Sunteți pe pagina 1din 9

Valori mobiliare

Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintă acele active nebancare de
capital negociabil emise in formă materială sau evidențiate prin inscrisuri în cont care conferă
deținătorilor drepturi egale.Cele mai des utilizate si cunoscute valori mobiliare sunt acțunile și
obligațiunile.

Acțiunile sunt fracțiuni din capitalul social al unei societăți comerciale și desemnează raporturi
juridice intre deținătorul acestora ți societatea emitentă.

Obligațiunile reprezintă fracțuni dintr-un capital de imprumut, care desemnează raporturi de


creanță a deținătorului asupra emitentului.

 Caracteristicile valorilor mobiliare


 Negociabile - acestea pot fi transmise de la o persoană la alta la un preț care va fi stabilit in
funcție de raportul cerere-ofertă
 Materizalizate sau evidențiate în cont - reprezintă forma în care acestea pot fi emise si
tranzacționate
 Oferă deținătorului drepturi patrimoniale și nepatrimoniale.

Aceste instrumente financiare sunt concretizate în documente de valoare precum:


- Acțiuni emise de societăți comerciale, negociate pe piața de capital;
- Obligațiuni corporatiste emise de societăți comerciale, emise inclusiv de stat, cu o scadenta ce
depaseste un an, negociabile pe piata de capital;
- Alte titluri negociate pe piata de capital care pot fi achiziționate prin schimb sau subscriere și care
implică o decontare banească ( exceptând instrumentele de plată ).

Clasificarea valorilor mobiliare


 Din punct de vedere al caracteristicilor valorile mobiliare se impart în :
- Valori mobiliare primare
- Valori mobiliare derivate
- Valori mobiliare sintetice

Valorile mobiliare primare sunt acțiunile, obligațiunile și produsele speciale generate de drepturi

conferite de acțiuni ( dreptul la vot,drept de atribuire, drept de alocare etc.)


Valori mobiliare derivate sunt produse bursiere rezutate din contracte încheiate între emitent în
calitate de vânzător și beneficiar în calitate de cumpărător și care conferă cumpărătorului drepturi
asupra unor active reale la o scadență viitoare în condițiile stabilite prin contract.

Valorile mobiliare sintetice rezultă din combinarea unor active financiare diverse în vederea
obținerii unor noi instrumente de plasament.

 În funcție de venitul c pe care îl aduc posesorilor valorile mobiliare se împart în:


- Valori mobiliare cu venit variabil ( acțiunile), nivelul venitului obținut depinde de rezultatele
financiare ale emitentului și de politica acestuia privind repartizarea profitului.
- Valori mobiliare cu venit fix/cert ( obligațiuni și titluri de stat), venitul este obținut sub
formă de dobânzi, nu este influențat de rezultatele financiare ale societății emitente.
 Valorile mobiliare pot fi achiziționate pe :
- Piața primară
- Piața secundară

Piața primara este cea în cadrul căreia se emit valorile mobiliare și se realizează distribuirea
inițială. Ea asigură întâlnirea cererii cu eferta de titluri, permițând cererii cu oferta de titluri,
permițând finanțarea activității egenților economici.

Piața secundară e cea pe care se derulează tranzacții cu valori mobiliare deja emise, deținute de
persoane fizice sau juridice ce apar în calitate de investitor. Ea are rolul de concentrare a cererii și a
ofertei de titluri pe termen lung, titluri deja emise pe piața primară.

Tipul de valori mobiliare cuprinde valorile mobiliare care conferă aceleași categorii de drepturi
asupra emitentului sau drepturi de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau
schimb (acțiuni, obligațiuni, drepturi de valoare etc.)

Obligațiunile
Obligațiunile sunt instrumente de datorie. Cu alte cuvinte, acestea validează regula contractului
creditor-debitor; într-adevăr, emitentul împrumutului, rambursează investitorului, care nu este altul
decât titularul obligațiunii în condițiile stabilite .

Emitentul acestor obligațiuni este titularul datoriei, în ceea ce privește persoana care subscrie, aduce
noi fonduri.
De acum înainte, sub tutela emitentului, aceste fonduri pot fi utilizate de către aceștia pentru a finanța
una sau mai multe activități ale companiei. În schimb, investitorul va primi o dobândă fixă
reprezentând un anumit procent din datorie, care va fi plătită periodic și la intervale regulate până la
scadență. În mod similar, atunci când obligațiunea ajunge la termen și este considerată matură,
emitentul datoriei va trebui să plătească o sumă egală cu suma inițială a datoriei.

Emiterea de noi datorii și primele tranzacții cu investitorii se află pe piața primară, această piață
reprezentând doar o parte a pieței obligațiunilor. Aceasta include și piața secundară, în care
obligațiunile deja emise circulă și sunt negociate între cumpărători și vânzători.

Piața de obligațiuni este vastă, depășește în mare măsură piața valorilor mobiliare în termeni de
valoare.

Cei mai mari emitenți de titluri de valoare sunt guvernele. Scopul acestor obligațiuni pe termen lung
este finanțarea cheltuielilor de stat necesare pentru dezvoltarea și susținerea acestor țări. De
asemenea, băncile și companiile sunt considerate jucători mari pe piața obligațiunilor.

Bineînțeles, obligațiunile nu sunt singurele instrumente de datorie, putem menționa, de asemenea,


certificate de depozit sau certificate de trezorerie. Obligațiunile se deosebesc de acestea, prin
maturitatea lor în general mai lungă.

 Cele mai frecvente tipuri de obligațiuni:


 Obligațiuni corporative; numite obligațiuni private
 Obligațiuni de stat; numite obligațiuni publice sau suverane
 Obligațiuni municipale
 Obligațiuni supranaționale

Obligațiuni Corporative sau Obligațiuni Private

În mod tradițional, companiile pot obține fonduri prin două metode, obligațiuni corporative după o
emisiune de obligațiuni sau prin acțiuni tranzacționabile.

Ridicarea capitalului include, desigur, un cost. În cazul finanțării prin capital (acțiuni), compania
acorda investitorului drepturi de vot, precum și în majoritatea cazurilor un dividend.

În ceea ce privește finanțarea prin datorii (obligațiuni), compania este de acord să plătească dobânzi
la investitori. În timp ce societatea are puterea de a decide scadența acestor datorii și, prin urmare,
obligațiunile, este convențional în acest caz ca obligațiunile să aibă o scadență de cel puțin un an.
Datoria pe termen scurt este cunoscută sub denumirea de hârtie comercială.

Piața secundară a obligațiunilor corporative este tranzacționată la bursă, cu toate acestea, unele
obligațiuni sunt tranzacționate direct pe piață.

Obligațiunile de stat

Obligațiunile de stat formează datoria suverană. În mod implicit, acestea au o maturitate pe termen
mediu sau lung, variind de la câțiva ani până la câteva decenii. Spre deosebire de datoria suverană pe
termen scurt, cum ar fi certificatele americane de trezorerie.

Deoarece datoria este suverană, lichiditatea și riscul acesteia sunt in general asociate cu guvernul țării
în cauză. Cu toate acestea, acest tip de obligațiune este perceput ca având un risc scăzut și tinde să
aibă o lichiditate foarte bună. Mai ales pentru statele cu o situație economică stabilă și liniștitoare.

Obligașiuni Muncipale

Obligațiunile municipale sunt de tip sub-suveran. În Statele Unite, obligațiunile emise de guvern sunt
"Treasury notes / Notele de trezorerie" sau notele de trezorerie și obligațiunile. Sub nivel federal, alte
organisme guvernamentale pot emite astfel de obligațiuni, pentru a-și finanța capitalul și pentru a-și
asigura cheltuielile. Datoriile emise de guvern, agenții sau entități locale, cum ar fi state, orașe,
municipii, scoli și universități sau chiar aeroporturi publice, se numesc obligațiuni municipale.

Obligațiuni Supranaționale

O obligațiune supranațională este o obligațiune pe termen lung care se extinde dincolo de granițele
unei țări. Acest tip de obligațiuni este foarte similar cu datoria suverană și tinde să aibă rating-urile la
fel de ridicate. Un bun exemplu de datorie supranațională ar fi emisiunea de obligațiuni a Băncii
Europene de Investiții; o instituție de credit aparținând statelor membre ale Uniunii Europene.

Care este rolul obligațiunilor?

În cele mai multe cazuri obligațiunile se emit pentru finanțarea proiectelor de investiții sau pentru
acoperirea unor împrumutări mai vechi. Teoretic un emitent se poate împrumuta atât de mult, cât
piața îi permite și atât timp cât există cerere pentru obligațiunile sale, neexistând o limită superioară.
De regulă, emitenții emit obligațiuni datorită costurilor mai mici decât în cazul accesării creditelor
bancare. Un credit bancar impune de obicei anumite restricții emitentului cum ar fi: să nu se
împrumute mai mult de un anumit nivel, să nu efectueze achiziții, să nu plătească dividende decât
după plata în întregime a creditului bancar. De asemenea, în alte cazuri nevoia de finanțare este atât
de mare încât o singură bancă nu poate finanța un intreg credit, în acest caz emitentul putând apela la
un consorțiu de bănci sau poate emite obligațiuni.

Cu ce sunt diferite obligațiunile față de acțiuni?

Principala diferență între obligațiuni și acțiuni este că primele sunt instrumente de credit, iar celelate
sunt instrumente de capital. Printr-o achiziție de acțiuni investitorul va deține o parte din emitent,
astfel devenind acționar. De regulă, deținătorul unei obligațiuni primește dobânda sub forma
cuponului, iar acționarul primește o parte din profit sub formă de dividende.

Ambele investiții, fie în acțiuni, fie în obligațiuni pot să aducă câștig sau pierdere de capital, în
funcție de evoluția instrumentului față de prețul de achiziție.

O altă diferență între obligațiuni și acțiuni este beneficiul pe care îl are emitentul, în cazul
obligațiunilor, plata cupoanelor este deductibilă din impozitul companiei pe venit, pe când plata
dividendelor reprezintă ieșire de numerar și nu o cheltuială.

Deoarece deținătorii de obligațiuni sunt considerați creditori, în cazul falimentului companiei, aceștia
au prioritate îin recuperarea creanțelor, din valorificarea activelor companiei în fața acționarilor ei.
Acest fapt oferă o garanție în plus deținătorului de obligațiuni, dar riscul nu este eliminat în
întregime.

Cum investești în obligațiuni?

Pentru a investi în obligațiuni există 3 variante:

 Pe piața reglementată sau piața AeRO, prin intermediul unui broker


 Pe piața OTC (over the counter), prin intermediul unei bănci, ca orice alt produs bancar. În
general, în rețelele bancare locale sunt disponibile obligațiuni suverane;
 Indirect prin intermediul unui fond de obligațiuni, acest produs oferind o diversificare pe
emitenți, cât și pe maturități, combinat cu experiența managerului de fond.

Obligațiunile listate pe bursă au mai multe avantaje, precum lichiditate, transparență și un cadru legal
strict. Pentru a cumpăra obligațiuni listate, trebuie să ai un cont deschis la un broker, unde depui
suma de bani egală cu prețul de pe piață al obligațiunii, plus comisioanele indicate de broker. În
general, când cumperi direct de la emitent, în timpul unei oferte publice inițiale sau al unui plasament
privat, se achită doar valoarea nominală. Dar după ce obligațiunile sunt listate, acestea devin obiect
al cererii și ofertei și vor fi evaluate la prețul pieței.

Când investești într-o obligațiune urmărești să obții un randament cât mai mare (yield/câștig), iar cu
cât prețul obligațiunii este mai mic, cu atât randamentul este mai mare. Este important de menționat
că obligațiunile se tranzacționează la prețuri exprimate în procente.

O obligațiune se emite de obicei la un preț de 100% (din principal). Avem obligațiunea cu o valoare
nominală de 10,000 RON pe care o cumpărăm la un preț de 100% cu un cupon de 3%, adică un
randament până la maturitate de 3%.

Daca prețul obligațiunii scade la 98% și o cumpărăm la acest preț, atunci randamentul investiției va fi
mai mare, deoarece acei 2% discount se adugă la randamentul până la maturitate. Practic, în
momentul în care cumpărăm o obligațiune ne uităm la randamentul ei pâna la maturitate.

Piața obligașiunilor este formată în prezent de obligațiunile listate la BVB

Comisionul de tranzacționare pentru tranzacțiile cu obligațiuni municipale/corporative/nelistate este


de 0.2% din valoarea tranzacției si 0.1% pentru tranzacțiile cu obligațiuni de stat, având o valoare
minima de 1.9 lei/ordin executat (integral sau partial). În cazul ordinelor executate prin mai multe
tranzațtii, comisionul minim este aplicat o singură dată pe ordin.

Prețul de plecare al unei obligațiuni – similar cu valoarea nominală unei acțiuni – poartă denumirea
de principal . La lansarea emisiunii se stabilește prețul principalului – de regulă 100 sau 1000 RON –
si dobânda din acel moment. Ulterior, intrucât obligațiunile fluctuează fie pe piața interbancară, fie la
bursa, atat pretul, cat si dobânda se modifică. Relația dintre preț și dobânda este invers proportionalț.
Când prețul crește, dobănda scade, și invers.

La momentul actual Bursa de Valori de la București are în componența sa 74 de companii listate pe


obligațiuni. Printre care cele mai multe se număra obligațiunile municipale ( 37) și obligațiunile
guvernamentale ( 18).
Studiu de caz
Turism Covasna SA este una dintre principalele societati de turism balnear din Romania, fiind
binecunoscuta prin eficiența tratamentului balnear cardiovascular prestat in baza proprie de
tratament.

Scopul societății este de a desfășura activități lucrative specific obiectului său de activitate și de a
obține profit pentru acționari.

Turism Covasna SA în primele 6 luni ale anului a realizat tranzacții cu entități afiliate ( entități
controlate de SIF Transilvania SA), cum ar fi Transilvania Hotels&Travel SA cu sediul la București,
Transilvania Leasing&Credit cu sediul la Brașov, International Trade&Logistic Centre SA Brașov
etc. Tranzacșiile cu parțile afiliate nu au afectat poziția financiară a emitentului.

Covasna, trece pe profit de 2,2 mil. lei în primele nouă luni din 2019. La 30.09.2019 cifra de afaceri
a societății era de 14.810.749 lei, aceasta a înregistrat o creștere de 44% peste nivelul celui afferent
aceleași perioade din anul precedent, adica de 10.301.599.

În perioada primelor 9 luni din 2019 veniturile totale realizate de 15.002.620 lei au înregistrat o
evoluție favorabilă de +6%.

În ceea ce priveste valorificările pe turism externe la nivel de societate încasările în valută


înregistrează o creștere cu 99% comparative cu aceeași perioadă din anul anterior.

De asemenea cheltuielile totale înregistrate în primele 9 luni ale acestui an sunt de 12.662.477 lei,
mai mari cu 16% față de anul anterior, diferența fiind influențată doar de creșterea cheltuielior din
exploatare. Creșterea rezultatului activității operaționale este influențat atât de creșterea fluxului
touristic, a capacității de cazare a societății, cât și de gradul de ocupare înregistrat în ultima perioadă
de 51%, din care pe locații hoteliere: Hotel Căprioara 53,23%, Hotel Covasna 50%, Hotel Cerbul
50%.

Structura cifrei de afaceri este asigurată în proporţie de 65% din venituri aferente prestărilor de
servicii (producţia vândută), 34% din vânzări mărfuri, iar diferenţa de 1% din venituri aferente
închirierilor de spaţii.

Pentru T4/2019 compania se aşteaptă la un profit net de 398.474 lei, faţă de pierderea de 286.254 lei
prognozată anterior pentru această perioadă, şi la afaceri de 5,3 mil. lei, faţă de prognoza de 4,4 mil.
lei pentru aceste trei luni.

Compania cu circa 114 salariaţi este controlată de SIF Transilvania în proporţie de 95,1%. De la
începutul anului, acţiunile TUAA se tranzacţionează în scădere cu 9,8% pe fondul unui rulaj de
159.489 lei, emitentul ajungând la 21,6 mil. lei capitalizare.

Concluzii
În urma realizării acestui proiect, am constatat faptul că obligațiunile ca instrument financiar prezintă
un interes, întrucât atunci când sunt utilizate nu se modifică acționariatul unei companii, iar
deținătorii de obligațiuni nu au dreptul de a interveni în managementul și operațiunile companiei așa
cum se întâmplă în cazul acțiunilor. Finanțarea prin obligațiuni pe bursă conferă notorietate
suplimentară companiei.

Din moment ce la BVB sunt tranzacționate unele dintre cele mai mari companii din România,
Turism Covasna SA este cunoscută ca fiind unica stațiune balnioclimaterică din Europa și a doua din
lume după Japonia,, în tratamentul bolilor cardio-vasculare. În decursul anului cifra de afaceri a
crescut considerabil, ceea ce a realizat o schimbare față de anii precedenți. La momentul actual însă
acțiunile societății tranzacționate la BVB sunt în scădere, lucru ce poate schimba totalul profitului
propus până la sfârșitul anului curent.

Bibliografie

www.ziarfinanciar.ro
www.bvb.ro
www.tradeville.eu
www.admiralmarket.com
Suport de curs ,,Piețe de Capital Internaționale’’ lect. Dr. Cozorici Angela

S-ar putea să vă placă și