Sunteți pe pagina 1din 7

PRO IECT DIDACTI C

I. Date generale:
Propunător: Prof.
Unitatea de învăţământ:
Data:
Aria curriculară: Arte
Obiectul: Educaţie Plastică
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: Compoziţia decorativă
Tema plastică: Poligoane regulate şi stelate - construcţii grafice
Subiectul: Crăciunul prin ochi de copil
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare (formare de priceperi şi deprinderi; de evaluare)
Scopul – însuşirea construcţiei grafice a poligoanelor regulate şi stelate pe baza
împărţirii cercului în părţi egale.
II. Competenţe generale:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
Competenţe specifice:
1.1 Reprezentarea după natură a aspectului exterior şi structura interioară a formelor;
3.1 organizarea elementelor de limbaj plastic într-un spaţiu dat;
3.2 evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice.
Competenţe operaţionale vizate:
C1 - să cunoască termenul de compoziţie decorativă, să o identifice şi diferenţieze în raport cu
celelalte tipuri de compoziţii plastice;
C2 - să cunoască termenul de stilizare, motiv decorativ, repetiţia, alternanţa, simetria, progresia
şi gradaţia;
C3 - să obţină poligoane regulate prin împărţirea cercului în părţi egale;
C4 - să transforme poligoanele regulate în poligoane stelate;
C5 - să folosească corect instrumentele geometrice, echerul şi compasul;
C6 - să realizeze o compoziţie decorativă respectând cerinţele lecţiei;
C7 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C8 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.
III: Resurse procedurale:

 Umane: profesor, elevi.

 Materiale didactice: manual, caiet. materiale specifice orelor de educaţie plastică,


planşe realizate de elevi din anul anterior.
IV. Metode de învăţare:
Metode didactice tradiţionale: Tipuri de învăţare:
M1 - Conversaţia T1 - Cognitivă
M2 - Dialogul dirijat T2 - Creativă
M3 - Exerciţiul T3 - Afectivă
M4 - Activitate independentă T4 - Psihomotorie
M5 - Evaluarea
V. Moduri de activitate cu elevii:
Frontal: pentru reactualizarea cunoştinţelor, explicarea cerinţelor, discutarea rezultatelor
activităţii;
Individual: la prezentarea rezultatelor activităţii.
VI. Forme de organizare:
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară;
- a activităţii: frontală, individuală.
VII. Metode de evaluare: continuă, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat
elevilor, planşa realizată, nota.
VIII. Dificultăţi anticipate: ritmul lent al elevilor, necesitatea explicaţiilor suplimentare,
neîndeplinirea tuturor activităţilor planificate.
IX. Principii didactice:
 principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
 principiul conexiunii inverse;
 principiul participării şi învăţării active.
X. Resurse bibliografice specifice disciplinei:
- Manual pentru clasa a VII-a, Graţia Ionescu, Vladimir Lazăr, Educaţie Plastică, Editura
Nemira, Bucureşti, 1998;
- Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru clasa a VII-a, Bucureşti, 2009.

Durata: 50 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE COMPETENŢ COMPETENŢE CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


LECŢIEI E SPECIFICE OPERAŢIONALE
Metode
Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi Mijloace de
procedee învăţământ

1.
Moment C7 - să exerseze Asigurarea unui climat Pregătesc materialele şi M1 Catalogul Frontală
organizatoric deprinderi de favorabil pentru buna aşteaptă în linişte Conversaţia şi
comunicare şi desfăşurare a lecţiei. începerea lecţiei. Materiale individuală
colaborare T3 necesare
cu profesorul şi Verific prezenţa, ţinuta elevilor Afectivă activităţii
colegii; şi esteticul clasei. specifice
C8 - să-şi Îndrum elevii în activităţi de educaţiei
dezvolte o pregătire a materialelor plastice
atitudine necesare şi de stabilire a compas,
pozitivă faţă de ordinii şi disciplinei. liniar,
studiul educaţiei caiet, manual.
plastice.
2.
Reactualizarea C1- să cunoască - Pentru ce oră va-ţi pregătit - Pentru ora de educaţie M1 Frontală
cunoştinţelor termenul de acum? plastică. Conversaţia şi
ancoră compoziţie - Orele trecute aţi realizat o M2 individuală
decorativă, să o compoziţie intitulată Ora de Dialogul
identifice şi sport în care a trebuit să dirijat
diferenţieze în evidenţiaţi elementele specifice
raport cu unei compoziţii: - Este vorba despre T1
celelalte tipuri compoziţia dinamică. Cognitivă
de compoziţii - În clasa a VI-a aţi învăţat T3
plastice. despre Afectivă
despre compoziţia închisă şi - Compoziţia închisă are
deschisă. La ce face referire un centru de interes,
aceşti doi termeni? celelalte elemente sunt
aşezate în aşa fel încât să
evidenţieze centrul de
interes.
- La compoziţia deschisă
pot fi mai multe centre
de interes şi avem
impresia că lucrarea de
faţă este doar un
fragment din întregul
ansamblu pictural.
- Ce caracter are compoziţia - Are un caracter static,
închisă? culori armonioase.
- Dar cea deschisă?
- Un caracter dinamic,
contraste de culoare.

- Revenind la compoziţia - Compoziţia dinamică


dinamică care sunt elementele -are un caracter dinamic,
specifice, cum puteţi face parcă elementele sunt în
diferenţa dintre una dinamică mişcare, răsucite,
şi una statică? tensionate, domină liniile
pe diagonală, curbe,
culorile sunt
contrastante.
- Într-o compoziţie
statică parcă elementele
sunt încremenite, domină
liniile orizontale si
verticale, culorile sunt
armonioase.
3.
Captarea C2- să cunoască Astăzi vom continua Elevii notează în caiete M1 Manual Frontală
şi
atenţiei şi termenul de compoziţia decorativă titlul lecţiei. Conversaţia Planşe individuală
anunţarea stilizare, motiv începută ora trecută, despre ea M2 realizate de
obiectivelor decorativ, am mai discutat Ascultă explicaţiile. Explicaţia elevi
temei plastice repetiţia, şi în anii anteriori, am învăţat M3
alternanţa, atunci modul în care se Observaţia
simetria, aşezează culoarea pe suport, M4
progresia şi pata va fi decorativă, despre Exerciţul
gradaţia. stilizarea elementelor, care M5
generează motivul decorativ. Activitate
- Care sunt principalele reguli independentă
de ordonare a elementelor în
pagină? - Repetiţia, simetria, T1
alternanţa, progresia, Cognitivă
- Vom continua compoziţia gradaţia, etc. T4
decorativă pornită ora trecută Psihomotorie
de la construcţia unui poligon T3
regulat. Afectivă
- Ce este un poligon regulat? - O formă geometrică ce
Voi scrie pe tablă: are toate laturile şi
Compoziţia decorativă unghiurile egale.
Poligoane regulate şi stelate
Definesc noţiunea de poligon
regulat.
Poligon=fig.geom. cu mai
multe laturi.
Regulat=cu toate laturile şi
unghiurile egale.

- Am construit un cerc pe care Elevii urmăresc etapele


l-am împărţit în 6, 8, 10 sau realizării schemei.
12 părţi egale, folosindu-ne de
compas şi apoi prin unirea
unor puncte am realizat un
polygon regulat ca pe urmă să-
l transformăm într-un
poligoan stelat.
Exemplific cu lucrări ale
elevilor pentru ca cele Elevii urmăresc
prezentate să fie înţelese şi imaginile prezentate.
aplicate.
4. 1.1 C3- să obţină
Etapa de creaţie Reprezentare poligoane Explic elevilor că realizarea Elevii urmează sfaturile M1 Materiale Frontală
şi de formare a a după natură regulate prin poligonului regulat este doar o profesorului şi Conversaţia specifice şi
priceperilor şi a aspectului împărţirea etapă din realizarea procedează întocmai M4 orelor de individuală
deprinderilor exterior şi cercului în părţi compoziţiei plastice, pe care va realizând pe foaie un Exerciţul educaţie
structura egale; trebui să o realizeze utilizând poligon stelat. M5 plastică.
interioară a C4- să pata decorativă şi principiile Activitate
formelor; transforme atrei decorative, iar subiectul independentă Instrumente
3.1 poligoanele va fi: „Craciunul prin ochi de T2 geometrice.
organizarea regulate în copil”. Creativă
elementelor poligoane
de limbaj stelate;
plastic într-un C5 - să
spaţiu dat; folosească corect
3.2 instrumentele
evidenţierea geometrice,
centrelor de echerul şi
interes ale compasul;
compoziţiei C6- să realizeze
prin mijloace o compoziţie
plastice. decorativă
respectând
cerinţele lecţiei.
5. C7 - să exerseze - Cum se numeşte compoziţia - Compoziţia decorativă
Etapa de deprinderi de plastică aplicată astăzi? Construcţia poligoanelor M6 Frontală
analiză şi comunicare şi regulate şi stelate. Evaluarea şi
evaluare colaborare - Care sunt principiile - Repetiţia, alternanţa, individuală
cu profesorul şi compoziţiei decorative? simetria, gradaţia,
colegii; progresia, etc.
C8 - să-şi Se fac aprecieri asupra
dezvolte o modului de lucru al tuturor Evaluează şi îşi
atitudine elevilor, se vor evidenţia câteva autoevaluează lucrările.
pozitivă faţă de lucrări care au finalizat tema
studiul educaţiei propusă. Îşi strâng materialele şi
plastice. Se coordonează activitatea de fac curăţenie în jurul lor.
încheiere a orei.