Sunteți pe pagina 1din 2

T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI

CLASIFICARE
Educatia (dupa cum demonstreaza inclusi etimolo!ia ac" concept #lat $educe%educere # a duce% a conduce&' nu este o actiitate des(asurata in sine si pentru sine
ci una care urmareste atin!erea anumitor finalitati.
Finalitatilie educatiei # orientarile asumate la niel de politica a educatiei in ederea realizarii actiitatii de (ormare)dezoltare a personalitatii umane con(orm
anumitor alori an!a*ate in proiectarea sistemului si a procesului de inatamant
Sensul finalist al educatiei se re(era la (aptul ca % in (iecare moment al des(asurarii sale% educatia este orientata si diri*ata in (unctie de (inalitatile (rezultatele' pe
care aceasta le urmareste" ( aceste (inalitati sunt determinate preponderent de conte+tul social)istoric in care se des(asoara actiunea educationala si mai putin de dorinele
proprii ale eleului sau ale celui care or!anizeaza% declanseaza si conduce actuinea educatia'"
Educatia repr. un sistem de actiuni informativ-formative , desfasurate in mod constient si sistematic asupra subiectului uman in vederea transformarii
acestuia in conformitate cu finalitatile educationale urmarite.
Finalitatile educatiei se structureaza pe , nieluri ierar-ice:
ideal educational
scopuri educationale
o.iectie educationale
Idealul educational
e+prima cerintele si aspiratiile unei societati intr)o anumita etapa istorica su. (orma unui model dezira.il de personalitate umana
are un niel ridicat de !eneralitate si se atin!e pe termen lun!% la realizarea sa contri.uind sistemul educati in ansam.lul sau
reprezinta le!atura dintre ceea ce este si ceea ce tre.uie sa deina omul in procesul educatiei
oricare ar (i societatea in care (unctioneaza idealul educational% acesta urmareste asadar sa atin!a aspectele de(initorii pentru conte+tul istoric si socio)economic
in care acesta urmeaza a se realiza"Ast(el% acesta are aloare orientatia si prezinta !eneralitate descriptia pt tot ceea ce se intreprinde in directia (ormarii si educarii
omului"
Scopurile educationale
repr" (inalitati educationale cu niel mediu de !eneralitate care se realizeaza in interale medii de timp
sunt anticipari mentale ale dierselor actiuni de (ormare a personalitatii umane si se re(era la rezultatele ce urmeaza sa se o.tina in cadrul unui sir de actiuni
educationale
detaliaza practic idealul educational la nielul dierselor situatii instructi)educatie/ ast(el% daca idealul educ este unul sin!ur% scopurile educationale izeaza
(inalitati educationale particulare% speci(ice dierselor laturi ale educatiei% di(eritelor niele si pro(ile de inatamant si di(eritelor tipuri de scoli
0eissler) 1 perec-i de scopuri (contradictorii dar complementare'
2" sc. materiale (centrate pe asimilarea de in(ormatii' si sc. formale (urm" modelarea aptitudinilor si cultiarea
personalitatii'/
3" sc" de continut (centrate pe ac-zitionarea de cunostinte punctuale' si sc" comportamentale ((ormarea si
interiorizarea unor actiuni sau deprinderi'
," sc" utilitare (a+ate pe (ormarea deprinderilor si competentelor cerute de actiitatea practica' si sc" nepra!matice
(izeaza (ormarea unor conduite (ara (inalitate practica imediata'
1" sc" speci(ice disciplinelor (caracteristice (iecarei materii' si sc" supradisciplinare (dez" inteli!entei% motiatiei etc"'
prin continutul lor% sc" educationale poseda o anumita autonomie in raport cu idealul educational si su.ordoneaza mai multe o.iectie particulare
4.iectiele educationale
(inalitati educationale cu niel redus de !eneralitate ce se realizeaza in interale scurte de timp% re(erindu)se la lectii sau secente de lectii
sunt enunturi cu caracter anticipati care descriu in termeni e+acti rezultatele asteptate a (i o.tinute la (inele unei secente de instruire
Clasi(icare:
1. In (unctie de domeniile vietii psihice:
a" ob. cognitive : izeaza insusirea de cunostinte% deprinderi si capacitati intelectuale
." ob. afective : se re(era la (ormarea de sentimente% interese% atitudini
c" ob. psiho-motorii : izeaza comportamente de ordin (izic
2. In (ct" de gradul de generalitate:
a" ob. generale : pot (i identi(icate
5la nielul intre!ului sist" de in" (dand e+presie directa idealului educational'/
5 in (ct" de tipul si pro(ilul scolii/
5 in (ct" de ciclul de in"(o." ale in" primar% !imnazial'/
5 in (ct" de dimensiunile (ormarii personalitatii( (ormarea pers" morale% estetice% reli!ioase'/
5 pe discipline de in" (o." ale predarii6inatarii matematicii% muzicii etc'/
5la nielul unor sisteme de lectii /
5 la nielul unei lectii (o." (undamental sau scopul lectiei'
." ob. concrete ce pot (i e+primate operational 7 e+presia anticiparii de catre pro(" a unor comportamente ale eleului o.sera.ile si masura.ile intr)un timp
scurt(timpul unei lectii'
Concl: Idealul izeaza (inalitatea acti" educatie in ansam.lu% la nielul intre!ii societati % in timp ce scopurile si o.iectiele orienteaza des(asurarea unor actiitati
educatie determinante si concrete
8R4CEDURI DE 48ERATI4NALI9ARE
4.iectiele sunt (inalitati educationale care au un niel redus de !eneralitate si se realizeaza in interale scurte de timp% re(erindu)se la lectii sau secente de lectii
A operationaliza un o.iecti inseamna a)l transpune in termeni de comportament concret% direct o.sera.il si masura.il" 4perationalizarea unui o.iecti
educational presupune realizarea unei suite de precizari: precizarea per(ormantei% precizarea autorului per(ormantei% precizarea conditiilor concrete in care a aea loc
realizarea per(ormantei si sta.ilirea unui niel minimal acceptat de reusita
8roceduri :
mai intai transpunerea obiectivului in termeni de actiuni% acte% operatii% mani(estari direct o.sera.ile
enuntarea o.iectiului su. (orma comportamentelor o.sera.ile si $masura.ile&% cu a*utorul $." de actiune&
se precizeaza ceea ce va face elevul% per(ormanta de care a (i capa.il dupa anumite secente ale procesului de predare)inatare
se precizeaza situatiile de invatare% respecti conditiile care determina modi(icariule educatie preconizate
orice o.iecti sa se refere la activitatea de invatare a elevului% nu la actiitatea pro(esorului
tre.uie (ormulat in cat mai putine cuvinte si in termeni comportamentali expliciti% care sa izeze o operatie% o actiune sin!ulara
2
criteriul de evaluare (izeaza nielul reusitei su. un!-i calitati6cantitati'indicand cat de e(icient tre.uie sa (ie comportamentul eleilor% la ce niel tre.uie sa
se situeze cunostintele acestora
DEF: 4perationalizarea 7 actiitatea de transpunere a scopurilor procesului de inatamant in o.iectie speci(ice si a acestora in o.iectie concrete% prin precizarea
unor comportamente o.sera.ile si masura.ile
) presupune trans(ormarea unui o.iecti in operatii % mani(estari direct o.sera.ile% ceea ce pretinde delimitare si secentiere analitica a
o.iectielor si concretizarea lor
Criterii de operationalizare a o.iectielor:
Cezar :arzea: 2" un o." operational precizeaza o modi(icare calitatia a capacitatii eleilor
3" e necesar ca pt" (iecare o." operational sa se precizeze situatiile de inatare sau conditiile care determina modi(icarile proiectate si asteptate
," nielul realizarii
Dupa sta.ilirea unui o.iecti !eneral% sunt necesari urmatorii pasi:
5 precizarea unor comportamente esentiale care duc la o.iectiul !eneral
5 (ormularea unor o.iectie particulare prin er.e care e+prima o actiune o.sera.ila
5 selectionarea o.iectielor speci(ice % importante pentru atin!erea o." !eneral
5 descrierea conditiilor in care e pus eleul cand tre.uie sa demonstreze ca a atins o.iectiul
5 speci(icarea criteriului de ealuare% respecti speci(icarea per(ormantei minime accepta.ile
Alte criterii de operationalizare:
a' concretizarea pretinde ca orice o." sa se re(ere la actiitatea eleului% nu la cea a pro(esorului
.' operationalizarea presupune si precizarea conditiilor didactice6psi-olo!ice in care eleii or doedi sc-im.area
calitatia6cantitatia dorita
c' ealuarea% criteriile% tipurile si modalitatile de apreciere a rezultatelor
Concret% o." operationalizat tre.uie sa raspunde la urm" intre.ari:
; CINE< (eleul% !rupul de elei% clasa'
; CE SA FACA< (a da e+emple% a indica (ormele% a rezola% a propune% a e+plica'
; IN CE C4NDITII< UNDE< CAND< (la s(arsitul actiitatii6temei6capitolului toti eleii or putea sa"""% a cauta sin!ur in(ormatii
; CAT DE :INE< IN CE CANTITATE< (a rezola corect , e+ercitii din 1 % dupa catea ore'
A=ANTA>E SI LI?ITE ALE 48ERATI4NALI9ARII
=aloarea operationalizarii o.iectielor reiese din functiile pe care o.iectiele le indeplinesc in conte+tul !eneral al instruirii sau in conte+tul unei actiitati:
2" (unctia anticipatia : o." este anticiparea unui rezultat dezira.il si realiza.il intr)un conte+t peda!o!ic
3" (" ealuatia: o." este un reper 6 spri*in pentru ealuare/ raportarea rezultatelor o.tinute la o.iectie da masura e(icientei actiitatii des(asurate
," (" a+iolo!ica : o." sunt e+presia unor alori educationale si orienteaza eleii catre aceste alori
1" (" de or!anizare si re!lare a intre!ului proces peda!o!ic : o." su.nt adearate criterii de re(erinta ce orienteaza proiectarea% des(asurarea si ealuarea tuturor
actiitatilor educatie si permit % in consecinta% controlul si (auto're!larea proceselor peda!o!ice
4perationalizarea prezinta o serie de aanta*e pt pro(esor:
5 (aciliteaza comunicarea peda!o!ica
5constituie !arantia repetarii (inalitatilor educatiei
5 permite o mai .una dia!noza a di(icultatilor de inatare
5 (urnizeaza ela.orarea instrumentelor de ealuare
5 sporesc responsa.ilitatile cadrului didactic prin introducerea unor criterii mai (erme in ealuare
0reseli ce insotesc actiitatea de operationalizare:
5 con(undarea o." cu pro!rama sau cu temele de insusit
5 con(undarea o.iectielor cu intentiile pro(esorului
5 (ormularea o." in termeni de proces (ce tre." sa (aca eleul pt a a*un!e la rezultat ' in loc de produs (adica ceea ce tre." sa demonstreze pentru a arata ca stie ceea
ce are de (acut'
5 incuderea a mai mult de un o." in (ormularea unei etape de inatare
5 e+primarea unui o." printr)un comportament compozit% !reu de ealuat% in loc de o operatie sin!ulara
8ro(" nu tre.uie sa e+a!ereze in operationalizarea o." uitand de (inalitatile ample% cuprinztoare ale procesului didactic" 4." tre.uie ordonate pe a+a simplitate)
comple+itate"Tre.uie sa o.sere reactiile spontane% neasteptate ale eleilor(pot (i semni(icatie'" In (ct de disciplina% a sta.ili o." operationale cele mai semni(icatie dpd
didactic"
3