Sunteți pe pagina 1din 10

'''(referat(ro

Universitatea Agora Oradea Anul IV Drept

Disciplina:Constructie Europeana

Tema referat: Tratatul de la Lisabona

Student: us Dragos!"etru

#$%&

T ATATUL DE LA LISA)O*A
Tratatul de la Lisabona+ cunoscut ,n fa-a de proiect sub numele de Tratatul de eform. este un tratat destinat s. ,nlocuiasc. tratatul constitu/ional european( *umele oficial este Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European. 0i a Tratatului de instituire a Comunit./ii Europene( La %1 decembrie #$$2+ liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona+ ,nc3eind astfel mai mul/i ani de negocieri pe tema aspectelor institu/ionale( Tratatul pune la dispo-i/ia Uniunii cadrul legal 0i instrumentele 4uridice necesare pentru a face fa/. provoc.rilor viitoare 0i pentru a r.spunde a0tept.rilor cet./enilor( La fel ca 0i Tratatul de la Amsterdam 0i+ respectiv+ *isa+ Tratatul de la Lisabona este un tratat de amendare a Tratatelor e5istente ! Tratatul Uniunii Europene 6TUE7+ care ,0i va p.stra denumirea+ 0i Tratatul Comunit./ilor Europene 6TCE7+ acesta din urm. urm8nd s. fie redenumit Tratatul privind func/ionarea Uniunii 6T9UE7( Cele dou. tratate+ modificate conform prevederilor Tratatului de la Lisabona+ vor repre-enta tratatele de ba-. ale Uniunii 0i vor avea o valoare 4uridic. egal.( De asemenea+ va fi men/inut Tratatul privind Comunitatea Energiei Atomice Europene 6Euratom7( %1 "rotocoale 0i :; de Declara/ii sunt ane5ate Tratatului de la Lisabona( Elaborarea Tratatului s!a reali-at ,n ba-a mandatului precis 0i detaliat agreat la Consiliul European din #%!#1 iunie #$$2+ 0i care a reluat practic substan/a prevederilor fostului Tratat Constitu/ional( Din perspectiv. istoric.+ semnarea Tratatului finali-ea-. procesul de reform. a Tratatelor Uniunii demarat ,n #$$% la Lae<en 0i care urm.rea elaborarea unui tratat cuprin-.tor pentru Europa( Tratatul de la Lisabona este primul tratat adoptat ,n cadrul Uniunii Europene cu #2 de state membre+ fiind de asemenea primul Tratat al Uniunii pe care om8nia l!a semnat ,n calitate de stat membru( om8nia participase anterior+ ,n octombrie #$$&+ la oma+ ,n calitate de stat candidat+ la semnarea Actului 9inal al Conferin/ei care a adoptat Tratatului Constitu/ional( Tratatul de la Lisabona este esen/ial pentru a asigura func/ionarea eficient. a Uniunii Europene( =n pre-ent+ Uniunea repre-int. #2 de state membre 0i mai bine de &>$ de milioane de cet./eni( eformele propuse de acest Tratat+ ,n special noile aran4amente institu/ionale 0i mecanismele de lucru+ sunt necesare pentru a asigura o Uniune capabil. s. fac. fa/. provoc.rilor globale 0i s. r.spund. a0tept.rilor cet./enilor europeni+ inclusiv cet./enilor rom8ni( om8nia a sus/inut activ adoptarea Tratatului+ care include cea mai mare parte a inova/iilor prev.-ute anterior de Tratatul Constitu/ional(

Scurt istoric ?efii de stat 0i de guvern reuni/i ,n martie #$$$ la Consiliul European de la Lisabona au adoptat Agenda Lisabona 6sau Strategia de la Lisabona7+ menit. s. transforme+ p8n. ,n #$%$+ Uniunea European. ,n @cea mai dinamic. 0i competitiv. economie din lume ba-at. pe cunoa0tere@( "rocesul de globali-are+ cre8nd rela/ii de interdependen/. tot mai str8nse ,ntre economiile /.rilor de peste tot din lume+ precum 0i revolu/ia te3nologic. din anii >$+ inclu-8nd internetul 0i noile te3nologii informa/ionale 0i de comunicare+ a dus la revolu/ionarea inclusiv a economiei europene 0i a vie/ii cotidiene a cet./enilor europeni( Cu toate acestea+ la ,nceputul anului #$$$+ din punct de vedere al competitivit./ii+ economia european. pre-en/a decala4e importante ,n special fa/. de economia Statelor Unite ale Americii( Ca urmare+ 0efii de stat 0i de guvern reuni/i in martie #$$$ la Consiliul European de la Lisabona au adoptat Agenda Lisabona 6sau Strategia de la Lisabona7+ menit. s. transforme+ p8n. ,n #$%$+ Uniunea European. ,n Acea mai dinamic. 0i competitiv. economie din lume ba-at. pe cunoa0tere+ capabil. de o cre0tere economic. durabil.+ generatoare de noi locuri de munc.+ mai bune+ 0i caracteri-at. printr!o mai mare coe-iune social. B( "rin Strategia de la Lisabona s!a stabilit obiectivul de a ob/ine o cre0tere economic. de 1C pe an 0i de a crea #$ de milioane de noi locuri de munc. p8n. ,n #$%$( De asemenea+ Agenda Lisabona stabilea o serie de obiective specifice ,n domenii precum inovarea+ ,ntreprinderile+ liberali-area diverselor pie/e 0i protec/ia mediului( Obiectivele stabilite ,n #$$$ erau ambi/ioase 0i acopereau o ,ntreag. serie de domenii( =n ceea ce prive0te ocuparea for/ei de munca se urmarea atingerea unei rate a ocup.rii de 2$C si cre0terea num.rului de femei si de persoane in v8rsta care sa active-e pe pia/a muncii( "entru a ,ncura4a inovarea+ obiectivul era de a creste num.rul gospod.riilor care sa aib. acces la internet+ precum si cre0terea c3eltuielilor pentru cercetare!de-voltare( In domeniul ,ntreprinderilor+ statele membre trebuiau sa ia mai multe masuri pentru a spri4ini ,ntreprinderile mici+ inclusiv reducerea birocra/iei cu care se confruntau in desf.0urarea activit./ii( Dai mult+ se urmarea cre0terea concurentei pe pia/a telecomunica/iilor si liberali-area pie/elor de ga- si de electricitate( "entru protec/ia mediului+ obiectivele includeau reducerea emisiilor de ga-e cu efect de sera( La 4um.tatea perioadei de implementare a Strategiei Lisabona+ ,n unele /ari europene situa/ia economic. 0i social. p.rea sa se ,nr.ut./easc.+ in loc sa se ,mbun.t./easc.( Spre e5emplu in Eermania si in 9ran/a 0oma4ul a4unsese la apro5imativ %$C+ iar cre0terea economica europeana se situa sub #C comparativ cu SUA ce cuno0tea o cre0tere de peste 1C( "e de alta parte+ nu trebuie negat faptul ca in anumite domenii+ in aceea0i perioada+ s!au ,nregistrat anumite progrese+ a0a cum s!a ,nt8mplat cu liberali-area pie/elor de electricitate+ de telecomunica/ii si de servicii financiare(

"entru a evalua re-ultatele implement.rii Strategiei de la Lisabona+ ,n prim.vara anului #$$&+ Consiliul European l!a ,ns.rcinat pe fostul prim!ministru al Olandei+ im OF+ s. conduc. un grup de e5per/i si sa redacte-e un raport+ cu scopul de a da un nou impuls Strategiei de la Lisabona( Una dintre principalele conclu-ii ale aportul OF+ pre-entat la Consiliul European din toamna anului #$$&+ a fost ca re-ultatele ob/inute au fost de-am.gitoare din cau-a Aagendei prea ,nc.rcate+ lipsei de coordonare si a prioritarilor conflictualeB( Dai mult+ aportul sugerea-. ca vina principala este a statelor membre care nu au avut suficienta voin/a politica de a pune in aplicare reformele necesare atingerii obiectivelor Agendei Lisabona( Ca urmare a acestui raport+ Comisia Europeana a 3ot.r8t relansarea Strategiei Lisabona 6redenumind!o Strategia Lisabona pentru cre0tere si locuri de munca7 in anul #$$;+ urm8nd ca accentul sa fie pus mai degrab. pe ac/iunile ce trebuie puse in aplicare dec8t pe obiectivele ce trebuie atinse( De aceea+ anul #$%$ si obiectivele privind atingerea unei anumite rate a ocup.rii nu mai sunt considerate a fi prioritatea+ consider8ndu!se ca prioritare trebuie sa fie ac/iunile ce trebuie luate pentru a ,nregistra cre0tere economica durabila si crearea de noi locuri de munca( Comisia Europeana si statele membre au 3ot.r8t ca noua strategie+ structurata in cicluri de trei ani+ sa aib. ca fundament un parteneriat str8ns intre ele+ iar implementarea ei sa se ba-e-e pe "rogramul Comunitar de la Lisabona 6lansat in iulie #$$;7 si pe programe na/ionale de reforma+ actuali-ate in fiecare an( In primul raport anual privind progresele ,nregistrate 6pre-entat in ianuarie #$$:7+ Comisia a definit patru domenii principale in care era nevoie de mai multa ac/iune: pe ranga investi/ii mai mari in educa/ie si cercetare+ mai mult spri4in pentru IDD si pentru crearea de noi locuri de munca+ Comisia a considerat ca definirea unei politici comune in domeniul energiei trebuie sa fie parte a Strategiei de la Lisabona( Al doilea raport 6din decembrie #$$:7 intitulat AUn an de re-ultateB conclu-ionea-. ca Comisia Europeana a asigurat 2;C din masurile pe care le considera ca fiind parte din Strategie Lisabona+ precum adoptarea Directivei privind serviciile+ agrearea "rogramului Cadru 2+ precum si progresele ,nregistrate in ceea ce prive0te serviciile financiare( "e lista de lucruri AneterminateB se ,nscriu portabilitatea intracomunitara a pensiilor+ liberali-area incompleta a energiei si a transporturilor+ precum si reforma sistemului european privind proprietatea intelectuala( Din nou+ Comisia nume0te patru domenii prioritare de ac/iune: investi/ii in cunoa0tere si inovare+ reducerea presiunii administrative pentru IDD+ moderni-area pie/ei muncii si energia si sc3imb.rile climatice( Consiliul European reunit la )ru5elles in iunie #$$2 a 3ot.r8t redactarea unui nou tratat care sa ,nlocuiasc. te5tul Constitu/iei respinse( Acest tratat+ numit ini/ial GTratatul de eformaB+ urma+ nu sa ,nlocuiasc. 6a0a cum s!ar fi ,nt8mplat in ca-ul adopt.rii Constitu/iei7+ ci sa amende-e at8t Tratatul instituind Comunitatea Europeana cat si Tratatul privind Uniunea Europeana( Dai mult+ s!a 3ot.r8t ca in Tratatul de eforma sa

fie inclusa numai o prevedere in leg.tura cu Carta Drepturilor 9undamentale care sa transforme acest document intr!un instrument cu aceea0i valoare legala ca si Tratatele+ spre deosebire de Constitu/ie care urma sa ,nglobe-e in te5tul sau Carta( =n decembrie #$$2+ la trei ani de la relansarea Strategiei Lisabona+ raportul strategic al Comisiei conclu-ionea-. ca politicile definite de Strategia Lisabona dau+ in sf8r0it+ re-ultate( Cu toate acestea raportul sublinia-. ca Anu toate statele au ,ntreprins reforme cu aceea0i determinareB si ca reforme in anumite domenii 6desc3iderea pie/elor de energie si de servicii7 au fost implementate mai lent( aportul+ pre-entat la Consiliul de prim.vara din %1!%& martie #$$H+ considera ca+ pentru urm.torul ciclu de trei ani+ reformele trebuie sa continue a fi implementate at8t la nivel na/ional cat si comunitar( De asemenea stabile0te si o serie de noi ini/iative politice in cele patru domenii prioritare identificate in prim.vara anului #$$:: investi/ii in oameni si moderni-area pie/ei muncii+ mediul de afaceri+ cunoa0tere si energie si mediu(

Principalele inovaii aduse de tratat in organizarea structurala si funcionala a Uniunii Europene Tratatul introduce c8teva elemente noi menite sa ameliore-e eficienta+ coerenta si transparenta institu/iilor+ astfel incot acesta sa poat. r.spunde mai bine e5igentelor cet./enilor europeni( Tratatul de la Lisabona este esen/ial pentru a asigura func/ionarea eficient. a Uniunii Europene( =n pre-ent+ Uniunea repre-int. #2 de state membre 0i mai bine de &>$ de milioane de cet./eni( eformele propuse de acest Tratat+ ,n special noile aran4amente institu/ionale 0i mecanismele de lucru+ sunt necesare pentru a asigura o Uniune capabil. s. fac. fa/. provoc.rilor globale( Lisabona nu sc3imba fundamental structura institu/ionala a Uniunii+ care se va ba-a+ in continuare+ pe triung3iul "arlament+ Consiliu+ Comisie( Parlamentul European "arlamentul European ii repre-int. pe cet./enii statelor membre( Tratatul de la Lisabona spore0te competentele acestuia la nivel legislativ+ bugetar si in materie de aprobare a acordurilor interna/ionale( De asemenea+ Tratatul modifica si structura "arlamentului:num.rul deputa/ilor europeni nu va dep.0i 2;% 62;$ plus pre0edintele7+ iar reparti-area locurilor pe state membre se va face dup. principiul propor/ionalit./ii degresive( Altfel spus+ deputa/ii din tarile cu cei mai mul/i locuitori vor repre-enta un num.r mai mare de cet./eni dec8t deputa/ii din tarile cel mai pu/in populate( Tratatul mai preci-ea-. ca fiecare stat membru va fi repre-entat in "arlament de minim : deputa/i si de ma5im >:( "arlamentul European va avea puteri sporite in domeniul adopt.rii legisla/iei+ a bugetului si a aprob.rii acordurilor interna/ionale( Totodat.+ "arlamentul European 4oaca un rol consolidat in procedura de revi-uire a tratatului+ av8nd dreptul la ini/iativaI face parte din conven/ia care sta la ba-a noii proceduri obi0nuite de revi-uire+

iar acordul sau este necesar in ca-ul in care Consiliul dore0te sa nu convoace o conven/ie in ca-ul unor modific.ri minore( O noua procedura legislativa+ numita AordinaraB se va aplica ma4oritarii domeniilor+ iar "arlamentul va avea acelea0i puteri ca si Consiliul( "entru restul domeniilor se va aplica Aprocedura legislativa specialaB+ conform c.reia "arlamentul are dreptul de a consim/i asupra unei masuri a Consiliului+ sau invers( In afara de aceste proceduri+ romane in vigoare si vec3ea procedura de consultare J Consiliul+ ,nainte de a vota o propunere a Comisiei trebuie sa consulte "arlamentul si sa tine cont de propunerile sale( Consiliul european Consiliul european+ care are misiunea de a impulsiona elaborarea politicilor+ devine+ la r8ndul sau+ devine o institu/ie a Uniunii+ fora a primi insa noi atribu/ii ( Este creat totu0i un nou post+cel de "re0edinte al Consiliul european( Acesta este ales de Consiliul european pentru un mandat de doi ani si 4um.tate si va avea rolul de a asigura preg.tirea si continuitatea lucr.rilor Consiliului european si de a g.si solu/ii care sa conduc. la ob/inerea consensului( "re0edintele Consiliului european nu poate ocupa alte func/ii la nivel na/ional( Daca Tratatul de la Lisabona va fi ratificat+ primul pre0edinte al Consiliul European va fi ales in #$$>( Aceasta func/ie nou ,nfiin/ata si!a atras denumirea de A"re0edinte al Uniunii EuropeneB+ in special in media in discu/iile despre cine va ocupa prima data acest post( Consiliul repre-int. guvernele statelor membre( olul sau romane in mare m.sura nesc3imbat( Consiliul va continua sa importa prerogativele legislative si bugetare cu "arlamentul si va men/ine rolul central in materie de politica e5terna si de securitate comuna 6"ESC7 si de coordonare a politicilor economice( Sc3imbarea esen/iala adusa de Tratatul de la Lisabona se refera la procesul de deci-ie ( In primul r8nd+ Consiliul va decide cu ma4oritate calificata+ cu e5cep/ia ca-urilor in care tratatele prev.d o alta procedura+ cum ar fi votul in unanimitate( In practica+ odat. cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona+ votul cu ma4oritate calificata va fi e5tins la numeroase domenii de ac/iune 6de e5emplu+ imigrarea sau cultura7( Ulterior+ introducerea+ in #$%&+ a votului cu dubla ma4oritate al statelor membre ale UE 6;;C7 si al popula/iei 6:;C7+ care reflecta dubla legitimitate a Uniunii+ va conduce la consolidarea transparentei si eficientei( *oua modalitate de calcul va fi completata de un mecanism similar Acompromisului de la IoanninaB+ care ar trebui s. permit. unui num.r mic de state membre 6apropiate de minoritatea de blocare7 s.!0i manifeste opo-i/ia fa/a de o deci-ie ( Intr!o asemenea situaie+ Consiliul trebuie sa faca tot ce!i va sta ,n putin/. pentru a ob/ine+ ,ntr!un interval de timp re-onabil+ o solu/ie satisf.c.toare pentru ambele p.r/i( Comisia Europeana "rincipala misiune a Comisiei Europene este sa promove-e interesul general european( Tratatul de la Lisabona aduce sc3imb.ri la nivelul structurii acesteia( "otrivit principiului rota/iei egale intre statele membre+ ,ncep8nd din #$%&+ colegiul va fi format dintr!un num.r de comisari egal cu doua treimi din num.rul statelor membre 6adic. %H+ in

ca-ul unei Uniuni cu #2 de tari7+ noul sistem implic8nd faptul ca pentru o perioada de ; ani 6cat durea-. mandatul Comisiei Europene7 intr!un ciclu de %; ani+ fiecare stat membru nu va fi repre-entat in Comisie( *um.rul membrilor Comisiei va putea fi modificat de Consiliul european cu unanimitate de voturi( O alta sc3imbare importanta introdusa de Tratatul de la Lisabona o repre-int. leg.tura directa intre re-ultatele alegerilor pentru "arlamentul European si alegerea candidatului la pre0edin/ia Comisiei( De asemenea+ trebuie men/ionat ca rolul pre0edintelui Comisiei va fi consolidat+ din moment ce acesta ii va putea obliga pe membrii colegiului sa demisione-e( =naltul epre-entant al Uniunii pentru afaceri e5terne si politica de securitate si vicepre0edinte al Comisiei ! =nfiin/area postului de =nalt epre-entant al Uniunii pentru afaceri e5terne si politica de securitate este una dintre inova/iile institu/ionale ma4ore ale Tratatului de la Lisabona( In consecin/a+ coerenta ac/iunii e5terne a Uniunii ar trebui sa fie ameliorata( Acest =nalt epre-entant va avea o dubla misiune:pe de o parte+ va fi ,mputernicitul Consiliului pentru politica e5terna si de securitate comuna 6"ESC7 iar pe de alta parte+ va fi vicepre0edinte al Comisiei pentru rela/ii e5terne( esponsabil pentru elaborarea politicii e5terne si a politicii de ap.rare comuna+ va pre-ida si Consiliul AAfaceri e5terneB( In plus+ va repre-enta Uniunea pe scena interna/ionala in domeniul "ESC si va fi asistat de un serviciu european pentru ac/iune e5terna+ format din func/ionari ai Consiliului+ Comisiei si serviciilor diplomatice na/ionale+ garant8nd coerenta ,ntregii ac/iuni e5terne a Uniunii( "rogresul ,nregistrat in domeniul politicii e5terne si de securitate comune este astfel men/inut in ,ntregime+ inclusiv progresul fragil ,nregistrat in cre0terea eficientei procesului deci-ional Celelalte instituii Dispo-i/iile tratatelor actuale referitoare la )anca Centrala Europeana 6)CE7 si la Curtea de Conturi nu au suferit sc3imb.ri notabile( In ceea ce prive0te Curtea de Kusti/ie a Uniunii Europene+ Tratatul de la Lisabona e5tinde domeniul de interven/ie al acesteia+ mai ales in materie de cooperare penala si poli/ieneasca si introduce c8teva modific.ri procedurale+ 4urisdic/ia Cur/ii de Kusti/ie fiind astfel e5tinsa pentru a acoperi toate activit./ile Uniunii+ cu e5cep/ia politicii e5terne si de securitate comune 6dar inclu-8nd controlul masurilor care restr8ng drepturile cet./enilor7( Parlamentele naionale Tratatul de la Lisabona recunoa0te si consolidea-. rolul parlamentelor na/ionale care+ de0i nu fac parte din cadrul institu/ional al Uniunii+ 4oaca un rol important in func/ionarea acesteia+ av8nd puteri sporite+ mai ales in ceea ce prive0te orice alta reforma a Tratatului asupra Uniunii Europene+ a r.spunsului la orice noua aplica/ie pentru statutul de membru ale UE si a cooper.rii 4udiciare pe probleme civile( "e ranga a0a!numita procedura @cartona0ul galben@6Lello' card7 6,n ca-ul ,n care o treime din parlamentele na/ionale resping o propunere legislativ.+ Comisia o va ree5amina7+ a fost introdus un nou mecanism menit s. permit. parlamentelor na/ionale s. controle-e aplicarea principiului subsidiarit./ii: dac. o ma4oritate simpl. de parlamente na/ionale adopta un

avi- ,n care se afirma ca o propunere legislativ. nu respecta principiul subsidiarit./ii 0i fie Consiliul+ fie "arlamentul sunt de acord cu respectivele parlamente na/ionale+ propunerea este respins.( Cele mai importante prevederi care fle5ibili-ea-. procesul deci-ional si adaptea-. la realitatea e5istenta func/ionarea institu/ionala se refera la urm.toarele aspecte: ! Se acorda personalitate 4uridica unica Uniunii+ iar structura pe piloni dispare+ astfel incot politicile comune in domeniul libert./ii+ securit./ii si 4usti/iei sa intre in domeniul de aplicare al dreptului comunitar( "olitica e5terna si de securitate comuna este+ cu toate acestea+ abordata in TUE 6in timp ce alte sectoare ale ac/iunii e5terne ale UE sunt abordate in T9UE7 si continua sa fie reglementata de proceduri deci-ionale specifice( ! Domeniul de ac/iune al Uniunii Europene sau al statelor membre+ identific8nd trei categorii de competenta pentru UE: ! Competenta e5clusiva J in domenii precum uniunea vamala+ politica comerciala si de concurenta numai Uniunea Europeana are putere legislativa ! Ac/iuni de spri4in+ coordonare si complementare J in domenii ca educa/ia+ cultura+ industria+ Uniunea Europeana poate numai sa spri4ine statele membre 6acord8nd finan/.ri+ spre e5emplu7 ! Competenta comuna J in ceea ce prive0te mediul+ transportul si protec/ia consumatorilor+ at8t Uniunea Europeana cat si statele membre au putere de legiferare+ fora a uita insa de principiul subsidiarit./ii( ! Dup. aderarea la Uniunea Europeana+ orice stat poate sa aleag. in orice moment daca romane sau nu membru al acestei structuri( De0i e5ista un precedent in care un teritoriu a ,ncetat sa mai fac. parte din Comunitatea Europeana 6Eroenlanda in %>H;7+ in pre-ent nu e5ista nici o prevedere legala conform c.reia un stat poate para0i Uniunea Europeana( De aceea+ pentru prima data Tratatul de la Lisabona include o clau-a conform c.reia este la latitudine oric.rei tari sa romana sau nu membru al UE( ! Un pas ,nainte in ceea ce prive0te drepturile omului( "e ranga faptul ca se garantea-. punerea in aplicare a Cartei Europene a Drepturilor 9undamentale+ desc3ide si oportunitatea pentru Uniunea Europeana de a adera la Conven/ia Europeana pentru ap.rarea drepturilor omului si a libert./ilor fundamentale( Acordarea statutului 4uridic obligatoriu Cartei Drepturilor 9undamentale( Carta este un adev.rat compendiu al drepturilor de care beneficia-. cet./enii fa/. de legisla/ia european.+ precum dreptul la integritate+ interdic/ia torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante+ dreptul la libertate+ respectul vie/ii private 0i familiale+ dreptul la educa/ie+ dreptul de proprietate+ non!discriminarea+ egalitatea ,ntre se5e+ diversitatea cultural.+ lingvistic. 0i religioas. etc( Tratatul introduce un nou drept pentru cet./enii europeni+ conform c.ruia o peti/ie cu % milion de semn.turi din mai multe state membre poate fi trimisa Comisiei pentru a demara o ini/iativa legislativa(

! Tratatul cuprinde si protocoale adi/ionale privind sc3imb.rile climatice si lupta ,mpotriva ,nc.l-irii globale( De asemenea+ c8teva prevederi ale Tratatului se refera la solidaritatea in probleme legate de furni-area de energie si a sc3imb.rilor in domeniul politicii energetice europene( ! In domeniul aparerii+ statele membre care au capacitatule si dorin/a necesare pot de-volta o cooperare structurata+ care poate conduce la un sistem comun de ap.rare( Se introduce o clau-a de solidaritate: daca un stat membru este victima unei agresiuni militare pe teritoriul sau+ celelalte state membre ,l a4uta si ii ofer. asistenta prin toate mi4locele care le stau la dispo-i/ie( ! Spa/iul de libertate+ securitate si 4usti/ie intra in sfera de aplicare a dreptului comunitar+ iar co deci-ia si ma4oritatea calificata sunt e5tinse+ de0i ini/iativele din partea statelor membre roman posibile in anumite ca-uri( Integrarea in sfera legisla/iei comunitare este combinata cu anumite proceduri de @fr8nare de urgenta@+ care sa permit. statelor membre sa adrese-e anumite probleme Consiliului European+ atunci c8nd sunt in 4oc interesele lor vitale in acest domeniu( In aceste ca-uri+ se facilitea-. cooperarea consolidata( Sunt prev.-ute e5cep/ii pentru egatul Unit si Irlanda 6mecanismele de opt! inMopt!ou/7 in protocoale specifice( ! O noua clau-a @sociala@ ori-ontala garantea-. ca+ in definirea si aplicarea politicilor sale+ Uniunea va lua in considerare cerin/e precum promovarea unui @nivel ridicat de ocupare a for/ei de munca@+ @protec/ia sociala adecvata@+ @lupta ,mpotriva e5cluderii sociale@ si un @nivel ridicat de educa/ie+ formare si protec/ie a s.n.t./ii umane@( ! Ierar3i-area normelor este p.strata prin distinc/ia care se face intre actele legislative+ actele delegate si actele de punere in aplicare+ de0i termenii de @lege@ si @lege! cadru@ au fost abandona/i in favoarea p.str.rii terminologiei actuale 6directive+ regulamente si deci-ii7( "arlamentul si Consiliul vor avea competente egale in ceea ce prive0te definirea modalit./ilor de control al actelor delegate si al celor de punere in aplicare 6comitologie7( Ratificare "entru a intra in vigoare+ Tratatul de la Lisabona trebuie sa fie ratificat de c8tre statele membre( Uniunea Europeana si!a stabilit ca data de adoptare % ianuarie #$$>+ astfel incot Tratatul sa se aplice ,nainte de alegerile parlamentare din iunie #$$>( Ungaria a fost prima tara care a ratificat Tratatul c3iar in decembrie #$$2+ fiind urmata de alte c8teva state membre: 9ran/a+ Dalta+ om8nia si Slovenia( "8n. la acest moment+ #; din statele membre au finali-at procedurile parlamentare de ratificare a Tratatului de la Lisabona( om8nia este unul dintre primele state membre care au ratificat Tratatul+ "arlamentul om8niei finali-8nd procedura de ratificare la data de & februarie a(c(

La %# iunie a(c(+ Irlanda a respins acest document+ prin referendum( Consiliul European de var. 6)ru5elles+ %>!#$ iunie a(c(7 a luat not. de acest re-ultat+ precum 0i de faptul c. procesul de ratificare va continua ,n celelalte state membre(

)ibliografie:
%( Sfera "oliticii!revista de stiinte politice!Stelian Tanase #( Impactul tratatului de la Lisabona asupra politicii regionale! Dr( Est3er F ADE 1( '''('i<ipedia(org &( '''(europa(eu