Sunteți pe pagina 1din 12

Examen practic Obstetrica-Ginecologie

Formulati diagnosticul si prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala


Bolnava in vlrsta de47 de ani se interneaza pentru menometroragie.
ARC: fara importanta
APFiziologice: menarha la 13 ani, cicluri menstruale regulate, cu flux menstrual abundent, cu polimenol'e si
menoragii, inultimele luni, nasteri 2, euevolutie fiziologiea, avortlui O.
APPal.: fara importanta
eM: corespllnzatoare.
ill: UM 10mai 1999
Boala actuala a debutat in luma cu aproximativ lman prin aparitia polimenoreei Cll caraeter progresiv,
care s-a transformat inultimele trei saptamini in menometroragie. De aproximativ 0 saptamina bolnava prezinta
astenie, adimunie si tendinta Is lipotimie laortostatism prelungit.
Seprezinta inserviciul ambulator deunde este indnunata pentru internare.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/80 mmHg, AV 90/min, G 60 kg, Talie 170 cm, in rest fara
modi11cari patologice.
Exmnenul ginecologic:
Abdomen suplu, mobil, nedurer~s, tranzit intestinal prezent. ,
EV: vulva si vagin de multipar~ 'ell singe fluid si eheaguri ce se scurg prin eanalul ce i~al, col hmg, maxul
vaginului, hipertrotlc, cu'otificiul'cervical extern inchis, filra.modificari evidentiabile macro..scopic.
TV: vulva si vagin suple elastiee, col lung in axul vaginului eu orifieilll extern inehis, de consistenta fermB,
mobil, nedureros, llter in anteversie flexie, marit de volum cit 0 sarcina de lWlaatreia de consistenta ferms,.
dura, mobil, nedureros, Cllcontur neregulat, anexele nusepalpeaza, fimduri de sac vaginale supIe, elastice.
Date de laborator: Hb 9 ~/o, Ht 290.10, probe hepatice, renale si probe de coaglllare in limite nonnale, ex citologic
tip IIPapanicolau.
Rx cord pulmon I.T.N., EKO Donnal,
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Bilet. Nr .22
Bolnava in v'irsta de 37 de ani se interneaza fara acuze subiective
ARC: fara importanta
APFiziologice: menarha la 13 ani, cicluri memdruale regulate, euflux menstrual mai abundent, sBt'cini 2, nasteri 0,
avorturi 2.
APPa!.: fara importanta
eM: corespunzatoare.
IB: UM 20 mai 1999
Bolnava a fost internata in servieul nostru pentrn senzatie de greutate pelviabdominala, en aecentuare
premenstmala aparute de mai multe saptamini. Se prezinta in serviciul ambulator de 1Uldeeste trimisa pentru
internare.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/801mnHg, AV 90/min, G 60 kg, Tillie 170 em, in rest fara
modifieari patologiee.
Examenul ginecologic: abdomen suplu, mobil, nedureros, tranzit inte~1:inalprezent.
EV: vulva si vagin de nulipara, eu seeretie vaginal a fiziologica, col lung, in axul vaginului, eu orificiul
cervical extern inchis, fara modificari epiteliale evidentiabile macroscopic, cuglem de aspect normal.
TV: vulva si vagin suple elastice, eol hmg in axul vaginului eu orifieiul extern inehis, de eonsistenta renna,
mobil, nedureros, uteI' inanteversie i1exie, marit devolumcit 0sarcina de 10 saptamini, de consistenta ferma,
dura, mobil, nedureros, eu contur neregulat, anexele nu se palpeaza, funduri de sae vaginale suple, elastice,
ocupate de uteml marit devolum.
Date de laborator: Hb 14 g%, Ht 39~i"probe hepatice, renale si probe de eoagulare in limite nonnale, ex
citologic tip nPapanicolan.
Reactie imunologica de sarcina negativa,. histerometrie 9em.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formula1i diagnosticul ,i prezentati cazul in urmAtoarea sltua1ie medicals:
BoJ nava invirsta de 63 de ani seinterneaza pentru metroragie aparuta dupa 10 ani de J amenopauza
ABC: mama cancer de sin
APFiziologice: menarha la 13 ani~eicluri menstruale regulate~euflux menstrual normal~pina lavirsta de 53 cind
aintrat inmenopauz~ sarcini 2, euevolutie fiziologicB, avorturi O.
.APPat.: diabet zaharat tip ntratat euregim alimentar 200g He.HTA cronica std ntratata cuEnalapriJ , obezitate
grd llBroca
eM: corespunzatoare.
Bolnava afost internata in servieul nostru pentru metroragie moderata aparuta de mai multe saptamini la
10 ant de Ia intrarea in menopauza. A11nnativ bolnava nu a wmat trmmnent hormonal de substitutie
postmenopauzal. Seprezinta insernciul ambulator deunde este trimisa pentru internare.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 180/100 mmHg, AV 90/min, G 90 kg, TaIie 170 em, in rest fara
modificari patologice.
Examenul ginecologic: abdomen suplu mobil, nedureros, tranzit intestinal prezent
EV: "\oil.llva si vagin demultipara, ell involutie corespunzatoare virstei, cu0zona de stenoza intreimea medie a
vaginului care face dificila vizualizarea colului uterin, eol lung, in mrul vaginului, eu olificiul cervical extern
inchis, tara modificari epiteliale evidentiabile macroscopic, prin care se scurge singe de culoare inchisa.
TV' vulva si vagin eu suplete pierduta, eol lung in axul vaginului eu orificiul extern inehis, de consistenta
ferma, mobi!. nedureros, uter in anteversie lexie, marit de volum eit 0 sarcina de luna a douR, de eonsistenta
... .
moale, mobil, nedureros, cucontur regulat, anexele nusepaIpeaz~ fimduri de sac vaginaIe suple, elastice.
pate de laborator: lIb 12g Y o, Ht 35%, probe hepatica, renale si probe de coagulare in limite normale, glicemie
180mg?lo.
Examen ecografie: uter in anteversie lexie, ell dimensiuni de 100/60 mm, ell ecostructura inomogena, ell bogat
continut inomogen sonic, cugrosime cedepaseste 15rom. Anexele nusevizualizeaza
Examen anatomo-patologIc: adenocarcinom
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Bilet. Nr.24
Formulap diagnosticul ~iprezentati cazul in urnuUoarea situape medicala:
Bolnava Invksta de47 de ani se intemeaza pentru singerare pe eale vaginal apersistenta detrei saptamini.
ARC: fara importanta
APFiziologice: menarha la 13 ani, cicluri menstruate regulate, cu polimenore, 8w'cini 2, ell evolutie fiziologica,
avorturi O.
APPat.: eondiloame acmninate vulvare inurma eu5ani tratate eupodofilina
eM: corespunzatoare.
IB: UM 10mai 1999
Boala actuala a debutat in Wlllacu aproximativ un trei saptamini prin aparitia unei singerari pe cale
vaginal a care s-a accentual progresiv. A umlat ambulator, din proprie initiativa tratament eu fitromenadion, 3
fiole pe zi fara ca simptomatologia sa dispara. De aproximativ 0 saptmnina bolnava prezinta astenie, adinamie 8i
tendinta la lipotimie laortostatism prehmgit.
De mentionat ea debutul vietii semale a fost la 16 ani, este divortata si a prezentat de-a lungul timpului
parteneri sexuali multipli.
Seprezinta insenriciul arnbulator deuncle este indnnnata pentru intern:n-e.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/80 mmHg, AV 90/min, G 60 kg, Talie 170 em, in rest fara
modificari patologice.
Examenul ginecologic: abdomen suplu, mobil, nedw'eros, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de multipara, eu singe fluid si cheaguri ce provin de la nivelul exocolului care prezinta 0
leziwle uleerativa ce acopera in intregime colnl, enmargini neregulate, ell zone de neeroza S1 care singereaza
laatingere.
TV: vulva 8i vagin snple elastice, col hnlg inawl vaginnlni, eusnprafata neregulata, eumobilitate rednsa, uteI'
in anteversie flexie) devolumnormal, de eonsistenta ferma, mobil, nedureros, eu eontur regulat, anexele nu se
palpeaza, fimdw'i de sac vaginale snple, elastice, cnexceptia celui lateral sting care este scmtat, infiltrat.
T.R.: sfineter anal cusupletea pastrata, ampul areetala plina eumaterii feeale, eupereti supli, parametrul sting
infl1trat, indurat pina lanivelul 1/2medii.
Date delaborator: Hb 9g%, Ht 29%, probe hepatica, renale si probe de coagulare in limite normaIe, ex citologic
tip ill Papanicolan, efeetuat inurma euunan.
Ex eeografie abdominal si genital fara modificari patologiee.
Examen biopsic: epiteliom spinocelular
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Silet. Nr .25
Bolnava in virsta de 57 de ani se interneaza pentru cresterea in volum a abdomenului, balonari post prandiale,
constipatie.
AIlC: mama cancer desin
APFiziologiee: menarha la 133fii, eicluri menstruale regulate, euflux menstrual nonnal, pina la virsta de 53 cind
aintrat inmenopauza, sareini 0, nasteri 0, avorturi O.
APPat.: ulcer ~ID>i:ric tratat cuantiacide si antihistaminice.
eM: eorespunzatoare.
Bolnava a fost internata in servienl nostru pentrn marire de volum a abdomennlni apamta de mai mnIte
saptamini, insotite de balonari in ~. pecial post prandiale. Bolnava e~1:eeunoseuta de mai multi ani eu sindrom
dispeptic interpretat ca gastrita cronica, pentru care a urmat tratament en antiacide si trofice pentm mucoasa
gastica De asemenea prezinta de mai multi ani constipatie rebela la trntament Afinnativ bolnava fill a Wlllat
tratament hormonal de substitutie postmenopauzal. Se prezinta in serviciul ambulator de lUldeeste trimisa pentrn
intemare.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/90 rnmHg, AV 90/min, G 70 kg, Talie 170 em, in rest fara
modificari patologice.
Examenul ginecologie: abdomen mant de volum, supIn, mobil, nedureros, inet~ul abdominal inferior se palpeaza
o fomatiune tumorala en eonsistenta variabila, nedw-efoasa, cn dimensiuni de aproximativ 15 em diametnl,
imobila, Ci;\ pare afi fixata de formatiunile anatomice invecinate, semnul "valului" pozitiv si matitate mobila in
fiancw'i prezenta, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de nulipara, cu involutie corespunzatoare virstei, col lung, in axul vaginului, cu orificiul
cervical extern inchis, fara modificari epiteliale evidentiabile macroscopic, continut vaginal fiziologic.
TV: vulva si vagin eu suplete pierduta, col lung in axul vaginului eu orificiul eAiern inchis. de consistenta
felma, mobil, nedw'eros, uteI' in anteversie fiexie, greu deli1!litabil, prins intr-o fomlatiune twnorala de
eonsistenta variabila, nedureroasa, eu dimensilUli de aproximativ 15 emdiametrn, imobila, ee pare afi fixata
defonnatiwlile 8natomice invecinate, fundw1.de sac vaginate cu suplete pierduta par aderente la fomlatiwlea
tmnorala desrisa anterior..
Date de laborator: Hb 12g>/o, Ht 35%, probe hepatiee, renale si probe de coagulare in limite nonnale, glicemie
80mg%.
Exmnen ecografic: uter inanteversie t1exie, ell dimensiuni de 60/45 mm, cn ecostructura omogena, in intimcontact
cu 0 fomatiune tumoral a ell dimensiuni de aproximativ 14 em, impreeis delimitata, inomogena sonic, eu zone
transonic altemind Cll zone eeogene, ell aspect sugestiv periti"Uvegetatii intraehistice. La nivelul ficatului se
evidentiaza 0 formatiune anatomica inlocuitoare de spatiu. en ecogenitate crescuta fata de parenchimul hepatic,
bine delimitata, localizata insegmentul IV atlobulni drept hepatic.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulap diagnosticul ~i prezentap cazul in urmiitoarea situape mediC'~lIa:
Bolnava Invlrsta de47 deani se interneaza pentru pierdere invohmtara. deurina.la efort.
ARC: fara importanta
APFiziologice: menarha la 13 ani, cieluri memrt:rualeregulate, eu flux menstrual normal, sarcini 2, eu evolutie
fiziologica, eufHi eugreutate de3800g respectiv 4000g, avorturi O.
APPat.: infectii urinare repetate
eM: corespunzatoare.
IB: lThtI 10 mai 1999
Boala actuala a debutat inurma eu mai multi ani prin aparitia unor pierderi involuntare de urina la efort
fizic intens ( la ridicarea unor greutati peste 20 kg), boala avind coracler progresiv in timp, pierderile de urina
aparind la eforturi din ce incemai mici ( inclusiv laridicarea dinpat).
Seprezinta mserviciul ambulator deunde este indrumata pentru internare.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/80 nunHg, AV 90/min, G 60 kg, Talie 170 em, in rest fara
modificari patologice.
Examenul ginecologic: abdomen suplu, mobil, nedureros, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de multipara, pe peretele vaginal anterior se observa 0 fonnatiune twnorala alungita eu
expansilme la.tuse, pe peretele vaginal posterior 0fonnatiune tumorala eu aceleasi caraeeristiei, eol lung, in
mud vaginului, coboora pina la jumatatea vaginului,cu orificiul cervical extern inchis, fora modificari
epiteliale.
TV: vulva si vagiu suple elastice, eu eele doua fonnatiuni tumorale alungite la nivelul peretilor vaginali si
care prezinta impulsiune si expansiune 130 tuse>col lung in axul vaginului cu orificiul extern inchis, de
eonsistenta fenna, eu mobilitate mult creseuta, nedureros, uteI' in pozitie intennediora, de eonsistenta fenna,
mobil, nedureros>eucontur regulat, anexele nusepalpeaza, fimduri de sac vaginale supla, elastice.
Date de laborator: Hb 14 t'/o, Ht 4()1}o, probe hepatice, renale si probe de coagulare in limite normale, glicemie
100mg%~ex citologic tip ITPapanicolau>ex orinanormal, urocultura - medii sterile.
Examen practic Obstetric!-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazul in urmatoarea situatie medicala:
Bolnava invirsta de 57 deani se int.emeazapentru aparitia unei fonnatiuni tumorale lamvelul introitului vaginal.
ARC: lara importanta
APFiziologice: menarha la 13ani, eicluri menstruale regulate, euflux menstrual nonnal pina lavirsta de47 de ani
eind intra inmenopauza, smcini 2, eu evolutie fiziologiea, eufeti eugreutate de 3800g respectiv 4000g, avorturi
O .
APPaL: Bronsita croniea, hernie femurala operata.
eM: corespunzatoare.
Boala actuaIa adebutat inurma eumai multi ani prin aparitia la mvelul vulvei aunei fonnatiuni tumorale
ale earei dimensi\wi erese la ortostatism, efort fizie san fuse. De mai multi ani bolnava prezinta eonstipatie rebela
Iatratament, senzatie detensiune inmicul bazin.
Seprezinta in serviciul mnbulator deunde este indrumata pentru intemare.
Ex clinie general pe aparate si sisteme: TA 140/80 mmHg, AV 90/min, G 60 kg, Ta1ie 170 em, in rest fara
modifieari patologice.
Examenul gineeologie : abdomen supIn, mobil, nedureros, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de multipara, dehiseenta, eu eolul uterin proeminind si depasind introitul vaginal, eu 0
leziune de decubit extinsa pe intreg exocolul, vaginul cnperetii ingrosa1i, eusecretie l1ziologica
TV: vulva si vagin relaxati, eol lung in axul vaginului eu orifieiul extern inehis, de eonsistenta ferma. ell
mobilitate mult crescuta, prolabind Ianivelul vulvei, uteI' inpozitie intermediara, eumobilitate mult crescnta,
nedureros, ell contur regulat, anexele nuBepalpeaza, funduri de sac vaginale 8uple, elastiee.
Date de laborator: lib 14goAl, Ht 40%, probe hepatice, renale si probe de coagulare in limite nonuale, glicemie
lOOmg%, ex citologic tip nPapanicolau, ex urinanormal, urocllltura - medii sterile.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
BUst. Nr .28
Formula1i diagnosticul ~i prezenta1i cazul in urmatoarea situa1ie medicala:
Bolnava 1nvrrsta de 27 de ani se interneaza pentIll sterilitate primara acuplului.
ARC: fara importanta
APFiziologice: menarha la 13 ani) cicluri menstruale regulate) Cll flux menstrual normal, sarcini 0) avorturi O.
APPa!.: pU8eerepeta!e de anexita acutn, apendicectomie
eM: corespunzatoare.
IB: UM 20mai 1999
Bolnava casatorita de 8 ani, se interneaza pentl1l steriljtate primara a cuplului. De mentionat ca ambulator
timp de 3 luni bolnava aurmarit curba termica bazala 8i afost evidentiata prezenta ovulatiei.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/80 nunHg, AV 90/min, G 60 kg, Talie 170 em, in rest fara
modifieari patologiee.
Examenul ginecologic: abdomen suplu, mobil, nedureros, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de nulipara, eu seeretie vaginal a fiziologiea, cot lung, in axul vaginului, eu orit1ciul
cervical extern inchis, fara modificmi epiteliale evidentiabile macroscopic, cuglera de aspect normal.
TV: vulva si vagin suple elastice, eol lung in axul vaginului eu orificiul extern inehis, de eonsistenta fenna,
mobil, nedureros, uteI' in anteversie flexie, de volum, forma, consistenta., mobilitate normale, anexele
paipabiJ e, nedureroase, funduri de sac vaginale suple, eJ 8E>1ice.
Date de laborator: Hb 14 g%, Ht 39%, probe hepatice, renale 8i probe de coagulare in limite normale, ex
eitologic tip nPapanicolau, ex bacteriologic din col - nuse evidentiaza germeni patogeni.
Histerosalpingografie: uteI' de aspect radiologic normal, trompele alungite, eu dilatatie in zona ampulo-
pavilionara, proba Cottenegativa.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazul in urmatoarea situatie Dledicala:
Bolnava'in vlrsta de 27 de ani se interneaza pentru amenoree secundara si dureri intosa ihaca dreapta
ARC: fara importanta
APFiziologiee: menarha la 13ani, eicluri menstruale regulate, euflux menstrual normal, sarcini 0, avorturi O.
APPat.: pusee repetate de anexita acuta, apendicectomie
eM: coresplUlZatoare.
ffi: UM20mai 1999
Bolnava se interneaza in serviciul nostru pentru dureri in fosa iliaea dreapta eu earaeter colicatIv apamte
demai multe zile dar cu accentuare progresiv8, aparute dupa doua saptamini de amenoree. De aproximmiv doua
saptamini prezinta astenie, adinamie, somnolen~ greturi matinale.
Ex clinic general pe aparate si sisteme: TA 140/80 mmHg, AV 90/min, G 60 kg, Talie 170 em, in rest fara
modifieari patologiee.
Examenul ginecologic: abdomen suplu, mobil, nedureros, tranzit intestinal prezent.
EV: vulva si vagin de nulipar~ eu seeretie vaginal a fiziologic~ eol lung, in axul vaginului, eu orifieinl
cervical extern inchis, fora modificari epiteHale evidentiabile m9.croscopic, ell stern. de llilpeetnonllW.
TV: "V1J lva si vagin suple elastice, eol lung in axul vaginului eu orifieiul extern inehis. de eonsistenta ferma,
mobil, nedureros, uter in anteversie lexie, usor marit de volum, forma si mobilitate normale,consistenta
moale, pastoasa, anexa draapta paJ pabil~ sensibila. gren delimitabila. anexa stinga supl~ nedureroasa.
fundun de sac vaginale suple, elastice.
Date de labonrt"or: lIb 14 g?!iI, Ht 39%, probe hepatice, renale si probe de coagulare in limite normal e) ex
citologic tip II Papanicolau, ex bacteriologic din col - nuse evidentiaza genneni patogeni.
RIS pozitiv
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulap dingnosticul ~ prezentnp cazul in urmatoarea situape medicalii:
Bolnava In virsta. de 27 de ani se interneaza de urgenta. in servieiul nostm pentru durere intensa. in et<u
ul
abdominal inferior wlnata de lipotimie.
ARC: fara Unportanta
APFiziologice: menarha la 13ani, cicluri menstruale regulate, eutlux menstrualnonnal, sarcini 0, avortm"i O.
APPat.: pusee repetate de anexita aeuta, apendieectomie
eM: corespunzatoare.
ill: Ul\iI 20 aprilie 1999
Bolnava se interneaza de urgenta in servieiul nostru pentru durere violenta in etajul abdominal inferior
aparuta de citeva ore unnatala citevaminute de lipotimie, astenie si adinamie marcata, transpiratii profuze.
Bolnava prezinta de mai multe zile dureri in foea iliaea dreapta eu earaeter colieativ, eu aceentuare
progresiva, aparure dupa doua saptmnini de mnenoree. De aproximativ doua saptmnini prezinta astenie, adinamie,
sonmolenta,. greturi matinale.
Ex:clinic genera.l pe aparate si sisteme: TA sistolica 60 rnmHg, AV 110/min, G 60 kg, Talie 170 em, inrest fara
modificari patologice.
Exmnenul ginecologic: abdomen discret meteorizat, eusensibilitate marcata lapalpare si s~mne clinice de iritatie
pertioneala in etajlll abdominal inferior.
EV: vulva si vagin de nulipara, en secretie vaginal a fiziologica. eol lung, in axul vagimdui, eu orifieiul
cervical extern inchis, fara modificari epiteliale evidentiabile macroscopic, cuglern de aspect nonnal.
1V: vulva si vagin suple elastice, eol lung in axul vaginului eu orificiul extern inehis, de eonsistenta ferms,
mobil, Cllsensibilitate marcata lamobilizare, uteI' illanteversie fIexie, usor matit de VOlWll,1lloale, pastos, ell
sensibilitate marcata la palpare si mobilizare, anexa dreapta. trasformata tumora.l, impastata, sensibila, greu
delimitabila, atleXastinga sllpla, nedw'eroasa, funduri de sac vaginale suple, elastice.
Date de laborator: lib 8g%, Ht 29010,probe hepatice, renale si probe de coagulare inlimite normale.
Examen practic Obstetrica-Gin cologi
RAsPUNSURILE CORECTE
Bllet 1. Diagnostic: IIIG, liP, sarcina 40 sapt., fat viu, prezenta!ie craniana. OISA,
membrane intacte, bazin norma.\.travaliu declansa.t.

Bllet 2. Diagnostic : VIIIG, VIIP, sarcina 38 sapt., fa viu, prezentatie pelvlan~


decompleta modul feselor, SISA, membrane intacte, bazin normal, tra aliu declan9at
gravida cu ROC (multipa.rita e 9i pelvia.na).
Bil 3. Diagnostic: IXG, VUP, sarcina 38 sapt., fat viu, prezentalie transversala, CISDA
m mbrane intacte, bazin normal, travaliu declan9at, gravida. cu ROC (m ItJ pantate t?
pr zentatie transversa)
Bi at 4. Diagnostic: IG IP, sarcina 37 sapt., gemelara cu feli Vii, pnmul TnprezentarE
craniana, a doil a In prezentatie transversala, membrane intacte, bazin normal, fa C

travali gravida cu ROC (gemelara)


Bile . Diagnostic: Sarcina 8 sapt. Tnevolulie, disgravidie preoce forma med
c C.
II t . Di nostic: ltG, IP, sarcina 33 s~pt., fat viu, prezenta' ram na
membrane intacte, bazin normal, travaliu nedeclant?at, HTAIS forma :'nS:j!G. 'nen a d,
cr"za eclamp gr vida cu ROC.
Het 7 - Diagnostic Sarcina 14saptam~ni in evolutie, iminenta de avort
BI et - Diagnost c: IIG IP Sarcina 34 saptam~ni, fat VIU In prezentatie c aman<
me brane ntac e, baz n normal Imin~nta de na9tere prematura. Gravida cu ROC.
Bit 9 - Diagnostic' IVG liP arcina 32 saptam~ni, fat viu,prezentalie cra ia (
m rane intacte, bazin normal, travaliu n declan9at, placenta previa centr I~
pllc ta cu m tror gie Anemie feri rida secundara post hemoragica. Gra ida
ROC .
I t 1 - Diagnostic. IVG IVP. Sarcina 37 saptamani cu fat mort, In pre:
ranian OIDA membrane IOta te, bazln normal, apoplexle utero-placentara
cu oe.
iI 11 Dian
amana 01 .
Gra Iida cu ROC
2 Igno
a forma cli i
_. 0 agno
n at
m.na 6. "'nevolu!l- Fat VIU umc, pezentat
ttoe t noza Itr la campen --ta( YH I
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Bilet 15 - Diagnostic: VI G, IV P, sarcina saptamana 39 in evolutie, fat viu unic.
Prezentatie craniana fixata OIDP. Bazin osos eutocic, travaliu declan~at. Sindrom de
preruptura uterina, pe uter indemn. Membrane rupte. Sufermta fetala acuta. Gravida cu
ROC
Bilet 16 - Diagostic: Sarcina saptamana 26 in evolutie. Incompatibilitate de grup ~i
Rh, fara sindrom de izoimunizare. Gravida cu ROC.
Biiet 17 - Diagnostic. Sarcina sap.18 oprita 1nevolutie. Gravida cu ROC
Bilet 18 - Diagnostic: Cervicita eritematoasa cronica.Colpita trichomoniazica.
Bilet 19 - Diagnostic: Boala inflamatorie pelvina. Anexita microlezionala acuta stg.
necomplicata.
Bilet 20 - Diagnostic: Anexita acuta stg. Piosalpinx stang.
Bilet 21 - Diagnostic: Fibromuterin complicat cu menometroragie ~i anemie post-
hemoragica.
Bilet 22 - Diagnostic: Fibromiom uterin necomplicat.
Bilet 23 - Diagnostic: Cancer de endometru, stadiullB. (adenocarcinom gr.1)
Bilet 24 - Diagnostic : Epiteliom spinocelular, stadiul liB. Anemie secundara post
hemoragica.
Bilet 25 - Diagnostic :Cancer de ovar, stadiullVB.
Bifet 26 - Diagnostic: Prolaps genital grad Icu IUE
Bilet 27 - Diagnostic: Prolaps genital grad III, cu leziune de decubit.
Bilet 28 - Diagnostic: Sterilitate feminina prin obstructie tubara distala.
Bilet 29 - Diagnostic: Sarcina extrauterina tubara dreapta necomplicata
Bilet 30 - Diagnostic : Sarcina extrauterina tubara dreapta rupta, hemoperitoneu.
Anemie secundara posthen oragica.