u!iilor speci.ice .unc!iei alese 'n conducerea sindicatului. Incriminarea unei ast.el de .apte de c*tre legea rom&n* ca .iind in.rac!iune este de natur* a su(linia 'nc* o dat* .aptul c* legiuitorul rom&n a 'n!eles .oarte (ine modul 'n care tre(uie s* se derule$e exerci!iul corect al dreptului sindical. Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. ***. "&epre'entarea +alariailor n con#lictele de drepturi$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2a cererea mem rilor lor, sindicatele pot s i reprezinte pe acetia n cadrul conflictelor de drepturi. $i liografie Al Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JF +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 102 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H8F-H8CN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 20H +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IH0-IHJN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,
2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 21J +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. /eprezentarea salariailor de ctre sindicat n cadrul conflictelor de drepturi


Articolul 222 C.muncii de$%oltat 'n egea-cadru nr. JCG200F 'n cuprinsul art. 28 repre$int* unul din textele care au determinat cele mai multe discu!ii 'n doctrina de specialitate, precum +i o practic* %ariat* 'n domeniu. Ast.el, art. 222 C.muncii sta(ile+te cu %aloare de principiu dreptul sindicatului de a;i reprezenta mem rii n cadrul conflictelor de drepturi. # ast.el de repre$entare nu poate .i exercitat* con.orm art. 222 C.muncii dec&t la cererea expres a mem(rilor. ,pre deose(ire de Codul muncii, egea nr. JCG200F instituie 'n .a%oarea sindicatelor un mandat legal general, 'n (a$a c*ruia ace+tia '+i pot repre$enta mem(rii .*r* niciun .el de solicitare expres*. 6n acest sens, art. 1' sta(ile+te 'n alin. >1? c* organi$a!iile sindicale ap*r* drepturile mem(rilor lor 'n .a!a instan!elor 0udec*tore+ti, .iind 'ndrept*!ite con.orm alin. (2) din acela+i articol la orice ac!iune pre%*$ut* de lege, inclusi% .ormularea unei ac!iuni 'n 0usti!ie 'n numele mem(rilor pe care 'i repre$int*, fr a fi necesar un mandat expres din partea celui reprezentat. Inter%en!ia acti%* a celui repre$entat este necesar* numai 'n m*sura 'n care acesta se opune la introducerea ac!iunii sau, dac* aceasta a .ost de0a introdus*, dore+te s* renun!e la 0udecat*. Aceasta ar 'nsemna c* art. 28 alin. >2? pre$um* acordul mem(rilor de sindicat .a!* de ac!iunea promo%at* de sindicat, pre$um!ia .iind posi(il a .i 'ntoars* numai 'n m*sura 'n care inter%ine o mani.estare de %oin!* expres* 'n sens contrar din partea salariatului repre$entat. 7ractic se o(ser%* c* solu!ia promo%at* de art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F este totalmente opus* solu!iei preci$ate de art. 222 C.muncii . -a!* de aceast* situa!ie se pune pro(lema care dintre cele dou* solu!ii legale primea$*. egea sindicatelor, de+i ca num*r ulterioar* Codului muncii > egea nr. JFG200F?, a intrat 'n %igoare anterior Codului muncii. 6n consecin!*, s-ar putea considera c* legea ulterioar* a .ost de natur* s* 'nlocuiasc* pre%ederea din egea sindicatelor .iind deci aplica(il* dispo$i!ia din art. 111 care su(linia$* c* reprezentarea

salariailor mem ri de sindicat n cadrul conflictelor de drepturi este posi il, dar la cererea mem rilor reprezentai. 7e de alt* parte, 'n raport cu Codul muncii, egea nr. JCG200F are caracterul unei
legi speciale. 6n consecin!*, legea special* .iind de strict* interpretare, aceasta ar .i cea aplica(il*. )otu+i, art. 298 C.muncii preci$ea$* la alin. >2? te$a .inal* c* odat* cu intrarea 'n %igoare a Codului muncii orice alte dispo$i!ii contrare se a(rog*. Ast.el, a inter%enit o a(rogare expres* indirect* a dispo$i!iilor art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F ceea ce ar conduce la conclu$ia c* sindicatele pot s*-+i repre$inte proprii mem(ri 'n cadrul oric*rui con.lict de drepturi +i pe toat* durata acestuia, dar numai la cererea expres* a salaria!ilor. /e$ult* deci c* nu se poate pune 'n discu!ie mandatul general +i legal al sindicatelor, mandat 'n (a$a c*ruia acestea ar putea s* ac!ione$e 'n instan!* 'n numele mem(rilor lor, .iind necesar un mandat expres care s* acopere solu!ia impus* de art. 222 C.muncii care sta(ile+te clar c* repre$entarea prin sindicate este posi(il* 3la cererea mem(rilor4 acelui sindicat. 2%ident 'ns* c* nimic nu 'mpiedic* s* existe un ast.el de mandat, .ormali$at spre exemplu, printr-un ta(el anexat la ac!iunea introdus* de sindicate 'n numele +i pentru salaria!ii pe care 'i repre$int*. "iscuta(il 'n schim( ar .i dac* prin 'nsu+i actul de aderare la un sindicat salariatul ar da un mandat general de repre$entare sindicatului la care ader*, mandat care s* cuprind* inclusi% dreptul de repre$entare 'n instan!*. A%&nd 'n %edere .aptul c* ac!iunile 'n 0usti!ie ce au ca o(iect un con.lict de drepturi sunt de cele mai multe ori ac!iuni personale, credem c* mandatul expres este cel ce tre(uie s* .unc!ione$e 'ntemeiat a+a cum am demonstrat mai sus +i pe dispo$i!iile legii, +i nicidecum un mandat general >a se %edeaB I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, p. 102N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, p. 19C-19J?. -aptul c* Curtea Constitu!ional* s-a exprimat 'n sensul constitu!ionalit*!ii art. 28 din egea nr. JCG200F at&t prin "eci$ia nr. 1IJG200C, c&t +i prin "eci$ia nr. J11G200C nu pre$int* nicio rele%an!* raportat la prioritatea dispo$i!iilor cuprinse 'n art. 222 C.muncii , raportat la dispo$i!iile art. 28 din egea nr. JCG200F. ,indicatele sunt li(ere s* repre$inte interesele mem(rilor lor, dar nu pot exercita o astfel de reprezentare n mod automat , ci n aza voinei li er exprimate de ctre mem rul de sindicat reprezentat . Men!ion*m +i .aptul c* exerciiul reprezentrii n conflictele de drepturi apar!ine oric*rui sindicat, .ie el repre$entati% sau nu. ,olu!ia se explic* prin .aptul c* prin asigurarea dreptului la repre$entare 'n cadrul

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

con.lictelor de munc*, sindicatele '+i reali$ea$* scopul pentru care s-au constituit, deoarece o atare repre$entare repre$int* o modalitate de ap*rare +i promo%are a intereselor celor repre$enta!i. 5u se poate admite te$a repre$ent*rii automate +i datorit* .aptului c* 'ns*+i repre$entarea 'n instan!* prin intermediul unei alte persoane, alta dec&t cele la care .ace re.erire art. HI C.proc.ci%. repre$int* din punct de %edere procesual o excepie. #r, dincolo de interpretarea textelor de lege este greu de admis ca un drept procesual s* .ie exercitat de c*tre altcine%a 'n mod automat, chiar dac* titularul dreptului .ace parte din gruparea ce asigur* repre$entarea.

D1. 5odalitatea de a aciona n instan pentru interesele salariailor


"e+i legea nu reali$ea$* o distinc!ie clar*, este de o(ser%at c* sindicatele pot ac!iona 'n 0usti!ie pentru promo%area +i ap*rarea propriilor mem(ri at&t 'n nume propriu, c&t +i ca repre$entan!i ai mem(rilor, art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F .ace re.erire la acea repre$entare a unei alte persoane, situa!ie 'n care sindicatul poate sta 'n 0usti!ie 'n numele +i pentru cel repre$entat. Articolul 28 alin. >1? .ace re.erire mai cur&nd la posi ilitatea

sindicatului de a aciona n nume propriu pentru interesele celor reprezentai printr;o aciune direct. ,unt situa!ii 'n care sindicatul poate ac!iona ast.el, re$ultatul produc&ndu-+i e.ectele asupra salaria!ilor.
Ast.el, de exemplu, sindicatul poate introduce o ac!iune 'n preten!ii prin care s* solicite un %enit salarial ce nu a .ost acordat con.orm contractului colecti% de munc*, solu!ia instan!ei const&nd 'n constatarea .aptului c* preten!ia salaria!ilor este .undamentat* +i conduc&nd la solu!ia acord*rii acelor drepturi (*ne+ti. ,e poate 'ns* +i ca

sindicatul n nume propriu s acioneze mpotriva partenerului su social care nu a respectat contractul colectiv de munc, neacord&nd drepturile cu%enite salaria!ilor. 6ntr-o ast.el de situa!ie, instan!a %a
o(liga anga0atorul s* respecte clau$a din contractul colecti% de munc*, e.ectul .iind acordarea drepturilor corespun$*toare 'n .a%oarea salaria!ilor. ,e poate o(ser%a c* 'n .inal e.ectul ar putea .i acela+i, dar 'n prima situa!ie solu!ia este o(!inut* 'n mod direct, 'nsu+i salariatul prin intermediul sindicatului solicit&nd un drept salarial ce i se cu%ine, 'n timp ce 'n a doua situa!ie e.ectul se o(!ine pe cale indirect*, reclama!ia sindicatului const&nd 'n nerespectarea de c*tre patron a o(liga!iilor asumate prin contractul colecti% de munc*. 6n primul ca$, sindicatul ac!ionea$* 'n temeiul art. 28 alin. >1? din egea nr. JCG200F, 'n timp ce 'n al doilea ca$ sindicatul ac!ionea$* 'n temeiul art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F. Magda Volonciu

Art. **,. "-rotecia repre'entanilor alei n or)anele de conducere a +indicatelor$ >1? /eprezentanilor alei n organele de conducere ale sindicatelor li se asigur protecia legii

contra oricror forme de condiionare, constr*ngere sau limitare a exercitrii funciilor lor. >2? Pe toat durata exercitrii mandatului, precum i pe o perioad de 1 ani de la ncetarea acestuia reprezentanii alei n organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediai pentru motive care nu in de persoana salariatului, pentru necorespundere profesional sau pentru motive ce in de ndeplinirea mandatului pe care l;au primit de la salariaii din unitate. >F? Alte msuri de protecie a celor alei n organele de conducere ale sindicatelor sunt prevzute n legi speciale i n contractul colectiv de munc aplica il. $i liografie Al Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JH-2JIN I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 102 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 9H +i urm.N I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, Codul muncii, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 1C-1JN I&T& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu , 7re$entare de ansam(lu +i o(ser%a!ii critice asupra noului Cod al muncii, 'n "reptul nr. CG200F, p. 11N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H8C-H8JN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a II-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 18C +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a II-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IHJ-IIFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii,
2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 19J +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. Protecia prin &odul muncii i prin legea special

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

a acest moment, dou* reglement*ri exprese pun 'n discu!ie protec!ia celor ale+i 'n organele de conducere ale organismelor sindicale 'mpotri%a concedierilor dispuse de anga0ator, respecti% art. 22F C.muncii +i art. 10 din egea nr. JCG200F, legea sindicatelor. Ast.el de reglement*ri de protec!ie ce .unc!ionea$* 'n .a%oarea persoanelor alese 'n organele de conducere ale sindicatelor '+i g*sesc esen!a 'n 'nse+i principiile constitu!ionale ce gu%ernea$* li(ertatea sindical*. 7rotec!ia speci.ic* a persoanelor alese 'n conducerea organismelor sindicale nu repre$int* o noutate pentru legisla!ia rom&n*, esen!a textului actual cuprins 'n art. 10 din egea nr. JCG200F reg*sindu-se +i 'n legea anterioar* din 1991. Cu pri%ire la textul art. 22F C.muncii , s-a in%ocat excep!ia de neconstitu!ionalitate, pe considerentul c* salaria!ii neale+i 'n organele de conducere ale sindicatului sunt discrimina!i .a!* de cei ale+i, numai ace+tia din urm* (ene.iciind de protec!ia special* 'mpotri%a concedierilor +i modi.ic*rilor de contract de munc*. 7rin deci$ia Cur!ii Constitu!ionale nr. 2CG200F, excep!ia a .ost respins*, Curtea consider&nd c* egalitatea 'n drepturi instituit* de Constitu!ie nu echi%alea$* cu o uni.ormi$are a statului 0uridic al salaria!ilor. "e asemenea, deci$ia Cur!ii Constitu!ionale s-a (a$at +i pe dispo$i!iile Con%en!iei #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii nr. 1FJG19I1 pri%ind prote0area repre$entan!ilor lucr*torilor din 'ntreprinderi, con%en!ie rati.icat* de /om&nia prin "ecretul nr. 8FG19IJ, .iind in%ocat art. 1 din Con%en!ie, cu urm*torul cuprinsB 3/epre$entan!ii lucr*torilor din 'ntreprinderi tre(uie s* (ene.icie$e de o protec!ie e.icace 'mpotri%a oric*ror m*suri care i-ar putea pre0udicia, inclusi% des.acerea contractului de munc*, +i care ar a%ea drept cau$* calitatea sau acti%it*!ile lor de repre$entan!i ai lucr*torilor, apartenen!a sindical* sau participarea la acti%it*!i sindicale, 'n m*sura 'n care ac!ionea$* potri%it legilor, con%en!iilor colecti%e sau altor aran0amente con%en!ionale 'n %igoare.4 "up* cum se o(ser%* din textul pe care se .undamentea$* "eci$ia Cur!ii Constitu!ionale, m*surile de protec!ie ale 3reprezentanilor lucrtorilor din ntreprinderi4 are 'n %edere inclusi% des.acerea contractului de munc*, dar numai 'n m*sura 'n care o ast.el de m*sur* adoptat* de anga0ator este determinat* de moti%e ce %i$ea$* acti%itatea sindical* sau calitatea de repre$entant al sindicatului.

A astfel de protecie este asigurat i de legea rom*n n mod expres, dar nu prin intermediul art. ,) alin. 3,4 din 2egea nr. 0(!1))., ci prin intermediul art. ,) alin. 314, dispoziie de altfel a solut normal i de natur a asigur o real protecie. %e altfel, i &odul muncii sta ilete chiar n cuprinsul art. 11. alin. 314 c reprezentanii alei n organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediai pe durata mandatului i ulterior o perioad de 1 ani pentru motive ce in de ndeplinirea mandatului pe care l;au primit de la salariaii din unitate.
-a!* de o ast.el de protec!ie a(solut 0usti.icat*, legea rom&n* inter$ice 'ns* +i concedierea repre$entan!ilor ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor pe toat* durata mandatului lor +i ulterior o perioad* de 2 ani pentru moti%e ce nu !in de persoana salariatului >'n temeiul art. HJ C.muncii ?, dar +i pentru necorespundere pro.esional* D'n temeiul art. H1 lit. d? C.munciiE. Consider*m c* solu!ia legiuitorului rom&n asigur* o protec!ie cu totul ne0usti.icat* pentru acei salaria!i care sunt ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor, cu at&t mai mult cu c&t nu exist* nicio norm* legal* care s* limite$e num*rul (ene.iciarilor unei asemenea protec!ii, totul .iind hot*r&t exclusi% de sindicate prin statutul propriu de .unc!ionare.

D1. 5odul de aplicare a dispoziiilor din &odul muncii i din legea special
Articolul 10 alin. >1? C.muncii inter$ice 'ns* anga0atorului s* concedie$e pentru orice moti%e care nu sunt imputa(ile salariatului, respecti% at&t pentru moti%ele pre%*$ute la art. HJ C.muncii, c&t +i pentru moti%ele pre%*$ute la art. H1 lit. c? +i d? din cod. Chiar dac*, prin excep!ie, ar exista posi(ilitatea concedierii, aceasta nu ar .i posi(il* dec&t cu acordul scris al organului de conducere al sindicatului. "ispo$i!ia cuprins* 'n art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F %ine 'ns*, su( acest aspect, 'n total* contradicie cu dispoziia cuprins n art. 11. &.muncii, acest din urm* text sta(ilind o interdicie a solut de concediere a unei persoane alese 'n organele de conducere ale sindicatelor pentru moti%e ce nu !in de persoana salariatului >art. HJ C.muncii ?, precum +i pentru necorespundere pro.esional*, ast.el de concedieri ne.iind posi(ile, nici chiar cu acordul scris al organului de conducere al sindicatului. "incolo de anomalia pe care o pre$int* cele dou* texte de lege ce se reg*sesc 'n cuprinsul unor reglement*ri succesi%e D egea nr. JF @ Codul muncii @ art. 22F +i egea nr. JC @ egea sindicatelor @ art. 10 alin. >1?E, se pune, pe (un* dreptate, 'ntre(are, ce text se aplicT Codul muncii, chiar dac* se nume+te egea nr. JFG200F, a intrat 'n %igoare ulterior intr*rii 'n %igoare a egii sindicatelor. 6n consecin!*, .*c&nd aplicarea legilor 'n timp +i, cu luarea 'n considerare a dispo$i!iilor art. 298 alin. >2? C.muncii , con.orm c*ruia toate dispo$i!iile contrare codului se a(rog*, ar re$ulta c* dispo$i!iile din Codul muncii au a(rogat implicit dispo$i!iile cuprinse 'n art. 10 alin. >2? din egea nr. JCG200F >'n acest sens, a se %edea I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. I, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 1CF +i urm.N 'n acela+i sens, Al& ,iclea, A& -opescu, C& Tu.an, M& ,ichindelean, O& ,inca , "reptul muncii, p. 19H-19I?. 7e de alt* parte 'ns*, 'n raport cu Codul muncii, egea nr. JCG200F are caracterul unei legi speciale. 6n aceste condi!ii, s-ar .i impus ca dispo$i!iile legii speciale s* .ie cele aplica(ile.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2ste 'ns* de a%ut 'n %edere +i textul art. 22F alin. >F? C.muncii, care permite completarea dispo$i!iilor din Codul muncii cu legi speciale sau cu norme con%en!ionale cuprinse 'n contractele colecti%e de munc*, numai 'n m*sura 'n care acestea sta(ilesc norme de protec!ie pentru repre$entan!ii ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor. Alt.el spus, dispoziiile art. 11. alin. 314 &.muncii se completeaz cu cele ce se regsesc n art. ,)

alin. 3,4 din 2egea nr. 0(!1)). numai n msura n care acestea sunt mai favora ile reprezentanilor alei.
Anali$&nd dispo$i!iile art. 22F alin. >2? C.muncii coro(orate cu cele din art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, cu luarea 'n considerare a dispo$i!iilor art. 22F alin. >F? C.muncii , rezult c repre$entan!ilor ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor nu li se poate des.ace contractul de munc* pentru moti%e ce nu !in de persoana salariatului, pentru necorespundere pro.esional*, dar +i pentru moti%e de inaptitudine .i$ic* sau psihic*, 'n condi!iile art. H1 lit. c? C.muncii, at&ta %reme c&t art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F l*rge+te s.era ca$urilor 'n care concedierea este inter$is*, la toate acelea neimputa(ile salariatului, ori este e%ident c* starea de inaptitudine care conduce la concediere nu repre$int* o cau$* culpa(il* salariatului. # ast.el de solu!ie, de+i re$ult* logic din interpretarea textelor de lege puse 'n discu!ie, este +i mai greu de acceptat, deoarece, at&ta %reme c&t medicul de medicin* a muncii constat* inaptitudinea unui salariat, anga0atorul are o(liga!ia de a !ine cont de solu!ia medicului, iar 'n situa!ia 'n care nu exist* un post corespun$*tor st*rii de s*n*tate, singura solu!ie ar .i aceea a concedierii 'n temeiul art. H1 lit. c? C.muncii. 6n consecin!*, anga0atorul s-ar a.la 'n situa!ia ca pur +i simplu s* .ie o(ligat s* cree$e un post corespun$*tor pentru salariatul ales 'n organele de conducere ale sindicatului sau cel care s-a (ucurat de un ast.el de mandat anterior, timp de 2 ani de la 'ncetarea mandatului, ast.el 'nc&t acel salariat s* .ie apt pentru prestarea muncii. A%&nd 'n %edere at&t dispo$i!iile art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, c&t +i dispo$i!iile art. 22F alin. >2? C.muncii , salariatul ales 'n organele de conducere ale sindicatului nu poate .i concediat nici pentru necorespundere pro.esional* +i nici pentru moti%e ce nu !in de persoana salariatului. 6n schim(, .*c&nd aplicarea dispo$i!iilor art. 22F alin. >F? C.muncii, o ast.el de interdic!ie de concediere are caracter a solut, ne.iind posi(il* concedierea nici chiar dac* exist* acordul organului de conducere al sindicatului, cu pri%ire la acest aspect .iind .unc!ionale numai dispo$i!iile art. 22F alin. >2? C.muncii , 'n condi!iile 'n care art. 10 alin. >1? din legea nr. JCG200F pre%*d dispo$i!ii mai pu!in .a%ora(il pentru salariat. 6n schim(, organul de conducere din sindicat poate .i de acord cu o concediere pentru inaptitudine .i$ic* sau psihic*, a%&nd 'n %edere caracterul relativ al protec!iei sta(ilite prin art. 10 alin. >2? din egea nr. JCG200F.

D.. Protecia liderilor sindicali la modificarea contractului individual de munc


6n s.&r+it, aplic&nd aceea+i dispo$i!ie a Codului muncii care impune completarea dispo$i!iilor din Codul muncii cu cele ce se g*sesc 'n legi speciale, chiar dac* art. 22F C.muncii nu mai inter$ice expres posi ilitatea de modificare a contractului de munc , aceast* interdic!ie .unc!ionea$* 'n temeiul art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, de data aceasta interdicia av*nd numai caracter relativ , .iind posi(il* modi.icarea contractului, dar numai dac* exist* acordul scris al organului colecti% de conducere ales al organi$a!iei sindicale. A%&nd 'n %edere caracterul expres al textului art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, ar re$ulta mai departe c* interdic!ia .unc!ionea$* cu pri%ire la orice .orm* de modi.icare a contractului indi%idual de munc*. Ast.el, pornind de la .aptul c* modi.icarea contractului se poate reali$a prin acordul p*r!ilor, prin actul unilateral al anga0atorului sau de drept, prin e.ectul legii sau a contractului colecti% de munc* ar re$ulta c*B 'n ca$ul 'n care modificarea contractului individual de munc este rezultatul conveniei prilor nu pre$int* rele%an!* acordul scris al organului de conducere sindical*, din moment ce chiar salariatul cu .unc!ie de conducere 'n sindicat este de acord cu modi.icarea. 5u este mai pu!in ade%*rat 'ns* c* s-ar putea g&ndi +i alt.elB acordul organismului colecti% de conducere sindical* ar .i necesar pentru a 'nl*tura orice posi(ile presiuni ale anga0atorului care ast.el ar capta %oin!a salariatului 'n %ederea o(!inerii consim!*m&ntului la modi.icare. Ast.el, acordul expres al conducerii colecti%e a sindicatului ar repre$enta o m*sur* 'n plus de siguran!* a respect*rii drepturilor persoanei alese 'n organele de conducere a sindicatului, pentru a o .eri pe aceasta de orice presiune din partea anga0atorului. 7e de alt* parte, este posi(il ca un ast.el de acord s* .ie necesar chiar pentru propriul interes al organismului sindical. Ast.el, dac* persoana aleas* 'ntr-o structur* de conducere a sindicatului prestea$* acti%itate 'ntr-un anumit compartiment +i pentru acel compartiment asigur* repre$entarea intereselor salaria!ilor, iar prin acord cu anga0atorul '+i schim(* locul de munc* 'ntr-un alt compartiment, atunci 'ns*+i ra!iunea pentru care a .ost ales 'n structura de conducere a sindicatului din unitate dispare. 6ntr-o ast.el de situa!ie, consider*m c* ar .i normal ca organul de conducere al sindicatului din unitate s* .ie cel care prin %oin!a sa expres*, transmis* 'n scris anga0atorului, s* hot*rasc* dac* o ast.el de modi.icare este sau nu opera(il*. Alt.el spus, %oin!a salariatului nu este singura 'n m*sur* s* hot*rasc* cu pri%ire la modi.icare, .*r* a !ine cont de rolul pe care 'l are 'n acel compartiment, rol desemnat de organismul pro.esional care l-a ales +i care, 'n con.ormitate cu legea, 'i asigur* protec!ia. # ast.el de solu!ie credem c* ar .i accepta(il*, dar numai pe durata mandatului persoanei respecti%e ca persoan* aleas* 'n organele de conducere ale sindicatului +i nicidecum +i ulterior, timp de 2 ani de la 'ncetarea mandatului,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

neexist&nd nicio logic* pentru prelungirea 3controlului4 organului de conducere colecti% al sindicatului asupra acordului de %oin!* indi%idual* 'ntre anga0ator +i un salariat al s*u, ulterior momentului 'ncet*rii .unc!iei sindicale. 6n ca$ul 'n care modificarea contractului individual de munc opereaz prin efectul legii sau a

contractului colectiv de munc, considerm c modificarea funcioneaz de drept, orice intervenie a unei voine exprese nefiind necesar. 6n schim(, 'n ca$ul 'n care modificarea contractului individual de munc ar interveni n aza actului unilateral al angajatorului, ea nu poate .i dispus* dec&t dac* exist* +i acordul scris al organului de
conducere colecti%* a sindicatului. Alt.el spus, anga0atorul nu poate dispune delegarea, deta+area sau schim(area temporar* din .unc!ie a salariatului pe toat* durata mandatului acestuia +i nici ulterior timp de 2 ani. Consider*m c* o ast.el de solu!ie nu poate .i nici corect* +i nici echita(il*. Ast.el, anga0atorul este 'n drept s* dispun* modi.icarea contractului de munc* prin delegare sau deta+are 'n (a$a prerogati%elor sale organi$atorice, actul de delegare sau de deta+are .iind un act intern, speci.ic, de drept al muncii. 6n m*sura 'n care unui anga0ator i se limitea$* o ast.el de posi(ilitate, i se limitea$* implicit prerogati%a organi$atoric*, nemai.iind 'n drept s* hot*rasc* cu pri%ire la modul 'n care 'n!elege s* reali$e$e organi$area muncii 'n unitate D art. C0 alin. >1? lit. a? C.muncii, respecti% art. 20 alin. >1? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010E. 6n ce pri%e+te schim area temporar din funcie , aceasta poate inter%eni, 'n condi!iile art. C8 C.muncii 'n situa!ii de .or!* ma0or*, ca m*sur* de protec!ie a salariatului sau cu titlu de sanc!iune disciplinar*. 2ste e%ident .aptul c* este ira!ional a limita posi(ilitatea schim(*rii din .unc!ie n caz de for major , sau atunci c&nd aceast* m*sur* se impune ca m*sur* de protec!ie pentru salariat, 'n condi!iile 'n care, pentru s*n*tatea +i securitatea 'n munc* +i pentru protec!ia 'n munc*, cel !inut r*spun$*tor este anga0atorul +i nicidecum organismul sindical din unitate. 6n ce pri%e+te msura disciplinar, practic, este a%ut* 'n %edere m*sura retrograd*rii din .unc!ie, ast.el cum aceasta este preci$at* 'n art. 2HC alin. >1? lit. c? C.muncii. 7ractic, interpret&nd dispo$i!iile art. 10 din egea nr. JCG200F, ar re$ulta c* anga0atorul nu poate dispune sanc!ionarea unui salariat care este ales 'ntr-o .unc!ie de conducere 'n sindicat cu retrogradarea din .unc!ie, 'n condi!iile 'n care prerogati%a disciplinar* este o prerogati%* exclusi%* a anga0atorului, a+a cum de alt.el +i legea o recunoa+te 'n cuprinsul art. 2HF alin. >1? C.muncii . 6n schim(, anga0atorul este 'n drept s* dispun* .*r* niciun .el de limitare sanc!iuni mai drastice 'mpotri%a salariatului s*u ales 'n .unc!ii de conducere 'n organismul sindical, inclusi% s* dispun* des.acerea disciplinar* a contractului s*u de munc*, 'n condi!iile legii. 2ste .*r* du(iu .aptul c* de+i aceasta este interpretarea ce re$ult* 'n mod e%ident din dispo$i!iile legii, ea este cu totul ilogic* +i 'mpotri%a oric*ror principii echita(ile 'n cadrul rela!iei dintre partenerii sociali. Cu at&t mai mult, .aptul c* limitarea prerogati%elor anga0atorului 'n ce pri%e+te modi.icarea contractului indi%idual de munc* continu* +i dup* 'ncetarea mandatului celui ales 'n .unc!ii de conducere 'n sindicat continu* 'nc* 2 ani repre$int* o solu!ie greu de acceptat, at&t 'n ce pri%e+te logica normal* a rela!iilor de munc*, c&t +i 'n ce pri%e+te prerogati%ele recunoscute anga0atorului. 6n s.&r+it, art. 1 din Con%en!ia nr. 1FJG19I1 exempli.ic* e%entualele restric!ion*ri ale exerci!iului drepturilor sindicale .*c&nd re.erire la des.aceri de contract de munc*, dar n msura n care cauza care a determinat concedierea a fost activitatea sindical, sau calitatea de lider sindical , dar nu .ace niciun .el de re.erire la modi.icarea contractului de munc*. 2ste moti%ul pentru care consider*m c* se impune o re%enire expres* a legiuitorului cu pri%ire la aceste aspecte, 'n sensul 'nl*tur*rii limit*rii dreptului cu pri%ire la modi.icarea contractului indi%idual de munc* a persoanei alese 'n organele de conducere ale sindicatului 'n sensul celor pre$entate mai sus. -iind %or(a despre drepturi legate de rela!ia de munc*, e%ident se %a alege ce este mai .a%ora(il pentru salaria!i, adic*, p&n* la urm* se %a a0unge la o interdic!ie a(solut* a concedierilor pentru cei ale+i 'n organele de conducere a sindicatelor. #r, a inter$ice a(solut unui patron s* concedie$e pentru moti%e economice +i, cu at&t mai mult pentru necorespundere pro.esional*, nu repre$int* o solu!ie nici constitu!ional* +i nici con.orm* cu normele interna!ionale.

D(. 2egea rom*n i dispoziiile din &onvenia nr. ,.0!,69,


5u 'n ultimul r&nd tre(uie a%ute 'n %edere dispo$i!iile art. 2 pct. F din Con%en!ia nr. 1FJG19I1 a #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii, Con%en!ie pe care, de principiu, se (a$ea$* at&t adoptarea textului art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, c&t +i a celor din art. 22F C.muncii . Ast.el, con.orm art. 2 pct. F din Con%en!ie, acordarea unor 'nlesniri 'n .a%oarea repre$entan!ilor salaria!ilor >mem(rii ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor? nu tre uie s mpiedice una funcionare a unitii. #r, at&t inter$icerea concedierilor pentru moti%e economice sau de necorespundere pro.esional*, c&t +i interdic!ia relati%* de modi.icare a contractului indi%idual de munc*, nu .ace altce%a dec&t s* 'mpiedice (una des.*+urare a acti%it*!ii anga0atorului. Cu at&t mai mult este de ne'n!eles prelungirea protec!iei celor ale+i 'n organele de conducere a sindicatelor +i dup* 'ncetarea mandatului acestora, timp de doi ani. # ast.el de protec!ie, indi.erent de punctul de %edere al Cur!ii Constitu!ionale, este %*dit discriminatorie. Ast.el, chiar dac* s-ar accepta c* m*surile cuprinse 'n art. 10

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

alin. >1? din egea nr. JCG200F +i 'n art. 22F C.muncii , ar a%ea rolul de a 'nl*tura m*suri in0uste care ar conduce la o 3.ric*4 'n exercitarea mandatului, dup* 'ncetarea mandatului, 'ncetea$* +i posi(ilitatea de a se in%oca protec!ia pentru exercitarea 'n (une condi!iuni a drepturilor sindicale. ,us!inerea Cur!ii Constitu!ionale, con.orm c*rora cei ale+i 'n .unc!ii de conducere 'n sindicat ar putea .i expu+i 3unor represalii, amenin!*ri sau +anta0*ri din partea anga0atorilor4, este o sus!inere care 'ncalc* principiul (unei-credin!e, principiu pe (a$a c*ruia se .undamentea$* toate rela!iile 0uridice 'n cadrul unui stat de drept. Mai mult, eliminarea pre%ederilor acestui text de lege se 0usti.ic* prin prisma dispo$i!iilor art. 2 pct. F din Con%en!ia nr. 1FJG19I1, ce sta(ilesc expres c* acordarea 'nlesnirilor 'n .a%oarea liderilor de sindicat >deci +i aplicarea m*surilor de protec!ie? se %a reali$a ast.el 'nc&t s* nu 'mpiedice (una .unc!ionare a 'ntreprinderii interesate. ,e o(ser%* 'nc* o dat* c*, spre deose(ire de legiuitorul rom&n, A.B.5. a avut n vedere

m inarea interesului individual 3al organizaiilor sindicale ce urmresc li era exercitare a drepturilor lor prin intermediul reprezentanilor alei4 cu cel general >al anga0atorului +i al societ*!ii,
'n ansam(lul ei, ce urm*re+te o anumit* de$%oltare economic* +i crearea de locuri de munc*, .*r* de care nu sar mai 0usti.ica nici chiar existen!a organi$a!iei sindicale?. 2%ident c* o protec!ie a persoanelor alese 'n organele de conducere ale sindicatului se impune, dar o ast.el de protec!ie ar tre(ui s* .unc!ione$e numai 'n raport cu acti%itatea sindical* e.ecti% des.*+urat*, ast.el 'nc&t s* nu existe riscul aser%irii acti%it*!ii sindicale intereselor patronului. 6n condi!iile 'n care 'ns* se recunoa+te principiul (unei-credin!e, consider*m c* nu exist* nicio 0usti.icare pentru a 3amesteca4 aspecte ce !in de rela!ia de munc* dintre salariat +i anga0atorul s*u cu cele ce pri%esc e.ecti% acti%itatea sindical*, angajatorul fiind o ligat s

respecte dispoziii de natur a proteja liderul de sindicat n exercitarea atri uiilor sale de mem ru de sindicat i nu n ce privete atri uiile sale n legtur cu munca .
# ast.el de solu!ie este cu at&t mai .unc!ional* cu c&t, 'n dreptul muncii, con.orm art. 28I C.muncii , sarcina pro(ei re%ine 'ntotdeauna anga0atorului. 6n aceste condi!ii, oric&nd un salariat ales 'ntr-o .unc!ie de conducere 'n organismul sindical ar putea in%oca .aptul c* anga0atorul a dispus m*sura concedierii datorit* apartenen!ei acelui salariat la organismele de conducere din sindicat, anga0atorului re%enindu-i o(liga!ia de a demonstra legalitatea +i 0uste!ea m*surii adoptate. 6n schim(, con.orm actualelor dispo$i!ii legale, interdic!ia de concediere .iind legal*, oric&t de 0ust* +i 'ntemeiat* ar .i m*sura adoptat* de anga0ator ea este nelegal* +i, 'n consecin!*, %a .i anulat* de instan!a de 0udecat*, con.erind ast.el acelui salariat o anumit* imunitate care 'i creea$* cert o po$i!ie pri%ilegiat* 'n raport cu ceilal!i salaria!i.

D0. Alte concluzii


6n s.&r+it, cu pri%ire la aceste aspecte pot .i re!inute +i urm*toareleB @ interdic!ia de concediere +i, 'n condi!iile legii, de modi.icare a contractului indi%idual de munc* a repre$entan!ilor ale+i 'n organele de conducere ale sindicatelor are 'n %edere orice .el de sindicate, indi.erent dac* acestea sunt sau nu repre$entati%e, ast.el d&ndu-se integral con!inut principiului pluralismului sindicalN @ num*rul celor care (ene.icia$* de o ast.el de protec!ie special* r*m&ne exclusi% +i ar(itrar la li(era %oin!* a organismului sindical, numai acesta .iind 'n m*sur* s* sta(ileasc* num*rul celor ale+i 'n organele sale de conducere. ,indicatul este cel care hot*r*+te num*rul celor ale+i, dar aspectele legate de protec!ia celor ale+i '+i produc e.ectele .a!* de anga0ator, acesta din urm* nea%&nd nicio posi(ilitate legal* s* limite$e e.ectele o(liga!iei ce 'i incum(*N @ dispo$i!iile de protec!ie, ast.el cum acestea sunt sta(ilite 'n art. 22F alin. >2? C.muncii coro(orat cu art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F, au 'n %edere at&t pe cei ale+i 'n organismele sindicale de la ni%elul unit*!ii, c&t +i pe cei care .ac parte din organele de conducere de la ni%eluri superioare >.edera!ii, con.edera!ii sindicale?, 'n condi!iile 'n care textele de lege sus-men!ionate .ac re.erire generic* la no!iunea de 3repre$entan!i ale+i 'n organele de conducere ale sindicatului4, deci a oric*rei structuri sindicale. Magda Volonciu

Capitolul III &epre'entanii +alariailor

Art& ""%& - D/epre$entan!ii salaria!ilorE Art& ""*& - DCondi!ii de eligi(ilitate +i durata mandatuluiE Art& ""+& - DAtri(u!iiE Art& ""2& - D/eglementarea acti%it*!ii repre$entan!ilor salaria!ilorE Art& ""(& - D)impul de lucru al repre$entan!ilor salaria!ilorE Art& "")& - D7rotec!ia repre$entan!ilor salaria!ilorE

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. **.. "&epre'entanii +alariailor$ >1? 2a angajatorii la care sunt ncadrai mai mult de 1) de salariai i dac niciunul nu este

mem ru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate i aprate de reprezentanii lor, alei i mandatai special n acest scop. >2? /eprezentanii salariailor sunt alei n cadrul adunrii generale a salariailor, cu votul a cel puin jumtate din numrul total al salariailor. >F? /eprezentanii salariailor nu pot s desfoare activiti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, 200I, <ucure+ti, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. II2-IIFN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H8HN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II
@ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm.

&omentariu D,. &onceptul de reprezentani ai salariailor


Capitolul III din cuprinsul titlului re.eritor la dialogul social de$%olt* 'n cadrul Codului muncii din /om&nia o instituie aproape nou*, respecti% cea a reprezentanilor salariailor. /e.eriri 'n leg*tur* cu aceast* institu!ie se reg*sesc 'n cuprinsul egii contractelor colecti%e de munc*, unde la art. 20 legiuitorul reglementea$* repre$entan!ii salaria!ilor la negociere, pentru situa!ia 'n care la ni%elul unit*!ii nu exist* organi$at un sindicat sau, chiar dac* exist*, acesta nu este repre$entati%.

/eprezentanii salariailor, ast.el cum ace+tia erau de.ini!i 'n art. 1) din 2egea nr. ,.)!,66- , au repre$entat o categorie aparte de mandatari ai salaria!ilor care inter%in 'ns* numai cu privire la negocierea colectiv. "ispo$i!iile existente 'n Codul muncii de la art. 11(;116 reglementea$* institu!ia repre$entan!ilor salaria!ilor pentru orice activiti +i nu 'n mod expres pentru negocierea contractelor colecti%e de munc*.
6ncerc&nd a distinge o prim* paralel* 'ntre cele dou* concepte, se poate sus!ine c* dac* repre$entan!ii salaria!ilor ale+i 'n condi!iile dispo$i!iilor art. 22C +i urm. C.muncii pot acoperi +i atri(u!iile speci.ice despre care se .ace re.erire 'n cuprinsul art. 20 din egea nr. 1F0G199H, nu acela+i lucru .unc!ionea$* +i in%ersN repre$entan!ii salaria!ilor ale+i 'n condi!iile art. 20 din egea nr. 1F0G199H au un mandat limitat 'n sensul c* ace+tia sunt chema!i numai pentru negocierea contractului colecti% de munc* la unit*!ile unde nu exist* un sindicat sau, chiar dac* acesta exist*, nu este repre$entati%. Articolul 22C C.muncii sta(ile+te la alin. >1? condi!iile 'n care pot inter%eni repre$entan!ii salaria!ilor. egea are 'n %edere dou* condiiiB @ la ni%elul unit*!ii s* .ie anga0a!i mai mult de 20 de salaria!iN @ la ni%elul unit*!ii s* nu existe niciun mem(ru de sindicat. Am(ele condi!ii sunt discuta(ile. Ast.el, cu pri%ire la existen!a unui num*r minim de salaria!i 'n unitate, ar .i .ost logic ca textul s* ai(* caracter imperati%. At&ta %reme c&t art. 22C C.muncii are caracter dispo$iti% re$ult* c*B @ legea nu impune alegerea unor repre$entan!i ai salaria!ilor indi.erent de situa!ieN @ la anga0atorii cu cel mult 20 de salaria!i nu pot .i ale+i repre$entan!i ai salaria!ilor. 2ste greu de 'n!eles de ce legiuitorul ar inter$ice alegerea reprezentanilor salariailor i la uniti cu un numr mai mic de 1) de salariai . Ast.el, con.orm art. 2JI +i urm. C.muncii, regulamentul intern se 'ntocme+te o(ligatoriu la toate unit*!ile. /egulamentul se 'ntocme+te de c*tre anga0ator cu consultarea sindicatului sau, dup* ca$, a repre$entan!ilor salaria!ilor. 6n consecin!*, +i la ni%elul anga0atorilor cu un num*r mai mic de 20 de salaria!i tre(uie 'ntocmit regulament intern. 6n m*sura 'n care la acest ni%el nu exist* sindicate, cum

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

poate .i pus 'n .unc!iune textul art. 2JI C.muncii , care impune procedura de consultare cu repre$entan!ii salaria!ilor, at&ta %reme c&t din textul art. 22C ar re$ulta c* pot .i ale+i repre$entan!i ai salaria!ilor numai 'n m*sura 'n care la ni%elul anga0atorului sunt 'ncadra!i mai mult de 20 de salaria!iT 7e de alt* parte, .aptul c* textul are caracter dispo$iti% repre$int* totu+i o solu!ie (ene.ic*, a%&nd 'n %edere 'nsu+i principiul li(ert*!ii de exprimare. 2ste greu s* impui la un anumit ni%el orice .orm* de structur* eligi(il*, pentru c* ast.el ai impune la acel ni%el o anumit* modalitate de exprimare. # asemenea anali$* nu poate .i condus* la limitele a(solutului pentru c* ar .i .oarte aproape de anarhie. )otu+i, la ni%elul unit*!ii a impune existen!a unor structuri 'n condi!iile 'n care acestea nu sunt dorite de cei chema!i s* .ie repre$enta!i, nu ar putea .i 'ntotdeauna cea mai (un* solu!ie. 6n ce pri%e+te cea de-a doua condi!ie, respecti% ca la ni%elul anga0atorului s nu existe niciun mem ru de sindicat, aceast* solu!ie este 'ntr-ade%*r 3ciudat*4. Ast.el, con.orm art. 2 alin. >2? din egea nr. JCG200F exist* op!iunea ca o persoan* s* .ie mem(ru de sindicat, chiar dac* la ni%elul acelei unit*!i nu exist* propriu-$is un sindicat, singura condi!ie impus* de lege .iind aceea a apartenen!ei la aceea+i pro.esiune. Aceasta 'nseamn* c*, 'n m*sura 'n care la ni%elul unei unit*!i nu exist* un sindicat, dar chiar +i un singur salariat din unitate s-a asociat 'n sindicatul dintr-o alt* unitate cu o(iect de acti%itate similar, la anga0atorul 'n discu!ie nu ar mai .i posi(il* alegerea repre$entan!ilor salaria!ilor 'n condi!iile art. 22C +i urm. C.muncii. # ast.el de solu!ie restr&nge mult dreptul salaria!ilor de a .i repre$enta!i. ,olu!ia ar .i putut .i suporta(il* dac* inter%en!ia repre$entan!ilor salaria!ilor 'n rela!iile de munc* reglementate con.orm Codului muncii ar .i .ost 'nt&mpl*toare. )otu+i, 'n cuprinsul Codului muncii exist* nenum*rate situa!ii care sta(ilesc atri uii directe n sarcina reprezentanilor salariailor. Ast.el, de exemplu, art. H9 lit. d? +i urm. C.muncii impun 'n ca$ul concedierilor colecti%e proceduri de consultare cu sindicatul sau, 'n lipsa acestuia, cu repre$entan!ii salaria!ilor. Cum se %or derula aceste proceduri 'n unit*!ile 'n care datorit* .aptului c* exist* doi sindicali+ti, nu s-au putut alege repre$entan!i ai salaria!ilorT Iat* de ce consider*m c* aceste condi!ii impuse de legea rom&n* 'n cuprinsul art. 22C alin. >1? pentru existen!a repre$entan!ilor salaria!ilor sunt mult prea restricti%e.

D1. Alegerea reprezentanilor salariailor Articolul 11( alin. 314 &.muncii sta(ile+te c* reprezentanii salariailor pot .i alei 'n cadrul adun*rilor generale ale salaria!ilor, cu %otul a cel puin jumtate din numrul total al salariailor . Modul de alegere
a repre$entan!ilor salaria!ilor ast.el cum acesta este preci$at de art. 22C C.muncii este elementul care deose(e+te cel mai mult repre$entan!ii salaria!ilor ale+i 'n condi!iile Codului muncii de cei ale+i 'n condi!iile art. 20 din egea nr. 1F0G199H. Ast.el, con.orm art. 1) din 2egea nr. ,.)!,66- , repu(licat* repre$entan!ii salaria!ilor ale+i pentru negocierea contractului colecti% de munc* se aleg cu %otul exprimat de cel puin jumtate plus unul din numrul total de salariai, .iind desemna!i c&+tig*torii 'n .unc!ie de num*rul de %oturi o(!inute. "eose(irile sunt e%identeU 6n ca$ul repre$entan!ilor ale+i 'n condi!iile Codului muncii, ace+tia pot .unc!iona pe durata mandatului lor, numai 'n m*sura 'n care sunt ale+ii a cel pu!in 0um*tate din num*rul total de salaria!i. 6n ca$ul acestora, regula repre$entati%it*!ii ale+ilor este puternic su(liniat*. 6n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor ale+i pentru negociere interesea$* 'n primul r&nd s* existe o %oin!* a salaria!ilor 'ndreptat* spre negociere. 5umai a+a se poate explica de ce legiuitorul impune 'ntr-o ast.el de situa!ie participarea la %ot a cel pu!in 0um*tate din num*rul total de salaria!i. 6n m*sura 'n care la ni%elul acelei unit*!i 'n care nu exist* sindicat se consider* necesar a se negocia cu patronul pentru sta(ilirea cadrului de derulare a rela!iilor de munc*, exist&nd 'n acest sens %oin!a a cel pu!in 0um*tate din num*rul total de salaria!i, se pot desemna 'n .unc!ie de num*rul de %oturi o(!inute repre$entan!ii salaria!ilor care s* negocie$e e.ecti% cu patronul. "e+i ni se pare c* aceasta este interpretarea corect* care re$ult* din anali$a textelor de lege, totu+i legea rom&n* impune negocierea colecti%* cel pu!in la ni%el de unitate. 6n aceste condi!ii, ne punem 'ntre(area cum poate .i respectat principiul o(ligati%it*!ii negocierii acolo unde salaria!ii care nu au organi$at un sindicat sau nu au un sindicat repre$entati% nu sunt interesa!i s*-+i aleag* repre$entan!ii +i 'n consecin!* re.u$* %otulT )eoretic, 'ntr-o ast.el de situa!ie nu s-ar respecta cerin!ele legii, dar nu s-ar putea sus!ine nici c* exist* %reo .orm* de %ino%*!ie pentru a se re!ine r*spunderea. 2ste interesant de remarcat +i .aptul c* de+i s-ar putea a.irma c*, condi!iile impuse de art. 22C C.muncii sunt mai restricti%e dec&t cele ce se reg*sesc 'n art. 20 din egea nr. 1F0G199H, alegerea repre$entan!ilor salaria!ilor con.orm Codului muncii presupune %oin!a puternic* a salaria!ilor dintr-o unitate ca pe o anumit* perioad*, anumi!i salaria!i s* le repre$inte interesele 'n raporturile de munc*. Credem totu+i c* pentru %iitor se impune o uni.icare a celor dou* categorii de repre$entan!i ai salaria!ilor sau m*car o %i$iune unitar* 'n acest sens. Men!ion*m c* nu putem .i de acord nici cu teoria con.orm c*reia dispo$i!iile din Codul muncii re.eritoare la repre$entan!ii salaria!ilor sunt de natur* a 'nl*tura orice reglement*ri contrare, existente 'n legi speciale, a%&nd 'n %edere art. 298 alin. >2? C.muncii . # ast.el de sus!inere nu este corect* at&ta %reme c&t, dup* cum am demonstrat anterior, regimul 0uridic speci.ic aplica(il pentru cele dou* situa!ii este totalmente di.erit.

D.. &oexistena sindicatelor cu reprezentanii salariailor


Articolul 22C alin. >F? C.muncii sta(ile+te, cu titlu de principiu, .aptul c* reprezentanii salariailor nu pot s desfoare activiti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor , atri(u!iile repre$entan!ilor

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

salaria!ilor sunt expres enun!ate 'n art. 22H C.muncii . Ar re$ulta c* repre$entan!ii salaria!ilor ale+i 'n condi!iile art. 22C C.muncii primesc un mandat general de repre$entare din partea salaria!ilor care i-au ales, cu singura condi!ie ca ac!iunile 'ntreprinse 'n (a$a acestui mandat s* nu .ie de exclusi%* competen!* a sindicatelor. ,-ar putea pune pro(lema care ar .i acele acti%it*!i recunoscute exclusi% sindicatelorT Anali$&nd regula de principiu cuprins* 'n art. 22C alin. >F? C.muncii, la atri(u!iile enun!ate de art. 22H, se poate re!ine cu titlu de principiu c* repre$entan!ii salaria!ilor nu pot ap*ra direct interesele celor repre$enta!i. Concret, dispo$i!iile art. 28 din egea nr. JCG200F .unc!ionea$* exclusi% 'n ceea ce pri%e+te situa!ia sindicatelor, reprezentanii salariailor nu pot apra n instan interesele celor reprezentai . Credem c* ap*rarea intereselor celor repre$enta!i repre$int* o prerogati%* exclusi%* pentru sindicate, chiar +i 'n situa!ia 'n care se are 'n %edere ap*rarea intereselor 'ntr-o modalitate extra0udiciar*. 6n acest sens ar .i interesant de anali$at +i textul de la art. 2HI alin. >C? C.muncii , care d* dreptul ca salariatul supus unei cercet*ri disciplinare s* .ie asistat la cererea lui de un 'mputernicit al sindicatului al c*rui mem(ru este. egea nu impune aceea+i solu!ie +i 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor. 2ste de men!ionat 'ns* .aptul c*, 'n practic*, nu de pu!ine ori o ast.el de asistare a salariatului supus cercet*rii preala(ile de c*tre un coleg repre$entant al salaria!ilor se 'nt&mpl* 'n mod .rec%ent. 2ste .*r* du(iu .aptul c* dreptul la ap*rare, chiar +i 'n cadrul cercet*rii disciplinare, presupune +i componenta asist*rii. "e aceea, nu credem c* ar .i o solu!ie normal* 'nl*turarea op!iunii ca repre$entan!ii salaria!ilor s* participe la cercetarea disciplinar* a unui salariat dac* exist* solicitare 'n acest sens de la cel repre$entat. Alt.el spus, se poate considera c* numai repre$entarea +i ap*rarea intereselor 'n instan!* repre$int* un atri(ut exclusi% al sindicatelor, cu at&t mai mult cu c&t oricum solu!ia impus* ast*$i de dispo$i!ia cuprins* 'n art. 28 din egea nr. JCG200F are caracter excep!ional .a!* de dreptul comun. Cu titlu general, se poate deduce c* legea rom&n* nu permite coexisten!a repre$entan!ilor salaria!ilor cu sindicatele. 6n ca$ul negocierilor colecti%e, con.orm art. 20 din egea nr. 1F0G199H, dac* exist* un sindicat nerepre$entati%, nu acesta particip* la negociere, ci se recurge la alegeri, .iind mandata!i pentru negociere >printrun mandat limitat? repre$entan!ii ale+i ai salaria!ilor, ace+tia negociind pentru to!i salaria!ii din unitate. a .el, 'n m*sura 'n care se consider* necesar a se alege repre$entan!i ai salaria!ilor cu un mandat general, 'n condi!iile art. 22C +i urm. C.muncii, 'n unitatea respecti%* nu poate exista nici m*car un mem(ru de sindicat, cu at&t mai pu!in o grupare sindical*. 6n consecin!* solu!ia actual* a legii rom&ne nu permite nicicum coexisten!a repre$entan!ilor salaria!ilor cu grup*rile sindicale. Magda Volonciu

Art. **/. "Condiii de eli)ibilitate i durata mandatului$ >1? Pot fi alei ca reprezentani ai salariailor salariaii care au mplinit v*rsta de 1, de ani i care

au lucrat la angajator cel puin un an fr ntrerupere. >2? &ondiia vechimii prevzute la alin. 3,4 nu este necesar n cazul alegerii reprezentanilor salariailor la angajatorii nou;nfiinai. >F? "umrul de reprezentani alei ai salariailor se sta ilete de comun acord cu angajatorul, n raport cu numrul de salariai ai acestuia. >C? %urata mandatului reprezentanilor salariailor nu poate fi mai mare de 1 ani. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IICN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H8IN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II
@ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7entru ca o persoan* s* poat* .i aleas* ca reprezentant al salariailor la ni%elul unui anumit anga0ator, tre(uie s* 'ndeplineasc* dou* condiiiB @ o condi!ie de %&rst* @ 1, de ani, legiuitorul rom&n consider&nd c* se impune o anumit* maturitate pentru calitatea de repre$entant al salaria!ilor, simpla capacitate de exerci!iu ne.iind su.icient*N @ o condi!ie de %echime @ cel puin un an vechime la acel angajator , cu excep!ia situa!iei 'n care anga0atorul este nou 'n.iin!at, de mai pu!in de un an, ca$ 'n care pentru repre$entan!ii ale+i ai salaria!ilor legea nu mai impune niciun .el de condi!ie. Men!ion*m c* art. 22J alin. >2? C.muncii nu impune ca repre$entantul ales s* .i .ost anga0at de la 'nceput 'n unitatea nou 'n.iin!at*, ci pur +i simplu sta(ile+te c* nu este necesar* condi!ia %echimii de un an 'n ca$ul alegerii repre$entan!ilor salaria!ilor la anga0atorii nou 'n.iin!a!i. -a!* de modul de redactare al textelor, re$ult* c* spre deose(ire de situa!ia mem(rilor ale+i 'n organele de conducere ale unui sindicat, 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor condi!ia intrinsec* este aceea ca repre$entan!ii la r&ndul lor s* .ie salaria!i 'n unitatea 'n care au .ost ale+i. Con.orm art. 22J alin. >F? C.muncii , numrul de reprezentani alei ai salariailor se sta(ile+te de acord cu angajatorul +i n funcie de numrul de salariai de la acel anga0ator. 2ste de men!ionat .aptul c* textul art. 22J alin. >F? C.muncii scoate 'n e%iden!* o deose ire de principiu 'ntre instituia reprezentanilor salariailor +i cea asindicatului. Ast.el, con.orm legii rom&ne nu exist* niciun .el de op!iune pentru a putea 3controla4 modul de organi$are al sindicatelor, 'n sensul c* anga0atorul nu poate limita num*rul 'mputernici!ilor sindicatelor care, 'n con.ormitate cu legea, do(&ndesc anumite drepturi. Ast.el, de exemplu, con.orm art. 22F alin. >2? C.muncii , coro(orat cu art. 10 alin. >1? din egea nr. JCG200F (ene.icia$* de protec!ie 'mpotri%a concedierilor, at&t pe durata mandatului, c&t +i ulterior o perioad* de 2 ani orice persoan* care a a%ut calitatea de mem(ru ales 'n organele de conducere ale unei grup*ri sindicale. 5um*rul (ene.iciarilor de o ast.el de protec!ie, care din punctul nostru de %edere +i raportat la reglementarea din /om&nia, dep*+e+te ni%elul admisi(il al discrimin*rii po$iti%e, nu poate .i nicicum limitat, .iind teoretic posi(il ca to!i mem(rii dintr-un sindicat s* (ene.icie$e de o ast.el de protec!ie. a .el, con.orm art. FJ din egea nr. JCG200F, mem(ri ale+i 'n organele de conducere ale sindicatului (ene.icia$* de timp li(er pl*tit >maximum J $ile? pentru derularea acti%it*!ii sindicale. C&!i mem(ri ale+i pot .i (ene.iciarii unui asemenea dreptT /*m&ne la li(erul ar(itru al grup*rii sindicale. 2ste ade%*rat c* 'n aceast* situa!ie, 'n mod indirect, partenerii sociali pot prin negociere s* limite$e timpul corespun$*tor din programul de munc*, dar oricum solu!ia legiuitorului este net di.erit* de cea care .unc!ionea$* 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor con.orm art. 22J alin. >F?. 6n ca$ul acestora, 'n .unc!ie de num*rul de salaria!i din unitate, partenerii sociali negocia$* concret +i num*rul de repre$entan!i ai salaria!ilor. 2ste ade%*rat 'ns* c* legea nu preci$ea$* ce se 'nt&mpl* 'n ca$ul 'n care partenerii sociali nu a0ung la un consens cu pri%ire la num*rul de repre$entan!i ai salaria!ilor care pot .i ale+i la ni%elul acelui anga0ator. /epre$entan!ii salaria!ilor pot .i ale+i pentru un mandat de 1 ani. Qi cu pri%ire la acest aspect legiuitorul determin* expres durata maxim* a mandatului pentru care poate .i ales un repre$entant al salaria!ilor. ,-ar putea pune pro(lema 'n ce m*sur* mandatul s-ar putea prelungi. -a!* de exprimarea textului din art. 22J alin. >C? C.muncii , credem c* mandatul 'n sine nu poate .i prelungit, dar nimic nu 'mpiedic* realegerea acelora+i repre$entan!i ai salaria!ilor pentru un mod mandat. Magda Volonciu

Art. **0. "Atribuii$

/eprezentanii salariailor au urmtoarele atri uii principale# a? s urmreasc respectarea drepturilor salariailor, n conformitate cu legislaia n vigoare, cu contractul colectiv de munc aplica il, cu contractele individuale de munc i cu regulamentul intern< (? s participe la ela orarea regulamentului intern& c? s promoveze interesele salariailor referitoare la salariu, condiii de munc, timp de munc i timp de odihn, sta ilitate n munc, precum i orice alte interese profesionale, economice i sociale legate de relaiile de munc< d? s sesizeze inspectoratul de munc cu privire la nerespectarea dispoziiilor legale i ale contractului colectiv de munc aplica il. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IIC-IIJN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H8I-H88N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, ed. a 2-a, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm. &omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "ispo$i!iile art. 22H C.muncii reglementea$* atri uiile principale ale reprezentanilor salariailor . Atri(u!iile repre$entan!ilor ale+i 'n condi!iile Codului muncii nu sunt enun!ate limitati% 'n cuprinsul art. 22H C.muncii , regula .iind determinat* de art. 11( alin. 3.4 din cod. Ast.el, repre$entan!ii salaria!ilor pot a%ea de principiu atri(u!ii ce re$ult* din mandatul de repre$entare a intereselor salaria!ilor, cu excep!ia celor recunoscute prin lege exclusi% sindicatelor. Articolul 22H nu .ace dec&t s* enun!e atri(u!iile principale recunoscute de lege repre$entan!ilor salaria!ilor. 6ntre cele patru atri(u!ii principale la care .ace re.erire textul de lege sus-men!ionat, trei dintre acestea se su(sumea$* scopului principal pentru care sunt ale+i repre$entan!ii salaria!ilor, respecti% aprarea i promovarea intereselor salariailor dintr-o unitate. A+a se explic* .aptul c*, 'n con.ormitate cu legea, repre$entan!ii salaria!ilor tre(uie s* urm*reasc* respectarea drepturilor celor repre$enta!i +i s* promo%e$e interesele acestora +i totodat*, s sesizeze autoritile competente cu privire la nclcarea drepturilor celor reprezentai. 2ste de men!ionat 'n acest sens c* art. 22H C.muncii nu atri(uie 'n sarcina repre$entan!ilor salaria!ilor sesi$area inspectoratelor de munc* cu pri%ire la nerespectarea drepturilor salaria!ilor, ci sesi$area 3 cu privire la nerespectarea dispoziiilor legale i ale contractului colectiv de munc aplica il 4, s.era de cuprindere a textului de lege .iind mult mai ampl* dec&t spiritul real al legii urm*rit prin acest text. ,ingura atri(u!ie complet* dintre cele enun!ate de art. 22H C.muncii are 'n %edere participarea la ela orarea regulamentului intern. ,olu!ia art. 22H lit. (? nu este concordant* 'ntru totul nici cu litera art. 2JI C.muncii +i nici cu ceea ce se 'nt&mpl* 'n practic*, deoarece repre$entan!ii salaria!ilor nu particip* direct la acti%itatea propriu-$is* de redactare a unui regulament intern, ci au numai un rol consultati%, deoarece un ast.el de act este 'ntocmit de c*tre patron +i apoi este supus procedurilor de consultare +i in.ormare cu repre$entan!ii salaria!ilor. "e+i art. 22H nu .ace re.erire expres*, reprezentanii salariailor ale+i 'n condi!iile art. 22C +i urm. C.muncii sunt cei care negociaz contractele colective de munc 'n m*sura 'n care 'n unitate nu exist* sindicate sau nici m*car un singur mem(ru de sindicat +i sunt cei care repre$int* interesele salaria!ilor 'n cadrul con.lictelor de interese 'n condi!iile egii nr. 1H8G1999. "e+i aceste atri(u!ii nu sunt expres speci.icate 'n cuprinsul legii, atri(u!ia pri%ind promo%area intereselor salaria!ilor presupune repre$entarea 'n cadrul negocierilor, precum +i ap*rarea intereselor 'n cadrul con.lictelor de interese. Magda Volonciu

Art. **3. "&e)lementarea activitii repre'entanilor +alariailor$

Atri uiile reprezentanilor salariailor, modul de ndeplinire a acestora, precum i durata i limitele mandatului lor se sta ilesc n cadrul adunrii generale a salariailor, n condiiile legii. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, 200I, <ucure+ti, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IIJ-IIIN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, 200I, p. H88-H89N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are ,pre deose(ire de situa!ia sindicatelor, care .unc!ionea$* 'n (a$a unor reguli statutare, reprezentanii salariailor nu se constituie 'ntr-o institu!ie aparte de sine st*t*toare, ci repre$int* o grupare ad-hoc ce .unc!ionea$* pentru aprarea i promovarea intereselor salariailor . 2ste ra!iunea pentru care legiuitorul a sta(ilit c*, 'n+i+i cei repre$enta!i, respecti% salaria!ii, sunt chema!i s* hot*rasc* cu pri%ire la modul de .unc!ionare al repre$entan!ilor salaria!ilor. 2ste ra!iunea pentru care, 'n cadrul adunrii generale a salariailor, se de.inesc 'n limitele principiului impus de art. 22C alin. >F? +i cu luarea 'n considerare a atri(u!iilor principale preci$ate 'n cuprinsul art. 22H C.muncii , atri(u!iile concrete pe care urmea$* s* le derule$e pe durata mandatului repre$entan!ii salaria!ilor. 6n acela+i cadru se determin* +i modalitile de ndeplinire a atri uiilor, precum +i durata +i limitele mandatului primit de repre$entan!ii salaria!ilor. "ac* 'n ce pri%e+te durata mandatului, cu luarea 'n considerare a limit*rii impuse de art. 22J alin. >C? C.muncii este normal ca cei repre$enta!i s* predetermine c&t timp %or .i repre$enta!i 'n rela!ia cu anga0atorul de c*tre cei ale+i, 'n ce pri%e+te modul de 'ndeplinire a atri(u!iilor ne punem semne de 'ntre(are, cum pot .i acestea predeterminate 'n cadrul adun*rii generaleT Credem c* art. 22I C.muncii ar .i a%ut o .ormulare mai corect* +i su.icient* 'n transmiterea esen!ei sale, dac* s-ar .i re.erit numai la durata +i limitele mandatului pe care repre$entan!ii salaria!ilor 'l primesc de la salaria!i. 6n acela+i sens, men!ion*m c* cei chema!i s* hot*rasc* cu pri%ire la mandatul repre$entan!ii salaria!ilor sunt to!i salaria!ii repre$enta!i din unitate organi$a!i 'n cadrul adun*rii generale. Articolul 22I nu sta(ile+te 'n mod concret .aptul c* durata +i limitele mandatului sunt determinate 'n chiar adunarea general* de alegeri, .iind teoretic posi(il ca +i ulterior alegerii repre$entan!ilor s* se constituie o nou* adunare general* a salaria!ilor care s* hot*rasc* cu pri%ire la mandatul concret acordat repre$entan!ilor. #ricum, se poate conclu$iona c* mandatul repre$entan!ilor salaria!ilor este mai str&ns legat de %oin!a mandantului >salaria!ii repre$enta!i?, at&ta %reme c&t ace+tia sunt singurii 'n m*sur* s* sta(ileasc* at&t atri(u!iile concrete ale repre$entan!ii salaria!ilor +i modul de 'ndeplinire al acestora, c&t +i limitele mandatului pe care l-au primit. ,pre deose(ire de situa!ia repre$entan!ilor salaria!ilor, mandatul unui sindicat este mult mai larg, .iind su(ordonat cerin!elor statutului propriu. Qi 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor, mandatul de repre$entare primit de ace+tia 'n condi!iile art. 22I C.muncii '+i produce efectele +i fa de teri la momentul 'ncheierii mandatului, respecti% .a!* de salaria!ii nou anga0a!i 'n unitate dup* mandatarea repre$entan!ilor salaria!ilor, +i 'n acest ca$ .unc!ion&nd o excep!ie de la principiul relati%it*!ii e.ectelor contractului. Magda Volonciu

Art. **!. "Timpul de lucru al repre'entanilor +alariailor$

Timpul alocat reprezentanilor salariailor n vederea ndeplinirii mandatului pe care l;au primit este de 1) de ore pe lun i se consider timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunztor. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. IIIN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H89N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm.

& Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Ca +i 'n ca$ul persoanelor cu .unc!ii alese 'n organele de conducere ale sindicatului, +i 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor, legea are 'n %edere alocarea unui timp li er pltit de anga0ator pentru 'ndeplinirea mandatului pe care repre$entan!ii l-au primit de la salaria!i. 2ste de o(ser%at .aptul c* art. 228 nu preci$ea$* 'n mod expres dac* cele 1) de ore pe lun alocate repre$entan!ilor sunt alocate pentru to!i repre$entan!ii ale+i sau pentru .iecare. a prima %edere, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. FJ din egea nr. JCG200F con.orm c*rora .iecare mem(ru ales (ene.icia$* de F-J $ile li(ere pl*tite pentru derularea acti%it*!ii sindicale, s-ar putea deduce c* la .el, .iecare repre$entant al salaria!ilor (ene.icia$* de 20 de ore pe lun* pentru reali$area mandatului primit. 7e de parte 'ns*, anali$&nd ad literam textul, ar re$ulta c* cele 20 de ore pe lun* considerate timp e.ecti% lucrat sunt recunoscute pentru to!i repre$entan!ii +i nu pentru .iecare 'n parte. 2ste 'ntr-ade%*r discuta(il* oricare dintre cele dou* solu!ii enun!ate mai sus, dar pentru egalitate de tratament cu situa!ia liderilor de sindicat +i a%&nd 'n %edere .aptul c* repre$entan!ii ale+i ai salaria!ilor repre$int* interesele tuturor salaria!ilor din unitate 'n orice situa!ie, +i nu numai interesele mem(rilor de sindicat, credem c* s-ar impune a se recunoa+te un timp alocat 'n %ederea 'ndeplinirii mandatului de 20 de ore pe lun* pentru .iecare repre$entant al salaria!ilor. 6n ca$ul acestora nu ar exista nici riscul a(u$ului, deoarece con.orm art. 22J alin. >F? C.muncii nu poate .i ales un num*r nelimitat de repre$entan!i, ci num*rul acestora se sta(ile+te de comun acord cu anga0atorul +i 'n raport cu num*rul de salaria!i ai acestuia. ,pre deose(ire de aceast* situa!ie, 'n ca$ul liderilor de sindicat anga0atorul nu poate inter%eni limit&nd e%entual num*rul celor care ar putea (ene.icia de timp li(er de F-J $ile pentru acti%itate sindical*. ,ingura posi(ilitate de a se e%ita un a(u$ ar re$ulta din dispo$i!iile art. FJ alin. >2? din egea nr. JCG200F, care permite negocierea num*rului de lideri de sindicat care pot (ene.icia de timp li(er pl*tit pentru acti%itate sindical*. Magda Volonciu

Art. **%. "-rotecia repre'entanilor +alariailor$

Pe toat durata exercitrii mandatului reprezentanii salariailor nu pot fi concediai pentru motive care nu in de persoana salariatului, pentru necorespundere profesional sau pentru motive ce in de ndeplinirea mandatului pe care l;au primit de la salariai. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2JI +i urm.N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei, Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F80 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 108 +i urm.N I&T& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 12J +i urm.N Al& ,iclea, /epre$entan!ii salaria!ilor, /./.".M. nr. 1G200C, p. 18-2CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. III-II8N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H89N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, ed. a 2-a, 200I, p. 21F +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 220 +i urm.N O& ,inca, /epre$entan!ii salaria!ilor, /.".C. nr. 11G200C, p. J2-H9N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 100-10CN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II
@ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FF9 +i urm.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are 7rotec!ia repre$entan!ilor salaria!ilor reglementat* 'n cuprinsul art. 229 C.muncii .unc!ionea$* 'ntr-un sens similar cu cea reglementat* 'n ca$ul persoanelor cu .unc!ii alese 'n organele de conducere ale sindicatului, textul .iind apropiat de dispo$i!ia care se reg*se+te 'n art. 22C alin. >F? C.muncii . 2ste de o(ser%at 'ns* c*, spre deose(ire de situa!ia persoanelor care de!in .unc!ii alese 'n sindicat, 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor protecia de care ace+tia (ene.icia$* exist* numai pe durata mandatului lor , nu +i dup* 'ncetarea acestuia.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Ca +i 'n ca$ul persoanelor cu .unc!ii alese 'n sindicat, +i 'n ca$ul repre$entan!ilor salaria!ilor protec!ia instituit* de lege este de natur* a determina o discriminare a statutului 0uridic al acestora .a!* de ceilal!i salaria!i, neconsider&nd c* aceast* discriminare poate .i asimilat* discrimin*rii po$iti%e. 5u este de 'n!eles de ce o persoan* necorespun$*toare pro.esional tre(uie s* .ie men!inut* 'n munc* doar pentru simplul .apt c* are calitatea de repre$entant al celorlal!i salaria!i. a .el, este greu de admis a se men!ine aceast* protec!ie 'n ca$ul 'ncet*rii acti%it*!ilor de tipul celor prestate de c*tre un repre$entant al salaria!ilor, ca acesta 'n continuare s* .ie men!inut 'n raportul de munc* doar pentru simplu .apt c* este repre$entant al salaria!ilor, 'n condi!iile 'n care to!i colegii lui sunt concedia!i. 2ste corect +i normal ca prin lege, repre$entan!ii salaria!ilor, ca de alt.el +i liderii de sindicat, s* .ie prote0a!i 'mpotri%a unor concedieri a(u$i%e, determinate de calitatea pe care au o(!inut-o. Aceast* protec!ie 'ns* tre(uie s* .ie 'ncadrat* 'n ni+te limite impuse de acelea+i reguli ale echit*!ii. Magda Volonciu

Capitolul I9 -atronatul

Art& "$'& - D"e.ini!ia patronuluiE Art& "$!& - D"e.ini!ia patronatelorE Art& "$"& - DAtri(u!iile patronatelorE Art& "$$& - D7rotec!ia mem(rilor organelor de conducere ale patronatelorE Art& "$%& - D/olul patronatelor ca parteneri socialiE Art& "$*& - D/eglementarea asocia!iilor patronaleE
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. *, . "De#iniia patronului$

Patronul, denumit n prezentul cod angajator, este persoana juridic nmatriculat sau persoana fizic autorizat potrivit legii, care administreaz i utilizeaz capitalul, indiferent de natura acestuia, n scopul o inerii de profit n condiii de concuren, i care angajeaz munc salariat. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atoruluipersoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. II8-I80N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H90-H91N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FJ2-FJFN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Capitolul IV din Codul muncii .ace re.erire la patronat ca partener social +i su(iect principal 'n cadrul rela!iilor colecti%e de munc*, 'n acest sens .*c&ndu-se re.erire expres* +i 'n cuprinsul art. 2FC C.muncii . "ispo$i!iile cuprinse 'n Codul muncii sunt dispo$i!ii de principiu, 'n condi!iile 'n care de$%oltarea aspectelor legate de conceptele de patron i patronat se reg*sesc 'n cuprinsul egii patronatelor nr. FJHG2001. Conceptul de patron este de.init at&t 'n cuprinsul art. 2F0 C.muncii , c&t +i 'n cuprinsul art. 2 din egea nr. FJHG2001, 'n am(ele concepte su(liniindu-se .aptul c*B @ patronul este cel care anga0ea$* munc* salariat*N @ patronul este 'ntotdeauna o persoan* interesat* 'n o(!inerea de pro.it 'n condi!ii de concuren!*. 6n acest sens este de o(ser%at .aptul c* dispo$i!iile art. 2F0 C.muncii sunt interpreta(ile at&ta %reme c&t textul pune semnul echi%alen!ei 'ntre conceptul de patron +i cel de anga0ator. "ac* patronul este acea persoan* care administrea$* +i utili$ea$* capital 'n scopul o(!inerii de pro.it +i 'n condi!ii de concuren!*, re$ult* c* 'n aceast* categorie nu sunt cuprin+i +i anga0atorii constitui!i cu scop non pro.it, de exemplu, asocia!ii +i .unda!ii. #r, +i organismele non pro.it pot a%ea calitatea de anga0ator, .iind 'ndrept*!i!i s* 'ncheie contract indi%idual de munc* +i s* anga0e$e munc* salariat*. "e asemenea, pot a%ea calitatea de anga0ator +i institu!iile pu(lice care pot anga0a personal contractual, salaria!i cu contract indi%idual de munc*. #r, este e%ident c* 'n ca$ul acestei categorii de anga0atori nu se poate pune pro(lema o(!inerii pro.itului. A%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 1J C.muncii care de.inesc conceptul de angajator >cel ce anga0ea$* .or!* salariat*?, re$ult* .*r* du(iu c* s.era de cuprindere a conceptului de anga0ator nu este echi%alent* cu cea a conceptului de patron. Ast.el, orice patron are calitatea de anga0ator, dar nu se poate considera, a+a cum sta(ile+te art. 2F0 C.muncii, c* orice anga0ator este automat +i patron. Alt.el spus, patronii repre$int* o categorie de anga0atori, sintagma .olosit* de legiuitor, con.orm c*reia patronul este denumit 'n pre$entul Cod anga0ator, .iind totalmente incorect*. 6n 'n!elesul legii patronul este acel anga0ator care administrea$* +i utili$ea$* capital cu scopul o(!inerii de pro.it +i 'n condi!ii de concuren!* >anga0atorul .iind 'n esen!a sa cel care anga0ea$* munc* salariat*?. 2ste de o(ser%at +i .aptul c* la .el de discuta(il* este +i solu!ia 'naintat* de art. 1C din egea nr. 1F0G199H, care sta(ile+te c* sunt pri ale contractului colectiv de munc patronul i salariaii. "in aceast* a.irma!ie, ar re$ulta c* nu se poate 'ncheia contract colecti% de munc* la ni%elul anga0atorilor institu!ii pu(lice sau anga0atorilor asocia!ii sau .unda!ii at&ta %reme c&t acestea nu au calitatea de patron 'n 'n!elesul art. 2 din egea nr. FJHG2001, concept pe care 'l consider*m corect. 2%ident c* o ast.el de solu!ie nu poate .i .unc!ional*, din acest punct de %edere nici dispo$i!ia cuprins* 'n art. 1C ne.iind corect*. 6n realitate exist* u$an!a ca 'n cadrul raporturilor colecti%e de munc* s* se utili$e$e conceptul de 3patron4, 'n timp ce 'n cadrul raporturilor indi%iduale de munc* s* se utili$e$e conceptul de 3anga0ator4. # ast.el de u$an!* nu are .undamente legale, ci exclusi% de practic* social*. 6n realitate +i 'n cadrul raporturilor colecti%e de munc* poate inter%eni orice anga0ator, a+a cum nu exist* nicio restric!ie pentru ca 'ntr-un raport indi%idual de munc* rela!ia s* se sta(ileasc* 'ntre patron +i salariat. Ceea ce 'ns* este esen!ial de re!inut este .aptul c* patronul repre$int*, a+a cum am su(liniat mai sus, acea categorie de anga0atori care urm*resc o(!inerea de pro.it. 7e de alt* parte, art. 2F0 C.muncii consider* c* poate .i patron numai anga0atorul persoan* 0uridic*. ,pre deose(ire de dispo$i!ia cuprins* 'n art. 2F0 C.muncii , art. 2 din egea nr. FJHG2001 preci$ea$* clar c* poate .i patron at&t persoana 0uridic* 'nmatriculat*, c&t +i persoana .i$ic* autori$at*. #(ser%&nd redactarea celor dou* texte de lege, se poate constata c* legiuitorul, 'n ca$ul de.ini!iei ce se reg*se+te 'n art. 2 din egea nr. FJHG2001, a urm*rit s* su(linie$e condi!iile .ormale solicitate unei persoane .i$ice sau 0uridice pentru a putea .i considerat* comerciant, deci pentru a putea utili$a sau administra capital 'n scopul o(!inerii de pro.it +i 'n condi!ii de concuren!*. "ac*, 'n ceea ce pri%e+te situa!ia patronului persoan juridic, de regul* se impune procedura de nmatriculare, 'n ce pri%e+te situa!ia persoanei fizice autorizate, cel pu!in prin prisma dreptului muncii, de principiu, persoana .i$ic* autori$at* nu poate ncadra personal cu contract individual de munc pentru activitatea pentru care a fost autorizat . Ast.el, con.orm art. 1I alin. >1? din #.9.A. nr. CCG2008, 3persoana .i$ic* autori$at* nu poate anga0a cu contract de munc* ter!e persoane pentru des.*+urarea acti%it*!ii pentru care a .ost autori$at* +i nici nu %a .i considerat* un anga0at al unor ter!e persoane cu care cola(orea$* potri%it art. 1H, chiar dac* cola(orarea este exclusi%*4. 6n schim(, 'ntreprin$*torul persoan* .i$ic*, cel care de!ine o 'ntreprindere indi%idual* 'n condi!iile #.9.A. nr. CCG2008, poate anga0a cu contract indi%idual de munc*. Ast.el, con.orm art. 2C din #.9.A. nr. CCG2008B 37entru organi$area +i exploatarea 'ntreprinderii sale, 'ntreprin$*torul persoan* .i$ic*, 'n calitate de anga0ator persoan* .i$ic*, poate anga0a ter!e persoane cu contract indi%idual de munc*, 'nregistrat la inspectoratul teritorial de munc*, potri%it legii, +i poate cola(ora cu alte 7-A, cu al!i 'ntreprin$*tori persoane .i$ice titulari ai unor 'ntreprinderi indi%iduale sau repre$entan!i ai unor 'ntreprinderi .amiliale ori cu alte persoane 0uridice, pentru e.ectuarea unei acti%it*!i economice, .*r* ca aceasta s* 'i schim(e statutul 0uridic do(&ndit potri%it pre$entei sec!iuni4. a cele preci$ate mai sus, ar mai .i de ad*ugat .aptul c*, spre deose(ire de textul de la art. 2 din egea nr. FJHG2001, art. 2F0 C.muncii .ace re.erire exclusi%* la patronul persoan* 0uridic*, consider&nd deci c* nu poate exista patron persoan* .i$ic*, or, dup* cum am ar*tat mai sus +i 'n condi!iile art. 2C din #.9.A. nr. CCG2008, +i

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

persoana .i$ic* 'n calitatea sa de 'ntreprin$*tor indi%idual poate urm*ri o(!inerea pro.itului 'n condi!ii de concuren!*, .olosind inclusi% munc* salariat* pentru reali$area re$ultatului scontat. 6n conclu$ie, se poate a.irma c* nici din acest punct de %edere niciuna dintre cele dou* de.ini!ii legale nu r*spunde per.ect altor condi!ion*ri re$ultate din alte reglement*ri, deoareceB @ poate .i patron +i o persoan* .i$ic*, 'n spe!*, con.orm art. 2C din #.9.A. nr. CCG2008, 'ntreprin$*torul indi%idual, din acest punct de %edere ne.iind complet* de.ini!ia ce se reg*se+te 'n art. 2F0 C.muncii N @ nu poate .i patron orice persoan* .i$ic* autori$at*, ci numai aceea care de!ine o 'ntreprindere indi%idual*, interdic!ia ca persoana .i$ic* autori$at* s* anga0e$e personal cu contract indi%idual de munc* .iind expres pre%*$ut* de art. 1I din #.9.A. nr. CCG2008. Magda Volonciu

Art. *,1. "De#iniia patronatelor$ >1? Patronatele sunt organizaii ale patronilor, autonome, fr caracter politic, nfiinate ca

persoane juridice de drept privat, fr scop patrimonial. >2? Patronatele se pot constitui n uniuni, federaii, confederaii patronale sau n alte structuri asociative. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atoruluipersoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I80-I82N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, ed. a 2-a, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H91-H92N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FJF-FJIN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are "ac* 'n ceea ce pri%e+te conceptul de patron exist* o serie de discordan!e 'ntre dispo$i!iile din Codul muncii +i cele cuprinse 'n legea special*, conceptul de patronat este de.init 'n mod identic 'n esen!a sa, ca .iind o organi$a!ie de patroni cu existen!* proprie. 6n acest sens, dispo$i!iile art. 2F1 alin. >1? C.muncii sunt identice cu cele care se reg*sesc 'n art. 1 din egea patronatelor nr. FJHG2001. Cele dou* texte scot 'n e%iden!* +i principalele trsturi caracteristice ale patronatelor, respecti%B @ sunt persoane 0uridice de drept pri%at, deci au o existen!* proprie .iind ast.el su(iecte de drept 'n cadrul rela!iilor colecti%e de munc*N @ au total* independen!*, .iind entit*!i autonome at&t 'n raporturile cu mem(rii lor, c&t +i 'n raporturile dintre ele sau cu ter!e persoaneN @ sunt organisme non-pro.it, legea preci$&nd expres c* se constituie .*r* scop patrimonialN @ sunt apolitice. "ac* 'n ceea ce pri%e+te conceptul de patronat dispo$i!iile legii speciale con%erg cu cele din Cod, distinc!ii inter%in 'n ceea ce pri%e+te modul de constituire 'n structuri superioare ale patronatelor. Ast.el, con.orm piramidalB egii nr. FJHG2001, constituirea gruprilor de tip patronal se reali$ea$* 'n form

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ un patronat se constituie din mai muli patroni Dminimum 1J sau 'n situa!ii de excep!ie minimum J, dac* gruparea patronal* se constituie la ni%el de ramur* +i dac* cei J mem(ri de!in peste I0P din %olumul de produc!ie al ramurii respecti%e @ con.orm art. F alin. >2? +i >F? din egea nr. FJHG2001EN @ dou sau mai multe patronate pot constitui o federaie patronalN @ mai multe federaii patronale se pot asocia 'n confederaii patronale. "e+i legea sta(ile+te o ast.el de structur* piramidal*, anali$&nd dispo$i!iile art. 1J alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, re$ult* c* nimic nu 'mpiedic* ca un patronat s* .ie reprezentativ la nivel de ramur sau chiar la nivel naional. Chiar +i 'n condi!iile 'n care organi$a!ia respecti%* nu este constituit* su( .orma .edera!iei sau, dup* ca$, a con.edera!iei, spre deose(ire de situa!ia reglementat* ast.el de art. 1J alin. >1? din egea nr. 1F0G199H 'n ca$ul grup*rilor sindicale, art. 1I alin. >1? impune 'n mod expres pentru o(!inerea repre$entati%it*!ii calitatea de .edera!ie sindical* la ni%el de ramur*, respecti% calitatea de con.edera!ie sindical* la ni%el na!ional. ,pre deose(ire de distinc!ia clar* ce re$ult* din dispo$i!iile egii patronatelor, art. 2F1 alin. >2? C.muncii .ace o re.erire generic* la .aptul c* patronatele se pot constitui 'n uniuni, .edera!ii, con.edera!ii patronale sau 'n alte structuri asociati%e Dtextul art. 2F1 alin. >2? C.muncii este identic cu textul de principiu 'n ceea ce pri%e+te structurile asociati%e de tip patronal care se reg*se+te 'n legea special* la art. C alin. >1?E. 6n ceea ce pri%e+te constituirea patronatelor, con.orm art. I alin. >2? din legea special*, personalitatea 0uridic* a acestor entit*!i se do(&nde+te potrivit legii asociaiilor i fundaiilor. 6n consecin!*, de+i exist* o lege special* a patronatelor adoptat* 'n 2001, aceasta nu reglementea$* +i modul concret de constituire a unui patronat, respecti% o(!inerea de c*tre acesta a personalit*!ii 0uridice, cu pri%ire la acest aspect legea special* limit&ndu-se la a .ace trimitere la legea general* pri%ind constituirea oric*rui organism non-pro.it >asocia!ie sau .unda!ie?. 5u credem c* o ast.el de 3tehnic* legislati%*4 repre$int* o solu!ie .ericit*. At&ta %reme c&t s-a sim!it ne%oia adopt*rii unei legi speciale a patronatelor, s-ar .i impus cu necesitate ca 'n cuprinsul acesteia s* .unc!ione$e +i o procedur* speci.ic* pentru o(!inerea personalit*!ii 0uridice, cel pu!in pentru ca ast.el s* se sta(ileasc* un regim egal 'ntre cei doi parteneri sociali >'n cuprinsul egii nr. JCG200F pri%ind sindicatele este reglementat* o ast.el de procedur*? pentru ca$ul celuilalt partener social. Magda Volonciu

Art. *,*. "Atribuiile patronatelor$ >1? Patronatele reprezint, susin i apr interesele mem rilor lor n relaiile cu autoritile

pu lice, cu sindicatele i cu alte persoane juridice i fizice, n raport cu o iectul i scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute i n acord cu prevederile legii. >2? 2a cererea mem rilor lor, patronatele i pot reprezenta pe acetia n cazul conflictelor de drepturi. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atoruluipersoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I8FN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H92H9FN D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FJI-FJ9N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

D,. 8copul patronatelor


Articolul 2F2 C.muncii reglementea$* scopul principal pentru care exist* un patronat, respecti% acela de a Greprezenta, susine i apraH interesele propriilor mem rii . -a!* de .ormularea textului din art. 2F2 C.muncii , rostul patronatelor este de a promo%a interesele mem(rilor, raportat la o(iectul de acti%itate al .iec*ruia dintre ace+tia. "e aceea, ast.el cum re$ult* din dispo$i!ia art. 2F2 alin. >1? patronatele, con.orm legii rom&ne, au o s.er* de acti%itate care excede cu mult dialogul social +i parteneriatul social.

Patronatele '+i derulea$* acti%itatea 'n condi!iile preci$ate 'n statutul propriu. egea special* nr. FJHG2001
sta(ile+te 'n cuprinsul art. I alin. >1? elementele o(ligatorii pe care statutul patronatelor tre(uie s*-l cuprind*. 5erespectarea acestor clau$e minime conduce la nulitatea a(solut* a statutului.

D1. /eprezentarea propriilor mem ri de ctre organizaiile patronale Ca +i 'n ca$ul sindicatelor, +i 'n ca$ul patronatelor .unc!ionea$* un mandat legal de reprezentare 'n .a%oarea
mem(rilor lor. Ast.el, la cererea mem(rilor, patronatele 'i pot repre$enta pe ace+tia 'n con.lictele de drepturi. )extul art. 2F2 alin. >2? C.muncii creea$* 'ns* o situa!ie 'n esen!* di.erit* .a!* de cea care re$ult* din dispo$i!iile art. 28 din egea nr. JCG200F pentru ipote$a care .unc!ionea$* 'n ca$ul legii sindicatelor. Ast.el, con.orm legii sindicatelor, acestora legea le permite .ormularea unor ac!iuni 'n 0usti!ie 'n numele propriilor mem(rii, .*r* a .i necesar un mandat expres din partea celor repre$enta!i. 6n schim(, 'n ca$ul patronatelor, art. 2F2 alin. >2? C.muncii .ace re.erire expres* la solicitarea ce tre(uie s* inter%in* din partea propriilor mem(rii pentru ca gruparea patronal* s* .ie 'ndrituit* la repre$entare. 6n consecin!*, dac* 'n ca$ul sindicatelor con.orm art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F acestora li se recunoa+te un mandat legal automat pentru reprezentarea mem rilor proprii , ne.iind necesar* nicio mani.estare expres* de %oin!* din partea mem(rilor pentru ca sindicatele din care ace+tia .ac parte s*-i repre$inte 'n instan!*, 'n ca$ul patronatelor, patronii pot .i repre$enta!i 'n instan!* 'n cadrul con.lictelor de drepturi numai n cazul n care primesc mandatul de la mem rii si , respecti% ace+tia solicit* s* .ie ast.el repre$enta!i. A+a cum am ar*tat +i 'n comentariile din cadrul capitolului re.eritor la sindicate, credem c* solu!ia corect* este cea a%ut* 'n %edere 'n cuprinsul art. 2F2 alin. >2? C.muncii +i nicidecum solu!ia care .unc!ionea$* 'n ca$ul sindicatelor con.orm art. 28 alin. >2? din egea nr. JCG200F, aceasta din urm* .iind de natur* nu numai de a 'nc*lca dreptul de a-+i exprima propria %oin!* a .iec*rui mem(ru de sindicat, c&t 'n special .iind de natur* a 'mpiedica orice .el de inad%erten!e +i pro(leme procedurale 'n instan!*. 7e de alt* parte, tre(uie s* su(liniem c* art. 2F2 alin. >2? C.muncii .ace expres* re.erire doar la posi ilitatea ca patronatele s;i reprezinte proprii mem rii n cadrul conflictelor de drepturi . Cu toate acestea, nimic nu ar 'mpiedica un mem(ru al unui patronat s* mandate$e patronatul din care .ace parte pentru a-i repre$enta interesele 'n orice alt* cau$* dedus* 0udec*!ii, cu at&t mai mult cu c&t art. 10 din egea nr. FJHG2001 sta(ile+te 'n mod clar c* patronatele repre$int*, promo%ea$*, sus!in +i ap*r* interesele economice, tehnice +i 0uridice ale mem(rilor lor. 6n plus, printr-un text de maxim* generalitate, con.orm art. 11 alin. >2? din egea nr. FJHG2001 organi$a!iile patronale >deci orice patronat? sunt a(ilitate s* asigure orice alte ser%icii cerute de mem(rii lor, cu respectarea legii, deci +i repre$entarea intereselor propriilor mem(ri 'n instan!* indi.erent de o(iectul cau$ei deduse 0udec*!ii. 6n s.&r+it, !in&nd cont de dispo$i!iile art. 2F2 alin. >1? C.muncii, con.orm c*rora patronatele repre$int* interesele mem(rilor 'n raport cu o(iectul +i scopul acti%it*!ii acestor mem(rii, re$ult* c* 'n .unc!ie de o(iectul de acti%itate propriu, orice patron poate fi interesat i poate solicita s fie reprezentat de organizaia patronal din care face parte n orice cauz dedus judecii . /epre$entarea mem(rilor organi$a!iilor patronale poate .i asigurat* indi.erent dac* se are 'n %edere situa!ia pre%*$ut* de art. 2F2 alin. >2? C.muncii sau orice alt* situa!ie, at&t prin intermediul unor ap*r*tori proprii, c&t +i prin intermediul unor ap*r*tori ale+i. Magda Volonciu

Art. *,,. "-rotecia membrilor or)anelor de conducere ale patronatelor$

5em rilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigur protecia legii contra oricror forme de discriminare, condiionare, constr'ngere sau limitare a e%ercitrii funciilor lor. $i liografie

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atoruluipersoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I8F-I8CN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a II-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H9FN D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FJ9-FH0N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu
7entru a se asigura un regim echita(il patronatelor ca parteneri sociali 'n .a%oarea liderilor organismelor patronale, art. 2FF C.muncii recunoa+te cu titlu de principiu necesitatea asigur*rii unei protecii prin lege 3contra oric*ror .orme de discriminare, condi!ionare, constr&ngere sau limitare a exercit*rii .unc!iilor lor4. Codul muncii nu de$%olt* 'ns* modul concret 'n care se asigur* protec!ia liderilor patronali, ci sta(ile+te numai principiul 'nl*tur*rii oric*rei .orme de a(u$ .a!* de ace+tia. 9n text tot su( .orm* generic* se reg*se+te +i 'n cuprinsul art. 12 alin. >2? din egea nr. FJHG2001, textul din legea special ad*ug&nd suplimentar .a!* de textul din Codul muncii c* orice .orm* de discriminare, condi!ionare, limitare sau constr&ngere a exercit*rii .unc!iilor patronale este de natur* s* atrag* pedepsele pre%*$ute de lege. ,pre deose(ire de situa!ia patronatului partener social, n cazul sindicatului nu numai legea, dar +i chiar Codul muncii preci$ea$* 'n mod concret cum se reali$ea$* protec!ia persoanelor cu .unc!ii alese 'n organele de conducere sindical*, 'n .a%oarea acestora .iind recunoscute m*suri de protec!ie 'mpotri%a concedierilor +i chiar interdic!ii la concediere, pe durata 'ndeplinirii mandatului +i pe o perioad* ulterioar* 'ncet*rii acestuia. "ac* 'n ca$ul liderilor sindicali, a+a cum am de$%oltat la capitolul respecti%, protec!ia legii rom&ne excede cu mult dispo$i!iile europene, n cazul liderilor patronali protecia acestora este prevzut numai n mod generic. 2ste ade%*rat c* o ast.el de solu!ie este explica(il* at&ta %reme c&t patronul nu poate .i nicicum su(ordonat partenerului social, a+a cum se 'nt&mpl* 'n ca$ul sindicatelor, dar poate c* o de$%oltare a modului 'n care protec!ia liderilor patronali tre(uie s* .unc!ione$e cel pu!in 'n raport cu autorit*!ile statale credem c* ar .i necesar*. Magda Volonciu

Art. *,.. "&olul patronatelor ca parteneri +ociali$

Patronatele sunt parteneri sociali n relaiile colective de munc, particip*nd, prin reprezentani proprii, la negocierea i ncheierea contractelor colective de munc, la tratative i acorduri cu autoritile pu lice i cu sindicatele, precum i n structurile specifice dialogului social. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atorului-persoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I8C-I8JN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H9F-H9CN I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

+i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FH0-FH2N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu
"ispo$i!iile art. 2FC C.muncii .ac re.erire la atri uiile patronatelor cu inciden!a cea mai mare n cadrul raporturilor colective de munc. Ast.el, patronatele la .el ca +i sindicatele sunt parteneri sociali, ace+tia inter%enind direct 'n dialogul social. 6n acest sens, art. 1C din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te 'n mod expresB contractul colectiv de munc se

ncheie ntre salariai pe de o parte i patron sau asociaii patronale, dup caz, de cealalt parte. "eci, patronul 'n mod direct sau grup*rile asociati%e din care acesta .ace parte la ni%elurile superioare
repre$int* su(iectele 'n cadrul contractelor colecti%e de munc*. 6n calitate de parteneri sociali, patronii, respecti% patronatele particip* direct la negocierea contractelor colecti%e de munc*, precum +i la orice .orme de mani.estare a dialogului social. Articolul 10 lit. e? din egea nr. FJHG2001 sta(ile+te la r&ndul s*u c* patronatele desemnea$* 'n condi!iile legii repre$entan!ii la 'ncheierea +i negocierea contractului colecti% de munc*, la 'ncheierea tratati%elor cu autorit*!ile pu(lice +i cu sindicatele precum +i proprii repre$entan!i 'n structurile tripartite de conducere +i dialog social. "ispo$i!iile art. 10 din egea nr. FJHG2001 sunt concordante cu cele cuprinse 'n art. 2FC C.muncii , chiar dac* legea special* .ace re.erire la desemnarea unor repre$entan!i care repre$int* patronul, respecti% patronatele. /epre$entan!ii ast.el desemna!i, 'n de.initi% repre$int* 'ns*+i partenerul social, patron respecti% patronat, cel 'n numele c*ruia se 'ncheie contractul sau acordul sau cel care negocia$* .iind 'nsu+i patronul. Magda Volonciu

Art. *,/. "&e)lementarea a+ociaiilor patronale$ >1? &onstituirea i funcionarea asociaiilor patronale, precum i exercitarea drepturilor i

o ligaiilor acestora sunt reglementate prin lege. >2? 7ste interzis orice intervenie a autoritilor pu lice de natur a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le mpiedica exercitarea legal. >F? 7ste interzis, de asemenea, orice act de ingerin al salariailor sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanii lor sau prin mem rii sindicatului, dup caz, n constituirea asociaiilor patronale sau n exercitarea drepturilor lor. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2J0 +i urm.N /& 1eligr0deanu, egisla!ia muncii comentat*, %ol. V V >%ol. FG2002?, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2002, p. H1-H2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 81-82N V& Dorneanu, "ialogul social, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. C9-J0N A& 06escu, M& Cioroa<0, A& Matei , Codul muncii adnotat, doctrin* +i 0urispruden!*, 2d. Indaco, <ucure+ti, 200J, p. F8H +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 11I +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1FJ +i urm.N Al& ,iclea, Capacitatea 0uridic* a anga0atoruluipersoan* .i$ic*, 'n /./.".C. nr. JG200F, p. H2-HFN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 1J8 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I8J-I90N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. 1J0-1HCN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H9C-H9IN D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 10C +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FH2-FHFN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i comunitare, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 188192.

&omentariu D,. &onstituirea i funcionarea asociaiilor patronale egea nr. FJHG2001 sta(ile+te 'n mod concret modul de organizare i funcionare a patronatelor ca asociaii li er constituite de patroni.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Ast.el, art. F sta(ile+te expres c* pentru constituirea unui patronat, ca regul general este necesar a se asocia cel puin ,0 patroni, 'n accep!iunea dat* acestui concept de art. 2 din egea nr. FJHG2001 >persoane 0uridice 'nmatriculate cu acti%itate (a$at* pe o(!inerea de pro.it sau care utili$ea$* capital sau persoane .i$ice autori$ate @ 'ntreprin$*tori indi%iduali @ a se %edea de$%olt*rile cu pri%ire la aceste aspecte de la art. 2F0?. 6n mod excepional, la ni%el de ramur* se pot constitui patronate +i dintr-un num*r de minimum 0 mem rii dac* ace+tia 'mpreun* de!in cel pu!in 9): din volumul produciei. Anali$&nd modul de redactare al art. F alin. >F? din egea nr. FJHG2001, re$ult* c* situa!ia excep!ional* a constituirii unui patronat din cel pu!in J mem(ri este .unc!ional* numai la ni%el de ramur* at&ta %reme c&t condi!ia cumulati%* sta(ile+te c* 'ntr-o ast.el de situa!ie acei mem(ri >'ntre J +i 1C? tre(uie s* de!in* cel pu!in I0P din %olumul produc!iei speci.ice ramurii respecti%e. 7rin statutul propriu de .unc!ionare, patronatele '+i pot constitui di%erse structuri organizatorice fr personalitate juridic. Articolul F alin. >C? te$a I din egea nr. FJHG2001 .ace re.erire la structurile organi$atorice cu sau .*r* personalitate 0uridic* pe care patronatele +i le-ar putea constitui. Consider*m c* textul sus-men!ionat are 'n %edere op!iunea o(i+nuit*, aceea a constituirii la ni%el teritorial a unei uniuni .*r* personalitate 0uridic*, ca$ 'n care aceasta se constituie +i .unc!ionea$* 'n (a$a statutului patronatului care o constituie, dar exist* +i posi(ilitatea constituirii unor structuri .ie ele +i teritoriale, cu personalitate 0uridic*, ca$ 'n care 'ns* acestea .unc!ionea$* 'n (a$a statutelor proprii, deoarece de%in persoane 0uridice de sine st*t*toare @ patronatele 'n 'n!elesul egii nr. FJHG2001 +i c*rora li se aplic* 'n mod propriu toate dispo$i!iile legii. Ca +i 'n ca$ul sindicatelor, patronatele se pot constitui 'n .edera!ii, con.edera!ii, uniuni sau alte structuri asociati%e, inclusi% 'n grup*ri asociati%e la ni%el interna!ional. -iind persoan* 0uridic* de sine st*t*toare, patronatul are un patrimoniu propriu, patrimoniu ce poate .i .olosit ca 'n ca$ul oric*rei persoane 0uridice non pro.it numai 'n interesul mem(rilor grup*rii asociati%e respecti%e +i con.orm scopului pentru care aceasta a .ost 'n.iin!at*. Inclusi% statul poate acorda spa!ii pentru grup*rile patronale 'n %ederea derul*rii acti%it*!ii acestora sau terenuri 'n %ederea ridic*rii de construc!ii cu titlu de 'nchiriere sau concesiune. Ieniturile patronatelor se pot o(!ine din taxe de 'nscriere, coti$a!ii, contri(u!ii pentru .ondul destinat negocierii contractelor colecti%e de munc*, dona!ii, sponsori$*ri +i alte %enituri do(&ndite con.orm statutelor proprii. 6n ca$ul reorganizrii unui patronat, situa!ia patrimonial* a acestuia %a .i cea sta(ilit* de c*tre adunarea general*, iar 'n situa!ia 'n care nu se poate a0unge la o solu!ie de comun acord admis*, situa!ia patrimoniului %a .i hot*r&t* prin instan!a 0udec*toreasc*. 6n ca$ul dizolvrii unui patronat, patrimoniul se 'mparte con.orm celor sta(ilite prin statutul propriu, iar 'n lipsa unor asemenea pre%ederi de%in incidente dispo$i!iile dreptului comun 'n materie, drept comun care este repre$entat prin #.A. nr. 2HG2000. "e alt.el, con.orm art. I alin. >2? din egea nr. FJHG2001 +i personalitatea juridic a unui patronat se do(&nde+te tot 'n con.ormitate cu #.A. nr. 2HG2000 ca pentru orice asocia!ie sau .unda!ie din dreptul comun, legea special* impun&nd 'n mod expres ca cererea de acordare a personalitii juridice s fie nsoit deB @ procesul-%er(al al +edin!ei de constituireN @ statutul grup*rii 'n .orm* autenti.icat*N @ ta(elul cu mem(rii care se asocia$* care s* cuprind* ade$iunile acestora 'n condi!iile art. F alin. >2?, respecti% alin. >F? din egea nr. FJHG2001N @ do%ada existen!ei sediului +i do%ada existen!ei mi0loacelor .inanciare care s* permit* reali$area o(iectului de acti%itate a grup*rii patronale respecti%e.

D1. 7xercitarea li er a drepturilor patronale


Articolul 2FJ alin. >2? +i >F? C.muncii reglementea$* exerci!iul li(er al drepturilor patronale +i interdic!ia oric*rei imixtiuni 'n acti%itatea patronal* at&t din partea autorit*!ilor, c&t +i din partea celuilalt partener social, at&t direct >salaria!ii?, c&t +i prin repre$entan!ii acestora. )ocmai pentru a se da su(stan!* principiului li(ert*!ii exercit*rii drepturilor patronale, cel pu!in 'n raport cu autorit*!ile statului, art. J din egea nr. FJHG2001 sta(ile+te 'n mod expres c* nu pot face parte din organele de conducere a unui patronat demnitarii, precum +i orice persoan* care de!ine o .unc!ie de conducere 'n structurile administra!iei pu(lice, indi.erent dac* este %or(a de administra!ia pu(lic* local* sau de cea central*. # ast.el de reglementare exist* tocmai pentru a nu permite unui repre$entat al autorit*!ii s* cumule$e 'n acela+i timp prerogati%ele .unc!iei de autoritate, cu cele re$ultate din apartenen!a la conducerea unei grup*ri patronale. 9n ast.el de cumul ar .i de natur* a determina un %*dit con.lict de interese la ni%elul acelor persoane +i, totodat* ar determina o imixtiune nepermis* a autorit*!ii 'n acti%itatea unei grup*ri asociati%e menite s* apere interesele capitalului. ,unt de a%ut 'n %edere +i dispo$i!iile art. 1F din legea special*, dispo$i!ii 'n (a$a c*rora patronatele pot adresa autorit*!ilor pu(lice competente propuneri de legiferare n domeniile de interes patronal . #r, at&ta %reme c&t se permite patronatelor s* inter%in* cu propuneri 'n procedurile de legi.erare, dac* 'n cadrul conducerii

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

acestor patronate ar exista demnitari sau repre$entan!i ai autorit*!ii pu(lice, s-ar do%edi 'nc* o dat* c* acele persoane s-ar putea g*si 'ntr-un %*dit con.lict de interese. /aportat la dispo$i!iile art. 2FJ alin. >F? C.muncii , a+a cum 'n ca$ul sindicatelor este inter$is* orice imixtiune a patronului sau, dup* ca$, a patronatelor 'n acti%itatea acestora, 'n mod identic, dispo$i!iile legii inter$ic orice imixtiune a salaria!ilor sau a repre$entan!ilor acestora @ sindicate 'n acti%itatea partenerului lor social. 2ste ade%*rat c* o ast.el de situa!ie 'n practica social poate inter%eni mult mai u+or 'n ca$ul sindicatelor, 'n special la ni%elul sindicatelor de la ni%elul unit*!ilor, unde teoretic s-ar putea emite ipote$a unui control al patronului asupra sindicatelor. Aceast* solu!ie se re.lect* mai greu 'n practic*, atunci c&nd se pune pro(lema controlului in%ers al sindicatelor asupra patronatelor. )otu+i pentru egalitate de tratament 0uridic legiuitorul rom&n a reglementat +i aceast* ipote$*, inter$ic&nd orice imixtiune a partenerului social 'n organi$area +i .unc!ionarea celuilalt partener social, numai 'n acest mod .iind asigurat* respectarea integral* a principiului li(ert*!ii grup*rii asociati%e sindicale sau patronale. Magda Volonciu

Titlul 9III Contractele colective de munc

Art& "$+& - D"e.ini!ie +i 'ncheiereE Art& "$2& - D/eglement*ri specialeE Art& "$(& - DClau$e prohi(ite +i clau$e minimaleE Art& "$)& - D"omeniu de aplicareE Art& "%'& - D)ipuri de contracte colecti%e de munc*E Art& "%!& - D6ntinderea e.ectelorE Art& "%"& - D"urata contractuluiE Art& "%$& - D2xecutarea contractuluiE Art& "%%& - DModi.icarea contractuluiE Art& "%*& - D6ncetarea contractuluiE Art& "%+& - D,uspendarea contractuluiE Art& "%2& - D/eglementarea aplica(il* 'n ca$ul inexisten!ei unui contract colecti% de munc*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. *,0. "De#iniie i ncheiere$ >1? &ontractul colectiv de munc este convenia ncheiat n form scris ntre angajator sau

organizaia patronal, de o parte, i salariai, reprezentai prin sindicate ori n alt mod prevzut de lege, de cealalt parte, prin care se sta ilesc clauze privind condiiile de munc, salarizarea, precum i alte drepturi i o ligaii ce decurg din raporturile de munc. >2? "egocierea colectiv este o ligatorie, cu excepia cazului n care angajatorul are ncadrai mai puin de 1, de salariai. >F? 2a negocierea clauzelor i la ncheierea contractelor colective de munc prile sunt egale i li ere. >C? &ontractele colective de munc, ncheiate cu respectarea dispoziiilor legale constituie legea prilor. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. H98-I01N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I90-I9HN D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119129N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. FHJ +i urm.N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n
,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. &onsideraii generale


Contractul colecti% de munc* este practic institu!ia .undamental* a dreptului muncii, el reg*sindu-se ca entitate exclusi% 'n acest domeniu. 7ractic, contractul indi%idual de munc*, ca de alt.el toate institu!iile speci.ice dreptului muncii, este reglementat 'n cuprinsul contractului colecti% de munc*. 6n /om&nia, contractul colecti% de munc* a repre$entat una din institu!iile cele mai legi.erate, prima lege speci.ic* 'n domeniul muncii .iind egea pri%ind contractele de munc*, adic* at&t cele indi%iduale care, oricum anterior erau reglementate 'ntr-o .orm* sau alta de Codul ci%il, c&t +i contractele colecti%e de munc*, acestea repre$ent&nd o institu!ie nou* la 'nceput de secol VV 'n /om&nia. a acest moment, contractul colecti% de munc* este reglementat prin intermediul unei legi speciale, respecti% 2egea nr. ,.)!,66-, repu(licat* 'n 1998, dar +i prin Codul muncii @ art. 2FH-2CI. Caracterul deose(it al contractului colecti% de munc* re$ult* din natura 0uridic* speci.ic* a acestei institu!ii, o natur* 0uridic* dual*, contractul colecti% de munc* a%&nd 'n acela+i timp caracter convenional i normativ. Contractul colecti% de munc* are caracter normativ deoarece, al*turi de regulamentul intern +i normati%ele interne ale anga0atorului, repre$int* un i$%or de drept speci.ic rela!iilor de munc*. "ispo$i!iile contractului colecti% de munc* au %aloare de norm* 0uridic* la ni%el microsocial deoarece au caracter general, impersonal, a(stract +i o(ligatoriu. 5ormele contractului colecti% de munc* se aplic* tuturor situa!iilor care intr* su( inciden!a lor +i tuturor salaria!ilor dintr-o unitateN normele sunt o(ligatorii, neexecutarea acestora conduc&nd la r*spunderea contractual* a celui %ino%at. Caracterul normati% al contractului colecti% de munc* nu-+i g*se+te 'ns* sorgintea 'n prerogati%a normati%* a anga0atorului, ci 'n .or!a pe care parteneriatul social tre(uie s* o ai(* 'n cadrul societ*!ii, contractul colecti% de munc* .iind o punere 'n practic* a principiilor dialogului social. 7e de alt* parte, contractul colecti% de munc* are caracter convenional, caracter ce re$ult* din denumirea +i de.ini!ia acestuia. 7ractic, contractul colecti% de munc* repre$int* o 'n!elegere 'ntre partenerii sociali cu pri%ire la rela!iile de munc*, protec!ia muncii, condi!iile de munc*, dar +i cu pri%ire la aspecte de protec!ie social* +i de respectare a li(ert*!ilor sindicale. "e alt.el, de.ini!ii legale cu pri%ire la contractul colecti% de munc* se reg*sesc at&t 'n cuprinsul Codului muncii @ art. 2FH alin. >1?, c&t +i 'n cuprinsul art. 1 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H. )oate de.ini!iile legale sta(ilesc .aptul c* ne a.l*m 'n .a!a unei con%en!ii, 'n cadrul acesteia reg*sindu-se drepturile +i o(liga!iile partenerilor sociali cu pri%ire la derularea rela!iilor de munc* +i a rela!iilor conexe cu munca. -aptul c* un contract colecti% de munc* are caracter con%en!ional re$ult* +i din aceea c* el repre$int* re$ultatul unei negocieri, egea nr. 1F0G1999H introduc&nd 'n /om&nia principiul negocierilor anuale o(ligatorii. -a!* de acest caracter dual, 'n doctrin* s-a a.irmat c* 'n contractul colecti% de munc* sunt cuprinse norme negociateN .iind un contract, acesta repre$int* %oin!a p*r!ilor contractante, dar, pornind de la dispo$i!iile de principiu ale art. 9H9 C.ci%., repre$int* legea p*r!ilor. 6n acest sens, art. 2FI alin. >C? C.muncii su(linia$* 'n mod expres .aptul c* +i contractul colecti% de munc* se supune principiului o(ligati%it*!ii contractului, el repre$ent&nd legea p*r!ilor care l-au 'ncheiat.

D1. Trsturile contractului colectiv de munc Contractul colecti% de munc* este un contract sinalagmatic i cu titlu oneros pentru c* sta(ile+te o(liga!ii
+i pre$int* interes 'n mod reciproc pentru am(ele p*r!i. Cu toate acestea, 'n mare parte un contract colecti% cuprinde drepturi recunoscute salaria!ilor +i mult mai pu!ine o(liga!ii 'n raport cu drepturile, .iind un instrument de protec!ie pentru salaria!i. 2ste ra!iunea pentru care 'n doctrin* s-a considerat c* acest contract este mai cur&nd

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

un contract declarati% de drepturi. ,e poate a.irma, de principiu, c* un contract colecti% de munc* este un contract comutativ, 'ntinderea o(liga!iilor p*r!ilor .iind cunoscut* de la momentul 'ncheierii contractului. )otu+i, datorit* caracterului normati% +i a generalit*!ii impuse de caracterul normati%, multe dispo$i!ii din cuprinsul contractului colecti% de munc* au caracter de principiu, .iind lipsite de elemente concrete. Contractul colecti% de munc* este un contract numit, .iind reglementat de principiu 'n cuprinsul Codul muncii +i 'n mod detaliat 'n cuprinsul egii speciale nr. 1F0G199H. Contractul colecti% de munc* presupune prestaii succesive, chiar +i o(liga!iile pe care +i le asum* 'n mod generic p*r!ile a%&nd caracter succesi%. Contractul colecti% de munc* este un contract .ormal, .orma scris* a acestui contract .iind o condi!ie ad 6aliditatem. 7ractic, legea sta(ile+te o procedur* speci.ic* de 'ncheiere +i 'nregistrare a contractelor colecti%e, aceste contracte .iind %ala(ile, con.orm art. 2J din egea nr. 1F0G199H, numai 'n m*sura 'n care au .ost 'nregistrate la organele a(ilitate 'n acest sens.

D.. Prile contractului colectiv de munc Contractele colecti%e de munc* se ncheie ntre patron sau asociaii patronale, pe de o parte, i salariai, de cealalt parte, acestea .iind p*r!ile contractului con.orm art. 1C din egea nr. 1F0G199H.
7rocedura de negociere preala(il* 'ncheierii contractului, precum +i semnarea propriu-$is* a contractul colecti% de munc* se .ace pentru patron sau asocia!ii patronale prin intermediul repre$entan!ilor acestora, de regul* nominali$a!i expres con.orm actelor constituti%e pentru participarea la negociere +i semnarea contractului, iar pentru salaria!i prin intermediul sindicatelor repre$entati%e sau, 'n lipsa acestora, a repre$entan!ilor salaria!ilor ale+i 'n mod general sau special pentru negociere. Magda Volonciu

Art. *,3. "&e)lementri +peciale$

Prile, reprezentarea acestora i procedura de negociere i de ncheiere a contractelor colective de munc sunt sta ilite potrivit legii. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N O& Cazan, 7reci$*ri ale Ministerului Muncii, ,olidarit*!ii ,ociale +i -amiliei cu pri%ire la di%erse aspecte care se ridic* 'n practic*, 'n /./.".M. nr. 2G200C, p. 180 +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1FF +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I01-I02N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. I9H-800N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. F82-F9IN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu D,. Bniiativa declanrii negocierii


Articolul 2FI C.muncii sta(ile+te cu titlu de principiu completarea reglement*rilor generale cuprinse 'n Codul muncii prin legea special*, lege special* care actualmente este 2egea nr. ,.)!,66-, repu licat. 6n ceea ce

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

pri%e+te principiul o(ligati%it*!ii negocierii colecti%e +i aspectele legate de negocierea anual* o(ligatorie, acestea au .ost tratate 'n comentariul articolului anterior. 6n cuprinsul acestui comentariu consider*m c* sunt necesare l*muriri cu pri%ire la procedura de negociere, care este cea pre%*$ut* la art. F +i urm*toarele din egea nr. 1F0G199H. Ast.el, iniiativa negocierii aparine, ca regul general, angajatorului. Con.orm legii rom&ne, anga0atorul este cel o(ligat s* deschid* negocierea. Mai mult dec&t at&t, nerespectarea unei ast.el de o(liga!ii este de natur* s* duc* la sancionarea contravenional a anga0atorului culpa(il. )otu+i, nedeclararea negocierii de c*tre anga0ator nu este de natur* a (loca de.initi% derularea unei negocierii colecti%e 'n cadrul unit*!ii sau la un anumit ni%el. 9n ast.el de demers poate .i reali$at +i de c*tre cel*lalt partener social, respecti% de c*tre sindicat, 'n m*sura 'n care anga0atorul nu-+i 'ndepline+te o(liga!ia. Con.orm egii nr. 1F0G199H, repu(licat*, dac* anga0atorul nu-+i execut* o(liga!ia de a negocia este li(er sindicatul repre$entati% s* determine declan+area procedurii negocierii. #dat* sesi$at anga0atorul cu o ast.el de cerin!* din partea sindicatului repre$entati%, acesta este o(ligat s*-i dea curs, legea stipul&nd 'n mod expres c* 'n termen de ,0 zile anga0atorul are o(liga!ia de a sta(ili data primei 'nt&lniri +i alte elemente legate de (una derulare a +edin!elor de negociere colecti%*. "ispo$i!ia legal* este discuta(il* +i uneori am(igu*. Ast.el, .a!* de solicitarea expres* a sindicatului, 'n sensul declan+*rii procedurii de negociere colecti%*, anga0atorul este o(ligat s* purcead* la preparati%ele necesare declan+*rii e.ecti% a +edin!ei de negociere.

D1. 8ancionarea angajatorului


egea nr. 1H8G1999, c*nd ar putea fi cazul ca sindicatul s declaneze un conflict de interese pentru c angajatorul refuz declanarea negocierii de dreptT a prima %edere, !in&nd cont de .aptul c* exist* o(liga!ia 'n sarcina ,e pune 'ntre(area, raport&nd aceste dispo$i!ii la cele cuprinse 'n art. 12 din patronului de a declan+a negocierea, s-ar putea considera c* sanc!iunea contra%en!ional* pre%*$ut* de egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, 'n situa!ia 'n care anga0atorul nu d* curs o(liga!iei de negociere este du(lat* de sanc!iunea pe care ar putea s* o aplice sindicatul, concreti$at* prin declan+area con.lictului de interese. Articolul 12 lit. a? din egea nr. 1H8G1999 nu distinge atunci c&nd sta(ile+te c* un con.lict de interese poate .i declan+at 'n ca$ul 'n care anga0atorul nu-+i respect* o(liga!ia de a demara negocierea colecti%*. 7e de alt* parte 'ns*, egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, con.er* +i sindicatului puterea de a .ace demersurile pentru declan+area negocierii, at&ta %reme c&t sta(ile+te c* iniiativa negocierii poate aparine celuilalt partener social . 6ntr-o ast.el de situa!ie patronii .iind o(liga!i s* .ac* preparati%ele necesare 'nceperii negocierii 'n termen de 1J $ile. Credem c*, indi.erent de solu!ia ce ar putea re$ulta dintr-o interpretare rigid* ad literam a legii, ar tre(ui a%ut 'n %edere +i spiritul legii +i principiul (unei-credin!e. #r, at&ta %reme c&t exist* alt* op!iune 'naintea declan+*rii con.lictului de interese, aceasta ar tre(ui utili$at* cu prec*dere. # alt* solu!ie care ar da su(stan!* principiului con.orm c*ruia con.lictul de interese repre$int* ultima solu!ie de utili$at, principal .iind dialogul +i, ori de c&te ori un ast.el de dialog este posi(il, acesta ar tre(ui s* 'nl*ture posi(ilitatea de declan+are a unui con.lict. 2ste ra!iunea pentru care conclu$ion*m 'n sensul c* declan+area unui con.lict de interese de c*tre partenerul social 'ntemeiat pe dispo$i!iile art. 12 lit. a? din egea nr. 1H8G1999, respecti% pe .aptul c* anga0atorul re.u$* declan+area negocierii, 'n m*sura 'n care termenul pre%*$ut de art. F din egea nr. 1F0G199H s-a 'mplinit, dar cu toate acestea anga0atorul nu a declan+at negocierea, ar putea .i atacat* pentru c* pro(a(il un ast.el de demers din partea sindicatului ar .i pierdut, con.lictul de interese .iind posi(il a .i declan+at pentru c* anga0atorul re.u$* negocierea colecti%*, dar numai 'n m*sura 'n care acest re.u$ al anga0atorului inter%ine +i dup* ce sindicatul l-a sesi$at pe acesta 'n condi!iile egii nr. 1F0G199H, repu(licat*, pentru declan+area negocierii. 7e de alt* parte, ast.el cum exist* reglementarea la acest moment, se poate considera c* un anga0ator este sanc!ionat contra%en!ional de dou* ori pentru aceea+i .apt*, respecti% pentru re.u$ul de declan+are al negocierii colecti%e, at&ta %reme c&t legiuitorul sta(ile+te o sanc!iune contra%en!ional* pentru nedeclararea negocierii colecti%e la termenul la care aceasta tre(uie declan+at*, ast.el cum aceste termene au .ost anali$ate 'n comentariul la art. 1FH C.muncii, c&t +i 'n ca$ul 'n care, dup* tot ce a .ost reali$at de sindicat, 'n continuare anga0atorul r*m&ne 'n pasi%itate +i nu reali$ea$* niciun demers pentru derularea negocierii.

D.. Prima edin de negociere


egea rom&n* nu reglementea$* o procedur* speci.ic* de negociere, ci impune anumite reguli care ar tre(ui a%ute 'n %edere la prima negociere. Ast.el, anali$&nd dispo$i!iile art. F alin. >C? din egea nr. 1F0G199H, ar re$ulta c* o negociere colectiv se deruleaz pe o anumit* perioad*, respecti% pe un termen de -) de zile . Cu pri%ire la natura 0uridic* a acestui termen urmea$* s* re%enim 'n continuare, ceea ce ne interesea$* acum este s* o(ser%*m c* negocierea colecti%* tre(uie s* .ie pri%it* ca un proces ce se deruleaz n timp. egiuitorul rom&n sta(ile+te ce se 'nt&mpl* la prima edin de negociere , 'n acest sens art. C din egea nr. 1F0G199H sta(ilind c* la primul termen p*r!ile preci$ea$* +i con%in cu pri%ire la calendarul negocierilor, cu pri%ire la o(iectul supus negocierii 'n ca$ul 'n care inter%ine negocierea anual* a unui contract multianual, cu pri%ire la in.orma!iile pe care anga0atorul urmea$* s* le pun* la dispo$i!ia sindicatului pentru ca acesta s* negocie$e 'n cuno+tin!* de cau$*. a prima +edin!* de negociere, p*r!ile sta(ilesc regulile pe care urmea$* s* le respecte 'n decursul procesului de negociere derulat pe o perioad*, de regul*, de maximum H0 de $ile.

D(. /egulamentul de negociere

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7ractica social* a condus, 'n special la ni%elul negocierilor mari, .ie 'n cadrul unor companii puternice, unor plat.orme industriale, .ie 'n cadrul negocierilor la ni%eluri superioare, la necesitatea concreti$*rii procedurii de derulare a negocierii colecti%e 'ntr-un regulament de negociere agreat de am(ele p*r!i, prin care se sta(ile+te exact cum %or .unc!iona +edin!ele de negociere. Ast.el de regulamente, de regul*, sta(ilesc proceduri de lucru pentru secretariatul comisiei de negociere, .unc!ie de o deose(it* importan!* pentru c* prin aceasta urmea$* s* treac* toate actele, 'nscrisurile, documentele supuse aten!iei partenerilor sociali sau agreate de partenerii sociali. "e asemenea, 'n cuprinsul unui ast.el de document se preci$ea$* reguli cu pri%ire la modul de 'ntocmire a procesului-%er(al, a .or!ei pe care acesta o poart* cu pri%ire la aspectele agreate de p*r!i, se pot sta(ili reguli cu pri%ire la conducerea +edin!ei de lucru, inclusi% la modul concret 'n care urmea$* s* se lucre$e. Ast.el, de exemplu, 'n contractele colecti%e de munc* ce presupun o de$%oltare anterioar* su.icient* pentru a acoperi direc!ii generale de derulare a raporturilor de munc* 'n unitatea respecti%*, chiar +i atunci c&nd se pune pro(lema 'ncheierii unui nou contract, p*r!ile pot con%eni ca (a$a de lucru s* .ie pre$entat* de %echiul contract, urm&nd ca .iecare dintre partenerii sociali s* aduc* propuneri concrete de modi.icare +i completare a %echiului contract. 6n regulament se poate preci$a acest aspect, precum +i momentul 'n care partenerii sociali %or .ace schim(ul de materiale 'n %ederea modi.ic*rii +i complet*rii textelor existente. 2%ident c* 'ntr-o ast.el de situa!ie nimic nu ar 'mpiedica ca p*r!ile s* con%in* prelungirea contractului existent printr;un act adiional , actul adi!ional urm&nd s* cuprind* +i modi.ic*ri +i complet*ri la contractul prelungit. 5u 'n ultimul r&nd, raportat la regulile care se impun pentru (una derulare a negocierii de regul*, 'n special anga0atorul, este interesat s* impun* o clauz de confidenialitate, ast.el 'nc&t documente pre$entate 'n cadrul negocierii, ca +i orice .el de in.orma!ie cu pri%ire la care cel*lalt partener social este pus 'n tem*, s* nu poat* .i di%ulgate. 7ot .i concepute +i clau$e care s* impun* derularea negocierii cu (un*-credin!*, sau o negociere 'n care .iecare dintre p*r!i s* se a(!in* de la denigrarea celeilalte p*r!i, deci o negociere 'n cadrul c*reia climatul de pace social* s* .ie deplin men!inut de c*tre parteneri, tocmai pentru c* un ast.el de climat este de natur* s* permit* o negociere real* +i constructi%*.

D0. A ligaia de informare 6n ce pri%e+te o ligaia de informare, de transmitere a anumitor in.orma!ii, o(liga!ie existent* 'n sarcina
patronului 'n (a$a egii nr. 1F0G199H, repu(licat*, este de o(ser%at c* aceasta este du(lat* +i de dispo$i!ii din dreptul comun, drept recunoscut de art. .) alin. 314 din 2egea nr. 0(!1)). , dreptul de a primi toate in.orma!iile necesare 'n %ederea discut*rii aspectelor ce !in de interese pro.esionale, economice, sociale, culturale sau sporti%e ale mem(rilor lor repre$enta!i. 7ractic, anga0atorul este o(ligat s* .urni$e$e anumite in.orma!ii partenerului s*u de negociere pentru ca acesta s* poat* negocia 'n cuno+tin!* de cau$*. Acest aspect re$ult* +i din ceea ce egea nr. 1F0G199H sta(ile+te ca .iind in.orma!ii o(ligatoriu de transmis, respecti% cele care s* asigure posi(ilitatea cunoa+terii locurilor de munc*, a ni%elurilor de salari$are +i a condi!iilor de munc*. 6n practica social* au existat multe pro(leme legate de limitele ce pot .i sta(ilite dreptului sindicatului de a .i in.ormat. 7ractica a demonstrat uneori c* anga0atorul nu este dispus s* asigure in.orma!ii rele%ante partenerului de negociere, a+a cum +i partenerul de negociere, sindicatul, de regul* repre$entati%, solicit* +i impune a-i .i aduse la masa negocierilor, in.orma!ii ce exced cadrului normal pentru (una des.*+urare a negocierilor. At&ta %reme c&t legea nu sta(ile+te ni+te elemente clare, re$ult* c* r*m&ne la latitudinea (unei-credin!e pe care .iecare dintre partenerii sociali 'n!elege s* o mani.este 'n cadrul negocierii pentru ca negocierea s* nu se (loche$e 'n ceea ce pri%e+te transmiterea in.orma!iilor. 2ste de o(ser%at c* legiuitorul nu sta(ile+te o sanc!iune concret* 'n ca$ul ne'ndeplinirii o(liga!iei de in.ormare. ,e poate pune pro(lema ce se nt*mpl n cazul n care angajatorul refuz s acorde informaiile solicitate de ctre sindicatT ,-ar putea considera c* 'ntr-o ast.el de situa!ie practic anga0atorul re.u$* negocierea, moti% pentru care sindicatul ar .i 'ndrept*!it s* declan+e$e con.lictul de interese 'n temeiul art. 12 lit. a? din egea nr. 1H8G1999. )otu+i, nu credem c* o ast.el de solu!ie poate .i .unc!ional* .*r* niciun .el de amendament. ,e poate considera c* anga0atorul re.u$* negocierea, o negociere real*, doar atunci c&nd re.u$* s* transmit* orice .el de in.orma!ii partenerului de discu!ii. 6n practica social*, de cele mai mult ori, sindicatul solicit* in.orma!ii suplimentare .a!* de cele transmise de anga0ator +i, e%ident, patronul re.u$* s* le pun* la dispo$i!ie. 5u credem c* 'ntr-o ast.el de situa!ie se poate admite c* anga0atorul practic re.u$* negocierea, .iind la latitudinea partenerilor sociali s* g*seasc* solu!ia de mi0loc, con%ena(il* pentru am(ele p*r!i pentru a nu (loca negocierea colecti%*. "e asemenea, 'n practica social*, de multe ori s-a pus pro(lema posi(ilit*!ii ca la masa negocierilor s* .ie pre$entate salariile, deseori sindicatele solicit* ca anga0atorul s* pre$inte salariile din unitate, pe considerentul c* doar cunosc&ndu-le pe acestea poate negocia cu pri%ire la salarii pentru anul urm*tor +i, pe de alt* parte, 'n temeiul art. 1J8 C.muncii , principiul confidenialitii salariilor nu poate .i opus sindicatului. # ast.el de a(ordare nu o consider*m corect* +i nici 'n spiritul legii pentru urm*toarele argumenteB pe de o parte, art. C din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te c* anga0atorul %a pune la dispo$i!ia partenerului de negociere in.orma!ii cu pri%ire la ni%elurile de salari$are, nicidecum cu pri%ire la salariile concrete. 6n ce pri%e+te dispo$i!ia art. 1J8 alin. >2? C.muncii , reglementea$* cu titlu de excep!ie posi(ilitatea 'nl*tur*rii con.iden!ialit*!ii salariilor, raportat la repre$entan!ii sindicali, dar numai 'n m*sura 'n care se pune pro(lema ap*r*rii unor interese indi%iduale raportate la anga0ator. Alt.el spus, nu se poate pune pro(lema con.iden!ialit*!ii salariului atunci c&nd un repre$entant sindical asist* un salariat mem(ru de sindicat 'n negocierea indi%idual* a salariului, dar este inadmisi(il a se

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

admite 'nc*lcarea principiului con.iden!ialit*!ii 'n cadrul negocierilor colecti%e. 7rincipiul con.iden!ialit*!ii salariilor poate .i 'nc*lcat numai 'n (a$a solicit*rii exprese a unui salariat, ca anga0atorul s*u s* transmit* salariul pe care 'l de!ine 'n mod indi%idual pentru o alt* pro(lem*, neexist&nd posi(ilitatea .unc!ion*rii unei 'mputerniciri generale a tuturor salaria!ilor c*tre sindicatul repre$entati% 'ndrept*!it ast.el s* cunoasc* acestora salariile. 5u 'n ultimul r&nd tre(uie s* men!ion*m c*, de+i la ni%elul unei unit*!i negocierea colecti%* se derulea$* cu sindicatul care repre$int* interesele tuturor salaria!ilor, nu to!i salaria!ii sunt +i mem(ri de sindicat, moti% pentru care unii dintre ace+tia ar putea s* re.u$e de plin drept ca salariul lor s* .ie cunoscut de ter!i, cel care r*spunde pentru con.iden!ialitatea salariului este patronul, moti% pentru care oric&nd un salariat este 'ndrept*!it s* ac!ione$e 'mpotri%a anga0atorului s*u 'n ca$ul 'n care acesta 'ncalc* principiul con.iden!ialit*!ii salariului, ast.el cum acesta este stipulat 'n art. 1J8 C.muncii . 2ste ra!iunea pentru care solicitarea unui sindicat ca 'n cadrul negocierilor colecti%e s*-i .ie comunicate toate salariile concret ar .i o solicitare a(u$i%*.

D-. Perioada de derulare a negocierilor


6n ce pri%e+te perioada de derulare a negocierilor, ast.el cum este reglementat* aceasta prin art. F alin. >C? din egea nr. 1F0G199H, consider*m c* termenul de -) de zile este imperati%. 7ractic, legiuitorul a determinat un termen 'n cadrul c*ruia partenerii sociali sunt o(liga!i s* .inali$e$e negocierea, .ie 'n sensul .ericit al 'ncheierii unui contract colecti% de munc*, .ie 'n sensul mai pu!in .ericit al e+u*rii negocierilor, atunci c&nd partenerii sociali nu au g*sit numitorul comun pentru sta(ilirea cadrului 'n care urmea$* s* se derule$e rela!iile de munc*. 5u-i mai pu!in ade%*rat 'ns* c*, dincolo de modul de redactare al textului de lege, 'n practic*, de multe ori p*r!ile con%inprelungirea termenului de -) de zile . # ast.el de solu!ie tre(uie s* .unc!ione$e 'n primul r&nd pentru ra!iuni de oportunitate, interesul general este acela de a se 'ncheia contractul colecti% de munc* +i nicidecum de a se constata e+uarea negocierilor.

D9. %eclanarea conflictului de interese


7ro(lema care se pune 'n leg*tur* cu perioada de derulare a negocierilor este de a +ti dac* exist* posi ilitatea

declanrii unui conflict de interese, pe considerentul c angajatorul nu accept revendicrile formulate n cadrul negocierilor de ctre salariai . "ispo$i!iile art. J din egea nr. 1H8G1999 sunt .oarte
clare, 'n sensul de a impune ca un con.lict de interese s* apar* atunci c&nd inter%in pro(leme cu pri%ire la negocierea colecti%*. Alt.el spus, declan+area con.lictului de interese este str&ns legat* de negocierea e.ecti%*. Articolul 12 enun!* 'ntre ca$urile care sunt de natur* a admite declan+area con.lictului de interese situa!ia 'n care patronul nu admite re%endic*rile repre$entan!ilor salaria!ilor, .ie pentru 'ncheierea unui nou contract colecti% de munc* Dart. 12 lit. (? din legeE, .ie 'n cadrul negocierilor anuale o(ligatorii Dart. 12 lit. e? din legeE. #ricum, +i 'ntr-un ca$ +i 'n cel*lalt se poate pune pro(lema c&nd se poate considera pe drept cu%&nt c* anga0atorul nu admite re%endic*rile salaria!ilor. 6n t*cerea legii, ar putea exista dou* solu!iiB .ie se poate considera c* at&ta %reme c&t legea nu distinge, nici noi nu putem distinge, moti% pentru care oric&nd sindicatul ar putea .i 'ndrept*!it s* declan+e$e con.lictul de interese pentru c* re%endic*rile pe care le-a adus la masa negocierilor nu au .ost admise de anga0atorN .ie se poate considera c* cel pu!in pe perioada de negociere legal* pre%*$ut* de art. F alin. >C? din egea nr. 1F0G199H p*r!ile sunt 'ndrept*!ite s* negocie$e +i s* g*seasc* solu!ii comune. 6n acea perioad* nu se poate .ace %or(ire despre re%endic*ri ale salaria!ilor, ci despre propuneri 'naintate de c*tre repre$entan!ii salaria!ilor la masa negocierilor. "ac* dup* derularea termenului 'n*untrul c*ruia se des.*+oar* negocierea p*r!ile nu au a0uns la un punct de %edere comun +i, 'n continuare, exist* solicit*ri ale salaria!ilor, acestea se pot trans.orma 'n re%endic*ri +i pot duce la na+terea con.lictului de interese 'ntemeiat .ie pe dispo$i!iile art. 12 lit. d?, .ie pe dispo$i!iile lit. e? din egea nr. 1H8G1999. "ar, p&n* la .inali$area perioadei legale sau a perioadei con%enite de c*tre partenerii sociali pentru negociere, orice demers 'n sensul declan+*rii con.lictului de interese ne pare a .i prematur, el repre$ent&nd o (locare a negocierii +i o inter%en!ie prin presiune asupra anga0atorului pentru a-l .or!a pe acesta, prin alte mi0loace dec&t negocierea, s* accepte anumite preten!ii. )otu+i, raportat la dispo$i!iile art. J din egea nr. 1H8G1999 +i con.orm dispo$i!iilor art. F alin. >C? din egea nr. 1F0G199H, coro(orate cu dispo$i!iile art. 12 din egea nr. 1H8G1999, credem c* s-ar impune o reglementare care s* 'nl*ture toate aceste am(iguit*!i, o reglementare clar* care s* sta(ileasc* .*r* du(iu c*, dac* 'n m*sura 'n care dup* derularea negocierilor 'n perioada con%enit* de partenerii sociali nu s-a a0uns la un punct de %edere comun, dup* acest termen exist* re%endic*ri ale salaria!ilor care au determinat ne'ncheierea contractului colecti% de munc* sau a actului adi!ional la acesta, se poate declan+a con.lictul de interes 'n condi!iile art. 12 lit. d? sau, dup* ca$, lit. e? din egea nr. 1H8G1999. Magda Volonciu

Art. *,!. "Clau'e prohibite i clau'e minimale$

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

>1? &ontractele colective de munc nu pot conine clauze care s sta ileasc drepturi la un

nivel inferior celui sta ilit prin contractele colective de munc ncheiate la nivel superior. >2? &ontractele individuale de munc nu pot conine clauze care s sta ileasc drepturi la un nivel inferior celui sta ilit prin contractele colective de munc. >F? 2a ncheierea contractului colectiv de munc prevederile legale referitoare la drepturile salariailor au un caracter minimal. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I02-I0FN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119129N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 800-802N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. F9I-C01N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu D,. Teoria drepturilor c*tigate n cadrul relaiilor colective


)eoria drepturilor c&+tigate repre$int* unul din .undamentele legisla!iei muncii, pornind de la .aptul c* este unul din instrumentele cele mai e.icace de protec!ie a intereselor salariatului, raportat la prerogati%ele ce con.er* autoritate anga0atorului 'n rela!ia cu salariatul s*u. 7ornind de la dispo$i!iile art. .' &.muncii care creionea$* ideea con.orm c*reia, odat c*tigate prin lege anumite drepturi de ctre un salariat, acestea nu mai pot fi pierdute nici chiar dac acel salariat i manifest voina n acest sens , se pune pe (un* dreptate 'ntre(area dac* acelea+i reguli sunt .unc!ionale +i 'n raporturile colecti%e. Consider*m c* r*spunsul nu poate .i dec&t negati%, o exacer(are a teoriei drepturilor c&+tigate .iind de natur* a rupe echili(rul normal 'ntre partenerii sociali speci.ic raportului de drept pri%at. "e alt.el, chiar +i 'n cuprinsul contractelor colecti%e de munc* se preci$ea$* 'n mod expres principiul egalitii partenerilor sociali Da se %edea, de exemplu, art. 1 din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 con.orm c*ruiaB 37*r!ile contractante >W? recunosc +i accept* pe deplin c* sunt egale +i li(ere 'n negocierea contractului >W?.4E. Ar mai tre(ui de su(liniat .aptul c*, dac* s-ar pune pro(lema in%oc*rii drepturilor c&+tigate 'n rela!iile colecti%e de munc*, atunci, 'n realitate, 'nsu+i mecanismul negocierii ar disp*rea. #rice 3negociere4 ar presupune ca moment de pornire drepturile c&+tigate 'n cadrul negocierii anterioare, ast.el 'n permanen!* unul din partenerii sociali >patronul sau, dup* ca$, patronatul? ar negocia su( presiunea repre$entan!ilor salaria!ilor, interesa!i s* o(!in* 'n permanen!* drepturi noi. Cum egea nr. 1F0G199H impune principiul negocierii anuale, ar re$ulta c* an de an re%endic*rile ar .i 'n cre+tere, iar 'n m*sura 'n care anga0atorul nu ar putea .ace .a!* datorit* unor st*ri economice .luctuante, practic negocierea s-ar (loca. 2ste e%ident c* nu acesta repre$int* sensul real +i normal al unei negocieri. 7e de alt* parte, art. 8 alin. >1? din Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional pe anii 200I-2010 sta(ile+te c* drepturile salariailor prevzute n acel contract nu pot reprezenta cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale sta ilite anterior prin contracte colective de la nivel inferior . )extul 'ncearc* cum%a s* pun* 'n discu!ie teoria drepturilor c*tigate la nivel colectiv . Ast.el, dac* anterior salaria!ii au do(&ndit, de exemplu, un salariu minim de HJ0 lei +i un drept la concediul de odihn* de 22 de $ile prin contractul la ni%el de unitate, dac* ulterior inter%ine contractul la ni%el na!ional, care sta(ile+te un salariu de (a$* de I00 lei minim, dar un concediu de odihn* minim de 21 de $ile, aceasta nu ar 'nsemna c* la ni%elul unit*!ii dreptul la concediul de odihn* ar putea .i redus pentru %iitor. 7ractic, salaria!ii 'n cau$* %or (ene.icia de un salariu de (a$* minim de I00 lei, a+a cum ar impune Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional, dar +i de un concediu de odihn* de 22 de $ile, drept c&+tigat prin negocierile de la ni%elul unit*!ii.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Aceasta nu 'nseamn* 'ns* c*, 'n anul urm*tor nu ar .i de admis ca, la renegocierea concediului de odihn*, acesta s* re%in* la 21 de $ile lucr*toare, dac* prin lege sau contractele colecti%e de la ni%el superior nu s-a sta(ilit alt.el. "repturile c&+tigate 'n rela!iile colecti%e ar impune e%entual corelarea 'ntre contractele colecti%e de la di.erite ni%eluri, respecti% contracte colecti%e +i lege.

D1. 8anciunea nerespectrii drepturilor din lege sau din contractul superior ? nulitatea acelei clauze
"e alt.el, solu!ia este con.orm* +i cu dispo$i!iile art. 8 din egea nr. 1F0G199H, 'ntr-ade%*r dispo$i!ii de principiu ce impun respectarea drepturilor c&+tigate la ni%el superior +i la ni%el in.erior. /ela!ia ce se sta(ile+te 'ntre di.eritele drepturi recunoscute prin contractele colecti%e de munc* repre$int* mecanismul ce sus!ine un speci.ic cu totul aparte al negocierii 'n cadrul rela!iilor de munc*. Ast.el, drepturile ce se regsesc ntr;un contract

colectiv de munc la nivel inferior nu pot fi su nivelul celor de la nivel superior, sanciunea aplica il n sens contrar fiind nulitatea a solut . 2ste de o(ser%at c* sanc!iunea nerespect*rii
drepturilor 3c&+tigate4 este nulitatea a(solut* a dispo$i!iilor ce sta(ilesc drepturi su( acel ni%el. )otu+i, nulitatea nu .unc!ionea$* automat, 'n acest sens sunt de o(ser%at dispo$i!iile art. 2C din egea nr. 1F0G199H, text care, dac* la primul alineat rea.irm* principiul impus de art. 8 preci$&nd sanc!iunea aplica(il* 'n ca$ul nerespect*rii acestuia, mai departe preci$ea$* 'n mod expres c* Gnulitatea clauzelor contractuale se constat de ctre instana judectoreasc competent, la cererea prii interesateH . "in textul art. 1( alin. 314 re$ult* dou* aspecte principaleB @ pro(lema nulit*!ii nu poate .i pus* din o.iciu +i este necesar ca instan!a s* .ie sesi$at* cu pri%ire la aceastaN @ nulitatea nu .unc!ionea$* automat, ci ea se constat* 'n (a$a hot*r&rii 0udec*tore+ti. )ocmai pentru ca solu!ia s* .ie c&t de poate de clar*, legiuitorul preci$ea$* care ar .i efectele 'n ca$ul constatrii nulitii unor clauze contractuale de ctre instana judectoreasc . 6ntr-o ast.el de situa!ieB @ .ie, dac* ac!iunea reclamantului cuprinde un ast.el de cap*t de cerere, instan!a, 'n m*sura 'n care 'l admite, %a o(liga patronul la negociere urm&nd ca p&n* la renegocierea drepturilor clau$ele nule a(solut s* .ie 'nlocuite cu cele cuprin$&nd drepturi mai .a%ora(ile din contractele superioare incidente sau, dup* ca$, din legeN @ .ie, constat&ndu-se nulitatea clau$ele din contractele colecti%e de la ni%el in.erior deoarece drepturile acolo recunoscute sunt su( ni%elul celor de la ni%el superior, %or de%eni incidente automat clau$ele din contractele colecti%e de la ni%el superior aplica(ile. 2ste de men!ionat 'n aceast* a doua situa!ie c* inter%en!ia drepturilor mai .a%ora(ile de la ni%el superior .unc!ionea$* 'n temeiul legii +i nu 'n (a$a unei hot*r&ri 0udec*tore+ti pentru c* ceea ce scoate 'n e%iden!* cu maxim* claritate +i dispo$i!ia cuprins* 'n art. 2C din egea nr. 1F0G199H este .aptul c* 'nlocuirea unei clau$e contractuale de c*tre p*r!i, .ie ea +i su( ni%elul drepturilor recunoscute la ni%el superior, se dispune 'n (a$a unei hot*r&ri 0udec*tore+ti +i nu automat, p&n* la acel moment %oin!a partenerilor sociali .iind su%eran*. 2ste de remarcat 'ns* c* 'n practica jurisprudenial nu aceasta este solu!ia care .unc!ionea$*, marea ma0oritate a instan!elor 0udec*tore+ti tind a considera c* nulitatea a(solut* a unei clau$e prin care se sta(ilesc drepturi su( ni%elul celor recunoscute 'n contractele colecti%e de munc* de la ni%el superior .unc!ionea$* automat, mai mult, instan!ele consider* c* ele sunt chemate a constata din o.iciu, 'n (a$a rolului lor acti%, .aptul c* o clau$* dintr-un contract colecti% de munc* este nul* a(solut deoarece pre%ede drepturi su( ni%elul celor recunoscute prin contractele superioare. Ast.el, de exemplu, 'n special 'n ca$ul ac!iunilor 'n preten!ii ini!iate de salaria!i, 'ntemeiate pe dispo$i!iile .a%ora(ile din contractele colecti%e de munc*, instan!ele nu ar putea s* admit* ac!iunea, dac* 'n preala(il nu ar .i constatat nulitatea clau$ei din contractul colecti% de munc* aplica(il salaria!ilor reclaman!i +i care pre%edeau drepturi su( ni%elul celor recunoscute prin contractele la ni%el superior. #r, o ast.el de constatare a nulit*!ii, a+a cum am demonstrat anterior, nu poate .unc!iona automat, .iind necesar* inter%en!ia unei ac!iuni separate. 6n consecin!*, simpla admitere a preten!iilor reclamantului pe considerentele c* acestea sunt recunoscute prin contractul la ni%el superior, 'n m*sura 'n care exist* o dispo$i!ie di.erit* 'n contractul de la ni%elul unit*!ii nu este de admis, solu!ia .iind contrar* dispo$i!iilor de principiu impuse de art. 2C din egea nr. 1F0G199H. "e alt.el, art. 2C nu .ace dec&t s* recunoasc* 'nc* o dat* principiul disponi(ilit*!ii 'n procesul ci%il, respecti% li(ertatea contractual*, principiu .undamental care gu%ernea$* orice contract, .ie el chiar +i cu un speci.ic normati%, ast.el cum este contractul colecti% de munc*. 5umai 'n m*sura 'n care sta%ila clau$ei negociat* la ni%elul unit*!ii ar .i 'nl*turat*, 'n sensul constat*rii prin hot*r&re 0udec*toreasc* a nulit*!ii acelei clau$e, s-ar putea pune pro lema incidenei dispoziiei mai favora ile ce se regsete n contractele de la nivel superior . 7entru re$ol%area integral* a pro(lematicii ridicate de aplica(ilitatea unei clau$e sau a alteia din contractul colecti%, esen!ial ni se pare a 'n!elege +i sensul exact al aplica(ilit*!ii generale a contractelor colecti%e de munc*, ast.el cum aceasta este reglementat* de art. 11 din egea nr. 1F0G199H, respecti% art. 2C1 C.muncii , coro(orat cu art. 2CI C.muncii. Magda Volonciu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Art. *,%. "Domeniu de aplicare$

Prevederile contractului colectiv de munc produc efecte pentru toi salariaii, indiferent de data angajrii sau de afilierea lor la o organizaie sindical. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 28I +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.NI&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I0F-I0CN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 802-80FN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C01-C0FN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 98-99.

&omentariu D,. Aplica ilitatea contractului colectiv de munc Articolul 2F9 C.muncii instituie principiul aplica ilitii a solute i generale a contractului colectiv de munc. Anali$&nd dispo$i!iile acestui text, se poate considera c* principiul aplica(ilit*!ii a(solute conduce +i la unicitatea contractului colectiv de munc. Ast.el, la .el ca +i art. 6 din 2egea nr. ,.)!,66-, repu(licat*, +i art. 2F9 C.muncii instituie regula con.orm c*reia contractul colectiv de munc se aplic tuturor salariailor dintr;o unitate, indiferent dac acetia sunt sau nu mem ri n gruparea care negociaz contractul colectiv de munc . ,olu!ia art.
2F9 C.muncii pune 'n practic* +i conceptul repre$entati%it*!ii p*r!ilor la negociere. Ast.el, at&ta %reme c&t 'n con.ormitate cu dispo$i!iile legii speciale, respecti% art. ,(;,' din 2egea nr. ,.)!,66-, repu licat , la negocierea unui contract colecti% de munc* pot participa numai partenerii sociali repre$entati%i, re$ult* c* aceast* calitate este de natur* s* con.ere +i prerogati%a de a-i repre$enta pe to!i salaria!ii de la ni%elul la care s-a 'ncheiat contractul colecti% de munc*.

D1. Prile contractului colectiv de munc


Con.orm art. 1C-18 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, sunt pri ale unui contract colectiv de muncB @ patronul sau, dup* ca$, patronii, repre$enta!i prin asocia!iile proprii +i @ salariaii, la r&ndul lor repre$enta!i .ie prin sindicate, .ie prin al!i repre$entan!i ale+i. egiuitorul rom&n a sta(ilit 'n cuprinsul art. 1J din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, pentru asocia!iile patronale care negocia$* contracte colecti%e de munc* la ni%el de grup de unit*!i, ramur* sau la ni%el na!ional, respecti% art. 1I pentru sindicatele care negocia$* la ni%el de unitate, grup de unit*!i, la ni%el de ramur* sau la ni%el na!ional o serie de criterii care, odat* 'ndeplinite +i constatate ca atare prin hot*r&re 0udec*toreasc*, le con.er* acea repre$entati%itate de natur* a le permite s* participe la negociere.

D.. /eprezentativitatea prin afiliere


egea rom&n* nu reglementea$* numai repre$entati%itatea determinat* de 'ndeplinirea criteriilor impuse de art. 1J, respecti% art. 1I din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, ci +i repre$entati%itatea prin a.iliere, reglementat* de art. ,' alin. 3.4 din 2egea nr. ,.)!,66-, repu licat . Cu pri%ire la art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, de la momentul adopt*rii acestui text, at&t doctrina, c&t +i practica au de$%oltat multe ipote$e, inclusi% 'n ceea ce pri%e+te interpretarea literal* a textului, consider&ndu-se c* acesta impune .ie 'n mod alternati% 'ndeplinirea condi!iilor apartenen!ei la o grupare sindical* superioar*

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

repre$entati%* sau 'ndeplinirea criteriilor preci$ate la art. 1I pentru ca un sindicat s* .ie repre$entati%, .ie 'ndeplinirea condi!iei apartenen!ei la un sindicat repre$entati% superior +i 'ndeplinirea condi!iilor impuse de art. 1I din egea nr. 1F0G199H. -inalul acestor dispute s-a reali$at prin %ecizia nr. 9 din 1, ianuarie 1))' pentru

examinarea recursului n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe l*ng +nalta &urte de &asaie i Eustiie, n legtur cu interpretarea i aplicarea dispoziiilor art. ,9 alin. 3,4 lit. c4 i ale art. ,' alin. 3.4 teza final din 2egea nr. ,.)!,66- privind contractul colectiv de munc, repu licat, referitor la condiiile necesare pentru do *ndirea reprezentativitii de ctre organizaiile sindicale constituite la nivel de unitate >M.#.. nr. H91 din
10 octom(rie 2008?, deci$ie care a sta(ilit posi(ilitatea repre$entati%it*!ii unui sindicat numai prin a.ilierea sa la o grupare superioar* repre$entati%*, .*r* a mai .i necesar* 'ndeplinirea criteriilor impuse de art. 1I din egea nr. 1F0G199H. "ac* acest aspect a .ost 'ntru totul clari.icat prin deci$ia 6naltei Cur!i de Casa!ie +i 1usti!ie .*r* a pune 'nc* 'n discu!ie oportunitatea unei asemenea reglement*ri 'n cadrul determinat al principiului repre$entati%it*!ii p*r!ilor la negociere, credem c* 'n continuare dispo$i!iile art. 1I +i art. 18 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, suscit* 'n interpretarea lor multe semne de 'ntre(are. Ast.el, 'n practic* exist* tendin!a de a se solicita intervenia unei hotr*ri judectoreti care s

constate reprezentativitatea sindicatului la negociere chiar i n situaia n care aceast reprezentativitate este o inut pe calea afilierii . Moti%a!ia unui ast.el de demers este dat* de .aptul c*
art. 1I alin. >2? din egea nr. 1F0G199H impune constatarea repre$entati%it*!ii prin hot*r&re 0udec*toreasc* .*r* a .ace distinc!ia dup* cum este %or(a despre o repre$entati%itate o(!inut* ca urmare a 'ndeplinirii criteriilor preci$ate de art. 1I alin. >1? sau o(!inut* ca urmare a a.ilierii acelui sindicat la o grupare sindical* superioar*, la r&ndul ei repre$entati%*. 6nclin*m s* credem c* o ac!iune prin care s-ar urm*ri constatarea repre$entati%it*!ii unui sindicat 'n temeiul art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, ar .i inadmisi(il* deoarece 'ns*+i legea con.er* repre$entati%itate sindicatului care do(&nde+te prin 3delegare4 repre$entati%itatea grup*rii la care este a.iliat. A%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 18 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, dispo$i!ii con.orm c*rora un sindicat care este repre$entati% la ni%el superior este repre$entati% +i la ni%el in.erior, se poate conchide c* de .apt, de exemplu, la ni%elul unei unit*!i nu particip* la negociere direct sindicatul nerepre$entati%, ci gruparea repre$entati%* la ni%el superior >la ni%el de ramur*? care +i-a 'mputernicit sindicatul a.iliat din acea unitate s*-+i negocie$e propriul contract colecti% de munc* cu patronul. 6ntr-o ast.el de situa!ie 'ns*, sindicatul repre$entati% prin a.iliere nu poate a%ea aceast* calitate @ de sindicat repre$entati% @ dec&t strict pentru negocierea contractului colecti% de munc*, deoarece dispo$i!iile art. 18 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, nu se extind +i 'n alt.el de situa!ii. 6n consecin!*, 'n cuprinsul legisla!iei din /om&nia se poate considera c* ori de c&te ori se .ace re.erire la sindicat repre$entati%, 'ntr-o alt* iposta$* dec&t 'n planul negocierilor colecti%e, acel sindicat tre(uie s* .ie repre$entati% 'n condi!iile art. 1I din egea nr. 1F0G199H, cu 'ndeplinirea condi!iilor impuse de lege +i constatate prin hot*r&re 0udec*toreasc*. Ast.el, de exemplu, art. 22 din egea nr. JCG200F impune o(liga!ia 'n sarcina anga0atorului de a asigura spa!iul pentru derularea acti%it*!ii numai 'n ca$ul sindicatelor repre$entati%e. a .el, declan+area con.lictului de interese organi$at de c*tre o grupare sindical* presupune ca organi$ator sindicatul repre$entati% care 'ndepline+te condi!iile impuse de art. 1I din egea nr. 1F0G199H. "ispo$i!iile art. 16 din 2egea nr. 0(!1)). impun o(ligati%itatea in%it*rii 'mputernici!ilor sindicatului repre$entati% la +edin!ele consiliului de la administra!ie la care se discut* pro(leme de interes pro.esional, economic, social, cultural sau sporti%. 6n toate situa!iile men!ionate mai sus inter%ine sindicatul care el 'nsu+i este repre$entati% a%&nd o pondere semni.icati%* la ni%elul colecti%it*!ii la care s-a constituit +i nicidecum sindicatul repre$entati% prin a.iliere. # alt* interpretare ar conduce la ideea c* at&ta %reme c&t sindicatul repre$entati% prin a.iliere nu inter%ine ca entitate 'n sine, ci ca a.iliat al grup*rii sindicale superioare repre$entati%e practic, de exemplu, raport&ndu-ne la dispo$i!iile art. 11 din 2egea nr. 0(!1)). , la ni%elul unei unit*!i ar do(&ndi un sediu pentru derularea acti%it*!ii .edera!ia sindical* de la ni%elul ramurii la care este a.iliat acel sindicat. Criteriul num*rului de mem(ri repre$enta!i nu are niciun .el de importan!* 'n ca$ul do(&ndirii repre$entati%it*!ii prin a.iliere, simpla calitate de sindicat persoan* 0uridic* .iind su.icient* pentru a putea ca la ni%elul unui anga0ator s* .unc!ione$e un num*r semni.icati% de sindicate repre$entati%e prin a.iliere. "ac* op!iunea ca acestea s* participe la negocierea colecti%* este reglementat* de lege Dart. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*E, nu ar .i de admis ca aceste grup*ri s* (ene.icie$e de toate drepturile speci.ice pe care un sindicat cu o pondere semni.icati%* 'n unitate le-ar putea a%ea. -aptul c* legea rom&n* permite participarea sindicatelor repre$entati%e prin a.iliere la negociere ar .i explica(il deoarece, 'n esen!a lor, sindicatele sunt chemate s* apere 3pro.esiunea4. 2ste posi(il ca la ni%elul unei unit*!i s* existe mai multe sindicate apar!in&nd unor grup*ri .ederati%e di.erite 'n %irtutea .aptului c* exist* +i acti%it*!i conexe celei principale +i salaria!ii care des.*+oar* ast.el de acti%it*!i este normal a .i repre$enta!i 'n cadrul negocierii. )otu+i, este de su(liniat .aptul c* legea rom&n* acord* primordialitate tot criteriului repre$entati%it*!ii 'n .unc!ie de ponderea pe care un sindicat 'l de!ine ca num*r de mem(ri 'n num*rul total de salaria!i. Acest aspect re$ult* .*r* du(iu din dispoziiile art. 1- alin. 314 lit. c4 din 2egea nr. ,.)!,66- , repu(licat*, dispo$i!ii con.orm c*rora, prin excepie, contractul colecti% de munc* se poate 'nregistra +i 'n situa!ia 'n care acesta nu a .ost semnat +i

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

deci nu a .ost practic agreat de c*tre to!i participan!ii la negociere, cu condi!ia ca nesemnatarii s* repre$inte mai pu!in de 1GF din num*rul de salaria!i la ni%el de unitate c&t +i su( IP din e.ecti%ul salaria!ilor din ramura respecti%* sau su( JP din e.ecti%ul salaria!ilor din economia na!ional*. 7ractic, criteriile la care .ace re.erire art. 2H alin. >2? lit. c? din egea nr. 1F0G199H sunt exact criteriile enun!ate de art. 1I alin. >1? +i care con.er* repre$entati%itate sindicatelor. Coro(or&nd cele dou* dispo$i!ii se poate considera c* angajatorul este o ligat s admit la negociere i participarea sindicatelor reprezentative

prin afiliere n condiiile art. ,' alin. 3.4 din 2egea nr. ,.)!,66-, repu licat, dar contractul colectiv de munc se poate ncheia chiar i fr realizarea acordului de voin cu acestea, fiind ns esenial i necesar consimm*ntul deplin al sindicatelor reprezentative care ndeplinesc criteriile art. ,9 alin. 3,4 din 2egea nr. ,.)!,66-, fapt constatat prin hotr*re judectoreasc . 6n
ca$ul sindicatelor repre$entati%e 'n condi!iile art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, este necesar a se constata repre$entati%itatea speci.ic* a acestora 'n (a$a actului care con.irm* a.ilierea lor, la sindicatul repre$entati% superior +i hot*r&rea 0udec*toreasc* care constat* repre$entati%itatea sindicatului superior la care sunt a.ilia!i. "in anali$a acestor aspecte re$ult* +i o a doua pro(lem* 'nt&lnit* deseori 'n practic*B cine poate s admit reprezentativitatea ctre sindicatul afiliatT 6n practic*, exist* tendin!a ca la ni%elul unui sindicat delegat s* se transmit* repre$entati%itatea grup*rii con.ederati%e. 2ste ade%*rat c* art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H nu preci$ea$* 'n mod expres .aptul c* .edera!ia deleag* repre$entati%itatea la ni%el de sindicat la ni%el de unitate, iar con.edera!ia la ni%el de .edera!ie, dar, anali$&nd dispo$i!iile art. 18 alin. >F? raportate la dispo$i!iile cuprinse 'n egea nr. JCG200F, se poate conchide c* reprezentativitatea nu poate fi transmis dec*t n mod direct de la un nivel la altul . Ast.el, con.orm egii sindicatelor nr. JCG200F, confederaia sindical se poate constitui prin asocierea mai multor sindicate, 'n timp ce o confederaie se constituie prin asocierea mai multor grupri federative. 6n consecin!*, un sindicat de la ni%elul unei unit*!i nu se poate a.ilia dec&t la o .edera!ie, urm&nd ca acea .edera!ie s* se a.ilie$e la o con.edera!ie. Alt.el spus, nu poate do(&ndi calitatea de sindicat repre$entati% 'n condi!iile art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H acel sindicat care 3prime+te4 repre$entati%itatea direct de la o con.edera!ie. a .el, nu se poate admite nici .aptul c* un sindicat este repre$entati% la ni%el de unitate 'n condi!iile art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, +i particip* la negociere pentru c* .ace parte dintr-o .edera!ie sindical* care nu este ea 'ns*+i repre$entati%* 'n (a$a art. 1I din egea nr. 1F0G199H, ci este repre$entati%* pentru c*, la r&ndul ei, este a.iliat* la o con.edera!ie sindical* a c*rei repre$entati%itate a .ost constatat* prin hot*r&re 0udec*toreasc*. 6n condi!iile art. 1I din egea nr. 1F0G199H, o ast.el de interpretare nu poate .i admis* deoarece art. ,' alin. 3.4, din 2egea nr. ,.)!,66-, repu licat , repre$int* un text de excepie 'n ceea ce pri%e+te repre$entati%itatea +i, 'n consecin!*, este de strict* interpretare. "e aceea nu se poate admite repre$entati%itatea o(!inut* de la cine%a care, la r&ndul s*u, o(!ine tot 'n mod excep!ional aceast* calitate, ci este necesar ca gruparea la care este a.iliat s* .ie ea 'ns*+i 'n mod expres repre$entati%*. #r, un sindicat la ni%el de unitate nu poate .i a.iliat dec&t la o .edera!ie, a+a cum o .edera!ie la r&ndul ei poate .i a.iliat* de regul* la o con.edera!ie. )oate aspectele legate de repre$entati%e puse 'n discu!ie mai sus re$ult* pe cale de interpretare +i credem c* ar .i (ene.ic dac* ar .i 'n mod expres re$ol%ate de lege. 7&n* la acel moment 'ns*, este de o(ser%at c* to!i repre$entan!ii la negociere creea$* partenerul social, ne.iind %or(a niciodat* de mai multe p*r!i care negocia$*, ci, 'n condi!iile art. 1C din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, este %or(a de doi parteneri sociali, salariai i patron, care particip* la 'ncheierea unui unic contract colecti% la .iecare ni%el, prin repre$entan!i proprii desemna!i 'n condi!iile legii. Contractul ast.el 'ncheiat, 'n (a$a art. 2F9 C.muncii +i respecti% art. 9 din egea nr. 1F0G199H, repre$int*, cel pu!in la ni%el de unitate, o excep!ie a principiului relati%it*!ii e.ectelor contractului, .iind aplica(il tuturor salaria!ilor dintr-o unitate deoarece, 'n (a$a principiului repre$entati%it*!ii de$%oltat mai sus, to!i salaria!ii din unitate au .ost repre$enta!i 'n negociere.

D(. "egocierea contractului colectiv de munc cu reprezentanii salariailor


Chiar +i 'n ca$ul 'n care la ni%elul unei unit*!i nu exist* sindicate sau acestea, chiar dac* exist*, nu sunt repre$entati%e 'n condi!iile art. 1I sau art. 18 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, exist* op!iunea negocierii contractului colecti% de munc*, participan!i la negociere .iind 'n aceast* situa!ie repre$entan!ii salaria!ilor, .ie reprezentanii alei n condiiile art. 11( i urm. &.muncii , .ie repre$entan!ii ale+i 'n condi!iile art. 1) din 2egea nr. ,.)!,66- . 6n acest din urm* ca$, repre$enta!ii salaria!ilor sunt desemna!i exclusi% pentru negociere, salaria!ii con.erindu-le un mandat special +i limitat pentru negocierea contractului colecti% de munc* +i, e%entual, 'ncheierea contractului. "up* 'ncetarea acestor acti%it*!i, 'mputernicirea repre$entan!ilor salaria!ilor ale+i 'n condi!iile art. 20 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, 'ncetea$*. 2ste ra!iunea pentru care art. 20 din egea nr. 1F0G199H este ast.el conceput 'nc&t 'ntotdeauna s* conduc* la desemnarea unor repre$entan!i ai salaria!ilor, ast.el ace+tia nu sunt desemna!i 'n .a!a unei anumite autorit*!i, ci sunt desemna!i 'n .unc!ie, 'n ordinea num*rului de %oturi o(!inute, num*rul de mem(ri 'n echipa ce negocia$* 'n numele salaria!ilor .iind determinat de comun acord cu anga0atorul. ,ingur* condi!ie impus* de art. 20 din egea nr. 1F0G199H este ca desemnarea repre$entan!ilor salaria!ilor la negociere 'n aceste condi!ii s* se reali$e$e 'n cadrul unei adun*ri generale a salaria!ilor la care s* participe cel pu!in 0um*tate

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

din num*rul de salaria!i. 7ractic, condi!ia pe care o impune art. 20 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, este ca

desemnarea reprezentanilor salariailor la negociere s se realizeze cu votul a cel puin jumtate din numrul salariailor din unitate.
Magda Volonciu

Art. *. . "Tipuri de contracte colective de munc$ >1? &ontractele colective de munc se pot ncheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de

activitate i la nivel naional. >2? &ontractele colective de munc se pot ncheia i la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite n continuare grupuri de anga(atori. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I0C-I0JN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. FFJ +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 80F-80CN Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C0F-C0HN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. "eo ligativitatea ncheierii contractelor colective de munc "ispo$i!iile art. 1() &.muncii corespund reglement*rii din legea cadru, ast.el cum acestea se reg*sesc 'n art. din 2egea nr. ,.6!,66-, repu licat . At&t art. 2C0 C.muncii , c&t +i art. 10 din egea nr. 1F0G199H, sta(ilesc
pe de o parte, ni%elurile la care se 'ncheie contracte colecti%e de munc*, iar, pe de alt* parte, a%&nd 'n %edere caracterul dispo$iti% al textelor 'n discu!ie, sta(ilesc principiul con.orm c*ruia ncheierea contractelor colective de munc, indiferent de nivelul pus n discuie, nu are caracter o ligatoriu . ,olu!ia actual* este identic* cu cea existent* anterior 'n legea rom&n*, respecti% 'n egea nr. 1FG1991, dup* 1990 legiuitorul rom&n neimpun&nd niciodat* 'ncheierea contractului colecti% de munc*. # ast.el de solu!ie este per.ect pertinent* a%&nd 'n %edere .aptul c*, chiar +i 'n condi!iile admiterii caracterului normati% al contractului colecti% de munc*, acesta r*m&ne totu+i o convenie ce presupune acordul de voin al prilor. 7rincipiul li(ert*!ii contractuale este mult prea important ca s* .ie 'nl*turat, chiar +i 'n condi!iile 'n care legiuitorul +i puterea statal* 'ncearc* prin toate mi0loacele s* impun* existen!a unui cadru con%en!ional de reglare a raporturilor de munc*. -*r* %oin!a p*r!ilor 'n acest sens 'ns*, orice demers este imposi(il, de aceea con.orm legii rom&ne partenerii sociali au o ligaia s negocieze n fiecare an , dar nu sunt .or!a!i ca 'mpotri%a %oin!ei lor s* 'ncheie un contract colecti% de munc*. "in p*cate 'ns*, de+i textele legii sunt clare +i principiale, nu 'ntotdeauna ele sunt +i corect puse 'n aplicare, exist&nd tendin!a uneori ca poate 3din prea mult $el4 inspectoratele de munc* s* impun* anga0atorilor existen!a unui contract colecti% de munc* 'mpotri%a interpret*rii

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

clare ce re$ult* din art. 2C0 C.muncii coro(orat cu art. 10 din egea nr. 1F0G199H, o ast.el de m*sur* .iind %*dit nelegal* +i a(u$i%*.

D1. "ivelurile la care se pot ncheia contracte colective de munc


6n ce pri%e+te ni%elurile la care se .ace re.erire 'n cuprinsul art. 2C0 C.muncii, .a!* de modul de sistemati$are al textului Dsistemati$are care 'n mod identic se reg*se+te +i 'n art. 10 alin. >1? +i >2? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*E, se poate considera c* de .apt contractele la nivel de unitate, ramur i la nivel naional reprezint regula, prin excepie legiuitorul admi!&nd +i posi ilitatea ncheierii contractului la nivel de grup de angajatori >grup de unit*!i?. 2ste de o(ser%at c* +i 'n raport de modul de redactare al art. 2C0 alin. >2? C.muncii , raportat la art. 10 alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, deschide op!iunea 'ncheierii contractelor colecti%e de munc* la ni%elul anga0atorilor persoane .i$ice, at&ta %reme c&t art. 2C0 alin. >2? C.muncii se re.er* generic la conceptul de anga0ator, 'n timp ce art. 10 alin. >2? din egea nr. 1F0G199H .ace strict* re.erire la conceptul de unitate. -aptul c* regula 'n domeniul ni%elurilor la care se pot 'ncheia contracte colecti%e de munc* presupuneB @ la (a$*, ni%elul unit*!iiN @ pentru gruparea intereselor legate de pro.esiune, ni%elul ramuriiN @ pentru prote0area general* a oric*rui salariat din /om&nia, ni%elul na!ional re$ult* +i din .aptul c* atunci c&nd legiuitorul a urm*rit sta(ilirea corel*rii dintre contractele colecti%e de munc* 'ncheiate la di.erite ni%eluri a a%ut 'n %edere tot acelea+i trei ni%eluri principale, la care .ace re.erire art. 2C0 alin. >1? C.muncii Da se %edea art. 2F8 alin. >1? C.muncii , respecti% art. 8 din egea nr. 1F0G199HE. Cu pri%ire la nivelul grupului de uniti, de+i art. 2C1 C.muncii +i art. 11 din egea nr. 1F0G199H .ac re.erire la modul de aplicare a contractului la acest ni%el, dispo$i!iile care s* concreti$e$e 'n mod clar partenerii sociali +i modalitatea de negociere sunt aproape inexistente. Consider*m c* aceasta repre$int* o mare lacun* a legii rom&ne, at&ta %reme c&t ni%elul grupului de anga0atori exprim* cel mai corect cu putin!* principiul li(ert*!ii de %oin!*, care conduce la sta(ilirea unor reguli con%en!ionale la un anumit ni%el. Cel pu!in pentru patronat, pe principiile li(ert*!ii de asociere se creea$* ast.el de grupuri de unit*!i la ni%elul c*rora se pot determina reguli con%en!ionale care s* 'mpace pe c&t posi(il interesele capitalului cu cele sociale. "e$%oltarea contractelor la ni%el de grup de unit*!i credem c* ar repre$enta cea mai oportun* solu!ie at&ta %reme c&t s-ar dori un dialog social real (a$at pe reguli de echitate. 6n special contractul colectiv de munc la nivel naional repre$int* o .ic!iune din punct de %edere al naturii con%en!ionale a contractului colecti% de munc*. "e .apt, un ast.el de contract nu repre$int* altce%a dec&t o 3lege4 care se suprapune .*r* niciun .el de 0usti.icare peste reglement*ri legale adoptate 'n mod tradi!ional de c*tre puterea legiuitoare. 2ste greu de 'n!eles, de exemplu, de ce at&ta %reme c&t exist* o lege care sta(ile+te la art. IF C.muncii c* perioada maxim* de prea%i$ este de 1J $ile lucr*toare, ori de c&te ori se pune pro(lema unui prea%i$ acordat salariatului la concediere acesta nu poate .i mai mic dec&t de 20 de $ile lucr*toare, deoarece a+a pre%ede contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional. Magda Volonciu

Art. *.1. "8ntinderea e#ectelor$ >1? &lauzele contractelor colective de munc produc efecte dup cum urmeaz# a? pentru toi salariaii angajatorului, n cazul contractelor colective de munc ncheiate la acest

nivel< (? pentru toi salariaii ncadrai la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s;a ncheiat contractul colectiv de munc la acest nivel< c? pentru toi salariaii ncadrai la toi angajatorii din ramura de activitate pentru care s;a ncheiat contractul colectiv de munc la acest nivel< d? pentru toi salariaii ncadrai la toi angajatorii din ar, n cazul contractului colectiv de munc la nivel naional. >2? 2a fiecare dintre nivelurile prevzute la art. 1() se ncheie un singur contract colectiv de munc. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 28I +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N 5h& 10dic0, 9nele solu!ii de aplicare a egii nr. 1F0G199H pri%ind contractele colecti%e de munc*, 'n /aporturi de munc* nr. HG199I, p. HJN C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1J2 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N I&Tr& /te.0nescu, Implica!ii practice ale modi.ic*rilor aduse Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional, 'n /aporturi de munc* nr. JG1998, p. CJ-C8N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I0J-I0HN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F1H +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 80C-80HN Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C0HC11N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 98-99N M& Volonciu, Considera!ii pri%ind corela!ia dintre e.ectele contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la di.erite ni%eluri, 'n /./.".M. nr. FG200C, p. 2JC.

&omentariu D,. Aplica ilitatea contractului colectiv de munc la nivel de unitate. &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional
A%&nd 'n %edere textele identice care se reg*sesc la art. 2C1 C.muncii +i art. 11 alin. >1? +i >2? din egea nr. 1F0G199H, s-ar putea considera la prima %edere c* la .iecare ni%el contractul colecti% de munc* se aplic* 'n mod general. Ast.el, ar re$ulta c*, dac* la ni%elul unei unit*!i exist* un contract colecti% de munc*, acelei uniti i se aplic practic trei contracte colective , toate trei .iind .unc!ionale deoarece unitatea .ace parte dintr-o ramur de acti%itate, iar con.orm art. 11 alin. >1? lit. c? din egea nr. 1F0G199H, respecti% art. 2C1 alin. >1? lit. c? C.muncii, contractul colecti% de munc* se aplic* 3pentru toi salariaii ncadrai n toate unitile din ramura de activitate4 pentru care acesta s-a 'ncheiat. 6n acela+i timp se aplic* +i cel de-al treilea contract, la nivel naional, deoarece con.orm art. 11 alin. >1? lit. d? din egea nr. 1F0G199H, ca de alt.el +i art. 2C1 alin. 1 lit. d? C.muncii, contractele colecti%e la ni%el na!ional se aplic* 3pentru toi salariaii ncadrai n toate unitile din ar4. 5u mai punem 'n discu!ie ipote$a 'n care unitatea ar .i .*cut parte +i dintr-un grup de uniti, ca$ 'n care, practic, salaria!ilor din unitatea respecti%* li s-ar aplica patru contracte colective concomitent. # ast.el de solu!ie nu numai c* .ri$ea$* a(surdul, dar 'n esen!a ei contra$ice principiile pe care legea cadru, ca de alt.el +i Codul muncii, le impune. Ast.el, at&t 'n alin. >2? al art. 11 din egea nr. 1F0G199H, c&t +i 'n cuprinsul art. 2C1 C.muncii , se preci$ea$* clar c* la .iecare ni%el se 'ncheie un singur contract colecti% de munc*. 7e cale de consecin!*, re$ult* c* la .iecare ni%el se aplic* un singur contract colecti% de munc*. ,olu!ia se spri0in* de alt.el +i pe dispo$i!iile art. 2CI C.muncii , dispo$i!ii con.orm c*rora dac* la un anumit ni%el nu exist* contract colecti% de munc*, numai atunci se aplic* contractul colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el superior. Ad*ug*m +i .aptul c* cele preci$ate mai sus '+i pot g*si un argument de text +i 'n dispo$i!iile art. ,)) alin. 3.4 din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9;1),) , dispo$i!ii con.orm c*rora 'n situa!iile 'n care nu se 'ncheie contracte colecti%e de munc* pe ramur* sau grupuri de unit*!i, pre%ederile Contractului colecti% de munc* unic la ni%el na!ional sunt considerate minimale, de la acestea urm&nd a demara negocierea la ni%el de unitate. /e$ult* deci c* dac* la ni%elul unei unit*!i partenerii sociali au con%enit 'n sensul 'ncheierii unui contract colecti% de munc*, con.orm principiului o(ligati%it*!ii contractelor, acesta de%ine legea p*r!ilor +i el este cel aplica(il. "ac* un ast.el de contract nu s-a 'ncheiat, de%in incidente dispo$i!iile art. 11 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, respecti% 2C1 alin. >1? C.muncii 'n sensul c* %or .i aplica(ile dispo$i!iile din contractul colecti% de munc* de la ni%el superior care sunt incidente 'n cau$* >contractul colecti% de munc* de la ni%elul ramurii dac* acea unitate .ace parte din ramura respecti%* +i s;a convenit n acest sens 'n condi!iile art. 1F din egea nr. 1F0G199H?, respecti% Contractul colecti% de munc* unic la ni%el na!ional ale c*rui dispo$i!ii, con.orm art. 11 alin. >1? lit. c? din egea nr. 1F0G199H, respecti% art. 2C1 alin. >1? lit. d? C.muncii, sunt aplica(ile tuturor salaria!ilor din /om&nia. 2xtrapol&nd aceast* solu!ie pe anali$a e.ectuat* anterior cu pri%ire la leg*turile dintre contractele colecti%e 'ncheiate la di.erite ni%eluri +i sanc!iunea aplica(il* 'n ca$ul nerespect*rii dispo$i!iilor art. 8 din egea nr. 1F0G199H re$ult* c*, 'n ca$ul 'n care instan!a sesi$at* cu constatarea nulit*!ii unei clau$e cuprinse, de exemplu 'ntr-un contract colecti% de munc* la ni%el de unitate, ac!iune 'ntemeiat* pe .aptul c* acea clau$* cuprinde

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

drepturi su( ni%elul celor recunoscute prin contractul colecti% de munc* de la ni%elul ramurii, 'n m*sura 'n care %a .i sesi$at* ulterior cu o aciune n pretenii, %a constata c* 'ntre partenerii sociali de la ni%elul unit*!ii cu pri%ire la acele drepturi nu exist* solu!ii con%enite +i, pe cale de consecin!*, de%in incidente dispo$i!iile din contractul colecti% de munc* de la ni%elul superior aplica(il. 7e aceast* (a$* de g&ndire preten!iile 'ntemeiate pe dispo$i!iile contractului colecti% de munc* de la ni%el superior sunt e%ident 'ndrept*!ite, 'n m*sura 'n care 'ns* prin ac!iunea 'n nulitate a(solut* 'mpotri%a dispo$i!iilor ce cuprind drepturi su( ni%elul celor recunoscute prin contractele colecti%e la ni%el superior se solicit* +i o(ligarea patronului de a negocia pentru a 'nlocui clau$a nul* din contractul colecti% de munc* cu o alta legal*, e%ident c* p*r!ilor li se %a impune o ligaia de a face astfel cum aceasta a fost presta ilit de ctre instan . Con.orm art. 2C alin. .inal din egea nr. 1F0G199H, p&n* la momentul concreti$*rii negocierii prin 'ns*+i pronun!area nulit*!ii a(solute de c*tre instan!a 0udec*toreasc*, prin egea nr. 1F0G199H incidente %or .i tot dispo$i!iile din contractul colecti% de munc* de la ni%el superior, 'n (a$a interpret*rilor art. 11 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, respecti% art. 2C1 alin. >1? C.muncii pre$entate anterior. 6ntr-o ast.el de situa!ie patronul, .a!* de care salariatul ar in%oca 'n instan!* preten!ii 'ntemeiate pe drepturile .a%ora(ile din contractul colecti% de munc* superior, nu ar putea (loca o ast.el de cerere pe considerentul prematurit*!ii sale, deoarece p*r!ile 'nc* nu s-au a+e$at la negociere, a+a cum a impus instan!a. 7e de alt* parte, instan!a nu poate o(liga dec&t la negociere, .iind per.ect posi(il ca 'n urma derul*rii acesteia p*r!ile s* nu a0ung* la o solu!ie superioar* celei preci$ate 'n contractul colecti% de munc* de la ni%el superior sau s* nu a0ung* la niciun punct de %edere comun.

D1. Posi ilitatea declanrii unui conflict de interese


,e pune pro(lema dac* 'ntr-o ast.el de situa!ie 'n ca$ul 'n care p*r!ile nu a0ung la un punct de %edere comun repre$entan!ii salaria!ilor ar .i 'ndritui!i s* declan+e$e un conflict de interese pentru re%endic*rile nere$ol%ate 'n cadrul negocierii. Ast.el, este de o(ser%at .aptul c* dispo$i!iile art. C din egea nr. 1H8G1999 de.inesc clar con.lictele de interese ca .iind acele con.licte ce sta(ilesc condi!ii de munc* cu oca$ia negocierii contractelor colecti%eN pe de alt* parte, art. 1F alin. >1? din egea nr. 1H8G1999 sta(ile+te cu %aloare de principiu .aptul c* un conflict de interese nu poate fi declanat pe durata vala ilitii unui contract colectiv de munc . Mai mult, art. 12 lit. e? din aceea+i lege preci$ea$* c* numai 'n ca$ul 'n care inter%in di%ergen!e la negocierea anual* o(ligatorie pri%ind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru +i condi!iile de munc*, numai 'ntr-o ast.el de situa!ie s-ar putea considera .*r* du(iu c* declan+area con.lictului de interese este per.ect legal*, chiar dac* la ni%elul unit*!ii respecti%e este 'n %igoare un contract colecti% de munc*. #r, ipote$a pus* 'n discu!ie porne+te de la .aptul c* la ni%elul unit*!ii exist* un contract colecti% de munc*, dar c* instan!a, 'n a.ara negocierilor anuale o(ligatorii, impune negocierea unei clau$e a contractului colecti% de munc* ca urmare a .aptului c* cea anterioar* a .ost lo%it* de nulitate a(solut*. -*c&nd o anali$* ad literam a textelor de lege mai sus enun!ate, re$ult* c* raportat la situa!ia clau$elor cuprinse de art. 12 din egea nr. 1H8G1999, con.lictul de interese nu poate .i declan+at. 6n spe!*, con.lictul nu poate .i declan+at nici 'n m*sura 'n care patronul re.u$* demararea negocierilor, ne.iind incidente pentru acelea+i ra!iuni dispo$i!iile art. 12 lit. d? din egea nr. 1H8G1999. "ac* solu!ia, de lege lata, .undamentat* pe o interpretare ad literam este e%ident*, mai greu este de sesi$at spiritul legii, 'ntr-o ast.el de ipote$* .iind interesant de anali$at dac* ar .i potri%it* o interpretare literal* extensi%* 'n spe!*. Ast.el, s-ar putea admite inciden!a dispo$i!iilor art. 12 lit. d?, respecti% art. 12 lit. e? din egea nr. 1H8G1999 +i 'n ca$ul 'n care nu inter%ine o negociere anual* o(ligatorie, adic* acea negociere impus* de art. F din egea nr. 1F0G199H, ci inter%ine o negociere o ligatorie impus de o hotr*re judectoreasc. a prima %edere s-ar putea considera c* spiritul legii nu poate .i 'ndreptat 'ntr-o alt* direc!ie, alta dec&t cea care ar permite salaria!ilor s*-+i exercite dreptul fundamental la grev ori de c&te ori re%endic*rile lor legate de condi!iile de munc* +i in%ocate 'n cadrul negocierii s-ar lo%i de un re.u$ din partea anga0atorului. )otu+i, 'n situa!ia de spe!*, ipote$a este alta, p*r!ile au negociat +i au .ost de acord s* sta(ileasc* 'n contractul lor colecti% de munc* clau$e su( ni%elul celor preci$ate 'n contractul colecti% de munc* de la ni%elul ramurii. 6n consecin!*, chiar dac* art. 8 din egea nr. 1F0G199H permite de principiu in%ocarea propriei turpitudini pentru des.iin!area unei 'n!elegeri, solu!ia nu poate .i extins* dincolo de litera strict* a legii, cu at&t mai mult cu c&t ea are %aloare de excep!ieN se poate admite retractarea %oin!ei exprimate 'ntr-o 'n!elegere +i ac!iunea menit* s* duc* la des.iin!area acelei 'n!elegeri pentru ra!iuni de protec!ie, dreptul muncii .iind un drept de protec!ie, dar nu se poate admite ca pe considerentele unei ulterioare retract*ri a po$i!iei ini!ial exprimate s* se a0ung* la con.licte de interese, cu at&t mai mult cu c&t legea pre%ede solu!ia .a%ora(il* pentru salariat de natur* s*-l prote0e$e pe acesta p&n* la o ulterioar* negociere legal o(ligatorie, at&ta %reme c&t de%in incidente clau$ele mai .a%ora(ile din contractele colecti%e de la ni%el superior. # solu!ie contrar* ar conduce 'n de.initi% chiar +i la negarea regulii con.orm c*reia con.lictul de interese ar tre(ui s* repre$inte ultima solu!ie pentru re$ol%area re%endic*rilor salaria!ilor.

D.. Aplica ilitatea contractului colectiv de munc la nivel de ramur sau grup de uniti egat de aplica ilitatea contractului colectiv de munc , credem c* se impune a a%ea 'n %edere +i
corelarea dispo$i!iilor art. 11 cu cele ce se reg*sesc 'n art. 1F din egea nr. 1F0G199H. Ast.el, dac* 'n ceea ce pri%e+te situa!ia contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el de unitate +i la ni%el na!ional se poate remarca o aplica(ilitate a(solut* +i general* a clau$elor pentru to!i salaria!ii, o ast.el de aplica(ilitate nu mai .unc!ionea$*

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

'n acelea+i condi!ii atunci c&nd se anali$ea$* incidena la nivelul ramurii sau a grupului de uniti . 7entru aceste ni%eluri, art. 1F din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te reguli speciale l*s&nd la dispo$i!ia p*r!ilor s* determine cadrul aplica(ilit*!ii contractelor. 6n acest sens, art. 1F alin. >1? din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te o(liga!ie 'n sarcina p*r!ilor, 'n sensul c* acestea tre(uie s* determine at&t 'n cadrul contractului de la ni%elul grupului, c&t +i 'ntr-un contract la ni%el de ramur*, unit*!ile la care acesta se aplic*. 6n consecin!*, simpla apartenen!* con.orm unor codi.ic*ri a(stracte la o ramur* sau alta nu este su.icient* pentru a determina aplica(ilitatea a(solut* +i general* a contractul colecti% de munc* la ni%elul acelei unit*!i. Mai mult dec&t at&t, 'ns*+i legea spune c* determinarea s.erei de aplicare la ni%el de ramur* sau la ni%el de unitate se reali$ea$* prin negociere, acesta .iind sensul dispo$i!iilor art. 1F alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, dispo$i!ii ce pre%*d c* unit*!ile componente ramurii de acti%itate sunt cele sta(ilite +i preci$ate de c*tre negociatorii contractului colecti% de munc* de la ni%el de ramur*. Cu toate acestea exist* o practic* 0urispruden!ial* relati% (ogat* care, consider* c* at&ta %reme c&t o anumit* unitate are un o(iect de acti%itate apar!in&nd unei anumite ramuri con.orm codului CA25, automat acea unitate, indi.erent de %oin!a exprimat*, se a.l* su( inciden!a contractului colecti% de munc* al ramurii respecti%e. 6n plus, art. ,)) din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9;1),) impune 'ncheierea contractelor colecti%e de munc* la ni%elul unor ramuri indicate 'n Anexa C la contract +i determinate 'n .unc!ie de codul CA25. "incolo de .aptul c* este inadmisi(il a se impune 'ncheierea unui contract, .ie el chiar contractul colecti% de munc*, .*r* a se !ine cont de %oin!a real* a p*r!ilor semnatare, o(ser%*m 'n ca$ul art. 100 aceea+i 'ncercare de determinare a aplica(ilit*!ii contractelor colecti%e la ni%el de ramur* pe considerente a(stracte >apartenen!a la anumite coduri? .*r* a se !ine cont, din nou, de %oin!a real* a celor care negocia$* la ni%el de ramur*. "ac* la aceast* situa!ie ad*ug*m +i .aptul c* 'n practica social* 'n multe contracte colecti%e de munc* la ni%el de ramur* se preia solu!ia codului CA25, 'n sensul c* se preci$ea$* c* acel contract este aplica(il tuturor unit*!ilor care au un anumit cod CA25, re$ult* c* 'n de.initi% de cele mai multe ori exist* tendin!a de a se generali$a +i aplica(ilitatea contractul colecti% de munc* la ni%el de ramur*, chiar dac* 'n mod expres legea, prin intermediul art. 1F din egea nr. 1F0G199H, las* la latitudinea p*r!ilor determinarea aplica(ilit*!ii contractului 'ncheiat la acest ni%el. )re(uie totu+i s* apreciem c* 'n lipsa unei pre%ederi exprese care s* determine 'n mod generic sau concret unit*!ile la ni%elul c*rora contractul colecti% de munc* de la ni%elul ramurii este aplica(il, nu se poate %or(i de o aplica ilitate automat a acestuia deoarece ast.el s-ar 'nc*lca dispo$i!iile art. 1F din egea nr. 1F0G199H. Magda Volonciu

Art. *.*. "Durata contractului$

&ontractul colectiv de munc se ncheie pe o perioad determinat, care nu poate fi mai mic de ,1 luni, sau pe durata unei lucrri determinate. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 28I +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N C&L& -opescu, Considera!ii asupra constitu!ionalit*!ii datei de intrare 'n %igoare a contractelor colecti%e de munc*, 'n "reptul nr. 8G2000, p. JJ-JHN I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I0H-I0IN Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. FFH +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 80H-808N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C11-C12N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, "urata +i

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

.orma contractului colecti% de munc*, 'n /aporturi de munc* nr. 11G1998, p. CI-C9N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are Contractele colecti%e de munc* sunt 'ntotdeauna contracte pe durat determinat, 'n acest sens at&t art. 2C2 C.muncii, c&t +i art. art. 2F din egea nr. 1F0G199H sta(ilesc 'n mod expres durata minim a unui contract colectiv de munc respectiv durata de ,1 luni sau p*n la realizarea unei lucrri . Articolul 2F alin. >2? din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te posi(ilitatea de prelungire a duratei contractului colecti% de munc* peste perioada pentru care a .ost 'ncheiat, preci$&nd c* o ast.el de prelungire se poate reali$a 'n acelea+i condi!ii ini!ial negociate sau cu modi.ic*ri. "ispo$i!ia art. 2F alin. >2? din egea nr. 1F0G199H tre(uie coro(orat* cu textul de principiu care se reg*se+te la art. F din egea nr. 1F0G199H, respecti% art. 1 C.muncii , +i care impune partenerilor sociali cel pu!in la ni%el de unitate o negociere anual o ligatorie. 6n consecin!*, chiar dac* se 'ncheie un contract colecti% de munc* pe o perioad* mai mare de un an, nu se poate prelungi automat acel contract .*r* a inter%eni negocierea anual* o(ligatorie. 7e de alt* parte, 'n m*sura 'n care la expirarea duratei pentru care s-a 'ncheiat contractul 'n cadrul negocierii, nimic nu opre+te p*r!ile s* dispun* prelungirea contractului peste durata ini!ial sta(ilit* cu sau .*r* modi.ic*ri. # ast.el de solu!ie ar repre$enta %oin!a exprimat* a partenerilor sociali urm&nd a .i concreti$at* 'ntr-un act adiional per.ect %ala(il la contractul ini!ial. 6n s.&r+it, 'n practica social* s-a 'ncercat 'ncheierea unor contracte colecti%e perpetue, ast.el de contracte a%eau preci$at* numai o durat* minim* sta(ilindu-se c* dac* p*r!ile nu con%in la 'ncheierea unui alt contract se %a prelungi contractul ini!ial. "incolo de .aptul c* aceast* practic* 'ncalc* principiul li(ert*!ii contractuale, ca de alt.el +i principiul negocierii, impun&nd 'n permanen!* existen!a unui contract ini!ial peste %oin!a uneia dintre p*r!i care ar dori schim(area, solu!ia duce +i la 'nc*lcarea dispo$i!iilor art. 2F alin. >1? din egea nr. 1F0G199H deoarece permite prelungirea la in.init a unui contract. Magda Volonciu

Art. *.,. "1(ecutarea contractului$ >1? 7xecutarea contractului colectiv de munc este o ligatorie pentru pri. >2? "endeplinirea o ligaiilor asumate prin contractul colectiv de munc atrage rspunderea

prilor care se fac vinovate de aceasta. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1JJ +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I08N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. FCJ +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 809-810N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C12-C1HN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"ispo$i!iile art. 2CF C.muncii sunt aproximati% identice cu cele cuprinse 'n art. F0 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, aceste dispo$i!ii cons.in!ind practic principiul o ligativitii contractelor. 5erespectarea clau$elor cuprinse 'n contractele colecti%e de munc*, indi.erent de ni%elul la care acestea sunt 'ncheiate, conduc la tragerea la r*spundere a p*r!ii culpa(ile, 'n spe!* .iind pus* 'n discu!ie o r*spundere contractual*.

D,. &aracterul o ligatoriu al contractului colectiv de munc


Con.orm art. 2CF alin. >1? C.muncii +i, respecti%, art. F0 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H repu(licat*, executarea contractului colectiv de munc este o ligatorie pentru pri . Qi prin aceast* dispo$i!ie se su(linia$* caracterul convenional al contractului colecti%, el repre$ent&nd 'n esen!* o consecin!* a %oin!ei p*r!ilor, .iindu-i aplica(il principiul pacta sunt ser6anda, dedus din interpretarea art. 6-6 &.civ. 2%ident c* li(ertatea contractual* prin care se a0unge la 'ncheierea unui contract ce de%ine lege a p*r!ilor presupune o anumit* limitare 'n cadrul impus de ordinea de drept +i clau$ele minimale cuprinse 'n contractele colecti%e 'ncheiate la ni%el superior. 6n doctrina de specialitate cu pri%ire la pro lema posi ilitii ca una dintre pri s execute mai mult dec*t s;a o ligat s-a considerat c* dac* patronul acord* o presta!ie mai mare dec&t cea la care s-a o(ligat prin contractul colecti% de munc*, salaria!ii, prin repre$entan!ii lor, nu se pot opune la aceasta, orice opo$i!ie reg*sindu-se la limita a(u$ului de drept >M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, p. 2J8?. 6n practic*, ast.el de situa!ii inter%in atunci c&nd, de exemplu, un anga0ator acord* drepturi salariale indi%iduale, .*r* ca 'n preala(il acestea s* .i .ost anterior negociate cu sindicatul. 5u de pu!ine ori, sindicatul a considerat aceast* practic* nelegal* pe considerentul c* ea urm*re+te su(minarea sindicalismului. 7utem considera c* 'n cadrul negocierilor indi%iduale tre(uie sanc!ionat* orice atitudine discriminatorie a patronului, de exemplu, atunci c&nd acord* drepturi superioare nemem(rilor de sindicat .*r* niciun .el de 0usti.icare. "ar a considera pur +i simplu c* negocierea indi%idual* cu pri%ire la aspecte ce exced contractul colecti% de munc* sau cu pri%ire la care p*r!ile nu au consim!it ar .i nelegal*, ar conduce practic la 'n.r&ngerea 'nsu+i dreptului indi%idual al .iec*rui salariat de a-+i reali$a interesele 'n cadrul rela!iilor de munc*. "e .apt, credem c* oric&t de important* ar .i negocierea colecti%* 'n raporturile de munc*, aceasta nu poate exista .*r* sus!inerea pe care i-o asigur* negocierea indi%idual*.

D1. /spunderea partenerilor sociali n cazul neexecutrii contractului colectiv de munc


Contractul colecti% de munc*, considerat ca .iind lege a p*r!ilor, impune pentru cocontractan!i o(liga!ii a c*ror nerespectare atrage r*spunderea contractual* a celui culpa(il. "e .apt, aceast* conclu$ie este pre%*$ut* 'n mod expres +i de egea nr. 1F0G199H, art. F0 alin. >2? re.erindu-se la existena unei rspunderi pentru cei ce se .ac %ino%a!i de ne'ndeplinirea o(liga!iilor asumate prin contractul colecti% de munc*. 6n leg*tur* cu mani.estarea rspunderii contractuale 'n aceast* situa!ie speci.ic*, consider*m a .i necesare anumite precizri. 6n ca$ul 'n care una dintre p*r!i nu +i-ar executa o(liga!iile contractuale, la r&ndul s*u, cealalt* parte ar putea ca temporar s* 'ncete$e executarea, in%oc&nd exceptio de non adimpleti contractus T Acest e.ect .unc!ionea$* de la sine 'n ca$ul oric*rui contract sinalagmatic +i contractul colecti% de munc* este un contract sinalagmatic. #dat* in%ocat* excepia de neexecutare a contractului , consecin!a imediat* const* 'n suspendarea e.ectelor acelui contract. #r, 'n temeiul art. F2 din egea nr. 1F0G199H, executarea contractului colecti% de munc* sau a unor clau$e ale acestuia se suspend* pe durata gre%ei +i numai 'n m*sura 'n care nu este posi(il* continuarea acti%it*!ii de c*tre salaria!ii negre%i+ti. a prima %edere s-ar putea .ace urm*toarea a.irma!ieB 'n ca$ul 'n care anga0atorul nu-+i 'ndepline+te o(liga!iile ce-i re%in din contractul colecti% de munc* salaria!ii nemul!umi!i in%oc&nd excep!ia de neexecutare a contractului, la r&ndul lor nu-+i %or executa o(liga!iile ce re$ult* din contract. 6n realitate 'ns*, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. F2 din egea nr. 1F0G199H, coro(orate cu cele cuprinse 'n art. J1 lit. .? C.muncii conduc la ideea c* ini!iati%a suspend*rii clau$elor contractului colecti% de munc* apar!ine anga0atorului, at&ta %reme c&t 'n ca$ul gre%ei, dac* acti%itatea nu mai poate .i continuat* cu restul salaria!ilor, se poate dispune suspendarea contractului colecti% de munc*, contractele indi%iduale de munc* ale salaria!ilor gre%i+ti .iind suspendate din ini!iati%a acestora. a .el dac* salaria!ii nu-+i execut* o(liga!iile ce le re%in din contractul colecti% de munc*, anga0atorul nu poate in%oca la r&ndul s*u excep!ia de neexecutare a contractului (loc&nd la r&ndul s*u acordarea drepturilor c*tre ace+tia, pentru simplu .apt c* nici 'n ca$ul contractului indi%idual de munc* excep!ia neexecut*rii contractului nu poate .i in%ocat*. 5u 'n ultimul r&nd, o(ser%&nd dispo$i!iile art. 12 coro(orate cu cele cuprinse 'n art. 1F +i respecti% art. C din egea nr. 1H8G1999, at&ta %reme c&t exist* un contract colecti% de munc* +i nu se pune pro(lema unor negocieri o(ligatorii, con.lictul de interese nu poate .i declan+at. /e$ult* deci c*, dac* nu exist* op!iunea in%oc*rii excep!iei de neexecutare a contractului e%entual, s-ar putea impune des.iin!area 'n tot sau 'n parte a contractului, practic instan!a 0udec*toreasc* .iind sesi$at* cu o ac!iune 'n re$ilierea contractului pentru neexecutarea acestuia. 2ste de o(ser%at 'ns* c*, n practic, neexecutarea unor clau$e din contractul colecti% de munc* are ca e.ect o(ligarea p*r!ii culpa(ile prin hot*r&re 0udec*toreasc* la executare.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

Cum marea ma0oritate a o(liga!iilor p*r!ilor au ca o(iect presta!ia de a face, aceasta se poate reali$a 'n natur*. #r, practic prin hot*r&re 0udec*toreasc*, partenerul social culpa(il %a .i !inut, 'n m*sura 'n care 'n mod o(iecti% mai este posi(il, s*-+i execute o(liga!iile din contractul colecti% de munc*, ca modalitate de executare .or!at* 'n natur*. 6n acest mod, principiile clasice ale dreptului ci%il pot .unc!iona 'n parte +i 'n ca$ul contractului colecti% de munc*, cu at&t mai mult cu c&t 'n ca$ul neexecut*rii cu %ino%*!ie a o(liga!iilor se recunoa+te posi(ilitatea inter%en!iei r*spunderii contractuale clasice, at&t prin lege Dart. F0 alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*E, c&t +i de c*tre doctrin* >cu pri%ire la modul de re.lectare a neexecut*rii contractului colecti% de munc* la ni%el indi%idual, a se %edea M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, p. 2J8 +i urm.?. Ac!iunea 'n r*spundere contractual* pentru neexecutarea contractului colecti% de munc* are 'n %edere na+terea unui con.lict de drepturi, .iind un litigiu de munc* dedus 0udec*!ii con.orm regulilor speci.ice ale 0urisdic!iei muncii.

D.. Prescrierea dreptului la aciune n cazul neexecutrii contractului


Con.orm art. 28F alin. >1? lit. e? C.muncii, cererile 'n %ederea solu!ion*rii unui con.lict ce are ca o(iect neexecutarea contractului colecti% de munc* sau clau$e ale acestuia sunt prescripti(ile 'ntr-un termen de H luni de la data na+terii dreptului la ac!iune. 2ste de o(ser%at c* 'n practica 0urispruden!ial* +i 'n doctrin* exist* de$(ateri aprinse cu pri%ire la modul de .unc!ionare a dispo$i!iilor art. 28F alin. >1? lit. c?, respecti% art. 28F alin. >1? lit. e? C.muncii. "ac* art. 28F alin. >1? lit. e? sta(ile+te termenul 'n*untrul c*ruia tre(uie introdus* o ac!iune pentru neexecutarea 'n tot sau 'n parte a contractului colecti% de munc*, art. 28F alin. >1? lit. c? sta(ile+te termenul de prescripie pentru plata drepturilor salariale neacordate sau a desp*gu(irilor acordate unui salariat. )otu+i, drepturi salariale neacordate pot inter%eni +i cu pri%ire la neexecutarea unui contract colecti% de munc* >de exemplu, salaria!ii in%oc* neexecutarea clau$elor din contractul colecti% de munc* cu pri%ire la acordarea unor sporuri introduc&nd 'n acest sens o ac!iune 'n preten!ii?. ,e pune 'ntre(area dac* 'n ast.el de situa!ii termenul de prescrip!ie a ac!iunii %a .i de H luni sau de F aniT 7ractica 0urispruden!ial* ma0oritar* con.er* pre.erin!* textului art. 28F alin. >1? lit. c? C.muncii consider&nd c* termenul de prescrip!ie este de F ani +i nu de H luni 'n ast.el de situa!ie, at&ta %reme c&t se pretind drepturi salariale sau desp*gu(iri. "e+i apreciem c* la acest moment textul de lege Drespecti% art. 28F alin. >1?E d* do%ad* de am(iguitate, .iind posi(il* orice interpretare, credem c* exist* chiar +i acum un argument suplimentar pentru a considera c*, dac* un drept re$ult* din contractul colecti% de munc*, indi.erent de natura dreptului pretins, prescrip!ia tre(uie s* inter%in* 'n condi!iile art. 281 alin. >1? lit. e? +i nu 'n condi!iile art. 281 alin. >1? lit. c? C.muncii. Ast.el, 'ntr-o anali$* sistemic* s-ar putea considera ca regul general c* ori de c&te ori inter%ine o ac!iune 'n preten!ii pentru drepturi salariale sau desp*gu(iri termenul de prescripie ar .i de . ani, dar acest text general su.er* +i o excepie reglementat* ulterior 'n con!inutul art. 28F alin. >1?, respecti% la lit. e?. Alt.el spus, 'n m*sura 'n care preten!ia in%ocat* de un salariat 'n instan!* re$ult* din neexecutarea clau$elor contractului colecti% de munc*, termenul de prescripie tre(uie s* .ie cel special de - luni a%&nd 'n %edere .aptul c* solu!ia reglementat* la art. 281 alin. >1? lit. e? repre$int* un ca$ de excep!ie .a!* de solu!ia reglementat* la art. 281 alin. >1? lit. c?, regula 'n domeniu. 6n plus, o ast.el de interpretare este +i logic* deoarece un contract colecti% de munc* se 'ncheie pe o durat* determinat*, aceast* durat* .iind posi(il a .i +i numai un an. "e aceea, prescrierea dreptului ar .i normal s* sanc!ione$e pasi%itatea salariatului pe durata de existen!* a contractului, .iind contrar oric*rei logici 0uridice ca prescrierea s* inter%in* pentru ni+te drepturi care au existat su( autoritatea unui contract colecti% de munc* de0a des.iin!at. Ar tre(ui s* se admit* c* dispo$i!iile art. 28F alin. >1? lit. c? C.muncii sunt aplica(ile 'n ca$ul preten!iilor indi%iduale re$ultate din raporturile indi%iduale de munc* ale salaria!ilor >doar 'n acest cadru .iind posi(il* de principiu punerea 'n discu!ie a unor desp*gu(iri 'ntemeiate pe dispo$i!iile art. 2H9 C.muncii ?, termenul de prescrip!ie .iind de H luni ori de c&te ori drepturile in%ocate de salariat, indi.erent de natura acestora, ar re$ulta din contractele colecti%e de munc*. A+a cum am su(liniat mai sus, pentru e%itarea oric*ror con.u$ii, s-ar impune o inter%en!ie a legiuitorului care s* 'nl*ture orice .el de am(iguitate. "in p*cate, practica jurisprudenial nu numai c* nu a a%ut 'n %edere o ast.el de interpretare, dar, mai mult, a extins chiar +i textul legal actual, consider&nd c* orice drepturi (*ne+ti pretinse de un salariat, .ie ele +i re$ultate dintr-un contract colecti% de munc* Ddeci nu numai drepturile salariale de care .ace %or(ire art. 28F alin. >1? lit. c?E presupun acela+i termen de prescrip!ie de F ani. 7ractic, consider* instan!ele 0udec*tore+ti, art. 28F alin. >1? lit. e? este exclusi% .unc!iona(il numai atunci c&nd se pretinde o neexecutare a contractului colecti% de munc* ce presupune o(liga!ia de 3a .ace4. Aceast* interpretare extensi%* nu credem 'ns* c* este concordant* cu spiritul legii, indi.erent c&t de 3social4 s-ar dori acesta s* .ie. Magda Volonciu

Art. *...

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"2odi#icarea contractului$

&lauzele contractului colectiv de munc pot fi modificate pe parcursul executrii lui, n condiiile legii, ori de c*te ori prile convin acest lucru. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. 18N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N /& 1eligr0deanu, 2xist* incompati(ilitate 'ntre durata nedeterminat* a contractului indi%idual de munc* +i durata determinat* a contractelor colecti%e de munc*T, 'n "reptul nr. CG1992, p. 1IN C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1JH +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I08-I10N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. FCH +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 810-812N Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C1HC19N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu D,. 5odificarea contractului colectiv de munc prin negociere


Articolul 2CC C.muncii sta(ile+te ca principiu general posi(ilitatea modi.ic*rii unui contract colecti% de munc* numai prin negociere. "ac* art. 2C0 C.muncii instituie principiul con.orm c*ruia numai negocierea are caracter o(ligatoriu, nu +i 'ncheierea contractul colecti% de munc*, la .el, modificarea contractul colectiv de munc este posi il neav*nd ns caracter o ligatoriu. 7ractic 'ns*, o dat* legea rom&n*, at&t 'n cuprinsul art. 2CC C.muncii, c&t +i 'n cuprinsul art. F1 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, su(linia$* caracterul convenional al contractului colectiv de munc . "ac* un contract colecti% de munc* poate .i modi.icat, negocierea care conduce la posi(ila modi.icare poate a%ea, a+a cum am ar*tat, caracter o(ligatoriu sau con%en!ional. "ac* art. F din egea nr. 1F0G199H recunoa+te caracterul anual al negocierii 'n termenele preci$ate de art. F alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, 'n ca$ul contractului multianual, patronul este o(ligat s* se a+e$e la masa negocierilor. 6n rest 'ns*, r*m&ne doar la latitudinea p*r!ilor +i a con%en!iei acestora dac* 'ntre negocierile anuale o(ligatorii %or mai inter%eni sau nu negocieri care s* poat* conduce la modi.icarea contractului colecti% de munc*. Aceasta este singura solu!ie posi(il* chiar +i 'n %irtutea dispo$i!iilor cuprinse 'n art. 0 din &ontractul colectiv de munc unic la nivel naional pe anii 1))9; 1),) unde la alin. 3,4 se sta(ile+te c* orice cerere de modificare a prezentului contract face o iectul unei negocieri. )extele de lege, respecti% at&t art. F1 alin. >1? din egea nr. 1F0G199H, c&t +i art. 2CC C.muncii sunt .oarte clare atunci c&nd sta(ilesc c* modificarea contractului colectiv de munc intervine n condiiile legii , 'n consecin!* +i demersul care poate determina modi.icarea nu poate .i alt.el reali$at dec&t tot 'n condi!iile legii. Mai mult dec&t at&t, a l*sa la latitudinea p*r!ilor s* negocie$e sau nu 'ntre perioadele de negociere o(ligatorii, nu repre$int* altce%a dec&t o recunoa+tere a principiului li(ert*!ii contractuale. 6n consecin!*, negocierea unor modi.ic*ri la contractul colecti% de munc* nu poate .i impus* dec&t numai atunci c&nd 'ns*+i legea o impune.

D1. 5odificarea contractului colectiv de munc prin negociere n aza unei hotr*ri judectoreti egea mai poate impune o negociere +i prin hotr*re judectoreasc . Ast.el, cu pri%ire la acest aspect, sar putea pune 'n discu!ie inter%en!ia unei modi.ic*ri automate de drept a contractelor colecti%e de munc*, modi.icare determinat* de necesitatea adapt*rii clau$elor mai pu!in .a%ora(ile din contractele colecti%e 'ncheiate la ni%el in.erior la cele preci$ate 'n contractele colecti%e de munc* la ni%el superior. Cerin!a adapt*rii apare uneori 'n unele contracte colecti%e de munc*, ast.el, de exemplu, este ca$ul contractului colecti% de munc* la ni%elul ramurii transporturilor, art. 119 alin. >2?.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7ractic, pro(lema care se pune este de a +ti 'n ce m*sur* o adaptare automat* 'n sensul unei modi.ic*ri automate a contractului colecti% de munc* ar .i posi(il*. 6n acest sens, art. 2C din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te c*, n cazul n care clauzele contractului colectiv de munc de la nivel superior devin

superioare celui de la nivel inferior, partea interesat este ndreptit s solicite nulitatea clauzelor n discuie, in%oc&nd principiile enun!ate de art. 8 din egea nr. 1F0G199H, solicitarea m rc*nd forma unei aciuni n instan declanatoare a unui conflict de drepturi . 6ntr-o ast.el de situa!ie se
pune pro(lema anul*rii clau$ei mai pu!in .a%ora(ile din contractul colecti% de munc* de la ni%el in.erior, pentru temeiurile ce conduc la nulitate, ast.el cum acestea sunt preci$ate 'n art. 8 din egea nr. 1F0G199H. 2ste de o(ser%at .aptul c*, cu pri%ire la ce se 'nt&mpl* odat* cu des.iin!area clau$elor 'n discu!ie .ace %or(ire expres* dispo$i!iile art. 2C alin. >F? +i >C? din egea nr. 1F0G199H. Ast.el, practic instana ce se pronun!* cu pri%ire la nulitatea unor clau$e ale contractul colecti% de munc* are dou opiuniB @ .ie %a 'nlocui clau$ele mai pu!in .a%ora(ile din contractul colecti% de munc* de la ni%el in.erior cu cele mai .a%ora(ile din contractul colecti% de munc* de la ni%el superior. Men!ion*m c* aceast* 'nlocuire poate .unc!iona +i automat, chiar +i atunci c&nd instan!a nu dispune nimic expres cu pri%ire la ce se 'nt&mpl* 'n locul clau$elor des.iin!ate 'n temeiul art. 8 din egea nr. 1F0G199H. -acem aceast* a.irma!ie 'n (a$a interpret*rii textului art. 2C alin. >C? din egea nr. 1F0G199H care sta(ile+te ce se 'nt&mpl* atunci c&nd instan!a constat* nulitatea unor clau$e, 'nlocuirea acestora .iind oricum posi(il*. 6n consecin!*, pe aceast* linie de idei se poate considera c* dac* instan!a constat* c* anumite clau$e dintr-un contract colecti% de munc* sunt nule pentru c* acestea sunt su( ni%elul celor recunoscute prin contractele la ni%el superior, atunci poate inter%eni o modi.icare 'n a.ara %oin!ei p*r!ilor, clau$ele 'n discu!ie .iind 'nlocuite cu pre%ederile mai .a%ora(ile din contractele colecti%e de la ni%el superior, .ie 'n (a$a men!iunii exprese a hot*r&rii 0udec*tore+ti, .ie 'n lipsa unei ast.el de men!iuni de drept 'n temeiul legii, .iind su.iciente 'n acest sens dispo$i!iile art. 2C alin. >C? din egea nr. 1F0G199H. @ .ie, dac* exist* o solicitare expres* 'n acest sens, instan!a 0udec*toreasc* poate o(liga la renegocierea drepturilor respecti%e. 6ntr-o ast.el de situa!ie, partenerii sociali sunt o(liga!i 'n temeiul hot*r&rii 0udec*tore+ti s* se a+e$e la masa negocierilor, prin hot*r&re 0udec*toreasc* instan!a o(lig&nd partenerii sociali la 3a .ace4, adic* a renegocia clau$ele a.late su( ni%elul drepturilor recunoscute prin contractele colecti%e de la ni%el superior. Aceast* situa!ie de renegociere o(ligatorie 'n temeiul legii nu schim(* principiul con.orm c*ruia p*r!ile sunt li(ere la negociere 'n limitele legii, singurul 'n m*sur* s* hot*rasc* solu!ia .inal* .iind acordul de %oin!* al partenerilor sociali. Articolul 2C alin. >F? din egea nr. 1F0G199H nu o(lig* 'n esen!a sa la modi.icarea contractul colecti% de munc*, ci 'n (a$a hot*r&rii 0udec*tore+ti la renegocierea unor clau$e ale acestuia. /enegocierea urm&nd a se derula 'n condi!iile legii re$ult* c* 'n cadrul acesteia tre(uie respectate dispo$i!iile art. 8 din egea nr. 1F0G199H, ast.el 'nc&t este imposi(il ca partenerii sociali s* negocie$e su( ni%elul drepturilor recunoscute prin contractele colecti%e de munc* la ni%el superior. 6n rest, %oin!a acestora este su%eran* cu pri%ire la limitele modi.ic*rilor pe care le doresc 'n cadrul acelui contract colecti% de munc*.

D.. +nregistrarea modificrilor intervenite n clauzele unui contract colectiv de munc


2ste de o(ser%at .aptul c*, 'n principiu, dispo$i!iile ce existau 'n egea nr. 1FG1991 au .ost preluate +i 'n cuprinsul egii nr. 1F0G199H, +i 'n leg*tur* cu modul de nregistrare a modificrilor inter%enite 'n clau$ele unui contract colecti% de munc*. Ast.el, orice modi.icare, 'n con.ormitate cu art. F1 alin. >2? din egea nr. 1F0G199H, urmea$* a .i comunicat* 'n scris autorit*!ilor competente a 'nregistra la di.erite ni%eluri contractele colecti%e de munc*. 2ste de men!ionat .aptul c* legea nou* nu mai impune un termen 'n*untrul c*ruia urmea$* a se e.ectua 'nregistrarea modi.ic*rii, .iind ast.el 'n concordan!* cu solu!ia aplica(il* 'n ca$ul 'nregistr*rii contractului colecti% de munc* >a se %edea Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. 18.?. Modi.icarea contractului colecti% de munc* i produce efectele din momentul 'nregistr*rii la organele competente sau, dac* p*r!ile con%in ast.el, de la o dat* ulterioar* sta(ilit* de acestea, a%&ndu-se 'n %edere caracterul de act .ormal al contractului colecti% de munc*. # pro(lem* care se pune ar .i aceea de a +ti dac* 'n m*sura 'n care inter%ine, 'n condi!iile art. F1 din egea nr. 1F0G199H, o modi.icare a contractului colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el na!ional sau de ramur* este necesar* +i pu(licarea modi.ic*rii 'n Monitorul #.icial al /om&niei 7artea a V-a. Consider*m c* procedura pu licitii este necesar, chiar dac* art. 29 din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, impune expres pu licarea contractului colectiv ncheiat la nivel naional i de ramur numai la momentul ncheierii acestuia . #pin*m 'n direc!ia acestei solu!ii deoarece, a%&nd 'n %edere importan!a contractelor colecti%e la ni%eluri superioare, acestea tre(uie a .i cunoscute de c*tre to!i cei ce cad su( inciden!a lor, iar, pe de alt* parte, contractul colecti% de munc* .iind considerat +i i$%or de drept, cu at&t mai mult se impune pu(licarea ori de c&te ori 'n leg*tur* cu un aspect sau altul p*r!ile sta(ilesc un anumit cadru 'n care urmea$* s* se derule$e rela!iile de munc* dintre acestea. 2%ident c* pu(licarea modi.ic*rii contractului colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el na!ional sau la ni%el de ramur* urmea$* a se .ace n acelai termen de .) de zile de la momentul 'nregistr*rii modi.ic*rii la organismul competent.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

,u(liniem 'ns* .aptul c* o ast.el de pu(licare nu are niciun .el de leg*tur* cu existen!a +i producerea e.ectelor contractului colecti% de munc* .a!* de ter!i. Chiar dac* tre(uie recunoscut +i caracterul normati% al unui contract colecti% de munc*, dac* s-ar admite c* un ast.el de contract ar intra 'n %igoare la momentul pu(lic*rii sale, apropierea .a!* de speci.icul actelor normati%e ar .i at&t de puternic* 'nc&t s-ar putea permite o total* 'nl*turare a principiilor care gu%ernea$* caracterul con%en!ional al acestui contract. #r, o ast.el de solu!ie 'n cadrul unui parteneriat social (a$at pe dialog nu credem c* ar .i oportun*. 6n s.&r+it, tre(uie men!ionat c* orice modi.icare ce inter%ine la ni%elul unui contract colecti% de munc* atrage o adaptare corespunztoare a contractelor individuale de munc pentru salaria!ii c*rora li se aplic* contractul colecti%, pentru ca ast.el s* se respecte 'ntru totul dispo$i!iile art. 8 alin. >F? din egea nr. 1F0G199H >a se %edea /& 1eligr0deanu, 2xist* incompati(ilitate 'ntre durata nedeterminat* a contractului indi%idual de munc* +i durata determinat* a contractelor colecti%e de munc*T, 'n "reptul nr. CG1992, p. 1I?, a%&ndu-se 'n %edere +i dispo$i!iile speci.ice cuprinse 'n art. 1I alin. >C? C.muncii . Magda Volonciu

Art. *./. "8ncetarea contractului$

&ontractul colectiv de munc nceteaz# a? la mplinirea termenului sau la terminarea lucrrii pentru care a fost ncheiat, dac prile nu convin prelungirea aplicrii acestuia< (? la data dizolvrii sau lichidrii judiciare a angajatorului< c? prin acordul prilor. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N /& 1eligr0deanu, 2xist* incompati(ilitate 'ntre durata nedeterminat* a contractului indi%idual de munc* +i durata determinat* a contractelor colecti%e de munc*T, 'n "reptul nr. CG1992, p. 1IN C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 1JI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I10-I11N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. FJ1 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 812-81FN Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2ditura /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C19C20N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu D,. 8ituaii ce duc la ncetarea contractului colectiv de munc


,pre deose(ire de ca$ul contractului indi%idual de munc*, 'n ca$ul contractului colecti%, reglement*rile re.eritoare la 'ncetarea acestuia sunt mai pu!in ample +i mai pu!in stricte. Articolul FF alin. >1? +i >2? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, enumer* care sunt situaiile ce duc la ncetarea contractului colectiv de munc . A. +ncetarea contractului colectiv de munc la mplinirea termenului pentru care a fost ncheiat Contractul colecti% de munc*, .iind un contract 'ncheiat pe durat* determinat*, 'ncetea$* la mplinirea termenului sau n cazul executrii lucrrii pentru care a fost ncheiat . 6ntr-o asemenea situa!ie, 'ncetarea inter%ine automat, de plin drept. 6n m*sura 'n care, la momentul expir*rii termenului p*r!ile con%in prelungirea aplic*rii acestuia, contractul poate continua s* .unc!ione$e. 7ro(lema care ar putea .i pus* ar a%ea 'n

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

%edere 'n ce m*sur* este de admis prelungirea aplica(ilit*!ii contractului 'n mod tacit, .*r* o mani.estare expres* din partea partenerilor sociali. Credem c* o ast.el de solu!ie nu este admisi(il*, ea .iind de natur* a 'n.r&nge regula con.orm c*reia contractul colecti% de munc* se 'ncheie pe durat* determinat*. 7relungirea tacit* ar putea conduce la un contract perpetuu. <. +ncetarea contractului colectiv de munc la data dizolvrii sau lichidrii judiciare a

angajatorului
Con.orm redact*rii textului cuprins 'n art. 2CJ lit. (? C.muncii, respecti% art. FF alin. >1? lit. (? din egea nr. 1F0G199H, repu(licat*, contractul colecti% de munc* 'ncetea$* la data dizolvrii sau lichidrii judiciare a unitii. Aceast* redactare a textului r*spunde modalit*!ii tradi!ionale a 'ncet*rii unei persoane 0uridice. Interpretarea corect* a textului presupune a se .ace distinc!ia 'ntre persoanele 0uridice 'n .unc!ie de modalitatea 'n care acestea 'ncetea$* e.ecti%. Ast.el, 'n ca$ul societ*!ilor comerciale, simpla di$ol%are nu este su.icient* pentru a conduce la 'ncetarea persoanei 0uridice, .iind necesar* +i lichidarea acesteia. 2xist* +i alte categorii de persoane 0uridice la ni%elul c*rora chiar dac* di$ol%area conduce la 'ncetarea lor, momentul 'ncet*rii e.ecti%e dep*+e+te momentul di$ol%*rii. 5u 'n ultimul r&nd, este de su(liniat +i .aptul c* dispo$i!ia ce se reg*se+te 'n art. FF alin. >1? lit. (?, respecti% art. 2CJ lit. (? C.muncii are 'n %edere ca regul* general* 'ncetarea contractului colecti% de munc* 'n ca$ul 'ncet*rii existen!ei anga0atorului. "ac*, raportat la dispo$i!iile ce se reg*sesc 'n contractul colecti% de munc* solu!ia actual* a legiuitorului este aproximati% accepta(il*, pentru dispo$i!iile cuprinse 'n Codul muncii se pierde din %edere situaia contractului colectiv de munc ncheiat la nivelul angajatorului persoan fizic . ,-ar putea considera totu+i c* at&ta %reme c&t s-au des.iin!at +i dispo$i!iile cuprinse 'n art. JH lit. a? +i (? C.muncii cu pri%ire la 'ncetarea de drept a contractului indi%idual de munc*, 'n ca$ul 'ncet*rii existen!ei anga0atorului persoan* .i$ic*, mutatis mutandis aceea+i solu!ie ar .i aplica(il* +i 'n ca$ul contractului colecti% de munc*B 'n ca$ul anga0atorilor persoane .i$ice, dac* anga0atorul semnatar al contractului '+i 'ncetea$* existen!a, contractul nu 'ncetea$* la r&ndul s*u, ci e.ectele sale pri%itoare la anga0ator se transmit mo+tenitorului anga0atorului ce +i-a 'ncetat existen!a. )otu+i, pro(lema principal* a textului cuprins 'n art. 2CJ lit. (? C.muncii, respecti% art. FF alin. >1? lit. a? din egea nr. 1F0G199H are 'n %edere t*cerea legiuitorului cu pri%ire la situa!ia celuilalt partener socialB ce se 'nt&mpl* 'n ca$ul 'n care '+i 'ncetea$* existen!a sindicatul repre$entati%T ,e poate considera 'ntr-o ast.el de situa!ie c* de drept '+i 'ncetea$* existen!a +i contractul colecti% de munc*T Credem c* r*spunsul nu poate .i dec&t negati% deoarece, pornind de la dispo$i!iile art. 1C din egea nr. 1F0G199H con.orm c*rora partea contractual* este repre$entat* de salaria!i +i nu repre$entan!ii acestora, at&ta %reme c&t la ni%elul unui anga0ator exist* chiar +i un singur salariat, contractul colecti% de munc* nu poate 'nceta de drept dac* cei ce au semnat pentru salaria!i .ie sindicat repre$entati%, .ie repre$entan!i ai salaria!ilor nu mai exist*. C. +ncetarea contractului colectiv de munc prin acordul prilor Contractul colecti% de munc* poate 'nceta prin acordul prilor. Ast.el, ori de c&te ori p*r!ile hot*r*sc, ca 'nainte de expirarea termenului, un contract de munc* s* nu mai .ie aplica(il, acel contract 'ncetea$* 'n mod con%en!ional. Ast.el, se reali$ea$* o re.lectare a principiului contractualist mutuus conssensus, mutuus dissensus. Consim!*m&ntul p*r!ilor tre(uie s* 'm(race forma scris, a%&nd 'n %edere c* 'nsu+i contractul colecti% de munc* este un contract .ormal. ". +ncetarea contractului colectiv de munc n cazul reorganizrii unei persoane juridice Articolul FF alin. >2? din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te c* un contractul colecti% de munc* poate 'nceta +i n cazul reorganizrii unei persoane juridice 'n raport cu modalitatea speci.ic* 'n care are loc reorgani$area. -*c&nd aplicarea acestui text la dispo$i!iile de principiu ce se reg*sesc, de exemplu, 'n ca$ul egii nr. F1G1990 pri%ind societ*!ile comerciale, ar re$ulta c* reorgani$area societ*!ilor comerciale prin di%i$are sau .u$iune ar putea conduce +i la 'ncetarea existen!ei contractului colecti% de munc*. 2ste de men!ionat .aptul c* atunci c&nd 'n materie comercial* inter%ine o reorgani$are a societ*!ii comerciale aceasta poate presupune di$ol%area, dar .*r* lichidare, pentru c* reorgani$area conduce la o transmisiune a patrimoniului uni%ersal* sau cu titlu uni%ersal.

D1. 8ituaia contractului colectiv de munc n cazul transferului de ntreprindere


Aceast* solu!ie raportat* la reglement*rile speci.ice din dreptul muncii conduce la inciden!a reglement*rilor speci.ice re.eritoare la transferul de ntreprindere . Ast.el, dac* inter%ine o a(sor(!ie sau o di%i$are, atunci con.orm dispo$i!iilor art. 1H9-1I0 C.muncii, ca de alt.el +i 'n con.ormitate cu egea special* nr. HIG200H, contractele indi%iduale de munc* ale salaria!ilor trans.era!i ca urmare a .u$iunii sau di%i$*rii sunt preluate 'ntocmai de cesionar. )otodat*, drepturile colecti%e re$ultate din contractele colecti%e de munc* ale acelor salaria!i ce se reg*seau la ni%elul cedentului sunt do(&ndite de c*tre salaria!ii trans.era!i care (ene.icia$* de aceste drepturi pe toat* durata de existen!* a contractului colecti% de munc* ce ar .i .unc!ionat la unitatea cedent*, aceste drepturi colecti%e .iind 3c&+tigate temporar4 'n indi%idualitatea .iec*rui salariat cedat. 6n mod excep!ional, con.orm egii nr. HIG200H, exist* posi(ilitatea renegocierii la noul anga0ator a unor ast.el de drepturi 'n ca$ul 'n care contractul

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

colecti% de munc* de la ni%elul anga0atorului cedent ar .i .ost multianual, cu condi!ia 'ns* ca o asemenea renegociere s* nu inter%in* mai de%reme de un an de la data trans.erului. Consider*m c* ceea ce se transmite de la cedent la cesionar prin intermediul salariatului cedat nu este 'nsu+i contractul colecti% de munc*, ci drepturile din contractul colecti% de munc* ale salariatului cedat, superioare .a!* de drepturile ce acesta le-ar reg*si la anga0atorul cesionar pentru c* numai ast.el s-ar reali$a o protec!ie real* a salariatului cedat. 6n ca$ contrar, .*r* acordul salariatului, prin mutarea sa de la cedent la cesionar, salariatul ar pierde dreptul de care ar (ene.icia temporar 'n (a$a contractului colecti% de munc* existent la momentul trans.erului s*u. Consider*m 'ns* c* nu se poate admite nici ca salariatului respecti% s* i se aplice nici ce 'n mod normal ar tre(ui s* i se aplice, respecti% contractul colecti% de munc* al noului anga0ator, 'ntr-o ast.el de situa!ie salariatului nu i se aplic* dou* contracte colecti%e de munc*, ci unul singur, acela al noului s*u anga0ator, drepturile din contractul colecti% de munc* de la anga0atorul cedent .iind, a+a cum am ar*tat mai sus, c&+tigate temporar 'n 'nsu+i indi%idualitatea acelui salariat. A%&nd 'n %edere .aptul c* mecanismul trans.erului de 'ntreprindere nu presupune de principiu acordul salariatului, chiar dac* salariatul cedat ar a%ea 'ntr-o ast.el de situa!ie un statut mai a%anta0os .a!* de ceilal!i salaria!i de la cesionar, nu s-ar putea pune pro(lema sanc!ion*rii unei discrimin*ri .iind a%ut* 'n %edere e%entual doar o situa!ie de discriminare po$iti%*. 6n ce pri%e+te situa!ia contractelor colecti%e de munc* de la ni%elul anga0atorului cesionar, anali$a se reali$ea$* 'n .unc!ie de .orma de reorgani$are pentru care s-a optat. 6n ca$ul 'n care se pune pro(lema unei di$ol%*ri >.*r* lichidare @ este ca$ul, de exemplu, a di%i$*rii totale? sau a .u$iunii prin comasare sau a .u$iunii prin a(sor(!ie, atunci c&nd este a(sor(it 'n 'ntregime cedentul, contractul colecti% de munc* ar tre(ui s* 'ncete$e. Anali$&nd 'ns* +i dispo$i!ia existent* la art. 2CJ lit. (? C.muncii, respecti% art. FF alin. >1? lit. (? din egea nr. 1F0G199H aceast* cau$* de 'ncetare nu ar .i speci.ic* .iind %or(a despre o di$ol%are propriu-$is*. 6n ca$ul reorgani$*rii prin di%i$are par!ial*, anga0atorul care se di%ide r*m&ne cu contractul colecti% de munc* pentru partea nesupus* di%i$*rii. a .el, +i 'n ca$ul a(sor(!iei, pentru anga0atorul care a(soar(e nu se pune pro(lema 'ncet*rii contractului colecti% de munc*.

D.. A ligativitatea notificrii n cazul ncetrii sau suspendrii contractului colectiv de munc Articolul FF alin. >C? din egea nr. 1F0G199H sta(ile+te +i o ligativitatea notificrii n cazul ncetrii sau suspendrii contractului colectiv de munc . 5oti.icarea se %a .ace c*tre organul la care contractul
colecti% de munc* a .ost depus pentru 'nregistrare. 2ste de o(ser%at c* 'n ca$ul noti.ic*rii 'ncet*rii sau suspend*rii contractului legea impune un termen 'n*untrul c*ruia aceasta tre(uie reali$at*, respecti% un termen de 0 zile. 5oti.icarea urmea$* a .i .*cut* n scris de c*tre oricare dintre partenerii sociali. Magda Volonciu

Art. *.0. "Su+pendarea contractului$

Aplicarea contractului colectiv de munc poate fi suspendat prin acordul de voin al prilor ori n caz de for major. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.N /& 1eligr0deanu, 2xist* incompati(ilitate 'ntre durata nedeterminat* a contractului indi%idual de munc* +i durata determinat* a contractelor colecti%e de munc*T, 'n "reptul nr. CG1992, p. 1IN C&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N I&Tr& /te.0nescu, /& 1eligr0deanu, 6n!elesul +i s.era de aplicare a no!iunilor de .or!* ma0or* +i ca$ .ortuit 'n dreptul muncii, 'n "reptul nr. HG2008, p. FJ-FHN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I11-I12N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

81F-81JN Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu, Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C20-C21N 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu
,pre deose(ire de dispo$i!iile din legea special*, egea nr. 1F0G199H, art. 2CH &.muncii anali$ea$* dou* modalit*!i de suspendare a contractului colecti% de munc*, respecti% suspendarea convenional +i suspendarea determinat de un caz de for major. Articolul F2 din 2egea nr. ,.)!,66- reglementea$* un ca$ special de suspendare a contractului colecti% de munc*, respecti% situaia n care executarea contractului se suspend pe durata grevei dac* nu este posi(il* continuarea acti%it*!ii de c*tre salaria!ii care nu particip* la gre%*. ,uplimentar, art. FF alin. >F? din egea nr. 1F0G199H .ace re.erire +i la situa!ia suspend*rii con%en!ionale a contractului colecti% de munc*. "in compararea textelor ce se reg*sesc 'n Codul muncii, respecti% 'n legea cadru cu pri%ire la suspendarea contractului colectiv de munc, se pot conclu$iona urm*toareleB @ contractul colecti% de munc* se suspend* prin convenia prilor, 'ntr-o ast.el de situa!ie .iind necesar* noti.icarea autorit*!ii la care contractul a .ost 'nregistrat 'n termen de J $ile de la momentul inter%en!iei suspend*riiN @ s-ar putea considera c* art. 2CH C.muncii l*rge+te s.era de aplicare a legii cadru, 'n condi!iile 'n care +i suspendarea contractului colecti% de munc* 'ntemeiat* pe dispo$i!iile art. F2 din egea nr. 1F0G199H ar repre$enta o cau$* de suspendare a contractului ca re$ultat al inter%en!iei forei majore. Alt.el spus, 'n m*sura 'n care la ni%elul unei unit*!i se declan+ea$* o gre%* +i 'n mod o(iecti% acti%itatea nu mai poate .i continuat* cu salaria!ii negre%i+ti, contractul colecti% de munc* s-ar suspenda, aceast* situa!ie .iind echi%alat* cu .or!a ma0or*. )otu+i, 'n practica social*, doar 'n anumite cutume comerciale se admite c* gre%a ar repre$enta o cau$* de .or!* ma0or*. Aceasta ar 'nsemna c* art. 2CH C.muncii .ace re.erire la o alt* situa!ie, alta dec&t cea despre care reglementea$* art. F2 din legea cadru. Cum Codul muncii este ulterior ca aplica(ilitate 'n timp egii nr. 1F0G199H, dispo$i!ia art. 2CH ce presupune l*rgirea cau$elor ce conduc la suspendarea contractului colecti% de munc* tre(uie a%ut* 'n %edere. 6n consecin!*, un contract colecti% de munc* se suspend* +i 'n ca$ul inter%en!iei oric*rei cau$e de .or!* ma0or*. @ egea nr. 1F0G199H este o lege cadru, dispo$i!iile sale nu pot .i 'nl*turate dec&t printr-o a(rogare expres*. 5u credem c* inten!ia legiuitorului Codului muncii a .ost 'n sensul 'nl*tur*rii cau$ei de suspendare a contractului colecti% de munc* 'n situaia grevei dac nu mai este posi il continuarea activitii cu ceilali salariai. 7e de alt* parte 'ns*, credem c* 'n ca$ul gre%ei ceea ce interesea$* cel mai mult nu este 3soarta4 contractului colecti% de munc*, ci a celui indi%idual, interes&nd 'n ce m*sur* dac* acti%itatea nu poate continua, un anga0ator 'i poate 3trimite4 acas* pe salaria!ii negre%i+ti. Credem c* s-ar .i impus introducerea 'n Codul muncii a unei suspend*rii speci.ice a contractului indi%idual de munc* pentru aceste ra!iuni din ini!iati%a anga0atorului, complet&ndu-se corespun$*tor reglementarea cuprins* 'n art. J2 C.muncii , ast.el cum exist* reglementarea actual* 'n art. F2 din egea nr. 1F0G199H. Ar 'nsemna c* 'n anumite situa!ii, 'n (a$a acestui text, toate drepturile c&+tigate prin contractul colecti% de munc*, indi.erent dac* acestea sunt sau nu de natur* salarial*, s* .ie suspendate. 6n ce pri%esc drepturile salariale, ra!iunea unei ast.el de reglement*ri exist*. 6n ce pri%esc 'ns* celelalte drepturi care nu au con!inut (*nesc, dar care tind la protec!ia s*n*t*!ii +i securit*!ii 'n munc* mem(rilor participan!i la procesul muncii, solu!ia este discuta(il*. Credem c* responsa(ilit*!ile 'n acest domeniu at&t 'n sarcina salaria!ilor, inclusi% a salaria!ilor gre%i+ti, c&t +i 'n sarcina anga0atorului tre(uie s* existe cu at&t mai mult c&t, chiar dac* nu 'ntotdeauna 'n mod legal exist* tendin!a derul*rii unor gre%e cu ocuparea locului de munc*. Magda Volonciu

Art. *.3. "&e)lementarea aplicabil n ca'ul ine(i+tenei unui contract colectiv de munc$

+n cazul n care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramur nu exist contract colectiv de munc, se aplic contractul colectiv de munc ncheiat la nivel superior.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

$i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. 2H2 +i urm.N Al& Athanasiu, egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n "reptul nr. FG199I, p. F-19N Al& Athanasiu, "rept social
comparat. 5egocierea colecti%* 'n !*rile occidentale +i 'n /om&nia, 9ni%ersitatea din <ucure+ti, 1992, p. J +i urm.NC&A& Moarc04, Comunicarea +i comportamentul 'n negocierea contractelor, 2d. Artprint, <ucure+ti, 200J, p. 8J-88N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 1CC +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. 129 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Contractele colecti%e de munc* din cadrul societ*!ilor comerciale 'ntre pre%ederile legale, teorie +i practic*, 'n /.".C. nr. CG199H, p. CI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, Considera!ii re.eritoare la egea nr. 1F0G199H pri%ind contractul colecti% de munc*, 'n /e%ista de Qtiin!e 1uridice nr. 1G199I, Craio%a, p. I-C0N I&Tr& /te.0nescu, Con!inutul contractului colecti% de munc*, 'n /./.".M. nr. CG200C, p. 1F-18N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I12N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, ed. a 2-a, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 200I, p. F10 +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 81JN Al& ,iclea, 7rincipiile #rgani$a!iei Interna!ionale a Muncii cu pri%ire la negocierea colecti%*, 'n /.".C. nr. FG2001, p. JIN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. 2JF +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. 119-129N L& =0, >& ;otaru, & Cristescu , Codul muncii adnotat, %ol. II @ art. 1JC-298, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 2009, p. C22-C2FN 3& Voiculescu, "reptul muncii. /eglement*ri interne +i interna!ionale, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200F, p. 109N M& Volonciu, 5egocierea contractului colecti% de munc*, 2d. #mnia @ 95I @ ,A,), <ra+o%, 1999, p. 20J +i urm.N M& Volonciu, 6nregistrarea +i pu(licitatea contractului colecti% de munc*, 'n ,."./. nr. 1-2G1999, p. 9J-99.

&omentariu
Articolul 2CI C.muncii consacr* 'nc* o dat* .aptul c* la un ni%el nu pot .i aplicate dintr-o dat* mai multe contracte colecti%e de munc*. 5umai 'n m*sura 'n care la un anumit ni%el nu exist* 'ncheiat un contract colecti% de munc*, pentru ca .iec*rui salariat din /om&nia tre(uie s*-i .ie aplica(il un contract colecti%, se admite aplica(ilitatea celui imediat superior. 6ntotdeauna %a exista un contract colecti% de munc* superior aplica(il deoarece, 'n ultim* instan!*, a%&nd 'n %edere dispo$i!iile art. 2C1 alin. >1? lit. d? C.muncii, respecti% art. 11 alin. >1? lit. d? din egea nr. 1F0G199H, sunt aplica(ile dispo$i!iile contractului colecti% de munc* de la ni%el na!ional. #ricum, practica 'n sensul aplica(ilit*!ii automate a tuturor contractelor superioare incidente este gre+it*, raportat +i la dispo$i!iile art. 2CI C.muncii . 7entru de$%olt*ri, a se %edea cele cuprinse 'n comentariul de la art. 2C1. Magda Volonciu

Titlul I? Con#lictele de munc

Capitolul I - "ispo$i!ii generale Capitolul II - Are%a


Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Capitolul I Di+po'iii )enerale

Art& "%(& - D"e.ini!iiE Art& "%)& - D/eglementarea special* a solu!ion*rii con.lictelor de munc*E
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminia Dima, Oana Cazan

Art. *.!.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

"De#iniii$ >1? &onflictul de munc reprezint orice dezacord intervenit ntre partenerii sociali, n

raporturile de munc. >2? &onflictele de munc ce au ca o iect sta ilirea condiiilor de munc cu ocazia negocierii contractelor colective de munc sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariailor, denumite conflicte de interese. >F? &onflictele de munc ce au ca o iect exercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor o ligaii decurg*nd din legi ori din alte acte normative, precum i din contractele colective sau individuale de munc sunt conflicte referitoare la drepturile salariailor, denumite conflicte de drepturi. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. F0J +i urm.N >r& Carinci, "iritto della%oro, 9)2) giuridica, )orino, 200IN C& C0linoiu, 1urisdic!ia muncii, 2d. umina ex, <ucure+ti, 1998, p. C8N O&M& Corsiuc, ,olu!ionarea con.lictelor de munc*, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200C, p. 2FN ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. C8N M& >odor, 9nele
considera!ii pri%ind competen!a solu!ion*rii con.lictelor de munc* +i a litigiilor de munc*. Impactul elementelor de extraneitate asupra competen!ei solu!ion*rii litigiilor +i con.lictelor de munc*, 'n /./.".M. nr. 1G200C, p. 120-121N & 5himpu, Al& ,iclea, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti 2001, p. I8F +i urm.N 5& 5iugni, "iritto sindacale, Cacucci 2ditore, <ori, 199HN V& -opa, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200C, p. F8-F9N A& upio, "roit du tra%ail @ les 0urisdictions du tra%ail, t. 9, "allo$, 198I, 7arisN I&T& /te.0nescu, Con.lictele de munc*, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2000, p. 1C +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, %ol. II, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200F, p. 2JI +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. H81 +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 81C +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I1F-I1CN Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 81H-819N Al& ,iclea, )ratat de dreptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200H, p. II9 +i urm.N Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca , "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. IH8 +i urm.N D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. J0I +i urm.N 9&M& Verdier, A& Cocuret, M&A& ouriac, "roit du tra%ail, 12 Xd., "allo$, 2002, p. H1J +i urm.N ?& Vieru, D& Vieru, "reptul muncii, 2d. ucman, <ucure+ti, 200C, p. 201.

&omentariu
Actuali$are 2012 - cite+te aici textul la $i al comentariului, 'n %olumul OCodul muncii - Comentariu pe articole - Actuali$are

D,. &oninutul i trsturile conflictului de munc


Codul muncii de.ine+te 'n termeni sintetici con!inutul +i tr*s*turile con.lictului de munc*. 6n principiu, pre%ederile sale reiterea$* generic principalele aspecte ale con.lictului de munc* a+a cum erau reglementate prin legisla!ia special*, adoptat* anterior intr*rii sale 'n %igoare. 5e re.erim, desigur, +i cu prec*dere la 2egea nr. ,-'!,666 . Ast.el, 'n legisla!ia special* > egea nr. 1H8G1999? conflictul de munc este definit drept nenelegerile dintre salariai i unitile n care sunt ncadrai . Aceast* .ormulare di.er* su(stan!ial de cea a%ansat* de Codul muncii care se re.er* la partenerii sociali ca poten!iali ad%ersari 'ntr-un con.lict de munc*. Ca atare, re$ult* c* legiuitorul a dorit s* extind* o(iectul 0uridic al con.lictului de munc* +i la repre$entan!ii tradi!ionali ai salaria!ilor +i anga0atorilor, respecti% la sindicate +i asocia!ii patronale. 7e temeiul acestei conclu$ii socotim c* sunt conflicte de munc i cele care decurg din exercitarea n nume propriu a unor drepturi i o ligaii de ctre asociaiile patronale i organizaiile sindicale . "e pild*, o(liga!ia patronului >anga0atorului? de a asigura des.*+urarea acti%it*!ii organi$a!iei sindicale, indi.erent de i$%orul 0uridic al acestei 'ndatoriri, constituie, 'n ca$ de ne'ndeplinire, un con.lict de munc*, cu toate consecin!ele pe plan 0urisdic!ional ce decurg de aici. 6n .ine, se impune preci$area c* pentru a considera un atare litigiu drept con.lict de munc* este necesar* sta(ilirea unei legturi str&nse, de ordin cauzal ntre natura juridic a o ligaiei nclcate i coninutul raporturilor juridice de munc.

D1. &lasificarea conflictelor de munc 6n leg*tur* cu aceast* summa di6isio operat* de legiuitor c&t pri%e+te clasi.icarea con.lictelor de munc* 'n conflicte de interese +i conflicte de drepturi se impun unele preci$*ri.
6n primul r&nd, reglementarea 'n %igoare a urm*rit s* separe c&t mai (ine 'n raport cu o(iectul con.lictului de munc* tipul de 0urisdic!ie aplica(il*. 6n al!i termeni, prin aceast* di.eren!iere, 'n raport cu o(iectul con.lictului, s-au decantat 0urisdic!iile incidente. "e alt.el, legisla!iile moderne au a%ansat +i 'n alte !*ri solu!ii similare. -ie c* s-au acreditat 0urisdic!ii di.erite 'n raport cu o(iectul litigiului similar cu legisla!ia rom&neasc*, .ie 'n raport cu natura

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

indi%idual* sau colecti%* a con.lictului de munc*. "i.eren!ierea regulilor 0urisdic!ionale pe tipologii de con.licte de munc* repre$int*, .*r* 'ndoial*, expresia 3ra.in*rii4 +i acredit*rii, .*r* re$er%e, a principiului specializrii jurisdiciei.

D.. A iectul conflictelor de interese


Con.orm legii, con.lictele de interese au ca o(iect ne'n!elegerile ce inter%in 'ntre salaria!i +i anga0atori 'n leg*tur* cu 'nceperea, des.*+urarea +i 'ncheierea negocierilor colecti%e. 6n considerarea de.ini!iei de mai sus, tre(uie excluse din r&ndul con.lictelor de interese re%endic*rile salaria!ilor pentru a c*ror re$ol%are este necesar* adoptarea unui act normati%. egea nr. 1H8G1999 pri%ind posi ilitatea declanrii unui conflict de interese la orice nivel al negocierii colective >na!ional, ramur*, grupuri de unit*!i, unitate? r*m&ne pe "esigur c* solu!ia promo%at* de deplin %ala(il* +i 'n contextul pre%ederilor Codului muncii. 2%ident c* pentru declan+area unui asemenea con.lict la alte ni%ele dec&t unitatea este necesar* 'nregistrarea acestuia la toate unit*!ile componente ale .edera!iei sindicale respecti%e. Aceast* solu!ie ilustrea$* op!iunea legiuitorului de a legitima un con.lict de interese la nivel de ramur doar ca sum* a con.lictelor de interese de la ni%elul unit*!ilor, singurul ni%el unde legea sta(ile+te o(liga!ia de a negocia ca o(liga!ie 0uridic*. 7e de alt* parte, apreciem c* pentru declan+area unui con.lict de interese la nivele superioare unitii este su.icient ca anga0atorul s* re.u$e total ori par!ial satis.acerea re%endic*rilor .ormulate de salaria!i +i nu parcurgerea procedurii de conciliere o(ligatorie. Con.lictul de interese poate .i declan+at +i la nivel de su unitate doar 'n m*sura 'n care personalul din aceste structuri +i-a negociat distinct drepturile 'n cadrul contractului colecti% de munc*. 6n ca$ contrar, principiul unit*!ii negocierii colecti%e +i a unui singur contract colecti% de munc* ar .i 'nc*lcat.

D(. %eclanarea conflictelor de interese


7otri%it legisla!iei completatoare a Codului muncii >art. 12 din egea nr. 1H8G1999?, con.lictele de interese pot .i declan+ate 'n urm*toarele situaiiB @ unitatea re.u$* s* 'nceap* negocierea unui nou contract colecti% de munc* 'n condi!iile 'n care nu au 'ncheiat un contract colecti% de munc* sau contractul colecti% de munc* anterior a 'ncetatN @ unitatea nu accept* re%endic*rile .ormulate de salaria!iN @ unitatea re.u$* ne0usti.icat semnarea contractului colecti% de munc*, cu toate c* negocierile au .ost de.initi%ateN @ unitatea nu-+i 'ndepline+te o(liga!iile pre%*$ute de lege de a 'ncepe negocierile anuale o(ligatorii pri%ind salariile, durata timpului de lucru +i condi!iile de munc*N @ 'n ca$ de di%ergen!* la negocierea anual* o(ligatorie pri%ind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru +i condi!iile de munc*. 6n raport cu cele de mai sus re$ult* c* legiuitorul a limitat expres +i explicit ipote$ele 'n care poate .i declan+at un con.lict de interese. )otodat*, este e%ident* %oin!a legii de a 'ntemeia conceptul de conflict de interese exclusi% n legtur cu ndeplinirea o ligaiei de negociere colectiv. 6n cea de a doua ipote$*, legiuitorul consacr* te$a con.orm c*reia, orice interes salarial nesatisfcut cu ocazia negocierii colective poate constitui motiv de declanare a conflictului de interese . Cu alte cu%inte, legea ilustrea$*, 'n mod neechi%oc, principiul amelior*rii statutului salarial @ 'm(un*t*!irea condi!iilor de munc* prin intermediul negocierii colecti%e +i, totodat*, con.er* garan!ii 0uridice @ mi0loace de constr&ngere pentru punerea sa 'n practic*. 6n cel de-al treilea ca$, a%em de a .ace cu o 'mpre0urare mai rar 'nt&lnit* 'n practic*, respecti% aceea c&nd prile aflate n negociere ajung la un acord colectiv , dar angajatorul refuz s;l semneze, ceea ce are drept e.ect imposi(ilitatea legal* de a-l 'nregistra +i, desigur, de a produce e.ecte 0uridice. Con.orm legii, doar din momentul 'nregistr*rii contractul colecti% de munc* de%ine aplica(il gener&nd drepturi +i o(liga!ii 'n sarcina p*r!ilor. 7osi(ilitatea recunoscut* salaria!ilor de a declan+a 'n acest ca$ con.lictul de interese are ca suport legal ne'ndeplinirea o(liga!iei de a negocia din partea anga0atorului, prin re.u$ul semn*rii unui contract colecti% asupra con!inutului c*ruia p*r!ile con%eniser* prin negociere. Ipote$a reglementat* 'n art. 12 lit. d? din egea nr. 1H8G1999 are 'n %edere situa!ia contractelor colecti%e de munc* 'ncheiate la ni%el de unitate >companie? pe o perioad* mai mare de 1 an. 6n acest ca$, legea coro(orea$*, 'n mod natural, o(iectul con.lictului de interese cu o(liga!ia pe care o are anga0atorul con.orm egii nr. 1F0G199H de a renegocia anual anumite drepturi salariale ce .ac o(iectul contractelor colecti%e de munc* multianuale. C&t pri%e+te ultima ipote$*, declanarea conflictului de interese ca urmare a divergenei

partenerilor sociali asupra salariilor, duratei timpului de lucru, programului de lucru i condiiilor de munc, se impun unele preci$*ri.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

-ormula legislati%* mai 'nainte men!ionat* a .ost introdus* prin egea nr. 2H1G200I pentru a curma anumite situa!ii echi%oce produse 'n practic*. 5e re.erim la .aptul c* anterior modi.ic*rii art. 12 din egea nr. 1H8G1999 'n ca$ul negocierii colecti%e %i$&nd drepturi salariale cuprinse 'n contracte colecti%e de munc* multianuale se considera, uneori, c* declan+area con.lictului de munc* poate .i generat* doar de re.u$ul anga0atorului de a ini!ia negocierea colecti%* +i nu de 'mpre0urarea nesatis.acerii dolean!elor salaria!ilor. "in punctul nostru de %edere, practica anterioar* egii nr. 2H1G200I a 'ntemeiat gre+it o asemenea ipote$* pe dispo$i!iile art. 12 lit. d? din egea nr. 1H8G1999, 'ntruc&t acest text de lege se re.erea exclusi% la o(liga!ia anga0atorului de a ini!ia negocierea colecti%*. 7entru ipote$a 'n care odat* declan+at* negocierea colecti%*, p*r!ile nu con%in asupra unui con!inut reciproc con%ena(il al contractului colecti% de munc*, temeiul conflictului de interese l reprezint ntotdeauna art. ,1 lit. 4 din lege . 6n al!i termeni, acest articol de lege repre$int* numitorul comun pentru declan+area con.lictelor de interese ori de c&te ori moti%ul con.lictului 'l repre$int* ne'n!elegerea p*r!ilor c&t pri%e+te con!inutul +i ni%elul drepturilor negociate. 7entru acest moti% consider*m c* introducerea art. 12 lit. e? 'n egea nr. 1H8G1999 a .ost 'n (un* m*sur* inutil*, dar pentru .acilitarea unei practici uni.orme poate .i socotit* ca (ine%enit*. 6n alt* ordine de idei, este de su(liniat .aptul c* 2egea nr. ,-'!,666 interzice expres 3art. ,.4 declanarea conflictelor de interese pe durata de aplicare a contractelor colective de munc . Aceast* solu!ie are dou* raiuniB @ 6n primul r&nd, este %or(a de .aptul c* legiuitorul condi!ionea$* 'n mod a(solut +i exclusi% declan+area con.lictului de interese de procedura negocierii colecti%e +i c*, odat* aceasta 'ncheiat* printr-un contract colecti% de munc*, nu se mai pune pro(lema declan+*rii legale a con.lictului de interese. @ 6n al doilea r&nd, su(liniem .aptul c* legiuitorul rom&n a optat pentru a+a-numita concep!ie de pace social* a(solut*, con.orm c*reia, pe parcursul aplica(ilit*!ii contractului colecti% de munc*, este exclus* utili$area mi0loacelor de presiune salarial* speci.ic* unui con.lict de interese. Aceast* concep!ie nu este amendat* nici prin dispo$i!iile art. 1F alin. >2? din egea nr. 1H8G1999 care permit declan+area con.lictelor de interese 'n ca$urile pre%*$ute de art. 12 lit. d? +i e?, 'ntruc&t 'n am(ele ipote$e este %or(a de procese de negociere colecti%* 'n leg*tur* cu care declan+area con.lictului de interese este legal posi(il*. 7utem a+adar statua c*, potri%it legisla!iei rom&ne+ti, con.lictul de interese se poate declan+a 'n leg*tur* cu negocierea colecti%*, indi.erent de .aptul c* aceasta premerge 'ncheierea unui contract colecti% de munc* sau are loc, con.orm legii, pe parcursul execut*rii acestuia. 2sen!ial pentru aplicarea corect* a legii este ca acest con.lict s* se nasc* dintr-o negociere colecti%* reglementat* ca atare de lege. "e alt.el, o solu!ie identic* a promo%at +i &urtea &onstituional %i$a%i de limitele de aplica(ilitate ale art. 1F din egea nr. 1H8G1999.

D0. A iectul conflictelor de drepturi


Con.lictele de drepturi sunt doar de.inite 'n cuprinsul Codului muncii, pro(lematica 0uridic* pri%ind o(iectul acestora, precum +i procedura de solu!ionare .iind apana0ul legisla!iei speciale care completea$* corespun$*tor dispo$i!iile de principiu ale codului. 6n leg*tur* cu pro(lematica con.lictelor de drepturi, ne %om re.eri sintetic la principalele caracteristici pe care le pre$int*. 6ntr-o .ormulare general*, conflictul de drepturi este acel conflict supus ori suscepti il de a fi supus unui organ de jurisdicie intern sau internaional . 6n pri%in!a o iectului, con.lictele de drepturi %i$ea$* drepturile +i o(liga!iile ce decurg din 'ncheierea, executarea ori 'ncetarea contractului indi%idual de munc*, precum +i din constatarea 'ncet*rii contractului colecti% de munc*, precum +i din constatarea nulit*!ii acestora. 7ractica 0udiciar* a statuat, deseori, c* prin conflicte de munc >litigii de munc*? nu se 'n!eleg numai litigiile care i$%or*sc din modul 'n care anga0atul prestea$* munca +i cel care anga0ea$*, pl*te+te remunera!ii corespun$*toare sau cele 'n leg*tur* cu timpul de munc* +i de odihn*, ci +i toate litigiile legate de modul n care se desfoar activitatea n unitate , inclusi% cele re.eritoare la r*spunderea pentru .apte ilicite s*%&r+ite 'n procesul de munc* sau cu oca$ia lui. 6n acest context, au .ost cali.icate drept litigii de munc* +i ne'n!elegerile pri%ind drepturile i%ite 'n leg*tur* cu o(ligarea la plat* a salariatului %ino%at de producerea unui accident de munc* soldat cu %*t*marea altui anga0at. A+adar, conflictele de drepturi %i$ea$*, prin de.ini!ie, nenelegerile privind drepturile i o ligaiile

generate de contractul individual sau colectiv de munc, indiferent de durata acestuia ori forma de salarizare. 6n conse-cin!*, litigiile de munc* nu pot a%ea ca o(iect simple %oca!ii. ,emni.icati%* 'n
acest sens este practica 0udiciar* care a statuat c* emiterea unor acte de c*tre anga0ator care implic* dreptul s*u exclusi% de apreciere nu poate genera un con.lict de drepturi +i, ca atare, ele nu sunt cen$ura(ile pe cale 0urisdic!ional*. "e pild*, neacordarea salariului de merit nu 'ndrept*!e+te salariatul 'n cau$* s* .ormule$e contesta!ii la instan!ele 0udec*tore+ti. "e alt.el, necesitatea unei mai clare descrieri a con.lictelor de drepturi s-a materiali$at 'n legisla!ia muncii mai recent* prin promo%area unei clarificri a conflictelor de munc, dup* cum urmea$*B @ con.lictele 'n leg*tur* cu plata unor desp*gu(iri pentru acoperirea pre0udiciilor cau$ate de p*r!i prin ne'ndeplinirea sau 'ndeplinirea necorespun$*toare a o(liga!iilor sta(ilite prin contractul colecti% de munc*N

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ con.lictele 'n leg*tur* cu constatarea nulit*!ii contractelor indi%iduale sau colecti%e de munc* ori a unora din clau$ele acestoraN @ con.lictele 'n leg*tur* cu constatarea 'ncet*rii aplic*rii contractelor colecti%e de munc*. # atare sistemati$are a con.lictelor de drepturi a ameliorat cadrul legislati% +i a eliminat unele interpret*ri contrare spiritului con.lictelor de drepturi. 6n acest sens, putem constata c* litigiile generate de nerespectarea contractului colecti% de munc* pri%ind cali.icarea 0uridic* de con.licte de munc* 'mpiedic* 3derapa0e4 de interpretare care permiteau 'n trecut asimilarea lor cu litigiile administrati%e. 7e de alt* parte, legea 'nl*tur* 'n mod categoric de la aplicarea dispo$i!iilor sale raporturile 0uridice care se 'ntemeia$* pe alte acte 0uridice dec&t contractul indi%idual sau colecti% de munc* >de pild*, contractele ci%ile de mandat ori de ser%icii?. )otodat*, 'n ce pri%esc contractele colecti%e de munc*, nu constituie con.licte de drepturi ne'n!elegerile precontractualeN prin ipote$* acestea pot .ace o(iectul unui con.lict de interese.

D-. Prile conflictului de drepturi 6n con.lictele de drepturi, prile litigante sunt anga0atorul +i salariatul 'n con.lictele indi%iduale de munc* +i
p*r!ile contractului colecti% de munc*, !in&nd seama, 'n acest ca$, de ni%elul la care s-a 'ncheiat contractul colecti% de munc* >unitate, grup de unit*!i, ramur*, na!ional?. a? 8alariatul are legitimitate procesual* ca urmare a calit*!ii sale de parte 'n contractul indi%idual de munc*. 6n acest context, preci$*m c* persoana fizic, angajat, poate fi parte ntr;un litigiu de munc i dup

ncetarea contractului de munc, dac nenelegerile supuse judecii sunt generate de respectivul contract. 2ste ca$ul litigiilor a%&nd drept o(iect acordarea unor drepturi de asigur*ri sociale,
compensarea concediului de odihn* nee.ectuat 'n natur*, o(ligarea la plata desp*gu(irilor produse de anga0at, restituirea sumelor de (ani primite 'n mod nedatorat. 6n mod excep!ional, poate a%ea calitate de parte 'n con.lictul de munc* +i o persoan* care nu are raport de munc* cu anga0atorul. Ast.el, motenitorii salariatului pot .i chema!i 'n 0udecat* de c*tre anga0ator pentru daunele produse de .ostul s*u salariat. # pro(lema contro%ersat* %i$ea$* modul de exercitare a drepturilor procesuale de c*tre minorii;angajai n v*rst de ,0;,- ani. 6n 0urispruden!* s-a conturat solu!ia dup* care 'n acest ca$ asisten!a minorului de c*tre repre$entan!ii legali nu este necesar* 'n timp ce doctrina promo%ea$* te$a contrar*. Apreciem c* punctul de %edere doctrinar, asisten!a o(ligatorie a minorului prin repre$entantul legal, este cel corect, 'ntruc&t participarea 'ntr-un proces a minorului tre(uie reali$at* 'n condi!iile asigur*rii tuturor garan!iilor procesuale, inclusi% prin asisten!a din partea repre$entan!ilor legali. Asisten!a 'n proces a minorului salariat se materiali$ea$* prin dreptul +i o(liga!ia repre$entan!ilor s*i legali de a semna al*turi de el orice ac!iune 'n 0usti!ie +i de a .i cita!i 'n proces. (? Angajatorul este, 'n 'n!elesul legii, persoana .i$ic* sau 0uridic* care utili$ea$* .or!a de munc* salariat*. 7entru a putea sta 'n proces, angajatorul tre uie s ai capacitate procesual, respectiv personalitate juridic. 6n practica 0udiciar* s-a pus pro(lema particip*rii 'n proces a unor unit*!i .*r* personalitate 0uridic* dar care, pe (a$a 'mputernicirii date de persoana 0uridic* competent*, au 'ncheiat contracte de munc*. Consider*m c* 'n con.lictele de munc* ce %i$ea$* con!inutul contractelor de munc* ast.el 'ncheiate, doar anga0atorul persoan* 0uridic* %a a%ea calitatea de parte 'n proces, 'ntruc&t e.ectele 'mputernicirii de repre$entare date 'n %ederea 'ncheierii contractului de munc* nu pot .i extinse +i 'n domeniul actelor de procedur*, at&ta %reme c&t prin dispo$i!iile exprese ale art. C1 C.proc.ci%. capacitatea procesual* este recunoscut* exclusi% unit*!ilor cu personalitate 0uridic*. c? 6n con.lictele de munc* o pro(lem* aparte o constituie participarea terilor. 2ste cunoscut .aptul c* 'n procesul ci%il, participarea terilor se reali$ea$* 'n urm*toarele modalitiB @ inter%en!ia %oluntar* principal* prin care inter%enientul %alori.ic* un drept propriuN @ inter%en!ia %oluntar* accesorie prin care se %i$ea$* ap*rarea drepturilor uneia din p*r!ile 'n litigiuN @ inter%en!ia .or!at* const&nd, dup* ca$, 'n chemarea 'n 0udecat* a altei persoane, chemarea 'n garan!ie, ar*tarea titularului dreptului. 6ntruc&t pre%ederile art. 29J C.muncii permit aplicarea legisla!iei ci%ile 'n raporturile 0uridice de munc*, s-ar putea deduce c* toate .ormele de participare a ter!ilor 'n procesul ci%il sunt, 'n egal* m*sur*, posi(ile +i 'n con.lictele de drepturi. Yin&nd 'ns* seama de speci.icul raporturilor 0uridice de munc* +i, cu prec*dere, de caracterul personal al contractului de munc*, 0urispruden!a +i su( imperiul %echiului cod a statuat 'n mod constant c* 'n con.lictele de munc* sunt admisi(ile doar inter%en!iile accesorii. Aceast* solu!ie este pe deplin aplica(il* +i 'n contextul actualului Cod al muncii. 6n esen!*, 0urispruden!a a .ormulat aceast* solu!ie dup* cum urmea$*B 36n litigiile >con.lictele? de munc* se poate .ace cerere de inter%en!ie accesorie 'n ca$urile 'n care o alt* persoan* 'ncadrat* 'n aceea+i unitate are interesul de a se al*tura .ie unit*!ii p&r&te, .ie salariatului pentru a contri(ui la solu!ionarea 0ust* a unor 'mpre0ur*ri care o interesea$* +i pe ea4. 6n mod constant s-a apreciat c* intervenia accesorie este posi(il* 'n urm*toarea situa!ieB 'n litigiile >con.lictele de drepturi? patrimoniale pot inter%eni cei care r*spund 'n su(sidiar ori autorii pl*!ilor nedatorate,

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

'ntruc&t, odat* do%edit* ne%ino%*!ia autorilor direc!i ai pre0udiciilor sau a (ene.iciarilor pl*!ilor nedatorate, %or .i ap*ra!i de r*spundere.

&ererea de intervenie promo%at* 'n aceste dou* ipote$e tre(uie s* 'ndeplineasc* toate condi!iile de .ond +i
.orm* pe care legea le sta(ile+te pentru ac!iunea principal*. )otodat*, participarea ter!ilor 'n litigiile >con.lictele? de munc* a .ost acreditat* 'n practica 0udiciar* +i pentru ipote$a 'n care anga0atorii solicit* introducerea 'n cau$* a celor c*rora le re%ine o r*spundere patrimonial* 'n mod su(sidiar. 6n acest sens, instan!a suprem* a statuat c* 3unitatea are dreptul s* introduc* 'n cau$* pe cel care a 'nlesnit producerea pagu(ei ori a dispus e.ectuarea pl*!ii nedatorate pentru a-i .ace opo$a(ile pro(ele administrate4. Ca urmare a introducerii 'n proces, cel 'n cau$* de%ine parte litigant* +i este 'ndrept*!it s* ridice excep!ii, s* propun* pro(e, s* .ormule$e conclu$ii. 6n .ine, men!ion*m c* cererea de inter%en!ie accesorie poate .i promo%at* 'n spri0inul salariatului p&r&t 'n cadrul ac!iunii de desp*gu(ire .ormulat* de anga0ator +i de c*tre persoana care nu are calitatea de salariat. Ast.el, garan!ii gestionarului pot inter%eni 'n litigiile >con.lictele? generate de o(ligarea la plata desp*gu(irilor a gestionarilor, 'ntruc&t prin .ormularea cererii de inter%en!ie ace+tia au interesul de a do%edi ne%ino%*!ia gestionarului +i, pe cale de consecin!*, exonerarea lor de plata desp*gu(irilor. d? Procurorul poate, con.orm art. CJ C.proc.ci%., s* porneasc* 3ac!iunea ci%il* ori de c&te ori este necesar* ap*rarea drepturilor +i intereselor legitime ale minorilor, precum +i ale persoanelor puse su( interdic!ie, precum +i 'n alte ca$uri pre%*$ute de lege. 7rocurorul poate pune conclu$ii 'n price proces ci%il, 'n orice .a$* a acestuia, dac* aprecia$* c* este necesar pentru ap*rarea ordinii de drept, a drepturilor +i li(ert*!ilor cet*!enilor.4 ,-a considerat 'n mod constant c* procurorul poate participa +i 'n con.lictele de munc*, 'ntruc&t art. CJ C.proc.ci%. permite acest lucru. e? 8indicatele pot, con.orm art. 28 din egea nr. JCG200F, s* apere drepturile mem(rilor lor ce decurg din legisla!ia muncii, statutele .unc!ionarilor pu(lici, contractele colecti%e +i indi%iduale de munc*, precum +i din acordurile pri%ind raporturile de ser%iciu ale .unc!ionarilor pu(lici, 'n .a!a instan!elor 0udec*tore+ti, organelor de 0urisdic!ie, a altor institu!ii sau autorit*!i ale statului, prin ap*r*tori proprii sau ale+i. 6n reali$area acestor prerogati%e, legea sindicatelor sta(ile+te c* sindicatul are dreptul de a .ormula ac!iuni 'n 0usti!ie 'n numele mem(rilor s*i, .*r* a a%ea ne%oie de un mandat din partea acestora. "esigur c* ac!iunea nu %a .i introdus* ori continuat* de sindicat dac* salariatul se opune sau renun!* la 0udecat*. 2%ident c* po$i!ia 'n proces a sindicatului 'm(rac* .orma unei intervenii accesorii, de natur* a 'nt*ri po$i!ia procesual* a salariatului. "impotri%*, c&nd con.lictul de drepturi pri%e+te contractul colecti% de munc*, sindicatul care l-a semnat particip* 'n proces 'n calitate de parte litigant* exercit&nd toate drepturile procesuale pre%*$ute de lege. Mai mult dec&t at&t, sindicatul poate participa 'n calitate de intervenient principal ori de coreclamant +i 'n con.lictele indi%iduale generate de nerespectarea 'n contractele indi%iduale de munc* a drepturilor sta(ilite prin clau$ele contractului colecti% de munc*. "e pild*, este legitim* ac!iunea 'n 0usti!ie .ormulat* de sindicat prin care acesta contest* deci$ia de licen!iere a unui salariat pe moti%ul apartenen!ei acestuia la un sindicat ori pentru exercitarea unor drepturi sindicale. 6n acest sens, literatura +i 0urispruden!a str*in* au statuat c* 'n orice con.lict indi%idual de munc* sindicatele au legitimitate procesual* dac* moti%ele care au generat con.lictul de munc* se re.er* la 'nc*lcarea unor drepturi recunoscute sindicatelor >dreptul la li(er* asociere, dreptul la ac!iune sindical* etc.?. Alexandru Athanasiu

Art. *.%. "&e)lementarea +pecial a +oluionrii con#lictelor de munc$

Procedura de soluionare a conflictelor de munc se sta ilete prin lege special. $i liografie Al& Athanasiu, L& Dima, "reptul muncii, 2d. All <ec=, <ucure+ti, 200J, p. F1H +i urm.N >l&A& 1aias, V& 1elegante, Medierea @ o alt.el de 0usti!ie, 'n /.".C. nr. I-8G2002, p. HI-9IN /& 1eligr0deanu, 2xamen de ansam(lu asupra egii nr. 1H8G1999 pri%ind solu!ionarea con.lictelor de munc*, 'n "reptul nr. 1G2000, p. 8N /& 1eligr0deanu, Corela!ii 'ntre egea nr. 192G199H pri%ind medierea +i organi$area pro.esiei de mediator +i dreptul muncii, 'n "reptul nr. 10G200H, p. 8I-9IN ;& Dimitriu, ,olu!ionarea con.lictelor de munc* prin conciliere +i mediere, 'n /./.".M. nr. 2G200C, p. F2-C2N ;& Dimitriu, Con.lictele de munc* +i solu!ionarea lor, 2d. )ri(una 2conomic*, <ucure+ti, 200H, p. 92-9CN /&M& Do<o4#Laz0r, Concilierea con.lictelor de interese, 'n /./.".M. nr. 1G2008, p. 9F-11JN & 5himpu, Al ,iclea, "reptul muncii, Casa de 2ditur* +i 7res* 3Qansa4, <ucure+ti, 199J, p.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

C20N I& Laz0r, Mediere. ,tudiu asupra unei metode alternati%e de solu!ionare a con.lictelor, 'n /.".C. nr. FG200H, p. C9-JHN I&Tr& /te.0nescu, Con.lictele de munc*, 2d. umina ex, <ucure+ti, 2000, p. 2F +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 200I, p. H8F +i urm.N I&Tr& /te.0nescu, )ratat teoretic +i practic de drept al muncii, 2d. 9ni%ersul 1uridic, <ucure+ti, 2010, p. 81I +i urm.N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat, 2d. ;amangiu, <ucure+ti, 200I, p. I1C-I20N Al& ,iclea, Codul muncii adnotat +i comentat, ed. a 2-a, 2d. umina ex, <ucure+ti, 200H, p. 819-82HN Al& ,iclea, A& -opescu, M& ,ichindelean, C& Tu.an, O& ,inca, "reptul muncii, 2d. /osetti, <ucure+ti, 200C, p. IIC-IIIN D& ,op, )ratat de dreptul muncii, 2d. Kolters LluMer, <ucure+ti, 2008, p. J1J +i urm.N 5& =luitu, Ar(itra0ul con.lictelor de interese, 'n /./.".M. nr. 2G200C, p. 10H +i urm.N A&M& @acA, /Zglement des con.lits du tra%ailB IntXr[t des techni8ues 3pro.essionnelles4, /e%ue Internationale du )ra%ail nr. 1G199I, p. 10F +i urm.

&omentariu
)extul comentat con!ine o norm* de trimitere la legisla!ia special* 'n materie, respecti% dispo$i!iile egii nr. 1H8G1999. 6n acest context %om examina, pe r&nd, pre%ederile legii men!ionate 'n leg*tur* cu solu!ionarea con.lictelor de interese +i a con.lictelor de drepturi.

D,. 8oluionarea conflictelor de interese A. "ivelurile la care pot fi declanate conflictele de interese
Con.orm egii nr. 1H8G1999 >art. 9? con.lictele de interese pot a%ea loc la urm*toarele niveluri# @ la ni%elul unit*!iiN @ la ni%el de grup de unit*!i +i de ramur*N @ la ni%el na!ional. "e asemenea, con.lictele de interese pot a%ea loc +i la ni%elul unor su uniti, compartimente sau al unor grupuri de salariai care exercit aceeai profesie n aceeai unitate , 'n condi!iile pre%*$ute de lege. /epre$entarea p*r!ilor 'n con.lictele de interese are loc potri%it regulilor aplica(ile pentru repre$entarea partenerilor sociali la negocierea colecti%*. "e preci$at, c* 'n ca$ul con.lictelor de interese de la ni%elul su(unit*!ilor, compartimentelor de lucru ori al salaria!ilor care exercit* aceea+i pro.esie sunt, pe deplin, aplica(ile regulile de repre$entare proprii con.lictelor de interese de la ni%elul unit*!ii. <. 8esizarea unitii 3angajatorului4 n ipotezele de declanare a conflictelor de interese 6n sistemul egii nr. 1H8G1999 Dart. 1C alin. >1?E, ori de c&te ori apare una din situa!iile pre%*$ute de art. 12, sindicatul repre$entati% ori repre$entan!ii salaria!ilor %or sesi$a unitatea cu pri%ire la 'mpre0urarea respecti%*. "in punct de %edere .ormal, sesi$area este .*cut* n scris +i cuprinde re%endic*rile salaria!ilor, moti%ele pe care se 'ntemeia$* +i solu!iile propuse. ,esi$area tre(uie primit* +i nregistrat de unitate. egea permite +i formularea ver al a sesi$*rii, dar numai 'n m*sura 'n care re%endic*rile respecti%e au .ost cuprinse 'ntr-un proces-%er(al 'ncheiat cu oca$ia discu!iilor purtate 'ntre partenerii sociali. 9nitatea >anga0atorul? sesi$at* are o ligaia legal de a rspunde n scris sindicatelor ori repre$entan!ilor salaria!ilor 'n termen de 2 $ile lucr*toare de la primirea sesi$*rii, .ormul&nd puncte de %edere 'n leg*tur* cu .iecare din re%endic*rile pre$entate. ,u( aspect procedural, conflictul se consider declanat dacB @ unitatea >anga0atorul? nu a r*spuns la toate re%endic*rile salaria!ilorN @ unitatea >anga0atorul? a r*spuns, dar punctele de %edere exprimate nu sunt accepta(ile pentru sindicat ori pentru repre$entan!ii salaria!ilor. ,esi$area se semnea$* de liderul sindical ori de c*tre repre$entan!ii salaria!ilor. "ac* 'ntr-o unitate .unc!ionea$* mai multe sindicate repre$entati%e, este necesar ca repre$entan!ii lor s* semne$e to!i sesi$area. 6n ca$ contrar, sesi$area %a produce e.ecte numai pentru sindicatul ori sindicatele care au semnat-o. 6n leg*tur* cu declanarea conflictelor de interese la nivelul grupurilor de uniti, de ramur sau la nivel naional, tre(uie preci$at c* ele urmea$* o procedur* similar* cu cele de la ni%el de unitate, su( condi!ia 'nregistr*rii con.lictului 'n .iecare dintre unit*!ile componente. 7entru o corect* aplicare a legii 'n ca$ul con.lictelor declan+ate la aceste ni%ele se impun urm*toarele preci$*riB @ aceste con.licte de interese pot .i declan+ate pentru oricare din situa!iile pre%*$ute de art. 12 din legeN @ procedura preala(il* declan+*rii con.lictului are loc la ni%elul unit*!iiN @ solu!ionarea con.lictului este o(ligatorie precedat* de 'nregistrarea sa la ni%elul unit*!ii. C. &oncilierea conflictelor de interese

&oncilierea repre$int* procedura prin care prile n conflict ncearc prin dialogul dintre ele s gseasc o soluie reciproc convena il n vederea stingerii conflictului .
6n sistemul legii >art. 1I?, dac* s-a declan+at con.lictul de interese cu respectarea cerin!elor legale susmen!ionate, sindicatul repre$entati% ori repre$entan!ii salaria!ilor sesi$ea$* 5inisterul 5uncii, =amiliei i Proteciei 8ociale prin organele teritoriale, 'n %ederea concilierii.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

7rocedura concilierii este o etap o ligatorie pe care p*r!ile 'n con.lict nu o pot ocoli sau eluda, 'n ca$ contrar con.lictul de interese urm&nd a .i pri%it ca ilegal. 7e cale de consecin!*, nu se mai poate recurge la gre%* 'n mod legal dac* nu a a%ut loc concilierea. 6n esen!*, regulile de procedur aplica ile concilierii sunt urm*toareleB @ sesi$area MM-7, cu urm*toarele men!iuniB unitatea la care s-a declan+at con.lictul de interese, o(iectul +i moti%area con.lictuluiN @ do%ada 'ndeplinirii cerin!elor legale >sesi$area unit*!ii +i r*spunsul acesteia?N @ nominali$area persoanelor delegate s* repre$inte la conciliere sindicatele repre$entati%e sau, dup* ca$, salaria!ii. 7entru sus!inerea po$i!iilor lor, sindicatele repre$entati%e ori salaria!ii aleg o delega!ie .ormat* din 2-J persoane care tre(uie s* 'ndeplineasc* anumite condiii >%&rst* de 21 ani, salariat al unit*!ii ori repre$entant al .edera!iei ori con.edera!iei la care sindicatul este a.iliat, repre$entantul sindical al salaria!ilor nu a .ost condamnat pentru s*%&r+irea in.rac!iunilor pre%*$ute de art. 8I din egea nr. 1H8G1999?. "elega!ia patronal* este compus* din acela+i num*r de persoane .*r* ca legea s* preci$e$e condi!iile de eligi(ilitate. 6n termen de 2C de ore de la 'nregistrarea sesi$*rii, MM-7, desemnea$* repre$entantul s*u pentru a participa la concilierea con.lictului.

/eprezentantului 55=P8 'i incum(* dou* o ligaii reglementate expres de legeB


@ s* comunice sesi$area unit*!ii 'n C8 de ore de la desemnarea saN @ s* con%oace p*r!ile 'n %ederea reali$*rii procedurii de conciliere 'nl*untrul unui termen de maxim I $ile de la 'nregistrarea cererii. 5econ%ocarea p*r!ilor 'n limita termenului de I $ile dispensea$* p*r!ile 'n con.lict de o(liga!ia de a participa la conciliere. "esigur c* p*r!ile, prin acordul lor, pot participa la conciliere +i dup* expirarea termenului de I $ile, !in&nd seama c* termenul nu este de dec*dere, sanc!iunea nerespect*rii sale .iind doar imposi(ilitatea concilierii e.ectuate dup* expirarea sa, .*r* acordul am(elor p*r!i. a data .ixat* pentru conciliere, delegatul MM-7, %eri.ic* 'mputernicirile delega!ilor p*r!ilor 'n con.lict +i st*ruie ca acestea s* ac!ione$e pentru reali$area concilierii po$i!iilor lor. %elegatul 55=P8 nu are competen!a s* sting* con.lictul printr-o deci$ie proprie, 'ntruc&t el nu are calitatea de ar itru. 7e aceea+i linie de g&ndire, 'n practica 0urisdic!ional* a Cur!ii Constitu!ionale s-a decis recent c* repre$entantul MM-7, nu are dreptul s* anali$e$e pe .ond o(iectul con.lictului de interese 'n raport cu pre%ederile egii nr. 1H8G1999 'ntruc&t nu este 0udec*tor. )ot ast.el, preci$*m c* delegatul MM-7, nu poate s* se su(stituie nici mediatorului, atri(u!iile sale .iind limitate doar la 'ndrum*rile pe care le poate da p*r!ilor litigante 'n leg*tur* cu dispo$i!iile legale aplica(ile, precum +i cu modalit*!ile practice prin care p*r!ile ar putea stinge con.lictul. ,us!inerea p*r!ilor 'n con.lict, precum +i re$ultatul de$(aterilor sunt consemnate 'ntr-un proces;ver al semnat de p*r!i +i de delegatul ministerului. 7rocesul-%er(al se 'ntocme+te 'n F exemplare, c&te unul pentru .iecare parte +i unul pentru delegatul ministerului. ". 5edierea conflictului de interese Institu!ia 0uridic* a medierii, introdus* pentru prima dat* 'n sistemul 0urisdic!ional rom&nesc prin egea nr. 1H8G1999, constituie o procedur de soluionare amia il a conflictului de interese care const* 'n desemnarea unei persoane mediator, ter! 'n raporturile dintre p*r!ile litigante +i ales de acestea, 'mputernicit* s* 'ncerce re$ol%area con.lictului. 7rocedura medierii, reglementat* de egea nr. 1H8G1999 nu se suprapune celei promo%ate de egea nr. 109G199I pri%ind organi$area +i .unc!ionarea Consiliului 2conomic +i ,ocial >C2,?. "omeniul de mediere al C2, este distinct de cel pre%*$ut de egea nr. 1H8G1999, pe de o parte prin o(iectul medierii, este %or(a de con.licte %i$&nd politicile sectoriale, iar, pe de alt* parte, prin o(iecti%ul medierii C2, care const* 'n pre'nt&mpinarea declan+*rii con.lictelor de interese. Con.orm egii nr. 1H8G1999, medierea pre$int* o serie de caracteristici, dup* cum urmea$*B @ este o procedur* .acultati%*, 'ntruc&t numai prin acordul p*r!ilor poate .i ini!iat*N @ procedura de mediere se reali$ea$* de un mediator ales de p*r!ile litigante din r&ndul persoanelor sta(ilite anual prin ordinul ministrului muncii, .amiliei +i protec!iei sociale pe (a$a acordului C2,. 7reci$*m aici c* la desemnarea pe lista ministerului a persoanelor care pot a%ea calitatea de mediatori 'n con.lictele de interese nu se aplic* cerin!ele pri%ind .ormarea pro.esional* a acestora pre%*$ute 'n egea nr. 192G200H pri%ind medierea +i organi$area pro.esiei de mediator.

&aracteristicile activitii de mediere constau 'nB


@ mediatorul este 'n%estit de lege cu dreptul de a propune o solu!ie prin care se urm*re+te stingerea con.lictului de intereseN

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

@ solu!ia propus* de mediator nu este o(ligatorie pentru p*r!ile 'n con.lict, a.ar* dac* acestea sunt de acord s* o apliceN @ regulile procedurale dup* care se des.*+oar* medierea se sta(ilesc prin contractul colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el na!ional. 7otri%it clau$elor contractului colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el na!ional, declan+area medierii este condi!ionat* de 'ncheierea, 'n acest scop, a unui proces-%er(al. 6n termen de C8 de ore de la 'ncheierea procesului-%er(al, .iecare parte 'n con.lict propune un num*r de persoane din r&ndul mediatorilor desemna!i anual de ministrul muncii. "ac* p*r!ile nu reu+esc s* aleag* un mediator, medierea nu mai are loc. "impotri%*, dac* p*r!ile con%in asupra unei persoane pe care o aleg drept mediator al con.lictului, procedura continu* dup* cum urmea$*B @ p*r!ile 'n con.lict sunt o(ligate ca 'n termen de C8 de ore de la numirea mediatorului s* pun* la dispo$i!ia acestuia actele necesare. "ac* mediatorul are nel*muriri el poate cere, 'n maxim I2 de ore de la primirea actelor, rela!ii scrise cu pri%ire la re%endic*rile .ormulate, la actele depuse sau 'ntocmite 'n timpul concilierii, la re$ultatele concilieriiN @ 'n termen de cel mult 8 $ile de la numire, mediatorul este o(ligat s* con%oace am(ele p*r!i care %or .i repre$entate, de regul*, dup* acelea+i reguli ca +i la conciliereN @ cu prile0ul .iec*rei 'nt&lniri se 'ncheie un proces-%er(al care se semnea$* de mediator +i de p*r!ile a.late 'n con.lictN @ medierea nu poate dura mai mult de F0 de $ile de la data la care mediatorul a .ost numit +i a acceptat medierea. "ep*+irea termenului semni.ic* 'ncetarea medierii +i deschide p*r!ilor litigante posi(ilitatea recurgerii la ar(itra0. "in punctul nostru de %edere, aceast* solu!ie promo%at* 'n doctrin* a%&nd ca suport .ormularea legii tre(uie pri%it* cu re$er%e. 6n primul r&nd, este de su(liniat .aptul c* procedura de soluionare a conflictelor de interese se ntemeiaz pe ideea soluiilor amia ile ? necontencioase @ +i, de regul*, pe proceduri .acultati%e. "in aceast* perspecti%* solu!ia pe care o coment*m apare ca deose(it de rigid* impun&nd o 0udecat* de tip 3maniheist4 con.orm c*ruia dep*+irea celor F0 de $ile atrage de plin drept 'ncetarea medierii. 6n al doilea r&nd, cali.icarea termenului de .) de zile drept imperativ nu este 'ntru totul .undamentat*. 2ste de principiu c* solu!ia propus* de mediator nu este o(ligatorie pentru p*r!i +i, ca atare, acestea pot continua con.lictul chiar dac* s-a reali$at medierea. 7e de alt* parte, ra!iunea reglement*rii unui termen pentru des.*+urarea procedurii de mediere a constat 'n pre'nt&mpinarea unui posi(il a(u$ de drept din partea anga0atorului prin .urni$area cu 'nt&r$iere a documentelor necesare medierii. 7entru acest moti% socotind c* .iind %or(a de un termen 'n .a%oarea p*r!ilor, acestea pot solicita continuarea medierii p&n* la .inali$area acesteia +i dup* expirarea termenului de F0 de $ile. "e alt.el, o solu!ie similar* a .ost promo%at* +i 'n dreptul francez unde medierea este reglementat* 'ntr-o manier* asem*n*toare cu cea din legisla!ia rom&neasc*. "esigur c* pentru acurate!ea textului de lege 'n discu!ie D>art. 28 alin. >2?E se impune de lege .erenda completarea acestuia 'n sensul c* termenul de F0 de $ile poate .i prelungit cu acordul p*r!ilor 'n con.lict. 5imic 'ns* nu 'mpiedic* de lege lata ca un text cu acest con!inut s* .ie cuprins 'n contractul colecti% de munc* 'ncheiat la ni%el na!ional. 2. Ar itrajul conflictelor de interese I. "oiune. %efiniie Ar(itra0ul este, 'n genere, de.init drept o procedur de soluionare a unui conflict juridic de ctre un ar itru. /ecurgerea la ar(itra0 permite solu!ionarea mai rapid* a litigiului pe (a$a unei proceduri .lexi(ile, iar calitatea actului 0urisdic!ional este asigurat* prin .olosirea ar(itrului care are cuno+tin!e apro.undate 'n domeniul respecti% +i inspir* o 'ncredere mai mare p*r!ilor litigante, .iind ales de c*tre acestea. 9tili$area ar(itra0ului 'n con.lictele de munc* pri%e+te exclusi% con.lictele de interese con.orm legii, ar(itra0ul repre$ent&nd o procedur facultativ la care p*r!ile con.lictului de interese pot recurge dac*B @ au parcurs procedura o(ligatorie a concilieriiN @ sunt de comun acord cu solu!ionarea prin ar(itra0 a con.lictului de interese. Modul 'n care este 'n pre$ent reglementat ar(itra0ul 'nl*tur* de.icien!ele din %echea reglementare >a se %edea egea nr. 1JG1991? su(liniate deseori 'n doctrin*. 5e re.erim la .aptul c* ar(itra0ul de%enea opera!ional doar 'n ca$ul gre%elor cu o durat* de peste 20 de $ile +i care puneau 'n pericol interesele economiei na!ionale sau interese de ordin umanitar. 7e de alt* parte, apelul la procedura ar(itra0ului era monopolul MM-7,. "ispo$i!iile legale sus-men!ionate 'nc*lcau principii .undamentale 'n materia 0urisdic!iei, 'ntruc&t p*r!ile litigante nu a%eau 'n egal* m*sur* dreptul de a sesi$a ar(itra0ul, iar competen!a acestuia era restr&ns* doar la con.licte care generau gre%e de o anumit* durat* +i cu e.ecte de un anumit tip. Actuala reglementare d* expresie 0uridic* principiilor dup* care .unc!ionea$* ar(itra0ul con.lictelor de munc* +i 'n alte !*ri, permi!&nd %alori.icarea clau$elor compromisorii 'ncheiate de c*tre p*r!ile contractului colecti% de munc*.

)oate drepturile re$er%ate. : 2012 egalis - un produs al 2diturii C.;. <ec=

# alt* noutate pe care o promo%ea$* legea const* 'n posi ilitatea recunoscut* p*r!ilor 'n con.lict de a recurge la ar itraj anterior declanrii grevei . II. &omisia de ar itraj ,olu!ionarea con.lictelor de interese prin ar(itra0 se reali$ea$* printr-o comisie de ar(itra0 alc*tuit* din . ar itri desemna!i, dup* cum urmea$*B @ un ar(itru desemnat de anga0atorN @ un ar(itru desemnat de c*tre sindicatele repre$entati%e sau, dup* ca$, de c*tre repre$entan!ii salaria!ilorN @ un ar(itru desemnat de c*tre MM-7,. /egulile procedurii de ar(itra0 a con.lictelor de interese sunt de$%oltate 'n /egulamentul privind procedura de lucru a comisiei de ar itraj al conflictelor de interese apro(at prin #rdinul nr. 198G2000 al ministrului Muncii +i 7rotec!iei ,ociale +i #rdinul nr. FJ8G2000 al ministrului 1usti!iei. Con.orm regulamentului, ar(itrii tre(uie s* ai(* studii superioare +i %echime 'n specialitate de minim J ani. 2i sunt 'nscri+i 'ntr-o list* pentru .iecare 0ude! +i separat pentru municipiul <ucure+ti. 6n aceast* list* se .ac men!iuni pri%ind numele +i prenumele ar(itrilor, locul de munc* +i se ata+ea$* pentru .iecare curriculum %itae. 6n acti%itatea pe care o des.*+oar*, ar(itrii sunt independen!i +i impar!iali >art. J? chiar dac* au .ost nominali$a!i de p*r!ile litigante. Comisia de ar(itra0 a con.lictelor de interese '+i des.*+oar* acti%itatea la sediul MM-7, sau, dup* ca$, la direc!iile teritoriale ale ministerului. ucr*rile de secretariat ale comisiei sunt asigurate de personalul MM-7, sau al direc!iilor teritoriale prin compartimentele cu atri(u!ii 'n domeniul 'nregistr*rii con.lictelor de interese. 7otri%it regulamentului, criteriile de compunere a comisiei de ar(itra0 se aplic*, .*r* deose(ire, tuturor con.lictelor de interese indi.erent de ni%elul la care s-au declan+at. III. Procedura ar itral C&t pri%e+te procedura de lucru a comisiei, regulamentul promo%ea$* urm*toarele solu!ii de principiuB Ast.el, ses