Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Liceul Tehnologic ,,V. M. Craiu”Belcesti Inspectoratul Școlar Județean Iasi

SC CONDA SRL Belcesti

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

MODURI DE ORGANIZARE A MAGAZINULUI


STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
APROFUNDARE
Profil SERVICII
Domeniul de pregătire de bază: COMERȚ/ ECONOMIC

CLASA A IX A

Nr. de ore 90
AUTORI
Prof. ec. MUTIHAC VIOLETA
Prof. ec. BUJOR GEORGICA
Liceul Tehnologic ,,V.M.Craiu”Belcesti
Agent economic: SC CONDA SRL
Localitatea Belcesti

2017-2018

1
1. Notă de prezentare
Domeniul pregatirii profesionale este Comerț/ Economic
Nivelul de pregătire este cel liceal.
Numărul de ore alocat modulului este de 90
Se parcurge ca stagiu de pregătire practică aprofundând cunoștinte, deprinderi, abilități dobândite pe parcursul anului în cadrul modulelor Economia
intreprinderii, Calitatea produselor și serviciilor, Bazele contabilitatii..
Denumirea:MODURI DE ORGANIZARE A MAGAZINULUI
Autori : prof. ec. Mutihac Violeta, prof. ec. Bujor Georgica
Agentul economic partener este SC CONDA SRL
Informația economică este în prezent necesară tuturor, indiferent de tipologia activitatilor desfasurate de catre entitatile patrimoniale.Aceasta lucrare
completează necesitățile educaționale de natura teoretică cu cele de natură practică-aplicativă, referitoare la patrimoniul agentilor economici, insusirea
termenilor de specialitate, adica a limbajului profesional, dar si la modul de organizare al unui magazin și calitatea bunurilor comercializate.
Un număr mare de exemple și aplicații contribuie la pregătirea profesională a elevului, la sporirea capacității acestuia de a-și autoevalua propriul nivel de
pregatire pe parcursul a 90 de ore.
Modulul iși propune inocularea dorinței de a ști care sunt pașii de urmat în demararea unei afaceri sub forma unui magazin si de asemenea gestionarea
corecta, sub auspiciile legii, a acestuia.. Elevii provin din mediul rural și acest tip de pregatire i-ar ajuta în construirea unei afaceri în localitățile de domiciliu
și nu numai.
Corelarea unităților de rezultate ale învățării (URI) cu competențele vizate specifice

Rezultatele învățării Competențe vizate


Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității Folosirea vocabularului specific contabilitatii
Calcularea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor
Economia întreprinderii Planificarea activității
Lucrul în echipa
Aplicarea principiilor și proceselor matematice în determinarea spațiilor la nivelul
unui magazin
Asigurarea calității produselor și serviciilor Lucrul în echipă
Asumarea responsabilității pentru verificarea elementelor de marcare și etichetare
a mărfurilor conform legislației în vigoare
2
2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

Cunoştinţe/ Abilităţi Atitudini Continuturile invatarii Situaţii de învăţare


Conţinuturi
4.1.5 Descrierea 4.2.1 identificarea 4.3.5 Implicarea activă în SPATIILE LA NIVELUL Realizeaza o machetă a unui
spațiilor la spațiilor la nivel de monitorizarea fluxurilor în UNITATILOR supermarket ilustrând modul de
nivelul unității unitate economică cadrul unităților economice ECONOMICE organizare a spațiului de contact cu
economice clienții
Spațiile la nivelul unui magazin
Spațiul de contact cu clienții - Depozit
Formarea sortimentului - Recepție
comercial - Spațiul de contact cu clienții

4.1.6 4.2.9 Diferențierea


Prezentarea fluxurilor de circulație Proiectează fluxurile de circulație în
fluxurilor de într-o unitate economică magazinul imaginar
circulație într-o
unitate
economică Fluxuri de circulatie într-un
magazin
5.1.5 Descrierea 5.2.5 Diferențierea 5.3.4 Asumarea CARACTERISTICILE
caracteristicilor caracteristicilor de responsabilității pentru CALITATII Realizeaza fișe de calitate pentru
de calitate ale calitate ale produselor și verificarea elementelor de PRODUSELOR ȘI produse alimentare și nealimentare
produselor și serviciilor marcare și codificare a SERVICIILOR
serviciilor mărfurilor, conform
legislației în vigoare

3
5.1.7 Precizarea 5.2.10 Identificarea 5.3.4 Asumarea Realizeaza un portofoliu privind tipuri
elementelor de elementelor de codificare responsabilității pentru de mărci identificate în supermarket
definire a a produselor verificarea elementelor de
mărcilor marcare și codificare a
5.1.10 mărfurilor, conform
Prezentarea legislației în vigoare
elementelor de
codificare ale
produselor

5.1.14 5.2.11 Verificarea 5.3.5 Asumarea Caracterizeaza modul de ambalare și


Prezentarea respectării condițiilor de responsabilității în tipul de ambalaj pentru marfuri
metodelor de ambalare a mărfurilor la respectarea calității AMBALAREA alimentare și nealimentare
ambalare a nivel de agent economic mărfurilor în raport cu MĂRFURILOR Ambalarea mărfurilor
mărfurilor ambalarea acestora - tipuri de ambalaje
- metode de ambalare a
mărfurilor

2.1.1.Descrierea
sistemului 2.2.2Utilizarea corecta a 2.3.1. Manifestarea Elevii studiaza componentele
contabil, parte a vocabularului comun si a receptivitatii in asimilarea sistemului contabil din Romania si
sistemului celui de specialitate concepterlor si trasaturilor SISTEMUL CONTABIL- identifica rolul fiecaruia pentru
informational Folosirea vocabularului specifice sistemului contabil parte a sistemului derularea in conditii optime a activitatii
economic specific contabilitatii din Romania. informational economic agentilor economici.

4
2.2.4 Aplicarea - Cadrul general de
reglementarilor contabile reglementare a contabilitatii Elevii analizeaza caracteristicile
de grupare a activelor, in Romania. fiecarei categorii de elemente
capitalurilor proprii, patrimoniale, ce fac obiectul studiului
2.1.3 datoriilor, veniturilor si 2.3.3 Implicarea de caz, in scopul gruparii lor
Prezentarea cheltuielilor. independenta si responsabila corecte in structurile patrimoniale de
conceptului si in delimitarea activelor, activ si de pasiv.
elementelor 2.2.5Calcularea activelor, capitalurilor proprii,
definitorii ale capitalurilor proprii, datoriilor, veniturilor si - Calculeaza elementele patrimoniale
obiectului si datoriilor, veniturilor si cheltuielilor de activ, capitaluri proprii și datorii
metodei cheltuielilor. (situația pozițieifinanciare),
contabilitatii CATEGORII respectând ecuația fundamentală a
2.2.6 Rezolvarea unui sir SPECIFICE contabilității:
de probleme aparute in OBIECTULUI DE A=C+D
situatii cotidiene bazate 2.3.4 Asumarea STUDIU AL
pe rationamente, structuri responsabilitatii in gruparea si CONTABILITATII: - Calculeaza veniturile și cheltuielile
logico-matematice si clasificarea cheltuielilor si active, capitaluri proprii, și determina rezultatul
abstractizare veniturilor agentului datorii, venituri si cheltuieli. exercițiului(situațiaperformanței
economic. financiare), conform ecuației de
echilibru:

Ch+/-Rezultatul exercițiului=Venituri

5
Resurse minime necesare desfășurării activităților
Tabla, creta, Flipchart , marker
Formularistica de specialitate, manual Popan, A., Bazele contabilitatii, Ed. Oscar Print, Bucuresti,2017
Legea nr. 82/1991- Legea contabilității (cu modificările ulterioare)
www.conta.ro
Calculator, Planul de conturi general
Cataloage cu oferte ale detailistilor din zona
Ambalaje ale diferitelor produse alimentare și nealimentare
Prezentari Power Point

3. Sugestii metodologice
Curriculumul în dezvoltare locală urmărește ca prin rezultatele învățării să confere elevilor o mai bună pregătire profesională, dupa parcurgerea lui,
aceștia mărindu-și abilitatea de a utiliza conceptele specifice modulelor vizate, de a analiza informațiile cu caracter economic în general și contabil în
special, de a identifica și a grupa elementele structurilor patrimoniale. Conceptele teoretice prezentate pe parcursul anului vor fi particularizate pentru
unitățile comerciale.
Vor fi promovate situațiile din viața realăși se va urmări aplicarea cunoștințelor la probleme reale, cu care se confruntă unitățile comerciale.
Activitățile vor fi preponderent formative, elevul fiind principalul actor al orelor, dezvoltându-și astfel implicarea, responsabilizarea, creativitatea, inițiativa.
Rolul profesorului va fi unul facilitator, colaborator în activitățile inițiate de elevi.
Inventar metodologic interactiv:brainstorming-ul, exercițiul, discuția, mozaicul, studiul de caz, problematizarea, observația, conversația, dezbaterea, jocul
de rol, miniproiectul.

4. Sugestii privind evaluarea


Evaluarea este partea finală a demersului de proiectare didactică prin care se verifică eficiența procesului instructiv – educativ.
Astfel, ea trebuie și poate fi realizată:
 la începutul modulului-evaluare inițială
 în timpul parcurgerii modulului- evaluare curentă
 la incheierea modulului-evaluare finală (sumativă)
Propunem urmatoarele instrumente de evaluare:
1. Evaluare inițială
A. Întrebări
6
B. Chestionare
C. Brainstorming
D. Exerciții de tipul știu/vreau săștiu/am învățat.
2. Evaluare curentă
A. Fișe test
B. Fișe de lucru
C. Fișe de autoevaluare
D. Fișe de monitorizare a progresului
E. Teste de verificare a cunoștințelor cu itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală,itemi de completare spații lacunare, itemi de tip pereche, de
rezolvare probleme, de tip întrebări structurate.
F. Brainstorming
3. Evaluare finală
A. Chestionare – cu grile de evaluare/autoevaluare
B. Studiul de caz
C. Portofoliul
D. Proiectul

5. Bibliografie
1. Brookson, Stephan, Cum sa înțelegem contabilitatea, Ed.RAO
2. Caraiani Chirata, Dumitrana Mihaela, Bazele contabilității, Ediția a III a, Ed. Universitară.
3. Cristea, Gabriela C., Managementul lecției, București, Ed. Didacticăși Pedagogică R.A., 2003
4. Jinga, Ioan;Negreț Ioan, Învățarea eficientă, București, Ed. Editis,1994.
5. Manea L., Nichita M. E., Irimia A., Răpceanu C.,Introducere în contabilitate.Aplicații, ASE, București 2013
6. Pamfilie Rodica, Dima Dumitru,Diaconescu Ion – Fundamentele Științei mărfurilor alimentare
7. Legea nr. 31/1990- Legea societăților comerciale
8. Legea nr. 82/1991- Legea contabilității (cu modificările ulterioare)
9. www.conta.ro
10. www.e-contabilitate