Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE - FIŞE DE LUCRU

PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ

„ O, cum mai înfioară vântul frunzele copacilor din Cişmigiu!

Parcă e acelaşi freamăt adormitor de acum 15-20 de ani, când rătăceam cu colegii, în anumite ore ale dimineţii, pe aleile mai dosnice,
care adăposteau zeci de...plimbăreţi!
Şi ce ciudat! Frunzele ruginite sau palide foşnesc parcă mai puternic şi mai nostalgic decât cele încă verzi... Poate unde ştiu că sfârşitul
li-e mai aproape...În umbra destrămată de toamnă a parcului, toţi copacii ning pete de aur: frunze desprinse de crengi flutură viaţa de o
clipă a unui efemer vegetal şi, ca-ntr-un basm de Walt Disney, se aştern covor moale sub paşii întîrziaţi ai trecătorului plictisit de banalul
vieţii cotidiene!

Lacul tremură la fel ca şi atunci; şi la fel îşi leagănă bărcile uitate pe sub sălciile plângătoare, ce au surâs cu duioşie la şoaptele
îndrăgostiţilor care şi-au plimbat înfiorările pe aici.”

(Grigore Băjenaru, Cişmigiu &Comp., CAPITOLUL I, GAUDEAMUS IGITUR!)

Cerințe:

LIMBA ROMÂNĂ

Nivel fonetic

1. Precizează câte sunete şi câte litere au cuvintele: copacilor, Cişmigiu, rătăceam, colegii, zeci, ciudat, copacii, crengi, vegetal, Walt,
atunci, bărcile, sălciile, aici.

2. Desparte în silabe cuvintele următoare, identifică şi enunţă regula: înfioară, vântul, frunzele, aleile, nostalgic, desprinse, duioşie.

Prof. lb.română-lb.franceză Constantin Constantina


Şcoala Gimnazială Drăgoteşti
3. Identifică în fragmentul dat grupuri de sunete învăţate: diftong, triftong , hiat.

Nivel lexical

1. Selectează câte trei cuvinte pentru vocabularul fundamental şi masa vocabularului.

2. Identifică trei neologisme.

3. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: înfioară, freamăt, adormitor, rătăceam, dosnice, ciudat, destrămată, efemer,
cotidian, duioşie, înfiorările.

4. Alcătuieşte trei propoziţii prin care să dovedeşti polisematismul cuvântului: a destrăma.

5. Alcătuieşte propoziţii prin care să dovedeşti sensul propriu de bază, sensul propriu secundar şi sensul figurat al cuvântului : ruginit.

6. Selecteză din text cuvinte formate prin derivare şi schimbarea valorii gramaticale.

Nivel morfologic

1. Copiază în tabel părţi de vorbire indicate precizând şi felul acestora:

subst. ar adjectiv numeral adverb Con- Inter-


ti juncţie jecţie
c
ol

Prof. lb.română-lb.franceză Constantin Constantina


Şcoala Gimnazială Drăgoteşti
Nivel sintactic

1. Selectează în tabel subiectele, predicatele, numele predicative, atributele şi complementele precizând felul lor:

subiecte predicate nume predicative atribute complemente

Prof. lb.română-lb.franceză Constantin Constantina


Şcoala Gimnazială Drăgoteşti
2. Precizează câte propoziţii sunt în enunţul: În umbra destrămată de toamnă a parcului, toţi copacii ning pete de aur: frunze
desprinse de crengi flutură viaţa de o clipă a unui efemer vegetal şi, ca-ntr-un basm de Walt Disney, se aştern covor moale sub
paşii întîrziaţi ai trecătorului plictisit de banalul vieţii cotidiene!

3. Selectează din fragmentul dat o propoziţie principală şi o propoziţie subordonată.

LITERATURĂ ROMÂNĂ

A. Înțelegerea textului

1. Explică în 3-5 rânduri semnificaţia fragmentului: „Lacul tremură la fel ca şi atunci; şi la fel îşi leagănă bărcile uitate pe sub sălciile
plângătoare, ce au surâs cu duioşie la şoaptele îndrăgostiţilor care şi-au plimbat înfiorările pe aici.”

2. Precizează modul de expunere predominant, oferind două argumente.

3. Precizează genul literar în care se încadrează fragmentul , oferind două argumente.

4. Selectează figurile de stil prezente în fragtmentul dat.

5. Selectează imaginile artistice prezente în fragmentul dat.


Prof. lb.română-lb.franceză Constantin Constantina
Şcoala Gimnazială Drăgoteşti
6. Explică folosirea semnelor de punctuaţie şi ortografie prezente în fragmentul dat.

B. Aprofundarea textului

Redactează o compunere de 15-25 de rânduri, în care să argumentezi că fragmentul citat reprezintă o descriere artistică.

În compunerea ta, trebuie:

- să precizezi două trăsături care să justifice faptul că textul este o descriere artistică;
- să ilustrezi trăsăturile pe baza textului dat;
- să ai un conţinut şi un stil adecvate cerinţei date;
- să respecţi limitele de spaţiu.

Prof. lb.română-lb.franceză Constantin Constantina


Şcoala Gimnazială Drăgoteşti