Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1.2. Facultatea Drept
1.3. Departamentul Drept privat
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Master
1.6. Programul de studii/Calificarea Dreptul Afacerilor

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Dreptul de autor și drepturile conexe
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Viorel Roş
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studii I
2.5. Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare Examen
2.7. Regimul disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru)


3.1. Număr de ore pe 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2
săptămână
3.4. Total ore din planul de 48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24
învăţământ
3.7. Total ore studiu individual 38
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8
3.8. Tutoriat -
3.9. Examinări 2
3.10. Alte activităţi .................................................. -
3.11. Total ore pe semestru (3.4. + 3.7. + 3.8. + 3.9. + 3.10.) 86
3.12. Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului


Fişa disciplinei este elaborată conform Anexei 3 din Ordinul nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului naţional
al calificărilor din învăţământul superior.
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale - aprofundarea studiului instituțiilor dreptului de autor;
- asigurarea unei gândiri juridice pentru aplicarea normelor legale;
- utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic al dreptului de autor;
- interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
- cunoaşterea și analiza practicii judecătoreşti în materie;
- explicarea corelaţiilor dintre normele dreptului de autor şi cele
ale dreptului civil, procesual civil;
- utilizarea cunoștințelor teoretice dobândite și a legislaţiei în
analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de
vedere juridic şi în soluţionarea lor;
- aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
al dreptului de autor;
- aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internationale;
- analizarea reglementării legale în corelaţie cu reglementările din
ţările UE;
- analiza critică a reglementărilor în vigoare;
Competenţe transversale - realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi
responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu
elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice;
- utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor
de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie
internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoașterea rolului dreptului de autor și drepturilor conexe
în lumea afacerilor în sec. XXI;
- analiza principalelor instituţii ale dreptul de autor din
perspectiva afacerilor;
- aprofundarea limbajului juridic specific materiei;
- înţelegerea şi însuşirea conexiunilor dintre dreptulul de
autor şi dreptul civil și procesual civil.
7.2 Obiectivele specifice - dreptul român de autor și corelația cu acordul TRIPS
- perspectivă asupra dreptului de autor, monopolului și
concurenței;
- rolul ideilor în dreptul de autor și în cercetarea științifică;
- citarea și dreptul de citare;
- contrafacerea în dreptul de autor;
- plagiatul.

2
8. Conţinuturi curs/seminar/laborator

8.1 Curs Conţinuturi Metodă


expunere/
problematizare/
expunere
asistată de
calculator
1. Introducere în dreptul 1.1. Afirmarea şi evoluţia istorică a dreptului de autor și a Expunere
proprietăţii intelectuale şi în drepturilor conexe. Adăugarea noii categorii a drepturilor sui-
dreptul de autor generis;
1.2. Dreptul convenţional şi comunitar al proprietăţii
intelectuale;
1.3. Categorii de creaţii protejate şi sistemul de protecţie
adoptat.
1.4. Definiţia şi natura juridică a dreptului de autor;
1.5. Subiectul dreptului de autor și principiul adevăratului
autor.

2. Obiectul protecției și 2.1. Obiectul dreptului de autor și categorii de creații protejate; Expunere
condiţiile protecţiei operelor 2.2. Condiţiile cerute pentru protecţia operelor prin drept de
prin drept de autor autor în dreptul român;
2.3. Principiul originalității și aplicare la diversele categorii de
opere.
3. Creaţii excluse de la 3.1. Creaţii excluse de la protecţie; Expunere
protecţie. Regimul special al 3.2. Rolul ideilor în creația intelectuală în general și protecția
unor categorii de opere ideilor în operele științifice. Limitele refuzului de protecție a
ideilor și limitele protecției ideilor în cercetarea științifică.
3.3. Regimul special al programelor pentru calculator, al
operelor audio-vizuale, operelor de arhitectură și al operelor
de artă plastică.
4. Conținutul dreptului de autor 4.1. Drepturile morale și regimul lor juridic; Expunere
4.2. Dreptul de divulgare, dreptul la paternitate, dreptul la
nume, dreptul la inviolabilitate, dreptul de retractare;
4.3. Particularități ale drepturilor morale în cazul operelor de
serviciu, a operelor colective, a programelor pentru calculator,
a operelor realizate în colaborare;
4.4. Exercițiul unor drepturi morale de către organisme de
gestiune colectivă și justificarea soluției.

5. Conținutul dreptului de autor 5.1. Drepturile patrimoniale și regimul lor juridic; Expunere
5.2. Dreptul de utilizare personală, dreptul de autorizare a
utilizării și dreptul de a interzice utilizarea;
5.3. Drepturile patrimoniale în cazul operelor de serviciu, a
operelor colective, a operelor realizate în colaborare, a
programelor pentru calculatoare, a operelor cinematografice;
5.4. Dreptul de suită.

3
6. Dreptul de autor și regimul 6.1. Dreptul de autor și regimul matrimonial; Expunere
matrimonial și limite în 6.2. Drepturile morale și patrimoniale ale autorului căsătorit și
exercițiul drepturilor regimul veniturilor realizate din valorificarea drepturilor
patrimoniale de autor;
6.3. Limite în exercițiul drepturilor. Limite impuse în interes
general;
6.4. Copia privată;
6.5. Dreptul de citare.
7. Transmisiunea drepturilor 7.1. Reguli generale privind cesiunea drepturilor; Expunere
patrimoniale de autor 7.2. Contractul de editare;
7.3. Contractul de comandă;
7.4. Contractul de reprezentare teatrală;
7.5. Contractul de adaptare;
7.6. Contractul de închiriere;
7.7. Particularități ale transmisiunii succesorale.
8. Drepturile conexe dreptului 8.1. Drepturile conexe artiștilor interpreți și executanți;
de autor și drepturile sui 8.2. Drepturile producătorilor de înregistrări audio-vizuale;
generis 8.3. Drepturile organismelor de radio-difuziune;
8.4. Protecția juridică a bazelor de date.
9. Gestiunea colectivă a 9.1. Organizarea și funcționarea organismelor de gestiune; Expunere
drepturilor de autor și a 9.2. Mandatul de gestiune și particularitățile acestuia;
drepturilor conexe 9.3. Mandatul indirect;
9.4. Mandatul legal;
9.5. Reguli de funcționare a organismelor de gestiune
colectivă;
9.6. Obligații față de public, obligații față de utilizatori; obligații
față de autori.
10. Protecția dreptului de autor 10.1. Protecția prin mijloace tehnice; Expunere
și a drepturilor conexe 10.2. Protecția prin informare privind drepturile;
10.3. Protecția juridică a drepturilor de autor și a drepturilor
conexe;

11. Contrafacerea și plagiatul 11.1 Acțiunea în contrafacere Expunere


11.2. Plagiatul
12. Infracțiunile la regimul 12.1. Infracțiunile reglementate de Legea nr. 8/1996, analiza Expunere
drepturilor de autor infracțiunilor, competența de cercetare și de soluționare;
12.2. Particularități ale probelor;

13. Dreptul de autor, drepturile 13.1. Dreptul de autor în dreptul convențional; Expunere
conexe, drepturile sui generis în 13.2. Dreptul de autor în dreptul Uniunii Europene;
dreptul internațional 13.3. Dreptul de autor și regimul de drept internațional privat.
13.4. Protecția dreptului de autor în sistemul de copyright.
14. Aspecte fiscale ale 14.1. Impozitul pe venit; Expunere
dreptului de autor și 14.2. Contribuții sociale;
drepturilor conexe 14.3. Plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în
cazul gestiunii colective;
14.3. Drepturile de autor și taxa pe valoare adăugată.

4
Bibliografie curs
1. Viorel Roș și colab., Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe, Editura CH
Beck, București, 2016;
2. Teodor Bodoaşcă, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universul Juridic, București, 2015;
3. Bujorel Florea, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Universul Juridic, București, 2011;
4. Ioan Macovei, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura CH Beck, 2010;
5. Andre Lucas, Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Editura Litec, Paris, 2012.
6. Ciprian Romițan, Protecția penală a proprietății intelectuale, Editura C.H. Beck, București, 2006.
7. Lucian T. Poenaru, Protecția dreptului de autor în dreptul penal, Editura C.H. Beck, București, 2015.
8. Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale.

8.2. Seminar/laborator Conţinuturi Metodă


Studiu de caz/
conversaţie
euristică/ joc
de rol
1. Introducere în dreptul 1.1. Afirmarea şi evoluţia istorică a dreptului de autor; Conversația
proprietăţii intelectuale şi în 1.2. Sursele dreptului de autor. Dreptul convenţional şi Euristică/
dreptul de autor dreptul comunitar; Studiu de caz
1.3. Categorii de creaţii protejate şi sistemul de protecţie
adoptat;
1.4. Natura juridică a dreptului de autor;
1.5. Subiectul dreptului.
2. Obiectul protecției și 2.1. Condiţii lipsite de semnificație. Irelevanța criteriului Conversația
condițiile protecției operelor valorii operei; Euristică/
prin drept de autor 2.2. Constituirea depozitului legal; Studiu de caz
2.3. Condiția originalității.
3. Creații excluse de la 3.1. Rațiunea excluderii teoriilor, conceptelor, descoperirilor, Conversația
protecție procedeelor, metodelor, a textelor oficiale de natură politică, Euristică/
administrativă, financiară, a simbolurilor oficiale. Studiu de caz
3.2. Rolul ideilor și contradicția în privința protecției ideilor
între Legea nr. 8/1996 și Legea nr. 206/2004;
4. Conținutul dreptului de 4.1. Drepturile morale și regimul juridic; Conversația
autor: drepturile morale 4.2. Drepturile morale în cazul operelor de serviciu, a operelor Euristică/
realizate în colaborare, a operelor colective. Studiu de caz

5. Conținutul dreptului de 5.1. Drepturile patrimoniale, durata drepturilor; Conversația


autor: drepturile 5.2. Drepturile patrimoniale în cazul operelor de serviciu, a Euristică/
patrimoniale operelor colective, a operelor realizate în colaborare, a Studiu de caz
programelor pentru calculatoare, a operelor cinematografice;
5.3. Dreptul de suită.
6. Dreptul de autor și regimul 6.1. Dreptul de autor și regimul matrimonial: situația specială Conversația
matrimonial și limite în a veniturilor obținute în timpul căsătoriei din valorificarea Euristică/
exercițiul drepturilor operelor realizate înaintea căsătoriei (art. 340-art. 341 Cod Studiu de caz
civil).
6.2. Limite în exercițiul drepturilor.
7. Transmisiunea drepturilor 7.1. Reguli speciale privind transmisiunea; Conversația
patrimoniale de autor 7.2. Principalele contracte de valorificare a drepturilor Euristică/
patrimoniale de autor; Studiu de caz
7.3. Reguli soeciale privind transmisiunea succesorală.

5
8. Drepturile conexe 8.1. Drepturile conexe artiștilor interpreți și executanți; Conversația
dreptului de autor și 8.2. Drepturile producătorilor de înregistrări audio-vizuale; Euristică/
drepturile sui generis 8.3. Drepturile organismelor de radio-difuziune; Studiu de caz
8.4. Protecția juridică a bazelor de date.
9. Gestiunea colectivă a 9.1. Organismele de gestiune colectivă; Conversația
drepturilor de autor și a 9.2. Organizarea și funcționarea organismelor de gestiune Euristică/
drepturilor conexe colectivă; Studiu de caz
9.3. Mandatul organismelor de gestiune colectivă;
9.4. Obligațiile organismelor de gestiune colectivă.
10. Protecția drepturilor de 10.1. Protecția prin mijloace tehnice; Conversația
autor și a drepturilor conexe 10.2. Protecția prin informare privind drepturile; Euristică/
10.3. Protecția juridică a drepturilor de autor și a drepturilor Studiu de caz
conexe;
11. Contrafacerea și plagiatul 11.1 Acțiunea în contrafacere Conversația
11.2. Plagiatul Euristică/
Studiu de caz
12. Infracțiunile la regimul 12.1. Infracțiunile reglementate de Legea nr. 8/1996, analiza Conversația
drepturilor de autor infracțiunilor, competența de cercetare și de soluționare; Euristică/
12.2. Particularități ale probelor; Studiu de caz
13. Dreptul de autor, 13.1. Dreptul de autor în dreptul convențional; Conversația
drepturile conexe, drepturile 13.2. Dreptul de autor în dreptul Uniunii Europene; Euristică/
sui generis în dreptul 13.3. Dreptul de autor și regimul de drept internațional privat. Studiu de caz
internațional 13.4. Protecția dreptului de autor în sistemul de copyright.
14. Aspecte fiscale ale 14.1. Impozitul pe venit; Conversația
dreptului de autor și 14.2. Contribuții sociale; Euristică/
drepturilor conexe 14.3. Plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în Studiu de caz
cazul gestiunii colective;
14.3. Drepturile de autor și taxa pe valoare adăugată.

Bibliografie seminar
1. Viorel Roș și colab., Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe, Editura CH Beck,
București, 2016;
2. Teodor Bodoaşcă, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Universul Juridic, București, 2015;
3. Bujorel Florea, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Universul Juridic, București, 2011;
4. Ioan Macovei, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura CH Beck, 2010;
5. Andre Lucas, Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Editura Litec, Paris, 2012.
6. Ciprian Romițan, Protecția penală a proprietății intelectuale, Editura C.H. Beck, București, 2006.
7. Lucian T. Poenaru, Protecția dreptului de autor în dreptul penal, Editura C.H. Beck, București, 2015.
8. Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale.
9. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
10. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în activitatea de cercetare științifică, dezvoltarea tehnologică
și inovare;
11. Codul fiscal.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Dreptul proprietății intelectuale are în vedere cadrul legal instituit în materie. Se asigură,
în acest fel, accesul la ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR: specialist proprietate intelectuală -
261919; avocat - 242101; jurisconsult - 242102; procuror - 242201; judecător şi asimilaţi - 242202; magistrat
asistent - 242203; judecător inspector - 242204; magistrat consultant - 242205; asistent de cercetare în

6
domeniul științelor juridice - 261916; cercetător în domeniul științelor juridice – 261915; analist armonizare
legislativă – 261912; Expert armonizare legislativă – 261911; Consilier armonizare legislativă – 261910; etc.

10. Evaluare
Pentru intrarea în examen este necesară îndeplinirea condiţiei de prezenţă la cel puţin 50% din activităţile
didactice (curs si seminar).

Criteriile de evaluare a activităţii de curs:


- participarea la activitatea didactică;
- participarea la CONSTANT-Conferinţa studenţească anuală “Nicolae Titulescu” cu studii/articole în domeniul
dreptului proprietății intelectuale, ori la alte activități științifice studenţeşti;

Criteriile de evaluare a activităţii de seminar/laborator:


- participarea la activitățile didactice;
- utilizarea adecvată a limbajului juridic în materia dreptului proprietății intelectuale în cadrul dezbaterilor;
- nivelul cunoştinţelor teoretice;
- rezolvarea unor probleme juridice concrete și motivarea soluțiilor propuse.

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- răspunsurile la examen/verificare (evaluarea finală*) – 100%
*la evaluarea finală se ține seama de răspunsurile studentului la subiectele din care este examinat, de
participarea și rezultatele participării la conferințe și manifestări studențești, de participarea și evaluarea
activității la seminar – pentru care se pot acorda între 1-3 puncte la nota finală.
Modalitatea practică de evaluare finală: examen scris, tip sinteză, cu 1 speță, având câte 5 întrebări; pentru
promovarea examenului sunt necesare răspunsuri complete și corecte la cel puțin 3 din cele 5 întrebări;
bonificația pentru celelalte activități se acordă începând cu nota 5 acordată pentru răspunsurile la cele 3
întrebări; pentru obţinerea notei 10 sunt necesare răspunsuri corecte și complete, argumentate coerent și
folosind limbajul de specialitate la toate cele 5 întrebări, cu adăugarea, dacă este nevoie, a bonificației pentru
activitățilede curs și seminar.

Semnătura Semnătura
Data completării
titularului de curs titularului de seminar
25.09.2018
……………………………… …………………………….

Semnătura
Data avizării în Departament
Directorului Departamentului
25.09.2018
………………………………

S-ar putea să vă placă și